Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever"

Transkript

1 Bou 231/2013 Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

2 Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Styrande dokument...4 Nyanländ och flerspråkig...5 Mottagande för nyanlända...5 Skolplacering för nyanlända...6 Organisation inom förskola och skola...7 Kartläggning och undervisning i skolan...8 Ämnen och stöd för nyanlända och flerspråkiga...9 Kvalitetsarbete och kompetensutveckling...11 Beslutade av programnämnd Barn och utbildning

3 Förord Riktlinjerna är gemensamma för Örebro kommuns förskolor, grund- och gymnasieskolor och ska styra och stödja verksamheternas arbete med nyanlända och flerspråkiga barn och elever. De följer Skolverkets allmänna råd och innehållet bygger på skollag, skolförordning samt aktuell forskning om andraspråksinlärning och lärande ur ett flerspråkighetsperspektiv. Det gemensamma målet för alla verksamheter är att skapa en likvärdig förskola och skola för alla barn och elever. En nyanländ eller flerspråkig elev, eller barn i förskolan, har rätt att utifrån sina individuella förutsättningar, styrkor och förmågor få lära och utvecklas på samma villkor som alla barn. Samtliga skolor i Örebro kommun ska kunna erbjuda undervisning för nyanlända elever med hög kvalitet. Ett interkulturellt förhållningssätt, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt kunskap om andraspråksutveckling och flerspråkiga barns och elevers lärande och identitetsutveckling, skapar förutsättningar för en sådan likvärdighet. Ambitionen med riktlinjerna är dessutom att skapa en röd tråd genom hela skolorganisationen; hela vägen från kommunledning till pedagoger och övrig skolpersonal. Örebro den 4 september

4 Bakgrund Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där vart fjärde barn som växer upp i Sverige har utländsk bakgrund. I Örebro är nästan vart tredje barn fött utomlands eller har föräldrar med utländsk bakgrund. För att säkerställa en likvärdig utbildning för nyanlända elever gav Skolverket 2008 ut Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Med utgångspunkt i dem tog Örebro kommun fram lokala riktlinjer som började gälla 2009 och Perrongen startades som kommunens gemensamma mottagning för nyanlända barn och elever. Både internationella och nationella rapporter samt aktuell forskning visar att elever med utländsk bakgrund når lägre skolresultat än övriga elever. Nationella rapporter visar på brister i undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever. I Skolinspektionens lokala beslut 2009 och 2011 framkommer att Örebro kommun behöver utveckla både organisation och arbete på skolorna när det gäller nyanlända elever. I Örebro kommun nådde endast 47 procent av eleverna med utländsk bakgrund i årskurs 9 behörighet till gymnasieskolan under Samtidigt ökar antalet sent nyanlända barn och ungdomar från länder utan fungerande skolsystem. Detta ställer höga krav på att kommunen har en ändamålsenlig organisation med tydlig styrning och kompetent personal som tillsammans kan skapa en likvärdig utbildning för alla elever, oavsett bakgrund. År 2012 presenterade regeringen ett reformpaket för att förbättra nyanlända elevers utbildning. Örebro kommuns riktlinjer ska ligga i linje med de reformer som genomförs. Syfte Riktlinjerna ska säkerställa en likvärdig förskola och skola för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Förskola och skola ska utgå från individens förutsättningar, styrkor och förmågor för att stärka möjligheterna till en ökad måluppfyllelse. Samtliga skolor i Örebro kommun ska kunna erbjuda undervisning för nyanlända och flerspråkiga elever med hög kvalitet. Riktlinjerna ska styra och stödja ansvariga på alla nivåer Örebro kommuns verksamheter. All berörd personal ska känna till och ges förutsättningar att följa riktlinjerna och dess intentioner.. Styrande dokument Internationellt Barnets rättigheter är en del av den internationella folkrätten. FN:s barnkonvention lyfter särskilt alla barns rättigheter, samma värde och tillgång till utbildning. Nationellt I nationella styrdokument (skollag, skolförordning och läroplan) står skolans värdegrundsuppdrag och barnets lärande och kunskapsutveckling i fokus. Olika språk ska ses som en tillgång och den kulturella bakgrunden ska uppmärksammas på ett konstruktivt sätt där barnets språkliga och kulturella tillhörighet tas tillvara. 4

5 Nyanländ och flerspråkig Det är viktigt att definiera och särskilja begreppen nyanländ och flerspråkig. Nyanlända elever omfattas av särskilda förordningar, just för att de börjar sin utbildning i svensk skola senare än andra elever och har begränsade kunskaper i svenska språket. Begreppet flerspråkighet hänger ihop med en individs kompetens i flera språk. Nyanländ elev För att räknas som nyanländ elev ska eleven ha påbörjat sin utbildning i Sverige efter den tidpunkt då skolplikten normalt inträder, dvs. efter sju, eller om det finns särskilda skäl, åtta års ålder. Begreppet omfattar alla barn och ungdomar i skolåldern som anländer till Sverige efter att ha varit bosatta i ett annat land, oavsett medborgarskap eller ursprung, dvs. anhöriginvandrare, asylsökande, flyktingar, ensamkommande, gömda och papperslösa. Gemensamt för nyanlända elever är att de inte behärskar det svenska språket. En elev ska inte anses som nyanländ efter längre än fyra års skolgång, den tidsgränsen är fast, men elevens behov av stöd och olika insatser kan variera. Flerspråkig En flerspråkig individ behärskar två eller flera språk som används på olika sätt i olika sammanhang. Ett eller flera av språken kan vara individens modersmål. För en flerspråkig individ bosatt Sverige som har ett annat modersmål än svenska, kan svenskan betraktas som ett andraspråk. Ett andraspråk kan man tillägna sig genom inlärning i en miljö där språket talas eller genom undervisning. Barn i förskolan och elever med annat modersmål än svenska, ska få möjlighet att utvecklas till flerspråkiga individer. Detta innebär utveckling av såväl modersmål som andraspråk. Mottagande för nyanlända Kommunen ska ha en gemensam ingång, Perrongen, för alla nyanlända barn och ungdomar se till att information finns om hur anmälan till Perrongen ska ske och att denna finns lättillgänglig för eleven och elevens vårdnadshavare. Perrongen Perrongen är den kommungemensamma ingång dit samtliga nyanlända elever och barn kommer för ett första möte med den svenska skolan. Mötet sker i samtalsform, vårdnadshavare och barn/elev får information om det svenska barnomsorgs- och skolsystemet och ges möjlighet att lyfta förväntningar samt att få svar på frågor. För en nyanländ elev görs under samtalet en kartläggning av bakgrund, förutsättningar och behov. Kartläggningen är övergripande och syftar till att ge en första bild av skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper, med fokus på intressen, styrkor och förmågor. Kartläggningen ligger sedan till grund för erbjudande om skolplacering. Perrongen söker aktivt upp nyanlända och folkbokförda barn och ungdomar som ännu inte börjat skolan. 5

6 Skolplacering för nyanlända Kommunens ska ha en organisation för mottagande och utbildning av nyanlända elever där skolverksamheternas olika ansvarsområden tydligt framgår anpassa antalet platser för nyanlända elever utifrån aktuellt behov möjliggöra en snabb skolplacering utifrån den nyanlända elevens förutsättningar och behov skapa förutsättningar för rektor att bedriva undervisning för nyanlända elever som håller hög kvalitet. Kommentar Antalet nyanlända barn och elever som kommer till Örebro kommun varierar från läsår till läsår. Det är därför viktigt att kommunen har en långsiktig planering och flexibel organisation som kan möta behovet och snabbt anpassas efter en ökning eller minskning av elevunderlaget. Förvaltningskontoret ansvarar för att skolplatser och utbildad personal finns, i grund- respektive gymnasieskola. Förskola Vid behov hjälper Perrongen vårdnadshavare till barn i förskoleålder att ansöka om förskoleplats. För plats i förskolan gäller samma rutiner som för andra barn. Grundskola Erbjudande om placering i grundskolan sker i samråd med vårdnadshavare, elev och mottagande rektor. Skolplaceringen ska utgå från elevens förutsättningar och behov och behöver därför vara flexibel. Grundprincipen för skolplacering är att yngre elever (F 3) bereds plats på sin anvisningsskola. Äldre elever som behöver undervisning i introduktionsgrupp eller språkklass erbjuds plats på skolor som har ett särskilt uppdrag att organisera mottagande för elever i årskurs 4 9, eller på sin anvisningsskola om den kan möta elevens behov. Det kan ibland vara lämpligt att d barn i olika åldrar i samma familj, erbjuds plats på samma skola. Antalet skolor med särskilda uppdrag anpassas löpande. De är i huvudsak F 9-skolor med svenskspråkig miljö och där undervisning för nyanlända håller hög kvalitet. Målet är att en sådan kvalitet ska finnas på samtliga skolor. Gymnasieskola Nyanlända ungdomar i gymnasieåldern placeras inom språkintroduktion (SPRI) där eleven får undervisning i svenska språket och grundskoleämnen. Beroende på elevens nivå i svenska placeras eleven inom SPRI-bas eller SPRI-fortsättning. Språknivåerna baseras på Gemensam europeisk referensram för Språk (GERS). Ekonomi Resursfördelningsmodellen styr ersättning till grund- och gymnasieskolor. Under den nyanlända elevens första år utgår ett riktat bidrag samt en halv modersmålslärartjänst per introduktionsgrupp. 6

7 Organisation inom förskola och skola Förskolan och/eller skolan ska ha en organisation som utgår från varje barns och elevs förutsättningar och behov ha en plan för förskolans uppdrag gällande barn med annat modersmål än svenska respektive skolans introduktion och undervisning för nyanlända elever ha en organisation som inkluderar nyanlända elever i skolans övriga verksamhet. Kommentar Förskola och skola ska sätta barnets och elevens utveckling och lärande i centrum. Både språklig och kulturell tillhörighet ska tas tillvara. Rätten att få lära och utvecklas på samma villkor som andra ställer krav på en likvärdig förskola och skola. Ett interkulturellt förhållningssätt samt ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt skapar förutsättningar för en sådan likvärdighet. Nyanlända elever är hela skolverksamhetens angelägenhet. Elevhälsoteam och studie- och yrkesvägledare har viktiga roller i arbetet med nyanlända elever och förskolebarn med annat modersmål än svenska. I grundskolan ska undervisning för nyanlända elever vara en naturlig del i skolan och organiserad så att den främjar delaktighet och inkludering samt motverkar alla former av segregering och isolering. Det är en fördel om ämneslärare som undervisar nyanlända elever även undervisar i ordinarie klasser, och om lärare i modersmål inkluderas i skolans dagliga arbete. Skolan ska erbjuda undervisning i alla ämnen. Rektor ansvarar för att skolan har en plan för arbetet med nyanlända elever och att planen är förankrad hos all personal. I planen ska skolan formulera sin organisation rutiner, innehåll, ansvarsområden, arbetssätt och uppföljning av utbildningen. För att ge nyanlända elever en god introduktion kan olika modeller användas undervisningen kan genomföras direkt i klass, delvis i introduktionsgrupp eller i språkklass. Yngre elever kan gynnas av placering direkt i klass med det stöd som behövs, till exempel studiehandledning på modersmålet. Äldre elever kan inledningsvis ha behov av att få undervisning i en introduktionsgrupp. En elev som får undervisning i introduktionsgrupp ska ha en tillhörighet i sin ordinarie klass, så att eleven successivt kan börja följa reguljär undervisning och knyta kontakt med övriga lärare och klasskamrater så tidigt som möjligt. Elevens placering i introduktionsgrupp utgår från elevens behov, men bör inte överstiga ett år. Inom gymnasieskolan sker undervisningen för nyanlända elever inom språkintroduktion; SPRI-bas och SPRI-fortsättning. Eleven kan nå behörighet till ett nationellt program inom SPRI eller genom att fortsätta på andra introduktionsprogram. Alternativa utbildningsvägar som utgår från den enskilde elevens förutsättningar kan också bli aktuella. Inplacering och fortsatt progression 7

8 inom gymnasieskolan bygger förutom ämnesbehörighet på Örebro kommuns fastlagda språknivåer enligt Gemensam europeisk referensram för Språk (GERS). Kartläggning och undervisning i skolan Skolan ska genomföra en fördjupad kartläggning av den nyanlända elevens språk- och ämneskunskaper och utifrån denna planera för den fortsatta undervisningen tillämpa språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen säkerställa att lärare i svenska som andraspråk finns på skolan, samt att modersmålslärare och studiehandledare används i undervisningen bygga upp nära och förtroendefulla relationer med hemmen och fortlöpande följa upp och informera elev och föräldrar om elevens språkoch kunskapsutveckling i alla ämnen. Kommentar Oavsett form ska undervisningen för nyanlända elever utgå från elevernas förutsättningar och behov. Skolan ansvarar för att undervisningen ger den nyanlända eleven kunskaper i svenska språket såväl som i skolans ämnen för att kunna uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Undervisning i grundskolans ämnen och svenska som andraspråk samt studiehandledning på modersmålet är grundläggande rättigheter. Undervisningen ska genomföras av lärare i svenska som andraspråk, modersmål och övriga ämneslärare, som tillsammans med studiehandledare säkerställer att elevens kunskaper kartläggs, utvecklas, bedöms och följs upp. Lärares förhållningssätt och arbetssätt har stor betydelse för flerspråkiga elevers framgång i skolan. Forskning visar att undervisning för nyanlända och flerspråkiga elever behöver genomsyras av arbetssätt och metoder där elevernas kunskaper och styrkor tas till vara och där de ges möjlighet att utveckla språk och kunskap parallellt i alla ämnen. De metoder som tillämpas i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är gynnsamma för alla elever, men nödvändiga för flerspråkiga elevers framgång i skolan. Lärare som undervisar nyanlända elever behöver även ha god kunskap om andraspråksutveckling och om lärande på ett andraspråk. Kartläggning och individuell planering i grund- och gymnasieskola Skolan har i uppdrag att genomföra en fördjupad kartläggning av nyanlända elever och utifrån den planera för och genomföra undervisningen. I grundskolan ska undervisning i introduktionsgrupp utgå från den nyanlända elevens behov, men bör inte överstiga ett år. Undervisningen i olika ämnen flyttas successivt över till ordinarie undervisning, vilket ställer krav på kontinuerlig kartläggning och uppföljning samt på mottagande lärares kompetens. Kartläggningen görs med stöd av modersmålslärare och studiehandledare eller tolk, och sker i tre olika steg. 1. Steg 1 är en första kartläggning på Perrongen som ligger till grund för erbjudande om skolplacering. 8

9 2. Steg 2 bör vara genomförd två månader efter skolstart och ligger till grund för individuell planering och grupp- och årskursplacering i grundskolan. 3. Steg 3 är en fördjupning som sker fortlöpande i undervisningen. Samtliga ämnen ingår. I grundskolan ska rektor senast inom två månader besluta om placering i den årskurs och den undervisningsgrupp som är lämplig med hänsyn till elevens ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. Beslut tas i samråd med elevens vårdnadshavare. Nyanlända elever i gymnasieskolan kartläggs fortlöpande enligt samma steg, men anpassat till organisation inom SPRI, övriga IM och nationella program. En individuell studieplan upprättas. Ämnen och stöd för nyanlända och flerspråkiga Inledningsvis, såväl som senare i ordinarie undervisning, kan en nyanländ eller flerspråkig elev behöva olika typer av stöd. En elev som anländer sent efter den ordinarie skolstarten kan komma att behöva olika former av stöd en lång tid under sin utbildning. Stödet kan bestå av studiehandledning på modersmålet eller utökad tid i svenska som andraspråk. Lärares förhållningssätt, kompetens och arbetssätt är avgörande för hur tidigt en nyanländ elev kan följa den ordinarie undervisningen och har också betydelse för flerspråkiga elevers utveckling och framgång i skolan generellt. Svenska som andraspråk Undervisning i svenska som andraspråk stöttar elevens språkliga utveckling med hänsyn till att eleven har utvecklat kunskaper, begrepp och förståelse på ett eller flera andra språk, innan inlärningen av svenska språket påbörjats. Alltså riktar sig ämnet dels till nyanlända elever, och dels till övriga flerspråkiga elever för vilka svenskan är ett andraspråk. Undervisningen skiljer sig åt beroende på om eleven är nybörjare i svenska språket eller inte. Rektor tar beslut om en elev ska läsa svenska som andraspråk. Ämnet har egen kursplan med samma timplan och behörighet som ämnet svenska. Elever i grundskolan följer kursplanen i svenska som andraspråk istället för kursplanen i svenska och kan få utökad undervisning i svenska som andraspråk. Inom gymnasieskolan finns det möjlighet att läsa både svenska och svenska som andraspråk. Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning erbjuds elever som har ett annat modersmål än svenska och där språket är ett dagligt umgängesspråk med minst en av vårdnadshavarna. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och en önskan om att delta i modersmålsundervisning. Syftet med modersmålsundervisningen är att eleven ska behålla och utveckla sitt modersmål. En aktiv flerspråkighet är viktigt för elevens kognitiva utveckling, identitet och självkänsla. Goda kunskaper i modersmålet underlättar inlärning av andra språk och utveckling av kunskaper och förmågor i skolans alla ämnen. Undervisningen i modersmål ska förläggas på så få skolenheter som möjligt. Gruppstorleken bör vara 5 15 elever och undervisningstiden minst 60 9

10 minuter per vecka. Undervisningen kan ges av tvåspråkiga pedagoger i verksamheten eller lärare från Modersmålsavdelningen. Studiehandledning eller modersmålsstöd Nyanlända och flerspråkiga elevers rätt till studiehandledning på modersmålet styrks tydligt i skolförordningen och skolan är skyldig att ge studiehandledning om eleven behöver det. Förskolans uppdrag är att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I grund- och gymnasieskolan är det rektor som beslutar om studiehandledning. Studiehandledning och ämnesundervisning på modersmålet är effektiva redskap för elevens kunskapsutveckling eftersom de begrepp som används i undervisningen befästs både på elevens modersmål och i det svenska språket. I förskolan kan barn erbjudas modersmålsstöd av en person som talar barnets modersmål. Studiehandledning och modersmålsstöd kan ges av tvåspråkiga pedagoger i verksamheten eller beställas från Modersmålsavdelningen mot en avgift. Modersmålsavdelningen Modersmålsavdelningen ansvarar för undervisning i modersmål och studiehandledning samt modersmålsstöd. Avdelningen har i uppdrag att säkerställa att antalet modersmålslärare och studiehandledare motsvarar behovet i kommunen. Modersmålsundervisningen är anslagsfinansierad och varje år fastställer programnämnd Barn och utbildning budget och verksamhetsplan. Anslaget ska täcka kostnader för lärarlöner, material, lärarnas resor och kompetensutveckling. Studiehandledning och modersmålsstöd beställs och betalas av respektive skola. 10

11 Kvalitetsarbete och kompetensutveckling Kommunen ska kontinuerligt följa upp effekterna av riktlinjerna säkerställa en likvärdig förskola och skola för alla barn och elever och kontinuerligt utvärdera kommunens organisation för mottagande och utbildning av nyanlända kontinuerligt utvärdera måluppfyllelsen hos flerspråkiga elever och säkerställa att den undervisning som bedrivs håller hög kvalitet säkerställa att tillgången på lärare i svenska som andraspråk och modersmål samt studiehandledare motsvarar behovet ge alla förskolor och skolor tillgång till stöd och fortbildning i interkulturellt förhållningssätt och språkutvecklande arbetssätt samt lärande av och på ett andraspråk. Förskolan och skolan ska bedriva en likvärdig verksamhet och utbildning för alla barn och elever som genomsyras av ett interkulturellt förhållningssätt samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ge all personal möjlighet till fortbildning i interkulturellt förhållningssätt och språkutvecklande arbetssätt samt lärande av och på ett andraspråk sträva efter att anställa flerspråkig personal ha lärare med utbildning i svenska som andraspråk regelbundet utvärdera introduktion och undervisning för nyanlända elever, undervisning för flerspråkiga elever respektive förskoleverksamhet för barn med annat modersmål än svenska. Kommentar Syftet med de kommungemensamma riktlinjerna är att säkerställa en likvärdig förskola och skola för alla barn och elever. Det innebär att organisation, verksamhet och undervisningens innehåll följer styrdokument och är förankrade i aktuell forskning,och att arbetet med att utveckla organisationen och bygga upp alla medarbetares kompetens fortgår. Kvalitetsarbetet ska innehålla systematiska uppföljningar och utvärderingar på alla nivåer i kommunen. Programdirektör och förvaltningschef ansvarar för att detta genomförs kontinuerligt på programrespektive driftsnivå. Rektor respektive förskolechef ansvarar för att följa upp och lyfta fram arbete med nyanlända och flerspråkiga elever och barn på sin enhet. Resultaten används sedan som grund för analys kring framgångsfaktorer såväl som utvecklingsområden. Utifrån dessa kan beslut tas och insatser göras som bidrar till en ökad måluppfyllelse, ökad kvalitet och en likvärdig förskola och skola för alla barn och elever. 11

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 1 Förord Från och med den 1 januari 2016 har vissa av bestämmelserna om utbildning för nyanlända elever ändrats.

Läs mer

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor stockholm.se December 2014 3 (6) Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Utbildning för nyanlända elever Utbildning för nyanlända elever Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

Nyanlända elever i fokus

Nyanlända elever i fokus Nyanlända elever i fokus Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-067-7 Beställningsnummer:

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2016-11-16 Innehåll Förord sidan 3 Bakgrund sidan 3 Syfte sidan 3 Definitioner och begrepp sidan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund Snabbkartläggning/Underlag för vidare arbete Göteborg 9 oktober 2015 Nyanlända barn/elever - Kartläggning av behovet inom kommunernas utbildningssektorer/utbildningsförvaltningar (förskola-vuxenutbildning)

Läs mer

Kortversion av kartla ggningen Ensamkommande barns utbildning

Kortversion av kartla ggningen Ensamkommande barns utbildning Kortversion av kartla ggningen Ensamkommande barns utbildning En kartläggning av nuläget i Västmanland hösten 2012 Jeanette Källstad Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner...3 Disposition...5

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet om välkomnande av nyanlända barn, elever och familjer med annat modersmål än svenska, andraspråksinlärare, flerspråkighet, modersmålsstöd, modersmålsundervisning,

Läs mer

RIKTLINJER för mottagning av nyanlända barn och elever i Bollebygds kommun

RIKTLINJER för mottagning av nyanlända barn och elever i Bollebygds kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 2011-01-24 4 1 (11) Diarienr. BUN2011/5-2 RIKTLINJER för mottagning av nyanlända barn och elever i Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Barn och unga gruppens sammansättning

Barn och unga gruppens sammansättning Barn och unga gruppens sammansättning Länsstyrelsen sammankallande Asyl- och Integrationshälsan Hallstahammar kommun Språkpedagog från förskolan Köpings kommun skolsköterska och två lärare på IVIK Ullvigymnasiet

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun Bilaga 1 Dnr 400-2015:6585 efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Huddingegymnasiet Resultat

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Lessebo kommun lnfo@lessebo.se efter riktad tillsyn av utbildning i Lessebo kommun för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd 2(12) Riktad tillsyn i Lessebos kommun Skolinspektionen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Takk. Det er godt å være her sammen med dere

Takk. Det er godt å være her sammen med dere Takk Det er godt å være her sammen med dere Lust til å laere-muligheter til å lykkes Språklig og kulturelt mangfald i barnehage og skole 13 november 2012 Moss/Norge Borås Stad Folkmängd 2012 104000 personer,varav

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun

Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun MOTTAGANDE Mål: Skapa förutsättningar för samverkan mellan skola och hem, där vårdnadshavare är delaktiga och har inflytande i verksamheten Kommunens

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112 Kommittédirektiv Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Dir. 2015:112 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum 2016-05-18 Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan Kommer mitt barn att få samma modersmålsstöd som idag? Kommer det finnas barn som inte får något modersmålsstöd

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Lärarhandledning Språk och erfarenheter

Lärarhandledning Språk och erfarenheter Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Lärarhandledning Språk och erfarenheter Steg 1 2 3 Det här är det första steget i kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. Steg 1 ger dig tillsammans med

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda,

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda, Välkomna till konferens för samordnare inom nyanländas lärande Arlanda, 2016-09-02 Skolverkets arbete Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER Reviderad 2012-04-11 STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola) Barn

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-26 Handläggare: Björn Johansson Heléne Wallerstedt Telefon: 08 508 33 818 076 12 90 780 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

ATT NÅ FRAMGÅNG GENOM SPRÅKET

ATT NÅ FRAMGÅNG GENOM SPRÅKET 1 (10) ATT NÅ FRAMGÅNG GENOM SPRÅKET Detta informationsmaterial är skapat i syfte att sprida en likvärdig information i Jämtlands län om vad det innebär att lära sig ett andraspråk. Men också ge information

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Handlingsplan. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Handlingsplan. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning...

Läs mer

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Förord Skolverket definiera nyanlända elever som elever som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte

Läs mer