Telefon: Mobil: Fax: E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se"

Transkript

1 Niogruppen / ESF Gap-analys: Rapport Medarbetarundersökning bo bäckman, only den 12 augusti 2002 bo bäckman, only Telefon: Mobil: Fax: E-post: Kontor/adress: Bo Bäckman, Nybrogatan 25 B, Stockholm Bolag: Bäckman & Boberg Konsult AB Org. Nr: Ekonomi: Tomas Eklund, Administration: Solweig Lindh Balkom,

2 Innehållsförteckning: Sid Bakgrund och syfte...1 Medarbetare...1 Medarbetarrapport...2 Antal intervjuer...3 Tid, rapport, metod...3 Resultat av fältarbetet...4 Frågeställningar...5 Företagskultur...6 Projektgrupp...7 Resultat Ledningsprinciperna Diagram fråga 1a och 1b Gap - tabeller Gap-analys diagram Kommentarer...17 Företagskultur Diagram fråga Kulturgap tabeller Kommentarer...30

3 1 Bakgrund och syfte NIO-gruppen driver ett projekt som syftar till en utveckling av svenskt näringsliv och myndigheter på basis av ISO och fakta om hur ledningsprinciperna i ISO upplevs/används. För att ta fram fakta om ledningsprinciperna hur de värderas och hur de efterlevs - har följande undersökning genomförts som ett samarbete mellan NIO-gruppen och ESF Växtkraft Mål 3. Syftet med undersökningen är att identifiera hur svenska företag ser på ledningsprinciperna. Hur ser ledningen på ledningsprinciperna? Är de viktiga? Lever man efter de principer som man upplever som viktiga? Detta är en rapport om hur medarbetare ser på Ledningsprinciper och Företagskultur. Medarbetare Syftet med huvudundersökningen är att mäta, faktabelägga gapet (det eventuella) mellan vad ledningen anser är viktigt och hur man agerar. I samband med projektet har vi också genomfört ett pilotprojekt som syftar till att analysera om det finns dubbla gap: Pilotundersökningen genomfördes i Verkstadsindustrin. Gap 1: Att ledningen inte har genomfört de ledningsprinciper man erkänner är viktiga? Gap 2: Att de anställda inte anser att ledningen lever efter de ledningsprinciper ledningen säger är viktiga? Det kräver en speciell undersökning med anställda. I samband med huvudundersökningen gjordes en pilotstudie bland anställda inom Verkstadsindustrin när det gäller gap 2. Detta är rapporten om.

4 2 Medarbetarrapport En fullständig rapport av huvudundersökningen redovisas i en separat rapport. Detta är en rapport om. Följande tas upp i undersökningen: 1. Hur viktiga tror de anställda att ledningen anser ledningsprinciperna vara för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Dvs. medarbetarnas tro om ledningens värderingar. 2. Hur långt har företaget/arbetsplatsen kommit när det gäller att genomföra ledningsprinciperna enligt medarbetarnas uppfattning. Här fick båda grupperna samma fråga. 3. Identifiering av företagskulturen i företaget/arbetsstället medarbetarnas uppfattning. Samma fråga till båda grupperna. Definition av målgrupperna: Ledning: : : Medlem i ledningsgrupp inom verkstadsindustrin. Urvalsbasen var arbetsställen för att ledningen skulle vara nära kunder och anställda. Över 20 anställda. inom samma arbetsställe. inom samma företag/arbetsställe.

5 3 Antal intervjuer Vi intervjuade: Ledningsgruppen 335 telefonintervjuer 200 telefonintervjuer 200 telefonintervjuer Storlek på företagen För att kunna göra intervjuer som berör relevanta ledningsprinciper bör det finnas personal att leda. Vi har utgått från företag med 20 eller fler anställda Tid, rapport och metod Projektet startade i januari 2002 med diskussioner om uppläggning. Intervjuarbetet inleddes i början av maj 2002 och avslutades den 20 juni. Analys och rapport juliaugusti och rapport i augusti. Rapporten kommer att bestå av: 1. En totalrapport med resultat per bransch, analys, kommentarer och slutsatser. 2. Speciell dokumentation av de analysmetoder som testats under analysfasen. 3. Korta branschrapporter som (via mail) kommer att skickas ut till dem som deltagit i undersökningen. Helt enkelt ett tack för hjälpen. I den rapporten förbereder vi också för att de deltagande företagen kan påbörja en intern process för att skapa delaktighet i företagets/arbetsställets utveckling hos medarbetarna. 4. Rapport av pilotmätningen om Medarbetarengagemanget. Metod Huvudrapport Telefonintervjuer med VD eller någon i ledningsgruppen. Resultaten är alltså kopplade till ledningen på arbetsställena. Inte en eventuell koncernledning. Medarbetarrapport Telefonintervjuer med medarbetare (tjänstemän och kollektivanställda) i samma företag som vi intervjuade ledningen. Rotation av funktion för att täcka in olika typer av tjänstemän/kollektivanställda.

6 4 Frågeställningar Frågorna i pilotmätningen om medarbetarengagemanget inriktas mot samma frågor som ledningsmätningen men fokus var på hur man upplever att företaget/arbetsstället värderar/genomför när det gäller ledningsprinciper och företagskultur. Ledningsprinciperna Fråga 1 Jag kommer nu att läsa upp ett antal faktorer för dig och undrar dels hur viktiga du tror att ledningen tycker att dessa faktorer är för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft för företaget (arbetsplats/enhet) och dels hur långt du själv anser att ert företag har kommit vad gäller dessa faktorer. a) Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. b) Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag (arbetsplats/enhet) kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10 där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. Alternativ:?? Kundfokusering Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda?? Ledarskap ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsriktning för företaget?? Medarbetarengagemang Alla anställda är engagerade i företagets utveckling?? Processorientering Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/ processer?? Systembaserat synsätt Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop?? Ständiga förbättringar Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget?? Faktabaserat beslutsunderlag Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta?? Leverantörssamarbete Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning

7 5 Företagskultur Fråga 2 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på så säg vet ej. Alternativ:?? Företaget har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision?? Omvärldsanalys att förstå omvärldens förväntningar på oss genomförs kontinuerligt?? Omvärldsanalys att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna genomförs kontinuerligt?? Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag?? Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt?? Företaget har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald?? Företaget har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet?? Ledningsgruppen har en gemensam syn på de strategiska målen?? Företagets strategiska mål är långsiktiga?? Företaget är berett att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål?? Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem?? Företaget har mål som det är en bred uppslutning kring?? Företagets anställda tar egna initiativ för att lösa problem?? Företaget delegerar beslut ner i organisationen?? Företaget leds genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder?? Vi/företaget försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra?? Företaget har nyckeltal som följs upp löpande?? Företaget har nyckeltal som de anställda engagerar sig i?? Vi/företaget följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter?? Vi/företaget följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering?? Företagets anställda har förtroende för vad ledningen gör?? V/företaget tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling?? Företaget har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd?? Vi/företaget utnyttjar de fördelar som IT kan ge?? Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll?? Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser

8 6 Projektgrupp?? Projektet har initierats av Niogruppen och projektledare är Bengt Simonsson Projektledare för undersökningen och ansvarig för analys och rapport har varit Bo Bäckman B2B har administrerat datainsamlingen Analysstöd: Ilona Hobor, B2B. Rapporten har utformats av Solweig Lindh Balkom, Admira.

9 7 Resultat - Ledningsprinciperna I diagrammen redovisas resultaten:?? Vad är viktigt??? Hur långt har man hunnit? Den 10-gradiga skalan (med 10 som det mest positiva svarsalternativet) har delats in på följande sätt i redovisningen: Viktigt 10-9? Ett starkt värde som ofta driver mot ett beteende. I redovisningen används mycket viktigt. 8? Också ett starkt värde. I diagrammet viktigt. 6-7? Ofta ett neutralt konstaterande som inte driver mot ett beteende. I diagrammet ganska viktigt. 4-5? Osäkert driver knappast mot ett aktivt beteende. I diagrammet oviktigt. 1-3? Negativt kan driva mot att aktivt motarbeta. I diagrammet helt oviktigt. De anställdas tro om ledningens värdering av ledningsprinciperna I diagrammet redovisas resultaten för ledningens uppfattning om hur viktiga ledningsprinciperna är. Resultaten för tjänstemän och kollektivanställda är tron om ledningens svar. Hur viktiga tror man att ledningen anser att ledningsprinciperna är? Hur långt man hunnit 10-9? Man anser att man är framme. På denna nivå är det osannolikt att man förskönar. 8? Man anser att det i alla fall inte är långt kvar nästan framme. 6-7? Ofta = man är på väg men hur långt det är kvar är svårt att säga. 4-5? Möjligen har man startat. 1-3? Knappast ens tänkt på att starta.

10 8 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1a: Diagram 1a Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtids konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. Ledningsprinciper Hur viktiga är de för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning /kollektivanst. = Tro om ledningens svar 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 58% 30% 11% 2% 45% 7% 55% 11% KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 57% 2% 36% 10% 32% 34% FAKTABASERAT BESLUTSUNDERLAG: Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 56% 4% 34% 9% 38% 11% LEDARSKAP: ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 54% 2% 31% Mycket viktigt (10-9) Viktigt (8) Ganska viktigt (7-6) Oviktigt (5-4) Helt oviktigt (3-1) Vet ej

11 9 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1a: Diagram 1b Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtids konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. Ledningsprinciper Hur viktiga är de för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning /kollektivanst. = Tro om ledningens svar 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 52% 18% 3% 31% 18% 33% 18% SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 41% 8% 34% 34% PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 30% 35% 8% 31% LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 31% 32% 9% 29% 12% 33% 11% Mycket viktigt (10-9) Viktigt (8) Ganska viktigt (7-6) Oviktigt (5-4) Helt oviktigt (3-1) Vet ej

12 10 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1b: Diagram 1a Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. Hur långt har arbetsstället kommit? Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning /kollektivanst. = Tro om ledningens svar 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 34% 40% 29% KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 42% 31% FAKTABASERAT BESLUTSUNDERLAG: Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 34% 18% 12% 35% 33% LEDARSKAP: ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 50% 7% 35% 31% 12% 33% Framme (10-9) Nästan framme (8) På väg (7-6) Startat (5-4) Inte startat (3-1) Vet ej

13 11 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1b: Diagram 1b Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. Hur långt har arbetsstället kommit? Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning /kollektivanst. = Tro om ledningens svar 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 7% 45% 8% 35% 31% 7% 12% 29% 32% SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 9% 44% 6% 40% 33% 11% 36% 30% PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 5% 48% 2% 33% 7% 11% 38% 29% LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 9% 38% 12% 34% 18% 32% Framme (10-9) Nästan framme (8) På väg (7-6) Startat (5-4) Inte startat (3-1) Vet ej

14 12 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1 a) Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. b) Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. GAP Tabellen visar skillnaden mellan hur viktig man anser att faktorn är och hur långt man hunnit. Mycket viktig/viktig = Svarat 8-10 Framme/nästan framme = Svarat Gap = Mycket viktigt/viktigt minus Framme/Nästan framme Frågan om "hur viktigt" Ledning = Egen uppfattning, /kollektivanställda = Tro om ledningens svar Ledningsprinciper 1: Viktig (8-10) 2: Hur långt har man hunnit (8-10) Gap 1. /. 2: Hur långt har man kvar? V201 V202 V203 V204 KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 82% 40% 42%-enheter 64% 38% -enheter 52% 44% 8%-enheter Gap *) Ledning./. -18% -2%-enheter *) Ledning./. -30% +4%-enheter LEDARSKAP: ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 82% 29% 53%-enheter 50% -enheter 52% -enheter Gap Ledning./. -32% -7%-enheter Ledning./. -30% -4%-enheter MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 79% 55%-enheter 56% 35%-enheter 55% 36%-enheter Gap Ledning./. - -3%-enheter Ledning./. - -5%-enheter PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 65% 18% 47%-enheter 45% -enheter 45% 18% -enheter Gap Ledning./. - +5%-enheter Ledning./. - 0%-enheter -18% -2%-enheter 42%-enheter 1) Skillnaden i uppfattning hur viktiga ledningsprinciperna är (medarbetarna har svarat vad man tror att ledningen anser). 2) Skillnaden mellan hur långt man hunnit (samma fråga till alla grupper). 3) Gap "Viktigt"./. "Hur långt man hunnit" för respektive grupp

15 13 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1 - forts a) Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. b) Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. GAP Tabellen visar skillnaden mellan hur viktig man anser att faktorn är och hur långt man hunnit. Mycket viktig/viktig = Svarat 8-10 Framme/nästan framme = Svarat Gap = Mycket viktigt/viktigt minus Framme/Nästan framme Frågan om "hur viktigt" Ledning = Egen uppfattning, /kollektivanställda = Tro om ledningens svar Ledningsprinciper 1: Viktig (8-10) 2: Hur långt har man hunnit (8-10) Gap 1. /. 2: Hur långt har man kvar? V205 V206 V207 V208 SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 67% 42%-enheter 58% 39%-enheter 62% 38%-enheter Gap Ledning./. -9% -6%-enheter Ledning./. -5% -1%-enheter STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 88% 48% 40%-enheter 73% 40% 33%-enheter 72% 44% -enheter Gap Ledning./. - -8%-enheter Ledning./. - -4%-enheter FAKTABASERAT Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 77% 45% 32%-enheter 62% 35% -enheter 61% 32% 29%-enheter Gap Ledning./ %-enheter Ledning./. - --enheter LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa 56% 31%-enheter 56% 33% -enheter 58% 39% -enheter Gap Ledning./. 0% +8%-enheter Ledning./. 2% +14%-enheter Diagram Gapen illustreras i s.k. Spindeldiagram där det innersta fältet visar hur långt man har kommit (svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan) och det yttersta fältet visar Hur viktigt man anser det vara (svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan). Se följande sidor.

16 14 Gap-analys: Ledning (egen uppfattning) 1. Ledarskap 100% 90% 8. Leverantörssamarbete 80% 82% 70% 2. Kundfokusering 60% 50% 82% 56% 40% 30% 7. Systembaserat synsätt 67% 10% 0% 79% 3. Medarbetarengagemang 65% 88% 6. Processorientering 77% 4. Ständiga förbättringar 5. Faktabaserat beslutsunderlag Viktig (8-10) Hur långt har man hunnit (8-10)

17 15 Gap-analys: (Tro om ledningens värdering av vikt. Egen uppfattning om hur långt man hunnit.) 8. Leverantörssamarbete 7. Systembaserat synsätt 58% 56% 1. Ledarskap 100% 90% 80% 70% 60% 50% 50% 40% 30% 10% 0% 45% 64% 56% 2. Kundfokusering 3. Medarbetarengagemang 6. Processorientering 62% 73% 4. Ständiga förbättringar 5. Faktabaserat beslutsunderlag Viktig (8-10) Hur långt har man hunnit (8-10)

18 16 Gap-analys: (Tro om ledningens värdering av vikt. Egen uppfattning om hur långt man hunnit.) 8. Leverantörssamarbete 1. Ledarskap 100% 90% 80% 70% 60% 2. Kundfokusering 7. Systembaserat synsätt 58% 62% 50% 52% 40% 30% 45% 10% 0% 11% 54% 3. Medarbetarengagemang 45% 47% 61% 72% 6. Processorientering 4. Ständiga förbättringar 5. Faktabaserat beslutsunderlag Viktig (8-10) Hur långt har man hunnit (8-10)

19 17 Kommentarer Gap mellan vad ledningen anser viktigt när det gäller ledningsprinciperna och vad medarbetarna tror ledningen anser viktigt: Generellt sett tror medarbetarna inte att ledningen anser ledningsprinciperna vara viktiga. Gapet ligger högst på principer som mest berör relationen ledning medarbetare: Att ledningen utarbetar en vision och de anställda är engagerade i företagets utveckling. Där tror inte de anställda riktigt att ledningen verkligen anser dessa faktorer viktiga. Speciellt kollektivanställda tror inte att ledningen anser att kundfokus är viktigt. Det finns en stor samstämmighet mellan kollektivanställda och tjänstemän. Gap mellan hur långt man anser sig ha kommit. Här fick alla grupper samma fråga: Hur långt har ert företag (arbetsplats/enhet) kommit när det gäller Stark koncensus. Ingen grupp anser att man kommit speciellt långt. Möjligen anser alla grupper att man kommit relativt långt när det gäller det allmänt hållna att ständiga förbättringar alltid är ett mål för företaget. Men det finns ett stort Gap mellan vikt hur långt man hunnit när det gäller ledarskap när det gäller medarbetarengagemang. De anställda tror inte att ledningen anser det viktigt att ge en vision som engagerar de anställda. Däremot anser både ledning och anställda att man inte kommit speciellt långt.

20 18 Företagskultur Diagram som visar de olika gruppernas uppfattning. Alla grupper har fått samma frågor. Fråga 2 (rotera): Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej.

21 19 Fråga 2: Diagram 1 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen Vi försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 55% 5% 52% 4% 50% 7% Vi har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet 46% 7% 38% 8% 42% 18% 12% Vi har nyckeltal som vi följer löpande 44% 9% 38% 10% 10% Våra strategiska mål är långsiktiga 41% 31% 7% 29% 29% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

22 20 Fråga 2: Diagram 2 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 38% 30% 7% Vår ledningsgrupp har en gemensam syn på de strategiska målen 37% 8% 30% Vi delegerar beslut ner i organisationen 35% 11% 31% 18% Vi följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter 29% 30% 35% 11% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

23 21 Fråga 2: Diagram 3 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vi har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd 11% 12% 7% Vi följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering 32% 34% 9% 29% 36% 12% 18% Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll 29% 18% 29% 29% 10% Omvärldsanalys - att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna - genomförs kontinuerligt 32% 31% 18% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

24 22 Fråga 2: Diagram 4 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vi har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald 12% Våra anställda tar egna initiativ för att lösa problem 30% 35% 32% 30% 34% Vi utnyttjar de fördelar som IT kan ge 38% 30% Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem 18% 31% 35% 14% 31% 30% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

25 23 Fråga 2: Diagram 5 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vi är beredda att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål 18% 12% 10% 7% 9% Vi har nyckeltal som de anställda engagerar sig i 33% 8% 12% 8% Vi har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision 41% 10% 32% 14% Vi har mål som det är en bred uppslutning kring 29% 38% 10% 35% 12% 34% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

26 24 Fråga 2: Diagram 6 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen Omvärldsanalys- att förstå omvärldens förväntningar på oss genomförs kontinuerligt 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18% 31% 10% 8% 14% Vi tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling 10% 8% 11% 7% Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser 10% 14% 4% 14% 11% Våra anställda har förtroende för vad vi i ledningen gör 9% 31% 43% 7% 31% 11% 29% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

27 25 Fråga 2: Diagram 7 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt 7% 6% 9% 9% 9% 8% 8% 9% Vi leder genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder 6% 42% 5% 32% 9% 14% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

28 26 Fråga 2 (rotera): Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. KULTURGAP (Svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan) V316 V307 V317 V309 V304 V308 Vi försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra 78% 76% 72% Ledning./. -2%-enheter Ledning./. -6%-enheter Vi har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet 74% 65% 64% Ledning./. -9%-enheter Ledning./. -10%-enheter Vi har nyckeltal som vi följer löpande 66% 55% 41% Ledning./. -11%-enheter Ledning./. --enheter Våra strategiska mål är långsiktiga 72% 57% 51% Ledning./. --enheter Ledning./. --enheter Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag 68% 41% 40% Ledning./. --enheter Ledning./. --enheter Vår ledningsgrupp har en gemensam syn på de strategiska målen 65% 38% 43% Ledning./. --enheter Ledning./. --enheter

29 27 V314 V319 V323 V320 V325 V303 V306 Vi delegerar beslut ner i organisationen 53% 41% 37% Ledning./. -12%-enheter Ledning./. --enheter Vi följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter 53% 49% 49% Ledning./. -4%-enheter Ledning./. -4%-enheter Vi har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd 35% Ledning./. -7%-enheter Ledning./. --enheter Vi följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering 55% 51% 51% Ledning./. -4%-enheter Ledning./. -4%-enheter Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll 49% 54% 58% Ledning./. +5%-enheter Ledning./. +9%-enheter Omvärldsanalys- att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna - genomförs kontinuerligt 44% 32% 33% Ledning./. -12%-enheter Ledning./. -11%-enheter Vi har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald 40% 39% 35% Ledning./. -1%-enhet Ledning./. -5%-enheter

30 28 V313 V324 V311 V310 V318 V301 V312 Våra anställda tar egna initiativ för att lösa problem 49% 51% 56% Ledning./. +2%-enheter Ledning./. +7%-enheter Vi utnyttjar de fördelar som IT kan ge 42% 44% 36% Ledning./. +4%-enheter Ledning./. -6%-enheter Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem 49% 48% 57% Ledning./. -1%-enhet Ledning./. +8%-enheter Vi är beredda att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål 37% Ledning./. --enheter Ledning./. --enheter Vi har nyckeltal som de anställda engagerar sig i 32% Ledning./. -12%-enheter Ledning./. -11%-enheter Vi har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision. 40% 30% 29% Ledning./. -10%-enheter Ledning./. -11%-enheter Vi har mål som det är en bred uppslutning kring 44% 31% 32% Ledning./. --enheter Ledning./. -12%-enheter

31 29 V302 Omvärldsanalys- att förstå omvärldens förväntningar på oss genomförs kontinuerligt 31% Ledning./. -8%-enheter Ledning./. -9%-enheter V322 V326 V321 Vi tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling Ledning./. -4%-enheter Ledning./. -1%-enhet Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser 18% Ledning./. -6%-enheter Ledning./. +4%-enheter Våra anställda har förtroende för vad vi i ledningen gör 40% 32% Ledning./. -8%-enheter Ledning./. --enheter V305 V315 Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt 18% Ledning./. +5%-enheter Ledning./. +12%-enheter Vi leder genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder 18% Ledning./. -8%-enheter Ledning./. -3%-enheter

NIO-gruppen / ESF. Gapanalys: Rapport Småföretagare. bo bäckman, only. den 18 oktober 2002. bo bäckman, only

NIO-gruppen / ESF. Gapanalys: Rapport Småföretagare. bo bäckman, only. den 18 oktober 2002. bo bäckman, only NIO-gruppen / ESF Gapanalys: Rapport Småföretagare bo bäckman, only den 18 oktober 2002 bo bäckman, only Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se Kontor/adress:

Läs mer

Branschanalys: Banker och Finansinstitut 2002

Branschanalys: Banker och Finansinstitut 2002 Branschanalys: Banker och Finansinstitut 2002 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 1-12 Sid Projektgrupp... 13-14 1. Ledningsprinciper diagram... 15-18 2. Gap... 19-20 3. Gap jämförelse mellan branscher...

Läs mer

Branschanalys: Hotell & Restaurang 2002

Branschanalys: Hotell & Restaurang 2002 Branschanalys: Hotell & Restaurang 2002 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 1-12 Sid Projektgrupp... 13-14 1. Ledningsprinciper diagram... 15-18 2. Gap... 19-20 3. Gap jämförelse mellan branscher...

Läs mer

NIO-gruppen / ESF. Gapanalys: Rapport. bo bäckman, only. den 19 augusti 2002. bo bäckman, only

NIO-gruppen / ESF. Gapanalys: Rapport. bo bäckman, only. den 19 augusti 2002. bo bäckman, only NIO-gruppen / ESF Gapanalys: Rapport bo bäckman, only den 19 augusti 2002 bo bäckman, only Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se Kontor/adress: Bo Bäckman,

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Letar efter. En projektledare.

Letar efter. En projektledare. Letar efter En projektledare. Företaget Wiminvest?! Wiminvest hjälper företag och organisationer att öka i konkurrenskraft genom att göra dem bättre på att attrahera, utveckla och framför allt behålla

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Hotell och restaurang 800 svar Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Beteende Beteende förändring över tid

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag

Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag Världsnaturfonden Christer Boije P-1516250 2007-06-27 Om undersökningen Ämne: Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag Projektnummer: 1516250 Uppdragsgivare:

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Hållbarhetsrapport. Modern Management Network AB

Hållbarhetsrapport. Modern Management Network AB 2016-06-13 Hållbarhetsrapport Modern Management Network AB Hållbarhetsrapport Läsanvisningar Kvalitet ISO 9001 Miljö ISO 14001 Inre miljö Yttre miljö Medarbetare Arbetsklimat Arbetsmiljö OHSAS 18000 Socialt

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Lärare om n Lärare om n Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel den 8-15 oktober 2009. Målgruppen

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Filmbarometer 2013. Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70. Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12

Filmbarometer 2013. Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70. Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12 Filmbarometer 2013 Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12 Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70 info@populate.se www.populate.se Populates filmbarometer 2013 En gång i tiden var

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Paloma in Sweden AB FÖRETAGSPRESENTATION

Paloma in Sweden AB FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION Bästa jobbet Tävlingen om Dalarnas mest attraktiva arbetsplats Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft ökar och är en aktuell utmaning. Inom Falun Borlänge regionen AB arbetar vi

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Syfte med undersökningen och frågeområden

Syfte med undersökningen och frågeområden 2014 Syfte med undersökningen och frågeområden VD barometern genomförs årligen av Ledarskaparna i syfte att bygga kunskap kring VD:ars arbetssituation och fokuseringar idag. VD Barometern 2014 genomfördes

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Nu lyfter vi oss över det topparna! Kan man ta ett helhetsgrepp på en skolas komplexa verksamhet?

Läs mer

Certifierad verksamhetsutvecklare

Certifierad verksamhetsutvecklare Certifierad verksamhetsutvecklare Kajsa Svedenstedt IRM Förändringar i omvärlden Internet of things Mobility Big data Cloud 3D Quantified self DIY Co-creation Automated knowledge work Agila självgående

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kursplan: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald tel Kursansvarig:

Kursplan: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald tel Kursansvarig: Kursplan: Kursens namn: Kursansvarig: Omfattning: Mål: Examination: Tentamenspliktigt: Litteratur: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald applique@telia.com, tel. 0703 325 400 10 Poäng

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Ingvar Johansson, Senior Advisor ij@siq.se Michael Westher, Marknadsansvarig mw@siq.se

Ingvar Johansson, Senior Advisor ij@siq.se Michael Westher, Marknadsansvarig mw@siq.se Frukostmöte 2005-05-31 Varför gör inte chefer som dom säger? Därför gör chefer inte som dom säger! Vad borde dom göra? Ingvar Johansson, Senior Advisor ij@siq.se Michael Westher, Marknadsansvarig mw@siq.se

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer