Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00"

Transkript

1 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun Eskilstuna kommun Arboga kommun Vingåkers kommun LRF Örebro Örebro Hjälmarens Vattenvårdsförbund 1. MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Ingegerd Oberg förklarade mötet öppnat. 2. VAL AV JUSTERINGSMAN Leif Skeppstedt valdes som justeringsman. 3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL Föregående protokollläggs till handlingarna. 4. VERKSAMHETSPLAN FÖR HÖSTEN 2012 OCH 2013 En verksamhetsplan har sammanställts för hösten 2012 och 2013 utifrån den nu gällande planen. Det som har lagts till är framförallt de arbetsgrupper (både inom förbundet och i projekt) och seminarium som planeras samt att förbundet bör sträva efter att stötta och hjälpa till vid bildandet av lokala vattenråd. Styrelsen godkände verksamhetsplanen och beslutade att skicka den till årsmötet utan några justeringar. 5. EKONOMISK RAPPORT Lennart informerar styrelsen om förbundets ekonomi. Inga större kostnader utöver lön och arvode har uppkommit sedan senaste mötet. Anders och Lennart har lagt in all årets redovisning i ett bokföringsprogram, samt stämt av detta mot kontoutdrag. Diskussioner fördes även kring hur budgeten bör utformas framöver. Beslut togs att Anders och Lennart ska ta fram ett förslag till budget som därefter ska diskuteras med förbundets revisorer i början av hösten. Dessutom ska frågan om medel i samband med uppstart av projekt tas upp för diskussion under årsmötet. 70 l 83 ÖREBRO l Forskarvägen l, 2:a våningen

2 HJÄL ARENS 6. SEMINARIUM I samband med de besök ordförande och vattensamordnaren har haft med förbundets medlemskommuner har flera goda förslag på möjliga teman for seminarium kommit upp. Dels ett om skogens påverkan på vattenkvaliten. Ordföranden redogör för dessa, vilka är Skogens påverkan på vattenkvaliten i sjöar och vattendrag, Sjögull och Kvamtorp. Beslut togs att ha ett seminarium per halvår, med start för ett seminarium om skogens påverkan och avsluta med ett om Kvarntorps framtida påverkan på vattenkvaliten hösten VATTENSAMORDNARENs SEMESTER Anders beviljades ledighet under veckorna 28-31, där hälften av tiden utgjordes av semesterdagar och resterande tid av övertid. Under den här tiden kommer ordföranden att besvara eventuella frågor som inkommer till förbundet via e-post och telefon. 8. ARKIVCENTRUM I enlighet med styrelsebeslut har förbundets arkiv nu digitaliserats och lämnats in till arkivcentrum. Arkivet återfinns nu på Hyllställningen A 70:2 E, har förteckningsnummer FR och omfattar totalt l,21 hyllmeter. Denna information lades till handlingarna. 9. HJÄLMARDAGEN Till följd av nya säkerhetsrutiner kunde Hjälmardagen ej hållas i Örebros vattenverk. Därför beslutade styrelsen att ge Anders och Ingegerd i uppgift att hyra en lämplig lokal for 50 personer samt ta fram en kostnad för varje deltagare, då seminariet ska vara självfinansierande. Vidare beslutades att årets Hjälmardag skall vara den 24:e september, omfatta en heldag och att temat på föreläsningarna ska vara: Processen kring anläggande av ett nytt vattenverk, ny reningsteknik framförallt med fokus på småskaliga vattenverk, Vättemprojektet samt hur kontaminering av exempelvis bakterier kan förebyggas. Anders fick i uppgift att planera och buda in lämpliga föreläsare till denna dag. 10. FÖRLÄNGNING AV RECIPIENTKONTROLLEN Det nuvarande kontrollprogrammet löper ut vid årsskiftet. Därfor har Anders tillsammans med Lars Ferbe som representerar Arbogaåns vattenförbund sammanställt ett förslag till förlängning av det nuvarande programmet fram till 2014, med en möjlighet att förlänga det ytterligare ett år. Förfrågan om en förlängning kommer att skickas in till SLU i mitten av juni och de har fram till den 21 september på sig att inkomma med en justering av priset. Då syftet med förlängningen är att möjliggöra en grundlig genomgång av programmet har endast en mindre justering av programmet gjorts. För vattendrag där tot-p och tot-n mäts 12 ggr/år skall även Ca, Mg och Cl provtas med samma frekvens för att bedömningsgrunderna ska kunna använda. Detta omfattar 5 punkter. Dessutom inkluderas återigen provpunkten 3040 vid Odensbacken. Denna ströks ur programmet vid föregående upphandling, men provtagningen återupptogs senare delen av Efter samtal med berörda kommuner anses 2

3 HJ ÄL ARENS kl det motiverat att fortsätta denna provtagning. En diskussion fördes kring provtagningen av metaller och det faktum att lokalerna endast är lokaliserades i de västra delarna av avrinningsområdet Anders meddelade att detta är något som kommer ses över under den närmaste två åren. Berörda parter har dock meddelat att programmet fungerar som det är nu och att man vinner mer på att få ordenligt med tid för att göra en grundlig genomgång för att få ut mesta möjliga av programmet. Styrelsen godkände det förslag som kommer att lämnas in till SLU. 11. FÖRENKLADE RUTINER VID MEDLEMSKAP Under föregående fördes en längre diskussion om en förändring av medlemskap och möjligheten att införa en tredje typ av medlemskap där man endast betalar ett medlemskap som är relaterat till fördelningstal Denna diskussion fortsatte även detta. Styrelse beslutade att denna fråga är så pass central för förbundet att den ska tas upp på årsmötet. 12. MULTIRESISTENTEA BAKTERIER l HJÄLMAREN Anders informerade om vad som hänt i denna fråga sedan senaste t, eftersom styrelsen då tog beslut att denna fråga skulle följas upp. Den 30 april samlandes representanter från Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro universitet, Örebro läns landsting och Örebro kommun för att få en gemensam bild av läget. Under mötet beslutades att de fyra aktörerna skulle ta fram ett underlag med en samlad bild av läget. Denna rapport är på gång men hade inte publicerats vid tiden för mötet. 13. FÖRSVARETs PA VERKAN PA VÄTTERN Det inkom en förfrågan till vattensamordnaren från en medlem om önskemål att förbundet, när det blir aktuellt, skall ta ställning till och yttra över den tillståndsprövningen av ändringen av tillstånd för verksamhet på skjutmålet Hammaren i Vättern som försvaret har ansökt om. Anders sammanfattade vad som hänt i denna fråga. Att ansökan lämnades in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland den 16 april och att Länsstyrelsen har begärt önskemål om komplettering till den l juni och därefter ska försvarsmakten få tid på sig att inkomma med de kompletteringar Länsstyrelsen begär. Först därefter tar de ställning till om de anser att ansökan är komplett eller inte. Om allt går som planerat är länsstyrelsen bedömning att en kungörelse och möjlighet att inkomma med ett yttrande kan bli aktuellt först i mitten av hösten. Eftersom denna fråga kommer att gå på remiss till flera olika myndigheter som har rätt 3 Bes ö k sa d res s:

4 HJÄLMARENs kompetens och tid att kunna sätta sig in i denna omfattande ansökan, beslutade styrelsen att förbundet endast ska inkomma med en allmän skrivelse när det blir aktuellt. 14. REMISS: NYTT PROGRAM FÖR ENERGI OCH KLIMAT l ÖREBRO LÄN REMISS Under föregående ombads styrelsen läsa igenom den remiss som inkommit från länsstyrelsen i Örebro län och Regionförbundet Örebro om ett nytt program för energi och klimat samt inkomma med åsikter, kommentarer och förslag till formulering i vår skrivelse. Anders sammanfattade ett förslag till formulering som styrelsen godkände. 15. LOKALT VATTENRAD Det finns planer på att bilda ett lokalt vattenråd kring Ä verstaån. Den grupp som bildats har för avsikt att utifrån bidrag från LOVA, greppa näringen och Leader få tillstånd ett eller flera projekt kring vattendraget. Bland annat nämns strukturkalkning. Styrelsen beslutade att Anders ska ta kontakt med den här gruppen och föreslå ett informationsmöte, i syfte att informera om vattenråd, om förbundet, hur förbundet kan hjälpa och stötta. En av vattensamordnarens uppgifter är att fungera som en spindel i nätet mellan olika lokala vattenråd. 16. NYA BEDÖMNINGSGRUNDER Anders informerade om att han den 15 maj erhöll en förfrågan från Peder Eriksson vis Länsstyrelsen i Örebro län ang. nya bedömningar. På grund av att ny data har inkommit har länsstyrelsen ändra bedömningen av totalt 8 sjöar och 29 vattendrag inom länet. Fern av dessa vattendragen ligger inom avrinningsområdet Länsstyrelsen har skickat ut dessa på remiss och svar önskas senast den 15 september. Styrelsen informerades om detta, men beslut till hur förbundet ställer sig till dessa beslutas på näste möte den 14 juni. 17. PROJEKT: T ÄLJEAN Anders informerar om det seminarium som förbundet anordnade angående åtgärder för att minska översvämningarna kring K v ismare kanal och därigenom även förbättra vattenkvaliten i kanalen och därmed i Hjälmaren. Anders redogjorde för den tänkta projektplanen, vilken styrelsen godkände. 18. INKÖP AV GIS-PROGRAMVARA OCH KARTMATERIAL Anders informerade styrelsen om de GIS-programvaror och kartmaterial som köpts in till följd av ett beslut under t den 16 februari. 19. RIKSMÖTE FÖR VATTENORGANISATIONER 2012 Styrelsen beslutade att Anders ska representera förbundet på riksmöte för 4 Bes ö ksa d res s:

5 HJÄL RENS VATTENVÄRDSFORBUND vattenorganisationer den l 7 och 18 september. 20. NÄSTA MÖTE Styrelsen informerades om att nästa möte är det konstituerande t den 14 juni kl i Naturens hus, Örebro efter årsmötet. Under lunchen mellan årsmötet och det konstituerande t kommer de som lämnar eller har lämnat styrelsen under året attt avtackas. 21. ÖVRIGA FRÅGOR ÖVERSKRIDANDE AV MKN Anders informerade om att Länsstyrelsen i Örebro län meddelat att miljökvalitetsnormen för ammonium i Hemfjärden, Hjälmaren överskreds den 14 februari. Länsstyrelsen kommer inte att vidta några åtgärder eftersom Miljöprovningsdelegationen den 14 juni 2011 beslutade att skebäcks reningsverks ska ha en kväverening installerad senast den l juni FÖRSLAG TILL RAPPORT Leif visar upp den rapport som Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund precis publicerat. Det är en rapport som omfattar ca 30 sidor med en tilltalande layout och lättläst text. Den har tryckts i l 000 exemplar till en kostnad av l Jerry Person, förbundets Vattenrådgivare har skrivit text och bidragit med figurer och tabeller, medan en extern firma har ansvarat för layouten. Styrelsen visade ett intresse för detta upplägg och det skulle kunna utgöra ett tänkbart alternativ till den rapport som SLU nu gör åt förbundet. 22. MÖTET AVSLUTAS. ~~ Ingegerd Oberg Mötets ordförande (t- ~~ ' --~ < ; v J t~ras ~ Leif Skeppstedt _/1/ti~~ / ~)~((}/)// Anders Larsson Vattensamord nare 70 l 83 ÖREBRO 5

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer