Protokoll vid VU-sammanträde Kanalhotellet, Karlsborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg"

Transkript

1 Protokoll vid VU-sammanträde Kanalhotellet, Karlsborg Nr 4/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Peder Eriksson, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Per Nyberg; inbjuden Evert Fingal (Valberedningen) Frånvarande: Ann-Sofie Weimarsson, Tomas Karlsson, Ola Broberg, Johnny Norrgård 55. Mötets öppnade Beslut: Ordförande öppnade mötet. 56. Förslag till dagordning Beslut: Dagordningen godkändes. Valberedningens sammankallande Evert Fingal (Karlsborg) hälsades särskilt välkommen att gästa dagens möte. 57. Val av justeringsperson Beslut: Agneta Christensen valdes att jämte ordförande signera dagens protokoll. 58. Protokoll från VU-mötet Justerat protokoll var bilagt kallelsen och föranledde inga kommentarer. Beslut: Signerat och klart, ligger på hemsidan. Kan läggas åt handlingarna. 59. Protokoll från styrelsemöte Protokollet är ej signerat, men väl kontrollerat och klart. Sekretariatet har tagit kontakt med Södra för representation i styrelsen för jord-skogsbruket där jordbruksverket/skogsstyrelsen lämnat vakant plats. Södra har dock ej svarat ännu.

2 Beslut: Protokollet kan om inte justeringen innebär väsentlig förändring läggas åt handlingarna. 60. Protokoll från samförvaltning Fiske Protokollet är ej signerat, men väl kontrollerat och klart. Det kan konstateras att Vättern har blivit utvalt som ett område av tio kandidater till fiskeområden (intresseansökan inskickad av Sekretariatet). Vätternvårdsförbundet (samförvaltningen) erhåller därmed ett bidrag på kr om att ta fram en ansökan för att ta fram utvecklingsstrategier för ett hållbart fiske. De områden som därefter godkänns delar på dryga 50 milj kr i EU-stöd. Fokus ligger på ökad sysselsättning, fiskevård, fisketurism och ökad förädling för att främja regional utveckling. Johnny Norrgård ansvarar för framtagandet av slutlig ansökan. Beslut: Protokollet kan om inte justeringen innebär väsentlig förändring läggas åt handlingarna. Sekretariatet tar fram ansökan om Vättern som fiskeområde. 61. Kassahållare budgetåret 2009 Jan-Anders Johansson har lämnat en offert på kr för att hantera förbundets räkenskaper och kassa under bugdetåret I offerten ingår förutom ekonomihantering även deltagande i sammanträden (VU, styrelse och stämma) samt alla administrativa kostnader (dator mm). Även revisorer ingår. Jan-Anders Johansson har egen firma. VU konstaterar att förbundet omsätter ca 1,5 milj kr per år och att kassahållningen sköts idag utan anmärkningar. Samförvaltningen har dessutom inneburit ett ökat merarbete med redovisningar och rekvisitioner. Tidigare avtal med JAJ för 2008 var på kr exkl revisorers arvode (5 000 kr) för hela året då JAJ pensionerades först vid halvårsskiftet. Då stöddes kassaskapet av Jönköpings kommun (dator etc). Sekretariatet har förhört intresse med Länsstyrelsen i Jönköping samt Jönköpings kommun om kassafunktion som avböjt. Beslut: VU beslutar att teckna avtal med Jan-Anders Johansson i enlighet med offert Sekretariatet upprättar avtalet och Ola Broberg signerar för förbundet. 62. Framtagande av affisch med Vätterns fiskar Nuvarande glacialreliktplanschen togs fram 1988 och har spridits alltjämt sedan dess. Nu är den upplagan på sluttampen. Om samma ska nytryckas behöver den justeras i text och layout. Dessutom behövs nya rättigheter till bilderna som preliminärt ligger på ca kr, därutöver layout, tryck mm. Sekretariatet har därför begärt offert på ny plansch med Vätterns samtliga fiskarter och en bakgrund med Vätterns kontur och faktaruta från Tommy Gustavsson som även utfört fiskets regelinformationstavlor. I den offerten ingår samtliga fiskarter i Vättern (nya teckningar av ytterligare 16 fiskarter utöver den 13 som redan finns), layout, rättigheter till samtliga fiskarter samt tryck av ex för ca kr (ytterligare ex för 1, 50 kr/st). Initiativet för affischen är gemensamt från samförvaltningen och VU. Inom samförvaltningen har tidigare sagts att en sådan lansering är lämplig tillsammans med en fisk-och fiskefolder samt att planschen bör vara konstnärligt attraktiv. Det är dock

3 fördröjande av att synkronisera båda delarna varför VU förespråkar att affischen processas ensamt, men att kommande folder synkroniseras med planschen. Sekretariatet har föreslagit en kostnadsfördelning på kr per län via Natura 2000 medel, från VU s informationskonto samt kr för samförvaltningen. Detta förslag har godkänts av samtliga parter. Beslut: Sekretariatet kan beställa fiskplanschen i enlighet med offerten och med föreslagen kostnadsfördelning. I samband med detta kan ytterligare beställas d v s totalt ex. 63. Nationella utförare möte i Bankeryd 19-20/ Vätternvårdsförbundet ansvarade för det årliga arrangemanget av möte mellan utförare av nationell miljöövervakning sötvatten d v s de som har avtal med Naturvårdsverket. Nationell miljöövervakning sötvatten omfattar kemi och biologi i sjöar, vattendrag och grundvatten samt miljögifter, totalt ca 22 milj kr. Mötet ägde rum i Bankeryd (Sjöåkragården) den 19-20/11. Totalt närvarade 14 personer. Minnesanteckningar från mötet var bilagt handlingarna. På dagordning var avrapporteringar från samtliga parter men även inbjudna föreläsare, Karl Wahlin, Linköpings universitet, som berättade om kvalitetstester av miljödata, samt beredningssekretariatet i Jönköping som berättade om VattenInformationsSystemSverige (VISS) och länens rapportering till vattenmyndigheterna. På mötet fick Stora Sjöar i uppdrag att snarast inkomma med projektförslag för storleksordningen kr, preliminärt är fortsatta undervattensvegetationsstudier och programskrivning för vegetation prioriterat i samtliga tre sjöarna, men även påväxtalger och Mysisundersökningar diskuterades. Agneta Christensen ansvarar för samordningen av ansökan till NV. Deltagarna var ense om att mötet var givande. Arrangemanget var finansierat av Naturvårdsverket. Beslut: VU konstaterar att mötet genomfört med gott betyg och med full kostnadstäckning. 64. Avsiktsförklaring om undersökningar i Munksjön samt riskvärdering Jönköpings kommun och Munksjö Sweden AB har överenskommit om att teckna en s k avsiktsförklaring om att kvalitetssäkra dagens kunskapsunderlag av miljöföroreningar i Munksjöns bottnar samt förslag på undersökningar för att fylla uppkomna kunskapsluckor. Detta kommer troligen resultera i en omfattande sedimentundersökning samt massbalans i Munksjön. Därefter tas förslag på åtgärder fram beroende på riskerna förknippat med föroreningarna och möjliga åtgärder. Sekretariatet har deltagit på förhandlingarna. Ytterligare information finns på Länsstyrelsen i Jönköpings hemsida Beslut: Sekretariatet fortsätter delta i utredningarna. 65. Utsläpp i Hjoån

4 Den 10 november skedde ett identiskt utsläpp rum i Hjoån som skedde den 2 november Det var samma lantbrukare som av misstag pumpade ut stora volymer av flytgödsel i ån. Även denna gång togs prover. Förra utsläppet visade på att 2 genrationer fisk flytt ån ut i Vättern medan bottenfauna var normal. Fisken hade nu vid detta tillfälle åter nått normal nivå. Förra tillfället ledde till åtal och böter på kr samt undersökningskostnader. Utsläppet är anmält som miljöbrott. Sekretariatet har tagit del av analyskostnader och kommer att skriva ett utlåtande till Hjo kommun om uppmätta halter jämfört med normala nivåer samt möjliga effekter. Utsläppet har rönt stort medialt intresse. Beslut: Sekretariatet skriver ett yttrande till Hjo kommun. 66. Uppstart: planering av Vätterndagen hösten 2009 Hösten 2009 kommer det att vara dags för en ny Vätterndagen, den 4.e i ordningen. Denna gång är det dags för östra sidan. VU diskuterade Gränna som förslag till plats, Gränna Medborgargård, möjligen kan Gränna museum vara en samarbetspartner. Bilagt dagens kallelse var de tre tidigare programmen och de teman som gåtts igenom under åren. Senaste enkäten om önskvärda kommande teman visade på flera likvärda teman att ta upp. Bland förslagen utläses: Dricksvatten: presentation av förslag till föreskrifterna fågel: främst avses skarv, åtgärder: såväl konkreta som önskade åtgärder efterfrågas (Munksjön, röding, bäckar), klimatförändringar: hur påverkas Vättern? hamnar: Mycket händer med hamnar runt Vättern, sammanställning av utförda /kommande hamnarbeten är intressant. vattenråd: Här bör indelningen av Vättern i mindre områden samt de olika frågeställningarna per område redovisas. Förbundet har budgeterat kr för aktiviteten med en avgift på 200 kr har varit brukligt de senaste gångerna. En projektgrupp föreslås av Måns, Kjell, Johnny, Ann- Sofie som bör påbörja arbetet redan nu. Sekretariatet tar kontakt med Gränna. Beslut: Sekretariatet lägger upp arbetet samt tar kontakt med Gränna medborgargård samt Gränna Museum. Gruppen påbörjar planeringsarbetet. 67. In/ut/ till/från förbundet Följande har inkommit till förbundet: Remiss: Naturvårdsprogram Jönköpings kommun har producerat en mycket omfattande och innehållsrik remissversion av ett naturvårdsprogram som tar upp omgivningsbeskrivningar, naturvårdsintressanta objekt, skyddsformer, åtgärder, ansvariga aktörer, bristanalyser mm. Svar innan: 15 dec Skrivelse från Riksmöte för vattenorganisationer till Miljödepartement om utökade resurser för vattenorganisationers arbete med vattendirektivet. En arbetsgrupp för riksmötet står bakom skrivelsen. Nyhetsbrev Nr 2 (eller 1?) från vattenmyndigheten Södra Östersjön, Nås på

5 Remiss: Svanviks intressenter, Karlsborg. Utbyggnad av fastigheter med påföljande småbåtshamn strax norr om Hanken. Tämligen stort område. En MKB finns upprättad. Svar innan: Snarast Remiss: Tillståndsprövning av FMV, Karlsborg. Kompletta samrådshandlinga. Här ska vi svara om synkronisering av skjutfria perioder/områden. Svar innan: Snarast Samrådshandlingar Motala Kommun, Kärrsbyområdet. Utbyggnad av fastigheter med kommunalt avlopp i Motala: Svar innan: Snarast Beslut: Sekretariatet besvarar remisserna i möjligaste mån. 68. Rapporter i pipelinen Rapportform Införande av fiskefria områden i Vättern (nr 96): Kan tryckas. Vätternharr: Färdigt manus om harr i Vättern (nr 97). Kan tryckas. Miljögifter i fisk (provbankstudien) + kräftor + PFAS i Vätternfisk (nr 98). Inväntar slutversion av provbanksstudien Munksjön: de senaste utredningarna. (nr 99). Kan tryckas efter godkännande av inblandade. Årsskrift 2008: Samtliga kapitel är inkomna och ska klippas ihop till en rapport. Lite plock återstår. (nr 100) Manusform Smoltproduktion i Vätternbäckar (nr 101). Färdig exjobb som avvaktar en bilaga som ska kompletteras Utvärdering av laxmärkning t o m 2006 (nr 102). Färdig rapport från FiV som kanske ska kompletteras med andra bilagor? Rödingens kondition (I) + rödingens tillväxt (II) (nr 103). Manus från Johan Hammar (FiV) som behöver granskas innan klara för tryck. Beslut: Sekretariatet trycker och sprider snarast färdigställda rapporter. 69. Kassarapport. Jan-Anders Johansson konstaterar att det är många fakturor som släpar men att det är vanligt så här års. Det mesta inkommer efter årsslutet. Utbetalat är ca 700 Kkr och det är enligt prognos/plan. En större faktura (ca 200 Kkr) väntas från Länsstyrelsen i Jönköping som innehåller kostnader för Samförvaltningen. Kassastatusen var bilagt kallelsen. Beslut: Kassarapporten kan lämnas utan större kommentarer. 70. Från Vänern Agneta Christensen informerade om att det kommer att genomföras studier av effekter av den abrupt beslutade förändrade regleringen av Vänerns vattenstånd. Vänern ska sänkas med 15 cm jämfört med gällande vattendom från 1937, något som beslöts utan något större underlag eller bedömning. Denna sänkning kan få effekter i grunda vikar etc där huvuddelen av studierna kommer utföras. Något som alltså tillkommit nu i efterhand. Agneta delade också ut årsskriften för Vänern.

6 VU tackade för informationen. 71. Övrigt Från FiV: Per Nyberg informerade om att det getts positivt förhandsbesked om fortsatta uppföljning av de totalstängde områdena. Utöver nätprovfiske så ska även ekolodning genomföras i områdena. Vidare sa Per att den gamla undersökningsbåten Ancylus numera är pensionerad, FiV har införskaffat ett nytt skepp som dock inte kommer upp i kanalen till Vättern. Därför har ytterligare en båt införskaffats för Vättern 12 m lång som heter Asterix, tyvärr saknas resurser för skeppare och skötsel. Vattenskydd: Arbetet med föreskrifter för dricksvattenskydd är nu inne i slutfas. Måns presenterade att datum för flera kommuners godkännande för ansökan nu är klara och inlämning närmar sig. Några kommuner återstår dock. Konferens: European Large Lakes Sympisium, Norrtälje augusti Konferensen är ett årligen återkommande symposium Måns ämnar deltaga och presentera miljöövervakning av Vättern, medan Johnny Norrgård presenterar fiske. Även Alfred Sandström (FiV) kommer deltaga. Beslut: Måns Lindell kan deltaga på konferens för förbundets räkning medan Johnny Norrgård deltager på samförvaltningens räkning. 72. Mötets avslutande Beslut: Ordförande avslutade mötet... Måns Lindell (vid protollet) Kjell Aldsten (mötesordf.).. Agneta Christensen (justeringsperson) Efter mötet avnjöts denna gång en mindre.jultallrik. Med tanke på att även i år var en mindre sådan mer än överdådig bör kommande julavslutningar endast innefatta en sillsmörgås

Protokoll VU-sammanträde

Protokoll VU-sammanträde Nr 5/09 Protokoll VU-sammanträde Tisdag den 15 december 2009 i Bankeryd, Sjöåkragården Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Linda Englund 60. Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2010 Sammanfattning Vätternvårdsförbundet har sedan 1957 bedrivit kontinuerlig miljöövervakning i Vättern och dess tillrinningsområde. Verksamheten

Läs mer

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Protokoll fört vid Nr 2/2004 VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Närvarande: Kjell Aldsten, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Agneta Christensen, Måns Lindell, Stefan Sjögren,

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

nyheter.txt startsidan, samt utökade sökmöjligheter i listan med alla indikatorer.

nyheter.txt startsidan, samt utökade sökmöjligheter i listan med alla indikatorer. 2002-10-01 RUS nyhetsblad 1 Nyhetsbladet beskriver förberedelser för indikatorpresentationen på Miljömålsportalen. Nyhetsblad 1 (PDF-fil, 1,1 MB) 2003-04-30 Miljömålsdagarna i Göteborg 24-25 april Ett

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(66) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013

Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013 Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013 KFUK-KFUM Centrals styrelse Tidpunkt: onsdag den 2 oktober 2013 Närvarande: Bengt Arwén, Paula Asarnoj, Kajsa Carlsson Anki Ericson, Richard Gustafsson,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-08-24--26 1(84) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-08-24--26 Föregående möte: 2007-06-09--10

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 3/2014 MÖTESDATUM: 2014-03-29--30 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-01-18--19 Vid protokollet, Justeras, Johan Groth Mötessekreterare Alexander Hallberg

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer