Kommunikation i grupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikation i grupp"

Transkript

1 Kommunikation i grupp

2 Vad är en grupp? Ett antal människor som har olika roller som samspelar med varandra Regler och normer (oskrivna regler) Olika sorters grupper i samhället Olika funktioner samtidigt Social samvaro Arbete Utbildning Nöjen Mål: negativa och positiva Gruppåverkan: jämför när vi är ensamma och i grupp Vi uppträder efter gruppens förväntningar Förstärker varandra genom gruppdiskussioner Behov: jämförelse och bekräftelse

3 Ett eller flera gemensamma mål. T.ex. att få ett bra resultat i en turnering eller att leva och trivas tillsammans. Varaktighet.. Ju längre tiden går, desto bättre lär man känna varandra och desto mer ökar gruppkänslan. Regelbundenhet. Att träffas med en viss regelbundenhet stärker gruppens identitet. Samhörighet. Det måste finnas en vi-känsla för att en grupp ska kunna kallas grupp. Phillips, Tove Kommunikation (2011).

4 De flesta människor tillhör olika grupper. Några grupper finns under hela vår livslängd och några är tillfälliga. Gruppen har betydelse för oss på olika plan: - påverkar vår identitetsutveckling - vårt sätt att se på oss själva - påverkar vårt sätt att kommunicera på - vara sig själv eller spela någon annan I alla grupper pågår ett komplicerat samspel osynligt påverkar hur medlemmarna kommunicerar eller beter sig mot varandra.

5 Hur fungerar en grupp? Komplicerat kommunikationsmönster Flera samtal kan pågå samtidigt Kommunikationen i en väl fungerande grupp - binder samman - ger näring (ny information, kunskap och erfarenheter) - gör sig av med slaggprodukter (oklarheter och missförstånd) Grupprocesser = hur det synliga och osynliga samspelet mellan medlemmarna inom en grupp fungerar [ ] (Dahlqwist, Matts Kommunikation, 2009) Grupprocessen varierar ständigt (ena veckan bra andra veckan dålig)

6 Primärgrupp Sekundärgrupp En grupp där man står varandra mycket nära. Man får sina normer och värderingar Viktig för individens identitetsutveckling Familjen oftast den viktigaste primärgruppen Öppen kommunikation Man bryr sig om och respekterar åsikterna bland medlemmarna i gruppen Stort förtroende för varandra Naturligt att delge sina åsikter, tankar och känslor Inte lika stark sammanhållning som i primärgruppen Inte lika självklar som grupp T.ex. klassen, fotbollslaget etc. Ingen avgörande betydelse för individens socialisation, men ändå viktig för individens personliga utveckling Träning i kommunikation och samspel

7 Medlemsgrupp Referensgrupp Alla de grupper som man är medlem i, t.ex. ett fotbollslag. Aktiv medlem eller passiv medlem, t.ex. en fackförening. En grupp man vill tillhöra, men inte kan/får/vågar tillhöra En grupp man identifierar sig med Man delar gruppens normer och värderingar Medlem eller icke medlem, t.ex. ett politiskt parti Icke medlem: vågar inte, inte tillräckligt hör status, t.ex. ett ungdomsgäng eller en golfklubb.

8 Grupptryck Påverkan i en grupp Positivt och negativt Positivt grupptryck: - rak och öppen kommunikation - påverkar gruppen på ett positivt sätt - en eller flera ledartyper som skapar en positiv stämning och motivation hos gruppmedlemmarna. Negativt grupptryck: - dålig kommunikation - dålig attityd som smittar av sig - pressad till att göra saker man inte vill, t.ex. mobbning. Avvikelse = utfrysning Tonåringar behovet av att finna sin identitet Medlem i en grupp visar vem du är (och inte är) Rädd för uteslutning - rädsla - ifrågasätta ledaren Konstant påverkan kan leda till katastrofer Gruppstämningen förändras snabbt oanade krafter kan släppas loss Masspsykos lätt att dras med

9 Oskrivna regler Normer Olika normsystem olika arbetsplatser Kultur (klädsel, normer och atmosfär) Exempel: - positiv vs. negativ stämning - högt vs. lågt till tak (toleransnivån för avvikelser ) Flera normsystem (parallellt) i en och samma grupp - stor splittring - gängbildning Grupp med starka gemensamma normer - lätt och snabbt att fatta beslut - Problem: kritiska argument läggs åt sidan - svårt att ha egna åsikter - svårt att vara en självständig medlem särskilt när snabba beslut skall fattas. - Exempel: Japan och Pearl Harbor (1941) (se boken sid. 135). Test: motverka starkt grupptryck i viktiga beslutssituationer varsin dator kommunicera skriftligt och anonymt. Resultat: deltagarna uttalar sig friare

10 Roller i grupper Gruppen består av olika roller En rolluppsättning Att hitta en roll ger trygghet Problem: rollen är bindande direktkopplad till personen Bekräftelse när man spelar som roll, samt pressen Växla gärna roller i en grupp så att det inte går över styr i samband med allt för stor press Konflikt mellan den enskilde individen och gruppens mål - medlemmen/medlemmarna spelar inte efter de demokratiska spelreglerna - saknar disciplin - saknar engagemang

11 Formella roller Informella roller Roller som vi blivit tilldelade Juridiska roller, t.ex. ordförande, lagkapten. Yrkesroller Andra exempel: mamma, pappa, kvinna och man Saknar formellt beslut Bara blir Den är inte slumpmässig Uppstår genom komplicerat samspel mellan våra och andras förväntningar på oss själva och resten av gruppen Förväntningar grundar sig i varje individs - - Identitet - Självbild - Tidigare erfarenheter - Normer - Värderingar

12 Rolltyper Medlemskap grundar sig i andra (personliga) skäl - Allan: ständigt försöker imponera framhåller sig själv - Den aggressive: använder gruppen för att trycka ned andra - Skämtaren: använder gruppen för att roa sig och spela pajas - Hjälpsökaren: använder gruppen i terapeutiskt syfte prata ut om sina problem få stöd hos andra - Semesterfiraren: flyter med i gruppen utan att bidra p.g.a. bekvämlighetsskäl eller ointresse - Gnällpellen: ser ständigt problem och hinder, är konstant missnöjd.

13 Gruppens sociala struktur I varje grupp finns en social struktur, en hierarki, som kan redovisas i en skiss, ett sociogram. Strukturen är uppbyggd utifrån medlemmarnas sociala status. Sociogram = ritning, skiss av en gruppmedlemmars sociala förhållande till varandra. Utseendet på ett sociogram kan variera beroende på vilken sorts som bäst uppvisar den sociala strukturen i gruppen.

14 Rollkonflikter Rollkonflikt = uppstår dels mellan olika individer inom en grupp och dels mellan olika roller i en individ. Inre rollkonflikter: - om man har svårt att prioritera mellan sina roller, t.ex. att vara både kompis och flickvän/pojkvän. - om man hamnar i en situation där man inte kan välja vilken roll man ska spela, t.ex. att man är med sina kompisar på stan och är den coola killen, så möter ni din mormor och då förväntas du att vara det snälla barnbarnet. Rollkonflikt om en roll mellan olika individer två starka individer slåss om ledarrollen. En formellt utsedd ledare kan bli utmanad av en informell ledare (naturlig pondus = auktoritet, förmåga att inge respekt)

15 Gruppens utveckling Tillhörighetsfasen: en osäkerhet kring de andra medlemmarna och rollfördelningen. Man visar sina bästa sidor. Kontrollfasen: konflikter kring makt och rollfördelning uppstår. Samhörighetsfasen: man vet var i gruppens struktur man befinner sig och vad alla har för roller. Kontroll Tillhörighet Samhörighet

16 Olika grupptyper Den slutna gruppen Den devitaliserade gruppen Stark vi-känsla Man löser alla problem Stark tillit till gruppen Skeptisk mot nykomlingar Inte intresserad av nya idéer Stor risk att stanna upp i sin utveckling Håller sig för sig själv Emot alla typer av förändring (inifrån och utifrån gruppen) Undviker konflikter Sövande stämning Vitalitet = kraft, energi Hindra nytänkande bland sina medlemmar

17 Den splittrade gruppen Den mogna/flexibla gruppen Medlemmarna är splittrade Saknar känsla av samhörighet Pliktkänsla (man gör saker för att man måste) Inget intresse till djupare kontakt Låg ambitionsnivå gällande utveckling Hög frånvaro Gruppmedlemmarna prioriterar inte gruppen Hög omsättning av personal ( gruppmedlemmar ) Gruppens arbete prioriteras Mötena är viktiga och medlemmarna ser fram emot dem Gott gruppklimat högt till tak Alla får komma till tals och allas åsikter respekteras Hög ambitionsnivå Drivs framåt av utmaningar som medlemmarna jobbar med tillsammans

18 En bra grupp En lyckad sammansättning gruppmedlemmar - gärna olika rolltyper - könsblandning - en eller flera positiva ledarfigurer personer (en idealstorlek på en grupp enligt forskare) Medlemmarna känner sig trygga i gruppen - alla får komma till tals, allas åsikter respekteras - ingen förlöjligas - demokratiskt beslutsfattande - ingen blir överkörd

19 En bra grupp (forts.) Gemensamma mål - Effektivare arbete om alla har samma mål Gemensamma normer och värderingar - Alla ser det som sin uppgift att göra sina uppgifter - Alla kommer i tid till möten Positiv stämning - Alla tycker om varandra kan ge ett gott resultat - Viktigt att kunna ha roligt tillsammans undre arbetets gång Konflikter bearbetas direkt En tydlig ansvarsfördelning - Alla vet vad som ska göras och vem som ska göra det

20 Teambuilding Teambuilding = laguppbyggnad för att öka gruppens sammanhållning God sammanhållning = stor betydelse för arbetsresultatet Många företag/arbetsplatser arbetar med teambuilding Förebygger problem i arbetslag Öka gruppens motivationen när den avtar Ny grupp första tiden används för att lära känna varandra och bygga upp vi-känslan i gruppen Populärt med teambuilding, vilket ger en stor marknad

21 Vi-känsla Vi-känsla skapar gemenskap - lösa en uppgift tillsammans - lära-känna-varandra -övningar Enormt viktigt mål på en arbetsplats - att personalen trivs - att personalen känner sig trygg - att personalen tycker att det är roligt att gå till jobbet

22 Vi-känsla (forts.) Vi-känsla vs. vi-och-dem-känsla Vanligt bland diktatorer Exempelvis under andra världskriget då tyskarna fick representera det goda och judarna det onda Vanliga knep att få en vi-och-dem-känsla = ökad gruppsamhörighet Peka ut fiender och syndabockar (tyskarna pekade ut judarna) Spela på folks känslor (dålig ekonomi, hög missnöjsamhet bland det tyska folket) Ha en enda, enkel förklaring till och enkla lösningar på svåra problem (judarna) Dölja delar av sanningen och underblåsa populära myter och vandringshistorier av varierande sanningshalt (myten om judarna och kopplingen till den tyska ekonomin etc.)

23 Viktiga begrepp Vi-känsla Enkönade grupper Arbete i grupp; fördelarna och nackdelarna Problemlösning i grupp Gruppens sammansättning Effektiva grupper Effektiva möten

24 APL uppgift Du ska redovisa en arbete muntligt. Arbetet ska handla om dina observationer av en grupp som du möter under din praktik. Du ska titta på följande saker: - Definiera gruppen: primär- eller sekundärgrupp (för dig eller någon av medlemmarna) - Grupptryck - Gruppens struktur (Hur ser den ut? Vem/vilka består den av?) roller formella och informella roller etc. - Icke-verbal kommunikation: tecken, symboler, kläder etc. Vilka finns och vilka är dess betydelse? (Varför valdes de?) - Regler och normer - Grupp- och rollkonflikter - Grupputveckling - På vilket sätt är det en bra grupp eller är den inte det? - Ytterligare faktorer (se Viktiga begrepp )

Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam?

Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam? Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam? Sammanfattning Detta arbete handlar om teambuilding. På alla arbetsplatser världen över finns det olika grupperingar av människor som arbetar tillsammans. Att

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

En hjälp till socialpsykologin

En hjälp till socialpsykologin En hjälp till socialpsykologin Socialpsykologi = samspelet mellan individerna i en grupp. En människas beteende styrs inte enbart av hennes egenskaper utan av hennes relation till andra människor och samhället.

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

4. Vi vill ju så väl och ändå kan det bli så fel

4. Vi vill ju så väl och ändå kan det bli så fel 4. Vi vill ju så väl och ändå kan det bli så fel 13. SVENSK UTBILDNING I UTLANDET 29 4. Vi vill ju så väl och ändå kan det bli så fel av Åsa Söderström, Karlstads universitet Den här studien analyserar

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Socialpsykologiska perspektivet

Socialpsykologiska perspektivet Socialpsykologiska perspektivet Socialpsykologi Vi är i allra högsta grad sociala varelser. Vi påverkas av och är beroende av varandra, kommunicerar med varandra på många olika sätt och bildar grupper

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation

Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation Institutionen för arbetsvetenskap Internationella arbetslivsstudier Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation B-uppsats, vt 2002 Karin Andersson Christina Petterson Handledare:

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer