BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas"

Transkript

1 BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: Utskriftsdatum: Ensize International AB Martin Jansson Solleftegatan Vällingby

2 Innehållsförteckning 3 Introduktion 4 Översikt 5 Mål 8 Kommunikation 11 Motivation och engagemang 14 Handlingskraft 17 Feedback 20 Prestation 23 Problemlösning 26 Trovärdighet 29 Summering 30 Kommentarer från respondenterna

3 Introduktion Är gott ledarskap en medfödd förmåga eller något som kan läras? Svaret är att goda ledare skapas genom en ständig process av självstudier, utbildning, träning och erfarenhet. De bästa ledarna är de som kontinuerligt utvecklar sin ledarskicklighet. En medveten och genomtänkt ledarfilosofi är därför en nyckelfaktor för framgångsrikt företagande. Ett företag som kan skapa ett positivt och stödjande klimat får också medarbetare som accepterar och är positiva till förändringar. En förutsättning för detta är medarbetarnas förtroende för ledningen. Förtroende kräver effektiv kommunikation från ledarna inom tre kritiska områden: Mål/vision, affärsstrategi och lägesinformation/feedback. Bumerang ledarskapsanalys är en 360 analys, som berör flera viktiga ledarfunktioner. Ledaren skattar sig själv i olika arbetsrelaterade aspekter. Dessutom görs en motsvarande skattning av överordnade, kollegor och underställda. De olika skattningarna utmynnar i en graf som visar skillnaden mellan hur ledaren ser sig själv och hur andra uppfattar honom/henne. Den feedback som detta ger kan användas för utveckling, planering och coachning. Förklaring av frågepresentationen 1 Ditt svar 1 Väldigt mycket lägre än ditt svar 1 Mycket lägre än ditt svar 1 Lägre än ditt svar 1 Högre än ditt svar 1 Mycket högre än ditt svar 0 Ingen svarade detta 3

4 Översikt Här presenteras snittvärden från de olika kategorierna i ett spindeldiagram. Här presenteras snittvärden från de olika kategoierna i ett stapeldiagram. 4

5 Kategori: Mål Vision och mål är två begrepp som hänger intimt samman. De flesta företag kan instämma i att en tydlig målbild för verksamheten är viktigt. Att målen finns nedskrivna innebär dock inte nödvändigtvis att chefer och medarbetare också börjar sträva mot dem. Det krävs tydlighet, genomtänkt kommunikation och medvetet arbete för att kunna gå från ord till handling. Oklara arbetsuppgifter och mål gör att människor inte vet vad som förväntas av dem eller vilka uppgifter som ska utföras. Några kanske blir sporrade medan andra blir stressade. En viktig uppgift blir därför att organisationen tydliggör sina mål och finner vägar att kommunicera ut dem i hela företaget. Frågor att fundera kring kan vara: Hur kan vi översätta målen i beteenden? Vilka beteenden för oss närmare målen och vilka fjärmar oss? Här presenteras snittvärden för kategorin Mål Frågor i denna kategori ID: ser till att medarbetarna förstår företagets nuvarande och framtida mål. 2. ID: ser till att medarbetarna förstår och är delaktiga i avdelningens nuvarande och framtida mål. 3. ID: utarbetar avdelningens mål tillsammans med medarbetarna. 4. ID: följer regelbundet upp avdelningens resultat i förhållande till uppsatta mål. 5. ID: ser till att avdelningens mål stämmer överens med företagets mål. 5

6 Kategori: Mål, fortsättning ID: ser till att medarbetarna förstår företagets nuvarande och framtida mål. Totalt ,33 3,33 8,40 2. ID: ser till att medarbetarna förstår och är delaktiga i avdelningens nuvarande och framtida mål. Totalt ,33 3,33 8,40 3. ID: utarbetar avdelningens mål tillsammans med medarbetarna. Totalt ,67 3,67 8,40 4. ID: följer regelbundet upp avdelningens resultat i förhållande till uppsatta mål. Totalt ,50 5,50 8,40 6

7 Kategori: Mål, fortsättning ID: ser till att avdelningens mål stämmer överens med företagets mål. Totalt ,17 3,17 8,40 7

8 Kategori: Kommunikation Att skapa förtroende hos sina medarbetare är en av de viktigaste uppgifterna för en ledare. Detta förtroende skapas till stor del genom kommunikation. Kommunikation har därför stor betydelse för medarbetarnas trivsel, engagemang och vilja att stanna kvar i organisationen. Med ökad förståelse för medarbetarnas beteendestil och drivkrafter kan ledaren anpassa sin kommunikationsstil så att individen lättare kan ta till sig den. Här presenteras snittvärden för kategorin Kommunikation Frågor i denna kategori ID: är bra på att informera medarbetarna om vad som händer inom företaget. 2. ID: skapar samverkan och goda relationer med andra avdelningar inom företaget. 3. ID: är rak och tydlig i kommunikationen med andra. 4. ID: kan upprätthålla en god kommunikation med medarbetarna även i pressade situationer. 5. ID: avsätter tid för att lyssna på medarbetarna. 8

9 Kategori: Kommunikation, fortsättning ID: är bra på att informera medarbetarna om vad som händer inom företaget. Totalt ,83 3,83 9,03 2. ID: skapar samverkan och goda relationer med andra avdelningar inom företaget. Totalt ,33 2,33 9,03 3. ID: är rak och tydlig i kommunikationen med andra. Totalt ,00 4,00 9,03 4. ID: kan upprätthålla en god kommunikation med medarbetarna även i pressade situationer. Totalt ,00 3,00 9,03 9

10 Kategori: Kommunikation, fortsättning ID: avsätter tid för att lyssna på medarbetarna. Totalt ,00 4,00 9,03 10

11 Kategori: Motivation och engagemang Motivation är en grundläggande förutsättning för alla former av arbete och aktivitet. Dagens näringsliv ställer höga krav på kreativitet, initiativförmåga och skicklighet. Bristande motivation leder därför snabbt till problem. Det är svårt att öka någons motivation om man inte vet vad den ska användas till. Motivation har alltid en riktning. Olika människor har olika drivkrafter. När vi vet vad som driver och motiverar en människa kan vi också påverka medarbetarnas motivation i rätt riktning. Från denna kunskap kan arbetssituationen för individen utvecklas. Vissa arbetsmoment kan kanske tas bort, förändras eller utökas. Försök hitta lösningar på hur medarbetarens tid utnyttjas bättre. Här presenteras snittvärden för kategorin Motivation och engagemang Frågor i denna kategori ID: är entusiastisk och engagerad i avdelningens arbete. 2. ID: avsätter tid för att motivera medarbetarna personligen. 3. ID: uppmuntrar medarbetarna att ta egna initiativ. 4. ID: ser till att medarbetarna får personlig utveckling. 5. ID: har förmågan att uppnå resultat genom medarbetarna. 11

12 Kategori: Motivation och engagemang, fortsättning ID: är entusiastisk och engagerad i avdelningens arbete. Totalt ,50 1,50 8,57 2. ID: avsätter tid för att motivera medarbetarna personligen. Totalt ,17 3,17 8,57 3. ID: uppmuntrar medarbetarna att ta egna initiativ. Totalt ,00 1,00 8,57 4. ID: ser till att medarbetarna får personlig utveckling. Totalt ,33 0,33 8,57 12

13 Kategori: Motivation och engagemang, fortsättning ID: har förmågan att uppnå resultat genom medarbetarna. Totalt ,83 2,83 8,57 13

14 Kategori: Handlingskraft Att vara handlingskraftig som ledare är inte nödvändigtvis samma sak som att vara auktoritär. Det innebär snarare att inbjuda till medverkan i beslutsprocessen och uppmuntra medarbetarna till eget ansvarstagande t.ex. genom att delegera både arbetsuppgifter och beslutsrätt. En ledare måste lita på sina medarbetare, lyssna på deras åsikter och ta tillvara deras erfarenheter genom att pröva nya infallsvinklar. Men ledaren är fortfarande ansvarig för de beslut som fattas. Att kunna anpassa sitt ledarskap allt efter vad olika situationer kräver ger ofta ett bättre resultat än att bara ha en enda ledarstil i alla situationer. Här presenteras snittvärden för kategorin Handlingskraft Frågor i denna kategori ID: kan fatta genomtänkta beslut även under tidspress. 2. ID: kan delegera arbetsuppgifter. 3. ID: kan delegera befogenheter. 4. ID: är beredd att prova nya sätt att lösa uppgifter och problem. 5. ID: har inställningen att ingenting är omöjligt. 14

15 Kategori: Handlingskraft, fortsättning ID: kan fatta genomtänkta beslut även under tidspress. Totalt ,00 3,00 9,10 2. ID: kan delegera arbetsuppgifter. Totalt ,17 4,17 9,10 3. ID: kan delegera befogenheter. Totalt ,67 3,67 9,10 4. ID: är beredd att prova nya sätt att lösa uppgifter och problem. Totalt ,50 3,50 9,10 15

16 Kategori: Handlingskraft, fortsättning ID: har inställningen att ingenting är omöjligt. Totalt ,17 2,17 9,10 16

17 Kategori: Feedback Feedback är grunden för all inlärning. Att bli sedd och få erkännande för bra prestationer skapar ofta en ökad motivation och stimulerar till utveckling och ett kreativt tänkande. En ledare ska därför kunna ge rättvis och konstruktiv feedback till sina medarbetare. Att vara lyhörd för medarbetarnas förslag och idéer skapar delaktighet i verksamheten och uppmuntrar till utveckling. Här presenteras snittvärden för kategorin Feedback Frågor i denna kategori ID: är någon man gärna vänder sig till för att få feedback på nya idéer och uppslag. 2. ID: är beredd att ändra åsikter och uppfattningar baserade på ny information. 3. ID: ger konstruktiv feedback till medarbetarna. 4. ID: uppmärksammar och belönar medarbetare för bra prestationer. 5. ID: är noga med uppföljningar. 17

18 Kategori: Feedback, fortsättning ID: är någon man gärna vänder sig till för att få feedback på nya idéer och uppslag. Totalt ,17 3,17 8,83 2. ID: är beredd att ändra åsikter och uppfattningar baserade på ny information. Totalt ,67 1,67 8,83 3. ID: ger konstruktiv feedback till medarbetarna. Totalt ,50 2,50 8,83 4. ID: uppmärksammar och belönar medarbetare för bra prestationer. Totalt ,67 3,67 8,83 18

19 Kategori: Feedback, fortsättning ID: är noga med uppföljningar. Totalt ,17 3,17 8,83 19

20 Kategori: Prestation Upplevelsen av att prestera, att "klara av", är ett allmänmänskligt behov. Som ledare gäller det att ha tydliga målbilder och kunna prioritera rätt saker. I detta ligger också att få medarbetarna att fokusera på gemensamma mål och agera i samma riktning. En viktig framgångsfaktor i utvecklingen av högpresterande organisationer är just att lyckas skapa handlingskraft och gemensam riktning på alla insatser i hela organisationen. För detta krävs handlingskraftiga ledare som ger återkoppling och stöd samt företagskulturer som uppmuntrar samspel och förnyelse. Här presenteras snittvärden för kategorin Prestation Frågor i denna kategori ID: stimuleras av att ställas inför utmaningar och problem. 2. ID: är effektiv när de gäller att utföra de egna arbetsuppgifterna. 3. ID: har förmåga att prioritera efter hur brådskande eller viktiga olika uppgifter är. 4. ID: är bra på att genomföra fattade beslut. 5. ID: presterar över lag ett bra resultat. 20

21 Kategori: Prestation, fortsättning ID: stimuleras av att ställas inför utmaningar och problem. Totalt ,83 1,83 9,03 2. ID: är effektiv när de gäller att utföra de egna arbetsuppgifterna. Totalt ,17 3,17 9,03 3. ID: har förmåga att prioritera efter hur brådskande eller viktiga olika uppgifter är. Totalt ,83 1,83 9,03 4. ID: är bra på att genomföra fattade beslut. Totalt ,00 3,00 9,03 21

22 Kategori: Prestation, fortsättning ID: presterar över lag ett bra resultat. Totalt ,33 4,33 9,03 22

23 Kategori: Problemlösning I alla verksamheter uppkommer oförutsedda situationer som kräver sin lösning. Skillnaden mellan planering och problemlösning kan ses som olika lägen på ett och samma kontinuum. Som ledare är det viktigt att genom god proaktiv planering kunna minimera daglig reaktiv problemlösning. Här presenteras snittvärden för kategorin Problemlösning Frågor i denna kategori ID: är bra på att hitta vägar förbi motstånd. 2. ID: är bra på att lösa svåra problem. 3. ID: tar hänsyn till olika intressenter (t.ex. kunder, medarbetare) när det gäller att lösa problem. 4. ID: uppmuntrar medarbetarna att samarbeta för att lösa problem och svårigheter. 5. ID: är bra på att lösa samarbetssvårigheter. 23

24 Kategori: Problemlösning, fortsättning ID: är bra på att hitta vägar förbi motstånd. Totalt ,00 4,00 9,07 2. ID: är bra på att lösa svåra problem. Totalt ,00 2,00 9,07 3. ID: tar hänsyn till olika intressenter (t.ex. kunder, medarbetare) när det gäller att lösa problem. Totalt ,33 4,33 9,07 4. ID: uppmuntrar medarbetarna att samarbeta för att lösa problem och svårigheter. Totalt ,00 3,00 9,07 24

25 Kategori: Problemlösning, fortsättning ID: är bra på att lösa samarbetssvårigheter. Totalt ,00 4,00 9,07 25

26 Kategori: Trovärdighet Ledarskap, affärer och relationer handlar om förtroende, att vara trovärdig. Skall vi följa någon, oavsett om det är i företaget, skolan eller politiken så vill vi känna tillit och förtroende. Att som ledare identifiera ledstjärnor för sitt ledarskap som ärlighet, rättvisa, lojalitet, människors lika värde, strävan efter mästerskap och utveckling, skapar förutsättningar för långvarig framgång och tillfredsställelse. Här presenteras snittvärden för kategorin Trovärdighet Frågor i denna kategori ID: har en ledarstil som stämmer med medarbetarnas förväntningar ID: har en ledarstil som stämmer med företagets förväntningar ID: är en god förebild ID: är rättvis ID: verkar för att avdelningen gemensamt ska få ett bra rykte inom och utom företaget. 26

27 Kategori: Trovärdighet, fortsättning ID: har en ledarstil som stämmer med medarbetarnas förväntningar. Totalt ,67 3,67 9,17 2. ID: har en ledarstil som stämmer med företagets förväntningar. Totalt ,00 4,00 9,17 3. ID: är en god förebild. Totalt ,33 1,33 9,17 4. ID: är rättvis. Totalt ,50 1,50 9,17 27

28 Kategori: Trovärdighet, fortsättning ID: verkar för att avdelningen gemensamt ska få ett bra rykte inom och utom företaget. Totalt ,33 1,33 9,17 28

29 Summering Styrkor -Både ditt svar och gruppens snitt är över 6 Kategori Fråga Snitt Ditt svar Feedback ID: är beredd att ändra åsikter och uppfattningar baserade på ny information. Handlingskraft ID: är beredd att prova nya sätt att lösa uppgifter och problem. Trovärdighet ID: är rättvis Trovärdighet ID: är en god förebild Kommunikation ID: skapar samverkan och goda relationer med andra avdelningar inom företaget. Trovärdighet ID: verkar för att avdelningen gemensamt ska få ett bra rykte inom och utom företaget. Feedback ID: är någon man gärna vänder sig till för att få feedback på nya idéer och uppslag. Handlingskraft ID: har inställningen att ingenting är omöjligt. Prestation ID: är effektiv när de gäller att utföra de egna arbetsuppgifterna. Prestation ID: är bra på att genomföra fattade beslut Problemlösning ID: är bra på att lösa svåra problem Problemlösning ID: uppmuntrar medarbetarna att samarbeta för att lösa problem och svårigheter. Handlingskraft ID: kan fatta genomtänkta beslut även under tidspress. Kommunikation ID: kan upprätthålla en god kommunikation med medarbetarna även i pressade situationer. Motivation och ID: uppmuntrar medarbetarna att ta egna engagemang initiativ. Prestation ID: stimuleras av att ställas inför utmaningar och problem. Motivation och ID: har förmågan att uppnå resultat genom engagemang medarbetarna. Prestation ID: har förmåga att prioritera efter hur brådskande eller viktiga olika uppgifter är. Feedback ID: ger konstruktiv feedback till medarbetarna. Motivation och ID: är entusiastisk och engagerad i engagemang avdelningens arbete. Motivation och engagemang ID: ser till att medarbetarna får personlig utveckling Dolda styrkor -Gruppens snitt är över 6 men ditt svar är under Kategori Fråga Snitt Ditt svar Mål ID: följer regelbundet upp avdelningens resultat i förhållande till uppsatta mål. Prestation ID: presterar över lag ett bra resultat

30 Problemlösning ID: tar hänsyn till olika intressenter (t.ex kunder, medarbetare) när det gäller att lösa problem. Handlingskraft ID: kan delegera arbetsuppgifter Problemlösning ID: är bra på att lösa samarbetssvårigheter Trovärdighet ID: har en ledarstil som stämmer med företagets förväntningar. Kommunikation ID: är rak och tydlig i kommunikationen med andra. Kommunikation ID: avsätter tid för att lyssna på medarbetarna. Problemlösning ID: är bra på att hitta vägar förbi motstånd Kommunikation ID: är bra på att informera medarbetarna om vad som händer inom företaget. Mål ID: utarbetar avdelningens mål tillsammans med medarbetarna. Feedback ID: uppmärksammar och belönar medarbetare för bra prestationer. Handlingskraft ID: kan delegera befogenheter Trovärdighet ID: har en ledarstil som stämmer med medarbetarnas förväntningar. Mål ID: ser till att medarbetarna förstår och är delaktiga i avdelningens nuvarande och framtida mål. Mål ID: ser till att medarbetarna förstår företagets nuvarande och framtida mål. Mål ID: ser till att avdelningens mål stämmer överens med företagets mål. Motivation och ID: avsätter tid för att motivera engagemang medarbetarna personligen. Feedback ID: är noga med uppföljningar

31 Kommentarer från respondenterna Motivation och engagemang ID: är entusiastisk och engagerad i avdelningens arbete. Claes är väldigt engagerad i det han gör! 31

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Team Evaluator. Ensize International AB

Team Evaluator. Ensize International AB Team Evaluator Ensize International AB Ensize International AB Totalt har 9 av 9 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2012-12-10 Utskriftsdatum: 2013-02-01 Ensize International AB Martin Jansson Solleftegatan

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Gruppens 12 egenskaper Ensize International AB Utskriftsdatum: 2013-11-18 Ensize International AB Martin Jansson Solleftegatan 15 162 53 Vällingby Martin.jansson@ensize.com

Läs mer

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Samarbetskommittén 14.4.2014 Personalsektionen 12.5.2014 Kommunstyrelsen 16.6.2014 Kommunfullmäktige 22.9.2014 I Korsholms kommun sätter vi ribban högt. Vi

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Bumerangen. Ett effektivt verktyg för feedback. Copyright Ensize 1

Bumerangen. Ett effektivt verktyg för feedback. Copyright Ensize  1 Bumerangen Ett effektivt verktyg för feedback www.ensize.com 1 Vad är en 360-feedbackanalys? Bumerangen är ett verktyg som ger medarbetarna möjlighet att få feedback på sina yrkes-mässiga prestationer

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet Leda Leda är ett fornsvenskt ord som betyder föra Ledarskap ett förtroende från sina medarbetare uppstår i interaktionen För att kunna utöva ett ledarskap är det nödvändigt att ledaren har mandat från

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 86849 Ensize International AB Analysdatum: 2012-11-30 Tid: 18 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Svar: 53/61=87%

Medarbetarundersökning 2014 Svar: 53/61=87% Medarbetarundersökning 4 Svar: 53/6=87%. Bakgrundsinformation Besvarad av: 53 (%) Ej besvarad av: (%) Närmaste chef: Michael Öjermo 5 (9%) Marie Björndahl 3 Johan Dellming 3 (6%) 4 Jan Olov Aspkil 4 (8%)

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Din beteendestil och drivkrafter på jobbet - En sammanfattning ID: 90139 Ensize International AB Analysdatum: 2013-01-21 Tid: 18 minuter Utskriftsdatum: 2013-11-18

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Grupprapport Demo Utskriftsdatum: 2013-03-25 ENSIZE Soleftegatan 15 16253 Vällingby Spelplan Positionen i diagrammet visar den sammanvägda effekten av alla fyra beteendefaktorerna.

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

MLC360Feedback Propellerutvärdering

MLC360Feedback Propellerutvärdering MLC360Feedback Propellerutvärdering Anders A Andersson 360 Propellerutvärdering 360-utvärdering En 360-utvärdering är ett skattningsverktyg där du blir skattad av andra samtidigt som du skattar dig själv.

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1 Sida 1 Om projektledarrollen Att vara projektledare innebär att man tar ansvar för att leverera ett resultat till en överenskommen kostnad och tidpunkt. Att leda en grupp människor betyder att man tar

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Matchningsrapport. Rekrytering Idealprofil Kundservice

Matchningsrapport. Rekrytering Idealprofil Kundservice Matchningsrapport Idealprofil Kundservice Rekrytering 2013 Rekrytering 2013 Analysdatum: 2013-04-09 Utskriftsdatum: 2013-04-09 Ensize AB - Anders Anders Jansson Solleftegatan 15 162 53 Vällingby +46 73

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer