Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg"

Transkript

1 Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva Bengt Kallenberg

2 Vi kommer att prata om... - Grupp och team, vad och varför? - Nycklar för att lyckas - Ledarskapet - Sammansättningen - De olika faserna, främst de två första - Hantera konfliktfasen och olika konfliktstilar - 10 saker effektiva team arbetar med att bli bättre på

3 Fokus på VAD och HUR Alla tar ansvar - laget framför jaget Ledarens förmågor och mod

4 Vad är en grupp / ett team / ett lag? Grupp = löst sammansatt samling individer utan tydlig gemensam målsättning. Team/lag = en utvald formell samling med gemensam uppgift eller förenande syfte. Teamet har en gemensam strävan mot och ett gemensamt ansvar för målen. Det finns ledarskap, roller och strukturer.

5 Varför bildar vi grupper? För dig som vill resa tillsammans med andra singelresenärer

6 Teamets storlek Antal relationer: Ideal storlek: n(n-1)/2 6-8 personer

7 Gruppens#faser## Grupputvecklingens faser

8 Några framgångsnycklar

9 Nyckel 1 Låt alla medlemmar få en grundläggande kunskap om grupputveckling

10 Nyckel 2 Gruppens#faser## Ledaren Medlemmen Ledaren lämnar över ansvar och ledarskap, medlemmarna tar det mer och mer.

11 Nyckel 3 Tillit och förtroende

12 Nyckel 4 Kommunika>onen

13 Förtroende och tillit ger bra kommunikation Laget före jaget Ansvar Samhörighet, energi Engagemang Klarhet, tydlighet Öppen kommunika>on, debaa, konflikter Förtroende och >llit Harmoni Öppenhet, visa vem man är

14 Nyckel 5 - ledarskapet kunskap om grupputveckling god självkännedom en tydlig värderingsgrund mod kunna fatta beslut hantera kriser kunna ge och visa förtroende ha engagemang

15 Nyckel 6 - sammansättning Först - behovsinventera Vilket är sy>et med gruppen? Vilken uppgi> ska vi lösa? Vilka roller behöver besäbas? Vilka kunskaper behövs? Vilka egenskaper behövs? När behövs de? Vilka är då lämpliga? Vill de? Är de Fllgängliga?

16 Nyckel 6 - Sammansättning Människor/relaFoner, ser Fll känslor, göra andra nöjda Låt oss göra det 0llsammans Indirekt, hänger med Stabil Vänliga Tålmodiga Omtänksamma God lyssnare Hänsynsfulla Ödmjuka Lagspelare Förstående Analytisk Inspirerande Utåtriktade EntusiasFska Övertygande Inspirerande OpFmisFska KreaFva Spontana RelaFonsinriktade Dominant Låt oss ha trevligt också Direkt, drivande Låt oss göra det rä/ Noggranna Detaljorienterade FörsikFga AnalyFska Kvalitetsinriktade Logiska Metodiska Ordentliga resultafnriktade viljestarka tävlingsinriktade Fdsmedvetna bestämda självständiga ambifösa beslutsamma Låt oss få det gjort Resultat, sak- /uppgi>sfokus logisk, objekfv 4

17 Fas 1 Avkänning, etablering, artighetsfas, osäkerhet, tillhörighet

18 Först - Beteendestilsanalys

19 Ledaren i fas 1. är tydlig med syfte, mål och förväntningar. ser till att involvera alla. styr och bestämmer, vägleder och skapar struktur. sätter tonen och stilen, vågar vara öppen, visar vem man är. ger och skapar förtroende. ställer krav och pekar på vikten av allas ansvar för helheten

20 Här gäller det a/ visa upp sin bästa sida så a/ jag får vara med Undrar om de andra vet vad som gäller? Jag väntar lite med a/ fråga.

21 Hon där verkar bli en bra organisatör. Ledaren verkar kunna det här. Skönt.

22 Så känner du igen fas 1 Kommunikationen är relativt ytlig och artig. Kommunikationen går mest via ledaren. Olika beteenden provas för att se vad som accepteras. Medlemmarna visar gärna på sin bästa sida. Medlemmarna är tillåtande mot varandra, konflikter undviks. Medlemmarna accepterar planer och mål som läggs fram och tar dem för givna. Medlemmarna söker och uppmanar struktur och riktlinjer från ledaren. Om det är en ny grupp, så kategoriserar man de andra, sätter etiketter på dem. Ledaren ses som kompetent och utmanas sällan.

23 Vad kan ni göra? Beteendestilsanalys + workshop Individuell coaching parallellt med gruppträffar Kommunikations- och samarbetsövningar (med observatör) Gå igenom grupputvecklingens grunder Sätta normer för hur ni arbetar tillsammans

24 Att-göra-tips : Som ledare, avsätt reflektionstid Vad hände? Vad gick bra? Vad kunde gjorts annorlunda? Vad lärde jag mig? Hur är mitt ledarskap? Hur fungerar kommunikationen i gruppen? Vem tar mycket respektive lite plats? Hur är relationerna?

25 Jag känner a* jag är med och accepterad i gruppen. Vi känner varandra ganska bra och kan säga det vi tycker och tänker. Redo för Fas 2

26 Fas 2 Konflikt, opposition, motberoende, rollsökning, ifrågasättande

27 Ledarskapet utmanas Jag håller inte med om våra mål och hur vi ska nå dem

28 Konflikter utbryter Olika mål och intressen Olika värderingar kring arbetsinnehåll Kommunikationsbrister och missförstånd Oförmåga att acceptera olikheter Informell kontroll där avvikande åsikter, sätt att vara på eller prestationsnivå inte gillas. Roller oklara eller missförstådda, förväntningar blir fel.

29 Vi vill veta vad du tycker, du kan inte vara tyst hela?den

30 Ledarskapet Låt medarbetarna träna sig i konfliktlösning utan att bryta in för tidigt Sätt förväntningar kring fasen Utveckla enhetlig syn på mål och processer Börja delegera ansvar, t.ex skapa strukturer Coacha, stödja, lyssna, feedback, dialog om mål, roller mm. Ha ett grupp-perspektiv, ta inte konflikter personligt.

31 Jag har rätt Nej, jag har rätt

32 Olika konfliktstilar möts (Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument) Omsorg om egna intressen, sakfrågan viktig Kamp Kompromiss Samverkan Vinnare - förlorare Undvikande Anpassning Omsorg om andras intressen, relationen viktig

33 Så känner du igen Fas 2 Relations- och rollfrågor behöver lösas, egna åsikter och värderingar uttrycks. Konfrontationer och konflikter uppstår, men också försök till konfliktlösning. Andra gruppmedlemmar ifrågasätts. Olika uppfattningar kring mål, uppgift, beslutsordning mm. Man vågar visa missnöje Ledaren och ledarskapet utmanas oftare Engagemang och deltagande ökar Målen klargörs Enighet och sammanhållning ökar. En vi -känsla börjar infinna sig Inga möten man direkt längtar till

34 Vad kan ni göra? Genomgång kring feedback, träna, ge feedback till varandra. Arbeta vidare med samsyn kring målbild, beteenden, roller, värderingar, ansvar, arbetsformer. Samarbetsövningar med observatör Prata om konfliktstilar, gör konfliktstilstest. Ge återkoppling hur gruppen arbetar och kommunicerar.

35 Feedback Feedbackövning Feedback till: Feedback från: Feedbackgivarens en/två mest utmärkande kommunikationsstilar: Compliance Inflytande Stabilitet Dominans Skriv minst två styrkor hos den person du ger feedback till samt även en sak som personen kan förbättra Styrka 1 (motivera anledning) Styrka 2 (motivera anledning) En sak du kan förbättra (motivera anledning)

36 4-ords-övningen När ni ska komma överens och få samsyn kring till exempel värderingar, spelregler, betydelser,... 1 och 1 skriver ner 4 ord var 2 och 2 enas om 4 ord 4 och 4 enas om 4 ord 8 och 8 enas om 4 ord

37 Fas 3 Tillit, samarbete, oberoende, struktur, samverkan

38 Fokus på att arbeta och komma framåt

39 Ledaren delegerar ansvar och uppgifter

40 Ledarskapet Se upp med att komma med beslut och lösningar för snabbt Var mer av coach och rådgivare Delegera ansvar och uppgifter (och håll sedan tassarna borta) Ta hand om strategisk planering, koordinering av teamet, utvärdering Arbeta med ständiga förbättringar, uppmuntra till förbättringsarbete

41 Så känner du igen fas 3 Kännetecken Ledaren är mindre styrande, mer konsultativ och coachande, och låter medlemmarna deltaga i ledarskapsprocessen. Kommunikationen är mer konstruktiv, mer fokuserad på uppgiften och att ge feedback i utvecklande syfte. Medlemmarna lämnar ut mer om sig själva. Konflikter fortsätter uppstå men hanteras effektivare. Processer och strukturer för hur man arbetar, löser problem, håller möten mm finns och/eller förfinas. Samarbete och relationer viktiga, viktigt att trivas tillsammans. Beslut som ska tas hanteras effektivt, liksom problem som ska lösas

42 Vad kan ni göra? Gör en test för att se vilken fas gruppen befinner sig i Övningen Linjen med personliga ställningstaganden Träna på coachande frågor och lyssnande Hitta gemensamma aktiviteter eller intressen utanför arbetet Skapa strukturer/processer för problemlösande, beslutsfattande, etc.

43 Linjen på golvet Instämmer inte alls Instämmer helt Jag har en klar bild över gruppens mål. Jag uppmuntrar procedurer för effektiv problemlösning och beslutsfattande. Jag försöker se till att varje medlem får säga sitt och får feedback. Jag är själv samarbetsvillig och uppmuntrar andra att vara det. Jag medverkar till att vi har ett öppet klimat som bygger förtroende. Jag uppmuntrar andra att agera på sätt som bäst gynnar gruppens intresse. Jag uppmuntrar användandet av effektiva konfliktlösande strategier.

44 Fas 4 Samhörighet, effektivitet, prestation, arbete, flow

45 Högpresterande Uppgiftsfokus Kreativt Energigivande Proaktiv Samspelt Hög kvalitet Kul Möten att längta till Flow

46 Ledarskapet Tagga ner lite, vara rådgivare Vaksam på nedgång i kvalitet och mo>va>on Tillför kompetensutveckling eller ny energi Säkerställer aa kompetens, uppgil och ansvar matchar

47 Så känner du igen fas 4 Medlemmarna är medvetna om och delar mål, medvetna om roller och accepterar dem. Ledaren leder genom att delegera. Alla för göra sin röst hörd. Teamet får, ger och använder feedback för att utveckla och öka effektivitet. Det finns tydliga metoder/processer för beslutsfattande, problemlösning och konflikthantering. Starka prestationer och hög kvalitet uppmuntras. Teamet förväntar sig att vara framgångsrikt. Det finns en stark sammanhållning och kittet mellan medlemmarna är starkt. Teamet ägnar tillräckligt tid åt att planera och diskutera rätt frågor på agendan.

48 10 saker ledaren och teamet fokusera på Mål Roller Öppenhet och förtroende Ledarskapet Kommunikation och feedback Diskussion, beslutsfattande och planering Implementering och utvärdering Normer och individuella skillnader Struktur och mötesformer Samarbete och konflikthantering

49 Gå vidare med Prenumerera på mitt Newsmail kommer 6 ggr per år Kontakta mig för ett möte/samtal/ seminarium om grupputveckling eller coaching Läs min bok om gruppers utveckling, Laget framför jaget

50 Kontakt Bengt Kallenberg

Din personlighetstyp. Bengt Kallenberg!!

Din personlighetstyp. Bengt Kallenberg!! Din personlighetstyp Bengt Kallenberg 1 Innehåll Beteendemodeller - vad och varför? Analys av din profil Hur är andra? Hur vill de bli bemötta? Introvert vs extrovert Om beteendestilarnas karaktärsdrag

Läs mer

Sju steg som utvecklar ditt ledarskap. Bengt Kallenberg

Sju steg som utvecklar ditt ledarskap. Bengt Kallenberg Sju steg som utvecklar ditt ledarskap Bengt Kallenberg Sju steg som utvecklar dig som ledare Intentioner och mål Dina ledstjärnor och främsta egenskaper Känn din ledarstil En ledare i balans Mod och delegering

Läs mer

Sju steg som utvecklar ditt ledarskap. Bengt Kallenberg

Sju steg som utvecklar ditt ledarskap. Bengt Kallenberg Sju steg som utvecklar ditt ledarskap Bengt Kallenberg Sju steg som utvecklar dig som ledare Intentioner och mål Dina ledstjärnor och främsta egenskaper Känn din ledarstil En ledare i balans Mod och delegering

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare

Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare DELTAGARDOKUMENTATION Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare Ulrika Jonsson Fredrik Hedlund 1 2 D E LT A G A R D O K U M E N T AT I O N Ledarskap i fokus 3 Träff 1 Vid första tillfället

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

Självstyrande grupper - en manual för självstyrning i

Självstyrande grupper - en manual för självstyrning i Kemiteknik KKK060, 2001 Självstyrande grupper - en manual för självstyrning i Självstyrande grupper Generellt kan man säga att en grupp är mer effektiv än om var och en arbetar för sig själv. Det är ju

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam?

Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam? Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam? Sammanfattning Detta arbete handlar om teambuilding. På alla arbetsplatser världen över finns det olika grupperingar av människor som arbetar tillsammans. Att

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre Effektiva team Arbetsteam som fungerar på högre utvecklingsnivåer: Slutför sina projekt snabbare Producerar varor och tjänster med högre kvalitet Genererar större avkastning Högre utvecklingsnivåer?! En

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ KICK OFF 7-2007 43

TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ KICK OFF 7-2007 43 TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ Vi människor utvecklas bäst när vi själva får agera och sedan reflektera och samtala om det vi gjort tillsammans. Det är därför teambuilding

Läs mer

Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg

Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Vad är coaching? - Varför coacha, det tar ju bara längre tid? - Tre roller som chef - Sju steg till bättre coachande ledarskap

Läs mer