Protokoll vid styrelsesammanträde på FMV Provplats Karlsborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid styrelsesammanträde 2011-03-08 på FMV Provplats Karlsborg"

Transkript

1 Nr 1/2011 Sida 1/10 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Protokoll vid styrelsesammanträde på FMV Provplats Karlsborg PROTOKOLL 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Lars Bäckström som lämnade ordet till Bengt Gustavsson, FFK. Bengt hälsade alla välkomna till FMV i Karlsborg. Beslut: Mötet var behörigt utlyst och styrelsen konstaterades vara beslutför. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Förslag till dagordning Ordförande gick översiktlig igenom dagordningen. Det har inte inkommit några övriga frågor till sekretariatet, ej heller uppkom några vid sittande möte. Beslut: Dagordningen fastställdes. 3. Val av justeringsperson Förslag gavs på Anders Lundgren, Karlsborgs kommun. Beslut: Mötet valde Anders Lundgren till justeringsperson. 4. Protokoll från styrelsemöte , Aspa Herrgård Det justerade protokollet var bilagt dagordningen. Lars Bäckström frågade vad som framkom av Farnet mötet i Holland. Måns Lindell informerade att Maria Carlén, som deltog i egenskap av ledamot i fiskeområde Vättern och tillika driver ett fisk- och fiskeföretag, menade att flera länder, bl a Sverige, har kommit långt i utvecklingen av lokal förädling av fiskeprodukter jämfört med andra länder. Temat för mötet var förädling av fisk. Måns Lindell informerade att den 7 april kommer ett sällskap från Finland, från en forskningsstation vid sjön Pyhäjärvi, till Jönköping Vätternvårdsförbundet c/o Telefon Fax E-post Webbplats Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 Nr 1/2011 Sida 2/10 och Vättern för att ta del av hur förvaltningen av framför allt kräftor går till i förhållande till naturvärden. Beslut: Protokollet kan läggas till handlingarna. 5. Protokoll från Verksamhetsutskottet , Olshammargården Det justerade protokollet var bilagt dagordningen och föranledde inga kommentarer. Beslut: Protokollet kan läggas till handlingarna. 6. Samförvaltning Fisk Justerat protokoll från var bilagt dagordningen samt ett icke justerat protokoll från Linda Englund redogjorde för Samförvaltningens budgeterade intäkter för Kontot Samförvaltning och EFF är avslutade, medan förbundet i kontot GAP kommer att ha en intäkt på 428 Kkr vilket utgör 28 % av den totala summan för det nya projektet GAP2 som sträcker sig över fyra år. På kontot FOG Admin finns det 190 Kkr kvar till , då projektet avslutas. I samband med det ansöker förbundet om ytterligare ett tvåårigt projekt. Inom projektet FOG Samordning Vättern finns det 90 Kkr fram till februari Projektet kommer dock att avslutas under året och därefter ansöks om ytterligare ett tvåårigt projekt. Inom projekt FOG Info (Fisk- och Fiske Info Vättern) finns det kvar 220 Kkr fram till april Även här kommer förbundet därefter att ansöka om en tvåårig projektperiod. Alfred Sandström informerade om det nya projektet GAP2 som kommer att starta 1 april GAP är ett forskningsprojekt som syftar till kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare och fiskare, med 30 partners i 15 länder där projekten till största del handlar om havsfiske. Projektet som startar i Vättern i april ska undersöka möjligheten att fiska sik selektivt, utan bifångst av röding. Fiskeriverket tilldelas 2 miljoner för arbetet med projektet. Alfred Sandström informerade om yrkesfiskets fångster under 2010 då man fångade 95 ton signalkräftor. Fångsterna av kräftor har minskat de senaste två åren med ca 30 %. Vidare fångade man 3,5 ton röding vilket är oförändrat sedan året innan. Däremot har beståndet av röding ökat något. Av sik fångade man 3,5 ton. Beståndet av sik är stort i Vättern, men småvuxet. Av övriga arter fångar man mindre än 2 ton per år. Evert Fingal frågade hur stor andel kräftor som fångas av fritidsfiskare. Alfred Sandström svarade att man har använt en enkät som underlag vilken visar ca 60 ton

3 Nr 1/2011 Sida 3/10 under Agneta Christensen frågade hur det ser ut med nors i Vättern. Alfred Sandström svarade att det finns ett starkt bestånd av nors i Vättern. Måns Lindell lämnade ett förslag att Johnny Norrgård hädanefter ska benämnas sakkunnig fiskefrågor och att Linda Englund benämns samordnare. Linda Englund redovisade hittills inkomna ansökningar till Fiskeområde Vättern. Sex ansökningar har bifallits av fiskeområdesgruppen (FOG). Generellt sett så har det varit svårt att få in ansökningar även i andra fiskeområden i Sverige. Tre projekt har sökts av Vätternvårdsförbundet; FOG Admin, Samordning Vättern och Fisk- och Fiske Info Vättern. Resterande projekt är projektering av utveckling av Hästholmens hamn, Kräftrikets Motalamodellen där man vill ta fram en generell modell för upplåtelse av Motala kommuns fiskevatten för turistfiske av kräftor, samt Vätternakvariet, som söks av Motala akvarieförening. Projektet Vätternakvariet innebär flytt av Vätternakvariet från golfbanan Stora Lund till hamnen i Motala där man ska bygga upp ett informationscenter om Vättern. Totalt har ca 1,5 miljoner delats ut och då kvarstår ca 4 miljoner att fördela. Från och med den 1 juli 2011 övergår Europeiska Fiskerifonden (EFF) administrativt från Fiskeriverket till Jordbruksverket. Måns Lindell och Johnny Norrgård har fått i uppdrag att ta fram en förvaltningsplan för skarv i Vättern. Det som planeras ingå är beståndsutveckling, hur fisk och fisket påverkas samt hur skarven påverkar naturvård och friluftsliv. Detta är i sin tur tänkt att utmynna i förvaltningsförslag. Insjöfiskarnas Centralförbund har inkommit med en rapport över skarvjakten i Vättern 2010 som visar att antalet skjutna skarvar är 21 st. Man har även märkt att häckande fågel har minskat där antal bon under 2010 var 600 st. En anledning bland flera till minskning av skarv i Vänern är att antalet havsörnar har ökat. Beslut: Protokollen kan efter justering läggas till handlingarna. Styrelsen ställer sig bakom deltagandet i GAP2. Styrelsen godkänner föreslagna personalbenämningar. Styrelsen ställer sig bakom framtagandet av förvaltningsplan för skarv. 7. Översyn av dioxin i fisk Livsmedelsverket och Fiskeriverket har fått i uppdrag att undersöka konsekvenserna för konsumenters hälsa samt fiskerinäringen om Sveriges dispens om undantag från gränsvärdet för dioxin i fet fisk förlängs eller ej. Sverige, Finland och Estland har hittills haft dispens och därmed tillåtits saluföra fisk med högre miljögiftshalter än

4 Nr 1/2011 Sida 4/10 tillåtligt enlig s.k. dioxindirektivet. Motivet för detta är att miljöövervakning i kombination med kostråd är tillräckligt. I mitten av mars tas ett beslut där kommissionen behandlar frågan. EU kommer troligtvis överlåta till Landsbygdsdepartementet att besluta i frågan. Livsmedelsverket hävdar att dispensen bör upphöra då konsumtionen av fisk som överskrider gränsvärdena kan vara hälsofarlig. Vätternvårdsförbundet har gjort en skrivelse till Landsbygdsdepartementet där förbundet hävdar att Vättern inte bör omfattas av gränsvärde för dioxin då de positiva egenskaperna av att äta fisk anses överväga de negativa. Dioxinhalterna i Vättern har följts och halterna är minskande. Dessutom förefaller olika arter och lokaler i Vättern uppvisa olika halter varför det inte kan anses vara generellt. Förbundet förordar kostrekommendationer där man går ut och informerar olika riskgrupper. Agneta Christensen frågade hur dioxinhalten ser ut i annan fisk, t ex sik. Måns Lindell svarade att dioxinhalterna finns i all fet fisk och att (små) sikar har undersökts av Livsmedelsverket. Agneta Christensen påpekade att Vätternvårdsförbundet har ett informationsansvar kring detta och bör informera om kostrekommendationer till allmänheten. Måns Lindell svarade att ansvaret främst ligger hos Livsmedelsverket men att förbundet kan bistå med extra informationsspridning. Stefan Lundvall frågade om halterna om några år kommer att ligga under gränsvärdet. Måns Lindell svarade att ja, troligen kommer halterna att fortsätta gå ner. Beslut: Styrelsen godkänner skrivelsen och beslutar att verka för fortsatta undersökningar av dioxin i fiskkött samt uppdra till kansliet att informera om dioxinfrågan. 8. Attesträtter inom förbundet Följande attesträtter föreslogs inom förbundet: Samförvaltning (konto 470): Linda Englund, Johnny Norrgård Alla konton: Ola Broberg, Måns Lindell Beslut: Styrelsen godkänner föreslagna attesträtter. 9. Inför årsstämman Platsen för stämman föreslogs bli på Gyllene Uttern i Jönköpings län. Aktiviteten föreslogs bli, förutom förbundets ordinarie dragningar, Södra som presenterar deras bok Skogens vatten i samband med en vattendragsvandring längs Röttle å. I övrigt tas även vattenråd och trender i Vättern upp. En person vill donera Vätternkartor på etsade plåtar (1x1 m) vilka kan placeras i t ex Vätternakvariet, i Karlsborg eller annan lämplig plats. Jan-Anders Johansson har skickat ut ett preliminärt bokslut och förbundet har ca 1,5 miljoner i tillgångar och ca 1 miljon i skulder.

5 Nr 1/2011 Sida 5/10 Måns Lindell informerade att det finns 462 Kkr i kassan, 137 Kkr är uppbokade vilket ger 325 Kkr kr att fördela framåt. Det föreslogs att 125 Kkr fördelas till 2011 och 200 Kkr till år Måns Lindell informerade vidare att höjningen av medlemsavgiften är beslutad vilket gör att förbundet har en god ekonomi. Måns Lindell föreslog att fastställelse av verksamhetsberättelse delegeras till verksamhetsutskottet. Agneta Christensen föreslog en ändring av punkt 1 under årsspecifika arbetspunkter 2011, i arbetsprogrammet, där Ett förslag till samordnat miljöövervakningsprogram istället borde vara Ett förslag till reviderat miljöövervakningsprogram. Evert Fingal redogjorde för valberedningens förslag där det saknas en suppleant för Naturvårdsverket. I övrigt är förslag till styrelse komplett. Beslut: Stämman genomförs på Gyllene Uttern. Handlingar till årsstämman kan framläggas i stort med föredragen version med uppkomna förslag. VU delegeras besluta om slutversion av verksamhetsberättelse. Styrelsen godkänner disponeringen av kvarvarande medel. Arbetsprogrammet anses föredraget. 10. Vattenrådsrelaterat Måns Lindell redogjorde för de aktiviteter som har skett inom delvattenråden kring Vättern. Under det senaste sakkunniggruppsmötet framkom ett förslag om att lansera information om vattenråd till medlemmar samt övriga kretsar. Därav ska nu ett brev författas av sekretariatet och skickas ut till berörda. Tre delvattenråd har ansökt om vattenrådsmedel. Tunnerstad byalag har ansökt om 6 Kkr och Östra Vätternbranterna har ansökt om 20 Kkr. Det tredje vattenrådet, Norra Vättern (Värna Alsen) ansöker om 10 Kkr. Elisabeth Lennartsson informerade att man har tagit fram en åtgärdsplan för norra Vättern, Åtgärdsplan för minskad övergödning i Alsen. Det är kommunen och länsstyrelsen som gemensamt genomför arbetet med Alsen. Statusen i Alsen är inte bra och det är jordbruket som främst bidrar till det, men även reningsverket. Miljökontoret ska inventera ca 450 enskilda avlopp inom Alsens avrinningsområde som ska vara åtgärdade senast Belastningen från jordbruket är relativt låg sommartid, däremot släpps renat avloppsvatten ut året runt. Man planerar att tillföra biogastillverkning till reningsverket. Man har även ansökt om LOVA-medel (lokala vattenvårdsprojekt) till anläggande av fosforfällor.

6 Nr 1/2011 Sida 6/10 Beslut: Förbundet skickar ut skrivelse till bred krets om vattenfrågor. Bidragen till vattenråd godkänns enligt ansökan. 11. Information: Vattenskyddsområde Måns Lindell informerade om arbetet med Vättern som vattenskyddsområde. Det hölls ett kommungemensamt möte 25 november i Hjo och en ansökan lämnades in i december Ansökan finns att tillgå på förbundets hemsida. Efter förekomsten av Cryptosporidium i Östersunds dricksvatten så har frågan lyfts även här. Risken har dock bedömts som mycket låg i Vättern. Dock är det möjligt genom t ex ökade bräddningar från avloppsreningsverk eller ökad intransport (via turism), av Cryptosporidium. Styrelsen tackar för informationen. 12. Uppdatering av Vätternvårdsförbundets hemsida Länsstyrelserna har ändrat upplägg för hemsidor vilket medför att Vätternvårdsförbundet måste följa detta. Ann-Sofie Weimarsson håller på med att överföra förbundets hemsida till samma server som Länsstyrelsen. Samtidigt görs en del revideringar t ex istället för de tre sidor (miljö, fiske, besöksmål Vätternbäckar) så blir det en gemensam hemsida. Det kommer dock att ta tid innan den nya hemsidan är helt uppdaterad och klar. Arbetet med hemsidan är budgeterad för i FOG-projektet Fisk- och Fiske Info Vättern, där budgeten är satt till ca 82 Kkr. Det mesta utgörs av nedlagd arbetstid inom förbundet och Länsstyrelsen. Vätternvårdsförbundet går in med 2 Kkr och i form av EU-medel har projektet beviljats ca 7 Kkr. Beslut: En ny layout av hemsidan genomförs med angiven kostnadsram. Under arbetet med den nya hemsidan kan funktion vara något nedsatt. 13. Vätterndag 2011 Platsen för nästkommande Vätterndag i november 2011 blir i Askersunds kommun. Budgeten är satt till 40 Kkr och en arbetsgrupp har tillsatts. Beslut: Vätterndagen genomförs i Askersunds kommun med angiven kostnadsram. Program tas fram av arbetsgrupp/vu inför styrelsens höstmöte. 14. Försvarets miljöprövningar FMV Provplats Karlsborg har överklagat beslut om tillstånd till verksamhet. I något av villkoren ska FMV samverka med Fiskeriverket och Vätternvårdsförbundet (s. 36 i beslutet). Med

7 Nr 1/2011 Sida 7/10 anledning därav hålls ett möte den 31 mars i Karlsborg mellan parterna. För närvarande ansöker även Försvarsmakten om miljöprövning av verksamheten på Karlsborgs flygplats samt Riskområde Hammaren/Enebågsudde (F7). Samråd har ägt rum och ansökan beräknas vara klart i slutet april. Förbundet deltar och bevakar denna process. Intresseföreningen Bevara Brevik har stort fokus på denna miljöprövning. Vätternvårdsförbundet kommer att agera för ökad dialog mellan Försvarsmakten samt Intresseföreningen. Beslut: Förbundet deltar i beslut om tider och områden för FMV. 15. Kultur Vattendrag Ola Broberg informerade om att Vattenmyndigheterna har lanserat ett kulturprojekt där kända kulturlämningar i anslutning till/eller i vatten sammanställs för distrikten. Projektet omfattar samtliga huvudavrinningsområden och möjlighet för särskilja Vätterns tillrinningsområde finns. Ett sådant projekt knutet till Vätterns tillflöden kan behöva extra medel för att sammanställa en egen rapport. Någon plan/budget för Vättern finns dock ej för närvarande utan måste tas fram. Beslut: Förbundet bevakar sammanställningen och tar fram en kostnadsplan för en rapport med kulturvärden knutna till Vätterns tillrinningsområde. Ekonomi Jan-Anders Johansson redogjorde för förbundets kassastatus. Medlemsavgifter har skickats ut. Förbundet har fått in ca 150 Kkr av medlemsavgifterna och har en räkning på ca 10 Kkr. Så här års är årets budget tämligen ointressant jämfört med bokslutet. Beslut: Kassastatus och prognos godkänns av styrelsen. 16. Information: Projekt som berör förbundet Måns Lindell redogjorde för de projekt som berör Vätternvårdsförbundet och som har tagits upp i styrelsen tidigare: Undervattensvegetation 2011 Kvalitetssäkring av biologiska data Genetisk variation av vitmärla De övriga projekt som berör Vättern med extern finansiering är: Glacialrelikter Makrodjurplankton Fjärranalys

8 Nr 1/2011 Sida 8/10 Styrelsen tackar för informationen. 17. Miljöövervakningsprogram Måns Lindell visade några tidstrender ur övervakningsprogrammet, bl a en kvävekurva som visar på att kvävet i sjön minskar (vilket är bra). Ett nytt (reviderat) program bör träda i kraft under perioden , som i sin tur synkroniseras med vattenvårdsplanen. En upphandling av utsjöprogrammet görs inför Ett nytt löpande moment är undervattensvegetation där 50 Kkr/år avsätts då det finns ekonomiskt utrymme för detta. Beslut: Undervattensvegetation införs som regelbundet moment fr o m 2011 med angiven kostnadsram. Kommande reviderade miljöövervakningsprogram omfattar föreslagen period. 18. Information: LOVA-ansökningar inom Vätterns område Under hösten 2010/våren 2011 har det varit en ny ansökningsperiod för LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt). Eftersom besluten ännu inte är fattade så känner förbundet inte till om någon ansökan har inkommit kring Vättern. I och med att Vätterns avrinningsområde har hög fosforretention (kvarhållning av fosfor) så har åtgärder inom detta område inte någon stor effekt på havet varför det är svårt att motivera LOVA-bidrag här. Det man kan få bidrag till är båtbottentvättar och sugtömningsstationer. Därmed ser mängden LOVA-ansökningar ut som när de redovisades sist, nämligen att Askersunds Segel och Motorbåtsklubb har beviljats medel till en spolplatta samt en sugtömningsstation. Motala Båtklubb har beviljats stöd till en spolplatta och Mjölby kommun till VA-planering. Styrelsen tackar för informationen. 19. Medlemsrelaterat En fråga har uppkommit om formen för stödjande medlemskap till ideella organisationer/privatpersoner. I dagsläget finns minsta medlemsform som fullt betalande med minsta avgiften en andel. Stödjande form föreslås i så fall baseras på 15 % av en andel där en andel är 3852 kr och 15 % av det är 577 kr. Frågan har uppkommit då föreningar inte har ekonomisk möjlighet att ta del av befintligt medlemserbjudandet. Medlemsformen skulle inte innebära någon rösträtt men väl deltagande och del av information. Beslut: Styrelsen uppdrar till VU att klarlägga förutsättningarna för ett stödjande medlemskap eller om en sådan form inte bör betecknas som medlem.

9 Nr 1/2011 Sida 9/10 Vid kommande VU-möte granskas förslaget för att se att det inte strider mot stadgarna. 20. Övrigt Förbundet har köpt två antika böcker skrivna av Daniel Tiselius år 1723 respektive 1730, där han beskriver Vättern i form av bland annat provtagningar. De planeras att eventuellt ges ut i nytryck av förbundet och då med en översättning eftersom den nuvarande är svår att tyda. Utöver det så har förbundet köpt in en dator till Johnny Norrgård. 21. Mötet avslutas Beslut: Ordförande avslutade mötet. Jönköping den Linda Englund Vid protokollet Lars Bäckström Mötesordförande Anders Lundgren Justeringsperson Efter mötet informerade Bengt Gustavsson, FFK, om FMV s nya miljötillstånd för FMV provplats i Karlsborg där bland annat ett kontrollprogram för sprängning i vatten ska tas fram tillsammans med Fiskeriverket och Vätternvårdsförbundet.

10 Nr 1/2011 Sida 10/10 BILAGA 1 Deltagare Lars Bäckström, Kjell Aldsten, Linda Englund, Jan-Anders Johansson, Ulla Ordell, Dan Björk, Anders Lundgren, Agneta Christensen, Alfred Sandström, Lennart Rudqvist, Elisabeth Lennartsson, Stefan Lundvall, Niclas Bäckman, Ingemar Bergbom, Ola Broberg, Evert Fingal, Kent Karlsson, Åsa Wolgast Broberg, Johan Lind, Jörgen Ryberg, Björn Dieker, Tomas Karlsson, Måns Lindell

Protokoll VU-möte på hotell Bellevue, Hjo

Protokoll VU-möte på hotell Bellevue, Hjo PROTOKOLL 2/2011 Datum 2011-04-26 Sida 1/6 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll VU-möte 2011-03-25 på hotell Bellevue, Hjo 19. Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Kjell Aldsten.

Läs mer

Kallelse och förslag till dagordning vid styrelsemöte 2010-10-19

Kallelse och förslag till dagordning vid styrelsemöte 2010-10-19 KALLELSE Sida 1/6 Datum 2010-10-19 Ert datum Beteckning Nr 2/10 Er beteckning Till ledamöter i STYRELSEN i Vätternvårdsförbundet Måns Lindell Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde 2010-03-18 på Borghamns vandrarhem

Protokoll vid styrelsesammanträde 2010-03-18 på Borghamns vandrarhem PROTOKOLL Nr 1/2010 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tel 036-39 50 00 Fax 036-16 71 83 E-post linda.englund@lansstyrelsen.se

Läs mer

Protokoll VU-sammanträde

Protokoll VU-sammanträde Nr 1/10 Protokoll VU-sammanträde Onsdag den 27 januari 2010 i Motala kommunhus Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Jan-Anders Johansson, Linda Englund, Tomas Karlsson, Niclas Bäckman, Karin Runnels

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-02-08 på Länsstyrelsen, Jönköping

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-02-08 på Länsstyrelsen, Jönköping PROTOKOLL 2011-03-01 Nr 1/2011 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske på Länsstyrelsen, Jönköping

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde 2011-10-20 på Torsviks kraftvärmeverk, Jönköping

Protokoll vid styrelsesammanträde 2011-10-20 på Torsviks kraftvärmeverk, Jönköping Nr 2/2011 2011-12-02 Sida 1/9 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll vid styrelsesammanträde 2011-10-20 på Torsviks kraftvärmeverk, Jönköping PROTOKOLL 22. Mötets öppnande Mötet öppnades

Läs mer

Protokoll VU-möte 2010-06-07 på Zinkgruvan Mining, Zinkgruvan

Protokoll VU-möte 2010-06-07 på Zinkgruvan Mining, Zinkgruvan PROTOKOLL Nr 2/2010 Sida 1/7 Linda Englund Vätternvårdsförbundet lin- c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tel 036-39 50 00 Fax 036-16 71 83 E-post da.englund@lansstyrelsen.se

Läs mer

Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2005-02-22 på Örebro Slott

Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2005-02-22 på Örebro Slott Protokoll vid Nr 1/2005 Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2005-02-22 på Örebro Slott Närvarande:Bo Landholm, Kjell Aldsten, Dan Björk, Martin Engström, Ulf Hermansson, Susanna Hogdin, Elisabeth

Läs mer

21. Protokoll från styrelsemöte 100318, Borghamns vandrarhem Det justerade protokollet var bilagt dagordningen och föranledde inga kommentarer.

21. Protokoll från styrelsemöte 100318, Borghamns vandrarhem Det justerade protokollet var bilagt dagordningen och föranledde inga kommentarer. PROTOKOLL Nr 2/2010 Sida 1/8 Protokoll vid styrelsesammanträde på Aspa Herrgård, Askersund kommun Måns Lindell Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/5 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 13. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. Beslut: Mötet

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG telefonmöte

Protokoll vid Vätterns FOG telefonmöte Sida 1/5 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätterns FOG telefonmöte 2011-09-13 24. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen Sida 1/8 2011-11-29 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen 33. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll VU-sammanträde

Protokoll VU-sammanträde Nr 5/09 Protokoll VU-sammanträde Tisdag den 15 december 2009 i Bankeryd, Sjöåkragården Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Linda Englund 60. Mötets öppnande

Läs mer

Beslut: Ola valdes att jämte ordförande signera dagens protokoll.

Beslut: Ola valdes att jämte ordförande signera dagens protokoll. Protokoll vid VU-sammanträde 2008-03-05 Amalias Hus, Gränna Nr 2/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Tomas Karlsson, Peder Eriksson, Agneta Christensen, Niclas Bäckman, Per Nyberg, Ola Broberg,

Läs mer

Beslut: Ola Broberg och Måns Lindell utreder frågan i samverkan med beredningssekretariatet i Jönköping.

Beslut: Ola Broberg och Måns Lindell utreder frågan i samverkan med beredningssekretariatet i Jönköping. Protokoll vid VU-sammanträde 2007-01-23 på Hotell Wettern i Karlsborg nr 1/07 Närvarande: Kjell Aldsten, Peder Eriksson, Ola Broberg, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Måns Lindell, Ann-Sofie Weimarsson

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

Protokoll vid. Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2006-05-11 på Almnäs Bruk, Hjo

Protokoll vid. Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2006-05-11 på Almnäs Bruk, Hjo Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-11 på Almnäs ruk, Hjo Närvarande: Peter Malmsjö (m), Ingemar Torell (m), Rolf Gustavsson (m), Elisabeth Lennartsson (m), Roland Thulin (V),

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2008-10-20 På Rådhuset i Askersund

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2008-10-20 På Rådhuset i Askersund Nr 2/2008 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2008-10-20 På Rådhuset i Askersund Deltagare: Kjell Aldsten, Ingemar Bergbom, Niclas Bäckman, Tomas Karlsson, Elisabet Lennartsson, Agneta

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde 2012-03-06 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid styrelsesammanträde 2012-03-06 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 1/2012 2012-03-21 Sida 1/10 Linda Griffiths Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll vid styrelsesammanträde 2012-03-06 på Hotell Nostalgi, Motala PROTOKOLL 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2012-05- 11 på Tåkerns café och vandrarhem

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2012-05- 11 på Tåkerns café och vandrarhem Sida 1/8 Linda Griffiths Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2012-05- 11 på Tåkerns café och vandrarhem 1. Stämmans öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 14. Mötets öppnande Ordförande öppnade

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län Nr 2/2009 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län Deltagare: Lars Bäckström, Kjell Aldsten, Ingemar Bergbom, Tomas Karlsson, Elisabet Lennartsson,

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2011-05- 06 på Gyllene Uttern, Gränna

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2011-05- 06 på Gyllene Uttern, Gränna Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2011-05- 06 på Gyllene Uttern, Gränna 1. Stämmans öppnande Ordförande Lars äckström

Läs mer

Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde SAAB Bofors Underwater Systems, Motala (Torpedverkstaden)

Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde SAAB Bofors Underwater Systems, Motala (Torpedverkstaden) Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2004-10-21 SAAB Bofors Underwater Systems, Motala (Torpedverkstaden) Närvarande: Kjell Aldsten, Jan-Anders Johansson, Ann-Sofie Weimarsson, Ingrid

Läs mer

Protokoll VU-möte 2010-08-31 hos Carléns Fisk, Habo kommun

Protokoll VU-möte 2010-08-31 hos Carléns Fisk, Habo kommun PROTOKOLL Nr 3/2010 Sida 1/8 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tel 036-39 50 00 Fax 036-16 71 83 E-post: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Läs mer

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06 KALLELSE Sida 1/5 Datum 2015-04-02 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-2236408 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet samt Intressenter i Vätterns Vattenråd Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Läs mer

Protokoll VU-möte på Stocklycke vandrarhem, Omberg

Protokoll VU-möte på Stocklycke vandrarhem, Omberg PROTOKOLL 3/2012 Datum 2012-07-18 Sida 1/7 Linda Griffiths Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll VU-möte 2012-06-19 på Stocklycke vandrarhem, Omberg 31. Mötets öppnande Ordförande Kjell Aldsten

Läs mer

Protokoll vid. Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma i Borghamn

Protokoll vid. Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma i Borghamn Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2004-05-07 i Borghamn Närvarande: Kjell Aldsten (Vvfb), Ann-Sofie Weimarsson (Vvfb), Bo Landholm (Vvfb), Anders Hulusjö (m), Lars Paulin (Vvfb),

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2008-05-07 på Ombergs Golf, Stora Lund, Ödeshögs kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2008-05-07 på Ombergs Golf, Stora Lund, Ödeshögs kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma -05-07 på Ombergs Golf, Stora Lund, Ödeshögs kommun Närvarande: Sören Gunnarsson (Vvf), Kjell ldsten (Vvf), Måns Lindell (Vvf), nn-sofie Weimarsson

Läs mer

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg Nr 4/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Peder Eriksson, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Per Nyberg; inbjuden

Läs mer

VU-sammanträde 2004-03-10 På Almnäs Bruk, Hjo

VU-sammanträde 2004-03-10 På Almnäs Bruk, Hjo Protokoll fört vid Nr 1/2004 VU-sammanträde 2004-03-10 På Almnäs Bruk, Hjo Närvarande: Kjell Aldsten, Ola Broberg, Kjell Schaerling,, Agneta Christensen, Martin Engström, Måns Lindell, Ingrid Månsson,

Läs mer

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet PLATS: P4 KRÅKS SKJUTFÄLT, KARLSBORGS KOMMUN (SE KARTA)

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet PLATS: P4 KRÅKS SKJUTFÄLT, KARLSBORGS KOMMUN (SE KARTA) KALLELSE Sida 1/5 Datum 2014-04-04 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-2236408 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet samt Intressenter i Vätterns Vattenråd Kallelse Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2014-05- 09 på Kråks skjutfält P4, Karlsborg

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2014-05- 09 på Kråks skjutfält P4, Karlsborg 2014-05-09 Sida 1/9 Karl-Magnus Johansson Vätternvårdsförbundet 010-2236404 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2014-05- 09 på Kråks skjutfält P4, Karlsborg 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde Vid Baskarpsand/Askania AB i Habo

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde Vid Baskarpsand/Askania AB i Habo Nr 2/2007 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2007-10-16 Vid Baskarpsand/Askania AB i Habo Deltagare: Måns Lindell, Kjell Aldsten, Johnny Norrgård, Agneta Christensen, Kent Karlsson

Läs mer

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-01-23 Hjo, Tekniska kontoret

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-01-23 Hjo, Tekniska kontoret Protokoll vid VU-sammanträde 2008-01-23 Hjo, Tekniska kontoret Nr 1/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Tomas Karlsson, Peder Eriksson, Agneta Christensen, Niclas Bäckman, Per Nyberg, Ola Broberg,

Läs mer

Vätternvårdsförbundet. Fiskeområde Vättern Nu och i framtiden

Vätternvårdsförbundet. Fiskeområde Vättern Nu och i framtiden Vätternvårdsförbundet Fiskeområde Vättern Nu och i framtiden En unik möjlighet till satsningar för att stärka fritidsfiske, yrkesfiske och turism. 11 miljoner till 23 projekt 2009-2013 VAD ÄR FISKEOMRÅDE

Läs mer

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Protokoll fört vid Nr 2/2004 VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Närvarande: Kjell Aldsten, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Agneta Christensen, Måns Lindell, Stefan Sjögren,

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma på Forsviks Industriminne

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma på Forsviks Industriminne PROTOKOLL 05-03 Sida 1/7 Linda Englund Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping esöksadress Hamngatan 4 Tel 036-39 50 00 Fax 036-16 71 83 E-post linda.englund@lansstyrelsen.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2010 Sammanfattning Vätternvårdsförbundet har sedan 1957 bedrivit kontinuerlig miljöövervakning i Vättern och dess tillrinningsområde. Verksamheten

Läs mer

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Mötet inleddes med att vi lärde känna varandra lite bättre. 1. Mötets öppnande Mötet öppnandes av ordförande, Caroline Dieker. 2. Fastställande

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske på Bygdegården, Hästholmen

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske på Bygdegården, Hästholmen Nr 3/2011 Sida 1/9 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske på Bygdegården, Hästholmen 29. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet

Läs mer

VU-sammanträde 2003-06-04

VU-sammanträde 2003-06-04 Protokoll fört vid Nr 3/2003 VU-sammanträde 2003-06-04 På Gränna Kulturgård Närvarande: Kjell Aldsten, Susanna Hogdin (suppl för AC), Martin Engström, Jan-Anders Johansson, Måns Lindell, Ingrid Månsson,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2011 Sammanfattning... 2 Uppföljning av arbetsprogram för 2011... 3 Löpande arbetspunkter (16 st)... 3 Årsspecifika arbetspunkter för 2011 (8st)...

Läs mer

Stadgar för Sydvästra Skånes Vattenråd

Stadgar för Sydvästra Skånes Vattenråd Stadgar för Sydvästra Skånes Vattenråd 1. ÄNDAMÅL Sydvästra Skånes vattenråd, i det följande även kallat rådet, utgör en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer

Läs mer

VU-sammanträde

VU-sammanträde Protokoll fört vid Nr 5/2003 VU-sammanträde 2003-12-02 På Aspa Herrgård, Aspa Närvarande:, Niclas Bäckman, Agneta Christensen, Martin Engström, Jan-Anders Johansson, Måns Lindell, Fred Mellberg, Per Nyberg,

Läs mer

Vätterninfo nr 1:2015 januari

Vätterninfo nr 1:2015 januari Vätterninfo nr 1:2015 januari 2014 varmaste året i Vättern på 70 år Kalenderåret 2014 blev det varmaste året i Vättern sedan 1955. 2014 var medeltemperaruren i ytvatten +10,6 C vilket är +2,8 grader över

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

BEVILJADE ANSÖKNINGAR FISKEOMRÅDE VÄTTERN

BEVILJADE ANSÖKNINGAR FISKEOMRÅDE VÄTTERN BEVILJADE ANSÖKNINGAR FISKEOMRÅDE VÄTTERN Uppdaterad 2011-12-14 Sökande/huvudman Projektnamn Totalt Beviljat Start Slut belopp belopp Hästholmens Hamn och Magasin AB Hästholmen - Vätterns pärla 104 000

Läs mer

Stadgar för Leader Vättern

Stadgar för Leader Vättern Stadgar för Leader Vättern 1 Föreningens namn Leader Vättern 2 Syfte och ändamål Leader Vättern ska bedriva en allmännyttig och ideell verksamhet genom leadermetoden. Leader Vätterns ändamål är att, främst

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL. Enligt bilagd närvaroförteckning Tidpunkt: 13:10 Mötesrummet Bromsklotsen, Alkärrshallen, Djurgården

STÄMMOPROTOKOLL. Enligt bilagd närvaroförteckning Tidpunkt: 13:10 Mötesrummet Bromsklotsen, Alkärrshallen, Djurgården STÄMMOPROTOKOLL 2015-03-21 Protokoll fört vid Järnvägshistoriska Riksförbundets ordinarie förbundsstämma i Stockholm 2015-03-21 Närvarande: Enligt bilagd närvaroförteckning Tidpunkt: 13:10 Plats: Mötesrummet

Läs mer

Vätterninfo nr 1:2016 februari

Vätterninfo nr 1:2016 februari Vätterninfo nr 1:2016 februari Även 2015 blev "rekordvarmt" Rekordet från 2014 med +10,6 C i medeltemperatur i Vätterns ytvatten slogs inte förra året utan 2015 stannade medelvattentemperaturen på +10,4

Läs mer

Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde i Jönköping

Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde i Jönköping Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2000-10-18 i Jönköping Närvarande: Kjell Aldsten, Henrick Blank, Ola Broberg, Birgrit Friggebo, Ulf Hermansson, Anders Johansson, Bertil Johansson,

Läs mer

Referat från 50-årsjubileum i Vätternvårdsförbundet 2007-05-09

Referat från 50-årsjubileum i Vätternvårdsförbundet 2007-05-09 Referat från 50-årsjubileum i Vätternvårdsförbundet 2007-05-09 Vätternvårdsförbundet genom 50 års vattenvård Vätternvårdsförbundet firar 50 årsjubileum 2007. Landshövdingarna runt Vättern beslutade att

Läs mer

Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 6 december 2016

Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 6 december 2016 Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 6 december 2016 Närvarande Frånvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman, Alexander Johansson, Lars Björkman, Seija Nyström och lars

Läs mer

Vätterninfo nr 1:2016 februari

Vätterninfo nr 1:2016 februari Info Motala Södra Båtklubb Från: vatternvardsforbundet-at-lansstyrelsen.se@plma.se för Vätternvårdsförbundet Skickat: den 24 februari 2016 12:20 Till: info@msbk.se

Läs mer

Beslut: Tomas Karlsson valdes att jämte ordförande signera dagens protokoll.

Beslut: Tomas Karlsson valdes att jämte ordförande signera dagens protokoll. Protokoll vid VU-sammanträde 2008-09-03 Aspa Bruk, Olshammar Nr 3/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Tomas Karlsson, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Frånvarande: Ann-Sofie Weimarsson,

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

VU-sammanträde

VU-sammanträde Vätternvårdsförbundet Protokoll fört vid Nr 2/2003 VU-sammanträde 2003-03-11 På Kommunhuset i Hjo Närvarande: Kjell Aldsten, Susanna Hogdin (suppl för AC), Martin Engström, Måns Lindell, Ingrid Månsson,

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2012-02-09 på Hökensås Semesterby

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2012-02-09 på Hökensås Semesterby Nr 1/2012 Sida 1/8 Linda Griffiths Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2012-02-09 på Hökensås Semesterby 1. Mötets öppnande Mötet inleddes med

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll VU-möte 2012-09-13 i Åmmeberg,

Protokoll VU-möte 2012-09-13 i Åmmeberg, PROTOKOLL 4/2012 Datum 2012-09-13 Sida 1/9 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 036-39 50 53 Protokoll VU-möte 2012-09-13 i Åmmeberg, Askersund 47. Mötets öppnande Ordförande Kjell Aldsten öppnade mötet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

LJUNGBYÅNS VATTENRÅD

LJUNGBYÅNS VATTENRÅD LJUNGBYÅNS VATTENRÅD VERKSAMHETSBESKRIVNING Inledning... 1 1.1 Geografisk avgränsning... 2 1.2 Helhetsperspektiv på vatten... 2 2.1 Vattenrådets medlemmar... 3 2.2 Övriga aktörer... 4 3.1 Organisationsbeskrivning...

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2012 Sammanfattning... 2 DEL I: Uppföljning av arbetsprogram för 2012... 3 Löpande arbetspunkter (16 st)... 3 Årsspecifika arbetspunkter för 2012

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Christer Holmberg hälsade

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer