VU-sammanträde På Stocklycke vandrarhem, Omberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg"

Transkript

1 Protokoll fört vid Nr 2/2004 VU-sammanträde På Stocklycke vandrarhem, Omberg Närvarande: Kjell Aldsten, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Agneta Christensen, Måns Lindell, Stefan Sjögren, Ann-Sofie Weimarsson Frånvarande: Ola Broberg, Fred Mellberg (även suppl), Martin Engström (även suppl), Mötesprotokoll 17. Mötets öppnande Ordförande Kjell Aldsten öppnade mötet. I samband med öppnandet presenterade Stefan Sjögren, Fiskeriverket, sig. Stefan är suppleant och ersätter Erik Degerman. Stefan arbetar i Örebro och har bl a hand om databaser mm. Beslut: Mötet förklarades öppnat. 18. Förslag till dagordning Föreslagen och utskickad dagordning med tillhörande handlingar gicks överskådligt igenom. Beslut: Dagordningen godkändes. 19. Val av justeringsperson Beslut: Stefan Sjögren valdes att jämte ordförande signera dagens protokoll. 20. Minnesanteckningar från föregående VU-sammanträde Protokollet var bilagt kallelsen. Protokollet föranledde inga kommentarer. Beslut: Protokollet kan läggas till handlingarna. 21. Återstående från stämman. Postadress Gatuadress Telefon Bankgiro Organisationsnr Vätternvårdsförbundet Hamngatan Länsstyrelsen i Jönköpings län E-post Fax Postgiro Jönköping

2 VU summerade kort vad som föredrogs på stämman. Medlemsavgifter 2005: Stämman beslöt enligt version A i kallelsen d v s full föreslagen höjning redan Budget 2005: Den förhöjda medlemsavgiften medför att åtgärdsgrupperna kan erhålla en budget på kr per grupp (= kr totalt). Förslag till protokoll: Sekretariatet hade tagit fram ett förslag till protokoll från stämman. Vid nästa nedteckning av styrelserepresentanter bör även suppleanternas representation redovisas. Protokollet kan skickas ut för signering. VU finner formen för stämman som god, d v s först årsmötesförhandling med en dragning av verksamheten, därefter föredrag om något miljörelaterat om Vättern, samt efter lunch en begivenhet kring något intressant runt Vättern. Förfarandet kan fortsätta. Ett följebrev som förklarar bakgrunden till medlemsavgiftshöjningen bör medfölja räkningen för 2005 års medlemsavgift. Beslut: Protokollet kan gå ut för signering och därefter skickas ut till alla medlemmar. Upplägget för stämman kan fortgå framgent. 22. Läget om överprövning av miljöövervakning av Vättern Beslutet av den föregående upphandling av miljöövervakningsprogrammet av Vättern som genomförts av Länsstyrelsen i Jönköping har begärts överprövad. Begäran har skett till Länsrätten som gav Länsstyrelsen rätt i sak. Upphandlingen begärdes överprövad till Kammarrätten som konstaterade att en utredning skulle göras. Därefter har Länsstyrelsen i Jönköping besvarat ett par yttranden från SLU via Länsrätten för att klargöra upphandlingen. Länsrätten kommer att fatta beslut någon gång under sommaren. I avvaktan av beslutet anlitas AnalyCen med s k villkorat avtal. VU tackade för informationen. 23. Läget för vattenvårdsplanen Delar av vattenvårdsplanen i Natura 2000 bevarandeplan För närvarande produceras s k bevarandeplaner för Natura2000 områden av Länsstyrelserna. I Vättern kommer vissa moment av bevarandeplanen att bestå av delar från vattenvårdsplanen vilken tas fram parallellt. Det är viktigt att dokumenten står i harmoni med varandra. Vattenvårdsplanen sparlåga just nu. Då sekretariatet ombetts bistå bevarandeplanen med kunskap och material prioriteras arbete just nu med bevarandeplanen på bekostnad av vattenvårdsplanen. Beslut: Delar av vattenvårdsplanen kan där det så är behövligt, användas i bevarandeplanen för Natura Sekretariatet kan för närvarande prioritera bevarandeplanen på bekostnad av vattenvårdsplanens remissversion. 24. Bevarandeplan för Natura2000

3 Vätternvårdsförbundet samordnar just nu framtagande av bevarandeplan för Natura Beslut: Vätternvårdsförbundet skall deltaga i framtagande av bevarandeplaner för N2000-objekten i Vättern. Särskild tidsredovisning för detta bör tas fram. 25. Vattenskyddsområde Kommunerna runt Vättern håller på att starta upp projektet med att ta fram underlag för vattenskyddsområde för Vättern. En arbetsgrupp bestående av kommunrepresentanter för Jönköping, Motala och Hjo samt Skaraborgsvatten driver frågan. Vätternvårdsförbundet adjungeras till mötena och kontrollerar att utvecklingen följs i alla kommuner. För närvarande har ett förslag till projektgenomförande arbetas fram vilket är ute hos kommunerna för förankring av projektbudgeten. Klartecken för start väntas före sommaren. Vätternvårdsförbundet ansvarar för avstämningsmöte i november. En del av det material som kommer att behövas i vattenskyddsområdet kommer att utgöras av material som är framtaget av Vätternvårdsförbundet. Beslut: Sekretariatet ska följa vattenskyddsområdesprojektet. 26. Förslag till stödjande medlemskap i Frivilliga sjöräddningen Vätternvårdsförbundet använder sig av Frivilliga Sjöräddningssällskapet vid provtagningar i Vättern. För att visa vår uppskattning och säkerställa behovet av denna tillgång föreslår sekretariatet att ständigt medlemskap löses. Det innebär en engångskostnad på kr. VU ansåg att detta är en väl motiverad stödform. Beslut: VU beslutar att sekretariatet kan beställa ett ständigt medlemskap i SSRS för kr såsom en engångsbetalning. 27. Inkommet till sekretariatet Måns redogjorde för vad som under våren inkommit till sekretariatet: Miljöstrategi Örebro län Bäcken vid Flensted (Ålebäcken) sammanställning av åtgärder Miljöpåverkan på Vättern från avfallsanläggningen i Hult (MKB) Årsrapport från Mjösa Mälarfisk, metaller och stabila organiska ämnen Rapport från Mälarens vvfb. MOSS Newsletter: om skeppsvrak: Tema Eric Nordewall i Vättern, Information om såväl projektet rörande säkerställan, övervakande och åskådliggörande av skeppsvrak och Eric Nordewall nås på Fiskevårdande åtgärder i Vägtrummor i tre Vätternbäckar i Habo kommun. Miljömagasinet Väst 1 mars 2004 Nationell miljöövervakning av fisk (folder från NV) Näringsvävsmodellering i Vättern. Examensarbete Uppsala Universitet. Årsskrift 2003 från Vänern

4 Isfria vintrar hur påverkas vattenkvalitet och växtplanktonutveckling i Sveriges största sjöar. Examensarbete SLU. TRK i Östergötland. Rapport från SMHI om kväveläckage inom Motala Ströms avrinningsområde. Vättern ingår delvis. Beslut. De som utfört examensarbetet om näringsväv kan inbjudas till höstens styrelsemöte och berätta om sitt arbete. Mötet är i Östergötlands län. 28. Ut från sekretariatet Måns redogjorde för vad som under våren gått ut från sekretariatet: Remiss angående förslag till ändring av fiskets föreskrifter Komplettering av MKB Habo plaggfärgeri : Till LSt F Enkät Kustmätsystem. Till SMHI; Synpunkter på förändrat skjutområde i Vättern Synpunkter Sjöförlagd ledning mellan Bastedalen och Olshammar Medlemsavgifter Jordbruksverket Enligt styrelsebeslut från februari 2004 skall sekretariatet tillskriva Jordbruksverket om äskande av medlemsavgift i förbundet. Jordbruksverket är idag representerat i styrelsen men utan motprestation eller avgift. VU anser att Jordbruksverket skall tillskrivas centralt i frågan. Brevet bör signeras av minst v ordf. Beslut: Sekretariatet tar fram förslag till skrivelse som granskas av v ordf. 30. Nya satellitprojekt på gång. Sekretariatet har tagit del av två projektansökningar rörande fortsättning på satellitprojekt för Vättern: Swedpower till Rymdstyrelsen. Innebär att ta fram ett system för hur satellitbilder kan göras tillgängliga för användare och allmänhet. På minner mycket om syftet i förbundets tidigare EU-Life-projekt Easymonitor (som lades ned). Sekretariatet bevakar ansökan. Uppsala Universitet till Rymdstyrelsen. Innebär att förbättra precisionen i tolkningen av satellitbilder. Sekretariatet bevakar ansökan. 31. Senaste nytt om fisket Sekretariatet informerade om den skrivelse som enskilda tjänstemän på Fiskeriverket författat om rödingens situation i Vättern. Stefan klargjorde att det hade skrivits som en intern skrivelse och därför ej besvarats. VU beslöt att sekretariatet bör tillskriva Fiskeriverket och fråga om deras kommentar rörande nämnda skrivelse. Beslut: Sekretariatet tillskriver Fiskeriverket om ovanstående för en kommentar.

5 32. Senaste nytt från Vänern Agnetha insamlar fakta kring ev fågeldöd i Vänern vilken väntas under sommaren. ITM skall samla in döende fåglar för att fortsätta undersökningarna om varför fåglar dör på det viset och på de lokalerna. I Gullspång invigs nya laxtrappor. Vänerdagen är den 11 november Vänerkansliet har beställt en genomgång av miljögiftsprogram i fisk vilken kan komma även Vättern till gagn. Nytt infoblad utskickat. 33. Kassastatus och prognos Jan-Anders informerade om att kassaläget är gott och att endast knappa kr av årets budget på kr av årets budget har utbetalats. Budgeten ser ut att kunna hållas. Revisorerna hade i revisionsberättelsen anmärkt på att förbundet borde övergå till digital kassaföring. JAJ skall se över vilka möjligheter som finns via det Internetbaserade betalningssystem vi har idag. Ytterligare frågor från revisionen är åtgärdade. 34. Övrigt ML informerade om : Invigning Vätternrummet, Hästholmen 9 juni kl Sekretariat och Kjell Aldsten deltager. Riksmöte för vattenorganisationer 26-28/9 Västerås. Måns deltager. Hjälmaredagen 2004, 2 juni. MSV årsmöte 10 juni. Måns deltager. Rapport om dumpad ammunition i Vättern kan ges tillstånd för tryckning i förbundets serie efter det att Förvarsmakten har fått tagit del av hela rapporten med alla kompletteringar som sekretariatet tänker sig. En ny metod för bottentopografi har tagits fram för Gullmarfjorden. Vätternvårdsförbundet har länge påtalat bristen med befintligt sjökort och behovet av ett nytt. Dagens fisketillsyn, miljöövervakning mm är i behov att ha exaktare angivelser även om båttrafiken i sig inte har detta. Sekretariatet kan tillskriva Sjöfartsverket om detta. Besök i Mjösa: Då utbytet mellan Mjösa i Norge (Gösta Kjellberg) och Vänern och Vättern varit någorlunda regelbundet vore det berättigat med ett besök från VU till Mjösa. Förslagsvis sker detta i maj/juni Sekretariatet tar fram plan för detta för förankring i styrelsen. Erbjudande om medlemskap: Sekretariatet bör tillskriva Almnäs Bruk och Flensted Potatis om medlemskap. Beslut: 1. Sekretariatet kan tillskriva Sjöfartsverket och efterfråga ett nytt sjökort/bottentopografi.

6 2. Sekretariatet tar kontakt med Mjösa vattenvårdsförbund och gör ett förslag till program. 3. Erbjudande om medlemskap bör utföras snarast. 35. Mötets avslutande Måns Lindell.. Måns Lindell (vid protollet) Kjell Aldsten (mötesordf.).. Stefan Sjögren (justeringsperson)

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2010 Sammanfattning Vätternvårdsförbundet har sedan 1957 bedrivit kontinuerlig miljöövervakning i Vättern och dess tillrinningsområde. Verksamheten

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m.

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 18.10 söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 13.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-02-06

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-02-06 l (6) 2014-02-25 Dnr: 104-350-14 Viltförvaltningsdelegationen Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-02-06 Plats: Länsstyrelsens sessionssal Närvarande: Peter Egardt (ordf.), Jan-Erik

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 13 december 2014 kl.

Läs mer