Telefon: Mobil: Fax: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se"

Transkript

1 Niogruppen / ESF Gap-analys: Rapport Medarbetarundersökning bo bäckman, only den 12 augusti 2002 bo bäckman, only Telefon: Mobil: Fax: E-post: Kontor/adress: Bo Bäckman, Nybrogatan 25 B, Stockholm Bolag: Bäckman & Boberg Konsult AB Org. Nr: Ekonomi: Tomas Eklund, Administration: Solweig Lindh Balkom,

2 Innehållsförteckning: Sid Bakgrund och syfte...1 Medarbetare...1 Medarbetarrapport...2 Antal intervjuer...3 Tid, rapport, metod...3 Resultat av fältarbetet...4 Frågeställningar...5 Företagskultur...6 Projektgrupp...7 Resultat Ledningsprinciperna Diagram fråga 1a och 1b Gap - tabeller Gap-analys diagram Kommentarer...17 Företagskultur Diagram fråga Kulturgap tabeller Kommentarer...30

3 1 Bakgrund och syfte NIO-gruppen driver ett projekt som syftar till en utveckling av svenskt näringsliv och myndigheter på basis av ISO och fakta om hur ledningsprinciperna i ISO upplevs/används. För att ta fram fakta om ledningsprinciperna hur de värderas och hur de efterlevs - har följande undersökning genomförts som ett samarbete mellan NIO-gruppen och ESF Växtkraft Mål 3. Syftet med undersökningen är att identifiera hur svenska företag ser på ledningsprinciperna. Hur ser ledningen på ledningsprinciperna? Är de viktiga? Lever man efter de principer som man upplever som viktiga? Detta är en rapport om hur medarbetare ser på Ledningsprinciper och Företagskultur. Medarbetare Syftet med huvudundersökningen är att mäta, faktabelägga gapet (det eventuella) mellan vad ledningen anser är viktigt och hur man agerar. I samband med projektet har vi också genomfört ett pilotprojekt som syftar till att analysera om det finns dubbla gap: Pilotundersökningen genomfördes i Verkstadsindustrin. Gap 1: Att ledningen inte har genomfört de ledningsprinciper man erkänner är viktiga? Gap 2: Att de anställda inte anser att ledningen lever efter de ledningsprinciper ledningen säger är viktiga? Det kräver en speciell undersökning med anställda. I samband med huvudundersökningen gjordes en pilotstudie bland anställda inom Verkstadsindustrin när det gäller gap 2. Detta är rapporten om.

4 2 Medarbetarrapport En fullständig rapport av huvudundersökningen redovisas i en separat rapport. Detta är en rapport om. Följande tas upp i undersökningen: 1. Hur viktiga tror de anställda att ledningen anser ledningsprinciperna vara för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Dvs. medarbetarnas tro om ledningens värderingar. 2. Hur långt har företaget/arbetsplatsen kommit när det gäller att genomföra ledningsprinciperna enligt medarbetarnas uppfattning. Här fick båda grupperna samma fråga. 3. Identifiering av företagskulturen i företaget/arbetsstället medarbetarnas uppfattning. Samma fråga till båda grupperna. Definition av målgrupperna: Ledning: : : Medlem i ledningsgrupp inom verkstadsindustrin. Urvalsbasen var arbetsställen för att ledningen skulle vara nära kunder och anställda. Över 20 anställda. inom samma arbetsställe. inom samma företag/arbetsställe.

5 3 Antal intervjuer Vi intervjuade: Ledningsgruppen 335 telefonintervjuer 200 telefonintervjuer 200 telefonintervjuer Storlek på företagen För att kunna göra intervjuer som berör relevanta ledningsprinciper bör det finnas personal att leda. Vi har utgått från företag med 20 eller fler anställda Tid, rapport och metod Projektet startade i januari 2002 med diskussioner om uppläggning. Intervjuarbetet inleddes i början av maj 2002 och avslutades den 20 juni. Analys och rapport juliaugusti och rapport i augusti. Rapporten kommer att bestå av: 1. En totalrapport med resultat per bransch, analys, kommentarer och slutsatser. 2. Speciell dokumentation av de analysmetoder som testats under analysfasen. 3. Korta branschrapporter som (via mail) kommer att skickas ut till dem som deltagit i undersökningen. Helt enkelt ett tack för hjälpen. I den rapporten förbereder vi också för att de deltagande företagen kan påbörja en intern process för att skapa delaktighet i företagets/arbetsställets utveckling hos medarbetarna. 4. Rapport av pilotmätningen om Medarbetarengagemanget. Metod Huvudrapport Telefonintervjuer med VD eller någon i ledningsgruppen. Resultaten är alltså kopplade till ledningen på arbetsställena. Inte en eventuell koncernledning. Medarbetarrapport Telefonintervjuer med medarbetare (tjänstemän och kollektivanställda) i samma företag som vi intervjuade ledningen. Rotation av funktion för att täcka in olika typer av tjänstemän/kollektivanställda.

6 4 Frågeställningar Frågorna i pilotmätningen om medarbetarengagemanget inriktas mot samma frågor som ledningsmätningen men fokus var på hur man upplever att företaget/arbetsstället värderar/genomför när det gäller ledningsprinciper och företagskultur. Ledningsprinciperna Fråga 1 Jag kommer nu att läsa upp ett antal faktorer för dig och undrar dels hur viktiga du tror att ledningen tycker att dessa faktorer är för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft för företaget (arbetsplats/enhet) och dels hur långt du själv anser att ert företag har kommit vad gäller dessa faktorer. a) Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. b) Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag (arbetsplats/enhet) kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10 där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. Alternativ:?? Kundfokusering Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda?? Ledarskap ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsriktning för företaget?? Medarbetarengagemang Alla anställda är engagerade i företagets utveckling?? Processorientering Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/ processer?? Systembaserat synsätt Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop?? Ständiga förbättringar Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget?? Faktabaserat beslutsunderlag Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta?? Leverantörssamarbete Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning

7 5 Företagskultur Fråga 2 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på så säg vet ej. Alternativ:?? Företaget har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision?? Omvärldsanalys att förstå omvärldens förväntningar på oss genomförs kontinuerligt?? Omvärldsanalys att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna genomförs kontinuerligt?? Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag?? Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt?? Företaget har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald?? Företaget har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet?? Ledningsgruppen har en gemensam syn på de strategiska målen?? Företagets strategiska mål är långsiktiga?? Företaget är berett att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål?? Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem?? Företaget har mål som det är en bred uppslutning kring?? Företagets anställda tar egna initiativ för att lösa problem?? Företaget delegerar beslut ner i organisationen?? Företaget leds genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder?? Vi/företaget försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra?? Företaget har nyckeltal som följs upp löpande?? Företaget har nyckeltal som de anställda engagerar sig i?? Vi/företaget följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter?? Vi/företaget följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering?? Företagets anställda har förtroende för vad ledningen gör?? V/företaget tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling?? Företaget har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd?? Vi/företaget utnyttjar de fördelar som IT kan ge?? Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll?? Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser

8 6 Projektgrupp?? Projektet har initierats av Niogruppen och projektledare är Bengt Simonsson Projektledare för undersökningen och ansvarig för analys och rapport har varit Bo Bäckman B2B har administrerat datainsamlingen Analysstöd: Ilona Hobor, B2B. Rapporten har utformats av Solweig Lindh Balkom, Admira.

9 7 Resultat - Ledningsprinciperna I diagrammen redovisas resultaten:?? Vad är viktigt??? Hur långt har man hunnit? Den 10-gradiga skalan (med 10 som det mest positiva svarsalternativet) har delats in på följande sätt i redovisningen: Viktigt 10-9? Ett starkt värde som ofta driver mot ett beteende. I redovisningen används mycket viktigt. 8? Också ett starkt värde. I diagrammet viktigt. 6-7? Ofta ett neutralt konstaterande som inte driver mot ett beteende. I diagrammet ganska viktigt. 4-5? Osäkert driver knappast mot ett aktivt beteende. I diagrammet oviktigt. 1-3? Negativt kan driva mot att aktivt motarbeta. I diagrammet helt oviktigt. De anställdas tro om ledningens värdering av ledningsprinciperna I diagrammet redovisas resultaten för ledningens uppfattning om hur viktiga ledningsprinciperna är. Resultaten för tjänstemän och kollektivanställda är tron om ledningens svar. Hur viktiga tror man att ledningen anser att ledningsprinciperna är? Hur långt man hunnit 10-9? Man anser att man är framme. På denna nivå är det osannolikt att man förskönar. 8? Man anser att det i alla fall inte är långt kvar nästan framme. 6-7? Ofta = man är på väg men hur långt det är kvar är svårt att säga. 4-5? Möjligen har man startat. 1-3? Knappast ens tänkt på att starta.

10 8 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1a: Diagram 1a Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtids konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. Ledningsprinciper Hur viktiga är de för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning /kollektivanst. = Tro om ledningens svar 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 58% 30% 11% 2% 45% 7% 55% 11% KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 57% 2% 36% 10% 32% 34% FAKTABASERAT BESLUTSUNDERLAG: Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 56% 4% 34% 9% 38% 11% LEDARSKAP: ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 54% 2% 31% Mycket viktigt (10-9) Viktigt (8) Ganska viktigt (7-6) Oviktigt (5-4) Helt oviktigt (3-1) Vet ej

11 9 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1a: Diagram 1b Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtids konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. Ledningsprinciper Hur viktiga är de för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning /kollektivanst. = Tro om ledningens svar 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 52% 18% 3% 31% 18% 33% 18% SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 41% 8% 34% 34% PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 30% 35% 8% 31% LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 31% 32% 9% 29% 12% 33% 11% Mycket viktigt (10-9) Viktigt (8) Ganska viktigt (7-6) Oviktigt (5-4) Helt oviktigt (3-1) Vet ej

12 10 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1b: Diagram 1a Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. Hur långt har arbetsstället kommit? Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning /kollektivanst. = Tro om ledningens svar 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 34% 40% 29% KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 42% 31% FAKTABASERAT BESLUTSUNDERLAG: Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 34% 18% 12% 35% 33% LEDARSKAP: ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 50% 7% 35% 31% 12% 33% Framme (10-9) Nästan framme (8) På väg (7-6) Startat (5-4) Inte startat (3-1) Vet ej

13 11 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1b: Diagram 1b Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. Hur långt har arbetsstället kommit? Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning /kollektivanst. = Tro om ledningens svar 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 7% 45% 8% 35% 31% 7% 12% 29% 32% SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 9% 44% 6% 40% 33% 11% 36% 30% PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 5% 48% 2% 33% 7% 11% 38% 29% LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 9% 38% 12% 34% 18% 32% Framme (10-9) Nästan framme (8) På väg (7-6) Startat (5-4) Inte startat (3-1) Vet ej

14 12 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1 a) Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. b) Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. GAP Tabellen visar skillnaden mellan hur viktig man anser att faktorn är och hur långt man hunnit. Mycket viktig/viktig = Svarat 8-10 Framme/nästan framme = Svarat Gap = Mycket viktigt/viktigt minus Framme/Nästan framme Frågan om "hur viktigt" Ledning = Egen uppfattning, /kollektivanställda = Tro om ledningens svar Ledningsprinciper 1: Viktig (8-10) 2: Hur långt har man hunnit (8-10) Gap 1. /. 2: Hur långt har man kvar? V201 V202 V203 V204 KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 82% 40% 42%-enheter 64% 38% -enheter 52% 44% 8%-enheter Gap *) Ledning./. -18% -2%-enheter *) Ledning./. -30% +4%-enheter LEDARSKAP: ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 82% 29% 53%-enheter 50% -enheter 52% -enheter Gap Ledning./. -32% -7%-enheter Ledning./. -30% -4%-enheter MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 79% 55%-enheter 56% 35%-enheter 55% 36%-enheter Gap Ledning./. - -3%-enheter Ledning./. - -5%-enheter PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 65% 18% 47%-enheter 45% -enheter 45% 18% -enheter Gap Ledning./. - +5%-enheter Ledning./. - 0%-enheter -18% -2%-enheter 42%-enheter 1) Skillnaden i uppfattning hur viktiga ledningsprinciperna är (medarbetarna har svarat vad man tror att ledningen anser). 2) Skillnaden mellan hur långt man hunnit (samma fråga till alla grupper). 3) Gap "Viktigt"./. "Hur långt man hunnit" för respektive grupp

15 13 MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1 - forts a) Hur viktigt tror du det är för ledningen att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. b) Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. GAP Tabellen visar skillnaden mellan hur viktig man anser att faktorn är och hur långt man hunnit. Mycket viktig/viktig = Svarat 8-10 Framme/nästan framme = Svarat Gap = Mycket viktigt/viktigt minus Framme/Nästan framme Frågan om "hur viktigt" Ledning = Egen uppfattning, /kollektivanställda = Tro om ledningens svar Ledningsprinciper 1: Viktig (8-10) 2: Hur långt har man hunnit (8-10) Gap 1. /. 2: Hur långt har man kvar? V205 V206 V207 V208 SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 67% 42%-enheter 58% 39%-enheter 62% 38%-enheter Gap Ledning./. -9% -6%-enheter Ledning./. -5% -1%-enheter STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 88% 48% 40%-enheter 73% 40% 33%-enheter 72% 44% -enheter Gap Ledning./. - -8%-enheter Ledning./. - -4%-enheter FAKTABASERAT Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 77% 45% 32%-enheter 62% 35% -enheter 61% 32% 29%-enheter Gap Ledning./ %-enheter Ledning./. - --enheter LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa 56% 31%-enheter 56% 33% -enheter 58% 39% -enheter Gap Ledning./. 0% +8%-enheter Ledning./. 2% +14%-enheter Diagram Gapen illustreras i s.k. Spindeldiagram där det innersta fältet visar hur långt man har kommit (svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan) och det yttersta fältet visar Hur viktigt man anser det vara (svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan). Se följande sidor.

16 14 Gap-analys: Ledning (egen uppfattning) 1. Ledarskap 100% 90% 8. Leverantörssamarbete 80% 82% 70% 2. Kundfokusering 60% 50% 82% 56% 40% 30% 7. Systembaserat synsätt 67% 10% 0% 79% 3. Medarbetarengagemang 65% 88% 6. Processorientering 77% 4. Ständiga förbättringar 5. Faktabaserat beslutsunderlag Viktig (8-10) Hur långt har man hunnit (8-10)

17 15 Gap-analys: (Tro om ledningens värdering av vikt. Egen uppfattning om hur långt man hunnit.) 8. Leverantörssamarbete 7. Systembaserat synsätt 58% 56% 1. Ledarskap 100% 90% 80% 70% 60% 50% 50% 40% 30% 10% 0% 45% 64% 56% 2. Kundfokusering 3. Medarbetarengagemang 6. Processorientering 62% 73% 4. Ständiga förbättringar 5. Faktabaserat beslutsunderlag Viktig (8-10) Hur långt har man hunnit (8-10)

18 16 Gap-analys: (Tro om ledningens värdering av vikt. Egen uppfattning om hur långt man hunnit.) 8. Leverantörssamarbete 1. Ledarskap 100% 90% 80% 70% 60% 2. Kundfokusering 7. Systembaserat synsätt 58% 62% 50% 52% 40% 30% 45% 10% 0% 11% 54% 3. Medarbetarengagemang 45% 47% 61% 72% 6. Processorientering 4. Ständiga förbättringar 5. Faktabaserat beslutsunderlag Viktig (8-10) Hur långt har man hunnit (8-10)

19 17 Kommentarer Gap mellan vad ledningen anser viktigt när det gäller ledningsprinciperna och vad medarbetarna tror ledningen anser viktigt: Generellt sett tror medarbetarna inte att ledningen anser ledningsprinciperna vara viktiga. Gapet ligger högst på principer som mest berör relationen ledning medarbetare: Att ledningen utarbetar en vision och de anställda är engagerade i företagets utveckling. Där tror inte de anställda riktigt att ledningen verkligen anser dessa faktorer viktiga. Speciellt kollektivanställda tror inte att ledningen anser att kundfokus är viktigt. Det finns en stor samstämmighet mellan kollektivanställda och tjänstemän. Gap mellan hur långt man anser sig ha kommit. Här fick alla grupper samma fråga: Hur långt har ert företag (arbetsplats/enhet) kommit när det gäller Stark koncensus. Ingen grupp anser att man kommit speciellt långt. Möjligen anser alla grupper att man kommit relativt långt när det gäller det allmänt hållna att ständiga förbättringar alltid är ett mål för företaget. Men det finns ett stort Gap mellan vikt hur långt man hunnit när det gäller ledarskap när det gäller medarbetarengagemang. De anställda tror inte att ledningen anser det viktigt att ge en vision som engagerar de anställda. Däremot anser både ledning och anställda att man inte kommit speciellt långt.

20 18 Företagskultur Diagram som visar de olika gruppernas uppfattning. Alla grupper har fått samma frågor. Fråga 2 (rotera): Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej.

21 19 Fråga 2: Diagram 1 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen Vi försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 55% 5% 52% 4% 50% 7% Vi har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet 46% 7% 38% 8% 42% 18% 12% Vi har nyckeltal som vi följer löpande 44% 9% 38% 10% 10% Våra strategiska mål är långsiktiga 41% 31% 7% 29% 29% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

22 20 Fråga 2: Diagram 2 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 38% 30% 7% Vår ledningsgrupp har en gemensam syn på de strategiska målen 37% 8% 30% Vi delegerar beslut ner i organisationen 35% 11% 31% 18% Vi följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter 29% 30% 35% 11% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

23 21 Fråga 2: Diagram 3 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vi har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd 11% 12% 7% Vi följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering 32% 34% 9% 29% 36% 12% 18% Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll 29% 18% 29% 29% 10% Omvärldsanalys - att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna - genomförs kontinuerligt 32% 31% 18% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

24 22 Fråga 2: Diagram 4 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vi har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald 12% Våra anställda tar egna initiativ för att lösa problem 30% 35% 32% 30% 34% Vi utnyttjar de fördelar som IT kan ge 38% 30% Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem 18% 31% 35% 14% 31% 30% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

25 23 Fråga 2: Diagram 5 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vi är beredda att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål 18% 12% 10% 7% 9% Vi har nyckeltal som de anställda engagerar sig i 33% 8% 12% 8% Vi har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision 41% 10% 32% 14% Vi har mål som det är en bred uppslutning kring 29% 38% 10% 35% 12% 34% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

26 24 Fråga 2: Diagram 6 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen Omvärldsanalys- att förstå omvärldens förväntningar på oss genomförs kontinuerligt 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18% 31% 10% 8% 14% Vi tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling 10% 8% 11% 7% Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser 10% 14% 4% 14% 11% Våra anställda har förtroende för vad vi i ledningen gör 9% 31% 43% 7% 31% 11% 29% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

27 25 Fråga 2: Diagram 7 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt 7% 6% 9% 9% 9% 8% 8% 9% Vi leder genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder 6% 42% 5% 32% 9% 14% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

28 26 Fråga 2 (rotera): Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg Vet ej. KULTURGAP (Svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan) V316 V307 V317 V309 V304 V308 Vi försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra 78% 76% 72% Ledning./. -2%-enheter Ledning./. -6%-enheter Vi har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet 74% 65% 64% Ledning./. -9%-enheter Ledning./. -10%-enheter Vi har nyckeltal som vi följer löpande 66% 55% 41% Ledning./. -11%-enheter Ledning./. --enheter Våra strategiska mål är långsiktiga 72% 57% 51% Ledning./. --enheter Ledning./. --enheter Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag 68% 41% 40% Ledning./. --enheter Ledning./. --enheter Vår ledningsgrupp har en gemensam syn på de strategiska målen 65% 38% 43% Ledning./. --enheter Ledning./. --enheter

29 27 V314 V319 V323 V320 V325 V303 V306 Vi delegerar beslut ner i organisationen 53% 41% 37% Ledning./. -12%-enheter Ledning./. --enheter Vi följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter 53% 49% 49% Ledning./. -4%-enheter Ledning./. -4%-enheter Vi har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd 35% Ledning./. -7%-enheter Ledning./. --enheter Vi följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering 55% 51% 51% Ledning./. -4%-enheter Ledning./. -4%-enheter Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll 49% 54% 58% Ledning./. +5%-enheter Ledning./. +9%-enheter Omvärldsanalys- att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna - genomförs kontinuerligt 44% 32% 33% Ledning./. -12%-enheter Ledning./. -11%-enheter Vi har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald 40% 39% 35% Ledning./. -1%-enhet Ledning./. -5%-enheter

30 28 V313 V324 V311 V310 V318 V301 V312 Våra anställda tar egna initiativ för att lösa problem 49% 51% 56% Ledning./. +2%-enheter Ledning./. +7%-enheter Vi utnyttjar de fördelar som IT kan ge 42% 44% 36% Ledning./. +4%-enheter Ledning./. -6%-enheter Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem 49% 48% 57% Ledning./. -1%-enhet Ledning./. +8%-enheter Vi är beredda att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål 37% Ledning./. --enheter Ledning./. --enheter Vi har nyckeltal som de anställda engagerar sig i 32% Ledning./. -12%-enheter Ledning./. -11%-enheter Vi har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision. 40% 30% 29% Ledning./. -10%-enheter Ledning./. -11%-enheter Vi har mål som det är en bred uppslutning kring 44% 31% 32% Ledning./. --enheter Ledning./. -12%-enheter

31 29 V302 Omvärldsanalys- att förstå omvärldens förväntningar på oss genomförs kontinuerligt 31% Ledning./. -8%-enheter Ledning./. -9%-enheter V322 V326 V321 Vi tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling Ledning./. -4%-enheter Ledning./. -1%-enhet Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser 18% Ledning./. -6%-enheter Ledning./. +4%-enheter Våra anställda har förtroende för vad vi i ledningen gör 40% 32% Ledning./. -8%-enheter Ledning./. --enheter V305 V315 Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt 18% Ledning./. +5%-enheter Ledning./. +12%-enheter Vi leder genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder 18% Ledning./. -8%-enheter Ledning./. -3%-enheter

Branschanalys: Hotell & Restaurang 2002

Branschanalys: Hotell & Restaurang 2002 Branschanalys: Hotell & Restaurang 2002 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 1-12 Sid Projektgrupp... 13-14 1. Ledningsprinciper diagram... 15-18 2. Gap... 19-20 3. Gap jämförelse mellan branscher...

Läs mer

Branschanalys: Banker och Finansinstitut 2002

Branschanalys: Banker och Finansinstitut 2002 Branschanalys: Banker och Finansinstitut 2002 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 1-12 Sid Projektgrupp... 13-14 1. Ledningsprinciper diagram... 15-18 2. Gap... 19-20 3. Gap jämförelse mellan branscher...

Läs mer

NIO-gruppen / ESF. Gapanalys: Rapport. bo bäckman, only. den 19 augusti 2002. bo bäckman, only

NIO-gruppen / ESF. Gapanalys: Rapport. bo bäckman, only. den 19 augusti 2002. bo bäckman, only NIO-gruppen / ESF Gapanalys: Rapport bo bäckman, only den 19 augusti 2002 bo bäckman, only Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se Kontor/adress: Bo Bäckman,

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Ingvar Johansson, Senior Advisor ij@siq.se Michael Westher, Marknadsansvarig mw@siq.se

Ingvar Johansson, Senior Advisor ij@siq.se Michael Westher, Marknadsansvarig mw@siq.se Frukostmöte 2005-05-31 Varför gör inte chefer som dom säger? Därför gör chefer inte som dom säger! Vad borde dom göra? Ingvar Johansson, Senior Advisor ij@siq.se Michael Westher, Marknadsansvarig mw@siq.se

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Hur du undviker att företagskulturer kolliderar vid fusion och andra samgåenden

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Hur du undviker att företagskulturer kolliderar vid fusion och andra samgåenden Nyttigheter från Hamrin & Partners: Hur du undviker att företagskulturer kolliderar vid fusion och andra samgåenden Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Nu lyfter vi oss över det topparna! Kan man ta ett helhetsgrepp på en skolas komplexa verksamhet?

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

Sammanställning enkät Utvärdering av Halmstad Kompetens 2015 (arbetshandling)

Sammanställning enkät Utvärdering av Halmstad Kompetens 2015 (arbetshandling) 2015-07-31 Sammanställning enkät Utvärdering av Halmstad Kompetens 2015 (arbetshandling) 1. Bakgrund och syfte Halmstad Kompetens har sedan hösten 2014 inlett ett utvecklingsarbete och bland annat följt

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

Ergonomisällskapet Sverige 091103

Ergonomisällskapet Sverige 091103 Ulf Johanson Ergonomisällskapet Sverige 091103 Är hälsa/arbetsmiljö lönsamt? Bhö Behövs ekonomiska k kalkyler/ekonomiska lkl /k ik argument? Behöver hälsa/arbetsmiljö kopplas ihop med verksamhetsstyrningen?

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Certifierad verksamhetsutvecklare

Certifierad verksamhetsutvecklare Certifierad verksamhetsutvecklare Kajsa Svedenstedt IRM Förändringar i omvärlden Internet of things Mobility Big data Cloud 3D Quantified self DIY Co-creation Automated knowledge work Agila självgående

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

CIBECO Lönsamhetsstyrning

CIBECO Lönsamhetsstyrning CIBECO Lönsamhetsstyrning Lönsamhetsstyrningsprogrammet genomförs i samarbete med ledningsgrupp och nyckelpersoner som ledningen i företaget utser. Målet är att ta fram en handlingsplan med åtgärder som

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 En naturlig fortsättning på arbetet som

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2014

Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Karlstad 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar Carl Caesar, Thomas Kalbro och Hans Lind Fastigheter och byggande, KTH Ett betydande kommunalt markägande Boverket,

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer