Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun"

Transkript

1 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola Broberg (m), Magnus Byman (m), Magnus Bäckström (m), Jonas Dahl (m), Björn Dieker (m), Mari Edenfors (m), Lars Emilsson (m), Peder Eriksson (m), Ingemar Falk (m), Nils Fors (m), nders Grahn (m), Emma van Hal (m), Mats Henriksson (m), nders Hulusjö (m), Henrik Jansson (m), Jan-nders Johansson (Vvfb), Bertil Jönsson (m), Bengt Karlsson (a), Kent Karlsson (m), Tomas Karlsson (m), Håkan Lagesson (m), Mari Leuchovius (m), Elisabeth Lennartsson (m), Måns Lindell (Vvf), nders Lundgren (m), Harald Mårtensson (m), Hannah Nilsson (m), Calill Olsson (m), Lennart Rudquist (m), Pierre Rydén (m), nders Rönnmark (m), Lars-Johan Sunnerberg (m), Roland Thulin (VB), Bo Trygg (m), Åsa Wolgast Broberg (m), (m=medlemsrepresentant, Vvfb= Vätternvårdsförbundet, VB=Valberedning, a=annan, rev=revisor) Totalt 39 personer representerande 24 medlemmar närvarade. 1. Stämmans öppnande Mötesprotokoll Vice ordförande Kjell ldsten hälsade alla välkomna till dagen och öppnade stämman. Värd för dagen Björn Dieker, Fiskevattenägarna, inledde med kort information om Fiskevattenägarna. Håkan och Carolin Dieker berättade om platsen för stämman Fatburen Konferens (se appendix). 2. Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes, inga övriga frågor har anmälts inför stämman. 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman. Beslut: Kjell ldsten valdes till ordförande och Ola Broberg till sekreterare för mötet. 4. Val av protokolljusterare att jämte ordförande justera stämmans protokoll. Beslut: Björn Dieker, Fiskevattenägarna, valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Postadress Gatuadress Telefon Bankgiro Organisationsnr Vätternvårdsförbundet Hamngatan Länsstyrelsen i Jönköpings län E-post Fax Postgiro Jönköping

2 5. Upprop och justering av röstlängden. Beslut: Närvaro(se ovan) registrerades genom cirkulation av namnlista. Justering av röstlängd bordlades tills eventuell fråga om votering väcks. 6. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst. Datum för stämman beslutades på styrelsens höstmöte 2008 i samband med agendans fastläggning för år, vilket därmed offentliggjorde dagen för stämman. Enligt stadgarna ska utskick ske minst 3 månader före stämmans genomförande. Skriftlig förvarning skickades ut 25 februari. Utskick av möteshandlingarna ska enligt stadgarna ske senast 4 veckor innan mötet. Kallelse med handlingar är utskickade 30 mars. Beslut: Mötet befanns vara i laga ordning utlyst. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret Måns Lindell sammanfattade verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning för 2008 (bilaga 5 i handlingarna). Verksamheten under året hade följt upprättat och på förra stämman beslutat arbetsprogram. Inga invändningar framkom. Beslut: Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisningen godkänns. 8. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret Revisionsberättelsen var bilagd handlingarna (bilaga 6). Revisorerna tillstyrker att: o Balansräkning med omslutning på kr fastställs o Årets överskott kr överförs till ny räkning o Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslut: Revisionsberättelsen godkändes. 9. Fastställande av resultat-och balansräkningar. Förbundets redovisning över balans- och resultaträkningen under det gångna året redovisades av sekretariatet (bilaga 6). Intäkterna var kr och utgifterna kr. Resultat blev därmed kr. Balansräkningen visade på en omslutning på kr. v tillgångarna är ca kr möjliga att inplanera framåt i verksamheten, resterande är uppbundet via avtal, leverantörsskulder, redan överfört till kommande räkning etc. Beslut: Redovisningen av resultat och balansräkning godkändes. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen rörande det gångna verksamhetsåret Mötesordförande frågade om stämman kunde följa revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret 2008 i enlighet med bilaga 6.

3 Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för Val av ordförande och vice ordförande Valberedningens förslag lästes upp av Roland Thulin (valberedning) (bilaga 8). Beslut: Till ordförande valdes Lars Bäckström, Landshövding i Västra Götalands län, och till vice ordförande (tillika ordf verksamhetsutskottet) omvaldes Kjell ldsten, Hjo kommun. 12. Val av övriga ledamöter i styrelsen och suppleanter för dessa. Styrelsen är vald på tvåårsperioder (kalenderår) med ett år i förskjutning. Syftet är att undvika stora omkastningar och bibehålla kontinuitet. Valberedningen föreslog nu val för mandatperioden 20010, markerat med i tabellen nedan (bilaga 8). Tidigare valda för perioden markeras med B. Beslut: Stämman biföll förslaget om styrelserepresentanter redovisat enligt nedan. Post Namn Tid Ordförande Lars Bäckström (ny) - årligen Länsstyrelsen Västra Götalands län V Ordf Kjell ldsten, Hjo Kommun - årligen Ledamöter Namn Suppleant Ingemar Bergbom (om) Hans Karlsson (om) Habo Kommun Jönköpings kommun B B B Niclas Bäckman (om) Länsstyrelsen Östergötland Tomas Karlsson (om) Zinkgruvan Mining B Elisabeth Lennartsson (om) skersunds kommun Magnus Byman (om) Landstinget i Östergötland Björn Dieker (om) Fiskevattenägarna Håkan Lagesson (om) Länsstyrelsen Västra Götaland Åsa Wolgast-Broberg (ny) LRF nders Grahn (om) Vätterns fritidsfiske och fiskevårdsförbund Håkan Marklund Naturvårdsverket Peder Eriksson Länsstyrelsen Örebro Jonas Dahl (ny) Länsstyrelsen Östergötland Jörgen Ryberg (om) Nammo Vanänsverken nders Lundgren (om) Karlsborgs kommun Emma van Hal (ny) F7, Såtenäs Rolf Gustavsson (ny) Yrkesfisket gneta Christensen (om) Länsstyrelsen Västra Götaland nders Råsberg (om) LRF Jönköping Urban Hjälte (om) Sportfiskarna Ulrika Stensdotter-Blomberg Naturvårdsverket Johan Lind Länsstyrelsen Örebro

4 B Per Nyberg Fiskeriverket B Stefan Lundvall Länsstyrelsen Jönköping B Dan Björk Munksjö spa Bruk B B Lennart Rudqvist (fv) Skogsstyrelsen B Kent Karlsson Skaraborgsvatten (om)= omval, (fv)=fyllnadsval, (ny)=nyval nders Ledskog (fv) Motala kommun lfred Sandström Fiskeriverket Ola Broberg Länsstyrelsen Jönköping Mats Flood Munksjö Paper B vakant Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag Val av två revisorer och suppleanter för dessa Valberedningen läste upp förslagen (bilaga 7). Beslut: Till revisorer valdes Stellan Sandberg (ordinarie) samt Rigmor sp (ordinarie), båda Jönköpings Kommun. Till revisorssuppleant för båda valdes Doris Johansson (Jönköpings kommun). 14. Val av Förbundssekreterare, Kassaförvaltare och Protokollsekreterare Valberedningen läste upp förslagen (bilaga 7). Beslut: Till Förbundssekreterare omvaldes Ola Broberg, till kassaförvaltare omvaldes Jan-nders Johansson samt till protokollsekreterare nn-sofie Weimarsson. Post Namn Representerar Tid Kassör Jan-nders Johansson - årligen Förbundssekreterare Ola Broberg Länsstyrelsen Jönköping årligen Sekreterare nn-sofie Weimarsson Länsstyrelsen Jönköping årligen 15. Val av valberedning Sekretariatet föreslog omval av valberedningen för perioden. Evert Fingal, Karlsborgs kommun, är sammankallande och Roland Thulin, Jönköpings kommun, är ledamot (bilaga 7). Beslut: Valberedning väljs enligt föreslag. 16. Fråga om årsavgifterna och eventuellt nya/avgående medlemmar Skogsstyrelsen är ny medlem och föreslås erhålla 2 andelar med start fr o m. Förslag fanns om att behålla oförändrade medlemsavgifter (bilaga 8). Beslut: Skogsstyrelsen väljs som ny medlem med två andelar fr o m. Stämman beslutar att medlemsavgifterna förblir oförändrade.

5 17. Förslag till reviderad budget för och förslag till budget. Reviderad budget för om 1,65 milj kr samt förslag till budget för med 1,34 milj kr redovisades (bilaga 9). Måns Lindell informerade om innehållet i den av styrelsen föreslagna reviderade budgetplan för. Dryga 50% av budgeten utgörs av undersökningar. Beslut: Den reviderade budgeten för fastslogs. Budgetförslaget för godkändes. 18. Förslag till arbetsprogram för. Måns Lindell redogjorde för års arbetsprogram (bilaga 10). Utöver förbundets ordinarie verksamhet poängterades att ett nytt miljöövervakningsprogram avses vara i drift fr o m samt att formerna för s k vattenråd är utarbetade. Beslut: Stämman godkände det föreslagna arbetsprogrammet. 19. Övriga frågor Inga övriga frågor var anmälda. 20. Stämmans avslutande. Mötesordförande Kjell ldsten avslutade stämman och tackade samtliga för deltagandet, tack till styrelsen och verksamhetsutskottet som styrt aktiviteterna under året samt tack till sekretariatet som utfört uppgifterna. Beslut: Stämman förklarades för avslutad.... Ola Broberg (vid protokollet) Kjell ldsten (Mötesordf) Björn Dieker (Justeringsperson)

6 ppendix Före stämman hälsade värden för dagen Björn Dieker, Fiskevattenägarna, medlemmarna välkomna till årsmötet på Fatburen Konferens, skersunds kommun. Björn Dieker berättade att området i norra Vättern består av en skärgård rik på öar till skillnad från övriga Vättern. De största markägarna i skärgården utgörs av Stjernsund, Sveaskog (Ekopark Norra Vättern) samt Öhna gård. skersunds kommun är en typisk sommarstad med ca invånare, turisminriktningen är tydlig. Fiskevattenägarna i Örebro län som organisation är livaktiga och består av ca 60 medlemmar (Fiskevårdsområden) samt de stora markägarna. Just nu pågår en omorganisering då man tidigare sorterat under LRF men står nu på egna ben. Bland uppgifterna som bedrivs kan nämnas fisketillsynsträffar där man utbyter erfarenheter om hur tillsyn bedrivs, gösisättningar i norra Vättern. Just tillsynen av regler etc utgör en prioriterad inriktning. Man har även en årlig kräftskiva tillsammans med Hjälmarens fiskevattenägare. Fiskevattenägarna ser gärna att norra Vättern kan bli någon form av försöksområde där man ska tillåtas ta betalt för allt fiske så det kan bli utrymme för entreprenörer etc. Om en avgift för kräftfiske på allmänt vatten införs kan det gå till att förstärka tillsynen vilket efterfrågas på flera håll. Flera frågor som rör hela Vättern är aktuella inom Fiskevattenägarna. Foto 1. Stämman avhölls på Fatburen Konferens, skersunds kommun, under ledning av mötesordförande Kjell ldsten. Efter stämman höll Vattenmyndigheten för Södra Östersjön samråd om Förvaltningsplan etc. Efter stämmans avslutande höll Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns distrikt, samråd om pågående remiss av Förvaltningsplan mm. Detta redovisas dock i annat protokoll.

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping 1 Fastställande av röstlängd för mötet Röstlängden fastställdes till 33 röstberättigade medlemmar. Se Bilaga 1 Röstlängd. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Linda Tollemark valdes till mötesordförande

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer