5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde"

Transkript

1 IKOTTME GruppB6 5 Skapaettvinnandekoncept 5.1 Skapaalternativakonceptmedhögrekundvärde Förattfåutstörstamöjligakundvärdehosproduktenböralternativakoncepttasframsomärbättre änreferenslösningen.ettkonceptärvanligenenskiss,ettdokumentellerenenkelprototyp,somger enlagomtydligbildavdentänktalösningenförattmanskaförståidén.oftastärdetlättareatthitta ettbrakonceptjuflerkonceptsomtasfram.kvantitetledertillkvalitet.detförstamåletärdärföratt ta fram så många nya koncept som möjligt, som täcker allt från minimala förändringar av referenslösningentillheltnyalösningar.enmetodförattfåframdessanyakonceptärattanvända sigavolikataktiker. Re use: Enavdessagårutpåattmanförstochfrämstserövervilkafunktionerhosreferenslösningensom har högt funktionellt värde, är billiga och inte medför några oönskade problem. De komponenter som uppfyller detta kan utan problem återanvändas i andra koncept. Problem som kan dyka upp i samband med denna metod kan vara att siffror från referenslösningen kan vara felaktiga och överskattade. De saker som vi ansåg att vi kunde ta med från referenslösningen, d.v.s. dagens lösning,varblandannatmaterialvaliformavplast,sättetröretärgängatochlocket. Re fine: En annan taktik är att försöka optimera bort brister och kostnader för att trimma och öka robusthetenhosprodukten.dettagörsgenomattseöverdåligdesign,överdimensionering,onödigt snävatoleranser,dåligalösningskompromisser,variationochotillräckligrobusthet.dåligdesignkan medföra att produkten t.ex. inte är bekväm och i vissa fall farlig men även att den inte speglar företagets image. När brist på kunskap och information styr dimensioneringen så finns det risk för överdimensionering långt över vad som är satt som rimligt. Detta leder till större kostnader men sätterävenkäpparihjulenförandrakonstruktionslösningar.snävatoleranserärväldigtkostsamma och bör reserveras för områden som är ytterst kritiska för kundvärdet. Bristande kunskap om kundens behov kan leda till dåliga kompromisser mellan motsättande krav. Tillverknings och tekniska lösningar tas större hänsyn till än till kundens perspektiv och man förlorar kundvärde. Att kunna hålla en jämn standard på tillverkningen minskar kvalitetskostnader. Variation mellan olika exemplar är den drivande kraften när det gäller kostnader i process såväl som i produkter. Naturligtvis är bristande robusthet ett problem eftersom produkten lätt går sönder. I vårt fall är dagens lösning ej optimerad för de nya förhållanden som kommer gälla på den nya lastbilen. Dess designärinteilinjemeddesstänktafunktionvilketmåsteåtgärdas.utformningavennydesignärav störstaviktivårtprojektförattgöraproduktenmerlättåtkomligochattanpassadenbättretillden nya miljön. Om det visar sig att dagens lösning är kraftigt överdimensionerad och har för snäva toleranserkanenmerkorrektanpassadproduktmedförakostnadsbesparingar. Re duce: Ytterligare en taktik är att försöka ta bort system, komponenter och processer och därigenom förbättraprestandaochminskakostnader.dettagörst.ex.genomattersättatrekomponentersom utför varsin funktion med en komponent som utför alla tre funktioner. Antalet komponenter blir därigenom reducerade till ett minimum. I vårt fall kan man undvika undersystemet spillskydd, som

2 IKOTTME GruppB6 idag löses genom en stor spillkopp runt öppningen, genom att förflytta påfyllningspunkten utanför frontgrillen. På så sett hamnar eventuellt spill direkt på marken istället för att hamna på någon av motordelarna. Re inforce: En annan taktik är att skapa nya komponenter till referenslösningen för att på så sett få helt nya funktioner och därmed höja prestandan på produkten eller få bort oönskade funktioner. En fördel meddennataktikärattmananvändasigavdenbefintligalösningenochendastkompletteradenna vilketkräverettmindrearbeteochettmindrerisktagande.närdetgällervårproduktkanmant.ex. tillförakomponentersomgördetmöjligtattförflyttapåfyllningspunktenbortfrånfrontgrillenvilket medförstörreåtkomlighetochbekvämareanvändning. Re form: Enfemtetaktikärattmodifieraellerändradetsättsomhuvudfunktionenlöses.Måletäratthittaen mer elegant lösning på problemet. Svårigheten ökar avsevärt då den inriktar sig direkt på de viktigaste delarna hos produkten. Denna taktik är därmed inte till för att få stegvisa förbättringar utanradikalförändringsomkanledatillettnyttmarknadssegmentellerennys kurva.attheltbyta påfyllningsplaceringkanvaraettsättattändrahuvudfunktionslösningenivårtfall.dettaliggerdock utanförvåraavgränsningaridettaprojekt. Re place: Den slutliga taktiken är att helt ta bort det nuvarande konceptet, produkten, undersystemet eller komponenten och istället lösa problemet på ett annat än det tidigare tänkta sättet. Detta är det svårasteavdeolikataktikernaochbörendastanvändasstrategisktochintesåfrekvent.dettaskulle innebära att helt ta bort ta bort oljebehovet hos lastbilen, vilket troligen skulle kräva ett helt nytt drivsystem.återigenliggerdettautanförvåraavgränsningar. Tabellennedanvisarhurdeolikataktikernaskaanvändadeidennametod. Taktik Svårighetsgrad Användningsfrekvens Re uselätt Frekvent Re fine Re duce Re inforce Re form Re place Svår Strategiskt

3 IKOTTME GruppB6 Morfologiskmatris Genomattplockautlösningarpådelfunktionernafrånbefintligakonceptsamttaframnya lösningarkandessakombinerasförattfåframnyakoncept.ivårtfallgenereradedettafem nyakoncept. Delfunktioner Lösning1 Lösning2 Lösning3 Lösning4 Lösning5 Utdragbar Rörirör Gångjärn Teleskop Böjligt rör på pinne Vändbartrör Låsbar "Tältpinnelås" Hakar Friktionskona Klack Gängor Spillfri Spillkopp Torskskägg Hållatätt Locktäckerrör Damask Koncept7:Böjligtrörpåpinne+hakar+torskskägg+locktäckerrör Koncept8:Rör i rör+klack+torskskägg Koncept9:Vändbartrör+Gängor+Torskskägg+Locktäckerrör Koncept10:Sammasom8,menklackeninvändigt Koncept11:Teleskop+Friktionskona+Torskskägg

4 IKOTTME GruppB6 Koncept7: Koncept8: Koncept9: Koncept10: Koncept11:

5 IKOTTME GruppB6 5.2 Vidareutvecklingochgrovsållningavkoncept VivaldeförstattgenomenPugh matrisgöraenförstaelimineringavkoncept.somreferens satte vi Lösningsalternativ 1 eftersom den är relativt simpel i sitt utförande och lätt att förstå.vivaldesedanattgöraengrovsållningavkoncepten,dettaförattintebehövajobba med så många. För att hitta koncept med lågt kundvärde och identifiera bristande delfunktionertittadevipåtvåsaker varjeenskiltkonceptnettovärdeimatrisensamtdet specifika värdet för våra kritiska kriterier. Dessa är av yttersta vikt för att höja kundvärdet och medföra en lättare utveckling. De kriterier vi lade störst vikt vid är fetmarkerade i Pughmatris 1 Lösning 1 som referenslösning Utfärdad av: Grupp B6 Skapad: Kriterier Lösningsalternativ Utdragbar Låsbar R Förhindrar spill E Påfyllnadshastighet 10L/min F Tät konstruktion E Kostnad < 150 kr R Livslängd: 3500 cykler E Återvinningsbar N Vikt max x kg S Underhållsfri Ej komplicerad lösning Följer säkerhetsföreskrifter Lätt montage/demontage Lättanvänd Lätttillverkad Antal Antal Antal Nettovärde Rangordning Vidareutveckling JA JA JA JA JA NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ matrisen. EfterattvarjelösningutvärderatvaldeviattelimineraLösning6,7,9,10och11.Dettaföratt de alla har ett negativt nettovärde gentemot vår referens samt att de hade tydliga brister vaddetgälldedetkritiskakriterierna.eftergrovsållningenåterstodlösning1,2,3,4,5och8.

6 IKOTTME GruppB6 Mångaavdessalösningaruppvisarendelbristeriblandannatlåsbarhetochförhindrandeav spill.förattförbättradessakonceptanvändeviåterigendenmorfologiskamatrisenföratt ökakundvärdet. Om man undersöker den första matrisen så har alla lösningar ungefär samma värde på förhindrandet av spill, detta främst då de flesta av dem faktiskt saknar någon form av spillskydd. Vi valde därför att förbättra de koncept som var undermåliga här. En enkel lösningsomskulleförbättraspillskyddetpåsamtligalösningarärattfrämreändenavröret försesmedenvinkladkant,etts.k.torskskägg.dennakantfungerarungefärsomenhaklapp somsertillattoljaninterinnerlängsmedröretutanhamnarpåverkstadsgolvetistället.alla konceptviharkvarskullekunnaförsesmeddennakant. En annan punkt som några av lösningarna faller på är låsbarheten. Detta gäller främst lösning2,3och4.förattmöjliggöralåsningavlösning2, dragspelet,såskullemankunna monteraenhakanordningpåröretsomsedankanhakasfastidennyaplåten.dettaskulle dockejmedföralåsningdåhyttenäritilt position.visertydligabristningaridennatillen börjanlovandelösning.lösning3, gängaderöret,harenutformningsomgördetmöjligt fördenattsjälvlåsasmedhjälpavfriktion.fråganärhuruvidadettaärenbralösning,dådet finnsstorriskattdensläppereftersomdetfaktisktrinneroljairöret.enmöjligförbättring skulle vara någon form av klickstopp i yttersta läget, i likhet med Lösning 1. Lösning4, badbollsventilen,tänkteviossskullelåsasigsjälviytterläget,ommaterialetvar tillräckligtstyvt.efterattkonsulteratmedantalboldizar,bitr.professorvidinstitutionenför Polymera material och kompositer på Chalmers fick vi reda på att den förmodligen skulle vara möjligatttillverka,mendetärytterstosäkertomdenskulleklaraavattbäradenfunktionellalasten specificeradenligtvolvo.vaddetgällerlåsbarhetenräckerdetförmodligenintemedattbaralitapå materialetsstyvhetutanenannanlösningmåsteutformas.enhakanordningliktdenföreslagenför Lösning2skullevaraenmöjlighet. EfteratthautvecklatkonceptenväljerviattgöraytterligareenPughmatrisdärvisätterLösning5, rörirörmedspår,somreferens.dennalösninganserviförtillfälletlösalåsbarhetenbäst. Pughmatris 2 Lösning 5 som referenslösning

7 IKOTTME GruppB6 Utfärdad av: Grupp B6 Skapad: Kriterier Lösningsalternativ Utdragbar Låsbar R - Förhindrar spill E 0 Påfyllnadshastighet 10L/min F 0 Tät konstruktion E + Kostnad < 150 kr R 0 Livslängd: 3500 cykler E 0 Återvinningsbar N 0 Vikt max x kg S 0 Underhållsfri Ej komplicerad lösning Följer säkerhetsföreskrifter Lätt montage/demontage Lättanvänd Lättillverkad Antal Antal Antal Nettovärde Rangordning Vidareutveckling NEJ JA NEJ NEJ JA JA Vi väljer att eliminera lösning 1,3 och 4. Precis som i första sållningen tittade vi dels på nettovärdetochdelspådekritiskakriterierna.manserattlösningarnaviväljeratteliminera bristervaddetgällerlåsbarhetochutdragbarhet.dessalösningarbristerävenvaddetgäller aspektersomtillverkningochlivslängd. Vi ser även att lösning 5 som klara låsbarheten bra är en mindre tät konstruktion än de övrigatvåsomgickvidareochärnågotvibörutveckla.låsbarhetenavlösning2och8kan ocksåförbättras.genomattutgåfråndetrelösningarvinuharkvarkanvihittalösningarpå varjeenskildlösningsproblemgenomatttittapådeövrigalösningarnaochnyaidéer.

8 IKOTTME GruppB6 5.3 Vidareutvecklingavkonceptm.h.a.korsbefruktningochnyaidéer Koncept 2 har uppenbara brister i låsbarhet vilket gör den svåranvänd relativt de andra lösningarna. Dragspelskonstruktionen kan medföra problem vid tillverkning och ger samtidigtenkortarelivslängd.enmöjlighetärattförsedenmedettinnerrörsomgerdenen styvarekonstruktion ochbättrelåsmöjligheter. Låsning kandågörasliktkoncept5eller8, mednågonformavspårellerenhakeinutiröret. Koncept5och8hardenstörstabristeniattkonstruktioneninteärtät.Dettakanledatillatt smuts och fukt kan komma in i röret och vidare ner i oljesumpen och möjligen orsaka motorproblem.detfinnsmångasättattlösatäthetsproblemetpå.enlösningskullevaraatt sätta fast gummipackningar mellan inner och ytterrör. En annan lösning skulle vara en damaskutanpårören.manskulleävenkunnagängabådeytter ochinnerrörutanpåsåatt locketlåserfastbådarörenochdärmedhållertättunderfärd. Koncept 8 har också en svag sida vad det gäller låsbarhet. Denna konstruktion kräver att innerröret är så pass mycket mindre än ytterröret att man kan låsa mot den lilla klacken. Dettamedförattdetblirettspelmellaninner ochytterrörilåstläge.riskenattinnerröret dålossnarfrånklackenärdåstor.enlösningpåproblemetärattgöraettspåriklackenså att innerröret hakar fast bättre. Men detta är bara en förbättring och garanterar inte att röretärheltfixerat.

9 IKOTTME GruppB6 Koncepten har nu förbättrats och vi väljer att göra en tredje Pughmatris för att ytterligare försäkraossomvilketkonceptvalviskagöra. Pughmatris 3 Lösning 8 som referens Utfärdad av: Grupp B6 Skapad: Kriterier Lösningsalternativ Utdragbar + + Låsbar - + Förhindrar spill 0 0 R Påfyllnadshastighet 10L/min 0 0 E Tät konstruktion + + F Kostnad < 150 kr - 0 E Livslängd: 3500 cykler - 0 R Återvinningsbar 0 0 E Vikt max x kg 0 0 N Underhållsfri 0 - S Ej komplicerad lösning - + Följer säkerhetsföreskrifter 0 0 Lätt montage/demontage - 0 Lättanvänd - + Lätttillverkad - 0 Antal Antal Antal Nettovärde Rangordning Vidareutveckling NEJ JA NEJ 5.4 Konceptval DenlösningviväljerattutvecklaärKoncept5.Denharfåttbraresultatibeslutsmatriserna samt att vi ser en stor potential i det här konceptet. Den löser huvudfunktionerna på ett bättresättenövrigakoncept,isynnerhetlåsningsfunktionen.

10 IKOTTME GruppB6 Konceptbeskrivning Vårt slutgiltiga koncept består av två rör, ett innerrör och ett ytterrör. Innerröret är lite svängt och gängat i ena änden där locket skall sitta, detta för att underlätta påfyllningen. Påinnerröretfinnsettspårsomenpiggsomsitterpåytterröretkanlöpai.Spåretfunkarså attröretkandrasut,vridasochlåsasiutdragenposition,utanförplåten.mellaninner och ytterrör sitter en gummiring som gör konstruktionen tät. På innerröret nära locket sitter ävenetttorskskäggsomförhindrarspill.

11 IKOTTME GruppB6 6 Slutgiltigkravspecifikation Enslutgiltigkravspecifikationbörutgåfrånfunktionernahosprodukten,ochmålvärdensättspåett sådant sätt att de är mätbara och har direkt anknytning till funktionerna. Detta är viktigt för att kunna mäta hur bra en lösning uppfyller kraven. Detta gör vi genom att sätta upp en kravspecifikationdärvipunktarupphuvud,tilläggs ochoönskadefunktionerochbeskriverpåvilka sätt man kan mäta dem. Dessutom sätter vi olika målvärden för de olika funktionerna för att få tydligakravpåprestanda.t.ex.skaproduktenklaraenpåfyllningshastighetpå10l/minförattvara duglig. Vi punktar även upp utgifterna för produkten och på vilket sätt dessa mäts. Eftersom kundvärdedefinierassomupplevdnyttagenomtotalutgiftiformavtid,pengarellerannatarbete kanmanfåhjälpavkravspecifikationenförattfåenklararebildavhurstortkundvärdetkommerbli. Vårslutgiltigakravspecifikationserutpåföljandesätt: Kravspecifikation Upplevdnytta Huvudfunktion Prestanda Enhet Målvärde Möjliggöraoljepåfyllning Oljepåfyllningshastighet l/min 10 Ändhållsdiameter mm 35 Lock typ Klarapålagdlast kg 5 Temperaturtålighet C minus40tillplus80 Tilläggsfunktioner Undvikaspill Spillmängdpålastbil l 0 Förenklapåfyllning Förflyttaoljepåfyllningspunkt mm 100 Utdragstid s <10 Oönskadefunktioner Läckerolja Oljatillmotorn % 100 Negativmiljöpåverkan Bidragetkoldioxidvidproduktion g/st <EU krav Totalutgift Inköpspris Utgift Tillverkningskostnad Euros 15 Underhållskostnad Kostnadförunderhåll Euros 0

12 IKOTTME GruppB6 Attlänkasammanbehov,funktionochlösningfrånettkundperspektivkanvarasvårt.Mångabehov kräverflerafunktionerförattuppfyllas.mankandocklänkasammandemgenomattanvändadetre baselementenvad,hurochhurmycket.dettaanvändermanienqfd(qualityfunctiondeployment) därmanviktardessatreelementmotvarandra.visammanställdeenqfd matrisövervårprodukt ochviktadedeolikaområdenautefterkundenskrav.överstidiagrammetärentriangelformadruta som visar hur de olika funktionerna relaterar till varandra. Exempelvis beror påfyllningshastighet blandannatpåändhålsdiametern,vilketmarkerasidiagrammet.underkundbehovenidiagrammet sattevimålvärdenfördeolikafunktionerna.sedanviktadevihurmycketdeolikafunktionernahar gemensamt med de olika kundbehoven. Vi fick sedan fram ett viktvärde genom att multiplicera de olikakundvikternamedvikternaförfunktionernasochkundbehovenssamhörighet.dettagavossatt det man bör lägga mest vikt på är oljepåfyllningshastigheten, hållfastheten, utdragbarheten och kostnaden.

5. Framtagning av ett vinnande koncept

5. Framtagning av ett vinnande koncept 5. Framtagning av ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Tidigare i projektet lokaliserades starka och svaga delsystem.vid utvecklandet av nya lösningar bestämdes att så många starka delsystem

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept

5 Skapa ett vinnande koncept 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Nuvarande funktionsmodell av referenslösningen. Strategi Funktionsprincip Svårighetsgrad Användningsgrad Re-use Återanvända de befintliga lösningarna

Läs mer

Skapa ett vinnande koncept

Skapa ett vinnande koncept Skapa ett vinnande koncept Chalmers Tekniska Högskola Produkt- & produktionsutveckling Integrerad konstruktion och tillverkning Nils Andersson, Christian Arby, Kristofer Jovanov, Fredrik Slätte och Victor

Läs mer

5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept

5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept 5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept Vid stycke 4.1 visas en lista över resultatet som gruppen fick från det brainstormingmötet som hölls, där gruppen tillsammans föreslog olika sätt som

Läs mer

Konceptgenerering. IKOT D1 söndag den 1 mars 2009

Konceptgenerering. IKOT D1 söndag den 1 mars 2009 D1 Konceptgenerering 0 Inledning Detta är slutskedet på vägen till vårat slutgiliga konceptval. Med all bakgrund och research som har tagits fram ska det nu analyseras. Med re-metoden ser vi till att få

Läs mer

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Inlämning etapp 4 IKOT 2011 Grupp B.5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Handledare: Joakim Johansson Innehållsförteckning

Läs mer

Det finns ofta komponenter i en produkt som inte tillför något kundvärde utan kanske snarare sänker kundvärdet. Med sänkt kundvärde menas att de:

Det finns ofta komponenter i en produkt som inte tillför något kundvärde utan kanske snarare sänker kundvärdet. Med sänkt kundvärde menas att de: 5.1 Re-fine Genom förädling av en produkt siktar man på att höja dess kundvärde. Det kan till exempel vara genom att säkerställa att de funktioner som förväntas av kunden uppfylls på ett tillfredställande

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare Befintliga koncept Av de fem koncept som togs fram förra veckan har såddröret och mikroprepareringsskon sorterats bort eftersom det inte går att vidareutveckla dessa konceptet med avseende på Peter s såddrör.

Läs mer

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04 Chalmers Steg tre Kartlägg kundens röst Emelie Nyberg 88-02-21 Martina Thomasson 85-02-22 Mikael Carlsson 86-03-04 Robert Eriksson 89-01-04 Stefan Bröyn 89-01-11 2010-02-12 Integrerad Konstruktion och

Läs mer

Inlämning etapp 5 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 5 IKOT 2011-02-28. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 5 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 5 IKOT 2011-02-28. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 5 IKOT 2011 Grupp B.5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 5 IKOT 2011-02-28 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16 3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav Kundkedja Kundkedjan följer produktens fysiska resa från tillverkare till avvecklare och kapitalflödet som den orsakar. Aktörerna påverkas av myndigheternas

Läs mer

4.1 Inventering av olika koncept

4.1 Inventering av olika koncept 1 4.1 Inventering av olika koncept Nedan har vi listat 5 olika koncept som vi har analyserat och jämfört med varandra. Ett av konceptet är Sandviks egna och de andra fyra är tagna ur patentdatabasen esp@cenet

Läs mer

Konstruktion av 400 V kontaktdon

Konstruktion av 400 V kontaktdon Konstruktion av 400 V kontaktdon Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers Tekniska Högskola Göteborg 2011-02-09 Projektgrupp Anna Willhammar Nathalie Sundqvist Fredrik Wiborg Sofie

Läs mer

Steg 5 Skapa ett vinnande koncept

Steg 5 Skapa ett vinnande koncept Steg 5 Skapa ett vinnande koncept Att skapa ett vinnande koncept är en lång itererande process där olika metoder för idégenerering, analysering, vidareutveckling och utvärdering upprepas för att förbättra

Läs mer

Deadline 4. Analysera alternativa lösningar

Deadline 4. Analysera alternativa lösningar Deadline 4 Analysera alternativa lösningar Chalmers 2011 02 23 Grupp A2 Helena Almegius Fredrik Hermansson Johan Ljunggren Sofie Nilsson Marie Nydahl 4 Analysera alternativa lösningar Denna essä syftar

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Niklas Bodestedt Micke Palmgren Carl Ekbäck Axel Rosander 2/24/2011

Niklas Bodestedt Micke Palmgren Carl Ekbäck Axel Rosander 2/24/2011 GRUPP E3 Deadline 4 Analysera alternativa lösningar Niklas Bodestedt Micke Palmgren Carl Ekbäck Axel Rosander 2/24/2011 4 Analysera alternativa lösningar 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att inte

Läs mer

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010-02-26. Inlämning inför deadline 5

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010-02-26. Inlämning inför deadline 5 Inlämning inför deadline 5 IKOT A5 Innehållsförteckning 5.1 Generering av dellösningar med hjälp av funktionell modellering... 2 5.1.1 Dellösningar... 2 5.1.1.1 Utfällning av bräda (A)... 2 5.1.1.2 Position

Läs mer

Deadline 2 Beskriv produkten

Deadline 2 Beskriv produkten Deadline 2 Beskriv produkten 2011-02-09 Grupp E2: Josefin Bertilsson Dennis Carlsson Jacob Lindberg Karin Uhlén Fredrik Öhrby Handledare: Gauti Asbjörnsson Innehållsförteckning 2 Beskriv produkten... 2

Läs mer

7. Konstruera Koncept

7. Konstruera Koncept 7. Konstruera Koncept 7.1 Systemarkitektur För att bestämma delar i konstruktionen som kommer att utvecklas in-house eller externt skapas nedan funktionsmodeller och ett träddiagram för att se över alla

Läs mer

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010 02 03. Inlämning inför deadline 2

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010 02 03. Inlämning inför deadline 2 Inlämning inför deadline 2 IKOT A5 Innehållsförteckning 2.1 Kartlägg samverkan med kunden under produktens livscykel... 2 Spekulant image... 2 Köpare värde... 2 Mottagare precision... 2 Användare kvalité...

Läs mer

Konstruktion av 400 V kontaktdon

Konstruktion av 400 V kontaktdon Konstruktion av 400 V kontaktdon Steg 4 Analysera alternativa lösningar Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers Tekniska Högskola Göteborg 2011-02-21 Projektgrupp E5 Anna Willhammar

Läs mer

http://v3.espacenet.com/publicationdetails/biblio?cc=us&nr=2007085355a1&kc=a1&ft=d&date=20070419&db=epod OC&locale=se_SE (Info taget 2009-02-18)

http://v3.espacenet.com/publicationdetails/biblio?cc=us&nr=2007085355a1&kc=a1&ft=d&date=20070419&db=epod OC&locale=se_SE (Info taget 2009-02-18) Inventering av kända koncept och idéer Via sökningar i patentdatabaser har vi hittat två patenterade lösningar för SUP mekanismen i sin helhet, men det vara bara i ett av dessa där låsningsmekanismen var

Läs mer

Analysera alternativa lösningar

Analysera alternativa lösningar CHALMERS Analysera alternativa lösningar Deadline 4 Grupp B2 Oskar Adamsson Jonatan Berg Jonatan Eriksson Erik Larsson Håkan Winqvist INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 Inledning... 2 4.1 Inventera kända koncept och

Läs mer

Delrapport Steg 3. Integrerad konstruktion och tillverkning. 2011-02-14 Grupp: F-3 Handledare: Göran Brännare

Delrapport Steg 3. Integrerad konstruktion och tillverkning. 2011-02-14 Grupp: F-3 Handledare: Göran Brännare Delrapport Steg 3 Integrerad konstruktion och tillverkning 2011-02-14 Innehållsförteckning Steg 3.1 Användarens röst... 3 Steg 3.2 Kanomodellen... 4 Produktens krav enligt Kanomodellen... 4 Baskrav...

Läs mer

3. Kartlägg kundens röst

3. Kartlägg kundens röst 3. Kartlägg kundens röst 3.1 Kartlägg och formulera kritiska kundkrav För att utveckla en produkt som uppfyller kundens krav och önskemål gäller det att lyssna på kundens röst. Med hjälp av denna, existerande

Läs mer

Steg 5 Skapa ett vinnande koncept

Steg 5 Skapa ett vinnande koncept Steg 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering För att generera fler nya koncept kan funktionell modellering användas. Funktionell modellering innefattar sex olika strategier som heter återanvända,

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Med dubbelt utlopp för luft/kväve T E K N I K A T T L I T A P Å En komplett enhet med liten uppställningsyta Tillgång till kvävgas VAR, HUR och NÄR DU BEHÖVER DET med

Läs mer

IKOT Inlämning 3 Kartlägg kundens röst

IKOT Inlämning 3 Kartlägg kundens röst GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 3.1 Kritiska kundkrav

Läs mer

2.1 Kartläggning av kundens samverkan med produkten under dess livscykel

2.1 Kartläggning av kundens samverkan med produkten under dess livscykel 2.1 Kartläggning av kundens samverkan med produkten under dess livscykel Förväntan/Image Produkten ska ge ett lättanvänt och inbjudande intryck för kund och användare. En mer robust lösning är av yttersta

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

Beskriv produkten. Integrerad Konstruktion och Tillverkning. Grupp C2

Beskriv produkten. Integrerad Konstruktion och Tillverkning. Grupp C2 Integrerad Konstruktion och Tillverkning Beskriv produkten Grupp C2 Nina Johansson, Susanna Lindberg, Maria Ludvigsson, Kajsa Taylor och Emil Ödebrink 2011-02-10 Produktens livscykel För att få en bra

Läs mer

IKOT 2010 Steg 2 Luddborttagning

IKOT 2010 Steg 2 Luddborttagning IKOT 2010 Steg 2 Luddborttagning 20100208 Eriksson, Jonathan Krause, Sebastian Kristoffersson, Carl Magnusson, Rickard Seebergs, Johanna Innehållsförteckning 2.1 Samverkan mellan kund och produkt... 3

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 1 2011-02-03 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Bakgrund

Läs mer

Grupp C1 den 8 februari 2010

Grupp C1 den 8 februari 2010 Beskriv Produkten 2.1 - Produktens livscykel Spekulant - Image Produkten måste tillfredställa, helst överträffa kundens behov, då spelar anseende samt design och utseende stor roll. Man måste spela efter

Läs mer

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3.

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3. Luddborttagning Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg Grupp E3 Jens Ekman 790109 Christoffer Routledge 870110 Ola Karlsson 860426 Axel Brown 860930 Jonny

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer Inlämning steg 4 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att kunna förenkla framtagandet av ett vinnande koncept är det viktigt att inventera redan befintliga lösningar på liknande problem. Vid inventeringen

Läs mer

PRODUKT KATALOG DANSK DESIGN PRODUCERAT I EU

PRODUKT KATALOG DANSK DESIGN PRODUCERAT I EU PRODUKT KATALOG DANSK DESIGN PRODUCERAT I EU M 80 TVÅNGSBLANDARE (80L) Baron M80 tvångsblandare är kraftfull och effektiv. M80 ger en optimal blandning av allt från jordfuktig betong till spackel. En användarvänlig

Läs mer

Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer!

Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer! Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer! Lyft blicken! Sitt rätt & se tydligt! Ett unikt koncept för

Läs mer

2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som:

2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som: 2 Beskriv produkten 2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som: Spekulant Köpare Mottagare Brukare

Läs mer

Rör-i-Rör-system för tappvatten

Rör-i-Rör-system för tappvatten Rör-i-Rör-system för tappvatten Sortimentsbroschyr och montageanvisning Varför Rör i Rör system 15 mm Inga synliga rördragningar på vägg. Skarvfritt Rör i Rör system. Utbytbart innerrör utan att skada

Läs mer

4.1 Inventera kända koncept

4.1 Inventera kända koncept 4.1 Inventera kända koncept När man vill skapa en produkt är det viktigt att komma ihåg att man inte alltid behöver uppfinna något på nytt. I många fall finns det redan lösningar ute på marknaden som bara

Läs mer

Pipelife Robust Pipe

Pipelife Robust Pipe Tryckrör med utvändigt skyddsskikt Vad är Robust Pipe? Ett Robust Pipe är ett vidareutvecklat PE-rör som ger fördelar vid läggning, kostnadsbesparingar och extra säkerhet. Robust Pipe är ett tvåskiktsrör.

Läs mer

IKOT-PROJEKT. Kontaktdon till en el-bil

IKOT-PROJEKT. Kontaktdon till en el-bil IKOT-PROJEKT Kontaktdon till en el-bil Utveckling och konstruktion av ett nytt, robust och säkert kontaktdon till Volvos nya elbilar. Rapporten innehåller alla steg inom produktutvecklingen från skapande

Läs mer

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16 Steg 3 Grupp F5 2011-02-16 Innehållsförteckning 3.1 Användarens röst... 3 Kundkrav och kundkedja... 3 Konsumentundersökning... 4 3.2 Kanomodellen... 4 3.3 Vart är pionjärerna på väg?... 5 Bilaga 1... 8

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Steg 4 Analys av alternativa lösningar. IKOT D1 söndag den 22 februari 2009

Steg 4 Analys av alternativa lösningar. IKOT D1 söndag den 22 februari 2009 D1 Steg 4 Analys av alternativa lösningar 0 Inventering av koncept Inventeringen inleddes med en undersökning och kartläggning av befintliga lösningar och koncept med hjälp av internet (patent på dammtätningar

Läs mer

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

Handmanövrerad lyftmagnet

Handmanövrerad lyftmagnet Stor magnetkraft nära till hands Handmanövrerad lyftmagnet Kraftfull, säker, kompakt, lätt att använda Idealisk för att hantera bearbetad eller obearbetad, plan eller rund ferritisk last. 3-års garanti

Läs mer

Beskrivning av produkten

Beskrivning av produkten Beskrivning av produkten 2.1 Kartläggning av kundsamverkan under produktens livscykel Fas 1 Kunden som spekulant Under denna fas anser gruppen att de viktigaste nyckelorden för ett företags image inom

Läs mer

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer)

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK LONG REACH & EIK HIGH REACH: VÅR FILOSOFI OCH HUR GÖR VI? EIK Långbommar EIK Rivningsbommar XVATOR EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK är nu också kvalificierad

Läs mer

2. Produktbeskrivning

2. Produktbeskrivning 2. Produktbeskrivning 2.1 Samverkan med kunden under produktens livscykel Kunden som spekulant Det är viktigt att ha en tydligt positiv image. Utan denna spelar det ingen roll hur bra produkten är, kunden

Läs mer

2.1 Kartlägg samverkan med kunden under produktens livscykel

2.1 Kartlägg samverkan med kunden under produktens livscykel 2 Beskriv 2.1 Kartlägg samverkan med kunden under produktens livscykel Kundvärde definieras olika i olika faser av produktens livscykel, målet med att identifiera dessa är att bibehålla lojala kunder och

Läs mer

2.1 Kundaspekter under produktens livscykel

2.1 Kundaspekter under produktens livscykel 2.1 Kundaspekter under produktens livscykel Använder man sig av värdemodellen som underlag är det fördelaktigt att dela in denna cykel i fem delar. De två första faserna, då kunden är spekulant respektive

Läs mer

Midjeled till arbetsfordon

Midjeled till arbetsfordon 16 Maj 2011 Handledare: Erik K G Åberg Inst. Produkt- och Produktionsutveckling Midjeled till arbetsfordon Integrerad konstruktion och tillverkning D3 Martin Andersson 780305 Mikael Ingvarsson 890728 Linus

Läs mer

Crisper Ugnskorg NYHET! Frasig mat på ett ögonblick! Pat.Pending. Hållbar Kostnadseffektiv Robust konstruktion. Spar pengar och miljö!

Crisper Ugnskorg NYHET! Frasig mat på ett ögonblick! Pat.Pending. Hållbar Kostnadseffektiv Robust konstruktion. Spar pengar och miljö! Crisper Ugnskorg Frasigare mat, med perfekt resultat varje gång! NYHET! Frasig mat på ett ögonblick! Spar pengar och miljö! Pat.Pending Hållbar Kostnadseffektiv Robust konstruktion Används i restauranger,

Läs mer

Dispens att trafikera Gamla stan med fordon längre än 8,0 meter

Dispens att trafikera Gamla stan med fordon längre än 8,0 meter GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE TU 2004-11-18 Handläggare: Lars-Erik Holm Parkeringsavdelningen Dispens Tel: 508 268 70 larserik.holm@gfk.stockholm.se Dnr 27064/04 2004-10-26 Till Gatu- och

Läs mer

Projektrapport B7. Oljepåfyllare Lastbil. Institutionen för Produkt och produktionsutveckling. Handledare Lars Almefelt.

Projektrapport B7. Oljepåfyllare Lastbil. Institutionen för Produkt och produktionsutveckling. Handledare Lars Almefelt. 2009 05 07 Projektrapport B7 Oljepåfyllare Lastbil Institutionen för Produkt och produktionsutveckling Handledare Lars Almefelt Emil Bergman Magnus Bratt Svensson Anders Karlsson Triinu Helena Laks Emma

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen LindabUltraLink Ny teknologi för mätning av luftflöde och temperatur utan ökat tryckfall i ventilationssystem 2 Vi förenklar byggandet

Läs mer

Delrapport Steg 7.1. Integrerad konstruktion och tillverkning. Datum: 29 mars 2011 Grupp: F-3 Handledare: Göran Brännare

Delrapport Steg 7.1. Integrerad konstruktion och tillverkning. Datum: 29 mars 2011 Grupp: F-3 Handledare: Göran Brännare Delrapport Steg 7.1 Integrerad konstruktion och tillverkning Datum: 29 mars 2011 Innehållsförteckning 7.1 Systemarkitektur... 3 7.1.1 Funktionell modellering... 3 7.1.2. Hierarkiskt systemdiagram... 4

Läs mer

IKOT Inlämning 4 Analysera alternativa lösningar

IKOT Inlämning 4 Analysera alternativa lösningar GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 4.1 Konkurrentinventering

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.eu Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja utrymmet är en av de

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.at Quaturis S HÖRNSKÅPSYSTEM Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja

Läs mer

Frysboxar, Frysgondoler och Skopglassdiskar

Frysboxar, Frysgondoler och Skopglassdiskar , Frysgondoler och Skopglassdiskar Frysboxar med böjt skjutglaslock Focus Frysar i Focus-sortimentet har en elegant, men ändå robust design för att optimalt fånga kundernas uppmärksamhet. Lockdesignen,

Läs mer

8. Verifiera och utvärdera konceptet

8. Verifiera och utvärdera konceptet 8. Verifiera och utvärdera konceptet 8.1 Prototyptillverkning Projektgruppen har valt att göra en digitalt tillverkad prototyp. Diskussion har förts med Håkan Almius om möjligheterna att tillverka en fysisk

Läs mer

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3.

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3. Luddborttagning Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg Grupp E3 Jens Ekman 79009 Christoffer Routledge 8700 Ola Karlsson 860426 Axel Brown 860930 Jonny

Läs mer

Namn: (ifylles av student) Personnummer: (ifylles av student)

Namn: (ifylles av student) Personnummer: (ifylles av student) Projektteknik 7,5 ho gskolepoä ng Provmoment Ladokkod: Namn: (ifylles av student) Personnummer: (ifylles av student) TT141B Tentamensdatum: 2015-06-04 Tid: 09.00 12.00 Hjälpmedel: Skrivmaterial och eventuella

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept

5 Skapa ett vinnande koncept 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Idégenerering Varje gruppmedlem har idégenererat egna koncept som löser huvudfunktionerna innan ett idégenereringsmöte genomfördes. Under idégenereringsmötet presenterades

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4 David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Intressenter... 3 Mål... 4 Spelregler... 4 Leveranser... 5 Avgränsningar...

Läs mer

Låsanordning för kontaktdon till elbil

Låsanordning för kontaktdon till elbil CHALMERS Låsanordning för kontaktdon till elbil Integrerad konstruktion och tillverkning Institutionen för Produkt och Produktionsutveckling Grupp E2 Josefin Bertilsson, Dennis Carlsson, Jacob Lindberg,

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP

ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP Inledning Formuläret fylls i av organisationer som söker medlemskap i ECOSTARS Stjärnmärkningssystem. Sökande rekommenderas att läsa igenom dokumentet Riktlinjer för Ansökan

Läs mer

Produktspecifikationer och QFD. Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering

Produktspecifikationer och QFD. Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering Produktspecifikationer och QFD Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering Innehållet i presentationen Målspecifikation (target specification) Vad ska man tänka på vid kravställning?

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

THE ULTIMATE POWER SOURCE

THE ULTIMATE POWER SOURCE THE ULTIMATE POWER SOURCE BILSTEREO TUNING FYRHJULSDRIFT MARIN ANVÄNDNING Låg intern resistens ger bättre ljudkvalitet Inga gaser eller otrevliga lukter, 100% läckagesäkert OPTIMA YELLOWTOP DJUPURLADDNINGSBATTERI

Läs mer

INNEHÅLL VERKTYGSLÅDOR

INNEHÅLL VERKTYGSLÅDOR VERKTYGSLÅDOR INNEHÅLL 1 VERKTYGSLÅDOR Verktygslådor, rostfria 2 Verktygslådor - Gångjärn nertill 3 Verktygslådor - Gångjärn i sidan 3 Ventillådor för Höj- och sänkventiler 4 Övriga lådor 4 Reservhjulshållare

Läs mer

FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM. Mixon Fingerskarvning separat applicering 2400 CL Serie

FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM. Mixon Fingerskarvning separat applicering 2400 CL Serie FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM Mixons fingerskarvningssystem med separat applicering används för olika produkter där trälameller limmas ihop i kortändarna. Detta görs

Läs mer

Bilaga 8 Brainstorming

Bilaga 8 Brainstorming Bilaga 8 Brainstorming Datum: 2008 02 11 Deltagare: Maj Britt Voldby, Maria Bardun, Erik Westerlund, Thomas Nilsson, Anders Jönsson, Lars Johan Hjertz, Philip Ahlström Projektgruppen valde att ha en brainstorming

Läs mer

F2 Konceptutveckling. Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder

F2 Konceptutveckling. Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder F2 Konceptutveckling Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder Disposition Introduktion Konceptgenerering Kreativa verktyg Presentation av koncept Konceptval Allmänt om koncept Ett koncept

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp.

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. 4 Alternativa lösningar 4.1 Kända koncept 4.1.1 Mast Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. Saxlift Detta lyftkoncept är ganska enkelt och fungerar som så att hydraulcylindern

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden VBN Components AB 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden Vinnare av Varför 3D-printning av Vibenite? Traditionell tillverkning

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer