Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet"

Transkript

1 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2010 Sammanfattning Vätternvårdsförbundet har sedan 1957 bedrivit kontinuerlig miljöövervakning i Vättern och dess tillrinningsområde. Verksamheten bedrivs genom följa upprättade styrdokument, t ex vattenvårdsplan, till vilka olika åtgärdsdokument och arbetsprogram kopplas. För att redovisa vad som utförts görs årligen en verksamhetsberättelse som också utgör ett informationsdokument över förbundets verksamhet. I och med vattendirektivet och dess del rörande samverkan i sk vattenråd samt att Vätternvårdsförbundet har Vattenmyndighetens uppdrag att genomföra vattenråd (t ex genom nätverk, fånga upp vattenfrågor, delge information) innehåller verksamhetsberättelsen delar som utgör redovisning av exempel på aktiviteter som följd av detta. Förbundet har utöver löpande verksamhet även nytillkomna uppgifter t ex att driva Fiskeområdet Vättern vilket syftar till åtgärder som främjar fiskets utveckling. För att möjliggöra detta söker förbundet medel i Europeiska fiskerifonden. Programperioden för Fiskeområdet är

2 Miljöövervakningsprogrammet följer den beslutade Vattenvårdsplanen. Vattenvårdsplanen avstäms efter Inför provtagningsåret 2010 resulterade upphandling av utsjöprogrammet i byte av utförare från Eurofins/Pelagia till AlControl/Medins. Eurofins tillsammans med Pelagia har innehaft uppdraget sedan På sekretariatet har tre personer varit anställda inom förbundet om totalt ca 1,0 årsarbetskraft. Vätternvårdsförbundet kan också konstatera att upprättad budget för 2010 har kunnat hållas. Tabell 1. Sammanfattning av arbetsåret Moment Målformuleringar Miljöövervakning Samordning Projekt Information Remisser och Yttranden Budget Utfall styrdokumenten fastställda och används, flera pusselbitar därmed lagda Programmet har genomförts enligt planerna. Nytt långsiktigt program ej utarbetat, genomförs under Utökat verksamheten för vattenråd Färre projekt än vanligt slutförda. Hemsida, föredrag, informationsbrev, rapporter, foldrar Ofta naturlig remissinstans, flera yttranden Budgeten har hållts. Omsättningen ökar. Uppföljning av arbetsprogrammet Arbetsprogrammet för 2010 antogs på stämman 2009 och riktas mot målformuleringar som framgår i Vattenvårdsplanen (Rapport 91). Där står bl a att Vätternvårdsförbundet har till syfte att arbeta för vården av sjön Vättern genom att: söka påverka samhällsplaneringen och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållanden i Vättern så att natur och kulturintresset främjas, bedriva och samordna undersökningar och miljöövervakning av Vättern och dess tillflöden, i samarbete med Länsstyrelserna svara för årlig utvärdering av denna undersökningsoch kontrollverksamhet, initiera konkreta åtgärder baserat på de olika åtgärdsgruppernas resultat, samt, samordna och sprida information om sjön Vättern och hur den vårdas. Målformuleringar Under 2010 har arbetet fortsatt med att ta fram underlag för de i vattenvårdsplanen uppsatta målen. Arbetet har skett på tre fronter: genom fortsatt miljöövervakning för insamlande av data, genom att aktivt påverka miljötillståndet i önskad riktning,

3 genom att utföra/samordna specialundersökningar De olika framtagna styrdokumenten för Vättern (vattenvårdsplan, bevarandeplan, förvaltningsplan för fisket m fl) utgör stöd för bedömning av Vättern då informationen bygger på gemensamma, kvalitetssäkrade och accepterade fakta. Under 2010 har kringliggande kommuner skickat in ansökan om säkerställa Vättern ur dricksvattensyfte sk vattenskyddsområde. Därmed är ytterligare en byggsten av skyddet för Vättern är lagd. Natura Fiskeplaner Nationella/ regionala mål Vattenvårdsplan Vattenskyddsområde Vattendirektivet Figur 1. Några styrdokument för Vättern som förbundet har försökt samordna så att inget dubbelarbete utförs samt att de ska vara sammanhängande. Tabell 2. Avstämning av definierade punkter inom Målformuleringar för Arbetsmoment 1. Vattenvårdsplan, bevarandeplan för Natura 2000 och förvaltningsplan för fisket är förankrad och informerad. Kommentar Samtliga dokumentet används i ärenden, utlåtande, mm. 2. Uppsatta mål används. Samtliga styrdokument förekommer i underlag som berör Vättern. 3. Målen ska ha bred acceptans. Mål i styrdokument har kommunicerats och remitterats brett. SAMMANTAGET: p g a att styrdokumenten kunnats fastställas och att de används. Miljöövervakning av Vättern Ett reviderat miljöövervakningsprogram påbörjades under 2001 och har löpt sedan dess med förlängning. Under 2010 bidrog Naturvårdsverket till miljöövervakningen för Vättern med kr. Medlen administreras av Länsstyrelsen i Jönköping (regional miljöövervakning). Detta bidrag kompletterar medlemsavgifterna i Vätternvårdsförbundet (ca kr), EU-medel samt andra miljöövervakningsmedel. Den totala samordnade intäkten som ingick i miljöövervakningen vid årets slut 2010 uppgick till ca 2,9 miljoner kronor och dito utgifter på ca 2,5 milj kr. Cirka hälften av den samordnade budgeten går till undersökningskostnader. Dessutom tillkommer andra miljöövervakningsprogram runt och i Vättern t ex kalkning, biologisk återställning, recipientkontroll och fiskundersökningar. Under

4 året har inga nya moment tillförts det löpande programmet men samtliga befintliga moment har kunnat genomföras. Vattendirektivet 10% Samförvaltn 14% Administration 5% Samordnad budget 2010 Totalt 2,56 milj kr Basprogram sjö+å 41% Sekretariat 16% Övrigt 7% Information 3% Åtgärdsgrupper 4% Figur 2. Fördelning av den samordnade utgiftsbudgeten vid ingång i 2010 års budgetplan (observera att det är ej förbundets bokslut eller den slutliga ekonomiska fördelningen). Av den samordnade budgeten på 2,56 milj kr är det ca 1,9 milj som administreras av Vätternvårdsförbundet, övrigt av Länsstyrelsen i Jönköping. Redan 2008 var det planerat att ett nytt miljöövervakningsprogram skulle ha tagits fram men av olika anledningar har innevarande program förlängts t o m Framtagande av nytt program avses genomföras under 2011 för att vara operativt fr o m Inför 2010 resulterade en upphandling av utsjöprogrammet i byte av konsult från tidigare Eurofins tillsammans med Pelagia Miljökontroll AB, vilka har innehaft uppdraget sedan 2004, till ALControl med Medins Sjö- och Åbiologi som utförare. Tabell 3. Avstämning av arbetspunkter för Moment Kommentar 1. Nytt övervakningsprogram Ej behövts - hänskjuts till Övervakningsprogram godkänt av vattenmyndigheten - Ej aktuellt - hänskjuts till Inventering för bevarandestatusen för Natura2000. Inga ytterligare studier genomförts. Flertal delmoment genomförs dock via övervakningsprogrammet. 4. Fler regelbundna moment. Inga nya moment tillförts programmet p g a inga nya ekonomiska resurser. SAMMANTAGET: p g a att övervakningsprogrammet genomförts enligt plan men att inget nytt program/moment kommit till. Samordning och vattenråd En viktig uppgift för Vätternvårdsförbundet är att få till stånd ett effektivt resursutnyttjande bland dess medlemmar och andra berörda. Detta kan ske genom att fortlöpande publicera fakta av gemensamt intresse i t ex rapportserien. Likaså kan sjögemensam information

5 samordnas genom förbundets försorg genom träffar, föredrag, vattenråd, informationsbrev etc. Förbundet deltar aktivt i olika sammanslutningar. Vad gäller forskningsinsatser har Vattenfall slutredovisat ett projekt om utveckling av fjärranalys (satelliter) för beskriva vattenkvaliteten i Vättern. Systemet uppvisar nu tillförlitliga resultat och kan komma komplettera provtagningar. Frågan om drift av ett sådant system är dock ej löst. Ytterligare forskning som utförts behandlar födoväv hos röding (utförs på Högskolan i Skövde) samt bedriver Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorier forskningsverksamhet som utgår från Vätternmaterial. Tabell 4. Avstämning av arbetspunkter för Moment 1. Delta aktivt i samordningsgrupperingar runt Vättern Kommentar Sekretariatet deltar i flera samverkansorgan runt Vättern. 2. Driva Samförvaltning Fiske. Samförvaltning Fiske är en etablerade samverkansform. 3. Samordning av övervakningsprogram. Genomförs fortlöpande. 4. Möjliggöra forskning i Vättern. Inga pågående projekt med direkt anknytning till Vättern, men flera som tangerar. 5. Vara vattenmyndigheten behjälplig med vattenråd. Förbundet har tecknat avtal med VM för arbete som vattenråd. Flera lokala delråd finns. 6. Lagra data hos datavärd. Allt mer data lagras hos datavärdar, även äldre data. 7. Samordna planer och kunskapsunderlag Underlag kvalitetssäkras som rutin av olika experter SAMMANTAGET: p g a genomförda moment. VATTENRÅD VÄTTERN, VIKTIGA FRÅGOR INOM OLIKA GEOGRAFISKA OCH TEMATIS- KA GRUPPER VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET Vätternvårdsförbundet har under 2010 tecknat avtal med Vattenmyndigheten att samordna dialog kring vatten, s k vattenråd, för Vätterns avrinningsområde. Förbundet åtar sig därigenom att utföra vissa bestämda uppgifter. Utöver vad som uppges i avtalet ämnas vattenrådsarbetet beskrivas i en sk förstudie som ännu ej är färdigställd. Vattenråd för Vättern föreslås antingen vara geografiska och/eller tematiska. Vidare är det fritt för alla (ej medlemsavgift) och utgör snarare en möjlighet att framföra en sak än ett medlemskap. Då området är stort och mångfacetterat genomförs vattenrådet i mindre delar, s k delvattenråd, där olika vattendragsgrupper eller temagrupper kan vara basen för själva vattenrådet. Vätternvårdsförbundet själv är att betrakta som ett delvattenråd. Förbundet har tillika rollen att stimulera och synkronisera andra delar inom Vätterns avrinningsområde till arbete i vattenförvaltningens syften samt att fungera som kanal både upp och ned till/från vattenmyndigheten.

6 För viktiga frågor för förbundet hänvisas till hela verksamhetsberättelsen. Styrelsemöte: Årsmöte: Verksamhetsutskott: : vid Borghamns vandrahem, Ödeshög : vid Aspa Herrgård, Askersund : vid Forsviks Industriminnen, Karlsborg : vid Motala Kommunhus, Motala : Vid Zinkgruvan Mining, Askersund : Vid Carléns Fisk och Vätternkräftor, Habo FÖRSVARSVERKSAMHET: SKJUTFÄLTSRÅD VÄTTERN, SAMORDNINGSGRUPP OCH FIS- KESKYDDSNÄMND 2010 genomfördes möten inom Samordningsgrupp Vättern samtidigt som Skjutfältsråd Vättern. Sammankallande för Skjutfältsråd Vättern är P4. I samordningsgrupp Vättern förs en fortlöpande dialog om avvägning mellan civila och militära intressen, ofta s k planfrågor. Samordningsgruppen har sedan 1979 utfört ett arbete med bl a riskområdens avgränsningar samt överenskommit om skjutfria perioder. Vätternvårdsförbundet har kallats till möten sedan Skjutfältsråd Vättern är en nystartad verksamhet (2008) från P4 som avser lyfta angelägna saker rörande Vätterns som riskområde och olika samhällsintressen. Dessa två forum har möte samtidigt medan Fiskeskyddsnämnd genomförs efter eget schema. Fiskeskyddsnämnden etablerades 1964 och reglerar ekonomiska skador på yrkesfisket orsakade störningar av försvaret, t ex redskap som gått sönder eller ej kunnat vittjats p g a användande av riskområden. Några sådana utbetalningar har ej utförts under Förbundet tar del av samtliga protokoll från dessa möten. Tabell 5. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet för Försvarets verksamhet för Viktig fråga 1. Skjutfria perioder och riskområdens utbredning/nyttjande Kommentar Påverkar tillgänglighet på sjön. Detaljerad information om riskområden på FMV hemsida 2. Buller från skjutningar och flyg Finns oro för viss ökning främst från flyget. 3. Inskränkningar för yrkesfisket. Ekonomiska anspråk regleras i Fiskeskyddsnämnd. 4. Vättern som nedslagsplats och påverkan på dricksvattenkvalitet Stor fråga för allmänhet. 5. Genomföra miljöprövning FMV genomfört för Provplats Karlsborg och FM har inlett för Hammaren/Enebågsudde 6. Efterbehandling av försvarets lämningar i undervattensområden Tagits upp i bl a miljöprövning Inom delvattenvattenrådet har Intresseföreningen Bevara Brevik engagerat sig i de miljöprövningar som genomförs av FMV i Karlsborg och Försvarsmakten (F7). Intresseföreningen har pekat ut ett antal för deras syften viktiga punkter (http://www.bevarabrevik.se/). Likaså är flera båt/fiskeorganisationer som driver verksamhet på Vättern intresserade av frågorna i delvattenrådet. Vätternvårdsförbundet har betonat att delvattenrådet utgör ett viktigt dialogforum. Härigenom kan sägas att dialogerna med försvarsmakten genomförs i ett tematiskt delvattenråd. Samordningsgrupp: : vid Kråks skjutfält i Karlsborg.

7 Fiskeskyddsnämnd: Skjutfältsråd: : vid Kråks skjutfält, Karlsborg : vid Kråks skjutfält, Karlsborg : Vid Kråks skjutfält, Karlsborg SAMFÖRVALTNING FISKE I maj 2005 startade Vätternvårdsförbundet initiativet "Samförvaltning Vättern" där syftet var att skapa ett forum för frågor som rör förvaltningen av fisk och fiske i Vättern. Projektet har övergått till att vara en del av den löpande verksamheten sedan I samförvaltningen deltar företrädare för sportfiskarna, Vätterns Fritids- och Fiskevårdsförbund, yrkesfiskarna, Sveriges Fisketurism Företagare, Fiskevattenägareförbundet, Kräftriket, Fiskeriverket, Vätternvårdsförbundet, länsstyrelserna och flertalet kommuner runt sjön. Ett särskilt arbetsutskott för fiskefrågor inom Vätternvårdsförbundet har inrättats där Johnny Norrgård (sakkunnig fiske) och Linda Englund (samordnare) är verksamma. Vice ordförande i förbundet Kjell Aldsten är tillika ordförande i Samförvaltning Fiske. Inom samförvaltningen finns sex arbetsgrupper som vid behov har egna möten: Fisketillsyn, Fiskevård i tillflöden, Regelverk, Undersökning och övervakning, Information- och kommunikation samt Kräftgrupp. Tabell 6. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Samförvaltning fisk för Viktig fråga 1. Utveckla fiskerinäringen lokalt runt Vättern 2. Fiske på sik utan oönskad bifångst av röding Kommentar Samverkan kring resurs, varumärke mm. Projekt påbörjas under 2011 inom GAP2. 3. Signalkräfta och lax Kräftfångsterna har minskat med 40% under två år. 4. Regelefterlevnad och tillsyn Det som görs är uppskattat, har effekt men fortfarande ej tillräckligt. Information del i åtgärden 5. Beståndsuppskattningar, resursfördelning, rätt att fiska och fiskestatistik Kräver utökade undersökningsinsatser. Samförvaltning: : vid Borghamns Vandrarhem, Ödeshög (inkl FOG) : vid Olshammargården, Askersund. (inkl FOG) : telefonmöte (FOG) : vid Hotell Bellevue, Hjo (inkl FOG) VATTENSKYDDSOMRÅDE VÄTTERN År 2004 inleddes ett kommungemensamt arbete med att tar fram föreskrifter för skydd av dricksvattentäkten Vättern. Arbetet kom tidigt att genomföras som ett samverkansprojekt under Vätternvårdsförbundets regi, en form som därmed kan utgöra ett tematiskt delvattenråd. I december 2010 lämnades ansökan in till Länsstyrelserna om bildande av vattenskyddsområde. I arbetet hade en referensgrupp bestående av t ex Vägverk, LRF, Skogsstyrelsen, Södra m fl väglett kommunerna i arbetet. Kommuner i Närke genomför i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro förstudie om möjligheten att nyttja Vätternvatten som råvattenkälla. Kommunerna saknar reservmöjligheter

8 till bra råvatten. Diskussioner förs att även distribuera Vätternvatten till Mälarkommunerna. Figur 3. Framsidan på den kommungemensamma (åtta kommuner + ett kommunförbund) ansökan om vattenskyddsområde för hela Vättern tv. Till höger ses exempel ur den pågående utredningen om Vätternvatten till Närkekommuner. Tabell 7. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Vattenskyddsområde för Viktig fråga 1. Samsyn kring ansökans innehåll och utformning hos sökanden 2. Inlämnande av ansökan under Realistiskt innehåll som kan ge förtroende hos berörda och som bygger på riskanalys Kommentar Samtliga kommuner har tagit beslut om gemensamt innehåll Ansökan lämnades in i december 2010 Referensgrupp och informationsmöten har genomförts 4. Inga dubbelföreskrifter finns Har lett till fåtal paragrafer i föreskriften 5. Utökning av vattendistrubution Pågår utredning om Vättervatten till Närkekommuner Vattenskyddsområde: Närkekommuner: : Samråd med Länsstyrelserna, Länsstyrelsen i Jönköping : Stormöte, Hotell Bellevue, Hjo. Totalt sju kommunmöten har ägt rum om förstudiens innehåll. DELOMRÅDE HÖKENSÅS Utmed Vätterns Västsida finns inget formaliserat delvattenråd men ett flertal aktiviteter kan ändå införlivas i detta. Den 14 augusti hålls årligen Öppen Gård på Almnäs (söder om Hjo) som 2010 besöktes av ca personer. Förbundet var delaktiga här med monter, besvarade frågor, visade visst material mm. Under guidade rundvandringar utgjorde montern ett diskussionsstopp där frågor om Vättern togs upp. Dagen invigdes av förbundets ordförande Lars Bäckström. På Almnäs ägor, som sträcker sig uppemot 10 km av Vätterns strand, finns intressanta öringförande bäckar där förbundet varit behjälpliga med att ta fram underlag för fria vattenvägar, något som med tanke på omgivning och exponering anses som en

9 pedagogisk och god miljöinvestering. I oktober besöktes Almnäs av kronprinsessan Victoria och prins Daniel (Se mer på Figur 4. Öppen gård på Almnäs den 14 aug lockade flera tusen besökare. Dagen invigdes av förbundets ordförande, Lars Bäckström, Landshövding Västra Götaland. Almnäs VD Thomas Berglund i gul skjorta. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte gården i oktober. (Foto: Almnäs Bruk) I Hjo utförs årligen under hösten sk öringssafari där besökare guidas för att beskåda öringens lek. Safarin finns i olika versioner och under 2010 även som turistpaket. Aktiviteten bedrivs sedan nästan ett tiotal år tillbaka och mycket vattendialog förs vid dessa tillfällen. Ytterligare arbete med att frigöra vattenvägar utförs i Habo där Habo kommun och Länsstyrelse aktivt jobbat i flera år med att öka reproduktionsmöjligheterna för Vätternfisk. Det finns fortfarande potential att öka öringproduktionen till Vättern med nästan 40% genom att tillgodose fria vattenvägar. Inom området sker information om åtgärderna inom det Besöksmål Vätternbäckar. (se mer Figur 5. Exempel på paket för Öringssafari i Hjo. Till höger rivs 2010 dammen vid det sk Spinnet i Hökesån, Habo Kommun, för skapande av fria vattenvägar. Mycket vattenfrågor behandlas även på sportfisket Hökensås Sportfiske. Hökensås Sportfiske AB, är ett dotterbolag till Hushållningssällskapet Skaraborg. De tre sportfiskeområden (Hökensås, Baltak och Tiveden) besöks årligen av cirka trettiotusen gäster, från såväl Sverige som andra länder. Ytterligare fiskemöjligheter ges även i Vättern där både trollingfiske och sportfiske från land nyttjas.

10 Tabell 8. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Hökensås för Viktig fråga Kommentar 1. Fria vattenvägar till/från Vättern Finns åtgärdsplan för prioriteringar i bäckar. Många åtgärder i de sk habobäckarna utförs. 2. Sportfiskemöjligheter T ex Hökensåsområdet men även Vättern 3. Jordbruk och vattenskyddsområde Möjlighet att bedriva jordbruk i förhållande till dricksvattenkvalite. Aktiviteter: : Öppen gård, Almnäs : Öringsafari Hjoån (under höstperioden) : Öringens dag, Habo (Knipån, Hökesån mfl) DELOMRÅDE MOTALABUKTEN Inom område Motalabukten är inte vattenrådsdialogen ännu utarbetad som form. Många frågor inom området kretsar dock kring tillgänglighet till Vättern, särskilt i samband med s k expansionsområden i anslutning till Vättern strand. Sådana områden finns bla i Motalas omgivningar smat i Vadstenas kommun vid Tåkerns utlopp till Vättern. Andra frågor berör att skapa fria vandringsvägar för fisk där många ideella krafter bör noteras. Flera bäckar hyser återigen mycket vandrande fisk genom dessa ideella insatser. Förbundet har varit behjälpiga i vissa planskeden för att tillgodose bästa lösning ur Vättern/fiskperspektiv. Kräftfisket i Motalabukten är omfattande och bl a Kräftriket och Motala kommun ett projekt som berör t ex en kommun ska kunna upplåta kräftfisket åt andra, s k Motalamodellen. Kräftivaler är samlingsnamnet på en serie Kräftfestivaler, Kräftans dag och Kräftlördagar som hålls en gång per år i Kräftrikets medlemskommuner runt Vättern. Målet är att samtliga kommuner runt Vättern ska ha sin egen Kräftival. Gemensamt för alla Kräftivaler är att man kan äta kräftor, köpa kräftor och i olika former även fiska kräftor. (se mer Figur 6. Platser där Kräftivaler genomförs under Kräftor har kommit bli en stor konkurrent till rödingen om att vara det mest omtalade kännetecknet för Vättern. (foto: LQPictures). Tabell 9. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Motalabukten för Viktig fråga Kommentar 1. Fria vattenvägar till/från Vättern Vissa tillflöden hyser god potential av öring 2. Kräftfiske, nyttjande Kräftfisket är extensivt och intensivt inom området. 3. Strandnära bebyggelse Expansionsområden i anslutning till Vättenstränderna

11 Aktiviteter: : Kräftivaler: Motala, Vadstena, Hästholmen, Tidaholm DELVATTENRÅD SÖDRA VÄTTERN Samtliga företag med vattenutsläpp och som av myndigheterna bedömts som miljöfarliga finansierar undersökningar i tillflödena som rinner till Vättern. I södra delen utförs provtagningarna av Södra Vätterns Recipientkontroll. Jönköpings kommun är huvudman för programmet. Under 2010 har tidigare beslutat program genomförts enligt plan med Alcontrol som utförare. Fyra gånger om året skickas s k kvartalsrapporter ut brett per e-post rörande den senaste periodens resultat, årligen görs en större rapport. Rapporterna finns tillgängliga på Vätternvårdsförbundets hemsida. Några möten mellan medlemmarna har inte ägt rum inom Recipientkontrollen under 2010, något som bör tillkomma. Recipientkontrollförbundet kan anses utgöra bas för delvattenråd med flera olika vattendragsgrupper t ex i övre delarna av Huskvarnaåns system finns lokala vattendragsgrupper, Intresseföreningen Huluån-Nätaren, som arbetar för bättre vattenkvalitet nedströms Ryssbysjön. Under året har bl a reduktionsfiske ägt rum i Lilla Nätaren samt planering av våtmarker. I Ryssbysjön (Nässjö kommun) har det under 2010 varit ett fortsatt åtgärdsarbete med bl a utfiskning av s k vitfisk för att förbättra vattenkvaliteten. Några dialogmöten under 2010 är dock ej kända för förbundet. Länsstyrelsen i Jönköping har tillsammans med kommuner fortsatt intensivt arbete med att förbättra fria vandringsvägar i Vättern tillflöden. Flera nya områden har tillgängliggjorts för fiskreproduktion. Figur 7. Rödingens dag i november i Huskvarna hamn lockar flera tusen åskådare årligen. Första helgen i november genomfördes i samverkan mellan Länsstyrelsen, Jönköpingskommun, hamn/segel/fiskeklubbar åter Rödingens dag i Huskvarna hamn. Aktiviteten besöktes av ca personer som beskådade lekande rödingar. Öringbeskådan genomfördes i Hornån samt Lillån (Huskvarna) vilket besöks av fler för varje år. Skäl finns för att organisera besök vid öringlek vid fler bäckar, något som kan sorteras under Besöksmål Vätternbäckar.

12 Tabell 10. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Södra Vättern för Viktig fråga Kommentar 1. Fria vattenvägar i tillflödena Pågår i regi av länsstyrelsen, främst sk Habobäckarna 2. Reglering av sjöar och vattendrag Finns flera sjöar/vattendrag med påverkan av reglering 3. Åtgärder i förorenade sjöar (Munksjön, Ryssbysjön) 4. Minska urban påverkan på sjöar och vattendrag Några protokoll är ej kända från dialogtillfällen. Undersökningar i Munksjön för ev kommande åtgärd påbörjat Byggnation i vatten, avloppsvattens utsläppspunkter (Lillån), Vättern DELVATTENRÅD NORRA VÄTTERN Motsvarande för södra delen finns liknande sammanslutning i norra delen där Askersunds kommun är huvudman. Recipientkontrollen ansvarar för ett omfattande provtagningsprogram i norra Vätterns tillrinningsområde. Utförare är Medins Sjö- och Åbiologi. Under 2010 har ett möte ägt rum mellan medlemmarna. I delområdet har bla utsläpp från Askersunds stad och jordbruk påverkat övergödning av sjön Alsen. Alsen utgör en viktig del för Askersund och ett åtgärdsprogram har upprättats under 2010 inom projektet Värna Alsen. Åtgärder som planeras är t ex fångdammar/zoner omläggning av avloppsledning till Vättern mm. Andra miljöproblem utgörs av äldre gruvavfallsdeponier som läcker metaller bl a fortsätter Zinkgruvan, Länsstyrelsen i Örebro och Askersunds kommun arbeta med att minska metalläckage från deponier bl a i Rosthyttan. Figur 8. För Alsen (Askersund) har ett åtgärdsprogram upprättas inom samverkansprojektet "Värna Alsen" som syftar att förbättra den ekologiska statusen inom området n(idag bedömd till måttlig p g a övergödning). I sjön Unden har oro väckts för vikande beståndsutvecklingen av röding i sjön. Rödingen i Unden är skyddsvärd och av samma stam som i Vättern. Undens tillrinningsområde kalkas för att motverka försurning. I sjön Unden är en Fiskevårdsområdesförening verksam, några möten etc är dock ej kända för förbundet utan hänvisar till fiskevårdsområdet.

13 Tabell 11. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Norra Vättern för Viktig fråga Kommentar 1. Övergödning av Alsen Projekt Värna Alsen driver frågan 2. Metalläckage från äldre gruvdeponi Fortsatt arbete kring Rosthyttan 3. Pågående deponi av gruvavfall Zinkgruvan utökar deponi som varit viktig fråga för allmänhet 4. Rödingbestånd i Unden Muntliga uppgifter och oro från Fvof om sviktande bestånd 5. Försurning i Tivedenområdet Kalkning utförs av kommun/länsstyrelse/fvof 6. Fria vandringsvägar uppströms Unden För gynna fisk i Unden SRK Norra Vättern: : Askersund ÖSTRA VÄTTERNBRANTEN MED VISINGSÖ I sydöstra Vättern finns ett samarbetsprojekt som styrs av en projektgrupp med representanter för markägare, skogsbruket, ideell naturvård och kommun. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen leder Projekt Östra Vätterbranterna som har till syfte att stärka landsbygdens attraktionskraft utifrån landskapsmässiga värden. Dialog sker med markägare. Figur 9. Ansökan om Biosfärområde Östra Vätternbranterna samt området som berörs. Styrelsen för Östra Vätternbranterna har bekräftat att vattenfrågor kan drivas inom samverkansformen. Under 2010 har en ansökan om s k biosfärområde (enligt UNESCO) färdigställts. Vättern och Visingsö utgör del av detta biosfärområde. Biosfärområden är modellområden där bevarande och utveckling går hand i hand. Under året har flera olika möten ägt rum och ett tal fältvandringar. Under 2010 med fortsättning 2011 har ett tema Vatten i landskapet initieras inom verksamhetsområdet. Mer information finns på

14 Inom Östra Vätternbranterna finns även sjöar med livaktiga fiskevårdsområdesföreningar t ex Ören och Bunn. Fiskevårdsföreningar redovisar sina verksamheter på egna hemsidor. På Visingsö finns olika byalag och även ett ö-gemensamt forum (Visingsörådet). Under 2010 har frågor berört främst algpåväxt på öns västra sidan något som drivs av Tunnerstad Byalag samt planer/ansökan för utbyggnad av Visingsö hamn. För Tunnerstad har byalaget i samverkan med Jönköpings kommun tagit fram en åtgärdsplan för samverkan kring vattenfrågan. Tabell 12. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Östra Vätternbranterna med Öa för Viktig fråga Kommentar 1. Fuktiga vattendragsraviner Viktiga och typiska vattenmiljöer i ÖVB 2. Våtmarker och salamanderdammar Flera nya vattenmiljöer planeras inom ÖVB. 3. Reglering av sjöar och vattendrag Gäller bla reglering av Röttleån och Bunnsjöar 4. Rödingbeståndet i Ören Värdefullt storrödingvatten 5. Rensning av kanaler Angeläget för boende vid Övre/nedre Kvarnsjön vid Bunn 6. Badvattenkvalitet på Visingsö Drivs av Tunnerstad Byalag 7. Gästhamnstillgång Ny gästhamn godkänd av Miljödomstol (Marina Brahe) 8. Färjeförbindelse Visingsörådet och boende Visingsö : Bunn/Ören ÖVB: :Visingsörådet (protokoll på : Tunnerstad byalag : Årsmöte N Bunn FVOF Ett flertal sammankomster (se STORA SJÖAR Många av de frågeställningar och som berör Vättern är också relevanta för landets övriga Stora Sjöar (Vänern och Mälaren). Sedan 1999 har en grupp bestående av representanter för Vänern, Vättern, Mälaren, Naturvårdsverket och Fiskeriverket funnit en samarbetsform kallad Stora Sjö-gruppen. Miljöövervakningsprogrammen i de tre sjöarna är till del synkroniserade och flera gemensamma moment/specialundersökningar genomförs. Årligen avhålls ett s k nationella utförare möten för de som har avtal med Naturvårdsverket inom Sötvattensprogrammet. Vätternvårdsförbundet kallas till dessa möten. Därutöver sker kontakter regelbundet mellan sekretariaten. Tabell 13. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Stora Sjöar för Viktig fråga Kommentar 1. Samordna övervakningsprogram Mellan olika myndigheter/utförare 2. Kvalitetssäkring Stabilitet i provtganings/analysprogram 3. Långsiktig finansiering Säkerställa långsiktighet och effektivt nyttjande av medel Möten: Nationella utförare: : Skytteholm konferens

15 Projekt För att belysa aktuella problem och fylla ut kunskapsluckor genomför och publicerar Vätternvårdsförbundet specialprojekt. Medel för dessa kommer oftast från medel som sekretariatet ansöker om hos olika möjliga finansiärer. Ofta förekommer en samordning av flera olika finansiärer. Olika forskningsprojekt som utförs med anknytning till Vättern eftersträvas att presenteras i förbundets sammanställningar (rapporter, hemsida, Vätterndag etc). Tabell 14. Specialprojekt och forskning som är sekretariat till känna (ej fulltäckande). Moment 1. Konsekvens- och spridningsmodell på internet 2. Kunskapshöjning av röding, lax och signalkräfta Status Ej utfört men behov kvarstår Manus om MKB om laxisättningar framtaget av Fiskeriverket Rapport om signalkräftans utbredning publicerad 3. Kartering av undervattensvegetation medel beviljat för genomförande Naturvärdesbedömning av vattendrag SAMMANTAGET: p g a genomförda moment. Underlag använt i Åtgärdsplan Vätternbäckar Information En av förbundets stora uppgifter är att visa upp förbundet och dess verksamhet för allmänheten. Vätternvårdsförbundet fungerar som rådgivande och remissinstans i flera utredningar och remisser. Det finns ett informationsbehov att möta från allmänhet bland annat media, skolor, naturskyddsorganisationer etc. Figur 10. Rapporter som utgavs under året. Samtliga finns tillgängliga via Rapporter Sedvanligt rapporteras miljötillståndet och projekt fortlöpande i Vätternvårdsförbundets rapportserie. Under året har fem nya rapporter publicerats. Rapporter går att beställa från sekretariatet alternativt laddas ned via hemsidan. Årsskriften innehåller resultat från samordnad miljöövervakning av Vättern med sammanfattningarna av övriga under året utgivna rapporter.

16 Tabell 15. Utgivna rapporter under året. Nr Titel Kort innehåll 103 Bakgrundsdokument till Förvaltningsplan för fisket i Vättern Åtgärdsplan för fisk och fiske i Vätterns tillflöden Omfattande underlag som ligger till grund för den förvaltningsplanen. Sammanställning över planer och prioriteringar över åtgärder i tillflöden för fisk. 105 Årsskrift 2009 Sammanställning av utsjöprogrammet 106 Kräftprovfiske i Vättern 2007 Utbredning i Vättern, beståndsuppskattning 107 Årsskrift 2010 Utgavs feb 2011 Konferenser och presentationer Under året har sekretariatet presenterat Vätternvårdsförbundets verksamhet eller resultat av olika undersökning vid ett antal tillfällen. Ett flertal andra har också hållit föredrag där data om Vättern har presenterats. Förbundet har haft föredrag bl a på Nationellt möte om fisk i stora sjöar i Mariestad, samt på nationellt sikseminarium i Gävle. Konferenser: : Fisk i stora sjöar, Mariestad : Internationellt sikseminarium, Gävle : Nationellt Sikseminarium : NTNU Salmon Ecology, Trondheim Informationsfolder och plansch Vätternvårdsförbundet har tagit fram två folderserier som trycks på tre språk: 1) Välkommen till Vättern, handlar om Vättern generella särdrag och presenterar förbundet, 2) Kräftor och kräftfiske i Vättern som beskriver lagstiftningen kring kräftfisket. Framtagande utfördes i samverkan med den ideella organisationen Kräftriket som syftar till att öka nyttjandet och samverkan kring Vätternkräftor. Den tidigare sedan 1988 framtagna planscher Glacialrelikter i Vättern har sedan 2009 ersatts av en ny plansch Fiskar i Vättern som visar samtliga fiskarter i Vättern samt fakta om sjön. Faktarutor och fisknamnet finns på tre språk. Hemsidan: För att bemöta informationsbehovet har hemsidan uppdaterats vid ett flertal tillfällen. Här läggs protokoll, rapporter, regler för fisket mm fortlöpande. Även engelsk version finns på hemsidan. Figur 11. Vätternvårdsförbundets startsida, samt den under året framtagna fiskplanschen med samtliga fiskarter i Vättern.

17 Informationsbrev Vätternvårdsförbundet skickar ut ett nyhetsbrev per e-post, på sändlistan finns ca 250 prenumeranter, något som varit framgångsrikt tidigare år. Under året har två nyhetsbrev lanserats. Via hemsidan har det utarbetats en funktion där man kan teckna sig för nyhetsbrev. Tanken är att informationsbrevet ska utges vid behov och endast via epost/hemsida. Tabell 16. Avstämning av definierade arbetspunkter under Moment 1. (Inter)nationella konferenser Vetenskapliga artiklar Status Flera konferenser nationellt Okänt. 2. Rapportserie 5 rapporter 3. Presentera förbundet i olika sammanhang Fortsatt stor efterfrågan på föredrag om Vättern 4. (Inter)nationellt nätverk av Stora Sjöar Fortsatt utbyte med Stora Sjö-gruppen, Mjösa i Norge. Nätverk med Finland initierat. 6. Folder och planscher Folderserie finns i 2 teman 5. Hemsida Uppdaterad fortlöpande med protokoll, rapporter. Plansch med Vätterns fiskar framtagen. Roll-ups med Vätternmaterial SAMMANTAGET: p g a genomförda moment. Remisser och yttranden Vätternvårdsförbundet har fortsatt uttrycka ståndpunkter och servera underlag och fakta om Vätterns miljö. Remisser tillsänds förbundet som besvaras utifrån de olika styrdokumenten som förbundet har tagit fram. Synpunkter per e-post ges direkt till olika frågeställare något som tenderar att öka. Tabell 17. Avstämning av definierade arbetspunkter enligt programmet Moment Status 1. Aktivt söka påverkan i ärenden Söker aktivt efter Vätternrelevanta ärenden. 2. Sakinformationen nyttjas fakta efterfrågas. 3. Remissinstans utverkat flera skriftliga remisser/yttranden av tyngre karaktär SAMMANTAGET: p g a Vätternvårdsförbundet används som kunskapskälla om Vättern. Budgetuppföljning Under år 2010 inbringade medlemsintäkter ca kr. Årets totala intäkter i bokslutet var ca 1,53 milj och kostnaderna 1,88 milj kr. Förbundet överförde ca kr från tidi-

18 gare års bokslut till verksamhetsåret 2010 varför den samordnade omsättningen, inklusive bidraget från Naturvårdsverket ( kr), uppgick till ca 2,9 milj kr. Naturvårdsverkets bidrag administreras av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Tillgångarna vid utgången av 2010 var ca 1,49 milj kr och leverantörsskulderna uppgick till ca 1,02 milj kr. Av disponibla medel var ca kr uppbokade/reserverade. Från 2010 överförs till 2011 ca kr enligt styrelsebeslut. Resterande disponibla medel, ca kr, föreslås att överföras till Beslut om fördelningen av dessa medel tas på stämman Årets resultat var negativt ca kr Resultat (kr) Figur 12. Resultaträkning i Vätternvårdsförbundets bokslut Ytterligare aspekter på 2010 års budget och bokslut är: Övervakningsprogrammet har hållit sig inom ramar även om vissa enstaka poster har överskridits. Samförvaltningen hade under året en intäktsbudget på ca kr och utgifter på kr.. Vätternvårdsförbundet fick bidrag av Vattenmyndigheten med kr för att driva vattenråd vilket nyttjats ( kr i utgifter mot budgeterat ca kr). Det överförda reservkapitalet för täcka ev utgiftsökning p g a ny upphandling behövde ej nyttjas. SAMMANTAGET: p g a att budgeten kunnat hållas. Personal och medlemmar SEKRETARIAT Sekretariatet är placerat på Länsstyrelsen i Jönköping. Under året har sekretariatet bestått av sakkunnig i vattenfrågor Måns Lindell, tjänsten omfattar 50%. På sekretariatet har även Ola Broberg funnits till hands som förbundssekreterare, en tjänst som sker inom ordinarie tjänst på Länsstyrelsen. Fiskeribiolog Johnny Norrgård har varit samordnare inom samförvaltningsinitiativet på ca 25%. Johnny (doktorerar f n på Karlstad Universitet) har delvis avlösts av Linda Englund som samordnare då Johnny är förbundets sakkunnig i fiskefrågor. Jan-Anders Johansson sköter förbundets kassa och uppbär arvode för tjänsten. Vidare har sekretariatets handfasta arbete med utskick, beställningar etc skötts av Ann-Sofie Weimars-

19 son på Länsstyrelsen i Jönköping, länsstyrelsen stödjer/finansierar därmed vattenrådsarbetet. Till sekretariatet kan även ordförande i verksamhetsutskottet kopplas. Under året var det (som sedvanligt) Kjell Aldsten ifrån Hjo. Kjell Aldsten har också varit ordförande i samförvaltning fiske och vice ordförande i förbundet. Tabell 18. Sekretariatets sammansättning under Post Namn Omfattning Förbundssekretare Ola Broberg Inom tjänst Sakkunnig vattenfrågor Måns Lindell 50% Kansli Ann-Sofie Weimarsson Inom tjänst Kassör Jan-Anders Johansson Arvode Ordf Verksamhetsutskottet Kjell Aldsten Arvode, inom tjänst Samförvaltning Fiske Johnny Norrgård/ Linda Englund ca 25 % ca 25% STYRELSEN Styrelsen har under året hållit två ordinarie styrelsemöten. Vårmötet hölls den 18 mars på Borghamns vandrarhem (Ödeshög) och höstmötet hölls den 19 oktober på Aspa Herrgård (Askersund). Godkända protokoll från dessa möten finns tillgängliga på sekretariatet samt på hemsidan. Möten: : Borghamns vandrarhem, Ödeshög : Aspa Herrgård; Askersund Ordinarie förbundsstämma hölls den 3 maj på Forsviks Industriminnen, Karlsborg. Stämman var besökt av 38 personer representerande ca 17 medlemmar. I samband med stämman gavs dessutom föredrag med dricksvatten som tema. Måns Lindell berättade om hur många uttag det finns, volymer etc samt Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro information om den pågående utredningen om Vätternvatten till Närkekommuner. Efter stämman gavs information om hjulångaren Eric Nordewall II. Figur 13. Stämman 2010 avhölls på Forsviks Industriminnen i Karlsborgs kommun. Efter möten besöktes Eric Nordewall II.

20 På stämman valdes landshövdingen i Västra Götaland, Lars Bäckström, till ordförande, för andra året. Som vice ordförande i Vätternvårdsförbundet valdes Kjell Aldsten, Hjo, Kjell för tolfte året i rad. Tabell 19. Styrelsens sammansättning. Post Ordinarie styrelsemedlem Suppleant Tid Ordförande V Ordf Lars Bäckström Länsstyrelsen i Västra Götaland Kjell Aldsten, Hjo Kommun - årligen - årligen Ledamöter A Ingemar Bergbom Hans Karlsson Habo Kommun Jönköpings kommun A Niclas Bäckman Erik Årnfelt Länsstyrelsen Östergötland Länsstyrelsen Östergötland A Tomas Karlsson Jörgen Ryberg Zinkgruvan Mining AB Nammo Vanänsverken A Elisabeth Lennartsson Anders Lundgren Askersunds kommun Karlsborgs kommun A Magnus Byman Emma van Hal Landsting E län F7, Såtenäs A Björn Dieker Rolf Gustavsson Fiskevattenägarna Yrkesfisket A Åsa Wolgast-Broberg Anders Råsberg LRF LRF A Håkan Lagesson Agneta Christensen Länsstyrelsen Västra Götaland Länsstyrelsen Västra Götaland B Anders Grahn Urban Hjälte Vätterns fritidfiske-och fiskevårdsfond Sportfiskarna B Håkan Marklund Ulrika Stensdotter-Blomberg Naturvårdsverket Naturvårdsverket B Johan Lind Karin Runnels Länsstyrelsen Örebro Länsstyrelsen Örebro B Alfred Sandström Ulrika Beier Fiskeriverket Fiskeriverket B Stefan Lundvall Ola Broberg Länsstyrelsen Jönköping Länsstyrelsen Jönköping B Dan Björk Mats Flood Munksjö Aspa Bruk AB Munksjö AB B Lennart Rudqvist Mats Blomberg Skogsstyrelsen Södra/Östra Vätternbranterna B Kent Karlsson Anders Rönnmark Skaraborgsvatten Motala kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2011-05- 06 på Gyllene Uttern, Gränna

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2011-05- 06 på Gyllene Uttern, Gränna Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2011-05- 06 på Gyllene Uttern, Gränna 1. Stämmans öppnande Ordförande Lars äckström

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2014-05- 09 på Kråks skjutfält P4, Karlsborg

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2014-05- 09 på Kråks skjutfält P4, Karlsborg 2014-05-09 Sida 1/9 Karl-Magnus Johansson Vätternvårdsförbundet 010-2236404 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2014-05- 09 på Kråks skjutfält P4, Karlsborg 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Protokoll VU-möte 2010-08-31 hos Carléns Fisk, Habo kommun

Protokoll VU-möte 2010-08-31 hos Carléns Fisk, Habo kommun PROTOKOLL Nr 3/2010 Sida 1/8 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tel 036-39 50 00 Fax 036-16 71 83 E-post: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Läs mer

Protokoll VU-sammanträde

Protokoll VU-sammanträde Nr 5/09 Protokoll VU-sammanträde Tisdag den 15 december 2009 i Bankeryd, Sjöåkragården Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Linda Englund 60. Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2011 Sammanfattning... 2 Uppföljning av arbetsprogram för 2011... 3 Löpande arbetspunkter (16 st)... 3 Årsspecifika arbetspunkter för 2011 (8st)...

Läs mer

Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2005-02-22 på Örebro Slott

Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2005-02-22 på Örebro Slott Protokoll vid Nr 1/2005 Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2005-02-22 på Örebro Slott Närvarande:Bo Landholm, Kjell Aldsten, Dan Björk, Martin Engström, Ulf Hermansson, Susanna Hogdin, Elisabeth

Läs mer

Beslut: Ola Broberg och Måns Lindell utreder frågan i samverkan med beredningssekretariatet i Jönköping.

Beslut: Ola Broberg och Måns Lindell utreder frågan i samverkan med beredningssekretariatet i Jönköping. Protokoll vid VU-sammanträde 2007-01-23 på Hotell Wettern i Karlsborg nr 1/07 Närvarande: Kjell Aldsten, Peder Eriksson, Ola Broberg, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Måns Lindell, Ann-Sofie Weimarsson

Läs mer

VU-sammanträde 2003-06-04

VU-sammanträde 2003-06-04 Protokoll fört vid Nr 3/2003 VU-sammanträde 2003-06-04 På Gränna Kulturgård Närvarande: Kjell Aldsten, Susanna Hogdin (suppl för AC), Martin Engström, Jan-Anders Johansson, Måns Lindell, Ingrid Månsson,

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/5 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 13. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. Beslut: Mötet

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län Nr 2/2009 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län Deltagare: Lars Bäckström, Kjell Aldsten, Ingemar Bergbom, Tomas Karlsson, Elisabet Lennartsson,

Läs mer

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06 KALLELSE Sida 1/5 Datum 2015-04-02 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-2236408 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet samt Intressenter i Vätterns Vattenråd Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2014 Sammanfattning... 2 DEL I: Uppföljning av arbetsprogram för 2014... 3 Löpande arbetspunkter (13 st)... 3 Årsspecifika arbetspunkter för 2014 (8st)...

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 14. Mötets öppnande Ordförande öppnade

Läs mer

Årsmöte 2013. Välkommen!

Årsmöte 2013. Välkommen! Årsmöte 2013 Välkommen! Förslag om att samförvaltning av fisket ska ligga under förbundet har växt fram i arbetet med fisk och fiskevårdsplanen Vänerdagen i Grästorp, Camilla Finsberg berättade om inventeringen

Läs mer

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg Nr 4/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Peder Eriksson, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Per Nyberg; inbjuden

Läs mer

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Protokoll fört vid Nr 2/2004 VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Närvarande: Kjell Aldsten, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Agneta Christensen, Måns Lindell, Stefan Sjögren,

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen Sida 1/8 2011-11-29 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen 33. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Vätternvårdsförbundets

Vätternvårdsförbundets Sidan 1 Vätternvårdsförbundets Bilaga Verksamhetsberättelse för 2000 nedtecknat av Måns Lindell Jönköping den 7 mars 2001 Sidan 2 Innehållsförteckning Verksamheten för 2000 beskrivs i föreliggande redovisning

Läs mer

VU-sammanträde 2002-09-11

VU-sammanträde 2002-09-11 Vätternvårdsförbundet Protokoll fört vid Nr 4/2002 VU-sammanträde 2002-09-11 På Länsstyrelsen i Jönköping Närvarande: Kjell Aldsten, Ola Broberg, Agneta Christensen, Henrik Jansson, Jan-Anders Johansson,

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Dokumentation av gemensam studieresa i Västerås med omnejd med vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern och Mälaren 18-19 september 2013

Dokumentation av gemensam studieresa i Västerås med omnejd med vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern och Mälaren 18-19 september 2013 Dokumentation av gemensam studieresa i Västerås med omnejd med vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern och Mälaren 18-19 september 2013 Idén till en gemensam studieresa kläcktes av Mats Rydgård och Agneta

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför r en särskild s vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Christer Holmberg hälsade

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2015 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 med budgetplan för 2016 Intäkter Intäkterna består främst av medlems- och kontrollavgifter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Sid 1(6) Verksamhetsberättelse för 2011 Organisation Medlemmar Under 2011 har 18 medlemmar varit med i Lygnerns vattenråd. Forsnacken/Triventus AB har ersatt den tidigare medlemmen VEGAB och Firma Consort

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Vätterninfo nr 2:2015 april

Vätterninfo nr 2:2015 april Vätterninfo nr 2:2015 april Harr från Hjoån ska hjälpa till att stärka Vätterns harrbestånd Den 16:e april fångades harr i Hjoån för kramning på rom och mjölke. Romen kläcks nu fram på Källefalls fiskodling

Läs mer

Vätterninfo nr 2:2014 augusti

Vätterninfo nr 2:2014 augusti Vätterninfo nr 2:2014 augusti Årsstämman i Vätternvårdsförbundet 9 maj! Bildtext: Pelle Holmström, P4 Skaraborgs regemente informerade om verksamheten på Kråks Skjutfält vid förbundsstämman i Vätternvårdsförbundet

Läs mer

Vattenråden inom Södra Östersjön, sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Södra Östersjön, sammanställning av årsredovisningar för 2013 2014-09-16 Vattenråden inom Södra Östersjön, sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

BEVILJADE ANSÖKNINGAR FISKEOMRÅDE VÄTTERN

BEVILJADE ANSÖKNINGAR FISKEOMRÅDE VÄTTERN BEVILJADE ANSÖKNINGAR FISKEOMRÅDE VÄTTERN Uppdaterad 2011-12-14 Sökande/huvudman Projektnamn Totalt Beviljat Start Slut belopp belopp Hästholmens Hamn och Magasin AB Hästholmen - Vätterns pärla 104 000

Läs mer

Klarälvens vattenråd och Hållbara Hagfors

Klarälvens vattenråd och Hållbara Hagfors Klarälvens vattenråd och Hållbara Hagfors Vattenperspektivet i det kommunala arbetet 21 feb 2013 2013-03-15 Anna Sjörs 1 Ansvarsbiotop 1. Meandernäs Foto Per Eriksson 2013-03-15 Anna Sjörs 2 Klarälvsöring

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge

Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge Tid Plats Protokoll från årsstämman i Ludvika Norra FVOF 2012. 1(6) Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge 1. Årsstämmans öppnande

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Roland Wanner Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

Vätterninfo nr 1:2015 januari

Vätterninfo nr 1:2015 januari Vätterninfo nr 1:2015 januari 2014 varmaste året i Vättern på 70 år Kalenderåret 2014 blev det varmaste året i Vättern sedan 1955. 2014 var medeltemperaruren i ytvatten +10,6 C vilket är +2,8 grader över

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Styrelsemöte Hjälmarens vattenvårdsförbund 2012-02-16

Styrelsemöte Hjälmarens vattenvårdsförbund 2012-02-16 HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2012-02-16 Styrelsemöte Hjälmarens vattenvårdsförbund 2012-02-16 Närvarande: Ingegerd Oberg Henrik Hult Nicklas Ingerstedt Marcel Minnegal Bert Elisson Bengt Dalme Håkan Wahlstedt

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Årsstämma i Dalälvens Vattenvårdsförening

Årsstämma i Dalälvens Vattenvårdsförening Årsstämma i Dalälvens Vattenvårdsförening Välkomna till DVVF:s årsstämma. Tid och plats: Fredagen den 23 maj 2014 kl 9:30, Falu Energi & Vatten AB, Västermalmsvägen 12, Ingarvet, Falun Program 09:30 Samling

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen kl 13.15 15.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS. Jönköping den 27-28 november 2013

INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS. Jönköping den 27-28 november 2013 INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS Jönköping den 27-28 november 2013 Sveriges Fiskevattenägareförbund, Havs- och vattenmyndigheten, SLU-Aqua och Länsstyrelsen i Jönköping bjuder in till en kräftkonferens.

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten?

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2014-03-20 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014 Innehåll Kontinuerliga möten... 4 Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten... 4 Arbetsgrupp för

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer