Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske på Hotell Nostalgi, Motala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala"

Transkript

1 Nr 2/2011 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske på Hotell Nostalgi, Motala 14. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Beslut: Mötet förklarades öppnat. 15. Förslag till dagordning Inga synpunkter på dagordningen förekom. Beslut: Dagordningen antogs. 16. Val av justeringsperson Förslag gavs på Zeth Rylander, Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund. Beslut: Mötet valde Zeth Rylander till justeringsperson. 17. Föregående protokoll Protokollet är justerat och utlagt på hemsidan. Alfred Sandström påpekade att det eventuellt finns möjlighet att använda GAP-medel till möten inom Samförvaltningen. Möjligheten att anmäla sig till möten via sms dras tillbaka då det anses tillräckligt med telefon eller e-post. Beslut: Protokollet kan läggas till handlingarna. Alfred Samdström återkommer med mer information angående Gap-medel till möten. 18. FMV dialogmöte 31 mars 2011 Den 31 mars höll FMV ett dialogmöte med Fiskeriverket, Vätternvårdsförbundet och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Måns Lindell, Johnny Norrgård, deltog från Vätternvårdsförbundet. Ärendet följs dessutom av Zeth Rylander, Ingvar Thorsholen och Vätternvårdsförbundet c/o Telefon Fax E-post Webbplats Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 Sida 2/8 Ulf Lindell. På mötet diskuterades de totalfredade områdena i Vättern och Måns Lindell påpekade att Samförvaltning Fiske har antagit en policy som innebär att de totalfredade områden bör vara skjutfria året runt, samt att höstfredningsområdena bör vara skjutfria under fredningstiden. FMV ställde sig positiva till att inte skjuta i dessa områden. En annan diskussion var huruvida man bör spränga under vattnet i Vättern. Det frågades om man istället kunde nyttja bassänger men enligt FMV behövs ett ostört område på upp till 300 meters radie och ett visst vattendjup, vilket inte är möjligt i en bassäng. Vätternvårdsförbundet hävdade att det är viktigt med en skadeuppföljning vid sprängningar i Vättern, både över och under vattenytan. Alfred Sandström informerade att FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) har en särskild enhet som utför forskning via undervattensdetonation i en fjärd och konstgjord sjö, Grindsjön. Samnyttjande vore lämpligt av Grindsjön. Vidare på dialogmötet så diskuterades även möjligheten för FMV att ha ett kontrollprogram med uppföljning samt att utföra en återställning av förstörda områden. FMV ställer sig positiva till detta. Som kompensationsåtgärd har det tidigare diskuterats om FMV kan delta i finansieringen av återetableringsprojekt av röding. FMV överlät till Vätternvårdsförbundet att återkomma i frågan med ett förslag. Den 17 maj hölls möte inom Fiskeskyddsnämnd Vättern. Jarl Svahn, Rolf Gustavsson och Bernt Grönlind deltog på mötet. Vätternvårdsförbundet har upplyst Fiskeskyddsnämnden om att det förekommer vissa besvär som inte uppkommer i nämnden för skadereglering men som borde noteras på något vis, förslagsvis genom direktkontakt med yrkesfiskarna. Beslut: Måns Lindell frågar FMV om möjligheten till samarbete med FOI och sprängningar i Grindsjön. Vid nästa möte bör diskuteras hur vi går vidare med ett förslag till återetableringsprojekt. 19. Nytt från arbetsgrupperna Undersökning & Övervakning Den 27 april hölls ett möte med arbetsgruppen Undersökning & Övervakning då man gick igenom pågående uppföljningar och undersökningar. Det visar sig att mycket av materialet inte är avrapporterat, vilket är viktigt att få ut. Linda Englund och Johnny Norrgård arbetar vidare med att få ut dessa rapporter. Kräftgruppen

3 Sida 3/8 Maria Carlén avsäger sig platsen som sammankallande för Kräftgruppen. Hon går även ur Samförvaltningen/FOG och Kräftriket. Maria kommer att ersättas med en ny representant från Kräftriket, vilket man ännu inte vet vem det blir. Nästa möte för Kräftgruppen är bestämt till den 4 oktober, kl , på Länsstyrelsen i Jönköping. Information & Kommunikation Inom projektet Fisk och Fiske Info Vättern har en del informationsmaterial tagits fram, bl a roll-ups och beachflaggor. Ett avstämningsmöte ska hållas i juni. Fisketillsyn Anton Halldén informerade att ett tillsynsmöte ska hållas inom de närmaste månaderna. Beslut: Linda Englund och Johnny Norrgård arbetar med att få ut de rapporter som ännu inte har publicerats. Johnny Norrgård blir tillfälligt sammankallande till nästkommande Kräftgruppsmöte, den 4 oktober. 20. Nytt från Länsstyrelserna Anton Halldén informerade att sportfiskemässan på Elmia blev lyckad. Länsstyrelsen, Fiskeriverket, Jordbruksverket och Vätternvårdsförbundet delade på en monter vilket fungerade bra. Utvärderingen av provfisket i norra delen av Alsen, Kärrafjärden och Duvfjärden är snart klara. Man har fått mycket siklöja i Duvfjärden, men annars är det mycket glest med fisk ute i sjön. Det är dåligt med abborre särskilt i Duvfjärden. Man har uppmätt syrebrist i Alsen och Kärrafjärden, men de uppnår ändå god ekologisk status. Utvärderingen finns hittills som manus. Björn Dieker erbjöd sig att granska manuset. I slutet av augusti kommer en irländsk delegation på besök till Länsstyrelsen i Jönköping. De är intresserade av vattenfrågor och ska bland annat titta på Knipån. Enkäten fritidsfiskets fångster har ett svarsresultat på 50%. Man har beslutat att en påminnelse ej ska skickas ut, men man ska titta på vilka det är som inte har svarat för att se om man kan utläsa något ur det. Habo kommun har fått kr från Leader Östra Skaraborg för att göra en förprojektering av besökscenter Vätterbäckar. Länsstyrelsen har studerat harrleken i södra delen av sjön, men man har sett väldigt lite fisk. Förklaringarna till detta kan vara flera:

4 Sida 4/8 signalkräftan, skarv, temperatur, näringsbrist i sjön. Försök med utsättning/kläckning av harr har gjorts. Diskussion om borttagande av kräftor som ytterligare åtgärd fördes. Enligt Zeth Rylander fanns det för år sedan väldigt mycket harr som lekte i sjön och att det idag är en tidsfråga hur länge harren kommer att finnas kvar. Anton Halldén svarade att det säkert är flera faktorer som påverkar och att man måste hitta en bra undersökningsmetod. Den 12 maj sattes st 2-åriga laxar ut i Vättern varav 800 st var märkta. Länsstyrelsen kommer att sätta ut ytterligare lax till hösten för att komma upp i st. Ett utskick till yrkesfiskarna har gjorts angående hur man anmäler problem med stölder och tjuvvittjningar. Sjöpolisen deltar i tillsynen även i år. Dock rör det sig om en något minskad insats. Förlängning av yrkesfiskedispenser har utförts. Man har haft samråd med yrkesfiskarna och det har beslutats att yrkesfiskarna får det de maximalt har använt de senaste åren. Alfred Sandström informerade att några har överklagat. En inventering av flodnejonöga har gjorts i Knipån, Tabergsån och Hökesån. Resultatet visar på riktigt mycket flodnejonöga. Man använder sig av fällor och som mest har man hittat 373 st i en fälla. Fiskvägarna i Knipån är svåra för flodnejonöga att ta sig upp i. 21. Projekt Signalkräfta Alfred Sandström informerade om projekt Signalkräfta som sker i samarbete med fiskarena. Man vill förbättra rådgivningen och undersöka varför bestånden fluktuerar. Hittills har man följt ca 20 st fiskare i olika sjöar, bl a Vättern. Man tittar då på överlevnaden av kräftornas rom, främst under vintern. Man har även tagit fram en metod för att fånga små kräftyngel samt tagit fram en märkningsmetod. Resultatet hittills visar att det är olika trender i olika sjöar där man i Vättern kan se att fångsterna har minskat, främst kring Motala och Vadstena. När det gäller romöverlevnaden ser man att mycket dör, särskilt stora honor verkar tappa mer. Märkningsmetoden som man använder sig av innebär att man drar plastremsor genom stjärten på kräftan. 34 % av märkta kräftor återfångas och man har sett att plastremsan sitter kvar trots ömsning.

5 Sida 5/8 Metoden för att samla in yngel går till genom att man sänker ner en håv med substrat på, som sedan rycks upp. När det gäller populationsdynamiken så har man långa tidsserier på fångster där temperaturen verkar vara den viktigaste faktorn. Det som verkar påverka är sommartemperaturen och antalet dygn över 10 grader föregående år. 22. Nytt projekt kvantifiera mängden stora djurplankton Pengar för att undersöka mängden stora djurplankton har erhållits från Naturvårdsverket. Det rör sig om 5-6 st arter djurplankton som är stora. De fångas sällan med traditionell metodik och är inte lika vanliga. Undersökningen ska göras i samband med Fiskeriverkets trålning då man ska använda sig av andra typer av håvar samt av ekolod. 23. GAP 2 GAP 2 är ett EU-projekt som nyligen har startat. I Vättern har vi inom GAP-projektet sikselektivitetsförsöket. Alfred Sandström och Johnny Norrgård ska träffa de fiskare som ska delta i projektet den 31 maj. Även redskapstillverkare kommer att delta på mötet. I början av juni hålls ett inledande möte mellan 16 länder i London. Johnny Norrgård och Alfred Sandström deltar, som återkommer med mer utförlig information efter Londonmötet. Beslut: Alfred Sandström och Johnny Norrgård deltar på uppstartsmötet med GAP i London i juni. 24. Nytt från Fiskeriverket Alfred Sandström informerade om dioxinbeslutet där Eskil Erlandsson valde att inte införa ett saluförbud för arter som periodvis överstiger gränsvärdet för dioxin. Fiskeriverket ska bedriva provfiske med nät i Vättern i sommar då man följer nors och siklöja samt djurplankton. Man ska även samla in information från kräftfisket. Från den 1 juli ändras myndighetsstrukturen då Fiskeriverkets verksamhet övergår i den nya myndigheten HaV. Fiskeriverkets lab ska gå till SLU och ska kallas SLU Aqua. Alfred Sandström kommer ej att representera någon myndighet utan går över till SLU. Inom Samförvaltningen bör en representant från SLU och HaV finnas med. Beslut: Samförvaltning Fiske stryker Fiskeriverket som representant och erbjuder nya representanter deltagande, från SLU och HaV.

6 Sida 6/8 25. Skrivelser, remisser etc. På uppdrag av Samförvaltningen skrev Johnny Norrgård ett slutbetänkande till Landsbygdsdepartementet angående Fiskelagsutredningen. Daniel Brelin, Länsstyrelsen i Jönköpings län, har gjort en skrivelse till Fiskeriverket gällande fångstförbud för harr i Vättern. Det diskuterades om inte intresset för harrfisket försvinner om det skulle bli ett fångstförbud, vilket i sin tur skulle kunna leda till att ingen uppföljning görs. Men det tror varken Anton Halldén eller Alfred Sandström. Men det är viktigt att jobba vidare med harren på ett mer seriöst sätt framöver, både gällande åtgärder och forskning. Fiskeriverket kommer inte hinna svara på skrivelsen, utan det blir Jordbruksverket som gör det. Beslut: Anton Halldén tar till nästa möte fram föredragningar över hur långt vi har kommit med arbetet med harren. 26. Övriga frågor Johnny Norrgård informerade om licensansökningar där två personer vill ta över befintlig fiskerörelse. Länsstyrelsen har beslutat avslag då det ej går att överlåta en personlig licens. I Förvaltningsplanen öppnas dock för en sådan möjlighet och för/emot överlåtande är viktigt att motivera. Anton Halldén informerade om sjön Pyhäjärvi i Finland, som Vätternvårdsförbundet har kontakt med. De har 20 yrkesfiskare i sjön vilka bland annat fiskar signalkräfta. De fångar även ca 300 ton siklöja/år vintertid. De har ett sekretariat som är förefaller vara framgångsrika på att ansöka om EU-medel. Måns Lindell informerade att nästa Vätterdag kommer att hållas i Askersund den 1 november Måns Lindell efterfrågade en båt som man skulle kunna guida ordförande Kjell Unevik med på Vättern. Ulf Lindell erbjöd sin båt. Beslut: Vid en eventuell guidad tur på Vättern med Kjell Unevik så kan Ulf Lindells båt användas. 27. Nästa möte Nästa möte är den 24 november 2011 och hålls i Örebro län. Beslut: Nästa möte hålls den 24 november i Örebro län.

7 Sida 7/8 28. Mötets avslutande Mötet förklarades avslutat. Beslut: Ordförande avslutade mötet. Jönköping den Linda Englund Vid protokollet Kjell Aldsten Mötesordförande Zeth Rylander Justeringsperson

8 Sida 8/8 BILAGA 1 Närvarande: Kjell Aldsten, Vätternvårdsförbundet Alfred Sandström, Fiskeriverket Björn Dieker, Fiskevattenägarförbundet Alf Hultqvist, Sportfiskarna Ingvar Thorsholen, Vätterns Fritidsfiske- och Fiskevårdsförbund Ulf Lindell, Vätterns Fritidsfiske- och Fiskevårdsförbund Johnny Norrgård, Vätternvårdsförbundet Marie Kristoffersson, Motala kommun Zeth Rylander, Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) Måns Lindell, Vätternvårdsförbundet Linda Englund, Vätternvårdsförbundet Anton Halldén, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i Jönköping PROTOKOLL Sida 1/17 2013-12-30 Malin Setzer Vätternvårdsförbundet Tel 010-223 63 61 malin.setzer@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i

Läs mer

Protokoll VU-sammanträde

Protokoll VU-sammanträde Nr 5/09 Protokoll VU-sammanträde Tisdag den 15 december 2009 i Bankeryd, Sjöåkragården Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Linda Englund 60. Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2010 Sammanfattning Vätternvårdsförbundet har sedan 1957 bedrivit kontinuerlig miljöövervakning i Vättern och dess tillrinningsområde. Verksamheten

Läs mer

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Protokoll fört vid Nr 2/2004 VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Närvarande: Kjell Aldsten, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Agneta Christensen, Måns Lindell, Stefan Sjögren,

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale, ordf Per Andersson,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

Anteckningar från nationella kräftkonferensen i Jönköping 27-28 November 2013

Anteckningar från nationella kräftkonferensen i Jönköping 27-28 November 2013 Molkom 2013-11-29 Anteckningar från nationella kräftkonferensen i Jönköping 27-28 November 2013 Plats: Elite Hotel Jönköping Deltagare: c:a 160 personer Moderator My Laurell Från Molkomssjöns fvof deltog

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman

UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen Ellen Hoas Ströman SAMMANFATTNING Ung i Sommar är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, med syfte att ge ungdomar, 16-19 år och

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002

Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002 Nr 514 2001 Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002 Malin von Essen Uppsala Science Park, SE 751 83 UPPSALA Tel: 018-18 85 00 Fax: 018-18 86 00 skogforsk@skogforsk.se

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer