Design For Manufacturing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Design For Manufacturing"

Transkript

1 Design For Manufacturing 28 februari 2012 Ett PM som reflekterar över och sammanfattar begreppet DFM, Design For Manufacturing. Som underlag för detta arbete har kapitel 13 i Product Design and Development, Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger, Fifth edition 2012 använts. KPP 306 Produktoch processutveckling Kari Haukirauma Mikael Knutsson

2 Innehåll Inledning... 3 Vad är DFM (Design for Manufacturing)?... 3 Steg 1 Uppskatta tillverkningskostnaderna... 5 Steg 2 Reducera komponentkostnaderna... 7 Steg 3 Reducera monteringskostnaderna... 8 Steg 4 Reducera produktionsstödkostnaderna... 9 Steg 5 Betänk effekterna av DFM-beslut på andra faktorer Analys Diskussionsfrågor

3 Inledning I detta PM kommer begreppet DFM (Design For Manufacturing), eller design för tillverkning som det heter på svenska, att behandlas. Som underlag för arbetet har kapitel 13 i Product Design and Development, Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger, Fifth edition 2012 använts. Syftet med PM:et är att ge en överblick över vad DFM är, hur det används inom tillverkningsindustrin samt hur de olika stegen i processen sammanverkar för att möjliggöra reducering av tillverkningskostnader samtidigt som man säkerställer och helst förbättrar produktkvalitet, utvecklingstider och utvecklingskostnader. PM:et kommer att följa kurslitteraturens 5-stegsmodell för att beskriva processen som tillämpas inom DFM -metoden. De fem stegen kommer att behandlas var för sig, där en kortare sammanfattning av det mest relevanta i varje steg ges. En mer personlig och närmare analys av DFM processen kommer att ges i slutet av detta PM. Vad är DFM (Design for Manufacturing)? Varför bör man använda sig av ett verktyg som DFM inom produktutvecklingsprocessen? Man får bättre förståelse för verktyget om man har följande principer i åtanke: Designbeslut på detaljnivå kan ha betydande inverkan på produktkvalitet och kostnader. Utvecklingsteam tvingas ofta handskas med multipla och motstridiga mål. Det är viktigt med mätbara storheter för att kunna jämföra alternativa konstruktioner. Dramatiska förbättringar kräver ofta stora kreativa ansträngningar tidigt i processen. En väl definierad metod är till stor hjälp vid beslutsfattande. Det som först och främst bestämmer en produkts ekonomiska framgång är tillverkningskostnaden, närmare bestämt vinstmarginalen man får på varje såld produkt och antalet produkter man lyckas sälja. Vinstmarginalen är skillnaden mellan försäljningspriset och tillverkningskostnaden för företaget. Antalet enheter man lyckas sälja, samt priset man kan ta för dem är mycket beroende av kvaliteten på produkterna. För att uppnå en design som säkerställer högsta kvalitet till lägsta möjliga pris kan man vidta olika åtgärder. Ett bra sätt för att i produktutvecklingsprocessen uppnå just dessa mål är att använda verktyget DFM. Genom att tidigt i processen använda sig av DFM kan man säkerställa låga tillverkningskostnader utan att tumma på kvaliteten på produkterna. När det gäller användandet av DFM inom prouduktutvecklingsarbetet, kombineras ett flertal olika källor av information och material för att forma upp en komplett helhet, där de olika parametrarna samverkar för att få fram en tillfredställande produkt som uppfyller både låga tillverkningskostnader och hög kvalitet. Sådana informationskällor kan vara: Skisser, ritningar, produktspecifikationer och designalternativ. En detaljerad förståelse för tillverknings-och monteringsprocesser. Uppskattning av tillverkningskostnader och produktionsvolymer. 3

4 För att täcka behovet av all den varierande informationen som DFM kräver, använder sig många företag av tvärfunktionella team, samt expertis utifrån. Teamen består väldigt ofta av, förutom produktdesigners förstås, ingenjörer specialiserade på tillverkning, ekonomer och produktionspersonal. Tanken är att se möjligheterna och problemen inom produktutvecklingen ur många olika infallsvinklar. DFM används genom hela produktutvecklingsprocessen. Redan under konceptutvecklingsfasen då funktioner och produktspecifikationer bestäms har man börjat tillämpa DFM-verktyget. Då konceptval genomförs, har man oftast kostnader som den viktigaste beslutsgrunden. Detta trots att alla kostnadsuppskattningar i den fasen är högst subjektiva och ungefärliga. När produktspecifikationerna är klara, tvingas teamen ofta kompromissa mellan de prestandan man vill ha fram. Som ett exempel kan nämnas att minskad vikt kan leda till ökade tillverkningskostnader. Vid den här tidpunkten har PU-teamet en BOM lista dvs. en lista med delar, med uppskattade kostnader för dem. Under system-level design fasen bestämmer sig teamet om hur de skall dela upp produkten i komponenter, baserat på implikationer om kostnader och komplexitet angående tillverkning. Mer exakta kostnadsuppskattningar kan göras under design på detaljnivåfasen av utvecklingen, då flertalet beslut styrs av tillverkningsaspekter. Bilden visar DFM-metoden. De fem stegen, sambanden mellan dem och upprepningen som sker i processen. 4

5 Steg 1 Uppskatta tillverkningskostnaderna Hur uppskattas/beräknas tillverkningskostnaderna? Man kan beskriva tillverkningen som ett system med indata och utdata. Indata består av råmaterial, inköpta komponenter, anställdas kraftansträngningar, energi och utrustning, medan utdata består av färdiga varor och spill/avfall. Tillverkningskostnaden är summan av de samlade utgifterna för all indata i systemet och bortskaffande av avfall producerat av systemet. Det är vanligt förekommande att företag använder sig av kostnad per tillverkad enhet när de skall räkna ut tillverkningskostnaderna. h = ö (.. å ) Denna förenklade modell kan skapa problem i den mer komplicerade verkligheten som vi trots allt lever i. Varför är det mer invecklat att få rättvisa beräkningar av tillverkningskostnaderna? Här följer några exempel på varför: Vilka begränsningar har tillverkningssystemet? Skall fältarbeten (service, installation, reparation) ingå i tillverkningskostnaderna? Hur ska man behandla produktutvecklingsaktiviteter? Hur är kostnaderna fördelade på system där man använder sig av flera produktionslinjer? Kategorisering av kostnaderna per tillverkad enhet för en produkt Komponentkostnader Innefattar standardkomponenter som motorer, strömbrytare, elektroniska chip, skruvar mm. Andra komponenter är specialtillverkade delar, tillverkade från råmaterial enligt tillverkarens design. Det kan handla om t.ex. stålplåt, plastkulor eller aluminiumstänger. Specialtillverkade komponenter kan tillverkas både internt på den egna anläggningen, eller specialbeställas från en extern leverantör. Monteringskostnader Produkterna är oftast hopmonterade av flertalet komponenter. I monteringskostnaderna brukar ingå kostnaden för arbetskraft men även kostnaden för utrustning och verktyg. Overheadkostnader Kan beskrivas som alla andra kostnaderna för tillverkning. Det finns två olika typer av overheadkostnader. Stödkostnader, som förknippas med materialhantering, kvalitetssäkring, inköp, frakt, lokalkostnader mm. De stödsystemen är viktiga för tillverkningen och kostnaderna för dess hänger ihop med produktdesignen. Indirekta tilldelningskostnader, som förknippas med kostnader som inte kan kopplas till någon specifik produkt men som måste betalas för att kunna bedriva sin verksamhet, t.ex. underhåll av byggnad som delas av många produkter. Indirekta kostnader är ej relevanta för DFM, för att de inte är specifikt ihopkopplade med designen av en produkt. 5

6 Fasta eller rörliga kostnader Man kan dela in tillverkningskostnaderna i fasta eller rörliga kostnader. Fasta kostnaderna är de som är förutbestämda och fasta dvs. inte beroende av antalet produkter man tillverkar, t.ex. installation av en produktionslina. Trots detta är ju inga kostnader helt fasta, till exempel kan en ökad produktionsvolym tvinga fram en investering i en till produktionslina. Det underlättar att bestämma de fasta kostnaderna genom att i förhand fastställa produktionsvolym och tidsåtgång. Därigenom kan man planera produktionen med de linor och maskiner som behövs köpas in. Rörliga kostnader är de kostnader som är direkt beroende av hur många enheter av en produkt som skall tillverkas. Till exempel är mängden inköpt råmaterial direkt beroende av antalet enheter som skall tillverkas. BOM(Bill of Materials) Kanske det viktigaste stödet när man skall göra en beräkning av tillverkningskostnaderna. Den hjälper att organisera samt ge en bild över vilka delar som ingår i produkten och hur kostnaderna är fördelade på komponentnivå. Både fasta och rörliga kostnader finns med. Rörliga kostnader kan vara material, maskintid och arbetskraft. Fasta kostnader innefattar verktyg och andra ickeupprepande utgifter såsom specialutrustning. Uppskattning av kostnader för standardkomponenter Uppskattning av kostnader för standardkomponenter kan ske på två sätt: Jämför varje del med en liknande del som företaget redan tillverkar eller köper in i jämförbara mängder. Fungerar bäst när det gäller små komponenter som skruvar och bultar. Fråga om prisuppgifter hos en återförsäljare. Gäller främst vid kostnader för större komponenter. Kostnaderna beror mycket på vilka volymer man kommer att tillverka. En leverantör kan tänka sig att göra en speciallösning till en standardkomponent, om produktionsvolymen är tillräckligt hög. Samtidigt kan specialkomponenter tillföra komplexitet och högre kostnader för produktionssystemet och installation/service som gör att stödkostnaderna höjs. Uppskattning av kostnader för specialkomponenter Specialkomponenter är delar som är speciellt framtagna för en produkt och som görs av tillverkaren eller leverantören. De tillverkas för det mesta enligt samma processer som standardkomponenter, men de är framtagna för att enbart användas till en specifik tillverkares produkter. När en specialkomponent är en enda del, kan man uppskatta kostnaden genom att sammanställa kostnaderna för råmaterial, tillverkningsprocess och bearbetning. I de fall då specialkomponenten är en sammanmonterad enhet av flera olika delar, då anses den vara en egen produkt och för att få fram kostnaden beräknas kostnaden för varje delkomponent och sedan adderas kostnaden för montering och overheadkostnader. 6

7 Uppskattning av kostnader för montering Så fort en produkt har fler delar än en krävs det montering. Monteringen sker nästan alltid manuellt, såvida produktionen inte överstiger flera hundra tusen exemplar per år. Undantaget montering av elektroniska kretskort, som numera monteras maskinellt även vid låga volymer. Manuell monteringskostnad kan beräknas genom att addera tiden för varje monteringsprocess och multiplicera med en arbetstidskostnad. Monteringstiden varierar beroende på storleken på delarna, svårighetsgraden och produktionsvolymen. Vid stora volymer kan arbetarna specialisera sig på vissa procedurer och speciella verktyg och fixturer kan assistera vid montering. Steg 2 Reducera komponentkostnaderna För att kunna reducera komponentkostnaderna, måste man förstå vilka processbegränsningar och kostnadsdrivare man har. Till exempel kan en designer vilja konstruera en liten radie på en del som skulle innebära att en komplicerad och dyr maskinoperation krävs för att fysiskt kunna framställa den. Det kan även handla om för snäva toleranser som skulle innebära stora svårigheter att framställa sådan noggrannhet i produktionen. Många gånger är dessa saker inte nödvändiga för produktens funktion, utan de tillför enbart onödiga kostnader till den. Tvärtom är det ofta väldigt enkelt att designa om produkten så att man undviker kostsamma tillverkningsprocedurer. Detta kräver dock att designern har kunskap om vilka processer som är komplicerade för tillverkningen och vad som driver kostnaderna. I vissa fall kan man förenkla arbetet för designers, och undvika kostsamma procedurer genom att i förväg ge bestämda krav och restriktioner på hur produkten skall se ut(dimensioner), materialval, tillverkningssätt osv. I de fall då tillverkningsprocesser är svåra att fastställa kapacitet och kostnader för, måste man lita på de människor som jobbar med de processer som har med tillverkning av delar att göra och som har en djupare kunskap om dessa. De människor kan bidra med ovärderlig kunskap om hur man kan designa om komponenter för att reducera produktionskostnader. Omkonstruktion för att eliminera processteg Man kan skära ner på tillverkningstid och kostnader genom att ta bort vissa onödiga steg inom tillverkningsprocessen. Detta sker med hjälp av omkonstruering, en slags effektivisering av den tidigare designen som kanske inte helt o hållet uppfyllde de ekonomiska och tillverkningsmässiga kraven. Vissa steg kan vara helt onödiga, t.ex. behöver aluminiumdetaljer inte målas om de inte är synliga för användaren. I andra fall kan man nästan uppnå den slutgiltiga produktens geometri i en enda tillverkningsprocess (genom t.ex. gjutning), och bara en liten del efterbearbetning krävs för att produkten skall anses färdig. Då man kan eliminera onödiga processteg, kan man tjäna pengar. Standardisera komponenter och processer Kostnaden per enhet sjunker i takt med att produktionsvolymen av en komponent ökar. I takt med ökad volym höjs även kvaliteten och prestandan, genom att producenten av produkten kan investera i utbildning av personal och förbättring och utveckling av komponentens design och dess produktionsprocess. För att uppnå fördelarna med ökad produktionsvolym kan man använda sig av standardkomponenter. De är komponenter som delas av flera produkter. 7

8 Black Box strategi En strategi för reducering av komponentkostnader som används flitigt av bilindustrin i Japan. Underleverantören får endast information om vad produkten skall klara av, inte hur det skall uppnås. Då finns det möjlighet för leverantören att själv designa och plocka ihop komponenter till minsta möjliga pris. Denna modell avlastar det egna teamets ansvar när det gäller konstruktion av komponenten. För en lyckas Black Box strategi krävs dock tydliga och noggranna definitioner av funktioner, interface och samverkan mellan varje komponent. Steg 3 Reducera monteringskostnaderna DFA- Design For Assembly kan översättas till monteringsdesign. För att kunna reducera kostnaderna för montering är det viktigt att fastställa vad monteringen i sig innebär. Denna kostnad är bara en liten del av den totalen, men även här är det av vikt att hålla kostnaderna nere. Det finns dock andra vinster som kan göras om produkten tillverkas mer monteringsvänlig. Produktionstakten kan öka då monteringstiden kortas. För att kunna beräkna monteringskostnaderna har Boothroyd och Dewhurst tagit fram ett såkallat DFA-index. Detta index visar hur lång tid monteringen tar jämfört med den teoretiska tillgängliga monteringstiden. = ( ) (3 ) För att kunna bestämma det teoretiska minsta antalet detaljer ska, enligt Boothroyd och Dewhurst, följande tre frågor ställas angående varje detalj i monteringen: 1. Måste detaljen röra sig i förhållande till resten av produkten? Små rörelser från exempelvis elastiska gångjärn eller fjädrar räknas inte 2. Är det nödvändigt för funktionen att detaljen är tillverkad av ett annat material än resten av produkten? 3. Måste detaljen demonteras för att kunna montera vissa andra detaljer, byta ut detaljer eller utföra underhåll på produkten? Om svaret blir ja på en eller fler av dessa frågor måste detaljen i teorin vara separat. Om alla ovanstående frågor besvaras med nej kan detaljen integreras med andra detaljer. Detta sparar tid och kostnader då monteringen eliminerats. Om huvuddetaljen tillverkas via pressning eller gjutning tillkommer knappt några extra kostnader för den integrerade detaljen alls. Det finns fler fördelar med att integrera detaljer. Komplicerade gränssnitt mellan detaljerna elimineras och styrningar mellan detaljerna sköts maskinellt. 8

9 Tre sekunders konstanten i DFA-indexet motsvarar den teoretiska tiden det tar att hantera och montera en för detta perfekt avsedd detalj. På två olika produkter med samma antal detaljer kan monteringstiden skilja avsevärt. Beroende på detaljens geometri, handhavande och placering i huvuddetaljen får en tidsfaktor på två eller tre multipliceras med totala tiden. Boothroyd och Dewhurst menar att det finns ett antal punkter i en montering som om dessa följs gör den optimal. Montering av detalj ska ske uppifrån Passning av detalj sker genom fysisk styrning Detaljorientering ska ej vara nödvändig Enhandsmontering av detalj Verktygslös montering Detalj monteras med endast en linjär rörelse Låsning av detalj sker i monteringsögonblicket. I vissa fall, om det medger enklare transport eller fördelaktig lagring av produkten, kan kunden själv få utföra enklare monteringar. Det gäller då att detaljerna ska vara lätta att förstå och det ska inte krävas någon speciell kompetens Steg 4 Reducera produktionsstödkostnaderna Efter att ha arbetat med de fyra tidigare stegen i DFM kan ännu en besparing uppstå. Produktionsstödskostnaderna kan minskas då antalet lagerförda detaljer minskar. Då behovet av antalet anställda minskar, sänks också kostnaderna för personalavdelning och arbetsledning. Om det dessutom används standardiserade detaljer minskar behovet av kvalitetskontroller och tekniskt understöd. För att minska den systemiska komplexiteten i en tillverkningsprocess skulle det kunna hårddras till en enda detalj som kommer färdigprocessad direkt ur en enda maskin. Dessvärre är det få system som ser ut så. Komplexiteten ökar med antalet variationer i processen. I många tillverkningssystem finns ofta hundratals leverantörer med hundratals människor som tillhandahåller tusentals olika detaljer. Dessutom kan det röra sig om dussintal av olika processer och produkter. Alla dessa delar av kedjan behöver kontrolleras, övervakas, inventeras och inspekteras. Detta bidrar till enorma kostnader för företaget. Dessa kostnader kan kapas med hjälp av smart och effektiv tillverkningsdesign. Ett sätt att mäta resultatet av designen är att föra ett resultatschema där olika faktorer värderas på en skala (exempelvis 1-10). Där kan resultaten från design 1 jämföras med resultaten från den nya förenklade/förbättrade designen. 9

10 Felsäkring är också en viktig aspekt inom DFM. Här kan en metod som kallas Error Proofing användas. Det innebär att man tidigt i processen förebygger och eliminerar felorsaker. Exempel på en sådan felorsak kan vara att det används två typer av skruvar som är väldigt lika varandra eller två till storleken likadana, men med olika gängor. En lösning då kan vara färgkodning. Steg 5 Betänk effekterna av DFM-beslut på andra faktorer Målet med att använda sig av DFM är inte enbart att sänka tillverkningskostnaderna. Andra viktiga aspekter på en produkts ekonomiska succé är också beroende av kvalitet, utvecklingskostnad och produktens lanseringstid. I slutändan är det ändå företagets totala ekonomi som står i centrum. Detta kan medföra att enskilda produkters och projekts ekonomiska framgång inte prioriteras. Innan DFM-beslut fattas måste de alltid utvärderas för att se hur de påverkar den värdefulla utvecklingstiden. I stora projekt kan det röra sig om hundratusentals dollar per dag. Det uppstår en komplicerad situation i förhållandet mellan DFM och utvecklingstid. Vid tillämpning av vissa DFA-punkter kan vissa detaljer bli så komplexa att tillverkningstiden ökar vilket gör att projektets varaktighet förlängs. Då har vinningen av att applicera DFM försvunnit. Det går att se utvecklingskostnaden som en sorts avspegling av utvecklingstiden. Detta gör att samma försiktighet som vid detaljers komplexitet relaterat till utvecklingstiden måste tas. Generellt sett kan ett företag som kraftigt anammar låga tillverkningskostnader i utvecklingsprocessen utveckla produkter till samma kostnader och samma tidpunkter som de företag som inte lägger samma vikt på utvecklingskostnaderna. Detta kan bero på korrelationen mellan noggranna DFM-metoder och väl genomförd projektledning. Produktkvaliteten får dock ej försummas i jakten på god DFM. I optimala förhållanden ökar produktkvaliteten i takt med att tillverkningskostnaderna minskar. DFM som primärt inriktas på lägre tillverkningskostnader kan även resultera i enklare demontering för service, bättre funktion och göra produkten lättare att återvinna. I andra fall kan icke noggrant utförd DFM leda till att produkternas kvalitet sänks. Det är alltså viktigt att alla aspekter av kvalitet anammas. DFM-beslut kan leda till att effekterna av dessa förs vidare till andra ansvarsområden utanför utvecklingsteamet. Dessa effekter kan i ekonomiska ordalag ses som externa. Två av effekterna är livscykelkostnader och återanvändning av komponenter. Vissa produkter kan under sin livscykel dra på sig kostnader som inte visas i tillverkningskostnaden. Det kan exempelvis vara samhälleliga kostnader som återvinning av miljöfarliga avfall eller servicekostnader. När det kommer till återanvändning av komponenter kan ett designteams resultat hjälpa andra team i sitt jobb med DFM. Dessa komponenter kan passas in i andra produkter utan att belasta projektets utvecklingskostnad. 10

11 Analys För att kunna använda sig av DFM i en produktutvecklingsprocess krävs att man gör ett antal uppskattningar av tid och kostnader. Om man tack vare lång erfarenhet av produktutvecklingsarbete är duktig på att göra realistiska uppskattningar får man ett bra underlag till sin DFM. Som konstruktör gäller det att ha bra koll på tillverkningsprocessen. Det är väldigt lätt att man vill göra snygga CADmodeller med fina radier och kanske snäva toleranser osv. Det man då inte har räknat med är att dessa designelement oftast är väldigt komplicerade att tillverka, och kräver eventuellt dyra specialmaskiner och tillverkningssätt. Samtidigt har man mycket att vinna redan i designprocessen om man har goda kunskaper inom materiallära och tillverkningsprocesser. Förenklingar av modeller, som innehåller färre komponenter medför att man kan tillverka produkten i en process med ingen eller mycket lite efterbearbetning, vilket leder till reducerade tillverkningskostnader och monteringskostnader för företaget. Monteringskostnaden är i sig en ganska liten del av totalkostnaden men kan vara med och bidra indirekt till att andra kostnader minskar. Värt att notera är att man inte skall tumma på kvalitet och säkerhet även om minskade kostnader är huvudmålet hos många företag. En annan stor besparing som kan göras är att i omfattande utsträckning använda sig av standardkomponenter. Detta gör att behovet av egen tillverkning och beställningstillverkning av specialkomponenter minskar. Designteamets sammansättning gör också att möjligheter upptäcks och problem elimineras vid tillverkningen. Ett väl sammansatt designteam kan enligt Ulrich och Eppinger bestå av ingenjörer specialiserade på tillverkning, designers, ekonomer, produktionspersonal samt experter utifrån. Här tycker vi att en grupp som borde finnas med i ett komplett designteam är ergonomer. Ergonomi ökar produktens användarvänlighet, vilket i högsta grad är viktigt för kundtillfredsställelse och produktens värde. När det handlar om att uppskatta kostnaderna enligt formeln ö (.. å ) ( h = ) är det viktigt att vara träffsäker i sina uppskattningar. Små fel kan fort få stora konsekvenser när de läggs samman. Vi håller fullständigt med författarna i att det är mycket svårt att veta vad som ingår i tillverkningskostnaden samt hur de är fördelade på de olika produkterna som tillverkas. Hur ska man hantera kostnaderna för produktutvecklingsaktiviteterna, service på produkterna, installation av produkter hos kund? Om det fördelas olika mellan olika projekt blir det än mer komplicerat att göra fullständiga beräkningar. 11

12 Diskussionsfrågor Vad kan följderna av att inte ha ett komplett designteam bli? Hur långt ska man dra kostnadsbesparingarna? Hur mäter man resultatet av att DFA:n har varit lönsam? (Ex. Har produktens design gjort att dyrare tillverkningsmetoder måste användas?) Hur kan konstruktören påverka produktens tillverkningskostnader? Kan det vara värt att i vissa fall lägga in fördyrande element i en produkt för att vinna förtroende och goodwill trots att förtjänsten blir något lägre? Kan det finnas nackdelar med för styrt DFM-tänk i designprocessen? 12

[DESIGN FOR MANUFACTURING]

[DESIGN FOR MANUFACTURING] PM Claes Eriksson, David Lihv, Petra Liljenroth Mälardalens Högskola, IDT KPP306, produkt och processutveckling 2010 03 05 [DESIGN FOR MANUFACTURING] Kapitel 11, Product Design and Development, Karl T.

Läs mer

PM: Design for Manufacturing

PM: Design for Manufacturing PM: Design for Manufacturing I den inledande delen av produktutveckling är det av hög vikt att se till kundens behov, krav och produktens egenskaper samt korrelation mellan dessa aspekter. I det senare

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

DFA2 Design For Assembly

DFA2 Design For Assembly DFA2 Design For Assembly Ämne DFA2 är till för att finna monteringssvårigheterna på produkter som monteras automatiskt. Då produkten är utformad att monteras automatiskt bidrar det till att den blir enkel

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Onsdag 5:e Oktober 13:15 16:00 Föreläsning 6, PPU204 Produktutveckling 1

Onsdag 5:e Oktober 13:15 16:00 Föreläsning 6, PPU204 Produktutveckling 1 Onsdag 5:e Oktober 13:15 16:00 Föreläsning 6, PPU204 Produktutveckling 1 Eftermiddagens agenda Tillverkningsanpassad konstruktion, DFM, kapitel 13 Paus 5min Prototypframtagning, kapitel 14 Robust konstruktion,

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen KPP306 Produkt- och processutveckling Joakim Vasilevski 10/4/2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Skisser... 3

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Välkommen till ProduktProcessUtveckling AB - en kort repetition om vad som hänt

Välkommen till ProduktProcessUtveckling AB - en kort repetition om vad som hänt Välkommen till ProduktProcessUtveckling AB - en kort repetition om vad som hänt PPU AB (PPU 204) En kurs HT1 på 7,5 p halvfart Företagsledning: Janne Färm och Niklas Friedler Repetitionsföreläsning 2015-10-29

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

Seminarieuppgift. Kapitel 12 - Wrapping Up the Design Process and Supporting the Product. Lina Bjelkenäs Matilda Lagerkvist Keng Su

Seminarieuppgift. Kapitel 12 - Wrapping Up the Design Process and Supporting the Product. Lina Bjelkenäs Matilda Lagerkvist Keng Su Akademin för Innovation, Design och Teknik Seminarieuppgift Kapitel 12 - Wrapping Up the Design Process and Supporting the Product Lina Bjelkenäs Matilda Lagerkvist Keng Su Ordlista DFA DFE DFM ECN/ECO

Läs mer

Vad är en designprocess?

Vad är en designprocess? Vad är en designprocess? En designprocess är organisation och ledning av människor och den information och kunskap de tar fram vid utvecklingen av en produkt Vilka variabler kan vi kontrollera? Hur mäter

Läs mer

Industridesign. Mälardalens Högskola. KPP306 Produkt- och processutveckling

Industridesign. Mälardalens Högskola. KPP306 Produkt- och processutveckling Mälardalens Högskola Industridesign KPP306 Produkt- och processutveckling Seminariegrupp 6: Christoffer Löfstrand, Jan-Peter Rosén, Joakim Vasilevski 2012-02-28 Innehållsförteckning Inledning... 2 Vad

Läs mer

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist CHALMERS IKOT 2010 7.1 Systemarkitektur Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist Innehåll 7.1.1 Modularisering av produkten m.h.a. flödesschemat...3 7.1.2

Läs mer

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring 2012-04-10 KPP306 Produkt- och Processutveckling 15hp Mikael Knutsson Inledning I kursen KPP 306 Produkt och Processutveckling

Läs mer

PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING

PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING Seminarie-PM KPP306 D-nivå 15hp Mälardalens högskola februari 2008 Akademin för innovation, design och teknik, IDT Cecilia Grubbström, Inpre 4 Sandra Karlsson, Inpre 4 Innehållsförteckning

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer

Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning

Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning Robert Bjärnemo och Damien Motte Avdelningen för maskinkonstruktion Institutionen för designvetenskaper LTH Inledning Kalkylmetoder Payback-metoden (återbetalningsmetoden)

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry På EuroMaint Industry är vi specialister på effektiv produktion. Vi hjälper ledande industriföretag att öka sin konkurrenskraft genom

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Managing Projects. Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed Kapitel 16.

Managing Projects. Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed Kapitel 16. Seminarie PM Managing Projects Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed. 2008. Kapitel 16. Alina Ekström, Annika Henrich & Axel Hällström 2011-02-24

Läs mer

Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Datum: Detaljnummer:

Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Datum: Detaljnummer: Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Har vi sett till att detaljerna själva visar hur de skall monteras, att formen är tydlig och att de bara går att montera rätt? Har vi standardiserat detaljerna för

Läs mer

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner Grupp C5 7.1 Systemarkitektur 7.1.1 Träddiagram Träddiagrammet visar gränssnitt för de olika modulerna i produkten SCREEDRY, se figur 1. Figur 1. Träddiagram över SCREEDRY 7.1.2 Modulfunktioner Nedan beskrivs

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Kravspecifikation KPP017

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Kravspecifikation KPP017 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Kravspecifikation KPP017 Annika Henrich, Claes Eriksson, Emma Johansson, Nadja Suonperä 091006 Inledning En kravspecifikation är ett slags kontrakt som upprättas mellan uppdragsgivare

Läs mer

Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3

Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3 Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3 Grupp C3 Handledare: Daniel Corin Stig Sebastian Marklund 2011-03-01 Sebastian Merino Tobias Jungbark Mattias Larsson Ziad Kairouz 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess MÄLARDALENS HÖGSKOLA Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess En sammanfattning av artikeln Toyota s Principles of Set-Based concurrent Engineering Philip Åhagen och Anders Svanbom 2/23/2011 Bakgrund

Läs mer

Upprop & Lediga tjänster

Upprop & Lediga tjänster Upprop & Lediga tjänster Det finns 60 lediga tjänster på PPU AB Välj en ledig tjänst vid första bordet PPU AB har 4 avdelningar vid huvudkontoret i Eskilstuna samt vid Västeråsfilialen: Marknadsavdelning,

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur Modularisering och träddiagram över modulernas gränssnitt Vi har delat upp torktumlaren i moduler utefter vårt funktionella diagram. De moduler vi kom fram till

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 INTE SÅ ENKELT. Att formspruta plast kan vara svårt. Åtminstone om man som vi på Nolato

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111

Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111 KMProdOvn Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111 MÅL: Efter deltagandet i de introducerande föreläsningarna om produktkalkyler

Läs mer

Introduktion. Av Tobias Lindström KPP039 MDH 2010

Introduktion. Av Tobias Lindström KPP039 MDH 2010 Sida1 Introduktion I kursen KPP039 på Mälardalens högskola fick vi i uppgift att fördjupa oss om ett ämne som härrörde till våran senaste uppgift som vi utfört. Jag var i en grupp som har hjälpt ett företag

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

Kan du det här? Geometrisk summa och linjär optimering

Kan du det här? Geometrisk summa och linjär optimering Kan du det här? Geometrisk summa och linjär optimering o Vad menas med en geometrisk talföljd? o Vad menas med geometrisk summa? Kan du beräkna geometrisk summa? o Hur kan geometrisk talföljd tillämpas

Läs mer

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik 3-D Skrivare Individuellt arbete, produktutveckling 3 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling Innovation och produktdesign Mikael Knutsson

Läs mer

Innehållsförteckning 2 IKOT

Innehållsförteckning 2 IKOT Inlämning 7.1 IKOT Inlämningsuppgift 7.1 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40.

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Design och produktveckling Ett arbetsområde i Teknik Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Ur det centrala innehållet i kursplanen för teknik, årskurs 7-9: Bearbetning av råvara till färdig

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Samarbete gav både MONEY och P2000 en skjuts framåt

Samarbete gav både MONEY och P2000 en skjuts framåt Samarbete gav både MONEY och P2000 en skjuts framåt Att införa avancerad produktionsuppföljning kräver inte bara ny teknik utan också utvecklade arbetssätt. Detta framgår tydligt av Scanias erfarenheter

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

7.2 Detaljkonstruktion

7.2 Detaljkonstruktion 7.2 Detaljkonstruktion En CAD-modell av produkten och dess komponenter tas fram för att fastställa design och utformning. Att se en visuell modell är också till hjälp för att upptäcka vissa problem och

Läs mer

Anledning: Generellt så undviker QUPER att göra fullständiga förutsägelser för relationerna mellan ett systems fördelar, kostnad och kvalitet.

Anledning: Generellt så undviker QUPER att göra fullständiga förutsägelser för relationerna mellan ett systems fördelar, kostnad och kvalitet. Fråga 1. QUPER Påstående: QUPER är en modell för att elicitera krav Anledning: Generellt så undviker QUPER att göra fullständiga förutsägelser för relationerna mellan ett systems fördelar, kostnad och

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Spara stort med elpo-byggelement

Spara stort med elpo-byggelement Spara stort med elpo-byggelement Spara på byggtiden Spara på bostadsytan Spara på materialkostnader Spara dessutom på naturen Elpotek Oy innovationer inom husteknik Företaget Elpotek Oy är specialiserat

Läs mer

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Fallstudie utförd av produktavdelningen inom additiv tillverkning Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Ramen har tillverkats additivt i titanlegering

Läs mer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys (SAM) vid sex nordiska företag BJÖRN JOHANSSON, ANDERS KINNANDER Product and Production Development

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Produktspecifikationer och QFD. Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering

Produktspecifikationer och QFD. Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering Produktspecifikationer och QFD Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering Innehållet i presentationen Målspecifikation (target specification) Vad ska man tänka på vid kravställning?

Läs mer

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar.

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar. Sammanfattning Höganäs ser närmast att tillverkning av induktorer och komponenter till elektriska motorer inom områdena kraftdistribution och elektriska drivsystem etableras. Tillverkning i liten skala

Läs mer

En produkts livscykel

En produkts livscykel En produkts livscykel Du ska arbeta med en produkt eller förpackning. Den ska vara gjord av ett eller flera olika material. Du ska beskriva produkten från det att produkten är råvara och fram till färdig

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Torsdag 3:e September 13:15 17:00 Föreläsning 2, PPU204 Produktutveckling 1

Torsdag 3:e September 13:15 17:00 Föreläsning 2, PPU204 Produktutveckling 1 Torsdag 3:e September 13:15 17:00 Föreläsning 2, PPU204 Produktutveckling 1 Eftermiddagens agenda Allmän kursinfo Sammanfattning av kapitel 1-3 Produktplanering, kapitel 4 Kort paus, 10 min Identifiering

Läs mer

BELÄGGNING. Ämnets syfte

BELÄGGNING. Ämnets syfte BELÄGGNING Ämnet beläggning behandlar beläggningsarbete, från tillverkning av asfalt till det att vägobjektet är färdigt att brukas. I samhället ställs allt högre krav på vägars utformning och kvalitet.

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling

MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT Patrick Luthardt Marie Norling 2/23/2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Kapitel 10

Läs mer

Konstruktion Automation Systemlösningar Projektledning Validering Utredningar Dokumenthantering Produktionsteknik Produktionsflöde

Konstruktion Automation Systemlösningar Projektledning Validering Utredningar Dokumenthantering Produktionsteknik Produktionsflöde Konstruktion Automation Systemlösningar Projektledning Validering Utredningar Dokumenthantering Produktionsteknik Produktionsflöde Till er tjänst Ibland kan man behöva lite extra hjälp med konstruktionsarbetet

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

HANTVERK. Ämnets syfte

HANTVERK. Ämnets syfte HANTVERK Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen

Läs mer

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet.

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det. Beprövade produkter utvecklade för säkra och lönsamma transporter. Världsledande produkter. ExTe Fabriks

Läs mer

Energieffektiva Bostäder

Energieffektiva Bostäder Energieffektiva Bostäder Symbios mellan energieffektivitet och produktionseffektivitet Albert Boqvist Upplägg Presentera vad som har gjorts samt vad som skall göras (3 steg) Projektets mål Utveckla riktlinjer

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Kapitel 6 Konceptgenerering Product Design and Development

Kapitel 6 Konceptgenerering Product Design and Development Akademin för Innovation, Design och Teknik Kapitel 6 Konceptgenerering Product Design and Development Produkt- och processutveckling, KPP306 3 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling,

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Innehållsförteckning 3.1 Kartlägg kundens röst...2 3.1.1 Kundkedja...2 3.1.2 Kundundersökning...3 3.2 Baskrav, uttalade krav samt pricken över i...4 3.2.1 Kravträd...4

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

Produktutveckling med formgivning

Produktutveckling med formgivning Produktutveckling med formgivning Seminarie-PM Mälardalens Högskola, Eskilstuna 20070223 Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling D-nivå,10 p : Kristian Grönlund Annica Hällkvist Johan

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ Praktiska råd för projektörer 5 MINUTERS LÄSTID ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD Den hårda konkurrensen i en osäker ekonomi kombinerat

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Termografering Postad av Mats Persson - 13 nov 2012 18:48 Har vi någon termograferingsexpert här? Vad ska man köpa för utrustning? Finns det några bra utbildningar? Hur långt klarar man sig på en sån här?

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde IKOTTME040 2009 03 01 GruppB6 5 Skapaettvinnandekoncept 5.1 Skapaalternativakonceptmedhögrekundvärde Förattfåutstörstamöjligakundvärdehosproduktenböralternativakoncepttasframsomärbättre änreferenslösningen.ettkonceptärvanligenenskiss,ettdokumentellerenenkelprototyp,somger

Läs mer

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009 D1 Steg 7 Konstruera konceptet, del 2 0 7.2 Inledning När alla delsystem nu har utformats översiktligt och deras funktioner definierats i detalj är det dags att slutgiltigt dimensionera alla ingående komponenter

Läs mer

PRODUKT OCH PROCESSUTVECKLING MIN SYN PÅ ANVÄNDANDET AV QFD I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN. Mälardalens Högskola Natalie Karlsson

PRODUKT OCH PROCESSUTVECKLING MIN SYN PÅ ANVÄNDANDET AV QFD I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN. Mälardalens Högskola Natalie Karlsson PRODUKT OCH PROCESSUTVECKLING MIN SYN PÅ ANVÄNDANDET AV QFD I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN Mälardalens Högskola Natalie Karlsson D Min syn på användandet av QFD i Produktutvecklingsprocessen enna essä bygger

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

12. Konstruktion Bygg- och anläggningskonstruktion, se verksamhetsområde 13. Yrkeskod enligt ALS 121

12. Konstruktion Bygg- och anläggningskonstruktion, se verksamhetsområde 13. Yrkeskod enligt ALS 121 Yrkeskod enligt ALS 121 Utför enklare ritningsarbete, manuellt eller via CAD-program, utan krav på att kunna göra egna beräkningar. Arbetsresultatet är ofta ritningar, diagram, scheman eller motsvarande.

Läs mer

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling 1 [5] Handledning för livscykelkostnad vid upphandling Kalkyl för personbil LCC i upphandling LCC-verktyget för personbilar är främst anpassat för att användas i anbudsutvärderingen för att klargöra den

Läs mer

Modern utrustning och välutbildad personal - en garanti för precision och effektivitet

Modern utrustning och välutbildad personal - en garanti för precision och effektivitet Göran Lindvall VD Direkt nr. 0923-794 00 Mobil nr. 070-246 58 70 Kenneth Andersson schef Direkt nr. 0923-794 02 Mobil nr. 070-317 53 41 Kjell Lindfors Teknik - Konstruktion Direkt nr. 0923-794 01 Mobil

Läs mer

Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306

Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306 Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306 Product Design and Development, Ulrich och Eppinger 2008 Kapitel 12 Sebastian Englund Victor Asting Syfte och metod Syftet med detta PM är att en

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer