Utbildning av nyanlända elever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning av nyanlända elever"

Transkript

1 Utbildning av nyanlända elever - organisation i Vännäs kommun 2010

2 Förord Riktlinjerna i det kommunövergripande dokumentet samt organisationen i det lokala dokumentet för Vännäs kommun ska, av kommunens samordnare, presenteras för personalen på skolorna under Respektive skola ska avsätta tid för förankring av arbetsgången. Dokumentet finns också tillgängligt under ikonen Nyanlända på First Class. Eftersom skolorna i Vännäs är i uppbyggnadsskedet av en organisation kring utbildning av nyanlända är det viktigt att detta är ett levande dokument som revideras i takt med nya förutsättningar och att all berörd personal får möjlighet att vara delaktig i utformandet. I och med att dokumentet uppdateras årligen blir det också en dokumentation över organisationen. Dokumentinformation: Fastställd/upprättad: Dokumentansvarig: Linda Åström, samordnare i för- och grundskola, Vännäs kommun. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Mål 5 ORGANISATION 5 Förberedelseklass (Fbk) 5 Hemklass 6 Klasslärare/mentor 7 Svenska som andraspråk (Sva) 7 Modersmålsundervisning 7 Studiehandledning på modersmål 8 Bedömning och betyg 8 Tolk 9 Samordnare 9 Skolhälsovård 9 SAMVERKAN 9 Budget 10 Planering och konferens 10 Fortbildning 10 Nätverk 11 Efter skoldagen 11 Fritidshem 12 Lyftet och Kulturtest 12 Läxhjälp 12 INTRODUKTIONSPERIODEN 12 3

4 INLEDNING Bakgrund Flyktingmottagningen i Vännäs kommun har i enlighet med Umeåregionens samverkansavtal från 2002 om flyktingmottagande, upprättat en introduktionsplan för nyanlända familjer. Planen syftar till familjens introduktion i samhället och berör enbart marginellt de nyanlända barnens skolsituation. Enligt Skolverkets Förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever 1 ska även skolan ha en tydlig struktur vid introduktionen av elever i grundskola och gymnasieskola. Under våren 2008 gjordes därför en kartläggning av de nyanlända barnens skolsituation i Vännäs kommun och i enlighet med den rapporten beslutade Barn- och utbildningsförvaltningen att upprätta en introduktionsplan för nyanlända barn/elever (F-9). Det togs också ett beslut att anställa en samordnare för nyanlända i för- och grundskola som skulle ansvara för att utforma handlingsplanen. Under hösten 2008 utarbetades en plan för introduktionen med syftet att eleverna skulle delta och tillgodogöra sig skolverksamhet med utgångspunkt i individuella behov. Planen utformades utifrån de förutsättningar och elevunderlag som rådde för den tidpunkten. Den utarbetades av dem som arbetade med nyanlända elever med samordnaren som spindeln i nätet. Både rektorer, lärare i Svenska som andraspråk, mentorer, ämneslärare och elevhälsoteam medverkade i utformningen för att få en så bred kompetens kring eleverna som möjligt. Då fanns inga modersmålslärare knutna till kommunen. I början av 2009 hade elevunderlaget ökat så pass att Barn- och utbildningschefen, rektorsgruppen och samordnaren beslutade att starta upp förberedelseklasser i kommunen. Då elevunderlaget var tillräckligt för två klasser, en yngre (1-6) och en äldre (7 - Gy) beslöt arbetsgruppen även att inkludera Liljaskolan. Hösten 2009 startade Hammarskolan en egen förberedelseklass

5 Syfte Syftet med Vännäs lokala plan för utbildning av nyanlända är att utifrån de förutsättningar som råder i Vännäs kommun beskriva arbetsgången vid mottagandet av nyanlända elever. Mål Målet med Vännäs lokala plan för utbildning av nyanlända 2 är att alla nyanlända elever så snart som möjligt ska delta i reguljär undervisning genom ett anpassat stöd och individuell planering som utgår från elevernas förutsättningar och behov ge nyanlända elever och deras målsmän en god introduktion i den svenska skolan och det svenska samhället, dess kunskapssyn och värdegrund ge nyanlända elever goda förutsättningar för att utveckla tvåspråkighet låta nyanlända elever utveckla en förståelse för andra kulturer och samtidigt vara stolta över sin egen kultur ORGANISATION Nedan beskrivs viktiga delar av skolans organisation vad gäller utbildning av nyanlända elever. Det är viktigt att samtlig personal har god kännedom om organisationen. Förberedelseklass (Fbk) I Vännäs kommun finns en förberedelseklass på Vegaskolan för nyanlända elever åk. 1-6, en på Hammarskolan för elever i åk På övriga skolor i kommunen finns inga nyanlända elever och därför inga förberedelseklasser. Det finns dock elever med annat modersmål än svenska som då undervisas vissa timmar av skolornas specialpedagoger. 2 Samma som de kommungemensamma målen. 5

6 På Vegaskolan delar eleverna sin skoldag mellan undervisning i förberedelseklass och hemklass. Eleverna är indelade två grupper; lågstadiet och mellanstadiet. Det innebär att elever i åk. 4-6 undervisas före lunch i förberedelseklass och efter lunch i hemklass. För elever i åk. 1-3 gäller det motsatta. En lärare i Svenska som andraspråk (100 %) undervisar nyanlända i förberedelseklassen på Vegaskolan. På Hammarskolan undervisas nyanlända elever i förberedelseklass och introduceras i ett ämne i taget i sin hemklass. Eleverna är indelade i grupper, från nybörjare till mer avancerad nivå. Två lärare i Svenska som andraspråk (75 % respektive 33 %) undervisar i förberedelseklassen på Hammarskolan. I Vännäs går eleverna går ca ett år i förberedelseklass. Hemklass Nyanlända elever är parallellt inskrivna i en hemklass på respektive skola. På Vegaskolan går eleverna de två första veckorna enbart i förberedelseklassen. Detta för att ge eleven möjlighet att bekanta sig med skolan och att ge skolan möjlighet att ordna med scheman och andra förberedelser. Efter ca två veckor börjar eleverna vara halva dagen i sin hemklass där de deltar i bl.a. matematik, idrott, bild, musik och ibland slöjd. Eleverna läser mot målen i dessa ämnen. Rektorerna på Vegaskolan har haft möjlighet att lägga ramschema för praktiska och estetiska ämnen på den tiden nyanlända elever är i sin hemklass vilket också underlättar för inkluderingen av särskoleeleverna. På Hammarskolan undervisas eleverna i sin hemklass i praktiska och estetiska ämnen. Eleverna kan introduceras i vissa ämnen som idrott efter ett par veckor i skolan medan andra ämnen som hemkunskap (som har ett stor teoretiskt innehåll) kan introduceras mot slutet av introduktionsperioden. I och med att eleverna har lite tid i hemklass under det första året undervisas de i bl.a. matematik och samhällskunskap i förberedelseklassen. Nyanlända elever är också med sina hemklasser på raster, måltider samt schemabrytande aktiviteter som friluftsdagar och skolbiodagar. Lärarna utser faddrar i hemklassen som har extra ansvar för dem. 6

7 Klasslärare/mentor På Vegaskolan är klassläraren elevens mentor redan under introduktionsperioden eftersom eleven undervisas halva dagen av honom/henne. På Hammarskolan är läraren i förberedelseklassen mentor eftersom hon har den största delen av undervisningen. Efter introduktionsperioden övergår mentorskapet till klassläraren. Under introduktionen har samordnaren ett övergripande ansvar för eleverna och sköter initialt mycket av kontakten med familjen. Svenska som andraspråk (Sva) I Vännäs finns fyra behöriga lärare i Svenska som andraspråk varav tre undervisar i ämnet. Vegakolan har en lärare (100 %) som undervisar i förberedelseklassen samt en specialpedagog (50 %) som undervisar elever som avslutat sin introduktionsperiod. Eleverna har initialt ca 800 min Svenska som andraspråk per vecka men tiderna anpassas efter elevernas behov samt i vilken fas i introduktionen de är. Hammarskolan har en lärare (75 %) som undervisar i förberedelseklassen samt ytterligare en lärare (33 %) som både undervisar i förberedelseklassen och elever som avslutat sin introduktionsperiod. Eleverna har initialt ca 520 min Svenska som andraspråk per vecka samt matematik med SVA-läraren. Modersmålsundervisning I Vännäs finns modersmålsundervisning i somaliska, thailändska, arabiska, sydsamiska, tigrinja samt finska. Modersmålslärarna har förutom modersmålsundervisning också studiehandledning på modersmål (se nedan) samt modersmålsstöd i förskolan 3. Vid vårterminens start 2010 omfattar modersmålsundervisningen 41 elever i grupper om 1-5 elever. Undervisningstiden är 40 min per vecka. 3 Se riklinjer för förskola och förskoleklass. 7

8 Studiehandledning på modersmål I Vännäs finns studiehandledning på modersmål i somaliska, thailändska, arabiska, tigrinja, spanska samt engelska. Modersmålslärarna i Vännäs använder studiehandledningen på olika sätt beroende på elevernas behov. Det kan t.ex. vara att hjälpa eleverna med pågående skoluppgifter i hemklassen eller att översätta och förklara texter i läroböckerna. Även hjälp med läxläsning kan förekomma. Vid vårterminens start 2010 omfattar studiehandledningen 28 elever i grupper om 1-5 elever. Undervisningstiden är 60 min per vecka. Inför den webbaserade modersmålsundervisningen 4 finns en grupp tillsatt med representanter från skolorna i Vännäs. Dessa ska fungera som handledare vid modersmålsundervisning och studiehandledning på distans i språk där det saknas modersmålslärare. Bedömning och betyg Under våren 2010 planerar kommunens lärare i Svenska som andraspråk studera bedömningsmetoderna Europeisk språkportfolio och Performansanalys. Tanken är att alla lärare i Svenska som andraspråk ska använda samma bedömningsmetod. Tolk Skolorna i Vännäs anlitar alltid tolk vid viktiga samtal på skolan, även om en förälder talar svenska. Skolorna har som regel beställt tolk på plats men det förekommer också telefontolkning. Det senare har varit att föredra vid t.ex. besök hos skolläkare med flickor som inte vill klä av sig inför manliga tolkar. Pga. att tolkarvodet är detsamma för restiden till Vännäs som för den faktiska tolktiden blir kostnaderna för varje tillfälle betydande. Personalen ska därför samordna träffar med tolk så mycket som möjligt. 4 Se under Studiehandledning i kommungemensamma riktlinjer. 8

9 Samordnare Vännäs har sedan ht 2008 en samordnare för alla nyanlända barn i för- och grundskolan. Samordnaren har en central roll i den nyanländas introduktion. Hon bokar, leder och dokumenterar introduktionens möten med den nyanlända och dess familj. Hon är den första tidens länk mellan den nyanlända familjen och skolan/närsamhället. Samordnaren, som har en rådgivande funktion, fungerar också som länk mellan flyktingmottagningen och skolan där rektorer, lärare och skolhälsovård regelbundet ska informeras om nyanlända elever. En annan uppgift är att organisera modersmålsundervisningen i kommunen och i samråd med modersmålslärare och lärare i Svenska som andraspråk, införskaffa läromedel och pedagogiskt material för pedagoger inom kommunen. Under perioder när inga nyanlända finns har samordnaren andra uppgifter som att stötta upp undervisningen i förberedelseklasserna. Samordnaren ingår också i flera nätverksgrupper med syftet att gemensamt utveckla arbetet med nyanländas introduktion och skolgång. Skolhälsovård I Vännäs är landstinget ansvarigt för de nyanlända elevernas hälsoundersökningar vilket innebär att de inte kallas till hälsosamtal av skolhälsovården. I mottagningssamtalet fyller nyanlända föräldrar i en hälsodeklaration som lämnas till skolsköterskan. Hon skickar i sin tur en remiss till vårdcentralens samordnare för nyanlända. Efter genomförd hälsoundersökning skickas uppgifterna till skolsköterskan. Nyanlända elever träffar skolans kurator om behov uppstår. SAMVERKAN För att få en fungerande organisation och trygga elever är det av yttersta vikt att samordningen är välplanerad. Nedan beskrivs hur samverkan mellan de enheter som kommer i kontakt med nyanlända barn, ser ut i Vännäs. 9

10 Budget Eftersom nyanlända familjer nästan uteslutande får bostad i centralorten Vännäs är det i princip två av kommunens skolor, Hammarskolan och Vegaskolan, som tar emot nyanlända elever. Därför är det av största vikt att det finns en centralt styrd budget för introduktionen som jämnar ut kostnaderna mellan skolorna. Grundskolan (och barnomsorgen) får i dagsläget inte ta del av det statsbidrag som flyktingmottagningen erhåller för nyanlända. Planering och konferens Idag finns ingen gemensam schemalagd planeringstid eller konferenstid för lärare i Svenska som andraspråk, modersmål, klasslärare och lärare i andra ämnen. Det är upp till varje lärare att i mån av tid avsätta egen planeringstid till att uppsöka varandra för planering. Flertalet modersmålslärare är bosatta i Umeå och undervisar enbart en eller ett par dagar i Vännäs. Samtliga har också undervisning på flera skolor och förskolor, ibland upp till sex enheter. Detta gör det svårt för lärarna att ingå i ett arbetslag, delta i konferenser och planeringsmöten. Fortbildning Behovet av kompetensutveckling i samband med mottagande av nyanlända elever är stort i Vännäs. Förutom lärare i Svenska som andraspråk saknar i princip all personal på skolorna samt skoledning och skolhälsa grundläggande utbildning i arbetet med nyanlända. Barn- och utbildningsförvaltningen har erbjudits utbildningen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet 5 för lärare men tvingats avstå av ekonomiska skäl. Kommunen har också ett växande behov av lärare i Svenska som andraspråk och modersmål och bör påbörja utbildning/fortbildning av personal för att möta det behovet. 5 Utifrån lärobok av Pauline Gibbons. 10

11 Nätverk Nätverket för förberedelseundervisning är ett regionalt samarbete med erfarenhetsutbyte och fortbildning för personal som arbetar med nyanlända barn samt samordning av modersmål och förberedelseundervisning. 6 Vännäs representeras av samordnaren samt lärarna i Svenska som andraspråk och modersmål. I den regionala styrgruppen för detta nätverk ingår både samordnaren och den samordnande rektorn för kommunens grundskolor. Samverkan för nyanlända barn var ett försök till lokalt nätverk med syftet att bygga upp en organisation kring mottagandet och möjligheten att få ett helhetsgrepp kring de nyanlända familjerna. Nätverket har under hösten 2008 lagts ned pga. vikande närvaro. Globala gruppen, Aktivitetsgruppen är två lokala arbetsgrupper på Vegaskolan och Hammarskolan som arbetar för att hjälpa de nyanlända eleverna att känna sig välkomna på skolorna och i sina klasser. I grupperna sitter lärare och rektorer som i sin tur hjälper eleverna på skolan att organisera välkomnandet. De yngre eleverna kan t.ex. lära nya elever lekar på rasterna medan de äldre eleverna kan bjuda in dem till olika aktiviteter efter skolan. Grupperna arbetar också med att ta fram material till lärarna som behandlar frågor om mångfald och integration. Önskvärt är att respektive grupp har en ungdomsgrupp som vill arbeta med dess frågor. Under våren 2010 påbörjas en omorganisering av flyktingmottagningen i Vännäs varpå nya lokala nätverk kan komma på tal. Efter skoldagen Nyanlända föräldrar informeras om vikten av en aktiv fritid för deras barn. Nedan beskrivs de aktiviteter som de med hjälp av skolan kan ta del av. 6 Initierat av projektledare Eva Westergren Holgén, VIVA. 11

12 Fritidshem Många av eleverna (6-12 år) som går i förberedelseklass börjar direkt efter skolstart på fritidshem. Där får de möjlighet att utöver skoltid lära känna sina klasskamrater. Många barn har inte gått i förskola i sitt hemland och kan därför ha ett extra stort behov av den pedagogiska verksamhet som fritidshemmen erbjuder. Lyftet och Kulturtest Vännäs har ca 150 föreningar och många barn och ungdomar är med i en eller flera föreningar. Vissa nyanlända barn vet vilken fritidssysselsättning de vill ha och då kan skolan och klasskamrater hjälpa dem rätt. För andra kan det vara svårare att hitta rätt i det stora utbudet av träningstider och platser. I februari 2010 startar två fritidsgrupper för nyanlända elever samt elever som har svårt att komma in i föreningslivet. Det är idrotts/friluftsgruppen Lyftet som drivs av Hammarskolans fritidsledare och Ikaros samt Kulturtest som drivs av Kultur- och bibliotekschefen i Vännäs. Föreningarna i Vännäs turas om att presentera sig för eleverna som veckovis får möjlighet att prova på olika idrotts/kulturaktiviteter. Om eleverna vill fortsätta med en specifik idrott/ kulturaktivitet får de hjälp av ledarna att kontakta aktuell förening och fungerar på så sätt som en sluss ut i föreningslivet. Träffarna är på samma tider och platser varje vecka för att underlätta för eleverna. Läxhjälp Hammarskolan anordnar läxhjälp för samtliga elever vid ett tillfälle i veckan. Under våren kommer också nyanlända på Vegaskolan att få hjälp med läxläsning i Röda Korsets regi. Det finns en stor efterfrågan på läxhjälp från de föräldrar som inte har möjlighet att hjälpa sina barn med läxorna. INTRODUKTIONSPERIODEN Skolorna i Vännäs kommun följer de kommungemensamma riktlinjerna som gäller för introduktionsperioden se huvuddokumentet. 12

Utbildning av nyanlända elever. - organisation i Nordmalings kommun

Utbildning av nyanlända elever. - organisation i Nordmalings kommun Utbildning av nyanlända elever - organisation i Nordmalings kommun 2010 INLEDNING Bakgrund Flyktingmottagningen i Nordmalings kommun har i enlighet med Umeåregionens samverkansavtal från 2002 om flyktingmottagande,

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun

Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun MOTTAGANDE Mål: Skapa förutsättningar för samverkan mellan skola och hem, där vårdnadshavare är delaktiga och har inflytande i verksamheten Kommunens

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN. Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet

UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN. Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet Samverkan Seminarieserie Kartläggningsunderlag Kommungemensammariktlinjer Utvecklingsarbete i regionen

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Mottagande och 2 (7) Mottagande

Läs mer

- Med betoning på det pedagogiska ledarskapet

- Med betoning på det pedagogiska ledarskapet Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Umeå och Luleå Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning på det pedagogiska ledarskapet Skolverket RUC, Umeå universitet RUC Luleå tekniska

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 20130902 Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 1 Innehållsförteckning Hedlundaskolan Världens skola!... 3 Anmälan av ny elev (nyanländ)... 3 Inskrivning... 4 Pedagogiskt samtal... 4 Introduktionsperiod

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Margareta Sundin Utredare 20141120 Sid 1 Innehåll Bakgrund... 1 Elever med annat modersmål än svenska... 1 Vad säger nationella styrdokument?...

Läs mer

Hur underlättar vi för de nyanlända eleverna att nå kunskapsmålen? RUC, Umeå universitet, och Skolverket

Hur underlättar vi för de nyanlända eleverna att nå kunskapsmålen? RUC, Umeå universitet, och Skolverket Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Hur underlättar vi för de nyanlända eleverna att nå kunskapsmålen? - Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund RUC, Umeå universitet, och Skolverket

Läs mer

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun Vårt gemensamma ansvar Mottagandet ska vara

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Jelena Vasic lärare IK Mats Fahlgren lärare IK Kajsa Andersson rektor Agnetha Ehrenholm bitr rektor Organisation av nyanlända elever på

Läs mer

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever 2015-03-16 Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever Innehållsförteckning Handlingsplan för nyanlända elever på Lagersbergsskolan Lagersbergsskolans organisation kring nyanlända elever Välkomsten

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Denna plan avser elever i skolor med Kristianstads kommun som huvudman. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet om välkomnande av nyanlända barn, elever och familjer med annat modersmål än svenska, andraspråksinlärare, flerspråkighet, modersmålsstöd, modersmålsundervisning,

Läs mer

Nyanlända barn och ungdomar. Projekt Flyktingsamverkan Västmanland

Nyanlända barn och ungdomar. Projekt Flyktingsamverkan Västmanland Nyanlända barn och ungdomar Projekt Flyktingsamverkan Västmanland Regional överenskommelse Barn och ungdomars skolundervisning och situation måste uppmärksammas, bland annat genom metodutveckling och kompetensspridning.

Läs mer

Mottagnings- och Överföringsrutiner Hedlundaskolans förberedelseklasser

Mottagnings- och Överföringsrutiner Hedlundaskolans förberedelseklasser Mottagnings- och Överföringsrutiner Hedlundaskolans förberedelseklasser Dokumenttyp Rutiner för Umeå kommun Dokumentägare Rektor Hedlundaskolan Dokumentinformation Dokumentnamn Överföringsdokument Dokumentansvarig

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen Nyanlända i Piteå 20160411 Alla vägar bär till Piteå Karta här Antal 140 Antal nyanlända elever i grundskolan 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 EU medborgare Anknytning Kommunplacerade EKB Egen invandring

Läs mer

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Symposium 2012 Lärarrollen i svenska som andraspråk Om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning Nationellt

Läs mer

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 1 Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar..2 Återblick 3 Mål och förbättringsåtgärder 5 Slutord.......6 Bilaga 1: Studieresultat grundskolan

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet

Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet nihad.bunar@buv.su.se *De senaste decennierna har det svenska utbildningsväsendet tagit emot, integrerat och inkluderat

Läs mer

Nyanlända och flerspråkiga barn och elever i förskolan och grundskolan

Nyanlända och flerspråkiga barn och elever i förskolan och grundskolan Nyanlända och flerspråkiga barn och elever i förskolan och grundskolan Statlig styrning Skollag Skolförordning Läroplaner Kursplaner Allmänna råd Med mera Kommunal styrning Luleå kommuns vision 2050 Riktning

Läs mer

Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Vintrosa skola ligger i ett naturskönt område en bit utanför centralorten

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola

Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola Dokumentinformation: Fastställd/upprättad: 2010-03-01

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Rutin för mottagande av nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola

Rutin för mottagande av nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen RUTIN Datum 02015-04-30 Datum för beslut 2015-05-20 Beslutad av Tomas Hartikainen Förvaltningschef Sida 1(8) Dnr BUN/2015/0092/133 Revideras senast 2016-06-30 Rutin för

Läs mer

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016 Nyanländas lärande Linda Castell, Lund 16 september 2016 Framgångsfaktorer Mina guldkorn Tydlig organisation röd tråd Tydlighet i roll- och ansvarsfördelning på alla nivåer Bemötande och förhållningssätt

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever,

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Melleruds Kommun 2014 1 Inledning Sammanfattning av de rutiner som tillämpas i Melleruds kommun anpassade till Skolverkets skrifter: Allmänna råd för utbildning

Läs mer

Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform

Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform Verksamhet Bildning Reviderad 2014-11-24 0 Innehållsförteckning Bakgrund, mål och syfte s 2 Mottagande s 3 Introduktion

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Hur gör ni pedagogisk kartläggning?

Hur gör ni pedagogisk kartläggning? LiSetten nummer 3/2013 hade tema pedagogisk kartläggning. I tidningen publicerades delar av en enkät om hur olika skolor arbetar med pedagogisk kartläggning. Detta dokument innehåller alla frågor och svar

Läs mer

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17 Tranängskolans fritidshem Kvalitetsanalys 16/17 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 2 Resultatet av årets verksamhet... 5 2.1 Verksamhetens resultat... 5 2.1.1 Förändrat

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-08-11 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever. kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola

Utbildning av nyanlända elever. kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Kommuner som har

Läs mer

Augusti Tyresö kommun

Augusti Tyresö kommun Augusti 2009 Tyresö kommun Tyresö kommun/modersmål Ann-Charlotte Strand Bitr. rektor Mångfaldsfrågor Lotta.strand@tyreso.se 08-5782 90 90 070-488 90 90 1 Dokument som styr vår verksamhet Nationell nivå

Läs mer

Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform

Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform Verksamhet Bildning Reviderad 2015-02-23 0 Innehållsförteckning Bakgrund, mål och syfte s 2 Mottagande s 3 Introduktion s 5 Individuell

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Nyanlända elever i Hässleholms kommun Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer

Nyanlända elever i Hässleholms kommun Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer www.hassleholm.se Nyanlända elever i Hässleholms kommun Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer Innehållsförteckning Skollagen anger grunden för utbildning i förskola och skola... 1 Skollagens definition

Läs mer

Läxhjälp i grundskolan

Läxhjälp i grundskolan 2015-02-26 Läxhjälp i grundskolan Sammanställning av elevernas möjligheter till läxhjälp 1 Innehåll Antal skolor som erbjuder läxhjälp läsåret 2014/2015... 2 Öppen för alla?... 2 Ämnen... 2 Under eller

Läs mer

En välorganiserad modersmålsundervisning ger skolframgång

En välorganiserad modersmålsundervisning ger skolframgång En välorganiserad modersmålsundervisning ger skolframgång Dagens innehåll Organisationsmöjligheter för modersmålämnet utifrån lag och förordning samt styrdokument Modersmålets och studiehandledningens

Läs mer

Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN

Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN Ht 2016 Språkutvecklande plan Fagersjö-Magelungsskolan Bakgrund: Skolan skall sträva efter att varje elev: Utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår

Läs mer

Språkcentralen Malmö Stads kraftkälla för nyanlända elever i grundskolan. Stockholm april 2016 Ability Partner

Språkcentralen Malmö Stads kraftkälla för nyanlända elever i grundskolan. Stockholm april 2016 Ability Partner Språkcentralen Malmö Stads kraftkälla för nyanlända elever i grundskolan Stockholm 26-27 april 2016 Ability Partner Välkomna till SPRÅKCENTRALEN Språkcentralen som kraftkälla Förskolor SVA-lärare Skolor

Läs mer

Att främja nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling

Att främja nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling Att främja nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling Lärdomar från fem kommuner Jenny Nilsson 27 mars 2012 Umeå Universitet Bakgrund Nyanlända elevers kunskapsutveckling med fokus på samverkan, organisation

Läs mer

Mottagningsrutiner för barn och elever från andra länder än Sverige till förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Ängelholms kommun

Mottagningsrutiner för barn och elever från andra länder än Sverige till förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Ängelholms kommun Mottagningsrutiner - gymnasieskolan 8/25/2009 Diarienummer Mottagningsrutiner för barn och elever från andra länder än Sverige till förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Ängelholms kommun Barn, elever

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-02-16 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2013-09-04 Bou 231/2013 Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Styrande dokument...4 Nyanländ och

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever. kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola

Utbildning av nyanlända elever. kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Kommuner som har

Läs mer

Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska

Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska 1(8) Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska Vi kan inte låta eleverna vänta tills de lärt sig ett andraspråk innan de kan lära sig allt annat. De lär sig saker medan de

Läs mer

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 2014 Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 140910 Innehåll Rutiner för... 0 mottagande av nyanlända elever... 0 GRÖ NKULLASKÖLAN... 0 BAKGRUND...

Läs mer

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Nya bestämmelser 2016 En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig. (3 kap. 12 c

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN Grästorps kommun Bildningsverksamheten 2014-08-21 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN SKOLAN När skolan får kännedom om att ett nyanlänt barn har flyttat till kommunen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda,

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda, Välkomna till konferens för samordnare inom nyanländas lärande Arlanda, 2016-09-02 Skolverkets arbete Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Läs mer

Nyanlända elevers lärande

Nyanlända elevers lärande Nyanlända elevers lärande Mälardalens högskola 12 november Luisella Galina Hammar Nyanlända elevers skolresultat Under de senaste två åren har andelen nyanlända elever som uppnår behörighet till gymnasieskolans

Läs mer

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga REGLEMENTE 1(5) Fastställt av skolnämnden den 20 juni 2012 SKN 50 Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att

Läs mer

Nyanlända elever. Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet nihad.bunar@buv.su.se

Nyanlända elever. Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet nihad.bunar@buv.su.se Nyanlända elever Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet nihad.bunar@buv.su.se Generella organisatoriska modeller gentemot nyanlända i Sverige Förberedelseklasser

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning Dagens program VÄXA FÖR FRAMGÅNG Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande 10.00 Nyanlända elever i fokus Organisation för mottagande Kartläggning: Steg 1 och 2 12.00 Lunch 13.00 Kartläggning:

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

INTERKULTURELLT CENTRUM

INTERKULTURELLT CENTRUM INTERKULTURELLT CENTRUM Framgångsrikt integrationsarbete i Partille Gustav Elowson, Anna Gunnervik Enhetschefer Det kom många nyanlända Strukturerna var inte längre tillräckliga för att möta behoven Partille

Läs mer

Språkintroduktion (SI)

Språkintroduktion (SI) Språkintroduktion (SI) Utbildning av nyanlända elever på Jenningsskolan Tid för: mer information, frågor och diskussion Möte: 18/4 kl. 14.30 16.00 Konferens SI Möte: 25/4 kl. 11.00 12.00 RUC - kommungemensamma

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Institutionen för språkdidaktik

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Institutionen för språkdidaktik 1 (6) 2014-12-22 Nationellt centrum för svenska som andraspråk: Kommentar till regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Definition och målgrupper Begreppet

Läs mer

Enheten för Mottagande och Kartläggning av nyanlända elever i Katrineholms grundskolor. Bryggan

Enheten för Mottagande och Kartläggning av nyanlända elever i Katrineholms grundskolor. Bryggan Katrineholms kommun Enheten för Mottagande och Kartläggning av nyanlända elever i Katrineholms grundskolor. Bryggan Beskrivning av enheten och verksamheten. Rutiner för mottagande, kartläggning och överlämning.

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategi Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2015-12-16 Giltighetstid 2015-12-16 årlig översyn Ansvarig funktion Diarienummer

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

BARN OCH UTBILDNING Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Bilaga 2 0 (13) BARN OCH UTBILDNING Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Om arbetet med nyanlända och flerspråkiga barn och elever i Sundsvalls kommunala förskolor och skolor 1 (13) Innehåll Bästa

Läs mer

Norrsätraskolans arbetsplan för grundskolan.

Norrsätraskolans arbetsplan för grundskolan. Norrsätraskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Lena Seydlitz Norrsätraskolans arbetsplan 2015 2016 för grundskolan. MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014 Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket Malmköping 2 juni 2014 Rätten till utbildning Alla nyanlända barn och ungdomar i Sverige har rätt att gå i skolan. Denna rätt gäller oavsett skälet till

Läs mer

#stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande. Med samlade krafter för lokal inkludering och likvärdighet i mottagandet

#stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande. Med samlade krafter för lokal inkludering och likvärdighet i mottagandet #stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande Med samlade krafter för lokal inkludering och likvärdighet i mottagandet #stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande Vad representerar du idag? Ta

Läs mer

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem.

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem. Från och med den 1 jan 2016 finns det särskilda bestämmelser för mottagande, bedömning och utbildning som riktar sig specifikt till nyanlända elever. Syftet är att stärka en likvärdig utbildning för alla

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för skolan läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation... Fel!

Läs mer

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolan Platsen för möten, lärande och utveckling Detta dokument sammanfattar de grundläggande förhållningssätt, värderingar och arbetssätt som

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande 2016

Plan för inskolning och överlämnande 2016 Plan för inskolning och överlämnande 2016 Frösön Orrviken Reviderad 20160222 Innehållsförteckning Utdrag ur läroplanerna 3 Rutiner för överlämnande 4 - Enskilda barn/elever 4 - Från förskola till skola

Läs mer

Kvalitetsanalys 14/15. Tranängskolan 7-9

Kvalitetsanalys 14/15. Tranängskolan 7-9 Kvalitetsanalys 14/15 Tranängskolan 7-9 Innehållsförteckning Förutsättningar... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Normer och värden... 4 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet... 8 Arbete

Läs mer

FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE

FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE 2016-2017 FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE Luleå kommun 2016-2017 FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERLÄMNANDE OCH MOTTAGANDE INOM HEM - FÖRSKOLA - SKOLA Bakgrund Mål Syfte Förskolan är det första steget

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Att främja nyanlända elevers lärande. Inger Bergendorff

Att främja nyanlända elevers lärande. Inger Bergendorff Att främja nyanlända elevers lärande Inger Bergendorff Innehåll Vad görs på nationell nivå för att främja nyanlända elevers lärande? Hur kan ett bra mottagande se ut? Vad är studiehandledning på modersmålet?

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA ELEVER I ESLÖVS KOMMUNS GRUNDSKOLOR

MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA ELEVER I ESLÖVS KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2015-05-20 MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA ELEVER I ESLÖVS KOMMUNS GRUNDSKOLOR Sammanställt av: Anna Merkel-Möller Helena Tauson Lena Planken 1 1. Inledning Inför läsåret 2013-2014 infördes en ny organisation

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

SPRÅKVERKSTAN PÅ LÄROVERKET EN PRESENTATION

SPRÅKVERKSTAN PÅ LÄROVERKET EN PRESENTATION 1 (6) SPRÅKVERKSTAN PÅ LÄROVERKET EN PRESENTATION ORGANISATION VERKSAMHET MÅLSÄTTNING Hudiksvall 2011-11-01 Språkverkstan på Läroverket rev Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress: Järnvägsgatan 16

Läs mer

Framgångsfaktorer för inkludering

Framgångsfaktorer för inkludering Framgångsfaktorer för inkludering Framförhållning Hur planeras mottagandet för en ny elev? Eleven, klassen, föräldrar, pedagoger. Hur förbereds klassen på den nya klasskamraten? Vilken information skall

Läs mer