Branschanalys: Hotell & Restaurang 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Branschanalys: Hotell & Restaurang 2002"

Transkript

1 Branschanalys: Hotell & Restaurang 2002

2 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid Projektgrupp Ledningsprinciper diagram Gap Gap jämförelse mellan branscher Resultat på företagskulturfrågorna diagram

3 1 Bakgrund och syfte NIO-gruppen driver ett projekt som syftar till en utveckling av svenskt näringsliv och myndigheter på basis av ISO 9000:2000 och fakta om hur ledningsprinciperna i ISO upplevs/används. För att ta fram fakta om ledningsprinciperna hur de värderas och hur de efterlevs - har följande undersökning genomförts i ett samarbete mellan NIOgruppen och ESF Växtkraft Mål 3. Ledningsprinciperna som de formuleras i ISO 9000:2000 redovisas nedan. De åtta principerna för kvalitetsledning Inledning Detta dokument tjänar som introduktion till de åtta principerna för kvalitetsledning som kan användas av ledningsgrupper som ett ramverk i syfte att leda organisationer mot förbättrad effektivitet. Dessa principer, sprungna ur en samlad erfarenhet och kunskap hos internationellt erkända experter, har som målsättning att stödja uthållig organisatorisk förbättring. Det koncept som förkroppsligas i dessa principer utgör grunden för kvalitetsledningssystem inom ISO 9000 familjen. Princip 1 - Kundfokusering Organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders förväntningar. Princip 2 - Ledarskap Ledare åstadkommer enhetlighet när det gäller organisationens syfte och inriktning. De bör skapa och underhålla den inre miljö vari medarbetarna kan engageras helt för att uppnå organisationens mål. Princip 3 - Medarbetarnas engagemang Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. Princip 4 - Processinriktning Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process. Princip 5 - Systemangreppssätt för ledningen Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att nå sina mål. Princip 6 - Ständig förbättring Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett beständigt mål.

4 2 Princip 7 - Faktabaserade beslut Verkningsfulla beslut baseras på analys av data och annan information. Princip 8 - Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde. NIO-gruppen är en sammanslutning av organisationer som driver olika utvecklingsprogram/projekt baserade på bland annat ISO 9000:2000. SIQ: Institutet för Kvalitetsutveckling NUTEK: Verket för näringslivsutveckling SWEDAC: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll SWETIC: Svenska föreningen för besiktning, provning och certifiering VI: Sveriges Verkstadsindustrier FR: Företagarnas Riksorganisation Sinf: Svensk Industriförening SFK: Svenska Förbundet för Kvalitet SIS: Swedish Standards Institute Syftet med en undersökning är att identifiera hur svenska företag ser på ledningsprinciperna. I en första fas ser vi det hela ur ett ledningsperspektiv: Hur ser ledningen på ledningsprinciperna? Är de viktiga? Lever man efter de principer som man upplever som viktiga? Syftet med undersökningen är att mäta, faktabelägga gapet (det eventuella) mellan vad ledningen anser är viktigt och hur man agerar. I senare faser skall vi också kartlägga hur medarbetarna upplever ledningsprinciperna. Finns det dubbla gap?: Gap 1: Att ledningen inte har genomfört de ledningsprinciper man erkänner är viktiga? Gap 2: Att de anställda inte anser att ledningen lever efter de ledningsprinciper ledningen säger är viktiga? Det kräver en speciell undersökning med anställda. I samband med denna undersökning görs en pilotstudie bland anställda inom Verkstadsindustrin när det gäller gap 2. Det kan finnas ett tredje gap. Vi har i undersökningen utgått från arbetsställen för att vara nära kundrelationer och personal. Det är möjligt att ledningen för ett arbetsställe upplever att man själv inte kan påverka implementeringen av ledningsprinciperna utan att det ligger på koncernnivå. Det kan alltså finnas ett gap mellan koncernledning och ledningen för arbetsstället.

5 3 Följande tas upp i undersökningen: 1. Hur viktiga är ledningsprinciperna för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? 2. Hur långt har företaget/arbetsplatsen kommit när det gäller att genomföra ledningsprinciperna? 3. Identifiering av företagskulturen i företaget/arbetsstället. 4. Mål som man internt kan samlas kring och som går att följa över tiden. Både övergripande mål typ lönsamhet men också mål som mer indirekt leder till de övergripande målen. Målen definieras som förändringstrender i stället för absoluta mått. Det är samma synsätt som är en viktig del i ISO Ständiga förbättringar Analysen av informationen i denna fas syftar till att ta fram Hävstänger och Drivkedjor mot att förbättra målvariablerna ekonomiska mål, lönsamhet, avkastning på arbetande kapital och produktivitet. Vilka företagskulturfaktorer driver en positiv utveckling? Målet med analysen är också att skapa ett faktaunderlag för benchmarking och benchlearning. Att förstå vad som fungerar och att lära sig hur man kan applicera det i den egna organisationen. Helt enkelt kompetensöverföring och kompetensutveckling. Dessa punkter kommer att utvecklas senare i projektet.

6 4 Frågor Frågeformuläret redovisas i bilaga. Speciella frågor för vårdcentraler/kommunal förvaltning och näringsliv. För att utveckla synsätt/frågeformulär har följande källor använts: From Good to Great: Jim Collins. Bookhouse Publishing. Företag i förvandling: Nutek Utvecklingskraft i små företag: Nutek Att förstå kundens upplevda kvalitet: Evert Gummesson Towards a European Vision of Quality: Europolitan Organization for Quality Intervju med Arne Olin: Investors in People Intervju med Jan Eklöf: Handelshögskolan i Stockholm Intervju med Hans Åke Norås: Företagskonsult med lång erfarenhet av omställning, utveckling av mindre, medelstora företag Intervju med Lars Jeding: Strategikonsult med lång erfarenhet av omställning i den offentliga sektorn Intervju med Olle Rossander: Ekonomisk journalist (f.d. Affärsvärlden) med lång erfarenhet av att följa och analysera företag och management Definitionerna på Ledningsprinciperna har förändrats något jämfört med skrivningen i ISO 9000:2000 för att fungera i en telefonintervju. Slutgiltiga branscher Förslaget blev att plocka ut branscher via ett bedömningsurval. NIO-gruppen tog själva fram intressanta branscher. I undersökningen utgår vi från arbetsställe, inte koncern, för att vara nära kundrelationerna och de interna relationerna. I vissa fall blir det en totalundersökning, dvs. det kanske bara finns 100 arbetsställen i en bransch och då försöker vi intervjua alla företag/arbetsställen.

7 5 Följande branscher har valts ut av NIO-gruppen: Verkstadsindustri Kemisk industri/läkemedel Öppenvård (offentlig sektor) Bank Detaljhandel Bygg inkl. infrastruktur Elektronik Persontransporter Hotell och restaurang Transport/spedition Kommunal förvaltning (offentlig sektor) Storlek på företagen För att kunna göra intervjuer som berör relevanta ledningsprinciper bör det finnas personal att leda. Vi har utgått från företag med 20 eller fler anställda.

8 6 Ledningsprinciper Fråga 2 Jag kommer nu att läsa upp ett antal faktorer för dig och undrar dels hur pass viktiga dessa är för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft för företaget (arbetsplats/enhet) och dels hur långt ert företag har kommit vad gäller dessa faktorer. a) Hur viktigt är det att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. b) Hur långt har ert företag (arbetsplats/enhet) kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10 där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. Alternativ: Kundfokusering Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda Ledarskap Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsriktning för företaget Medarbetarengagemang Alla anställda är engagerade i företagets utveckling Processorientering Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/ processer Systembaserat synsätt Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop Ständiga förbättringar Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget Faktabaserat beslutsunderlag Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta Leverantörssamarbete Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning

9 7 Företagskultur Fråga 3 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du instämmer i dessa. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Alternativ: Vi har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision Omvärldsanalys att förstå omvärldens förväntningar på oss genomförs kontinuerligt Omvärldsanalys att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna genomförs kontinuerligt Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt Vi har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald Vi har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet Vår ledningsgrupp har en gemensam syn på de strategiska målen Våra strategiska mål är långsiktiga Vi är beredda att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem Vi har mål som det är en bred uppslutning kring Våra anställda tar egna initiativ för att lösa problem Vi delegerar beslut ner i organisationen Vi leder genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder Vi försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra Vi har nyckeltal som vi följer löpande Vi har nyckeltal som de anställda engagerar sig i Vi följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter Vi följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering Våra anställda har förtroende för vad vi i ledningen gör Vi tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling Vi har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd Vi utnyttjar de fördelar som IT kan ge Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser

10 8 Målvariabler Fråga 4 Jag kommer nu att läsa upp ett antal faktorer och undrar hur de har utvecklats för ert företag (arbetsplats/enhet) de senaste 5 åren. Vi är ute efter trenden mer än resultaten för enskilda år. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10 där 1 står för Kraftig minskning och 10 står för Kraftig ökning. Alternativ: Produktivitet Avkastning på arbetande kapital Lönsamhetsutveckling Konkurrenskraft i Sverige Internationell konkurrenskraft Personalomsättning Lång sjukfrånvaro Jämställdhet mellan könen Kundlojalitet Personalens engagemang Varumärkets styrka Antal anställda Tid, rapport och metod Projektet startade i januari 2002 med diskussioner om uppläggning. Intervjuarbetet inleddes i början av maj 2002 och avslutades den 20 juni. Analys och rapport juliaugusti och rapport i augusti. Rapporten består av: 1. En totalrapport med resultat per bransch, analys, kommentarer och slutsatser. 2. Speciell dokumentation av de analysmetoder som testats under analysfasen. 3. Branschrapporten med resultat, analys, kommentarer och slutsatser. 4. Rapport av pilotmätningen om Medarbetarengagemanget.

11 9 Metod - intervjuperson Telefonintervjuer med VD eller någon i ledningsgruppen. Resultaten är alltså kopplade till ledningen på arbetsställena. Inte en eventuell koncernledning Antal intervjuer Det genomfördes 222 telefonintervjuer i branschen. Urvalsbasen var arbetsställen. Medarbetarengagemang Som nämnts ovan kan det finnas två gap: Gap 1: Att ledningen inte har genomfört de ledningsprinciper man erkänner är viktiga? Det mäts i det pågående projektet. Gap 2: Att de anställda inte anser att ledningen lever efter de ledningsprinciper man säger att man följer? För att börja penetrera problemet med Gap 2 har det genomförts en pilotmätning bland anställda i en av branscherna (inom samma företag där vi intervjuade ledningen på arbetsställena/företagen). Vi intervjuade: Tjänstemän telefonintervjuer Kollektivanställda telefonintervjuer Frågorna i pilotmätningen inriktades mot samma frågor som ledningsmätningen men fokus var på hur man upplever att företaget/arbetsstället värderar/genomför ledningsprinciper och hur företagskulturen ser ut. Kundmätningar, interna delaktighetsmätningar och omvärldsanalys Det är också viktigt att mäta förväntningar, krav bland kunderna till företagen/arbetsställena och hur arbetsstället/företaget fungerar internt. Alltså att mäta kundupplevd kvalitet och intern delaktighet. Det som kommer att bli speciellt viktigt i framtiden är medarbetarnas engagemang i omvärlden. Det finns modeller framtagna för kundmätningar, interna mätningar och analys av det interna engagemanget i omvärlden. Kundvärdeindex (kundmätning) Internindex (intern delaktighet) Scenariospel (internt engagemang i omvärlden) Kan fås genom att Maila till

12 10 Analysmodell Vi har använt oss av olika analysmetoder/modeller. Nedan finns en mer generell beskrivning av analysansatserna. Alla har inte använts i rapporten och ansatserna redovisas i en speciell analysdokumentation (separat rapport). 1. För att kunna reducera analysvariablerna (dvs. frågorna) och kunna förstå vilka frågor som mäter samma sak (= de varierar på samma sätt) har vi använt oss av Faktoranalys. Resultatet av en Faktoranalys ger de variabler som verkar mäta samma sak eftersom de varierar på ett liknande sätt och som kan sammanfattas i en faktor. På så sätt kan man förenkla analysen genom att kunna använda sig av faktorer i stället för de enskilda frågorna. 2. Vi har använt en 10-gradig skala (med 10 som det mest positiva värdet) för att kunna fånga upp varians i svaren. Det är skillnad mellan att svara 7 eller exempelvis 9. Det är skillnaderna som vi skall använda för att hitta samband. I analyserna tar vi fram vilka skalsteg som driver. Generellt sett brukar värden mellan 4 och 7 vara mer neutrala konstateranden medan värden 8 till 10 driver mot ett beteende eller mot en målvariabel. Värdet 1-3 kan driva mot ett antibeteende. 3. För att hitta samband har vi bland annat använt oss av en teknik som bygger på Answer Tree, en typ av stegvisa χ 2 -tester (chi-2 tester) som identifierar vad som driver upp en målvariabel, exempelvis lönsamhet. Målet är att hitta Hävstänger = enskilda variabler som driver upp en målvariabel och en Drivkedja = variabler som interagerar och stärker varandra för att driva upp en målvariabel. Tekniken kallas Hävstångsanalys (utvecklad av Bo Bäckman) och beskrivs senare. 4. Vi har också testat regressionsanalys för att hitta samband. Vanlig regressionsanalys baserat på en faktoranalys av variablerna som sedan indexerats. Resultatet blev att vi kunde förklara ca 16 % av variansen i målvariabeln. En logistisk regression gav samma resultat. Det var inte en framkomlig väg. 5. Vi har många målvariabler och de är i vissa fall relativt disparata. Målvariablerna har mätt trenden, inte det absoluta värdet. För att kunna analysera fram en effektiv drivkedja har vi faktoranalyserat målvariablerna (hittat vilka målvariabler som interagerar och som utgör ett intressant komplex av målvariabler). Resultatet av faktoranalysen inom näringslivet blev: Den första faktorn visade en positiv trend när det gällde produktivitet, avkastning på arbetande kapital och lönsamhet. Det fanns alltså en ekonomisk faktor. En annan faktor bestod av konkurrenskraft, kundlojalitet, varumärkets styrka och antal anställda. Kortfattat en kundfokusfaktor Personalomsättning och den långa sjukfrånvaron samvarierar.

13 11 Variabler som inte samvarierar med några andra variabler som består av internationell konkurrenskraft och jämställdhet mellan könen. 6. Vi valde den ekonomiska faktorn som målvariabel för de fortsatta analyserna. Vårt mål är att se vilka parametrar som driver mot en positiv ekonomisk utveckling i näringslivet. I frågeformuläret kunde man ange på en 10-gradig skala hur trenden varit de senaste 5 åren. I Hävstångsanalysen skall vi välja en målnivå och sedan studera vad som mest effektivt gör att branschen når och överträffar målnivån. Helt enkelt vilka Hävstänger det finns för att fler företag skall ha en positiv ekonomisk utveckling. Den nivå vi valt är att man skall ha svarat 8-10 på någon av de ekonomiska faktorerna avkastning på arbetande kapital, produktivitet, lönsamhet. Det är en ganska vid definition ca 50 % av företagen har ett värde på 8-10 på någon av dessa variabler. Vi har valt en vid definition för att visa att det går att ha en positiv utveckling. Det gäller att se vad som kan bidra till att fler (alla företag) kan nå en positiv ekonomisk utveckling. Det handlar inte om att skapa spetsföretag utan det viktiga är att få alla företag att utvecklas. Sedan kan det vara spetskunskap som behövs för att stärka företagen. Det kan vara nödvändigt att ta in spetskompetens utifrån för att få igång en utveckling. 7. I nästa steg gör vi en Drivkedja, dvs. testar vilka Ledningsprinciper som interagerar och stärker varandra för att fler företag i en bransch skall ha en positiv utveckling på den målvariabel vi valt. För samtliga företag i näringslivet var det 52,2 % som hade en positiv ekonomisk utveckling. Vad skall utvecklas för att alla företag skall förstärka den ekonomiska framgången? När vi gjorde dessa beräkningar på totalgruppen (alla branscher inom näringslivet) har varje bransch ingått med sina värden utan vägning. Drivkedjan är ett sätt att studera hur de olika ledningsprinciperna interagerar och görs i analysprogrammet Answer Tree. För att bestämma i vilken ordning som ledningsprinciperna skall analyseras har vi gjort en korrelationsberäkning mellan ledningsprinciperna (hur långt man kommit, inte hur viktiga de är) för att kunna använda ledningsprinciper som inte mäter samma sak. Resultaten för korrelationsanalysen visar att korrelationen inte är så stark mellan ledningsprinciperna. Vi har alltså kunnat använda oss av alla ledningsprinciper för att ta fram en Drivkedja. Utgångspunkten har varit följande logiska kedja, dvs. att ledarskap skall följas av kundfokusering. Sedan medarbetarengagemang osv.: 1. Ledarskap Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 2. Kundfokusering Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 3. Medarbetarengagemang Alla anställda är engagerade i företagets utveckling

14 12 4. Ständiga förbättringar Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 5. Faktabaserat beslutsunderlag Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 6. Processorientering Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/ processer 7. Systembaserat synsätt Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 8. Leverantörssamarbete Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 8. Företagskulturfrågorna har vi analyserat genom en Hävstångsanalys. Tolkningen har utgått från de kulturfrågor som har högst förmåga att driva upp målvariabeln. Dessa har sedan tolkats i samband med Drivkedjan. Vilka kulturfaktorer kan bidra till att utveckla Drivkedjan, dvs. förstärka och utveckla Ledningsprinciperna? Slutsatser och kommentarer Statistik ger precisa värden men intressanta slutsatser kräver ofta mer glidande tolkningar baserade på erfarenhet. Vi har använt statistiken som ett sätt att sortera värdena för att se vilka mönster, samband som kan finnas bland alla frågor. Slutsatser och samband är en koppling mellan statistik och logiska erfarenhetsmässiga slutsatser. Slutsatser och kommentarer står Bo Bäckman för.

15 13 Projektgrupp SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är en stiftelse med övergripande uppgift att aktivt bidra till kvalitetsutvecklingen i alla delar av det svenska samhället. SIQ genererar, samlar och sprider aktuell kunskap om kundorienterad verksamhetsutveckling, liksom metoder för praktisk tillämpning. SIQ ansvarar bl.a. för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. NUTEK, Verket för näringslivsutveckling, är Sveriges centrala myndighet för frågor som rör näringslivets utveckling. Tillsammans med Almi Företagspartner AB utgör NUTEK ett kompetenscentrum för finansiering, företagsutveckling, entreprenörskap och regional näringslivsutveckling. SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. SWEDAC är en statlig myndighet i Sverige som sorterar under Utrikesdepartementet och har både en myndighetsutövande roll och en rent uppdragsbaserad verksamhet. Huvuduppgiften är att verka som nationellt ackrediteringsorgan. SWETIC, Svenska föreningen för besiktning, provning och certifiering. SWETIC är en branschorganisation för ackrediterade certifieringsorgan, besiktningsorgan och laboratorier. VI, Sveriges Verkstadsindustrier. VI är bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 3000 medlemsföretag inom branscher som data, elkraft, tele och elektronik, industrimaskiner, instrument och optik, metallindustri samt bil- och transportindustri. FR, Företagarnas Riksorganisation. FR är en partipolitiskt obunden företagarorganisation med ett nätverk av företagare. FR arbetar näringspolitiskt för att driva företagarfrågor mot politiker och andra beslutsfattare, målet är att skapa ett bättre klimat för företagare. SINF, Svensk Industriförening. SINF är en serviceorganisation för den mindre och medelstora industrin och har idag cirka medlemsföretag. 20 branschföreningar är fördelade inom grenar som plast-, verkstads-, elektronik-, teko- och livsmedelsindustrin samt IT och miljö. SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet, är ett ideellt förbund med ca 2000 medlemmar. SFK är öppet för alla som är intresserade av att arbeta med, främja och utveckla kvaliteten på svenska varor och tjänster. SFK är representerat i en rad sektioner och kommittéer inom European Organization for Quality, EOQ, den europeiska kvalitetsorganisationen.

16 14 SIS, Swedish Standards Institute, är en fristående ideell förening. SIS uppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska företag, myndigheter och organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder. SIS uppgift är också att utarbeta nationella standarder samt att verka för användning av och informera om betydelsen av standarder. Projektledare för undersökningen och ansvarig för analys och rapport har varit Bo Bäckman. B2B har administrerat datainsamlingen. Analysstöd: Ilona Hobor, B2B. Rapporten har utformats av Solweig Lindh Balkom, Admira.

17 15 1. Ledningsprinciper - diagram I diagrammen redovisas resultaten: Vad är viktigt? Hur långt har man hunnit? Den 10-gradiga skalan (med 10 som det mest positiva svarsalternativet) har delats in på följande sätt i redovisningen: Viktigt 10-9 Ett starkt värde som ofta driver mot ett beteende. I redovisningen används mycket viktigt. 8 Också ett starkt värde. I diagrammet viktigt. 6-7 Ofta ett neutralt konstaterande som inte driver mot ett beteende. I diagrammet ganska viktigt. 4-5 Osäkert driver knappast mot ett aktivt beteende. I diagrammet oviktigt. 1-3 Negativt kan driva mot att aktivt motarbeta. I diagrammet helt oviktigt.

18 16 NÄRINGSLIV: Hotell & Restaurang Fråga 2a Hur viktigt är för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. Ledningsprinciper Hur viktiga är de för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Rang efter "Mycket viktigt" 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 80% 13% 6% 1% 0% STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 78% 14% 6% 2% 0% 1% LEDARSKAP: Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 70% 19% 9% 2% 0% MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 63% 17% 13% 5% 2% 0% FAKTABASERAT BESLUTSUNDERLAG: Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 59% 19% 17% 5% 0% 1% SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 55% 25% 13% 5% 1% 2% PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 43% 27% 18% 8% 2% 3% LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 38% 27% 20% 6% 3% 5% Mycket viktigt (10-9) Viktigt (8) Ganska viktigt (7-6) Oviktigt (5-4) Helt oviktigt (3-1) Vet ej

19 17 NÄRINGSLIV: Hotell & Restaurang Fråga 2b Hur långt har ert företag (arbetsplats/enhet) kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. 10-9: Man anser att man är framme. På denna nivå är det osannolikt att man förskönar. Ledningsprinciper Hur långt har arbetsstället kommit? Rang efter "Mycket viktigt" 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 36% 30% 26% 6% 2% 0% STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 43% 25% 24% 7% 1% LEDARSKAP: Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 16% 24% 41% 14% 4% 1% MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 13% 22% 42% 19% 5% 0% FAKTABASERAT BESLUTSUNDERLAG: Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 22% 29% 35% 11% 2% 1% SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 16% 22% 38% 18% 5% 2% PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 10% 24% 38% 20% 6% 2% LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 24% 20% 28% 16% 7% 6% Framme (10-9) Nästan framme (8) På väg (7-6) Startat (5-4) Inte startat (3-1) Vet ej

20 18 Kommentarer: Hotell och restaurang Kundkraven skall leda till ständiga förbättringar. Det är viktigt enligt ledningarna. Och man har kommit långt. Närmare 2/3 anser att man är framme/nästan framme. Generellt sett är denna bransch långt framme. Kanske därför att kunden är nära och man därför kan faktabasera de ständiga förbättringarna.

21 19 2. Gap Helt enkelt: Hur viktigt det är: 8-10 på den 10-gradiga skalan minus Hur långt man hunnit: 8-10 på den 10-gradiga skalan Problemet är att det är svårt att säga om skalorna är jämförbara dvs. att 8-10 är samma på viktighetsfrågan som på frågan om hur långt man hunnit. Men resultaten illustrerar skillnaden mellan ord och handling. Gap-analys: Diagram Gapen illustreras i s.k. Spindeldiagram där det inre fältet visar Hur långt man har kommit (svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan) och det yttre fältet visar Hur viktigt man anser det vara (svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan). Kommentarer: Hotell & Restaurang Kunderna är närmare de anställda än ledningen. Kunderna ger en tydlig bild av vad man förväntar sig. Det gör inte ledningen.

22 20 Gap-analys NÄRINGSLIV: Hotell & Restaurang 1. Ledarskap 100% 90% 8. Leverantörssamarbete 80% 70% 89% 2. Kundfokusering 60% 93% 50% 65% 44% 40% 40% 30% 20% 66% 10% 7. Systembaserat synsätt 80% 38% 0% 35% 80% 3. Medarbetarengageman 34% 70% 51% 68% 92% 6. Processorientering 78% 4. Ständiga förbättringar 5. Faktabaserat beslutsunderlag Viktig (8-10) Hur långt har man hunnit (8-10)

23 21 3. Gap Jämförelse mellan branscher Sammanfattning En sammanfattning av gapen ger följande rangordning. Helt enkelt en summering av Gapen över alla ledningsprinciper där det bästa är att ha en låg summa. Näringsliv: 1. Hotell och restaurang (271) 2. Styckegodstransporter (278) 3. Byggverksamhet (292) 4. Banker och Finansinstitut (299) 5. Detaljhandel exkl. motorfordon (303) 6. Kemisk industri/bioteknik (306) 7. Verkstadsindustri (342) 8. Elektroindustri (345) 9. Persontransporter (349) 10. Vårdcentraler (352) 11. Kommunal förvaltning (424)

24 22 3. GAP - Branschjämförelse Hur långt har man kvar? Viktigt (10-8) minus Hur långt har man hunnit (10-8). Svar i antal procentenheter. Näringsliv - Totalt Bank Kemisk industri Bygg Detaljhandel Elektronik Hotell & Restaurang Persontransport Transport Verkstadsindustri %-enheter %-enheter %-enheter %-enheter %-enheter %-enheter %-enheter %-enheter %-enheter %-enheter KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda LEDARSKAP: Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget FAKTABASERAT BESLUTSUNDERLAG: Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning

25 23 4. Resultat på företagskulturfrågorna Diagram I diagrammen redovisas resultaten: Vad är viktigt? Hur långt har man hunnit? Den 10-gradiga skalan har delats in på följande sätt: Viktigt 10-9 Ett starkt värde som ofta driver mot ett beteende. 8 Också ett starkt värde. 6-7 Ofta ett neutralt konstaterande som inte driver mot ett beteende. 4-5 Vet inte. 1-3 Negativt kan driva mot att aktivt motarbeta.

26 24 NÄRINGSLIV: Hotell & Restaurang Fråga 3 Diagram 1 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du instämmer i dessa. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är instämmer inte alls och 10 är instämmer helt. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vi försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra 62% 20% 11% 4% 2% Vi har nyckeltal som vi följer löpande 53% 14% 10% 11% 7% Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag 51% 22% 14% 7% 2% Vi har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald 50% 18% 11% 11% 5% Våra strategiska mål är långsiktiga 47% 24% 18% 6% 3% Vår ledningsgrupp har en gemensam syn på de strategiska målen 46% 25% 19% 6% 2% Vi delegerar beslut ner i organisationen 38% 27% 21% 10% 3% Vi har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet 38% 23% 16% 11% 8% Omvärldsanalys- att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna - genomförs kontinuerligt 38% 14% 19% 15% 6% Våra anställda tar egna initiativ för att lösa problem 36% 29% 25% 8% 2% Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem 35% 28% 28% 8% 1% Vi har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision. 31% 31% 26% 7% 5% Vi utnyttjar de fördelar som IT kan ge 30% 17% 30% 13% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej 9%

27 25 NÄRINGSLIV: Hotell & Restaurang Fråga 3 Diagram 2 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du instämmer i dessa. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är instämmer inte alls och 10 är instämmer helt. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vi har mål som det är en bred uppslutning kring 28% 28% 29% 11% 4% 1% Omvärldsanalys- att förstå omvärldens förväntningar på oss genomförs kontinuerligt 27% 20% 24% 15% 8% 6% Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll 25% 22% 25% 13% 8% 8% Vi är beredda att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål 25% 19% 17% 16% 12% 12% Vi har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd 25% 14% 23% 20% 18% 0% Vi följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering 24% 20% 31% 15% 6% 5% Vi har nyckeltal som de anställda engagerar sig i 23% 17% 24% 19% 14% 3% Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser 23% 16% 23% 9% 12% 17% Våra anställda har förtroende för vad vi i ledningen gör 20% 33% 33% 9% 2% 2% Vi leder genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder 20% 21% 36% 15% 6% 2% Vi följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter 17% 22% 26% 19% 9% 7% Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt 15% 4% 8% 25% 35% 14% Vi tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling 14% 10% 13% 14% 25% 24% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

28 26 Kommentar: Hotell & Restaurang Man vill bli bäst men engagerar inte genom frågor till medarbetarna. Det saknas förtroende.

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se Niogruppen / ESF Gap-analys: Rapport Medarbetarundersökning bo bäckman, only den 12 augusti 2002 bo bäckman, only Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se

Läs mer

En rapport från projektet Framgång för Sverige

En rapport från projektet Framgång för Sverige Så skapar chefer framgång En rapport från projektet Framgång för Sverige Analys och rapport har tagits fram av Bo Bäckman, relevant information ab och Ulf Nilsson, Best Quality tillsammans med SIS, SFK

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en

Läs mer

En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie

En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie Verksamhetsutveckling och kvalitet SIQ-modellen v2.0 1(28) En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie av Berkan Kapkac, berkank@kth.se Branosh Abravesh, branosh@kth.se Mattias Mårtensson, u14fj5u7@kth.se

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Ledarskap ur koncernchefsperspektiv. Sverker Alänge Johnny Lindström Helena Lundberg Nilsson SIQ. Institutet för Kvalitetsutveckling

Ledarskap ur koncernchefsperspektiv. Sverker Alänge Johnny Lindström Helena Lundberg Nilsson SIQ. Institutet för Kvalitetsutveckling Ledarskap ur koncernchefsperspektiv Sverker Alänge Johnny Lindström Helena Lundberg Nilsson SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Ledarskap ur koncernchefsperspektiv Sverker Alänge Johnny Lindström Helena

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 10p VT2006 Handledare: Karin Winroth Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Författare: Niklas Brolin

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap Fastighetsbranschens användande av NKI-undersökningar

Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap Fastighetsbranschens användande av NKI-undersökningar Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap Fastighetsbranschens användande av NKI-undersökningar Ramona Halvars FFSM-2004 Maj 2007 SAMMANFATTNING Det är företag som inser att kvalitetsarbete inte

Läs mer

HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult. Förändringsarbete. Kan psykosyntes göra skillnad?

HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult. Förändringsarbete. Kan psykosyntes göra skillnad? HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult Förändringsarbete Kan psykosyntes göra skillnad? Examensuppsats Björn Eklund Grupp: SOKJ 2012 SAMMANFATTNING Uppsatsen handlar om förändringsarbete

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007 En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter Reviderad i februari 2007 Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 1. Inledning varför självvärdering av kompetensförsörjning... 4

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer