Protokoll VU-möte hos Carléns Fisk, Habo kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll VU-möte 2010-08-31 hos Carléns Fisk, Habo kommun"

Transkript

1 PROTOKOLL Nr 3/2010 Sida 1/8 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tel Fax E-post: Organisationsnr: Postgiro Bankgiro Protokoll VU-möte hos Carléns Fisk, Habo kommun 33. Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Kjell Aldsten. Beslut: Mötet förklarades öppnat. 34. Förslag till dagordningen Ola Broberg föreslog att VU diskuterade möjligheterna att initiera en matbok om mat i Vätternbygden som är beroende av Vättern. Ordförande hänvisade till att det kan göras under punkten Övrigt. Beslut: Dagordningen fastställdes. 35. Val av justeringsperson Förslag gavs på Alfred Sandström, Fiskeriverket. Beslut: Mötet valde Alfred Sandström till justeringsperson. 36. Protokoll från VU , Zinkgruvan Det justerade protokollet var bilagt dagordningen och föranledde inga kommentarer. Beslut: Protokollet kan läggas till handlingarna. 37. Vattenrådsrelaterat Från delområdena informerades om: Södra Vättern: I mitten av augusti uppkom fiskdöd och kräftflykt från de nedre delarna i Huskvarnaån. Länsstyrelsens slutsats var att det berodde på syrgasbrist då mätningar visade på mycket låga halter. Troligt är att något syrgaskrävande ämne spolats ut i samband med de rikliga nederbördsmängderna som rådde. Orsaken är dock ej fullt klarlagd.

2 Sida 2/8 ÖVB/Öa: Förbundet har deltagit och delfinansierat undersökningar vid Visingsös västsida vid Tunnerstad som de senaste åren uppvisat dålig badvattenkvalitet. Tillsammans med byalaget och kommunen har ett särskilt åtgärdsprogram upprättats, studier genomförts och redovisning planeras till slutet september. Projektet är ett bra exempel på lokal samverkan i en vattengrupp. Östra Vätternbranten håller på att slutställa en remissversion av biosfäransökan enligt UNESCO i vilken sekretariatet deltagit med underlag då Vättern med närliggande sjöar ingår. ÖVB ämnar driva särskilt vattentema. Norra Vättern: I mitten av juni genomfördes information om miljötillståndet i norra delen av recipientkontrollens mätningar. VU efterlyste någon form av anteckningar från detta möte. Försvaret: Samordningsgrupp Vättern har möte den 21 september bl a rörande skjutfria perioder 2011, sekretariatet deltar. Fiskeriverket har begärt att större hänsyn bör tas till de fredade områdena och fredningstider. Även förbundet har framfört detta. Vidare höll Fiskeskyddsnämnden möte den 21 maj (rörande påverkan på yrkesfisket) med okänd utgång då protokoll inte var tillgängligt. De senaste åren har dock ej någon ersättning ansökts/utgått. Nyligen aviserade F7 om att flygningar kommer intensifieras kommande veckan varvid yrkesfisket tolkat detta som att riskområden för F7 ska avlysas. Sekretariatet fick dock fram information att inga skjutningar skulle förekomma utan endast överflygningar. Yrkesfisket informerades om detta samt möjligheten att ställa ersättningsanspråk via fiskeskyddsnämnden. Visar på att kommunikationskanalerna är viktiga. Hökensås: I mitten av augusti var det Öppen Gård på Almnäs (medlem i förbundet) som inleddes av landshövdingen, tillika förbundets ordförande, Lars Bäckström. Förbundet deltog med föredrag och monter. Enligt uppgift från Almnäs VD Tomas Berglund besöktes Almnäs av uppemot ca personer och intresse kring Vätternfrågor var stort varför kommande år bör förbundet delta om möjlighet ges. Johnny Norrgård har tillsammans med Urban Hjälte besökt Almnäs för att undersöka möjligheten att anlägga fiskvägar i parkområdet (Almnäsbäcken). Almnäs själva är mycket positiva till detta och åtgärderna skulle kunna utgöra bra demonstrationsområde i samband med t ex Öppen Gård. Vidare genomförs s.k. vattendragsvandringar för markägare och allmänhet under hösten utmed Hornån, Hökesån, Rödån inom projekt Besöksmål Vätterbäckar, ett koncept som bör användas på fler håll runt Vättern. Ansvarig är Daniel Melin, Länsstyrelsen i Jönköping. I samband med informationstillfällen under sommaren har behovet av s.k. profilplagg konstaterats. Vidare konstaterar sekretariatet att det är fördelaktigt att vara representerade vid större arrangemang t ex Öppen Gård, Rödingens dag i Huskvarna, Kräftivaler etc. Beslut: Förbundet fortsätter delta i projekt Tunnerstad på Visingsö. Anteckningar/protokoll från Norra Vättern och Fiskeskyddsnämnd inhämtas av sekretariatet. Förbundet bör deltaga vid kommande Öppen Gård-dagar på Almnäs samt liknande sammankomster. Sekretariatet tar fram skjortor med förbundets logotyp för informationstillfällen.

3 Sida 3/8 38. Justering av budget 2010 med prognos Sekretariatet har stämt av kassaläget fram t o m 16 augusti. Medlemsintäkterna är som planerade ca 940 Kkr medan övriga intäkter (t ex samförvaltningen) erhålls först efter utläggsräkning. Tillsammans med överföringar etc. omfattar budgeten ca 2,0 miljoner. Utgifterna utgick vid avstämningen till ca 370 Kkr vilket brukar vara normalt vid denna årstid. Måns Lindell och Jan-Anders Johansson har gjort en prognos över 2010 med de utgifter som är kända. Prognosen visar att ca 185 Kkr kommer att vara outnyttjat vilket är mindre än vad prognosen gav vid förra VU (då ca 300 Kkr). Då reserverades 150 kkr för att överföras till 2011, något som nu föreslås till 100 kkr vilket innebär att ca 80 kkr är outnyttjade för prognosen Enligt beslut på stämman kommer medlemsavgiften att höjas 2011 varför ekonomin är god för förbundet. Det finns utrymme för ytterligare moment att genomföras inom 2010 års budget. Beslut: Prognos för 2010 samt reviderad budget 2011 ska redovisas på styrelsemötet i oktober. 100 kkr överförs till Medlemssaker Medlemserbjudande till Töreboda kommun (2 andelar) är färdigställt men ej skickat då det bör signeras av VU-ordförande. Måns skickar original till Kjell för signum. Beslut: Sekretariatet skickar medlemserbjudandet via Kjell för signum. 40. Från Samförvaltningen FOG Linda Englund har kallat till ordinarie telefonmöte i FOG den 7/9 för att ta ställning till en ansökan till EFF Vätternvårdsförbundets eget informationsprojekt (FOG-info). I informationsprojektet samlas förbundets informationsinsatser och växlas upp med EFF-medel. Nu finns totalt fem projekt (beviljade samt föreslagna) inom EFF. FARNET FARNET är ett nätverk av lokala fiskesamverkansorgan i Europa. Tidigare har ett möte i Spanien ägt rum där förbundet deltog. Johnny Norrgård avser delta den 16-18/11, denna gång i Holland. GAP 2 GAP 2 har blivit (troligen) beviljat medel, vilket kan innebära att vi kan starta sikselektivitetsförsöket under våren Något beslut har dock ej varit synligt för förbundet eller Alfred Sandström. Ev. kommer Johnny Norrgård att genomföra ett mindre test under hösten I en skrivelse från regeringen (Åtgärder för levande hav, 2009/10:213) konstateras att det är viktigt att fortsätta bedriva lokal förankring/samverkan, särskilt inom de projekt som påbörjats, vilket är lovande för Vätterns del. Slutligen har E+F+T län beviljat yrkesfisket skyddsjakttillstånd på skarv om max 30 skarvar/län. I underlaget ingår bl a förbundets fågelinventeringar. Beslut: Sekretariatet efterfrågar beslutet för GAP 2.

4 Sida 4/8 41. Från Fiskeriverket Alfred Sandström betonade att den åsyftade lax-mkb inte ska betraktas eller omnämnas som en MKB i miljöbalkens benämning då den inte innehåller samtliga delar som en MKB i miljöbalkens definition ska innehålla, t ex ingår ej socioekonomiska aspekter. Manuset utgör en ekologisk bedömning av laxutsättningar i Vättern. VU konstaterade att det inte fullt ut motsvarar miljömålet Levande sjöar och vattendrag i vattenvårdsplanen, åtgärd 6, som avser just en miljökonsekvensbeskrivning inklusive socioekonomi, även om det är en bra bit på väg. Manuset granskas just nu internt på Fiskeriverket för kommande publicering i Fiskeriverkets regi. Förbundet har varit delaktig i vissa avsnitt och kommenterat internremissversion. Bilagt dagens handlingar var bl a Johnnys svar som bl a innehöll kritik på att inga sjöegna dokument (Fiskeplan, vattenvårdsplan, bevarandeplan etc. togs upp). Det är viktigt för förbundet att poängtera att åtgärd 6 i miljömålet fullföljs. Hydroakustiska mätningar pågår i dagarna. Vissa nya moment tillkommer i år t ex yt-trålning för ytnära fisk, särskild koll av bottennära ekon. Provfisket inom stängda områden har resulterat i förhållandevis stora fångster av röding. Rödingbeståndet förefaller återigen svara på det åtgärdspaket som genomförts. Beslut: VU beklagar att vi refererat till denna undersökning som "Lax MKB". Framgent kommer ekologisk bedömning att användas. Förbundet ska fortsätta efterfråga en fullständig MKB för lax (och signalkräfta) enligt åtgärd 6, miljömål 6 (Levande sjöar och vattendrag). 42. Undersökning av undervattensvegetation i Vättern Naturvårdsverket har beviljat kr för arbete med undervattensväxter under år 2010 i de stora sjöarna. Ca kr fördelas till Vättern för undervattensvegetation d v s lika med Vänern och Mälaren. I Vättern finns det idag 7 lämpliga lokaler för att undersöka undervattensvegetation, men målet är att ha program om ca st lokaler. Upphandling av undersökningen har genomförts i samverkan med Vänern (Länsstyrelsen Västra Götaland) och kostnaden för Vättern beräknas ligga på ca 200 Kkr. Utöver undersökning ska även ett förslag till program skrivas. VU diskuterade lämplig kostnadsfördelning enligt NV=65 Kkr, Förbundet=50 kkr, respektive län 25 kkr (=100 Kkr) vilket täcker planerat projekt. Utökning är dock önskvärt. En vegetationskartering genomförs i Alsen i Länsstyrelsen Örebros regi Även denna ska ingå i det dokument som ska komma ut av undersökningen. Beslut: Sekretariatet föreslår kostnadsfördelning enligt ovan till länen runt sjön samt undersöker möjligheten till utökning. 43. Vattendom för Vättern Jönköpings kommun, Kammarkollegiet och SMHI utreder möjligheten att ändra/anpassa vattendomen för Vättern för att undvika höga vattenstånd i sjön. För detta har två utredningar från SMHI tagits fram: Produktionsförluster p g a ändrad reglering (SMHI rapport 54)

5 Sida 5/8 Vattenstånd i ett ändrat klimat (SMHI rapport 53) Rapporterna är intressanta för alla runt sjön. Jönköpings kommun vill kalla till referensgruppsmöte för att informera om läget där länen och Vätternvårdsförbundet inbjuds. Beslut: Sekretariatet deltar i referensgruppen. 44. Bergsstaten: undersökningstillstånd i Vättern Syd enligt minerallagen Bergsstaten har medgivit Allroc Trading AB (Filipstad) undersökningstillstånd av en stor magnetisk avvikelse (tolkas som förekomst av malmkropp) på stort djup under södra Vättern (ca m). Provborrning från land kommer att utföras snett nedåt för att ta upp mineralprover. Länsstyrelsen i Jönköping har dock föreslagit att undersökningstillstånd bör avslås. Tillstånd har dock medgivits. Beslut: Sekretariatet bevakar utvecklingen. 45. Äskande om bidrag till Motala Express Motala Express Ångbåtsförening ansöker till Vätternvårdsförbundet om ett årligt bidrag om kr för att driva fartyget i Vättern. VU konstaterar att ämnet inte ligger i förbundets verksamhetsområde och kan därför inte beviljas. Beslut: Sekretariatet meddelar avslag på ansökan. 46. Äskande om bidrag till forskning kring genetisk variation hos vitmärla i Vättern SLU ansöker om bidrag om kr för att studera genetiska variationer hos vitmärla som följd av stress uppkommen genom t ex födobrist, kemisk/fysisk påverkan. Även Vänern och Mälaren föreslås ingå i undersökningen. VU konstaterade att stöd till forskning ingår i arbetsprogrammet, ekonomiskt utrymme finns och ansökan bör därför beviljas. Beslut: Sekretariatet meddelar positivt beslut ansökan. 47. Inför styrelsemötet den 19/10 i Örebro län VU diskuterade plats för höstens styrelsemöte den 19/10. Plats kring Unden diskuterades bl a för att knyta kontakt till Undens område. Sekretariatet tar kontakt med Sätra Bruk samt Länsstyrelsen i Örebro, Medins Sjö- och Åbiologi samt Fiskevårdsföreningen för Unden för samverkan på styrelsemötet. Unden är i många avseenden lik Vättern med stora djup, röding mm. Bland viktiga saker att ta upp är bl a: Sommarens provfiskeresultat av röding och kräfta Nya havs- och vattenmyndigheten LOVA-bidraget Samförvaltning Vattenrådsaktiviteter

6 Sida 6/8 I samband med styrelsemötet avser sakkunniggruppen sammanträda. Behov föreligger att diskutera kommande övervakningsprogram, EU-projekt (GAP, kräftor mm), vattenråd mm. Förslagsvis görs detta i samband med styrelsemötet som en eftermiddag till nästkommande dag (lunch). Beslut: Sekretariatet undersöker lämplig lokal och tar fram dagordning för dagen. Nya utförarna av utsjöprogrammet tillfrågas om deltagande. Sakkunniggruppen sammanträder efter styrelsemötet enligt förslag. 48. Nytt beslut rörande FMV FMV Provplats Karlsborg ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till verksamheten i Karlsborg. Länsstyrelsen i Västra Götaland har utverkat ett förslag till beslut som är ute på remiss. Tillståndet omfattar provskjutning, sprängning, förbränning, tillverkning av explosiv vara samt flygprovning över Vättern. En miljökonsekvensbeskrivning är godkänd av miljöprövningsdelegationen i Västra Götaland. Vätternvårdsförbundet har lämnat sakunderlag om påverkan på Vättern bl a källfördelning av metalltillförsel. Även tidiga synpunkter om synkronisering med fiskerilagstiftningen har lämnats. Beslut: Sekretariatet besvarar remissen ur relevanta dokument för förbundet (Vattenvårdsplan, bevarandeplan för Natura 2000 samt förvaltningsplan för fisket). 49. Kommande konferenser/möte Riksmöte för vattenorganisationer i Borås den 26-28/9: Måns, Linda och Kjell deltar Vattendagarna, arrangerat av Svenska limnologföreningen, i Göteborg 8-9/12: Måns deltar Fisk och fiskefrågor i Stora Sjöar: Mariestad 8-9/11, Fiskeriverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland arrangerar workshop om miljöövervakning av fisk. Måns, Linda, Johnny deltar. Beslut: Förbundet deltar/bär kostnaderna i ovanstående möten med nämnda deltagare. 50. Övrigt Rapport 106: Kräftprovfiske i Vättern 2007; Ny rapport från förbundet om utbredning/tätheter av kräftor i hela Vättern. Jämförelser görs med tidigare års provfisken. Roll-Ups: Förbundet har tagit fram två roll-ups med fiskplanschen samt djupkartan. Praktiska och enkla att ha med vid olika tillfällen. Fler roll-ups är planerade att tas fram inom FOG-Info-projektet (En om förbundet, kräftor samt fisk och fiske vardera). Ett info-brev Vättern skickades ut i juni (nr 1:2010). Dags igen för nästa. Sjöräddningen firar 30 år i Vättern den 28 augusti. Tyvärr inget deltagande från förbundet som ändock är ständiga medlemmar i Sjöräddningen. Hamnarna på Visingsö och i Gränna kommer att muddras i samband med ny färja kommer tas i bruk. Enligt förslaget ska delar av muddermassorna dumpas mellan

7 Sida 7/8 Gränna och Visingsö. Sekretariatet har delgivit synpunkter på utförandet till Länsstyrelsen i Jönköping. Ola Broberg tog upp en idé om att lansera en bok om Matlandet Vättern vari lokalproducerad kvalitetsmat som är avhängig av Vättern beskrivs. Sekretariatet skulle kunna ta initiativ till en ansökan om ett sådant genomförande. Beslut: Sekretariatet bevakar dumpning av muddermassor. Roll-ups tas fram enligt plan. Infobrev tas fram. 51. Mötet avslutas Beslut: Ordförande avslutade mötet. Jönköping den 7 oktober 2010 Måns Lindell Vid protokollet Kjell Aldsten Mötesordförande Alfred Sandström Justeringsperson

8 Sida 8/8 Bilaga 1 Deltagare: Kjell Aldsten, Johan Lind, Måns Lindell, Ola Broberg, Alfred Sandström. Mötets hölls vid de nyöppnade lokalerna hos Carléns Fisk i Rödån, Habo kommun.

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2010 Sammanfattning Vätternvårdsförbundet har sedan 1957 bedrivit kontinuerlig miljöövervakning i Vättern och dess tillrinningsområde. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2011 Sammanfattning... 2 Uppföljning av arbetsprogram för 2011... 3 Löpande arbetspunkter (16 st)... 3 Årsspecifika arbetspunkter för 2011 (8st)...

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län Nr 2/2009 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län Deltagare: Lars Bäckström, Kjell Aldsten, Ingemar Bergbom, Tomas Karlsson, Elisabet Lennartsson,

Läs mer

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Protokoll fört vid Nr 2/2004 VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Närvarande: Kjell Aldsten, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Agneta Christensen, Måns Lindell, Stefan Sjögren,

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 14. Mötets öppnande Ordförande öppnade

Läs mer

Protokoll VU-sammanträde

Protokoll VU-sammanträde Nr 5/09 Protokoll VU-sammanträde Tisdag den 15 december 2009 i Bankeryd, Sjöåkragården Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Linda Englund 60. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg Nr 4/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Peder Eriksson, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Per Nyberg; inbjuden

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i Jönköping PROTOKOLL Sida 1/17 2013-12-30 Malin Setzer Vätternvårdsförbundet Tel 010-223 63 61 malin.setzer@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE

FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE 2002 En kartering och undersökning av fisketuristiska företag, deras ekonomi och resursutnyttjande Författare Mats Jonson SVERIGES FISKETURISMFÖRETAGARE i samarbete

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning 1(35) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Miljömålskommunikation

Läs mer

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten RiR 2006:7 Begravningsverksamheten förenlig med religionsfrihet och demokratisk styrning? ISBN 91 7086 073 4 RiR 2006:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Utbildnings-

Läs mer

Anteckningar från Vätterndagen 14 nov 2013, Hjo

Anteckningar från Vätterndagen 14 nov 2013, Hjo Referat Vätterndagen 2013 Sida 1/10 Datum 2013-12-01 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 036-39 50 53 Anteckningar från Vätterndagen 14 nov 2013, Hjo Nedan följer korta referat av de föredrag som genomfördes

Läs mer