Utbildning av nyanlända elever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning av nyanlända elever"

Transkript

1 Utbildning av nyanlända elever - organisation i Vännäs kommun 2010

2 Förord Riktlinjerna i det kommunövergripande dokumentet samt organisationen i det lokala dokumentet för Vännäs kommun ska, av kommunens samordnare, presenteras för personalen på skolorna under Respektive skola ska avsätta tid för förankring av arbetsgången. Dokumentet finns också tillgängligt under ikonen Nyanlända på First Class. Eftersom skolorna i Vännäs är i uppbyggnadsskedet av en organisation kring utbildning av nyanlända är det viktigt att detta är ett levande dokument som revideras i takt med nya förutsättningar och att all berörd personal får möjlighet att vara delaktig i utformandet. I och med att dokumentet uppdateras årligen blir det också en dokumentation över organisationen. Dokumentinformation: Fastställd/upprättad: Dokumentansvarig: Linda Åström, samordnare i för- och grundskola, Vännäs kommun. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Mål 5 ORGANISATION 5 Förberedelseklass (Fbk) 5 Hemklass 6 Klasslärare/mentor 7 Svenska som andraspråk (Sva) 7 Modersmålsundervisning 7 Studiehandledning på modersmål 8 Bedömning och betyg 8 Tolk 9 Samordnare 9 Skolhälsovård 9 SAMVERKAN 9 Budget 10 Planering och konferens 10 Fortbildning 10 Nätverk 11 Efter skoldagen 11 Fritidshem 12 Lyftet och Kulturtest 12 Läxhjälp 12 INTRODUKTIONSPERIODEN 12 3

4 INLEDNING Bakgrund Flyktingmottagningen i Vännäs kommun har i enlighet med Umeåregionens samverkansavtal från 2002 om flyktingmottagande, upprättat en introduktionsplan för nyanlända familjer. Planen syftar till familjens introduktion i samhället och berör enbart marginellt de nyanlända barnens skolsituation. Enligt Skolverkets Förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever 1 ska även skolan ha en tydlig struktur vid introduktionen av elever i grundskola och gymnasieskola. Under våren 2008 gjordes därför en kartläggning av de nyanlända barnens skolsituation i Vännäs kommun och i enlighet med den rapporten beslutade Barn- och utbildningsförvaltningen att upprätta en introduktionsplan för nyanlända barn/elever (F-9). Det togs också ett beslut att anställa en samordnare för nyanlända i för- och grundskola som skulle ansvara för att utforma handlingsplanen. Under hösten 2008 utarbetades en plan för introduktionen med syftet att eleverna skulle delta och tillgodogöra sig skolverksamhet med utgångspunkt i individuella behov. Planen utformades utifrån de förutsättningar och elevunderlag som rådde för den tidpunkten. Den utarbetades av dem som arbetade med nyanlända elever med samordnaren som spindeln i nätet. Både rektorer, lärare i Svenska som andraspråk, mentorer, ämneslärare och elevhälsoteam medverkade i utformningen för att få en så bred kompetens kring eleverna som möjligt. Då fanns inga modersmålslärare knutna till kommunen. I början av 2009 hade elevunderlaget ökat så pass att Barn- och utbildningschefen, rektorsgruppen och samordnaren beslutade att starta upp förberedelseklasser i kommunen. Då elevunderlaget var tillräckligt för två klasser, en yngre (1-6) och en äldre (7 - Gy) beslöt arbetsgruppen även att inkludera Liljaskolan. Hösten 2009 startade Hammarskolan en egen förberedelseklass

5 Syfte Syftet med Vännäs lokala plan för utbildning av nyanlända är att utifrån de förutsättningar som råder i Vännäs kommun beskriva arbetsgången vid mottagandet av nyanlända elever. Mål Målet med Vännäs lokala plan för utbildning av nyanlända 2 är att alla nyanlända elever så snart som möjligt ska delta i reguljär undervisning genom ett anpassat stöd och individuell planering som utgår från elevernas förutsättningar och behov ge nyanlända elever och deras målsmän en god introduktion i den svenska skolan och det svenska samhället, dess kunskapssyn och värdegrund ge nyanlända elever goda förutsättningar för att utveckla tvåspråkighet låta nyanlända elever utveckla en förståelse för andra kulturer och samtidigt vara stolta över sin egen kultur ORGANISATION Nedan beskrivs viktiga delar av skolans organisation vad gäller utbildning av nyanlända elever. Det är viktigt att samtlig personal har god kännedom om organisationen. Förberedelseklass (Fbk) I Vännäs kommun finns en förberedelseklass på Vegaskolan för nyanlända elever åk. 1-6, en på Hammarskolan för elever i åk På övriga skolor i kommunen finns inga nyanlända elever och därför inga förberedelseklasser. Det finns dock elever med annat modersmål än svenska som då undervisas vissa timmar av skolornas specialpedagoger. 2 Samma som de kommungemensamma målen. 5

6 På Vegaskolan delar eleverna sin skoldag mellan undervisning i förberedelseklass och hemklass. Eleverna är indelade två grupper; lågstadiet och mellanstadiet. Det innebär att elever i åk. 4-6 undervisas före lunch i förberedelseklass och efter lunch i hemklass. För elever i åk. 1-3 gäller det motsatta. En lärare i Svenska som andraspråk (100 %) undervisar nyanlända i förberedelseklassen på Vegaskolan. På Hammarskolan undervisas nyanlända elever i förberedelseklass och introduceras i ett ämne i taget i sin hemklass. Eleverna är indelade i grupper, från nybörjare till mer avancerad nivå. Två lärare i Svenska som andraspråk (75 % respektive 33 %) undervisar i förberedelseklassen på Hammarskolan. I Vännäs går eleverna går ca ett år i förberedelseklass. Hemklass Nyanlända elever är parallellt inskrivna i en hemklass på respektive skola. På Vegaskolan går eleverna de två första veckorna enbart i förberedelseklassen. Detta för att ge eleven möjlighet att bekanta sig med skolan och att ge skolan möjlighet att ordna med scheman och andra förberedelser. Efter ca två veckor börjar eleverna vara halva dagen i sin hemklass där de deltar i bl.a. matematik, idrott, bild, musik och ibland slöjd. Eleverna läser mot målen i dessa ämnen. Rektorerna på Vegaskolan har haft möjlighet att lägga ramschema för praktiska och estetiska ämnen på den tiden nyanlända elever är i sin hemklass vilket också underlättar för inkluderingen av särskoleeleverna. På Hammarskolan undervisas eleverna i sin hemklass i praktiska och estetiska ämnen. Eleverna kan introduceras i vissa ämnen som idrott efter ett par veckor i skolan medan andra ämnen som hemkunskap (som har ett stor teoretiskt innehåll) kan introduceras mot slutet av introduktionsperioden. I och med att eleverna har lite tid i hemklass under det första året undervisas de i bl.a. matematik och samhällskunskap i förberedelseklassen. Nyanlända elever är också med sina hemklasser på raster, måltider samt schemabrytande aktiviteter som friluftsdagar och skolbiodagar. Lärarna utser faddrar i hemklassen som har extra ansvar för dem. 6

7 Klasslärare/mentor På Vegaskolan är klassläraren elevens mentor redan under introduktionsperioden eftersom eleven undervisas halva dagen av honom/henne. På Hammarskolan är läraren i förberedelseklassen mentor eftersom hon har den största delen av undervisningen. Efter introduktionsperioden övergår mentorskapet till klassläraren. Under introduktionen har samordnaren ett övergripande ansvar för eleverna och sköter initialt mycket av kontakten med familjen. Svenska som andraspråk (Sva) I Vännäs finns fyra behöriga lärare i Svenska som andraspråk varav tre undervisar i ämnet. Vegakolan har en lärare (100 %) som undervisar i förberedelseklassen samt en specialpedagog (50 %) som undervisar elever som avslutat sin introduktionsperiod. Eleverna har initialt ca 800 min Svenska som andraspråk per vecka men tiderna anpassas efter elevernas behov samt i vilken fas i introduktionen de är. Hammarskolan har en lärare (75 %) som undervisar i förberedelseklassen samt ytterligare en lärare (33 %) som både undervisar i förberedelseklassen och elever som avslutat sin introduktionsperiod. Eleverna har initialt ca 520 min Svenska som andraspråk per vecka samt matematik med SVA-läraren. Modersmålsundervisning I Vännäs finns modersmålsundervisning i somaliska, thailändska, arabiska, sydsamiska, tigrinja samt finska. Modersmålslärarna har förutom modersmålsundervisning också studiehandledning på modersmål (se nedan) samt modersmålsstöd i förskolan 3. Vid vårterminens start 2010 omfattar modersmålsundervisningen 41 elever i grupper om 1-5 elever. Undervisningstiden är 40 min per vecka. 3 Se riklinjer för förskola och förskoleklass. 7

8 Studiehandledning på modersmål I Vännäs finns studiehandledning på modersmål i somaliska, thailändska, arabiska, tigrinja, spanska samt engelska. Modersmålslärarna i Vännäs använder studiehandledningen på olika sätt beroende på elevernas behov. Det kan t.ex. vara att hjälpa eleverna med pågående skoluppgifter i hemklassen eller att översätta och förklara texter i läroböckerna. Även hjälp med läxläsning kan förekomma. Vid vårterminens start 2010 omfattar studiehandledningen 28 elever i grupper om 1-5 elever. Undervisningstiden är 60 min per vecka. Inför den webbaserade modersmålsundervisningen 4 finns en grupp tillsatt med representanter från skolorna i Vännäs. Dessa ska fungera som handledare vid modersmålsundervisning och studiehandledning på distans i språk där det saknas modersmålslärare. Bedömning och betyg Under våren 2010 planerar kommunens lärare i Svenska som andraspråk studera bedömningsmetoderna Europeisk språkportfolio och Performansanalys. Tanken är att alla lärare i Svenska som andraspråk ska använda samma bedömningsmetod. Tolk Skolorna i Vännäs anlitar alltid tolk vid viktiga samtal på skolan, även om en förälder talar svenska. Skolorna har som regel beställt tolk på plats men det förekommer också telefontolkning. Det senare har varit att föredra vid t.ex. besök hos skolläkare med flickor som inte vill klä av sig inför manliga tolkar. Pga. att tolkarvodet är detsamma för restiden till Vännäs som för den faktiska tolktiden blir kostnaderna för varje tillfälle betydande. Personalen ska därför samordna träffar med tolk så mycket som möjligt. 4 Se under Studiehandledning i kommungemensamma riktlinjer. 8

9 Samordnare Vännäs har sedan ht 2008 en samordnare för alla nyanlända barn i för- och grundskolan. Samordnaren har en central roll i den nyanländas introduktion. Hon bokar, leder och dokumenterar introduktionens möten med den nyanlända och dess familj. Hon är den första tidens länk mellan den nyanlända familjen och skolan/närsamhället. Samordnaren, som har en rådgivande funktion, fungerar också som länk mellan flyktingmottagningen och skolan där rektorer, lärare och skolhälsovård regelbundet ska informeras om nyanlända elever. En annan uppgift är att organisera modersmålsundervisningen i kommunen och i samråd med modersmålslärare och lärare i Svenska som andraspråk, införskaffa läromedel och pedagogiskt material för pedagoger inom kommunen. Under perioder när inga nyanlända finns har samordnaren andra uppgifter som att stötta upp undervisningen i förberedelseklasserna. Samordnaren ingår också i flera nätverksgrupper med syftet att gemensamt utveckla arbetet med nyanländas introduktion och skolgång. Skolhälsovård I Vännäs är landstinget ansvarigt för de nyanlända elevernas hälsoundersökningar vilket innebär att de inte kallas till hälsosamtal av skolhälsovården. I mottagningssamtalet fyller nyanlända föräldrar i en hälsodeklaration som lämnas till skolsköterskan. Hon skickar i sin tur en remiss till vårdcentralens samordnare för nyanlända. Efter genomförd hälsoundersökning skickas uppgifterna till skolsköterskan. Nyanlända elever träffar skolans kurator om behov uppstår. SAMVERKAN För att få en fungerande organisation och trygga elever är det av yttersta vikt att samordningen är välplanerad. Nedan beskrivs hur samverkan mellan de enheter som kommer i kontakt med nyanlända barn, ser ut i Vännäs. 9

10 Budget Eftersom nyanlända familjer nästan uteslutande får bostad i centralorten Vännäs är det i princip två av kommunens skolor, Hammarskolan och Vegaskolan, som tar emot nyanlända elever. Därför är det av största vikt att det finns en centralt styrd budget för introduktionen som jämnar ut kostnaderna mellan skolorna. Grundskolan (och barnomsorgen) får i dagsläget inte ta del av det statsbidrag som flyktingmottagningen erhåller för nyanlända. Planering och konferens Idag finns ingen gemensam schemalagd planeringstid eller konferenstid för lärare i Svenska som andraspråk, modersmål, klasslärare och lärare i andra ämnen. Det är upp till varje lärare att i mån av tid avsätta egen planeringstid till att uppsöka varandra för planering. Flertalet modersmålslärare är bosatta i Umeå och undervisar enbart en eller ett par dagar i Vännäs. Samtliga har också undervisning på flera skolor och förskolor, ibland upp till sex enheter. Detta gör det svårt för lärarna att ingå i ett arbetslag, delta i konferenser och planeringsmöten. Fortbildning Behovet av kompetensutveckling i samband med mottagande av nyanlända elever är stort i Vännäs. Förutom lärare i Svenska som andraspråk saknar i princip all personal på skolorna samt skoledning och skolhälsa grundläggande utbildning i arbetet med nyanlända. Barn- och utbildningsförvaltningen har erbjudits utbildningen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet 5 för lärare men tvingats avstå av ekonomiska skäl. Kommunen har också ett växande behov av lärare i Svenska som andraspråk och modersmål och bör påbörja utbildning/fortbildning av personal för att möta det behovet. 5 Utifrån lärobok av Pauline Gibbons. 10

11 Nätverk Nätverket för förberedelseundervisning är ett regionalt samarbete med erfarenhetsutbyte och fortbildning för personal som arbetar med nyanlända barn samt samordning av modersmål och förberedelseundervisning. 6 Vännäs representeras av samordnaren samt lärarna i Svenska som andraspråk och modersmål. I den regionala styrgruppen för detta nätverk ingår både samordnaren och den samordnande rektorn för kommunens grundskolor. Samverkan för nyanlända barn var ett försök till lokalt nätverk med syftet att bygga upp en organisation kring mottagandet och möjligheten att få ett helhetsgrepp kring de nyanlända familjerna. Nätverket har under hösten 2008 lagts ned pga. vikande närvaro. Globala gruppen, Aktivitetsgruppen är två lokala arbetsgrupper på Vegaskolan och Hammarskolan som arbetar för att hjälpa de nyanlända eleverna att känna sig välkomna på skolorna och i sina klasser. I grupperna sitter lärare och rektorer som i sin tur hjälper eleverna på skolan att organisera välkomnandet. De yngre eleverna kan t.ex. lära nya elever lekar på rasterna medan de äldre eleverna kan bjuda in dem till olika aktiviteter efter skolan. Grupperna arbetar också med att ta fram material till lärarna som behandlar frågor om mångfald och integration. Önskvärt är att respektive grupp har en ungdomsgrupp som vill arbeta med dess frågor. Under våren 2010 påbörjas en omorganisering av flyktingmottagningen i Vännäs varpå nya lokala nätverk kan komma på tal. Efter skoldagen Nyanlända föräldrar informeras om vikten av en aktiv fritid för deras barn. Nedan beskrivs de aktiviteter som de med hjälp av skolan kan ta del av. 6 Initierat av projektledare Eva Westergren Holgén, VIVA. 11

12 Fritidshem Många av eleverna (6-12 år) som går i förberedelseklass börjar direkt efter skolstart på fritidshem. Där får de möjlighet att utöver skoltid lära känna sina klasskamrater. Många barn har inte gått i förskola i sitt hemland och kan därför ha ett extra stort behov av den pedagogiska verksamhet som fritidshemmen erbjuder. Lyftet och Kulturtest Vännäs har ca 150 föreningar och många barn och ungdomar är med i en eller flera föreningar. Vissa nyanlända barn vet vilken fritidssysselsättning de vill ha och då kan skolan och klasskamrater hjälpa dem rätt. För andra kan det vara svårare att hitta rätt i det stora utbudet av träningstider och platser. I februari 2010 startar två fritidsgrupper för nyanlända elever samt elever som har svårt att komma in i föreningslivet. Det är idrotts/friluftsgruppen Lyftet som drivs av Hammarskolans fritidsledare och Ikaros samt Kulturtest som drivs av Kultur- och bibliotekschefen i Vännäs. Föreningarna i Vännäs turas om att presentera sig för eleverna som veckovis får möjlighet att prova på olika idrotts/kulturaktiviteter. Om eleverna vill fortsätta med en specifik idrott/ kulturaktivitet får de hjälp av ledarna att kontakta aktuell förening och fungerar på så sätt som en sluss ut i föreningslivet. Träffarna är på samma tider och platser varje vecka för att underlätta för eleverna. Läxhjälp Hammarskolan anordnar läxhjälp för samtliga elever vid ett tillfälle i veckan. Under våren kommer också nyanlända på Vegaskolan att få hjälp med läxläsning i Röda Korsets regi. Det finns en stor efterfrågan på läxhjälp från de föräldrar som inte har möjlighet att hjälpa sina barn med läxorna. INTRODUKTIONSPERIODEN Skolorna i Vännäs kommun följer de kommungemensamma riktlinjerna som gäller för introduktionsperioden se huvuddokumentet. 12

Utbildning av nyanlända elever. kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola

Utbildning av nyanlända elever. kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Kommuner som har

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever. kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola

Utbildning av nyanlända elever. kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Kommuner som har

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever 1(9) Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever 2(9) Vilka är de nyanlända eleverna? (Ur Skolverkets allmänna råd) Begreppet nyanländ används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal.

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Gällande från och med 2013-01-01 Rev: 2014 maj Kontaktinformation Modersmålsenheten Tanja Bozic Chef Modersmålsenheten Skolförvaltningen Besöksadress:

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Lokal arbetsplan för Al-Maarif Tvåspråksskola 2010-2011

Lokal arbetsplan för Al-Maarif Tvåspråksskola 2010-2011 Lokal arbetsplan för Al-Maarif Tvåspråksskola 2010-2011 FAKTA... 3 NULÄGES SITUATION... 4 UTVECKLINGSOMRÅDE... 6 SKOLANS GRUNDTANKAR... 7 VISION... 8 PRIORITERADE MÅL... 8 VÄRDEGRUNDEN... 9 KUNSKAPER...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Norsjö kommuns Integrationsstrategi

Norsjö kommuns Integrationsstrategi Norsjö kommuns Integrationsstrategi Dokumenttyp Strategi Dokumentägare Näringslivsavdelningen Beslutsinstans Giltig till Upprättad av Petra Danielsson Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012 GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM

Kvalitetsredovisning 2011-2012 GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM 2 (44) FÖRORD Särskolan i sala består av tre enheter. Verksamheterna ligger på Åkra, Gysinge och Verdandi. All personal på särskolan arbetar Lösningsinriktat. Särskolans värdegrund:

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2007-2008 Innehållsförteckning Innehållsförtecknin g...2 1. Sammanfattning......4 Inledande diskussion...4 Generell bedömning......4 Utvecklingsområden...5 Åtgärder

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer