Telefon: Mobil: Fax: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se"

Transkript

1 Niogruppen / ESF Gap-analys: Rapport Medarbetarundersökning bo bäckman, only den 12 augusti 2002 bo bäckman, only Telefon: Mobil: Fax: E-post: Kontor/adress: Bo Bäckman, Nybrogatan 25 B, Stockholm Bolag: Bäckman & Boberg Konsult AB Org. Nr: Ekonomi: Tomas Eklund, Administration: Solweig Lindh Balkom,

2 Innehållsförteckning: Sid Bakgrund och syfte...1 Medarbetare...1 Medarbetarrapport...2 Antal intervjuer...3 Tid, rapport, metod...3 Resultat av fältarbetet...4 Frågeställningar...5 Företagskultur...6 Projektgrupp...7 Resultat Ledningsprinciperna Diagram fråga 1a och 1b Gap - tabeller Gap-analys diagram Kommentarer...17 Företagskultur Diagram fråga Kulturgap tabeller Kommentarer...30

3 1 Bakgrund och syfte NIO-gruppen driver ett projekt som syftar till en utveckling av svenskt näringsliv och myndigheter på basis av ISO och fakta om hur ledningsprinciperna i ISO upplevs/används. För att ta fram fakta om ledningsprinciperna hur de värderas och hur de efterlevs - har följande undersökning genomförts som ett samarbete mellan NIO-gruppen och ESF Växtkraft Mål 3. Syftet med undersökningen är att identifiera hur svenska företag ser på ledningsprinciperna. Hur ser ledningen på ledningsprinciperna? Är de viktiga? Lever man efter de principer som man upplever som viktiga? Detta är en rapport om hur medarbetare ser på Ledningsprinciper och Företagskultur. Medarbetare Syftet med huvudundersökningen är att mäta, faktabelägga gapet (det eventuella) mellan vad ledningen anser är viktigt och hur man agerar. I samband med projektet har vi också genomfört ett pilotprojekt som syftar till att analysera om det finns dubbla gap: Pilotundersökningen genomfördes i Verkstadsindustrin. Gap 1: Att ledningen inte har genomfört de ledningsprinciper man erkänner är viktiga? Gap 2: Att de anställda inte anser att ledningen lever efter de ledningsprinciper ledningen säger är viktiga? Det kräver en speciell undersökning med anställda. I samband med huvudundersökningen gjordes en pilotstudie bland anställda inom Verkstadsindustrin när det gäller gap 2. Detta är rapporten om.

4 2 Medarbetarrapport En fullständig rapport av huvudundersökningen redovisas i en separat rapport. Detta är en rapport om. Följande tas upp i undersökningen: 1. Hur viktiga tror de anställda att ledningen anser ledningsprinciperna vara för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Dvs. medarbetarnas tro om ledningens värderingar. 2. Hur långt har företaget/arbetsplatsen kommit när det gäller att genomföra ledningsprinciperna enligt medarbetarnas uppfattning. Här fick båda grupperna samma fråga. 3. Identifiering av företagskulturen i företaget/arbetsstället medarbetarnas uppfattning. Samma fråga till båda grupperna. Definition av målgrupperna: Ledning: : : Medlem i ledningsgrupp inom verkstadsindustrin. Urvalsbasen var arbetsställen för att ledningen skulle vara nära kunder och anställda. Över 20 anställda. inom samma arbetsställe. inom samma företag/arbetsställe.

5 3 Antal intervjuer Vi intervjuade: Ledningsgruppen 335 telefonintervjuer 200 telefonintervjuer 200 telefonintervjuer Storlek på företagen För att kunna göra intervjuer som berör relevanta ledningsprinciper bör det finnas personal att leda. Vi har utgått från företag med 20 eller fler anställda Tid, rapport och metod Projektet startade i januari 2002 med diskussioner om uppläggning. Intervjuarbetet inleddes i början av maj 2002 och avslutades den 20 juni. Analys och rapport juliaugusti och rapport i augusti. Rapporten kommer att bestå av: 1. En totalrapport med resultat per bransch, analys, kommentarer och slutsatser. 2. Speciell dokumentation av de analysmetoder som testats under analysfasen. 3. Korta branschrapporter som (via mail) kommer att skickas ut till dem som deltagit i undersökningen. Helt enkelt ett tack för hjälpen. I den rapporten förbereder vi också för att de deltagande företagen kan påbörja en intern process för att skapa delaktighet i företagets/arbetsställets utveckling hos medarbetarna. 4. Rapport av pilotmätningen om Medarbetarengagemanget. Metod Huvudrapport Telefonintervjuer med VD eller någon i ledningsgruppen. Resultaten är alltså kopplade till ledningen på arbetsställena. Inte en eventuell koncernledning. Medarbetarrapport Telefonintervjuer med medarbetare (tjänstemän och kollektivanställda) i samma företag som vi intervjuade ledningen. Rotation av funktion för att täcka in olika typer av tjänstemän/kollektivanställda.

6 4 Frågeställningar Frågorna i pilotmätningen om medarbetarengagemanget inriktas mot samma frågor som ledningsmätningen men fokus var på hur man upplever att företaget/arbetsstället värderar/genomför när det gäller ledningsprinciper och företagskultur. Ledningsprinciperna Fråga 1 Jag kommer nu att läsa upp ett antal faktorer för dig och undrar dels hur viktiga du tror att ledningen tycker att dessa faktorer är för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft för företaget (arbetsplats/enhet) och dels hur långt du själv anser att ert företag har kommit vad gäller dessa faktorer. a) Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. b) Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag (arbetsplats/enhet) kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10 där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. Alternativ:?? Kundfokusering Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda?? Ledarskap ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsriktning för företaget?? Medarbetarengagemang Alla anställda är engagerade i företagets utveckling?? Processorientering Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/ processer?? Systembaserat synsätt Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop?? Ständiga förbättringar Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget?? Faktabaserat beslutsunderlag Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta?? Leverantörssamarbete Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning

7 5 Företagskultur Fråga 2 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på så säg vet ej. Alternativ:?? Företaget har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision?? Omvärldsanalys att förstå omvärldens förväntningar på oss genomförs kontinuerligt?? Omvärldsanalys att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna genomförs kontinuerligt?? Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag?? Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt?? Företaget har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald?? Företaget har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet?? Ledningsgruppen har en gemensam syn på de strategiska målen?? Företagets strategiska mål är långsiktiga?? Företaget är berett att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål?? Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem?? Företaget har mål som det är en bred uppslutning kring?? Företagets anställda tar egna initiativ för att lösa problem?? Företaget delegerar beslut ner i organisationen?? Företaget leds genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder?? Vi/företaget försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra?? Företaget har nyckeltal som följs upp löpande?? Företaget har nyckeltal som de anställda engagerar sig i?? Vi/företaget följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter?? Vi/företaget följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering?? Företagets anställda har förtroende för vad ledningen gör?? V/företaget tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling?? Företaget har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd?? Vi/företaget utnyttjar de fördelar som IT kan ge?? Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll?? Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser

8 6 Projektgrupp?? Projektet har initierats av Niogruppen och projektledare är Bengt Simonsson Projektledare för undersökningen och ansvarig för analys och rapport har varit Bo Bäckman B2B har administrerat datainsamlingen Analysstöd: Ilona Hobor, B2B. Rapporten har utformats av Solweig Lindh Balkom, Admira.

9 7 Resultat - Ledningsprinciperna I diagrammen redovisas resultaten:?? Vad är viktigt??? Hur långt har man hunnit? Den 10-gradiga skalan (med 10 som det mest positiva svarsalternativet) har delats in på följande sätt i redovisningen: Viktigt 10-9? Ett starkt värde som ofta driver mot ett beteende. I redovisningen används mycket viktigt. 8? Också ett starkt värde. I diagrammet viktigt. 6-7? Ofta ett neutralt konstaterande som inte driver mot ett beteende. I diagrammet ganska viktigt. 4-5? Osäkert driver knappast mot ett aktivt beteende. I diagrammet oviktigt. 1-3? Negativt kan driva mot att aktivt motarbeta. I diagrammet helt oviktigt. De anställdas tro om ledningens värdering av ledningsprinciperna I diagrammet redovisas resultaten för ledningens uppfattning om hur viktiga ledningsprinciperna är. Resultaten för tjänstemän och kollektivanställda är tron om ledningens svar. Hur viktiga tror man att ledningen anser att ledningsprinciperna är? Hur långt man hunnit 10-9? Man anser att man är framme. På denna nivå är det osannolikt att man förskönar. 8? Man anser att det i alla fall inte är långt kvar nästan framme. 6-7? Ofta = man är på väg men hur långt det är kvar är svårt att säga. 4-5? Möjligen har man startat. 1-3? Knappast ens tänkt på att starta.

10 8 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1a: Diagram 1a Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtids konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. Ledningsprinciper Hur viktiga är de för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning /kollektivanst. = Tro om ledningens svar 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 58% 30% 11% 2% 45% 7% 55% 11% KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 57% 2% 36% 10% 32% 34% FAKTABASERAT BESLUTSUNDERLAG: Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 56% 4% 34% 9% 38% 11% LEDARSKAP: ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 54% 2% 31% Mycket viktigt (10-9) Viktigt (8) Ganska viktigt (7-6) Oviktigt (5-4) Helt oviktigt (3-1) Vet ej

11 9 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1a: Diagram 1b Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtids konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. Ledningsprinciper Hur viktiga är de för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning /kollektivanst. = Tro om ledningens svar 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 52% 18% 3% 31% 18% 33% 18% SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 41% 8% 34% 34% PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 30% 35% 8% 31% LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 31% 32% 9% 29% 12% 33% 11% Mycket viktigt (10-9) Viktigt (8) Ganska viktigt (7-6) Oviktigt (5-4) Helt oviktigt (3-1) Vet ej

12 10 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1b: Diagram 1a Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. Hur långt har arbetsstället kommit? Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning /kollektivanst. = Tro om ledningens svar 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 34% 40% 29% KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 42% 31% FAKTABASERAT BESLUTSUNDERLAG: Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 34% 18% 12% 35% 33% LEDARSKAP: ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 50% 7% 35% 31% 12% 33% Framme (10-9) Nästan framme (8) På väg (7-6) Startat (5-4) Inte startat (3-1) Vet ej

13 11 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1b: Diagram 1b Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. Hur långt har arbetsstället kommit? Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning /kollektivanst. = Tro om ledningens svar 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 7% 45% 8% 35% 31% 7% 12% 29% 32% SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 9% 44% 6% 40% 33% 11% 36% 30% PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 5% 48% 2% 33% 7% 11% 38% 29% LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 9% 38% 12% 34% 18% 32% Framme (10-9) Nästan framme (8) På väg (7-6) Startat (5-4) Inte startat (3-1) Vet ej

14 12 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1 a) Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. b) Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. GAP Tabellen visar skillnaden mellan hur viktig man anser att faktorn är och hur långt man hunnit. Mycket viktig/viktig = Svarat 8-10 Framme/nästan framme = Svarat Gap = Mycket viktigt/viktigt minus Framme/Nästan framme Frågan om "hur viktigt" Ledning = Egen uppfattning, /kollektivanställda = Tro om ledningens svar Ledningsprinciper 1: Viktig (8-10) 2: Hur långt har man hunnit (8-10) Gap 1. /. 2: Hur långt har man kvar? V201 V202 V203 V204 KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 82% 40% 42%-enheter 64% 38% -enheter 52% 44% 8%-enheter Gap *) Ledning./. -18% -2%-enheter *) Ledning./. -30% +4%-enheter LEDARSKAP: ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 82% 29% 53%-enheter 50% -enheter 52% -enheter Gap Ledning./. -32% -7%-enheter Ledning./. -30% -4%-enheter MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 79% 55%-enheter 56% 35%-enheter 55% 36%-enheter Gap Ledning./. - -3%-enheter Ledning./. - -5%-enheter PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 65% 18% 47%-enheter 45% -enheter 45% 18% -enheter Gap Ledning./. - +5%-enheter Ledning./. - 0%-enheter -18% -2%-enheter 42%-enheter 1) Skillnaden i uppfattning hur viktiga ledningsprinciperna är (medarbetarna har svarat vad man tror att ledningen anser). 2) Skillnaden mellan hur långt man hunnit (samma fråga till alla grupper). 3) Gap "Viktigt"./. "Hur långt man hunnit" för respektive grupp

15 13 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1 - forts a) Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. b) Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. GAP Tabellen visar skillnaden mellan hur viktig man anser att faktorn är och hur långt man hunnit. Mycket viktig/viktig = Svarat 8-10 Framme/nästan framme = Svarat Gap = Mycket viktigt/viktigt minus Framme/Nästan framme Frågan om "hur viktigt" Ledning = Egen uppfattning, /kollektivanställda = Tro om ledningens svar Ledningsprinciper 1: Viktig (8-10) 2: Hur långt har man hunnit (8-10) Gap 1. /. 2: Hur långt har man kvar? V205 V206 V207 V208 SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 67% 42%-enheter 58% 39%-enheter 62% 38%-enheter Gap Ledning./. -9% -6%-enheter Ledning./. -5% -1%-enheter STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 88% 48% 40%-enheter 73% 40% 33%-enheter 72% 44% -enheter Gap Ledning./. - -8%-enheter Ledning./. - -4%-enheter FAKTABASERAT Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 77% 45% 32%-enheter 62% 35% -enheter 61% 32% 29%-enheter Gap Ledning./ %-enheter Ledning./. - --enheter LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa 56% 31%-enheter 56% 33% -enheter 58% 39% -enheter Gap Ledning./. 0% +8%-enheter Ledning./. 2% +14%-enheter Diagram Gapen illustreras i s.k. Spindeldiagram där det innersta fältet visar hur långt man har kommit (svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan) och det yttersta fältet visar Hur viktigt man anser det vara (svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan). Se följande sidor.

16 14 Gap-analys: Ledning (egen uppfattning) 1. Ledarskap 100% 90% 8. Leverantörssamarbete 80% 82% 70% 2. Kundfokusering 60% 50% 82% 56% 40% 30% 7. Systembaserat synsätt 67% 10% 0% 79% 3. Medarbetarengagemang 65% 88% 6. Processorientering 77% 4. Ständiga förbättringar 5. Faktabaserat beslutsunderlag Viktig (8-10) Hur långt har man hunnit (8-10)

17 15 Gap-analys: (Tro om ledningens värdering av vikt. Egen uppfattning om hur långt man hunnit.) 8. Leverantörssamarbete 7. Systembaserat synsätt 58% 56% 1. Ledarskap 100% 90% 80% 70% 60% 50% 50% 40% 30% 10% 0% 45% 64% 56% 2. Kundfokusering 3. Medarbetarengagemang 6. Processorientering 62% 73% 4. Ständiga förbättringar 5. Faktabaserat beslutsunderlag Viktig (8-10) Hur långt har man hunnit (8-10)

18 16 Gap-analys: (Tro om ledningens värdering av vikt. Egen uppfattning om hur långt man hunnit.) 8. Leverantörssamarbete 1. Ledarskap 100% 90% 80% 70% 60% 2. Kundfokusering 7. Systembaserat synsätt 58% 62% 50% 52% 40% 30% 45% 10% 0% 11% 54% 3. Medarbetarengagemang 45% 47% 61% 72% 6. Processorientering 4. Ständiga förbättringar 5. Faktabaserat beslutsunderlag Viktig (8-10) Hur långt har man hunnit (8-10)

19 17 Kommentarer Gap mellan vad ledningen anser viktigt när det gäller ledningsprinciperna och vad medarbetarna tror ledningen anser viktigt: Generellt sett tror medarbetarna inte att ledningen anser ledningsprinciperna vara viktiga. Gapet ligger högst på principer som mest berör relationen ledning medarbetare: Att ledningen utarbetar en vision och de anställda är engagerade i företagets utveckling. Där tror inte de anställda riktigt att ledningen verkligen anser dessa faktorer viktiga. Speciellt kollektivanställda tror inte att ledningen anser att kundfokus är viktigt. Det finns en stor samstämmighet mellan kollektivanställda och tjänstemän. Gap mellan hur långt man anser sig ha kommit. Här fick alla grupper samma fråga: Hur långt har ert företag (arbetsplats/enhet) kommit när det gäller Stark koncensus. Ingen grupp anser att man kommit speciellt långt. Möjligen anser alla grupper att man kommit relativt långt när det gäller det allmänt hållna att ständiga förbättringar alltid är ett mål för företaget. Men det finns ett stort Gap mellan vikt hur långt man hunnit när det gäller ledarskap när det gäller medarbetarengagemang. De anställda tror inte att ledningen anser det viktigt att ge en vision som engagerar de anställda. Däremot anser både ledning och anställda att man inte kommit speciellt långt.

20 18 Företagskultur Diagram som visar de olika gruppernas uppfattning. Alla grupper har fått samma frågor. Fråga 2 (rotera): Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej.

21 19 Fråga 2: Diagram 1 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen Vi försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 55% 5% 52% 4% 50% 7% Vi har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet 46% 7% 38% 8% 42% 18% 12% Vi har nyckeltal som vi följer löpande 44% 9% 38% 10% 10% Våra strategiska mål är långsiktiga 41% 31% 7% 29% 29% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

22 20 Fråga 2: Diagram 2 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 38% 30% 7% Vår ledningsgrupp har en gemensam syn på de strategiska målen 37% 8% 30% Vi delegerar beslut ner i organisationen 35% 11% 31% 18% Vi följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter 29% 30% 35% 11% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

23 21 Fråga 2: Diagram 3 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vi har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd 11% 12% 7% Vi följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering 32% 34% 9% 29% 36% 12% 18% Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll 29% 18% 29% 29% 10% Omvärldsanalys - att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna - genomförs kontinuerligt 32% 31% 18% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

24 22 Fråga 2: Diagram 4 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vi har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald 12% Våra anställda tar egna initiativ för att lösa problem 30% 35% 32% 30% 34% Vi utnyttjar de fördelar som IT kan ge 38% 30% Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem 18% 31% 35% 14% 31% 30% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

25 23 Fråga 2: Diagram 5 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vi är beredda att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål 18% 12% 10% 7% 9% Vi har nyckeltal som de anställda engagerar sig i 33% 8% 12% 8% Vi har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision 41% 10% 32% 14% Vi har mål som det är en bred uppslutning kring 29% 38% 10% 35% 12% 34% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

26 24 Fråga 2: Diagram 6 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen Omvärldsanalys- att förstå omvärldens förväntningar på oss genomförs kontinuerligt 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18% 31% 10% 8% 14% Vi tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling 10% 8% 11% 7% Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser 10% 14% 4% 14% 11% Våra anställda har förtroende för vad vi i ledningen gör 9% 31% 43% 7% 31% 11% 29% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

27 25 Fråga 2: Diagram 7 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt 7% 6% 9% 9% 9% 8% 8% 9% Vi leder genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder 6% 42% 5% 32% 9% 14% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

28 26 Fråga 2 (rotera): Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. KULTURGAP (Svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan) V316 V307 V317 V309 V304 V308 Vi försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra 78% 76% 72% Ledning./. -2%-enheter Ledning./. -6%-enheter Vi har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet 74% 65% 64% Ledning./. -9%-enheter Ledning./. -10%-enheter Vi har nyckeltal som vi följer löpande 66% 55% 41% Ledning./. -11%-enheter Ledning./. --enheter Våra strategiska mål är långsiktiga 72% 57% 51% Ledning./. --enheter Ledning./. --enheter Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag 68% 41% 40% Ledning./. --enheter Ledning./. --enheter Vår ledningsgrupp har en gemensam syn på de strategiska målen 65% 38% 43% Ledning./. --enheter Ledning./. --enheter

29 27 V314 V319 V323 V320 V325 V303 V306 Vi delegerar beslut ner i organisationen 53% 41% 37% Ledning./. -12%-enheter Ledning./. --enheter Vi följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter 53% 49% 49% Ledning./. -4%-enheter Ledning./. -4%-enheter Vi har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd 35% Ledning./. -7%-enheter Ledning./. --enheter Vi följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering 55% 51% 51% Ledning./. -4%-enheter Ledning./. -4%-enheter Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll 49% 54% 58% Ledning./. +5%-enheter Ledning./. +9%-enheter Omvärldsanalys- att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna - genomförs kontinuerligt 44% 32% 33% Ledning./. -12%-enheter Ledning./. -11%-enheter Vi har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald 40% 39% 35% Ledning./. -1%-enhet Ledning./. -5%-enheter

30 28 V313 V324 V311 V310 V318 V301 V312 Våra anställda tar egna initiativ för att lösa problem 49% 51% 56% Ledning./. +2%-enheter Ledning./. +7%-enheter Vi utnyttjar de fördelar som IT kan ge 42% 44% 36% Ledning./. +4%-enheter Ledning./. -6%-enheter Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem 49% 48% 57% Ledning./. -1%-enhet Ledning./. +8%-enheter Vi är beredda att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål 37% Ledning./. --enheter Ledning./. --enheter Vi har nyckeltal som de anställda engagerar sig i 32% Ledning./. -12%-enheter Ledning./. -11%-enheter Vi har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision. 40% 30% 29% Ledning./. -10%-enheter Ledning./. -11%-enheter Vi har mål som det är en bred uppslutning kring 44% 31% 32% Ledning./. --enheter Ledning./. -12%-enheter

31 29 V302 Omvärldsanalys- att förstå omvärldens förväntningar på oss genomförs kontinuerligt 31% Ledning./. -8%-enheter Ledning./. -9%-enheter V322 V326 V321 Vi tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling Ledning./. -4%-enheter Ledning./. -1%-enhet Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser 18% Ledning./. -6%-enheter Ledning./. +4%-enheter Våra anställda har förtroende för vad vi i ledningen gör 40% 32% Ledning./. -8%-enheter Ledning./. --enheter V305 V315 Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt 18% Ledning./. +5%-enheter Ledning./. +12%-enheter Vi leder genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder 18% Ledning./. -8%-enheter Ledning./. -3%-enheter

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS Jonas RUNDQUIST Sektionen för Ekonomi och Teknik, Högskolan i Halmstad Box 823, 301 18 Halmstad, SWEDEN De projekt

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Fel analys ger verkningslösa åtgärder DEBATT Ett av de stora problemen med dagens medarbetarundersökningar är att enkäterna består av ett stort antal standardiserade

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer