Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde På Länsstyrelsen i Jönköpings län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län"

Transkript

1 Nr 2/2009 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde På Länsstyrelsen i Jönköpings län Deltagare: Lars Bäckström, Kjell Aldsten, Ingemar Bergbom, Tomas Karlsson, Elisabet Lennartsson, Magnus Byman, Björn Dieker, Åsa Wolgast-Broberg, Peder Eriksson, Lennart Rudqvist, Kent Karlsson, Hans Karlsson (suppl), Jonas Dahl (suppl), Agnetha Christensen (suppl), Ola Broberg, Måns Lindell, Ann-Sofie Weimarsson, Jan-Anders Johansson, Johnny Norrgård, Niklas Nilsson (konsult), Linda Englund, Cecilia Lundholm (åhörare, Stockholms univ). Frånvarande: Anders Grahn (ej suppl), Mötesprotokoll 17. Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Lars Bäckström. Därefter presenterade sig styrelseledamöterna och övriga deltagare. Mötet var behörigt utlyst och styrelsen konstaterades vara beslutsför. Beslut: Mötet förklarades öppnat. Styrelsen var beslutsför. 18. Fastställande av dagordningen Föreslagen och utskickad dagordning med tillhörande handlingar gicks överskådligt igenom. Punkt 24 och punkt 25 i dagordningen bytte plats för att få en naturligare ordningsföljd. Ett förslag gällande Agenda 2010 tillkom som bilaga under punkt 31 (övrigt). Beslut: Dagordningen fastställdes med föreslagna ändringar. 19. Val av justeringsperson Förslag gavs på Hans Karlsson, Jönköpings kommun. Beslut: Hans Karlsson valdes att jämte mötesordförande och sekreterare justera protokollet från dagens möte. 20. Protokoll från föregående styrelsemöte Postadress Gatuadress Telefon Bankgiro Organisationsnr Vätternvårdsförbundet Hamngatan Länsstyrelsen i Jönköpings län E-post Fax Postgiro Jönköping

2 Justerat protokoll från (Borgunda vattenverk, Skaraborgsvatten) var bilagt dagens kallelse (bil 1). Protokollet föranledde inga kommentarer. Beslut: Protokollet kan läggas till handlingarna. 21. Protokoll från årsstämman 2009 Justerat protokoll från (Fatburen konferens, Askersund) var bilagt dagens kallelse (bil 2). Protokollet föranledde inga kommentarer. Ett tack riktades till Björn Dieker, Fiskevattenägarna, som var värd för dagen. Efter årsstämman genomfördes officiellt samråd om vattendirektivet av Vattenmyndigheten i Södra Östersjön. Beslut: Protokollet kan läggas till handlingarna. 22. Protokoll från verksamhetsutskottet (VU) Justerat protokoll från , och var bilagda dagens kallelse (bil 3). Protokollen föranledde inga kommentarer. Beslut: Protokollen kan läggas till handlingarna. 23. Protokoll från samförvaltning fiske Justerat protokoll från och tillsammans med ett icke justerat protokoll från var bilagt dagens kallelse (bil 4). Måns informerade att det senare protokollet har blivit justerat utan några ändringar efter utskicket av möteshandlingarna. Protokollen föranledde inga kommentarer. Beslut: Protokollen kan läggas till handlingarna. 24. Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern (eg p25 i kallelsen) Johnny Norrgård presenterade processen för framtagandet av Förvaltningsplan för fisk och fiske Planen har sitt ursprung i samförvaltningsinitiativet av fisket och har under fyra år successivt arbetats fram via ett 50-tal möten. Dokumentet består av en plan (bilaga 6) med tre tillhörande dokument: Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern (rapport 102), Bakgrundsdokument till förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern (rapport 103), Åtgärdsplan för fisk och fiske i Vätterns tillflöden allmän del (rapport 104), Åtgärdsplan för fisk och fiske i Vätterns tillflöden Åtgärdsområdesdel, appendix till Rapport 104. Johnny Norrgård beskrev innehållet i planen (rapport 102) som utgör en sammanfattning av övriga dokument, hur den ska läsas och användas i olika sammanhang. Planen föreslås vara ett samverkansdokument med policys för förbundets ställningstagande i olika situationer rörande fisk och fiske. Planen har stämts av mot andra styrdokument för Vättern t ex vattenvårdsplan, bevarandeplan för Natura 2000 mm så att inga motsägelser finns mellan dokument. Niklas Nilsson (Jönköpings Fiskebiologi, konsult som färdigställt planen efter remissen) redogjorde för remissförfarandet av förvaltningsplanen. Totalt skickades remissen till dryga 150 instanser och 19 svar inkom. Överlag kan nämnas att remissversionen har mot-

3 tagits väl och redovisning av hur synpunkterna bemötts har sammanställts i särskilt dokument (bil 6). De aspekter som vållat mest diskussion har rört: Policy för näringshalterna i Vättern: främst har det poängterats att inte ställa ytterligare krav för reducera fosfornivåerna då halterna i dagsläget bedöms vara i nivå med bakgrundsnivån. Policy för odla fisk i Vättern: Vättern är förvisso en lämplig vattenmassa att odla fisk i men odling inte är förenligt med de höga naturvärden som finns. Policyn innebär en försiktighetsåtgärd. Policy för försvarets verksamheter: främst avses att harmoniera tillstånden för riskområden/skjutningar/överflygningar etc med nuvarande fiskelagstiftning vad gäller fredningstider, fiskefria områden mm. Främmande arter: sent inkomna synpunkter medförde förtydligande av policyn för att undvika feltolkningar. Resursfördelning: flera har ansett att underlaget inte varit tillräckligt för att fastslå den i remissversionen föreslagna resursfördelningen. Som konsekvens utgår resursfördelningen helt. Kjell Aldsten, tillika ordförande i Samförvaltning Fiske, informerade om att enigheten är stor bland brukarna. Kommunikationen mellan myndigheter och brukarna har förbättrats under de gångna åren genom samförvaltningen varvid acceptansen för förvaltningsplanen är stor. Kjell menade vidare att trots de förhållandevis knappa resurserna som förbundet förfogar över har resultatet blivit väl emottaget av berörda och allmänhet. Ola Broberg föreslog en alternativ formulering i textmassan rörande att fisket efter sik försvårats p g a skydd för rödingen. Förslag: Fiskets inriktning har dock förändrats de senaste åren, bl. a. har fisket efter t.ex. abborre och sik försvårats till följd av rådande regelverk som införts för att skydda rödingen och påverkan från skarv, medan fisket efter röding har minskat till följd av den bättre lönsamheten i kräftfisket. Styrelsen var överens om att förslaget innebar ett förtydligande och ska införas in den slutliga versionen. Niklas Nilsson avslutade med att poängtera att 2009 års Nobelpris i ekonomi tilldelats bl a Elinor Ostrom för hennes analys av ekonomisk organisering, särskilt samfälligheter där hon utmanat den konventionella uppfattningen att gemensam egendom ofta missköts och därför borde privatiseras eller regleras av centrala myndigheter. Genom studier av bl a gemensamt förvaltade fiskebestånd har hon visat att det tvärtom ofta är bättre än vad gängse teori förutspår. För att hantera konflikter har brukarna utvecklat sofistikerade mekanismer för beslutsfattande och efterlevnad av regler, och Ostrom visar vad som utmärker framgångsrika brukarföreningar. Styrelsen noterade likheten med vatten- och fiskevården runt Vättern. Styrelsen diskuterade upplagor och spridning av de olika dokumenten och fann att Rapport 102 bör spridas brett medan övriga delar endast trycks i ett exemplar per medlem. Appendixet till Rapport 104 är rimligt att publicera endast i digital version. Rapporter trycks dock efter hand på begäran. På Vätterndagen den 18 november 2009 genomförs information om Förvaltningsplanen samt Åtgärdsplanen.

4 Beslut: Styrelsen ställer sig bakom Förvaltningsplan för fisk och fiske (Rapport 102) som vägledande för förbundets verksamhet och dess medlemmar. Rapport 102 trycks och sprids brett medan Rapport 103 (bakgrundsdokument) och Rapport 104 (appendix dock endast digitalt) trycks i ett exemplar per medlem. Ola Brobergs förslag till omformulering införs i textmassan. 25. Europeiska Fiskerifonden (EFF)(eg p 24 i kallelsen) Linda Englund informerade om Fiskeriverkets beslut den 9 juli 2009 att bilda FiskeOmråde (FO) för Vättern samt den grupp (FOG) som måste bildas för fiskeområdet (bil 5). Beslutet om FO baseras på den utvecklingsstrategi som tagits fram av Johnny Norrgård m fl. I Utvecklingsstrategin framgår förslag på deltagare i FOG, en grupp där myndigheter ej får deltaga. FOG gruppen ska bestå max av 12 personer varav offentliga sektorn 2-4 personer. Inom fiskeområdet kan man söka bidrag till fiskenäringen i Vättern genom Europeiska FiskeriFonden (EFF) och Fiskeriverket. Totalt finns 5,5 milj kr före att söka. FOG s uppgifter är att prioritera ansökningar medan beslut tas av Länsstyrelsen i Östergötland. Administrationen kring ansökning kommer skötas av Linda Englund, Länsstyrelsen i Jönköping. Linda knyts därmed till Vätternvårdsförbundets sekretariat. Medel för administrationen finns att söka genom EFF (totalt kr). Hans Karlsson påpekade att det även finns närliggande EU-medel som ev kan komplettera EFF genom att rätt projekt söks på rätt EU-fond. Beslut: Vätternvårdsförbundet ska driva Vättern som Fiskeområde i enlighet med Utvecklingsstrategin. En fristående Fiskeområdesgrupp (FOG) inrättas i enlighet med Utvecklingsstrategin. Arbetsutskottet Samförvaltning Fiske delegeras att inom sig utse deltagare. 26. Samråd och remiss från Vattenmyndigheten Södra Östersjön Vattenmyndigheten i Södra Östersjön har genomfört remiss angående förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer (MKN), åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning av åtgärder. I Södra Östersjöns distrikt genomfördes totalt sju officiella samråd varav ett i samband med Vätternvårdsförbundets årsstämma. Måns Lindell informerade att de svar som inkommit (totalt 212 st i Södra Östersjöns distrikt) finns att läsa på vattenmyndighetens hemsida. Ett urval av de synpunkter som framkom var att VISS inte i nuvarande form var lämpligt som kommunikationsverktyg med allmänheten, att man bör kvalitetsklassa bedömningar, att förvaltningsplanen är en del av flera planunderlag. Vätternvårdsförbundet har i sitt svar (bil 7) dels avgett egna synpunkter men även samlat upp synpunkter som framförts av medlemmar och allmänhet vid möten. Ola Broberg påpekade att många synpunkter berörde detaljer och utformning. Dessa bearbetas nu av alla vattenmyndigheterna. För närvarande arbetar beredningssekretariatet med att ta hand om de lokala synpunkterna. Den 4 november 2009 ska frågeställningarna besvaras genom en avstämning mellan vattenmyndigheterna. I början/mitten av december förväntas vattendelegationerna fatta beslut om innehåll. Tre centrala myndigheter har dock krävt en regeringsprövning. Ola Broberg informerade om att regeringen givit utredningsdirektiv om en ny havs-och vattenmyndighet. Utredningen ska ge förslag redan i februari 2010 med tänkt start 2011.

5 Tanken är att samla dagens olika vattenrelaterade centrala myndigheter i samma myndighet. Beslut: Förbundet fortsätter vara vattenmyndigheten behjälplig med arbetet inom vattendirektivet. 27. Vattenråd för Vättern Det finns för närvarande fyra bekräftade vattenråd kring Vättern: Norra Vättern: huvudman: Askersunds kommun, Östra Vätterbranterna: Huvudman: Skogsstyrelsen (projektutförare Östra Vätternbranterna) Utsjön (huvudman: Vätternvårdsförbundet, tydliga undergrupper Skjutfältsråd Karlsborg och Samförvaltning Fiske) Södra Vättern; huvudman ev Jönköpings kommun. Tydliga undergrupper finns i tillrinnande vattendrag. De områden som saknar vattenråd är Hökensås samt Östgötaslätten. Här behöver insatser för etablera nätverk göras. Vätternvårdsförbundet har fått i uppdrag av vattenmyndigheten att utforma vattenråd för hela delområdet Vättern. För att nyttja befintliga nätverk har styrelsen tidigare beslutat att en förstudie för vattenråd ska genomföras. Förstudien har periodvis varit inaktiv men planeras att vara klar runt årsskiftet. Åsa Wolgast-Boberg undrade om det fanns möjlighet för startbidrag, vilket bekräftades av Måns Lindell, dock är förlängningen osäker. Här är förbundets inställning att för de nya uppgifter som vattenråd innebär måste ny finansiering tillföras. Beslut: Vattenråd för Vättern organiseras i föreslagna geografiska och tematiska indelningar i enlighet med redovisat arbete med förstudien. 28. Information Måns Lindell redogjorde för två nya rapporter: Rapport 100: Munksjöns framtid? En samlingsvolym av flera delrapporter innehållande fakta om Munksjön, Rapport 101: Miljögifter i fisk och kräftor. Rapporten är en samlingsvolym innehåller bl a analyser i fiskvävnad som lagrats sedan 1960-talet och framåt, en studie om halter i kräftor. Rapporterna har skickats ut till medlemmar, finns tillgängliga via hemsidan och kan även skickas efter önskemål. Beslut: Informationen tas till protokollet. 29. Vätterndag i Gränna 18/ Vätterndagen genomförs vartannat år och har tidigare genomförts tre gånger. Den 18 november 2009 hålls den fjärde Vätterndagen på Gränna Kulturgård i samverkan med Grenna Museum. En inbjudan har gått ut till ca 400 intressenter (bil 8). Sista anmälningsdag är den 13 november.

6 Programmet är spikat och en stor del av dagen ägnas åt fisk och fiske, men även Vättern i arkivet, från ovan och samverkan är på programmet. Programmet finns på hemsidan. För dagen har förbundet budgeterat 40 Kkr. En preliminär kostnadsberäkning visar att knappa 75% av budgeten kommer nyttjas. Beslut: Förbundet genomför Vätterndagen 2009 enligt förslag. 30. Kassaställning Jan-Anders Johansson och Måns Lindell informerade om kassaställningen till och med 30 september 2009 (bil 9). Intäkter var kr vilket var nära budgeterat (940 Kkr). Utgifterna uppgick till knappa kr men under oktober månad har utgifter på totalt ca kr bokförts. En preliminär prognos visar att ca kr av budgeten för 2009 inte behöver utnyttjas. Beslut: Budgetuppföljningen godkänns. 31. Övrigt Ett förslag till Agenda 2010 presenterades och diskuterades. Styrelsen enades och Agendan ska bifogas protokollet. Hjulångaren Erik Nordenvall sjösattes i somras under beskådan av ca besökare och transporterades därefter till Motala för montering av ångmaskin. Den 27 september slussades båten för första gången i Forsvik (med handkraft). Sommaren 2010 ska båten vara körklar och hösten 2010 beräknas den vara i Jönköpings hamn. Kent Karlsson informerade från Skaraborgsvattens 50-års jubileum som avhölls nyligen samt delade ut en broschyr om Skaraborgsförbundet genom åren. På ett internationellt symposium,i augusti i år i Norrtälje, European Large Lakes Symposium, deltog Måns Lindell, Johnny Norrgård samt Alfred Sandström (FiV) med föredrag om Vättern. Symposiet som genomförs vart tredje år har sitt ursprung i Ryssland med Ladoga och Onega. Flera kontakter skapades, bland annat med personer som arbetar med Bodensjön (Lake Constance), vilken är snarlik Vättern, Genevesjön, samt de stora sjöarna i Finland. Nästa gång 2012 hålls konferensen vid Bodensjön. Beslut: Informationen tas med i protokollet. Agendan bifogas protokollet. 32. Mötets avslutande Beslut: Ordförande avslutade mötet. Jönköping den Måns Lindell Vid protokollet

7 Lars Bäckström Mötesordförande Hans Karlsson Justeringsperson

8 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska fiskerifonden - En satsning på hållbart fiske - Fastlagd AGENDA för Vätternvårdsförbundet Ordinarie förbundsstämma Tid: Måndag den 3 maj i Västra Götalands län. 2. Styrelsemöte Vårmöte: Torsdag den 4 mars i Jönköpings län. Höstmöte: Tisdag den 19 oktober i Östergötlands län. 3. Verksamhetsutskottet (VU) Vintermöte: Onsdag den 27 januari i Östergötlands län Vårmöte: Torsdag den 18 mars i Örebro län Sommarmöte: Måndag den 7 juni i Västra Götalands län Höstmöte: Torsdag den 2 september i Jönköpings län Årsslutsmöte: Tisdag den 14 december i Östergötlands län. 4. Samförvaltning Fiske Vintermöte inkl FOG: Onsdag den 10 februari i Östergötlands län Kvartalsmöte FOG: Tisdag den 30 mars (plats enl senare) Vårmöte inkl FOG: Tisdag den 25 maj i Örebro län Kvartalsmöte FOG: Onsdag den 1 september (plats enl senare) Höstmöte inkl FOG: Torsdag den 18 november i Västra Götalands län Måns Lindell och Johnny Norrgård Postadress Gatuadress Telefon Bankgiro Organisationsnr Vätternvårdsförbundet Hamngatan Jönköping E-post Fax Postgiro

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2010 Sammanfattning Vätternvårdsförbundet har sedan 1957 bedrivit kontinuerlig miljöövervakning i Vättern och dess tillrinningsområde. Verksamheten

Läs mer

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg Nr 4/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Peder Eriksson, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Per Nyberg; inbjuden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2011 Sammanfattning... 2 Uppföljning av arbetsprogram för 2011... 3 Löpande arbetspunkter (16 st)... 3 Årsspecifika arbetspunkter för 2011 (8st)...

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

Protokoll VU-sammanträde

Protokoll VU-sammanträde Nr 5/09 Protokoll VU-sammanträde Tisdag den 15 december 2009 i Bankeryd, Sjöåkragården Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Linda Englund 60. Mötets öppnande

Läs mer

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Protokoll fört vid Nr 2/2004 VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Närvarande: Kjell Aldsten, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Agneta Christensen, Måns Lindell, Stefan Sjögren,

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 14. Mötets öppnande Ordförande öppnade

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i Jönköping PROTOKOLL Sida 1/17 2013-12-30 Malin Setzer Vätternvårdsförbundet Tel 010-223 63 61 malin.setzer@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012:29 Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-16 2012/112-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-03 U2012/2730/GV Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Samtliga la nsstyrelsers anva ndning av 2013 a rs medel fra n anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats fo r arbetet enligt fo rordningen (2004:660)

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer