Protokoll VU-sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll VU-sammanträde"

Transkript

1 Nr 5/09 Protokoll VU-sammanträde Tisdag den 15 december 2009 i Bankeryd, Sjöåkragården Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Linda Englund 60. Mötets öppnande Nytt för mötet är att Linda Englund kommer framgent att ansvara för protokollskrivning inom Vätternvårdsförbundets båda utskott (även samförvaltningen). Beslut: Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 61. Förslag till dagordning Dagordningen antogs med tillägg om återkoppling av möte med Nationella utförare den 19-20/11av Agneta. Beslut: Dagordningen justeras med ytterligare en punkt om nämnda möte. 62. Val av justeringsperson Beslut: Mötet valde Agneta Christensen till justeringsperson. 63. Protokoll från VU-möte Protokollet är justerat och underskrivet. Beslut: Protokollet kan läggas till handlingarna. 64. Protokoll från styrelsemöte Protokollet är justerat och underskrivet. Beslut: Protokollet kan läggas till handlingarna. 65. Från senaste Samförvaltning Fisk FOG: administration och ansökningar Det kommer att införas nya rutiner på sekretariatet där Ann-Sofie Weimarsson blir ansvarig för utskick och tryckning. Linda ansvarar för protokollnedtecknande och kommer att vara både Måns och Johnny behjälplig med detta. Postadress Gatuadress Telefon Bankgiro Organisationsnr Vätternvårdsförbundet Hamngatan Länsstyrelsen i Jönköpings län E-post Fax Postgiro Jönköping

2 Vid Samförvaltnings och FOG-mötet gick man igenom de arbetsgrupper som finns under Samförvaltning för att se till att deltagarlistorna var uppdaterade. Vidare så informerades om de senaste laxutsättningarna och resultaten av dessa. Det första FOG-mötet hölls där två ansökningar togs upp för beslutsrekommendation. Den ena ansökan kommer från Hästholmens Hamn och Magasin AB som avser göra en förstudie över utvecklingen av Hästholmens hamn. De söker kr i EFFmedel. Ansökan rekommenderades att bifallas av FOG-gruppen. Den andra ansökan, FOG-Admin, söks av Vätternvårdsförbundet, och avser täcka de kostnader som uppstår vid handläggning av ansökningar samt vid de möten som kommer att hållas (en nödvändig och formalia-ansökan med andra ord). Även denna ansökan rekommenderades att bifallas. Man ansåg att det första året med FOG får bli en försöksperiod, och att man därefter eventuellt får se över de nu föreslagna rutinerna. Förslag till genomförande: Informationsstrategi för hela förbundet Måns nämnde ett informationsprojekt som kan sökas inom FOG. Det ska innefatta förbundets hela informationsstrategi, bland annat hemsida, foldrar, plansch etc. Till en början behövs ett dokument som pekar på vad som redan görs men även på möjliga utvecklingar. Sekretariatet tar fram underlag som dessutom visar kostnad per post och ytterligare medelsbehov för strategin. Plansch nära slutversion På Samförvaltningsmötet visades ett utkast på den fiskplansch som håller på att tas fram, där en del synpunkter framkom. Måns meddelade att det inte är mycket korrektur kvar, vilket betyder att den kan vara klar till jul. Det som har diskuterats hittills om planschen är följande: Varje medlem ska få 10 ex kostnadsfritt De ska även bli erbjudna att köpa ytterligare ex för 15 kr/st Det rekommenderade utpriset i andra led bör vara 50 kr Några ex ska ramas in. De ska helst vara numrerade samt signerade. Beslut: Det beslutades att planschen ska kosta 15 kr/st samt att det rekommenderade utpriset blir 50 kr. Måns kollar upp om det går att få numrerade ex för inramning. 66. Återkoppling Vätterndagen 2009 Måns gick igenom resultatet från den enkät som deltagarna på Vätterndagen fick fylla i där det bl a framkom att ca 50 % av deltagarna hade deltagit på tidigare Vätterndagar vilket betyder att 50 % är ny publik. Till styrelsen i mars bör påpekas att Vätterndagen som helhet är ett lyckat koncept och upplägget behöver därför inte ändras. Förslag till nästkommande Vätterndag är att fisk och kräftor bör vara med i någon form på varje Vätterndag. Fler ämnen som önskas beröras är klimat och friluftsliv. Det föreslogs att 2011 års Vätterndag bör hållas i Askersundstrakten. Elisabet Lennartsson bör kontaktas angående lokal och mat. En ekonomisk analys visar att det finns preliminärt ca kr kvar av budgeterat belopp d v s Vätterndagen höll sig inom budgeterad ram.

3 Beslut: Referat och utvärdering av Vätterndagen tas med på kommande styrelsemöte. 67. Vattenråd Måns har varit i kontakt med vattenmyndigheten Södra Östersjön för att undersöka möjligheten att söka pengar för att driva vattenråd, och det finns t o m medel kvar för år Beloppet man kan ansöka om är kr per år för Vättern. Vätternvårdsförbundet har skickat in ansökan som ska gå till samordnade åtgärder. Beslut: Sekretariatet bevakar ansökan för både 2009 och 2010 och sprider informationen om vattenråd runt sjön samt belyser möjlighet till stöd i den kommande förstudien. 68. Provtagning av tennorganiska föreningar i hamnar runt Vättern Måns rapporterade de preliminära resultat av tennorganiska föreningar från hamnar runt Vättern som genomfördes nu på senhösten Hösten 2008 provtogs Huskvarna hamn av Länsstyrelsen i Jönköping som uppvisade förvånansvärt höga halter, något som bl a uppmärksammades i media. Tennorganiska föreningar förekommer i bl a båtbottenfärger men har även annat ursprung. Länsstyrelsen i Jönköping har på uppdrag av Vätternvårdsförbundet utfört provtagningar i totalt 6 Vätternhamnar (utöver Huskvarna). Flera värden är förvånansvärt höga. Framöver kommer en rapport att ges ut. Vätternvårdsförbundet finansierar hamnprovtagningen med kr från screeningkontot (enligt upprättad budgetplan). Beslut: Respektive hamn och båtklubb ska kontaktas för informationen snarast samt när det finns någon form av rapport på studien. 69. Inkommet Samråd Hjo Kommun ÖP: Ett samrådsyttrande från Lst O län till Hjo kn har inkommit om deras förslag till ÖP. Samråd Pumpstation Talavid i Jönköping: Utbyggnad för att öka kapaciteten för avloppsvatten vid en klassiskt dålig pumpstation som ständigt bräddar vid regn i Jönköping. Pumpstationen är ett gammalt reningsverk och i gammalt och undermåligt skick. Genom ombyggnad ökas kapaciteten rejält vilket minskar antalet bräddingar under regn vilket i sin tur förbättrar för Vättern. Sekretariatet har deltagit i samråd. Samråd Tematiskt tillägg till Motala kommun ÖP: Vindkraft 5/10 7/ Utbyggnadsstrategi för Jönköpings kommun: invånare Remiss: Kraftvärmeverk Munksjö, Jönköping: Komplettering om att styra utsläppspunkten i Munksjön av utgående vatten från bl a Simsholmen och Munksjö AB. Jönköpings Energi tar in dessa vatten till värmeväxlare och ansvarar för utsläppet därefter. Svar innan 25/ Muddring Domsands hamn: Muddermassorna ska nu placeras på land. Totalkväveanalyser vid SLU: Internutredning som visar att variationen mellan två olika metoder på samma lab i princip är större än mellan lab. Historiska data kan komma behöva justeras. Slutrapport fjärranalys till Rymdstyrelsen av Vattenfall: Vätternvårdsförbundet har varit delaktigt i Vattenfall Power Consultant och deras projekt under flera år. Fjärranalys analyserade t ex ca 60 satellitbilder under 2009 som komple-

4 ment till de 4 provtagningarna som görs per år. Projektet är slutredovisat till Rymdstyrelsen och informerat på Vätterndagen. Årsskrift Vänern 2009: Resultat visar att kvicksilverhalten är hög i gädda. Annars är det överlag sjunkande halter i både Vänern och Vättern. Beslut: Sekretariatet granskar inkomna handlingar som behöver åtgärd. 70. Vattenskyddsområde Vättern Den 2 februari 2010 bjuder de fyra länen kring Vättern in alla huvudmän för vattenskyddsområde Vättern för att diskutera det framtagna förslaget till ansökan. Beslut: Sekretariatet deltar på mötet. 71. Strategi för kommande upphandling Efter årsskiftet kommer Miljöövervakningsprogrammet att behöva upphandlas. Länsstyrelsen tar fram ett förslag till beslut som VU i sin tur beslutar om. Beslut skall tas så att nytt avtal finns fr.o.m. april Beslut: Sekretariatet skriver upphandlingsunderlag till Länsstyrelsen i Jönköping som ansvarar för upphandlingen. Ny period påbörjas i och med utsjöprovtagningen 2010 d v s april. 72. Kassarapport Jan-Anders Johansson informerade att kassan omfattar kr på kontot. Budgeten ser ungefär ut som den har gjort tidigare år med få inkomna fakturor, vilket är bra. Beslut: Sekretariatet kan påbörja preliminärt bokslut. 73. Information från Nationella utförare-möte Agneta Christensen har deltagit i Nationellt utförarmöte MÖV Sötvatten i Stockholm den november. Mötet var fortsatt positivt och i delprogrammet Stora Sjöar är det fortsatt avsatt kr per sjö och dessutom kr för ett gemensamt specialprojekt. Agneta deltog även i möte på Länsstyrelsen i Stockholm om det gemensamma delprogrammet för fågelövervakning i stora sjöar. Länsstyrelsen i Stockholm är huvudman för ett gemensamt projekt där man i år har fått kr. Beslut: VU noterar informationen 74. Övrigt Agendan för år 2010 är fastställd och det diskuterades var förbundsstämman den 3 maj ska hållas. Ett möjligt förslag var Granviks herrgård norr om Karlsborg. Måns har deltagit i Svenska Föreningen för Limnologis (SFL) Vattendagarna i Bollnäs den 8-9 december, där man till stor del pratade om vattendirektivet. Mötet är en årlig sammankomst för flera av landets limnologer och en viktig mötesplats.

5 Per Nyberg meddelade att han går i pension den 12 januari 2010 och att han inte önskar någon uppmärksamhet kring detta. VU konstaterar att ett VU-möte är inplanerat till den18 mars i Örebro län. Hjulångaren Eric Nordevall II håller på att färdigställas i och med att motorn monteras och inredningsdetaljer kompletteras. Eftersom Vätternvårdsförbundet är ständig medlem och har bekostat ett spant diskuterades om guidad tur på hjulångaren för t ex styrelsen el dyl. 75. Mötet avslutades Beslut: Ordförande avslutade mötet... Linda Englund (vid protokollet) Kjell Aldsten (mötesordf.) Agneta Christensen (justeringsperson.)

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Protokoll fört vid Nr 2/2004 VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Närvarande: Kjell Aldsten, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Agneta Christensen, Måns Lindell, Stefan Sjögren,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2010 Sammanfattning Vätternvårdsförbundet har sedan 1957 bedrivit kontinuerlig miljöövervakning i Vättern och dess tillrinningsområde. Verksamheten

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping

Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping Närvarande: Tage Carlsson Birger Jägtoft Claes Anell Märit Högström Karl-Erik Tybbleus ordf förhinder att delta Carl Slånemyr Lars-Olof Svensson Lars

Läs mer

Protokoll från BRS styrelsemöte 2011 12 06

Protokoll från BRS styrelsemöte 2011 12 06 Protokoll från BRS styrelsemöte 2011 12 06 Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 19.00 21.15 Plats Närvarande Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård Sonny Hellberg Christer Lindberg Mats Andersson Mischa

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Kallelse till Styrelsemöte

Kallelse till Styrelsemöte Kallelse till Styrelsemöte Tid: Tisdagen den 20 november 2012, klockan 18.00. Plats: Hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. Se särskild bilagd vägbeskrivning. Dagordning 12212 Mötets öppnande

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer