Branschanalys: Hotell & Restaurang 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Branschanalys: Hotell & Restaurang 2002"

Transkript

1 Branschanalys: Hotell & Restaurang 2002

2 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid Projektgrupp Ledningsprinciper diagram Gap Gap jämförelse mellan branscher Resultat på företagskulturfrågorna diagram

3 1 Bakgrund och syfte NIO-gruppen driver ett projekt som syftar till en utveckling av svenskt näringsliv och myndigheter på basis av ISO 9000:2000 och fakta om hur ledningsprinciperna i ISO upplevs/används. För att ta fram fakta om ledningsprinciperna hur de värderas och hur de efterlevs - har följande undersökning genomförts i ett samarbete mellan NIOgruppen och ESF Växtkraft Mål 3. Ledningsprinciperna som de formuleras i ISO 9000:2000 redovisas nedan. De åtta principerna för kvalitetsledning Inledning Detta dokument tjänar som introduktion till de åtta principerna för kvalitetsledning som kan användas av ledningsgrupper som ett ramverk i syfte att leda organisationer mot förbättrad effektivitet. Dessa principer, sprungna ur en samlad erfarenhet och kunskap hos internationellt erkända experter, har som målsättning att stödja uthållig organisatorisk förbättring. Det koncept som förkroppsligas i dessa principer utgör grunden för kvalitetsledningssystem inom ISO 9000 familjen. Princip 1 - Kundfokusering Organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders förväntningar. Princip 2 - Ledarskap Ledare åstadkommer enhetlighet när det gäller organisationens syfte och inriktning. De bör skapa och underhålla den inre miljö vari medarbetarna kan engageras helt för att uppnå organisationens mål. Princip 3 - Medarbetarnas engagemang Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. Princip 4 - Processinriktning Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process. Princip 5 - Systemangreppssätt för ledningen Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att nå sina mål. Princip 6 - Ständig förbättring Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett beständigt mål.

4 2 Princip 7 - Faktabaserade beslut Verkningsfulla beslut baseras på analys av data och annan information. Princip 8 - Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde. NIO-gruppen är en sammanslutning av organisationer som driver olika utvecklingsprogram/projekt baserade på bland annat ISO 9000:2000. SIQ: Institutet för Kvalitetsutveckling NUTEK: Verket för näringslivsutveckling SWEDAC: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll SWETIC: Svenska föreningen för besiktning, provning och certifiering VI: Sveriges Verkstadsindustrier FR: Företagarnas Riksorganisation Sinf: Svensk Industriförening SFK: Svenska Förbundet för Kvalitet SIS: Swedish Standards Institute Syftet med en undersökning är att identifiera hur svenska företag ser på ledningsprinciperna. I en första fas ser vi det hela ur ett ledningsperspektiv: Hur ser ledningen på ledningsprinciperna? Är de viktiga? Lever man efter de principer som man upplever som viktiga? Syftet med undersökningen är att mäta, faktabelägga gapet (det eventuella) mellan vad ledningen anser är viktigt och hur man agerar. I senare faser skall vi också kartlägga hur medarbetarna upplever ledningsprinciperna. Finns det dubbla gap?: Gap 1: Att ledningen inte har genomfört de ledningsprinciper man erkänner är viktiga? Gap 2: Att de anställda inte anser att ledningen lever efter de ledningsprinciper ledningen säger är viktiga? Det kräver en speciell undersökning med anställda. I samband med denna undersökning görs en pilotstudie bland anställda inom Verkstadsindustrin när det gäller gap 2. Det kan finnas ett tredje gap. Vi har i undersökningen utgått från arbetsställen för att vara nära kundrelationer och personal. Det är möjligt att ledningen för ett arbetsställe upplever att man själv inte kan påverka implementeringen av ledningsprinciperna utan att det ligger på koncernnivå. Det kan alltså finnas ett gap mellan koncernledning och ledningen för arbetsstället.

5 3 Följande tas upp i undersökningen: 1. Hur viktiga är ledningsprinciperna för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? 2. Hur långt har företaget/arbetsplatsen kommit när det gäller att genomföra ledningsprinciperna? 3. Identifiering av företagskulturen i företaget/arbetsstället. 4. Mål som man internt kan samlas kring och som går att följa över tiden. Både övergripande mål typ lönsamhet men också mål som mer indirekt leder till de övergripande målen. Målen definieras som förändringstrender i stället för absoluta mått. Det är samma synsätt som är en viktig del i ISO Ständiga förbättringar Analysen av informationen i denna fas syftar till att ta fram Hävstänger och Drivkedjor mot att förbättra målvariablerna ekonomiska mål, lönsamhet, avkastning på arbetande kapital och produktivitet. Vilka företagskulturfaktorer driver en positiv utveckling? Målet med analysen är också att skapa ett faktaunderlag för benchmarking och benchlearning. Att förstå vad som fungerar och att lära sig hur man kan applicera det i den egna organisationen. Helt enkelt kompetensöverföring och kompetensutveckling. Dessa punkter kommer att utvecklas senare i projektet.

6 4 Frågor Frågeformuläret redovisas i bilaga. Speciella frågor för vårdcentraler/kommunal förvaltning och näringsliv. För att utveckla synsätt/frågeformulär har följande källor använts: From Good to Great: Jim Collins. Bookhouse Publishing. Företag i förvandling: Nutek Utvecklingskraft i små företag: Nutek Att förstå kundens upplevda kvalitet: Evert Gummesson Towards a European Vision of Quality: Europolitan Organization for Quality Intervju med Arne Olin: Investors in People Intervju med Jan Eklöf: Handelshögskolan i Stockholm Intervju med Hans Åke Norås: Företagskonsult med lång erfarenhet av omställning, utveckling av mindre, medelstora företag Intervju med Lars Jeding: Strategikonsult med lång erfarenhet av omställning i den offentliga sektorn Intervju med Olle Rossander: Ekonomisk journalist (f.d. Affärsvärlden) med lång erfarenhet av att följa och analysera företag och management Definitionerna på Ledningsprinciperna har förändrats något jämfört med skrivningen i ISO 9000:2000 för att fungera i en telefonintervju. Slutgiltiga branscher Förslaget blev att plocka ut branscher via ett bedömningsurval. NIO-gruppen tog själva fram intressanta branscher. I undersökningen utgår vi från arbetsställe, inte koncern, för att vara nära kundrelationerna och de interna relationerna. I vissa fall blir det en totalundersökning, dvs. det kanske bara finns 100 arbetsställen i en bransch och då försöker vi intervjua alla företag/arbetsställen.

7 5 Följande branscher har valts ut av NIO-gruppen: Verkstadsindustri Kemisk industri/läkemedel Öppenvård (offentlig sektor) Bank Detaljhandel Bygg inkl. infrastruktur Elektronik Persontransporter Hotell och restaurang Transport/spedition Kommunal förvaltning (offentlig sektor) Storlek på företagen För att kunna göra intervjuer som berör relevanta ledningsprinciper bör det finnas personal att leda. Vi har utgått från företag med 20 eller fler anställda.

8 6 Ledningsprinciper Fråga 2 Jag kommer nu att läsa upp ett antal faktorer för dig och undrar dels hur pass viktiga dessa är för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft för företaget (arbetsplats/enhet) och dels hur långt ert företag har kommit vad gäller dessa faktorer. a) Hur viktigt är det att för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. b) Hur långt har ert företag (arbetsplats/enhet) kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10 där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. Alternativ: Kundfokusering Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda Ledarskap Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsriktning för företaget Medarbetarengagemang Alla anställda är engagerade i företagets utveckling Processorientering Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/ processer Systembaserat synsätt Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop Ständiga förbättringar Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget Faktabaserat beslutsunderlag Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta Leverantörssamarbete Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning

9 7 Företagskultur Fråga 3 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du instämmer i dessa. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Alternativ: Vi har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision Omvärldsanalys att förstå omvärldens förväntningar på oss genomförs kontinuerligt Omvärldsanalys att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna genomförs kontinuerligt Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt Vi har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald Vi har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet Vår ledningsgrupp har en gemensam syn på de strategiska målen Våra strategiska mål är långsiktiga Vi är beredda att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem Vi har mål som det är en bred uppslutning kring Våra anställda tar egna initiativ för att lösa problem Vi delegerar beslut ner i organisationen Vi leder genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder Vi försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra Vi har nyckeltal som vi följer löpande Vi har nyckeltal som de anställda engagerar sig i Vi följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter Vi följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering Våra anställda har förtroende för vad vi i ledningen gör Vi tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling Vi har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd Vi utnyttjar de fördelar som IT kan ge Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser

10 8 Målvariabler Fråga 4 Jag kommer nu att läsa upp ett antal faktorer och undrar hur de har utvecklats för ert företag (arbetsplats/enhet) de senaste 5 åren. Vi är ute efter trenden mer än resultaten för enskilda år. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10 där 1 står för Kraftig minskning och 10 står för Kraftig ökning. Alternativ: Produktivitet Avkastning på arbetande kapital Lönsamhetsutveckling Konkurrenskraft i Sverige Internationell konkurrenskraft Personalomsättning Lång sjukfrånvaro Jämställdhet mellan könen Kundlojalitet Personalens engagemang Varumärkets styrka Antal anställda Tid, rapport och metod Projektet startade i januari 2002 med diskussioner om uppläggning. Intervjuarbetet inleddes i början av maj 2002 och avslutades den 20 juni. Analys och rapport juliaugusti och rapport i augusti. Rapporten består av: 1. En totalrapport med resultat per bransch, analys, kommentarer och slutsatser. 2. Speciell dokumentation av de analysmetoder som testats under analysfasen. 3. Branschrapporten med resultat, analys, kommentarer och slutsatser. 4. Rapport av pilotmätningen om Medarbetarengagemanget.

11 9 Metod - intervjuperson Telefonintervjuer med VD eller någon i ledningsgruppen. Resultaten är alltså kopplade till ledningen på arbetsställena. Inte en eventuell koncernledning Antal intervjuer Det genomfördes 222 telefonintervjuer i branschen. Urvalsbasen var arbetsställen. Medarbetarengagemang Som nämnts ovan kan det finnas två gap: Gap 1: Att ledningen inte har genomfört de ledningsprinciper man erkänner är viktiga? Det mäts i det pågående projektet. Gap 2: Att de anställda inte anser att ledningen lever efter de ledningsprinciper man säger att man följer? För att börja penetrera problemet med Gap 2 har det genomförts en pilotmätning bland anställda i en av branscherna (inom samma företag där vi intervjuade ledningen på arbetsställena/företagen). Vi intervjuade: Tjänstemän telefonintervjuer Kollektivanställda telefonintervjuer Frågorna i pilotmätningen inriktades mot samma frågor som ledningsmätningen men fokus var på hur man upplever att företaget/arbetsstället värderar/genomför ledningsprinciper och hur företagskulturen ser ut. Kundmätningar, interna delaktighetsmätningar och omvärldsanalys Det är också viktigt att mäta förväntningar, krav bland kunderna till företagen/arbetsställena och hur arbetsstället/företaget fungerar internt. Alltså att mäta kundupplevd kvalitet och intern delaktighet. Det som kommer att bli speciellt viktigt i framtiden är medarbetarnas engagemang i omvärlden. Det finns modeller framtagna för kundmätningar, interna mätningar och analys av det interna engagemanget i omvärlden. Kundvärdeindex (kundmätning) Internindex (intern delaktighet) Scenariospel (internt engagemang i omvärlden) Kan fås genom att Maila till

12 10 Analysmodell Vi har använt oss av olika analysmetoder/modeller. Nedan finns en mer generell beskrivning av analysansatserna. Alla har inte använts i rapporten och ansatserna redovisas i en speciell analysdokumentation (separat rapport). 1. För att kunna reducera analysvariablerna (dvs. frågorna) och kunna förstå vilka frågor som mäter samma sak (= de varierar på samma sätt) har vi använt oss av Faktoranalys. Resultatet av en Faktoranalys ger de variabler som verkar mäta samma sak eftersom de varierar på ett liknande sätt och som kan sammanfattas i en faktor. På så sätt kan man förenkla analysen genom att kunna använda sig av faktorer i stället för de enskilda frågorna. 2. Vi har använt en 10-gradig skala (med 10 som det mest positiva värdet) för att kunna fånga upp varians i svaren. Det är skillnad mellan att svara 7 eller exempelvis 9. Det är skillnaderna som vi skall använda för att hitta samband. I analyserna tar vi fram vilka skalsteg som driver. Generellt sett brukar värden mellan 4 och 7 vara mer neutrala konstateranden medan värden 8 till 10 driver mot ett beteende eller mot en målvariabel. Värdet 1-3 kan driva mot ett antibeteende. 3. För att hitta samband har vi bland annat använt oss av en teknik som bygger på Answer Tree, en typ av stegvisa χ 2 -tester (chi-2 tester) som identifierar vad som driver upp en målvariabel, exempelvis lönsamhet. Målet är att hitta Hävstänger = enskilda variabler som driver upp en målvariabel och en Drivkedja = variabler som interagerar och stärker varandra för att driva upp en målvariabel. Tekniken kallas Hävstångsanalys (utvecklad av Bo Bäckman) och beskrivs senare. 4. Vi har också testat regressionsanalys för att hitta samband. Vanlig regressionsanalys baserat på en faktoranalys av variablerna som sedan indexerats. Resultatet blev att vi kunde förklara ca 16 % av variansen i målvariabeln. En logistisk regression gav samma resultat. Det var inte en framkomlig väg. 5. Vi har många målvariabler och de är i vissa fall relativt disparata. Målvariablerna har mätt trenden, inte det absoluta värdet. För att kunna analysera fram en effektiv drivkedja har vi faktoranalyserat målvariablerna (hittat vilka målvariabler som interagerar och som utgör ett intressant komplex av målvariabler). Resultatet av faktoranalysen inom näringslivet blev: Den första faktorn visade en positiv trend när det gällde produktivitet, avkastning på arbetande kapital och lönsamhet. Det fanns alltså en ekonomisk faktor. En annan faktor bestod av konkurrenskraft, kundlojalitet, varumärkets styrka och antal anställda. Kortfattat en kundfokusfaktor Personalomsättning och den långa sjukfrånvaron samvarierar.

13 11 Variabler som inte samvarierar med några andra variabler som består av internationell konkurrenskraft och jämställdhet mellan könen. 6. Vi valde den ekonomiska faktorn som målvariabel för de fortsatta analyserna. Vårt mål är att se vilka parametrar som driver mot en positiv ekonomisk utveckling i näringslivet. I frågeformuläret kunde man ange på en 10-gradig skala hur trenden varit de senaste 5 åren. I Hävstångsanalysen skall vi välja en målnivå och sedan studera vad som mest effektivt gör att branschen når och överträffar målnivån. Helt enkelt vilka Hävstänger det finns för att fler företag skall ha en positiv ekonomisk utveckling. Den nivå vi valt är att man skall ha svarat 8-10 på någon av de ekonomiska faktorerna avkastning på arbetande kapital, produktivitet, lönsamhet. Det är en ganska vid definition ca 50 % av företagen har ett värde på 8-10 på någon av dessa variabler. Vi har valt en vid definition för att visa att det går att ha en positiv utveckling. Det gäller att se vad som kan bidra till att fler (alla företag) kan nå en positiv ekonomisk utveckling. Det handlar inte om att skapa spetsföretag utan det viktiga är att få alla företag att utvecklas. Sedan kan det vara spetskunskap som behövs för att stärka företagen. Det kan vara nödvändigt att ta in spetskompetens utifrån för att få igång en utveckling. 7. I nästa steg gör vi en Drivkedja, dvs. testar vilka Ledningsprinciper som interagerar och stärker varandra för att fler företag i en bransch skall ha en positiv utveckling på den målvariabel vi valt. För samtliga företag i näringslivet var det 52,2 % som hade en positiv ekonomisk utveckling. Vad skall utvecklas för att alla företag skall förstärka den ekonomiska framgången? När vi gjorde dessa beräkningar på totalgruppen (alla branscher inom näringslivet) har varje bransch ingått med sina värden utan vägning. Drivkedjan är ett sätt att studera hur de olika ledningsprinciperna interagerar och görs i analysprogrammet Answer Tree. För att bestämma i vilken ordning som ledningsprinciperna skall analyseras har vi gjort en korrelationsberäkning mellan ledningsprinciperna (hur långt man kommit, inte hur viktiga de är) för att kunna använda ledningsprinciper som inte mäter samma sak. Resultaten för korrelationsanalysen visar att korrelationen inte är så stark mellan ledningsprinciperna. Vi har alltså kunnat använda oss av alla ledningsprinciper för att ta fram en Drivkedja. Utgångspunkten har varit följande logiska kedja, dvs. att ledarskap skall följas av kundfokusering. Sedan medarbetarengagemang osv.: 1. Ledarskap Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 2. Kundfokusering Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 3. Medarbetarengagemang Alla anställda är engagerade i företagets utveckling

14 12 4. Ständiga förbättringar Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 5. Faktabaserat beslutsunderlag Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 6. Processorientering Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/ processer 7. Systembaserat synsätt Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 8. Leverantörssamarbete Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 8. Företagskulturfrågorna har vi analyserat genom en Hävstångsanalys. Tolkningen har utgått från de kulturfrågor som har högst förmåga att driva upp målvariabeln. Dessa har sedan tolkats i samband med Drivkedjan. Vilka kulturfaktorer kan bidra till att utveckla Drivkedjan, dvs. förstärka och utveckla Ledningsprinciperna? Slutsatser och kommentarer Statistik ger precisa värden men intressanta slutsatser kräver ofta mer glidande tolkningar baserade på erfarenhet. Vi har använt statistiken som ett sätt att sortera värdena för att se vilka mönster, samband som kan finnas bland alla frågor. Slutsatser och samband är en koppling mellan statistik och logiska erfarenhetsmässiga slutsatser. Slutsatser och kommentarer står Bo Bäckman för.

15 13 Projektgrupp SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är en stiftelse med övergripande uppgift att aktivt bidra till kvalitetsutvecklingen i alla delar av det svenska samhället. SIQ genererar, samlar och sprider aktuell kunskap om kundorienterad verksamhetsutveckling, liksom metoder för praktisk tillämpning. SIQ ansvarar bl.a. för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. NUTEK, Verket för näringslivsutveckling, är Sveriges centrala myndighet för frågor som rör näringslivets utveckling. Tillsammans med Almi Företagspartner AB utgör NUTEK ett kompetenscentrum för finansiering, företagsutveckling, entreprenörskap och regional näringslivsutveckling. SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. SWEDAC är en statlig myndighet i Sverige som sorterar under Utrikesdepartementet och har både en myndighetsutövande roll och en rent uppdragsbaserad verksamhet. Huvuduppgiften är att verka som nationellt ackrediteringsorgan. SWETIC, Svenska föreningen för besiktning, provning och certifiering. SWETIC är en branschorganisation för ackrediterade certifieringsorgan, besiktningsorgan och laboratorier. VI, Sveriges Verkstadsindustrier. VI är bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 3000 medlemsföretag inom branscher som data, elkraft, tele och elektronik, industrimaskiner, instrument och optik, metallindustri samt bil- och transportindustri. FR, Företagarnas Riksorganisation. FR är en partipolitiskt obunden företagarorganisation med ett nätverk av företagare. FR arbetar näringspolitiskt för att driva företagarfrågor mot politiker och andra beslutsfattare, målet är att skapa ett bättre klimat för företagare. SINF, Svensk Industriförening. SINF är en serviceorganisation för den mindre och medelstora industrin och har idag cirka medlemsföretag. 20 branschföreningar är fördelade inom grenar som plast-, verkstads-, elektronik-, teko- och livsmedelsindustrin samt IT och miljö. SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet, är ett ideellt förbund med ca 2000 medlemmar. SFK är öppet för alla som är intresserade av att arbeta med, främja och utveckla kvaliteten på svenska varor och tjänster. SFK är representerat i en rad sektioner och kommittéer inom European Organization for Quality, EOQ, den europeiska kvalitetsorganisationen.

16 14 SIS, Swedish Standards Institute, är en fristående ideell förening. SIS uppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska företag, myndigheter och organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder. SIS uppgift är också att utarbeta nationella standarder samt att verka för användning av och informera om betydelsen av standarder. Projektledare för undersökningen och ansvarig för analys och rapport har varit Bo Bäckman. B2B har administrerat datainsamlingen. Analysstöd: Ilona Hobor, B2B. Rapporten har utformats av Solweig Lindh Balkom, Admira.

17 15 1. Ledningsprinciper - diagram I diagrammen redovisas resultaten: Vad är viktigt? Hur långt har man hunnit? Den 10-gradiga skalan (med 10 som det mest positiva svarsalternativet) har delats in på följande sätt i redovisningen: Viktigt 10-9 Ett starkt värde som ofta driver mot ett beteende. I redovisningen används mycket viktigt. 8 Också ett starkt värde. I diagrammet viktigt. 6-7 Ofta ett neutralt konstaterande som inte driver mot ett beteende. I diagrammet ganska viktigt. 4-5 Osäkert driver knappast mot ett aktivt beteende. I diagrammet oviktigt. 1-3 Negativt kan driva mot att aktivt motarbeta. I diagrammet helt oviktigt.

18 16 NÄRINGSLIV: Hotell & Restaurang Fråga 2a Hur viktigt är för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt. Ledningsprinciper Hur viktiga är de för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Rang efter "Mycket viktigt" 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 80% 13% 6% 1% 0% STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 78% 14% 6% 2% 0% 1% LEDARSKAP: Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 70% 19% 9% 2% 0% MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 63% 17% 13% 5% 2% 0% FAKTABASERAT BESLUTSUNDERLAG: Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 59% 19% 17% 5% 0% 1% SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 55% 25% 13% 5% 1% 2% PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 43% 27% 18% 8% 2% 3% LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 38% 27% 20% 6% 3% 5% Mycket viktigt (10-9) Viktigt (8) Ganska viktigt (7-6) Oviktigt (5-4) Helt oviktigt (3-1) Vet ej

19 17 NÄRINGSLIV: Hotell & Restaurang Fråga 2b Hur långt har ert företag (arbetsplats/enhet) kommit vad gäller? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme. 10-9: Man anser att man är framme. På denna nivå är det osannolikt att man förskönar. Ledningsprinciper Hur långt har arbetsstället kommit? Rang efter "Mycket viktigt" 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 36% 30% 26% 6% 2% 0% STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 43% 25% 24% 7% 1% LEDARSKAP: Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget 16% 24% 41% 14% 4% 1% MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 13% 22% 42% 19% 5% 0% FAKTABASERAT BESLUTSUNDERLAG: Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 22% 29% 35% 11% 2% 1% SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop 16% 22% 38% 18% 5% 2% PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 10% 24% 38% 20% 6% 2% LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 24% 20% 28% 16% 7% 6% Framme (10-9) Nästan framme (8) På väg (7-6) Startat (5-4) Inte startat (3-1) Vet ej

20 18 Kommentarer: Hotell och restaurang Kundkraven skall leda till ständiga förbättringar. Det är viktigt enligt ledningarna. Och man har kommit långt. Närmare 2/3 anser att man är framme/nästan framme. Generellt sett är denna bransch långt framme. Kanske därför att kunden är nära och man därför kan faktabasera de ständiga förbättringarna.

21 19 2. Gap Helt enkelt: Hur viktigt det är: 8-10 på den 10-gradiga skalan minus Hur långt man hunnit: 8-10 på den 10-gradiga skalan Problemet är att det är svårt att säga om skalorna är jämförbara dvs. att 8-10 är samma på viktighetsfrågan som på frågan om hur långt man hunnit. Men resultaten illustrerar skillnaden mellan ord och handling. Gap-analys: Diagram Gapen illustreras i s.k. Spindeldiagram där det inre fältet visar Hur långt man har kommit (svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan) och det yttre fältet visar Hur viktigt man anser det vara (svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan). Kommentarer: Hotell & Restaurang Kunderna är närmare de anställda än ledningen. Kunderna ger en tydlig bild av vad man förväntar sig. Det gör inte ledningen.

22 20 Gap-analys NÄRINGSLIV: Hotell & Restaurang 1. Ledarskap 100% 90% 8. Leverantörssamarbete 80% 70% 89% 2. Kundfokusering 60% 93% 50% 65% 44% 40% 40% 30% 20% 66% 10% 7. Systembaserat synsätt 80% 38% 0% 35% 80% 3. Medarbetarengageman 34% 70% 51% 68% 92% 6. Processorientering 78% 4. Ständiga förbättringar 5. Faktabaserat beslutsunderlag Viktig (8-10) Hur långt har man hunnit (8-10)

23 21 3. Gap Jämförelse mellan branscher Sammanfattning En sammanfattning av gapen ger följande rangordning. Helt enkelt en summering av Gapen över alla ledningsprinciper där det bästa är att ha en låg summa. Näringsliv: 1. Hotell och restaurang (271) 2. Styckegodstransporter (278) 3. Byggverksamhet (292) 4. Banker och Finansinstitut (299) 5. Detaljhandel exkl. motorfordon (303) 6. Kemisk industri/bioteknik (306) 7. Verkstadsindustri (342) 8. Elektroindustri (345) 9. Persontransporter (349) 10. Vårdcentraler (352) 11. Kommunal förvaltning (424)

24 22 3. GAP - Branschjämförelse Hur långt har man kvar? Viktigt (10-8) minus Hur långt har man hunnit (10-8). Svar i antal procentenheter. Näringsliv - Totalt Bank Kemisk industri Bygg Detaljhandel Elektronik Hotell & Restaurang Persontransport Transport Verkstadsindustri %-enheter %-enheter %-enheter %-enheter %-enheter %-enheter %-enheter %-enheter %-enheter %-enheter KUNDFOKUSERING: Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda LEDARSKAP: Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget MEDARBETARENGAGEMANG: Alla anställda är engagerade i företagets utveckling PROCESSORIENTERING: Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer SYSTEMBASERAT SYNSÄTT: Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget FAKTABASERAT BESLUTSUNDERLAG: Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta LEVERANTÖRSSAMARBETE: Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning

25 23 4. Resultat på företagskulturfrågorna Diagram I diagrammen redovisas resultaten: Vad är viktigt? Hur långt har man hunnit? Den 10-gradiga skalan har delats in på följande sätt: Viktigt 10-9 Ett starkt värde som ofta driver mot ett beteende. 8 Också ett starkt värde. 6-7 Ofta ett neutralt konstaterande som inte driver mot ett beteende. 4-5 Vet inte. 1-3 Negativt kan driva mot att aktivt motarbeta.

26 24 NÄRINGSLIV: Hotell & Restaurang Fråga 3 Diagram 1 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du instämmer i dessa. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är instämmer inte alls och 10 är instämmer helt. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vi försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra 62% 20% 11% 4% 2% Vi har nyckeltal som vi följer löpande 53% 14% 10% 11% 7% Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag 51% 22% 14% 7% 2% Vi har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald 50% 18% 11% 11% 5% Våra strategiska mål är långsiktiga 47% 24% 18% 6% 3% Vår ledningsgrupp har en gemensam syn på de strategiska målen 46% 25% 19% 6% 2% Vi delegerar beslut ner i organisationen 38% 27% 21% 10% 3% Vi har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet 38% 23% 16% 11% 8% Omvärldsanalys- att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna - genomförs kontinuerligt 38% 14% 19% 15% 6% Våra anställda tar egna initiativ för att lösa problem 36% 29% 25% 8% 2% Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem 35% 28% 28% 8% 1% Vi har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision. 31% 31% 26% 7% 5% Vi utnyttjar de fördelar som IT kan ge 30% 17% 30% 13% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej 9%

27 25 NÄRINGSLIV: Hotell & Restaurang Fråga 3 Diagram 2 Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du instämmer i dessa. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är instämmer inte alls och 10 är instämmer helt. Företagskultur Hur väl instämmer du i följande påståenden? Rang efter "Instämmer starkt" 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vi har mål som det är en bred uppslutning kring 28% 28% 29% 11% 4% 1% Omvärldsanalys- att förstå omvärldens förväntningar på oss genomförs kontinuerligt 27% 20% 24% 15% 8% 6% Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll 25% 22% 25% 13% 8% 8% Vi är beredda att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål 25% 19% 17% 16% 12% 12% Vi har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd 25% 14% 23% 20% 18% 0% Vi följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering 24% 20% 31% 15% 6% 5% Vi har nyckeltal som de anställda engagerar sig i 23% 17% 24% 19% 14% 3% Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser 23% 16% 23% 9% 12% 17% Våra anställda har förtroende för vad vi i ledningen gör 20% 33% 33% 9% 2% 2% Vi leder genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder 20% 21% 36% 15% 6% 2% Vi följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter 17% 22% 26% 19% 9% 7% Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt 15% 4% 8% 25% 35% 14% Vi tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling 14% 10% 13% 14% 25% 24% Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6) Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

28 26 Kommentar: Hotell & Restaurang Man vill bli bäst men engagerar inte genom frågor till medarbetarna. Det saknas förtroende.

Branschanalys: Banker och Finansinstitut 2002

Branschanalys: Banker och Finansinstitut 2002 Branschanalys: Banker och Finansinstitut 2002 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 1-12 Sid Projektgrupp... 13-14 1. Ledningsprinciper diagram... 15-18 2. Gap... 19-20 3. Gap jämförelse mellan branscher...

Läs mer

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se Niogruppen / ESF Gap-analys: Rapport Medarbetarundersökning bo bäckman, only den 12 augusti 2002 bo bäckman, only Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se

Läs mer

NIO-gruppen / ESF. Gapanalys: Rapport. bo bäckman, only. den 19 augusti 2002. bo bäckman, only

NIO-gruppen / ESF. Gapanalys: Rapport. bo bäckman, only. den 19 augusti 2002. bo bäckman, only NIO-gruppen / ESF Gapanalys: Rapport bo bäckman, only den 19 augusti 2002 bo bäckman, only Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se Kontor/adress: Bo Bäckman,

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Ingvar Johansson, Senior Advisor ij@siq.se Michael Westher, Marknadsansvarig mw@siq.se

Ingvar Johansson, Senior Advisor ij@siq.se Michael Westher, Marknadsansvarig mw@siq.se Frukostmöte 2005-05-31 Varför gör inte chefer som dom säger? Därför gör chefer inte som dom säger! Vad borde dom göra? Ingvar Johansson, Senior Advisor ij@siq.se Michael Westher, Marknadsansvarig mw@siq.se

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Revidering av ISO 9001 Kvalitetsledning. Tina Bohlin 2014-05-06

Revidering av ISO 9001 Kvalitetsledning. Tina Bohlin 2014-05-06 Revidering av ISO 9001 Kvalitetsledning Tina Bohlin 2014-05-06 Agenda 1. Vad är kvalitetsledning och ISO 9001? 2. Varför revidering? 3. 7 större förändringar med fokus på dokumenthantering 4. SIS/TK 304

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Ergonomisällskapet Sverige 091103

Ergonomisällskapet Sverige 091103 Ulf Johanson Ergonomisällskapet Sverige 091103 Är hälsa/arbetsmiljö lönsamt? Bhö Behövs ekonomiska k kalkyler/ekonomiska lkl /k ik argument? Behöver hälsa/arbetsmiljö kopplas ihop med verksamhetsstyrningen?

Läs mer

Att införa och arbeta med miljöledningssystem

Att införa och arbeta med miljöledningssystem Att införa och arbeta med miljöledningssystem Lennart Piper Verksamhetsledare Svensk Industriförening - Sinf IPP-dialog VII om standardisering Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm Vad är en kravstandard?

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Nu lyfter vi oss över det topparna! Kan man ta ett helhetsgrepp på en skolas komplexa verksamhet?

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP SOM PÅVERKAR ORGANISATIONENS RESULTAT NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin Johansson 2013-04-08 Sammanfattning

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP SOM PÅVERKAR ORGANISATIONENS RESULTAT NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin Johansson 2013-04-08 Sammanfattning

Läs mer

En rapport från projektet Framgång för Sverige

En rapport från projektet Framgång för Sverige Så skapar chefer framgång En rapport från projektet Framgång för Sverige Analys och rapport har tagits fram av Bo Bäckman, relevant information ab och Ulf Nilsson, Best Quality tillsammans med SIS, SFK

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013 Talent Management Barometern 2012 21 februari 2013 Bakgrund Talent Management Barometern 2012 genomfördes som en webbenkät under november 2012 Slutresultatet baseras på 400 svar Undersökningen genomfördes

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2011 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling... 4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling Kundorienterad verksamhetsutveckling Ingvar Johansson Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ ij@siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar, samlar och sprider aktuell kunskap om Kundorienterad

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Svensk Industriförening*

Svensk Industriförening* Svensk Industriförening* En service- och arbetsgivarorganisation som gör det enklare att vara företagare *Sinf för dem som känner oss. En idé om Svåra frågor - Enkla lösningar Akuta frågor - Snabba lösningar

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till 1 (8) Revision av ISO 14001 Användarna tycker till Resultat av SIS nationella undersökning oktober 2012 SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member of ISO and CEN Postadress: 118 80 STOCKHOLM

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010-05-28 Release: kl. 05.oo Affärsjuristerna i topp när företagskunderna ger betyg på fem olika tjänster. IT-konsulterna får fortsatt

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2008-12-08 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Lojaliteten/förtroendet är klart lägst för de tre storbankerna Nordea

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization)

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) Inom ramen för ISO utvecklas fortgående system för att underlätta samarbetet mellan organisationer men även förbättra t.ex. konsumenters möjlighet

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014-2016

STRATEGISK PLAN 2014-2016 Den strategiska planen är ett styrdokument som fungerar som en vägvisare för oss som arbetar inom PRV. Den är vårt direkta svar på regeringens regleringsbrev som styr vår verksamhet. Den strategiska planen

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget, och av Regionförbundet

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2014

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2014 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2014 För 19:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För trettonde året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för tionde

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Processer och processkartläggning

Processer och processkartläggning Processer och processkartläggning Process. Om processbegreppet och processkartläggning. Detta innefattar hur man indelar verksamheten i olika typer av processer, gränssnitt mellan processer, ledning av

Läs mer