Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00"

Transkript

1 Årsmötesprotokoll Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande Lars Lindahl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 2. Mötets behöriga kallande. Kallelse till årsmötet har gjorts till samtliga medlemmar via annonsering på hemsida, e-post samt via utskick per brev till medlemmar utan e-post. Årsmötet godkände att kallelse gjorts i laga ordning. 3. Fastställande av dagordning. Lars Lindahl presenterade dagordningen som godkändes av årsmötet. 4. Val av funktionärer för årsmötet. Som ordförande valde årsmötet Lars Lindahl Som sekreterare valde årsmötet Jonas Örnborg Som justerare och rösträknare valde årsmötet Lisa Gerhardsson och Bengt Järås 5. Föreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 föredrogs av Lars Lindahl. Verksamhetsberättelsen för 2013 biläggs protokollet (bilaga 1). 6. Resultat- och balansräkning för 2013 föredrogs av föreningens kassör Bert Öjerskog. Föreningens ekonomi är god och på kontot finns för närvarande cirka kronor. Större utlägg under året har varit betalning av tjänster under projekteringsarbetet utfört av Skandinavisk Kommunalteknik AB. Avgift för dispensansökan till Miljö- och hälsa ar erlagts för innevarande 9 månadersperiod. Årsmötet godkände resultat och balansräkningen. Resultat- och balansräkningen för 2013 biläggs protokollet (bilaga 2). 7. Revisorernas berättelse. Lisa Gerhardssons revisionsberättelse för 2013 bifogas som bilaga 2 till protokollet. 8. Styrelsens ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet för verksamhetsåret Inlämnade förslag. Inga förslag har inkommit till styrelsen. 10. Val av ledamöter. Styrelseledamöter som suttit i två år och som enigt stadgarna skall lämna sina platser i styrelse till förfogande är: Lars Lindahl, Jonas Örnborg, Bert Öjerskog, Kenneth Karlsson, och Jan Lundgren. Som föreningens ordförande föreslog årsmötet omval på Lars Lindahl. Årsmötet beslutade att välja Lars Lindahl som ordförande på två år. Som förslag på övriga ledamöter i föreningen föreslog årsmötet omval på Jonas Örnborg (2 år), Bert Öjerskog (2 år), Kenneth Karlsson (2 år) och Jan Lundgren (1 år). Årsmötet beslutade att välja Jonas Örnborg, Bert Öjerskog, Kenneth Karlsson som styrelseledamöter på två år och Jan Lundgren på ett år. Årsmötet föreslog att utöka antalet styrelseledamöter med ytterligare en ledamot. Årsmötet föreslog nyval av Henrik Einarsson som ledamot i styrelsen. Årsmötet beslutade att välja Henrik Einarsson som styrelseledamot på ett år. 11. Val av revisorer. Nuvarande revisorer Lisa Gerhardsson och Axelia Ottodotter sitter kvar ytterligare ett år (valdes 2013 på två år). 12. Styrelsens verksamhetsförslag för 2014 föredrogs av Lars Lindahl. Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsförslaget för Verksamhetsförslaget för 2014 bilägga som bilaga 3.

2 13. Övriga frågor. Årsmötesprotokoll a) Frågan angående att årsberättelse och verksamhetsförslag bör finnas tillgänglig i utskrivet format till årsmötet påpekades. Styrelsen meddelade att så var tanken inför årsmötet men på grund av olika omständigheter blev det inte så detta år. Styrelsen lovar bättring inför kommande årsmöten. b) Frågan om dimensionering av stamledning för senare nytillkomna medlemmar lyftes. Styrelsen lät meddela sin inställning till detta, vilken i korthet är att vi avser dimensionera stamledningen så stor som möjligt utan att dra på föreningens medlemmar omotiverat stora kostnader i form av extra underhåll under driftsfasen, materialkostnader etc. Vid dimensionering av stamledningsnätet tas i första hand hänsyn till befintliga medlemmar i föreningen, i andra hand befintliga fastigheter och avstyckade tomter inom vårt verksamhetsområde men som ännu ej är medlemmar inför en eventuell kommande anslutning till föreningen framgent. För övriga enskilda med intressen i föreningens VA nät ligger det i deras ansvar att kontakta föreningen för information om medlemskap etc. c) Ang stamledningens sträckning lyftes frågan om möjligheten att bygga på sådant sätt att man får möjlighet till "rundgång" i händelse av läckage eller dylikt. Styrelsen meddelade att man är medveten om detta i den fortsatta projekteringen men att det ytterst är en fråga om ekonomi. Representant från Skandinavisk Kommunalteknik AB (Anja Boström) påpekade att dylika lösningar är relativt ovanliga, främst av ekonomiska orsaker. Tekniken och möjligheten finns dock. d) Styrelsen lät meddela att föreningen erhållit LOVA bidrag från länsstyrelsen. Garanterat har erhållits kr och ytterligare finns tillängliga efter godkänd slutrapportering till länsstyrelsen. Styrelsen lät meddela att man avser låta bidraget komma medlemmar till godo som senast fullgjort alla åtaganden gentemot föreningen (medlemsavgift om 1500 på 2500 samt ifyllt Lantmäteriavtal). 14. Mötet avslutas. Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse och det fortsatta förtroendet för styrelsen. Ordförande Lars Lindahl Sekreterare Jonas Örnborg Justeras Lisa Gerhardsson Bengt Järås

3 Bilaga 1 Tom-Limmanäs VA-samfällighetsförening (under bildande) När jag sitter i min kammare och summerar 2013 så blir det ett händelserikt år och det finns mycket att berätta om. Tyvärr kan inte allt få plats i denna redogörelse, den skulle bli alltför omfattande. Därför så jag har försökt plocka ut de punkter som bäst beskriver året som gått. Varsågoda! Årsberättelse för 2013 I skrivande stund uppgår antalet fastigheter som valt att gå vidare med en anslutning samfällighetsföreningens stamledning och därmed inkommit med blankett till Lantmäteri till 61 stycken vilket är glädjande. Ansökan om Lantmäteriförrättning skickades in i augusti och alldeles innan jul fick föreningen besked att en handläggare utsetts för att behandla vår ansökan. Vi lär få anledning att återkomma till ämnet vid senare tillfälle. De arbetsuppgifter som styrelsen haft under 2013 har syftat att få fram en detaljprojektering och att få de myndighetsdispenser och nödvändiga tillstånd som krävs: Samråd 12:6, Länsstyrelsen Strandskyddsdispens, Kungsbacka kommun/länsstyrelsen i Hallands län Dispens för Naturreservatet, Länsstyrelsen i Hallands län VA-ansökan till Teknik, Kungsbacka kommun Dispensansökan från Miljö &Hälsa, Kungsbacka kommun Ansökan om Lantmäteriförrättning, Lantmäteriet Styrelsen har också skickat in bidragsansökningar till: LOVA (Lokala Vattenvårdsåtgärder), Länsstyrelsen i Hallands län LEADER, Region Halland Kanalisationsstöd (Bredband), Jordbruksverket, PTS samt Länsstyrelsen i Hallands län Under den senare delen av 2013 har styrelsen även bearbetat andra intressenter (Fortum och Skanova) och jobbat med förberedelser inför den kommande lantmäteriförrättningen. Under året har föreningen haft ett medlemsmöte, i november, förutom årsmötet som hölls i april. Styrelsen har haft 10 stycken styrelsemöten, jämnt fördelat under året. Till sist: Som ordförande vill jag ge ett stort och varmt TACK till styrelsens medlemmar för deras engagemang och arbete. Lars Lindahl Ordförande

4 Bilaga 3

5 Bilaga 3 Förslag på verksamhetsplan för 2014 Föreningens ursprungliga tidsplan för projektet med grävning under 2014 ser i dagsläget ut att förskjutas till Viktigaste anledningen till detta är att Kungsbacka kommun fortfarande inte kan/vill skriva ett VAavtal för påkopplig till det kommunala VA nätet. Kommunen uppger problem med sin projektering inför den nya pumpstationen i området vid Lösthagen som anledning. Ytterligare en faktor som styr igångsättandet för grävning är när nödvändiga tillstånd och dispenser från olika myndigheter inkommit (länsstyrelsen, Kungsbacka kommun m.fl.).styrelsen kommer naturligtvis verka för att avsluta vårt VA-projekt så snart som möjligt men som synes finns flera faktorer som föreningen inte kan påverka direkt som har starkt inflytande på projektets tidsplan. Nedan listas de viktigaste arbetsuppgifter som styrelsen kommer att sysselsätta sig med under 2014: VA-avtal med Kungsbacka kommun Avsluta detaljprojekteringen Bredbandsprojektering Upphandling av material och tjänster (entreprenad) Ta fram projektplan och ekonomisk planering Markägaravtal Lantmäteriförrättning Lars Lindahl Ordförande