Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet"

Transkript

1 Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013

2 Horton International Sweden AB 2013

3 Executive Summary I syfte att undersöka vilka utmaningar och krav som ledare och styrelser står inför genomför Horton International regelbundet Hortonbarometern. Undersökningen genomfördes under april-maj 2013 och besvarades av närmare 1600 styrelsemedlemmar, chefer och medarbetare från näringslivet och den offentliga sektorn. Syftet med Hortonbarometern är att aktivt följa utvecklingen, trenderna samt kompetensförsörjningen hos styrelsemedlemmar och ledare. Årets undersökning visar att: hälften anser att fler kvinnor i ledning eller styrelser skulle förändra verksamheten till det bättre knappt hälften anser att knappt hälften anser att fler personer med utländsk härkomst skulle förändra verksamheten till det bättre ha värdegrundsfrågor på styrelsens dagordning anses som en av de viktigaste frågorna bland dem i ledningsgrupper inom bolag med mer än 5000 anställda hälften anser att det egna företaget/organisationen är bra på att attrahera, utveckla och behålla ledare 75% av dem inom kommunal verksamhet anser att det saknas tillfredsställande rutiner för ledarförsörjning De egenskaper/ kompetenser som anses viktigast för morgondagens ledare i det egna företaget/organisationen är: förmåga att motivera och engagera medarbetarna förmåga att leda en organisation i förändring hantera och förmedla information externt och internt förmåga att styra en organisation baserat på en värdegrund. Frågor om Hållbarhet/CSR finns på styrelsens dagordning hos endast 30 % av de företag/organisationer som ingår i undersökningen. Inom det privata näringslivet är det endast hälften som anser att kunskap om Hållbarhetsfrågor/ CSR har betydelse för en ledares egenskaper, undantaget styrelseverksamma. Bland de som är verksamma i styrelser och inom offentlig sektor anser närmare 70 % att kunskaper inom detta område har betydelse. Kunskapen kring sociala medier ses bara som betydelsefull av hälften av respondenterna. Så gott som inga respondenter placerar dock någon av dessa ledaregenskaper bland de viktigaste. Heinz G. Wester och Johan Eklund Horton International Sweden AB hälften av de inom offentlig sektor ser stora pensionsavgångar under de kommande åren inom offentlig sektor anser närmare 7 av 10 att de i hög grad kommer att behöva rekrytera ledare inom det närmaste året inom privat sektor anser knappt hälften att de i stor utsträckning kommer att behöva rekrytera ledare inom det närmaste året, främst gäller det i större företag endast fyra av tio företag/organisationer anser sig ha väl fungerande rutiner för ledarförsörjning närmare hälften av företagen/organisationerna ser ett ökat behov av extern hjälp vid rekryteringar av ledare. Horton International Sweden AB

4 Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Horton International genomför regelbundet Hortonbarometern för att undersöka vilka utmaningar och krav som morgondagens styrelsemedlemmar och ledare kommer att ställas inför. Resultatet publiceras i affärspress och i denna rapport. Kort om Hortonbarometern Hortonbarometern Ledarskap & Styrelsearbete 2013 riktade sig mot en målgrupp om ca personer inom näringsliv och offentlig sektor. Hortonbarometern genomfördes under april-maj 2013 av Horton International Sweden, i form av en webbaserad enkät. Enkäten besvarades anonymt. Respondenterna fick besvara frågeställningar utifrån vilka faktorer de tror har betydelse för morgondagens styrelsemedlemmar och ledare, samt ge sin syn på ledarförsörjning och styrelsearbete. Analysen i denna rapport har delats in enligt följande grupper: Styrelser och Ledningsgrupper Näringslivet (börsnoterade och privata företag) samt offentlig sektor Ansvarsområden i företaget Storlek på företag Svarsfrekvensen var god och personer har besvarat enkäten. Bland dem som svarat är: 386 kvinnor och 1208 män 907 verksamma i ledningsgrupper 64 verksamma i styrelser 278 från svenska börsnoterade bolag 313 från bolag börsnoterade utomlands 842 från svenska ej börsnoterade bolag 82 från Statligt bolag/verksamheter 35 från Landstingen 44 från Kommunala bolag/verksamheter. Fördelningen över företag/organisationer sett till storlek är: 41 % från företag/organisationer med 0-99 personer 21 % från företag/organisationer med personer 21 % från företag/organisationer med personer 17 % från företag/organisationer med fler än 5000 anställda. Hortonbarometern gör inte anspråk på att vara en vetenskapligt underbyggd avhandling. Vi bedömer dock att de som ingår i urvalet och som svarat, ger en god representation för synen på styrelsearbete, ledare och ledarförsörjning i privat och offentlig sektor i Sverige. Om Horton International Horton International är ett globalt Executive Search- och organisationskonsultföretag som startades 1978 i USA. Den svenska verksamheten startades 1995 och är idag ett av de ledande Excecutive Search-företagen i Sverige. Verksamheten i Sverige består av 12 konsulter, varav 5 seniora konsulter och 7 resarchkonsulter. Medarbetarna har många års erfarenhet av kvalificerad chefsrekrytering på den svenska, nordiska och globala marknaden. För att alltid kunna leverera de bästa och mest kostnadseffektiva resultaten stöds konsulterna av en väl utvecklad process. 4 Horton International Sweden AB 2013

5 Synen på Ledaregenskaper Utifrån frågeställningen Vilken betydelse har följande faktorer för ledare i ditt bolag/organisation? fick respondenterna bedöma hur stor betydelse de ansåg fjorton egenskaper/ kompetenser ha och vilka fyra av dem som de ansåg vara de viktigaste för ledare i det egna företaget/organisationen. Den samlade bilden (samtliga svar) gav följande resultat, se tabellen nedan. Viktighet Ledaregenskaper och kompetens 1 Förmåga att motivera och engagera medarbetarna 2 Förmåga att leda en organisation i förändring 3 Hantera och förmedla information externt och internt 4 Förmåga att styra en organisation baserat på en värdegrund 5 Ekonomisk och finansiell kunskap 6 Marknadsföring- och försäljningskunskap 7 Tillåta en sund balans mellan arbete och privatliv 8 Branschkunskap 9 Empatisk förmåga 10 Förmåga att leda en mångkulturell organisation 11 Karisma 12 Kunskap om Internationalisering/globalisering 13 Kunskap om hållbarhetsfrågor/corporate Social Responsibility (CSR) 14 Kunskap om sociala medier Tabell 1. Egenskaper/kompetens hos ledare i det egna företaget/organisationen (1=Viktigast, 14=Minst viktigt). Totalt. Analys I analysen kan vi konstatera att det finns en stor samstämmighet mellan olika svarsgrupper - men det finns också ett antal intressanta skillnader som vi ska beröra nedan. Förmåga att motivera och engagera medarbetarna ses som viktigt av 93 % av respondenterna och Förmåga att leda en organisation i förändring ses som viktigt av 70 %. Därefter följer Hantera och förmedla information externt och internt (41 %) och sedan Förmåga att styra en organisation baserat på en värdegrund vilket 37 % av respondenterna ansåg vara viktigt. Flera frågor som idag ligger högt upp på agendan i näringsliv och offentlig verksamhet ses, i jämförelse med andra områden i denna undersökning, som mindre viktiga. Exempel på detta är Kunskap om Internationalisering/globalisering vilket ansågs som viktigt av endast 9 % och Förmåga att leda en mångkulturell organisation som ansågs viktigt av 11 %. Kunskap om hållbarhetsfrågor/corporate Social Responsibility (CSR) bedömdes som en av de viktigaste faktorerna av endast 3 % av respondenterna och Kunskap om sociala medier av 2 % av respondenterna. Den mindre vikt som man tillmäter de två sista frågorna behöver inte bero på att frågorna anses vara oviktiga. Respondenterna fick endast markera vilka fyra frågor, bland totalt fjorton, som de ansåg vara viktigast. I denna prioritering föll därför oftast dessa frågeställningar bort. Hortonbarometern ger oss dock en stark indikation på att CSR som kompetens inte riktigt slagit igenom. Horton International Sweden AB

6 Inom det privata näringslivet är det endast 50 % som anser att kunskap om Hållbarhetsfrågor/CSR har betydelse för en ledares egenskaper. Denna siffra gäller även ledningsgrupperna, medan 66 % av dem som är verksamma inom styrelser tycker denna kunskap är mer betydelsefull. Inom den offentliga sektorn anser närmare 70 % att kunskap inom detta område har stor betydelse. Hälften av dem som svarat ser Kunskapen kring sociala medier som mindre betydelsefull. Den andra hälften tycker denna kunskap är betydelsefull. Så gott som inga respondenter placerar dock dessa frågor bland de viktigaste Styrelser vs. Ledningsgrupp De som arbetar i styrelser utmärker sig i några hänseenden jämfört med övriga respondenter. De som ingår i styrelser anser i högre grad att förmågan att Hantera och förmedla information externt och internt tillhör en av de viktigaste ledaregenskaperna. Bland dem som är verksamma i styrelser ansåg 60 % att detta tillhörde de viktigaste egenskaperna, att jämföra med 40 % av dem som är verksamma i ledningsgrupper. Kvinnor vs. Män Kvinnor och män som sitter i ledningsgrupper placerar de olika frågeställningarna i samma prioritetsordning, med något undantag. Förmågan att leda en organisation i förändring anses viktigare bland kvinnor jämfört med män. Sjuttiosex procent av kvinnorna anser denna fråga viktig, jämfört med 68 % av männen. 47 % av kvinnor i ledningsgrupper anser att hantera och förmedla information externt och internt hör till en av de viktigaste egenskaperna hos en ledare. Bland männen i ledningsgrupper är det 38 % som anser den vara en av de viktigaste frågorna. Även synen på förmågan att styra en organisation baserat på en värdegrund skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Bland kvinnorna är det 46 % som ser denna fråga som en av de viktigaste, bland män är det 33 %. Marknadsföring och försäljningskunskap tycker 37 % av männen är viktigt som en ledaregenskap, medan 21 % av kvinnorna tycker den är viktig. Styrelseverksamma utmärker sig också i synen på balans mellan arbete och privatliv. Knappt 10 % tycker att det hör till en av de viktigare frågorna att en ledare tillåter en sund balans mellan arbete och privatliv, jämfört med de som sitter i ledningsgrupper, där 20 % anser att denna fråga är en av de viktigaste. Om vi däremot tittar på den totala svarsgruppen, så tycker runt 70 % att det är betydelsefullt att en ledare tillåter en sund balans, men de placerar alltså inte denna fråga bland de viktigare. 6 Horton International Sweden AB 2013

7 Stora organisationer vs. Små organisationer I gruppen Storleken på organisationen uppvisas inga nämnbara skillnader undantaget frågan om Marknadsföring- och försäljningskunskap. Denna egenskap ses i högre utsträckning som viktig i bolag med färre än 100 anställda, där drygt 40 % av respondenterna anger den som viktig, att jämföra med 20 % i de större bolagen. Förmågan att styra en organisation baserat på en värdegrund ses som en viktigare ledaregenskap i stora företag jämfört med mindre. Ledningsgrupper i företag med mer än 5000 anställda placerar denna fråga som nummer 3, där 46 % ser den som viktig. I bolag med mindre än 100 anställda anses detta som viktigt av 33 %. Att tillåta en sund balans mellan arbete och privatliv anses viktigare för dem som arbetar inom stora och små bolag, jämfört med dem i mellanstora bolag. Offentlig sektor vs. Privat sektor Denna svarsgrupp utmärker sig främst på två sätt: De mjuka värdena ses som mer betydelsefulla hos en ledare i offentlig sektor, jämfört med en ledare som kommer från den privata sektorn. Förmågan att hantera och förmedla information externt och internt ses som viktigt bland fler personer som kommer från den offentliga sektorn än den privata sektorn. Främst gäller detta verksamma inom landstingen. Att hantera och förmedla information externt och internt ses som en av de viktigaste egenskaperna bland drygt 50 % av respondeterna som kommer från offentlig sektor (jämfört med knappt 40 % av dem som kommer från privat sektor). Främst är det de som är verksamma inom landstingen som anser denna fråga som en av de viktigaste (60 %). Branschkunskap är också en viktig egenskap för dem verksamma inom landstingen. Drygt 40 % har markerat denna som en av de fyra viktigaste frågorna att jämföra med mellan 10 % och 20 % av respondenterna som kommer från kommunala, statliga och privata företag/organisationer. Det anses mer betydelsefullt inom den offentliga sektorn än den privata sektorn att ledare har Förmåga att styra en organisation baserat på en värdegrund, att de Tillåter en sund balans mellan arbete och privatliv, har Empatisk förmåga och Kunskap om hållbarhetsfrågor/ Corporate Social Responsibility (CSR) samt Kunskap om sociala medier. Horton International Sweden AB

8 Synen på Styrelsearbetet I Hortonbarometern fick respondenterna bedöma tolv påståenden/ frågeställningar om styrelsearbetet i sitt företag/ organisation; dels bedömde de i hur hög grad detta gällde i deras företag/ organisation och dels vilka fyra påståenden som ansågs vara viktigast. I tabellen nedan visas frågeställningarna i prioritetsordning från samtliga respondenter. Viktighet Synen på Styrelsearbetet 1 Styrelsen har en bra sammansättning av personer med rätt kompetens i förhållande till verksamheten och dess målsättningar 2 Styrelsen har strategisk verksamhets- och organisationsutveckling på dagordningen 3 Styrelsens riktlinjer kommuniceras på ett tydligt sätt till organisationen 4 Styrelsen utvärderar VD s arbete årligen 5 Styrelsen utvärderar sitt arbete årligen 6 En tydlig kravprofil upprättas i samband med styrelserekryteringen 7 Styrelsen låter genomföra en strategisk kompetensinventering årligen 8 Styrelsen har värdegrundsfrågor på dagordningen 9 Styrelsemedlemmar rekryteras normalt via personliga kontakter och nätverk 10 Styrelsen har CSR-frågor på dagordningen 11 Styrelsen inhämtar systematiskt information via Sociala medier i syfter att strategiskt utveckla verksamheten 12 Styrelsen använder sociala medier för att kommunicera internt/externt Tabell 2. Frågeställningar kring styrelsearbetet (1= viktigast, 12 = minst viktigt). Totalt. Analys De viktigaste frågorna kring styrelsearbetet handlar om att ha rätt kompetens inom styrelsen och att det finns en strategisk verksamhets- och organisationsutveckling på dagordningen. Dessa frågor anses viktigast av 71 % respektive 64 % av dem som deltagit i undersökningen. Att styrelsens riktlinjer kommuniceras på ett tydligt sätt i organisationen ses som en av de viktigaste frågorna av mer än hälften av respondenterna. Det finns dock skillnader mellan styrelser och ledningsgrupper i dessa frågor, vilket vi visar i analysen nedan. Intressant att notera är att CSR-frågor och användning av sociala medier kommer längst ned i prioritetsordning. Det gäller oavsett om man är verksam i styrelser eller i ledningsgrupper. I endast 30 % av de företag/organisationer som finns representerade i undersökningen är CSR-frågor en del i styrelsens dagordning. Styrelse vs. Ledningsgrupp Att ha en bra sammansättning av personer i styrelsen och att ha strategisk verksamhets- och organisationsutveckling på dagordningen anses i Hortonbarometern vara de viktigaste frågorna hos både styrelseverksamma och bland dem i ledningsgrupperna. Bland dem i ledningsgrupper anser 73 % att sammansättningen av kompetensen är viktigast, följt av 66 % som anser det viktigt att ha en strategisk verksamhets - och organisationsutveckling på dagordningen. Bland dem i styrelser råder det omvända förhållandet. De som är verksamma i styrelser anser i högre grad än de i ledningsgrupper att styrelsen har en bra sammansatt kompetens och att en strategisk verksamhets- och organisationsutveckling står på agendan. Att årligen utvärdera VD s och styrelsens arbete är den fråga som därefter ses som mest viktig av dem i styrelser (53 %). Hos dem i ledningsgrupperna kommer frågan om huruvida styrelsens riktlinjer kommuniceras på ett tydligt sätt till organisationen på en tredje plats, 50 % av dem tycker så. 8 Horton International Sweden AB 2013

9 Styrelsemedlemmar är nöjda med kommunikationen, drygt 60 % tycker att styrelsens riktlinjer kommuniceras på ett tydligt sätt. Bara 40 % av dem som sitter i ledningsgrupper instämmer i det och bland dem som ej ingår i ledningsgrupper är det knappt 30 % som tycker att detta sker. I figur 1 ser vi hur frågornas viktighet skiljer sig åt mellan grupperna. Den lodräta axeln i figuren anger den vikt som de i styrelsen anser att frågorna har, och den vågräta axeln anger den vikt ledningsgrupperna lägger vid frågorna. De frågor som hamnar i kanten av eller utanför den gröna pilen, skiljer sig åt mellan respondentgrupperna. Sjuttiofem procent av dem från styrelsegruppen uppger att rekrytering av nya styrelsemedlemmar normalt sker via personliga kontakter och nätverk. Denna fråga anses också som viktigare bland styrelsemedlemmar jämfört med dem inom ledningsgrupper. Frågan om att tydliga kravprofiler sätts upp i samband med styrelserekryteringar ses som viktigare bland dem som sitter i ledningsgrupper jämfört med dem som sitter i styrelser, och det finns en skillnad i hur stor utsträckning man tycker att kravprofiler skapas. Tjugofem procent av respondenterna från ledningsgrupperna tycker atttydliga kravprofiler sätts upp, att jämföra med dem som sitter i styrelser där 45 % anser att detta sker. Styrelsearbetet i Ditt bolag/organisation Figur 1 Styrelsearbetet i ditt bolag/organisation viktighet. Styrelse och ledningsgrupp. Horton International Sweden AB

10 Att ha värdegrundsfrågor på dagordningen ses också som viktigare bland dem i ledningsgrupper (28 %) jämfört med dem i styrelser (16 %). Denna fråga anses ännu viktigare hos de som är verksamma inom Personal/HR, där närmare 40 % anger den som en av de viktigaste frågorna. Bland de som är verksamma i styrelser och ledningsgrupper uppger endast 30 % att CSR frågor finns på dagordningen. Sociala medier för att kommunicera och inhämta information används till 10 % av de i ledningsgrupper och till 20 % av de som är verksamma i styrelser. Dessa 3 frågor ses dock ej som de viktigare. Stora företag vs. Små företag Synen på styrelsearbetet inom ledningsgrupper i små och stora företag är samstämmig med ett undantag. Att styrelsen har värdegrundsfrågor på dagordningen anses vara en av de viktigaste frågorna för dem i ledningsgrupper på bolag med fler än 5000 anställda och hälften av dem uppger att dessa frågor finns på dagordningen. Fyrtiotre procent av de som sitter i ledningsgrupper för stora företag ansåg denna fråga vara en av de viktigaste. I de mindre bolagen tyckte runt 25 % att det var viktigast. Offentlig sektor vs. Privat sektor Hortonbarometern visar att synen på styrelsearbetet i ledningsgrupperna inom privat och offentlig sektor är relativt samstämmig Intressanta avvikelser återfinns främst inom den offentliga sektorns olika verksamheter. Inom ledningsgrupperna i Landstingen anses sammansättningen av styrelsens kompetens som mer viktig än inom andra privata och offentliga verksamheter. Detta gäller även styrelsens förmåga att på ett tydligt sätt kommunicera rådande riktlinjer. Överlag är man nöjd med de frågorna och de ses som viktiga. Fler än hälften tycker att sammansättningen av personer med rätt kompetens finns i styrelsen och 60 % anser att riktlinjerna kommuniceras ut på ett tydligt sätt. Inom privat sektor anser endast var tredje medlem i en ledningsgrupp att styrelsens riktlinjer kommuniceras på ett tydligt sätt till organisationen, men i likhet med de inom Landstingen tycker hälften av dem från privat sektor att sammansättningen av personer med rätt kompetens är bra. I de kommunala bolagen/verksamheterna anses en av de tre viktigastefrågorna vara att en tydlig kravprofil upprättas i samband med styrelserekryteringen. Över hälften av dem i gruppen ledningsgrupp i kommunalt bolag/verksamhet tycker att detta är viktigt, vilket placerar den frågan som nr 3 i viktighetsgrad. I de övriga grupperna rankas denna fråga längre ned i listan, där anser endast drygt var tredje att den är viktig. En orsak till att man inom kommunala bolag/verksamheter anser att denna fråga är så viktig, kan bero på att drygt hälften inte tycker att en sådan kravprofil upprättas i samband med styrelserekrytering. Närmare 60 % i gruppen kommunala bolag/verksamheter anser också att styrelsen inte har en bra sammansättning av personer med rätt kompetens för verksamheten och dess målsättningar. 10 Horton International Sweden AB 2013

11 Synen på Ledarförsörjning I fokusområde Ledarförsörjningen i Ditt bolag/organisation fick respondenterna ta ställning till tio frågeställningar. De svarade dels på hur de ansåg att situationen är i det egna bolaget, dels vilka fyra frågeställningar som de såg som viktigast. I tabellen nedan visas frågeställningarna i prioritetsordning. Viktighet Synen på ledarförsörjning 1 Vi är bra på att attrahera, utveckla och behålla ledare 2 Vi har idag väl fungerande rutiner för ledarförsörjning 3 Fler kvinnor i ledningsgruppen och/eller styrelser skulle förändra verksamheten till det bättre 4 Tillgången på bra ledare i Sverige är god de närmaste 3 åren 5 Fler personer av utländsk härkomst i ledningsgruppen och/eller styrelser skulle förändra verksamheten till det bättre 6 Vi ser en trend mot ökat behov av extern hjälp vid rekrytering av ledare 7 Vi har stort behov av att rekrytera ledare inom det närmsta året 8 Fler personer över 50 år i ledningsgruppen och/eller styrelsen skulle förändra verksamheten till det bättre 9 Vi använder oss i huvudsak av egen personalavdelning vid ledarrekrytering 10 Inom de närmaste 3 åren kommer vi att behöva ersätta många av våra nuvarande ledare pga pensionsavgångar Tabell 3 Frågeställningar kring ledarförsörjning (1= viktigast, 10 = minst viktigt). Totalt. Analys De två frågor som anses vara viktigast (1 och 2 i tabell 3) handlar i mångt och mycket om att säkerställa ledarförsörjningen; dels i form av förmågan att attrahera, utveckla och behålla ledare, dels att ha väl fungerande rutiner för ledarförsörjning. I figur 2 på nästa sida visas hur viktig varje fråga är för dem som ingår i undersökningen, samt i hur hög grad man instämmer i de påståenden som ställts. I tabellen ser vi dels medelvärdet för hur väl man instämt i påståendet på en skala 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt), dels hur många procent av dem som svarat som angett denna fråga som viktig. I fältet bredvid ser vi hur stor andel (%) av dem som svarat som instämt helt eller till stor del (grönt) eller inte alls/eller i liten grad (rött). Vad gäller påståendet Vi har idag väl fungerande rutiner för ledarförsörjning, anser knappt 40 % att man har det i sitt bolag/organisation. När det gäller den viktigaste frågan; det egna företagets förmåga att attrahera, utveckla och behålla ledare anser knappt hälften att detta fungerar på ett tillfredställande sätt. Den tredje och fjärde viktigaste frågan var att man ansåg att fler kvinnor i ledning eller styrelser skulle förändra verksamheten till det bättre och tillgången på ledare är god de närmaste 3 åren. Femtiofem procent av dem som svarat på enkäten anser att kvinnor i ledning och styrelse skulle förändra verksamheten till det bättre, och drygt 40 % anser att tillgången på bra ledare är god under de närmaste åren. Horton International Sweden AB

12 Ledarförsörjningen i Ditt bolag/organisation Figur 2 Din syn på ledarförsörjning - instämmandegrad samt viktighet. Totalt. Styrelse vs. Ledningsgrupp De som är verksamma i styrelser tycker att frågan om behovet att rekrytera ledare inom det närmaste året är viktigare än andra respondenter. Av dem verksamma i styrelser är det 41 % som anser att frågan är viktig, jämfört med de som är verksamma i ledningsgrupper där 30 % tycker att det är en viktig fråga. Sextio procent av dem som sitter i styrelser ser att deras företag/organisation har ett stort behov av att rekrytera ledare inom det närmaste året, i jämförelse med dem som sitter i ledningsgrupper där det är 46 % som anger ett stort behov. Fler kvinnor i ledningsgruppen och/eller styrelsen skulle förbättra verksamheten anser 60 % av styrelsemedlemmarna och 50 % av de som sitter i ledningsgrupperna. Denna fråga ses också som viktigare bland dem som sitter i styrelser. 57 % i styrelsegruppen anger den som viktig, och 49 % av dem som sitter i ledningsgrupperna. Vi kan också konstatera att de som är verksamma i styrelser i högre utsträckning anser att bolaget är bra på att attrahera, utveckla och behålla ledare (59 %) än vad de som ingår i ledningsgrupper (51 %), och de som ej ingår i ledningsgrupper tycker (42 %). Man ser dock frågan som lika viktig oavsett verksamhetsområde. 12 Horton International Sweden AB 2013

13 Personal/Human Resources Om vi tittar på de arbetsområden eller funktioner som respondenterna arbetar i, ser vi att drygt 60 % av de som är verksamma inom Personal/HR funktioner anser att fler personer av utländsk härkomst i ledning och/eller styrelse skulle förändra verksamheten till det bättre. Denna fråga skattas som en av de viktigaste av 39 % i gruppen Personal och HR. Bland dem i ledningsgrupper och verksamma inom styrelser tror hälften av respondenterna att fler personer av utländsk härkomst skulle vara positivt för verksamheten, men denna fråga rankas lägre än vad den gör i undersökningsgruppen Personal/HR. Bland dem verksamma i styrelser anser 25 % att denna fråga hör till de viktigare. Bland övriga i och utanför ledningsgrupper anser 34 % att den är viktig. Kanske kan man tolka svaren så att det är politiskt korrekt att acceptera kvinnor i ledande befattningar, men att mångfald i ett vidare perspektiv inte erhållit samma acceptans. Stora företag/organisationer vs. Små företag/organisationer Vi har funnit några skillnader mellan små företag/organisationer (0-99 personer) och stora företag/organisationer (fler än 5000 personer). att ha fungerande rutiner för ledarförsörjning anses vara viktigare i större företag än i mindre (65% jämfört med 54%) tillgången på bra ledare ses som mer viktigt inom små företag (50% i små företag jämfört med 43% i stora företag) fler medarbetare över 50 år i ledningen anses viktigare i små företag (34 % anser frågan viktig i små företag jämfört med 26% i stora företag). att använda extern hjälp vid rekrytering av ledare anses vara viktigare i små företag (35% jämfört med 26% för stora företag) Stora företag uppger ett större behov av att rekrytera ledare under det närmaste året. Större företag har ofta personalavdelningar som arbetar fram rutiner för ledarförsörjning och som också ganska ofta aktivt deltar i rekryteringsprocessen. I mindre företag finns sällan denna funktion på samma sätt, vilket gör att behovet av extern hjälp ofta kan vara av större betydelse för dem. Offentlig sektor vs. Privat sektor Det finns framför allt två väsentliga skillnader mellan privat och offentlig verksamhet i denna undersökning: i den offentliga sektorn är behovet av att ersätta ledare p.g.a. pensionsavgångar betydligt större än inom den privata sektorn och behovet av att rekrytera ledare inom det närmaste året är stort. Dessa frågor ses därför somviktigare i den offentliga sektorn i jämförelse med det privata näringslivet. den offentliga sektorn använder i något högre grad egenpersonalavdelning vid rekrytering av ledare. Främst är det Landstingen som har denna möjlighet. I figur 3 (nästa sida) åskådliggörs dessa skillnader i en graf som visar medelvärdet för varje påstående som respondenterna tagit ställning till, på en skala från 1 till 7. Offentlig sektorpresenteras i gult och privat näringsliv i blått. Landstingen upplever, i högre grad än den övriga offentliga sektorn, att det är en brist på bra ledare under de närmaste 3 åren. De anser sig också i högre grad behöva ersätta många av sina nuvarande ledare p.g.a. pensionsavgångar och har följaktligen ett stort behov av att rekrytera ledare inom det närmaste året. Av dem som svarat instämmer över 80% i detta behov. Närmare 70 % uppger att de använder egen personalavdelning. Inom kommuner anser 75 % att det saknas tillfredsställande rutiner för ledarförsörjning. Horton International Sweden AB

14 Ledarförsörjningen i Ditt bolag/organisation Figur 3 Din syn på ledarförsörjning instämmandegrad. Offentlig och privat sektor. I svaren från den privata sektorn är skillnaden inte så stor mellan grupperna börsnoterade, ej börsnoterade och utländska börsnoterade bolag. Det vi kan se är att de svenska börsnoterade bolagen i högre grad än de andra privata bolagen använder egen personalavdelning vid rekrytering. De anger också ett något större behov av att göra rekryteringar inom det närmaste året jämfört med icke börsnoterade och utländska bolag. Inom Landstingen har man inte en lika positiv syn på att fler kvinnor skulle förbättra verksamheten jämfört med andra offentliga eller privata verksamheter. Inom landstingen anser 36 % att fler kvinnor i ledningsgruppen och/eller styrelsen skulle förändra verksamheten till det bättre, inom den övriga offentliga sektorn och den privata sektorn ligger andelen runt 55 %. Vad det gäller synen på att fler personer av utländsk härkomst skulle förbättra verksamheten är de inom Landstingen mer positiva, där instämmer 51 %. Inom de statliga bolagen/ verksamheterna är 56 % positiva och inom Kommunerna är 45 % positiva. Inom det privata näringslivet tycker 51 % i de svenska börsnoterade bolagen att fler personer av utländsk härkomst skulle förbättra verksamheten och 42 % tycker så i de icke börsnoterade bolagen. 14 Horton International Sweden AB 2013

15 Avslutningsvis vill vi tacka alla de runt 1600 personer som tagit sig tid att fylla i enkäten som ligger till grund för Hortonbarometern. Era svar kommer förhoppningsvis att bidra till ett bättre styrelse- och ledarskapsklimat, vilket ska utmynna i lönsammare och bättre företag och organisationer där medarbetarna trivs och kan utvecklas.

16 Small enough to care, large enough to deliver. Strandvägen 1, Stockholm

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet.

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Ämnet för den här enkäten är könsfördelning och jämställdhetsarbete på företaget/organisationen. För att få en så korrekt bild av svenskt näringsliv

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät

Box IR:s årliga IR-enkät Box IR:s årliga IR-enkät November-december 2011 Copyright Box IR Executive summary Under november och december 2011 genomförde Box IR för andra gången den årliga IR-undersökningen bland svenska börsbolag.

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Kompetens och jämställdhet i styrelser

Kompetens och jämställdhet i styrelser Kompetens och jämställdhet i styrelser En undersökning genomförd bland bolagsstyrelser i Östergötland Genomförd av CMA Research AB Augusti 2016 Kompetens och jämställdhet i styrelser 2016, sida 2 Innehåll

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Pengar är inte allt. (men inte heller helt oviktigt )

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Pengar är inte allt. (men inte heller helt oviktigt ) Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Pengar är inte allt (men inte heller helt oviktigt ) En undersökning kring vad ekonomer förknippar med en attraktiv

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Socialchefsrapport 2012

Socialchefsrapport 2012 Socialchefsrapport 2012 Idag och imorgon september 2012 Socialchefsrapporten idag och imorgon 2012 Inledning I denna undersökning har Sveriges socialchefer fått ge sin syn på de utmaningar som svensk socialtjänst

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se Niogruppen / ESF Gap-analys: Rapport Medarbetarundersökning bo bäckman, only den 12 augusti 2002 bo bäckman, only Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger Dagens tema Scenarier för morgondagens talanger 2 1 En definition Individ som är bedöms ha förmåga, organisatoriskt engagemang och motivation att klättra och lyckas i mer seniora positioner i organisationen

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR Finansmarknadsenkät Maj 2011 Copyright Box IR Executive summary I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genomförde Box IR under april och maj 2011 en enkätundersökning,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

RAPPORT December 2014

RAPPORT December 2014 RAPPORT December 2014 Sammanfattning av undersökningen: Så kan ett professionellt styrelsearbete utveckla Dalarnas näringsliv och generera fler arbetstillfällen Finansiärer: Region Dalarna Länsstyrelsen

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013 Talent Management Barometern 2012 21 februari 2013 Bakgrund Talent Management Barometern 2012 genomfördes som en webbenkät under november 2012 Slutresultatet baseras på 400 svar Undersökningen genomfördes

Läs mer

500 chefer i privat sektor om mångfald

500 chefer i privat sektor om mångfald 500 chefer i privat sektor om mångfald Sammanfattning När TNS SIFO frågar chefer i privat sektor om mångfald: Sammantaget, med några fåundantag, kan svenska chefer definiera mångfald. Dock skiljer det

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Att rekrytera till vår VAverksamhet

Att rekrytera till vår VAverksamhet Att rekrytera till vår VAverksamhet Erfarenheter av traineeprogram Erfarenheter av annonsering Hur gör vi nu? Henrik Kant, avdelningschef Utveckling och projekt, Kretslopp och vatten Vi hade två traineevägar

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

Varför en 100- lista?

Varför en 100- lista? Varför en 100- lista? Ökad styrelsekompetens i regionen och fler kvinnor i styrelserna är vik7ga frågor för regionens konkurrenskra

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT)

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT) Tillväxt, miljö och regionplanering Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling OpenEye Innovation AB Information Tomas Erlandsson Gunnar Backman Telefon 0708-59 79 09 0708-59

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 1 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer: 7418 totalt, 300 i Västerbottens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Politik i Näringslivet. Betydelsen av politisk

Politik i Näringslivet. Betydelsen av politisk www.pwc.com/se Betydelsen av politisk kompetens för affärsutveckling i tjänsteföretag riktade mot offentlig sektor Juli 2011 PwC:s vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2011 i fritidshem Stockholm Stad Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Här följer en sammanfattning av svaren följt av den detaljerade rapporten:

Här följer en sammanfattning av svaren följt av den detaljerade rapporten: Stockholm 2013-12-23 VD Barometern 2013 Ledarskaparna har i sitt arbete med att utveckla ledningskulturen i organsationer de senaste 20 åren konstaterat att många VD: ar ägnar sin mesta kraft åt att utveckla

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Appendix C - Jämförelse: Doktorand/disputerad och övriga Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Hotell och restaurang 800 svar Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Beteende Beteende förändring över tid

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

2016:26 B. Tillit på jobbet

2016:26 B. Tillit på jobbet 2016:26 B Tillit på jobbet Innehåll Sammanfattande iakttagelser 5 1 En undersökning om tillit på jobbet 9 2 Kartläggning av tillit på jobbet 13 3 Kartläggning av detaljstyrning och kontroll 19 4 Kartläggning

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140626 Sida 1 Innehåll Om studien Tre huvudinsikter Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Sida 2 Tre huvudinsikter 44% av arbetsgivarna

Läs mer