Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma på Gyllene Uttern, Gränna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2011-05- 06 på Gyllene Uttern, Gränna"

Transkript

1 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma på Gyllene Uttern, Gränna 1. Stämmans öppnande Ordförande Lars äckström öppnade stämman genom att hälsa alla välkomna till Gyllene Uttern. eslut: Stämman förklarades öppnad. 2. Godkännande av dagordning eslut: Inga övriga frågor har anmälts inför stämman. Dagordningen godkändes. 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman eslut: Till ordförande valdes Lars äckström och till sekreterare Linda Englund. 4. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll eslut: Stefan Lundvall, Länsstyrelsen i Jönköpings län, valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 5. Upprop och justering av röstlängd eslut: Närvaro (se bilaga 1) registrerades genom cirkulation av namnlista. Röstlängd bestäms utifrån närvarolistan först vid händelse av votering. 6. Fråga om årsstämman är i laga ordning utlyst Skriftlig förvarning skickades ut den 1 februari, d v s mer än tre månader innan i enlighet med stadgarna. Utskick av möteshandlingarna skickades ut den 5 april, en månad före stämman i enlighet med stadgarna. Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress Jönköping Telefon Fax E-post Webbplats Organisationsnummer: Postgiro: ankgiro:

2 Sida 2/8 eslut: Mötet befanns vara i laga ordning utlyst. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning Måns Lindell sammanfattade verksamhetsberättelsen för 2010 genom att återge huvuddragen i föredragsform. En nyhet för året är att viktiga frågor i vattenråd togs upp områdesvis. Jan-nders Johansson redogjorde för den ekonomiska redovisningen. I nuläget finns det ett underskott på kr, men det förväntas intäkter på kr (EU-medel). v dessa är ca kr uppbokade. eslut: Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning godkändes. 8. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret Revisionsberättelsen var bilagd handlingarna (bilaga 2 i handlingarna) och föredrogs av revisorn Doris Johansson som tillstyrker att bokföringen är i god ordning. eslut: Revisionsberättelsen godkändes. 9. Fastställande av resultat och balansräkningar Förbundets redovisning över balans- och resultaträkningen under det gångna året redovisades. Intäkterna var kr och utgifterna kr. Resultatet blev därmed ett underskott på kr vilket var beräknat. eslut: Redovisningen av resultatet och balansräkning godkändes. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen rörande det gångna verksamhetsåret Mötesordförande frågade om stämman kunde följa revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret eslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för Val av ordförande och vice ordförande Valberedningens förslag lästes upp av Evert Fingal, Karlsborgs kommun, sammankallande i valberedningen (bilaga 3 i handlingarna). eslut: Till ordförande valdes Länsrådet Kjell Unevik, Länsstyrelsen i Örebro län, och till vice ordförande (tillika ordförande i verksamhetsutskottet och i samförvaltning fiske) omvaldes Kjell ldsten, Hjo kommun. Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress Jönköping

3 Sida 3/8 12. Val av ledamöter i styrelsen och suppleanter för dessa Styrelsens ledamöter väljs för tvåårsperioder (kalenderår) med ett år i förskjutning. Valberedningen föreslog val för mandatperioden, representanter markerade med (bilaga 3 i handlingarna). Post Ordförande V Ordf Kjell Unevik Länsstyrelsen i Örebro Kjell ldsten Hjo Kommun Ledamöter Ordinarie styrelsemedlem Suppleant Ingemar ergbom, Habo Kommun Niclas äckman Länsstyrelsen Östergötland Tomas Karlsson Zinkgruvan Mining Elisabeth Lennartsson skersunds kommun Ulla Ordell Landsting Östergötland jörn Dieker Fiskevattenägarna Åsa Wolgast-roberg LRF gneta Christensen Länsstyrelsen Västra Götaland Tid - årligen - årligen Hans Karlsson Jönköpings kommun Erik Årnfelt Länsstyrelsen Östergötland Jörgen Ryberg Nammo Vanänsverken nders Lundgren Karlsborgs kommun Emma van Hal F7, Såtenäs Zeth Rylander Yrkesfisket nders Råsberg LRF Sara Peilot Länsstyrelsen Västra Götaland nders Grahn Vätterns fritidfiske- och fiskevårdsförbund Ulrika Stensdotter-lomberg Naturvårdsverket Johan Lind Länsstyrelsen Örebro lfred Sandström Fiskeriverket Stefan Lundvall Länsstyrelsen Jönköping Dan jörk Munksjö spa ruk Lennart Rudqvist Skogsstyrelsen/Östra Vätternbranterna Conny Johansson (fyllnadsval) Skaraborgsvatten Urban Hjälte Sportfiskarna Vakant Naturvårdsverket Karin Runnels Länsstyrelsen Örebro Ulrika eier Fiskeriverket Ola roberg Länsstyrelsen Jönköping Mats Flood Munksjö Mats lomberg Södra/Östra Vätternbranterna nders Rönnmark Motala kommun Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress Jönköping

4 Sida 4/8 eslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 13. Val av två revisorer och suppleanter för dessa Valberedningen läste upp förslagen på revisorer (bilaga 3 i handlingarna). I utskickat underlag var Stellan Sandberg samt Sven Ebbesson föreslagna som ordinarie revisorer, med Doris Johansson som suppleant. Valberedningen föreslog nedanstående namn för val. Post Namn Representerar Suppleant Tid Revisor Stellan Sandberg Jönköpings kommun Stig Wikström årligen Revisor Doris Johansson Jönköpings kommun Stig Wikström årligen eslut: Till revisorer valdes Stellan Sandberg (ordinarie) samt Doris Johansson (ordinarie), båda Jönköpings kommun. Till revisorsuppleant för båda valdes Stig Wikström (Jönköpings kommun). 14. Val av förbundssekreterare, kassaförvaltare och protokollsekreterare Valberedningen läste upp förslagen (bilaga 3 i handlingarna). Post Namn Representerar Tid Förbundssekretare Ola roberg Vätternvårdsförbundet årligen Kassaförvaltare Jan-nders Johansson Vätternvårdsförbundet årligen Protokollsekreterare Linda Englund Vätternvårdsförbundet årligen eslut: Till förbundssekreterare omvaldes Ola roberg, till kassaförvaltare omvaldes Jan-nders Johansson samt till protokollsekreterare valdes Linda Englund. 15. Val av valberedning Sekretariatet föreslog omval av valberedningen för perioden Evert Fingal, Karlsborgs kommun, är sammankallande och Roland Thulin, Jönköpings kommun, är ledamot (enligt bilaga 3 i handlingarna). Post Namn Representerar Tid Valberedning Evert Fingal Karlsborgs kommun (sammankallande) Valberedning Roland Thulin Jönköpings kommun eslut: Valberedning väljs enligt förslag. 16. Fråga om årsavgifter Ev. nya/utgående medlemmar Inför 2011 har inga betalande medlemmar begärt utträde. Förslag fanns om att behålla oförändrade medlemsavgifter (bilaga 4 i handlingarna). Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress Jönköping

5 Sida 5/8 eslut: Stämman beslutar att medlemsavgifterna 2012 förblir oförändrade. 17. Reviderad budget 2011 och förslag till budget 2012 Reviderad budget i balans för 2011 med omsättning på 2,3 milj kr redovisades och föranledde inga kommentarer. Ett förslag till budget för 2012 redovisades (bilaga 5 i handlingarna). eslut: Den reviderade budgeten för 2011 fastslogs. udgetförslaget för 2012 godkändes. 18. Förslag till arbetsprogram för 2012 Måns Lindell redogjorde för 2012 års arbetsprogram (bilaga 6 i handlingarna). eslut: Stämman godkände det föreslagna arbetsprogrammet. 19. Stämmans avslutande Mötesordförande Lars äckström avslutade stämman och tackade samtliga för deltagandet. eslut: Stämman förklarades för avslutad. Jönköping den 9 juni 2011 Linda Englund Vid protokollet Lars äckström Mötesordförande Stefan Lundvall Justeringsperson Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress Jönköping

6 Sida 6/8 EFTER STÄMMN Efter stämman avtackades Lars äckström med en låda innehållandes lokalproducerade delikatesser från Vätternbygden. Kjell Unevik, Länsråd I Örebro län, presenterade sig. Innan lunch presenterade Måns Lindell några valda trender ur miljöövervakningsprogrammet. Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro, informerade om att Vättern eventuellt ska utgöra en vattentäkt för delar av Örebro län. Slutligen visade rne Ternström upp kartor över Vättern. Efter lunchen presenterade Mats lomberg, Södra, deras nyutgivna bok, Skogens vatten. Därefter följde en promenad ner till Röttleån, där Simon Jonegård, Skogsstyrelsen, informerade om Östra Vätterbranternas temasatsning på vattenfrågor. Tyvärr lyste harren med sin frånvaro, men utflykten uppskattades likväl. Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress Jönköping

7 Sida 7/8 Foto 1. ilder från stämman (ovan t v), avgående ordförande Lars äckström överräckte ordförandeskapet till Kjell Unevik (ovan th). Vättern och vädret var gynnsamt styrelseledamot Hans Karlsson, ordf. miljönämnden Jönköpings kommun (mitten tv), efter stämman genomfördes en vandring i Röttleby (mitten th) där Simon Jonegård, Skogsstyrelsen, berättade om Vätternbranterna och biosfärområdet (nedan tv) samt Röttlefallet (nedan th). Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress Jönköping

8 Sida 8/8 ilaga 1 Deltagare Måns Lindell, Lars äckström, Linda Englund, Kjell ldsten, Peder Eriksson, Kjell Unevik, Jan-nders Johansson, Sara Peilot, Inger Trodell, Elisabeth Lennartsson, jörn Dieker, Gert Möbius, Jan Nyman, Harald Mårtensson, nders Råsberg, Mats lomberg, Tomas Karlsson, nne Tricoire, Ingemar Lindsköld, Åsa Wolgast roberg, Lars Glad, Thomas erglund, Ingemar Torell, Ola roberg, Charles Eriksson, Ingemar ergbom, Marie Ederfors, Mats Henriksson, Erik Hallman, Lars Emilsson, nders Lundgren, Evert Fingal, Doris Johansson, Stig Wikström, Jan ndersson, Carl Doverholm, ertil Jönsson, Lennart Rudqvist, Ulla Ordell, nna Langhelle, Hans Karlsson, Marie Leuchovius, rne Ternström, Dan jörk, Lars-Johan Sunnerberg, Marie Kristoffersson, nders Rönnmark, nders ndersson, Stefan Lundvall, Johnny Norrgård Länsstyrelsen i Jönköpings län esöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress Jönköping

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06 KALLELSE Sida 1/5 Datum 2015-04-02 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-2236408 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet samt Intressenter i Vätterns Vattenråd Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2010 Sammanfattning Vätternvårdsförbundet har sedan 1957 bedrivit kontinuerlig miljöövervakning i Vättern och dess tillrinningsområde. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2011 Sammanfattning... 2 Uppföljning av arbetsprogram för 2011... 3 Löpande arbetspunkter (16 st)... 3 Årsspecifika arbetspunkter för 2011 (8st)...

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län Nr 2/2009 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län Deltagare: Lars Bäckström, Kjell Aldsten, Ingemar Bergbom, Tomas Karlsson, Elisabet Lennartsson,

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Protokoll VU-möte 2010-08-31 hos Carléns Fisk, Habo kommun

Protokoll VU-möte 2010-08-31 hos Carléns Fisk, Habo kommun PROTOKOLL Nr 3/2010 Sida 1/8 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tel 036-39 50 00 Fax 036-16 71 83 E-post: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN Art Förbundsstämma Tid Lördag den 30 maj 2015 Plats Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping 1 Förbundsstämman öppnas

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås STÄMMAN 2009 protokoll sid 1 (7) Avd/sekt Datum Tid Stämma Västerås 9 10 maj 2009 9 maj 14.00 15.00 10 maj 09.00 13.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1 22 Beryl Kleresjö Protokoll Plats Kyrkbacksgården

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 14. Mötets öppnande Ordförande öppnade

Läs mer