Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet"

Transkript

1 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2010 Sammanfattning Vätternvårdsförbundet har sedan 1957 bedrivit kontinuerlig miljöövervakning i Vättern och dess tillrinningsområde. Verksamheten bedrivs genom följa upprättade styrdokument, t ex vattenvårdsplan, till vilka olika åtgärdsdokument och arbetsprogram kopplas. För att redovisa vad som utförts görs årligen en verksamhetsberättelse som också utgör ett informationsdokument över förbundets verksamhet. I och med vattendirektivet och dess del rörande samverkan i sk vattenråd samt att Vätternvårdsförbundet har Vattenmyndighetens uppdrag att genomföra vattenråd (t ex genom nätverk, fånga upp vattenfrågor, delge information) innehåller verksamhetsberättelsen delar som utgör redovisning av exempel på aktiviteter som följd av detta. Förbundet har utöver löpande verksamhet även nytillkomna uppgifter t ex att driva Fiskeområdet Vättern vilket syftar till åtgärder som främjar fiskets utveckling. För att möjliggöra detta söker förbundet medel i Europeiska fiskerifonden. Programperioden för Fiskeområdet är

2 Miljöövervakningsprogrammet följer den beslutade Vattenvårdsplanen. Vattenvårdsplanen avstäms efter Inför provtagningsåret 2010 resulterade upphandling av utsjöprogrammet i byte av utförare från Eurofins/Pelagia till AlControl/Medins. Eurofins tillsammans med Pelagia har innehaft uppdraget sedan På sekretariatet har tre personer varit anställda inom förbundet om totalt ca 1,0 årsarbetskraft. Vätternvårdsförbundet kan också konstatera att upprättad budget för 2010 har kunnat hållas. Tabell 1. Sammanfattning av arbetsåret Moment Målformuleringar Miljöövervakning Samordning Projekt Information Remisser och Yttranden Budget Utfall styrdokumenten fastställda och används, flera pusselbitar därmed lagda Programmet har genomförts enligt planerna. Nytt långsiktigt program ej utarbetat, genomförs under Utökat verksamheten för vattenråd Färre projekt än vanligt slutförda. Hemsida, föredrag, informationsbrev, rapporter, foldrar Ofta naturlig remissinstans, flera yttranden Budgeten har hållts. Omsättningen ökar. Uppföljning av arbetsprogrammet Arbetsprogrammet för 2010 antogs på stämman 2009 och riktas mot målformuleringar som framgår i Vattenvårdsplanen (Rapport 91). Där står bl a att Vätternvårdsförbundet har till syfte att arbeta för vården av sjön Vättern genom att: söka påverka samhällsplaneringen och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållanden i Vättern så att natur och kulturintresset främjas, bedriva och samordna undersökningar och miljöövervakning av Vättern och dess tillflöden, i samarbete med Länsstyrelserna svara för årlig utvärdering av denna undersökningsoch kontrollverksamhet, initiera konkreta åtgärder baserat på de olika åtgärdsgruppernas resultat, samt, samordna och sprida information om sjön Vättern och hur den vårdas. Målformuleringar Under 2010 har arbetet fortsatt med att ta fram underlag för de i vattenvårdsplanen uppsatta målen. Arbetet har skett på tre fronter: genom fortsatt miljöövervakning för insamlande av data, genom att aktivt påverka miljötillståndet i önskad riktning,

3 genom att utföra/samordna specialundersökningar De olika framtagna styrdokumenten för Vättern (vattenvårdsplan, bevarandeplan, förvaltningsplan för fisket m fl) utgör stöd för bedömning av Vättern då informationen bygger på gemensamma, kvalitetssäkrade och accepterade fakta. Under 2010 har kringliggande kommuner skickat in ansökan om säkerställa Vättern ur dricksvattensyfte sk vattenskyddsområde. Därmed är ytterligare en byggsten av skyddet för Vättern är lagd. Natura Fiskeplaner Nationella/ regionala mål Vattenvårdsplan Vattenskyddsområde Vattendirektivet Figur 1. Några styrdokument för Vättern som förbundet har försökt samordna så att inget dubbelarbete utförs samt att de ska vara sammanhängande. Tabell 2. Avstämning av definierade punkter inom Målformuleringar för Arbetsmoment 1. Vattenvårdsplan, bevarandeplan för Natura 2000 och förvaltningsplan för fisket är förankrad och informerad. Kommentar Samtliga dokumentet används i ärenden, utlåtande, mm. 2. Uppsatta mål används. Samtliga styrdokument förekommer i underlag som berör Vättern. 3. Målen ska ha bred acceptans. Mål i styrdokument har kommunicerats och remitterats brett. SAMMANTAGET: p g a att styrdokumenten kunnats fastställas och att de används. Miljöövervakning av Vättern Ett reviderat miljöövervakningsprogram påbörjades under 2001 och har löpt sedan dess med förlängning. Under 2010 bidrog Naturvårdsverket till miljöövervakningen för Vättern med kr. Medlen administreras av Länsstyrelsen i Jönköping (regional miljöövervakning). Detta bidrag kompletterar medlemsavgifterna i Vätternvårdsförbundet (ca kr), EU-medel samt andra miljöövervakningsmedel. Den totala samordnade intäkten som ingick i miljöövervakningen vid årets slut 2010 uppgick till ca 2,9 miljoner kronor och dito utgifter på ca 2,5 milj kr. Cirka hälften av den samordnade budgeten går till undersökningskostnader. Dessutom tillkommer andra miljöövervakningsprogram runt och i Vättern t ex kalkning, biologisk återställning, recipientkontroll och fiskundersökningar. Under

4 året har inga nya moment tillförts det löpande programmet men samtliga befintliga moment har kunnat genomföras. Vattendirektivet 10% Samförvaltn 14% Administration 5% Samordnad budget 2010 Totalt 2,56 milj kr Basprogram sjö+å 41% Sekretariat 16% Övrigt 7% Information 3% Åtgärdsgrupper 4% Figur 2. Fördelning av den samordnade utgiftsbudgeten vid ingång i 2010 års budgetplan (observera att det är ej förbundets bokslut eller den slutliga ekonomiska fördelningen). Av den samordnade budgeten på 2,56 milj kr är det ca 1,9 milj som administreras av Vätternvårdsförbundet, övrigt av Länsstyrelsen i Jönköping. Redan 2008 var det planerat att ett nytt miljöövervakningsprogram skulle ha tagits fram men av olika anledningar har innevarande program förlängts t o m Framtagande av nytt program avses genomföras under 2011 för att vara operativt fr o m Inför 2010 resulterade en upphandling av utsjöprogrammet i byte av konsult från tidigare Eurofins tillsammans med Pelagia Miljökontroll AB, vilka har innehaft uppdraget sedan 2004, till ALControl med Medins Sjö- och Åbiologi som utförare. Tabell 3. Avstämning av arbetspunkter för Moment Kommentar 1. Nytt övervakningsprogram Ej behövts - hänskjuts till Övervakningsprogram godkänt av vattenmyndigheten - Ej aktuellt - hänskjuts till Inventering för bevarandestatusen för Natura2000. Inga ytterligare studier genomförts. Flertal delmoment genomförs dock via övervakningsprogrammet. 4. Fler regelbundna moment. Inga nya moment tillförts programmet p g a inga nya ekonomiska resurser. SAMMANTAGET: p g a att övervakningsprogrammet genomförts enligt plan men att inget nytt program/moment kommit till. Samordning och vattenråd En viktig uppgift för Vätternvårdsförbundet är att få till stånd ett effektivt resursutnyttjande bland dess medlemmar och andra berörda. Detta kan ske genom att fortlöpande publicera fakta av gemensamt intresse i t ex rapportserien. Likaså kan sjögemensam information

5 samordnas genom förbundets försorg genom träffar, föredrag, vattenråd, informationsbrev etc. Förbundet deltar aktivt i olika sammanslutningar. Vad gäller forskningsinsatser har Vattenfall slutredovisat ett projekt om utveckling av fjärranalys (satelliter) för beskriva vattenkvaliteten i Vättern. Systemet uppvisar nu tillförlitliga resultat och kan komma komplettera provtagningar. Frågan om drift av ett sådant system är dock ej löst. Ytterligare forskning som utförts behandlar födoväv hos röding (utförs på Högskolan i Skövde) samt bedriver Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorier forskningsverksamhet som utgår från Vätternmaterial. Tabell 4. Avstämning av arbetspunkter för Moment 1. Delta aktivt i samordningsgrupperingar runt Vättern Kommentar Sekretariatet deltar i flera samverkansorgan runt Vättern. 2. Driva Samförvaltning Fiske. Samförvaltning Fiske är en etablerade samverkansform. 3. Samordning av övervakningsprogram. Genomförs fortlöpande. 4. Möjliggöra forskning i Vättern. Inga pågående projekt med direkt anknytning till Vättern, men flera som tangerar. 5. Vara vattenmyndigheten behjälplig med vattenråd. Förbundet har tecknat avtal med VM för arbete som vattenråd. Flera lokala delråd finns. 6. Lagra data hos datavärd. Allt mer data lagras hos datavärdar, även äldre data. 7. Samordna planer och kunskapsunderlag Underlag kvalitetssäkras som rutin av olika experter SAMMANTAGET: p g a genomförda moment. VATTENRÅD VÄTTERN, VIKTIGA FRÅGOR INOM OLIKA GEOGRAFISKA OCH TEMATIS- KA GRUPPER VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET Vätternvårdsförbundet har under 2010 tecknat avtal med Vattenmyndigheten att samordna dialog kring vatten, s k vattenråd, för Vätterns avrinningsområde. Förbundet åtar sig därigenom att utföra vissa bestämda uppgifter. Utöver vad som uppges i avtalet ämnas vattenrådsarbetet beskrivas i en sk förstudie som ännu ej är färdigställd. Vattenråd för Vättern föreslås antingen vara geografiska och/eller tematiska. Vidare är det fritt för alla (ej medlemsavgift) och utgör snarare en möjlighet att framföra en sak än ett medlemskap. Då området är stort och mångfacetterat genomförs vattenrådet i mindre delar, s k delvattenråd, där olika vattendragsgrupper eller temagrupper kan vara basen för själva vattenrådet. Vätternvårdsförbundet själv är att betrakta som ett delvattenråd. Förbundet har tillika rollen att stimulera och synkronisera andra delar inom Vätterns avrinningsområde till arbete i vattenförvaltningens syften samt att fungera som kanal både upp och ned till/från vattenmyndigheten.

6 För viktiga frågor för förbundet hänvisas till hela verksamhetsberättelsen. Styrelsemöte: Årsmöte: Verksamhetsutskott: : vid Borghamns vandrahem, Ödeshög : vid Aspa Herrgård, Askersund : vid Forsviks Industriminnen, Karlsborg : vid Motala Kommunhus, Motala : Vid Zinkgruvan Mining, Askersund : Vid Carléns Fisk och Vätternkräftor, Habo FÖRSVARSVERKSAMHET: SKJUTFÄLTSRÅD VÄTTERN, SAMORDNINGSGRUPP OCH FIS- KESKYDDSNÄMND 2010 genomfördes möten inom Samordningsgrupp Vättern samtidigt som Skjutfältsråd Vättern. Sammankallande för Skjutfältsråd Vättern är P4. I samordningsgrupp Vättern förs en fortlöpande dialog om avvägning mellan civila och militära intressen, ofta s k planfrågor. Samordningsgruppen har sedan 1979 utfört ett arbete med bl a riskområdens avgränsningar samt överenskommit om skjutfria perioder. Vätternvårdsförbundet har kallats till möten sedan Skjutfältsråd Vättern är en nystartad verksamhet (2008) från P4 som avser lyfta angelägna saker rörande Vätterns som riskområde och olika samhällsintressen. Dessa två forum har möte samtidigt medan Fiskeskyddsnämnd genomförs efter eget schema. Fiskeskyddsnämnden etablerades 1964 och reglerar ekonomiska skador på yrkesfisket orsakade störningar av försvaret, t ex redskap som gått sönder eller ej kunnat vittjats p g a användande av riskområden. Några sådana utbetalningar har ej utförts under Förbundet tar del av samtliga protokoll från dessa möten. Tabell 5. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet för Försvarets verksamhet för Viktig fråga 1. Skjutfria perioder och riskområdens utbredning/nyttjande Kommentar Påverkar tillgänglighet på sjön. Detaljerad information om riskområden på FMV hemsida 2. Buller från skjutningar och flyg Finns oro för viss ökning främst från flyget. 3. Inskränkningar för yrkesfisket. Ekonomiska anspråk regleras i Fiskeskyddsnämnd. 4. Vättern som nedslagsplats och påverkan på dricksvattenkvalitet Stor fråga för allmänhet. 5. Genomföra miljöprövning FMV genomfört för Provplats Karlsborg och FM har inlett för Hammaren/Enebågsudde 6. Efterbehandling av försvarets lämningar i undervattensområden Tagits upp i bl a miljöprövning Inom delvattenvattenrådet har Intresseföreningen Bevara Brevik engagerat sig i de miljöprövningar som genomförs av FMV i Karlsborg och Försvarsmakten (F7). Intresseföreningen har pekat ut ett antal för deras syften viktiga punkter (http://www.bevarabrevik.se/). Likaså är flera båt/fiskeorganisationer som driver verksamhet på Vättern intresserade av frågorna i delvattenrådet. Vätternvårdsförbundet har betonat att delvattenrådet utgör ett viktigt dialogforum. Härigenom kan sägas att dialogerna med försvarsmakten genomförs i ett tematiskt delvattenråd. Samordningsgrupp: : vid Kråks skjutfält i Karlsborg.

7 Fiskeskyddsnämnd: Skjutfältsråd: : vid Kråks skjutfält, Karlsborg : vid Kråks skjutfält, Karlsborg : Vid Kråks skjutfält, Karlsborg SAMFÖRVALTNING FISKE I maj 2005 startade Vätternvårdsförbundet initiativet "Samförvaltning Vättern" där syftet var att skapa ett forum för frågor som rör förvaltningen av fisk och fiske i Vättern. Projektet har övergått till att vara en del av den löpande verksamheten sedan I samförvaltningen deltar företrädare för sportfiskarna, Vätterns Fritids- och Fiskevårdsförbund, yrkesfiskarna, Sveriges Fisketurism Företagare, Fiskevattenägareförbundet, Kräftriket, Fiskeriverket, Vätternvårdsförbundet, länsstyrelserna och flertalet kommuner runt sjön. Ett särskilt arbetsutskott för fiskefrågor inom Vätternvårdsförbundet har inrättats där Johnny Norrgård (sakkunnig fiske) och Linda Englund (samordnare) är verksamma. Vice ordförande i förbundet Kjell Aldsten är tillika ordförande i Samförvaltning Fiske. Inom samförvaltningen finns sex arbetsgrupper som vid behov har egna möten: Fisketillsyn, Fiskevård i tillflöden, Regelverk, Undersökning och övervakning, Information- och kommunikation samt Kräftgrupp. Tabell 6. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Samförvaltning fisk för Viktig fråga 1. Utveckla fiskerinäringen lokalt runt Vättern 2. Fiske på sik utan oönskad bifångst av röding Kommentar Samverkan kring resurs, varumärke mm. Projekt påbörjas under 2011 inom GAP2. 3. Signalkräfta och lax Kräftfångsterna har minskat med 40% under två år. 4. Regelefterlevnad och tillsyn Det som görs är uppskattat, har effekt men fortfarande ej tillräckligt. Information del i åtgärden 5. Beståndsuppskattningar, resursfördelning, rätt att fiska och fiskestatistik Kräver utökade undersökningsinsatser. Samförvaltning: : vid Borghamns Vandrarhem, Ödeshög (inkl FOG) : vid Olshammargården, Askersund. (inkl FOG) : telefonmöte (FOG) : vid Hotell Bellevue, Hjo (inkl FOG) VATTENSKYDDSOMRÅDE VÄTTERN År 2004 inleddes ett kommungemensamt arbete med att tar fram föreskrifter för skydd av dricksvattentäkten Vättern. Arbetet kom tidigt att genomföras som ett samverkansprojekt under Vätternvårdsförbundets regi, en form som därmed kan utgöra ett tematiskt delvattenråd. I december 2010 lämnades ansökan in till Länsstyrelserna om bildande av vattenskyddsområde. I arbetet hade en referensgrupp bestående av t ex Vägverk, LRF, Skogsstyrelsen, Södra m fl väglett kommunerna i arbetet. Kommuner i Närke genomför i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro förstudie om möjligheten att nyttja Vätternvatten som råvattenkälla. Kommunerna saknar reservmöjligheter

8 till bra råvatten. Diskussioner förs att även distribuera Vätternvatten till Mälarkommunerna. Figur 3. Framsidan på den kommungemensamma (åtta kommuner + ett kommunförbund) ansökan om vattenskyddsområde för hela Vättern tv. Till höger ses exempel ur den pågående utredningen om Vätternvatten till Närkekommuner. Tabell 7. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Vattenskyddsområde för Viktig fråga 1. Samsyn kring ansökans innehåll och utformning hos sökanden 2. Inlämnande av ansökan under Realistiskt innehåll som kan ge förtroende hos berörda och som bygger på riskanalys Kommentar Samtliga kommuner har tagit beslut om gemensamt innehåll Ansökan lämnades in i december 2010 Referensgrupp och informationsmöten har genomförts 4. Inga dubbelföreskrifter finns Har lett till fåtal paragrafer i föreskriften 5. Utökning av vattendistrubution Pågår utredning om Vättervatten till Närkekommuner Vattenskyddsområde: Närkekommuner: : Samråd med Länsstyrelserna, Länsstyrelsen i Jönköping : Stormöte, Hotell Bellevue, Hjo. Totalt sju kommunmöten har ägt rum om förstudiens innehåll. DELOMRÅDE HÖKENSÅS Utmed Vätterns Västsida finns inget formaliserat delvattenråd men ett flertal aktiviteter kan ändå införlivas i detta. Den 14 augusti hålls årligen Öppen Gård på Almnäs (söder om Hjo) som 2010 besöktes av ca personer. Förbundet var delaktiga här med monter, besvarade frågor, visade visst material mm. Under guidade rundvandringar utgjorde montern ett diskussionsstopp där frågor om Vättern togs upp. Dagen invigdes av förbundets ordförande Lars Bäckström. På Almnäs ägor, som sträcker sig uppemot 10 km av Vätterns strand, finns intressanta öringförande bäckar där förbundet varit behjälpliga med att ta fram underlag för fria vattenvägar, något som med tanke på omgivning och exponering anses som en

9 pedagogisk och god miljöinvestering. I oktober besöktes Almnäs av kronprinsessan Victoria och prins Daniel (Se mer på Figur 4. Öppen gård på Almnäs den 14 aug lockade flera tusen besökare. Dagen invigdes av förbundets ordförande, Lars Bäckström, Landshövding Västra Götaland. Almnäs VD Thomas Berglund i gul skjorta. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte gården i oktober. (Foto: Almnäs Bruk) I Hjo utförs årligen under hösten sk öringssafari där besökare guidas för att beskåda öringens lek. Safarin finns i olika versioner och under 2010 även som turistpaket. Aktiviteten bedrivs sedan nästan ett tiotal år tillbaka och mycket vattendialog förs vid dessa tillfällen. Ytterligare arbete med att frigöra vattenvägar utförs i Habo där Habo kommun och Länsstyrelse aktivt jobbat i flera år med att öka reproduktionsmöjligheterna för Vätternfisk. Det finns fortfarande potential att öka öringproduktionen till Vättern med nästan 40% genom att tillgodose fria vattenvägar. Inom området sker information om åtgärderna inom det Besöksmål Vätternbäckar. (se mer Figur 5. Exempel på paket för Öringssafari i Hjo. Till höger rivs 2010 dammen vid det sk Spinnet i Hökesån, Habo Kommun, för skapande av fria vattenvägar. Mycket vattenfrågor behandlas även på sportfisket Hökensås Sportfiske. Hökensås Sportfiske AB, är ett dotterbolag till Hushållningssällskapet Skaraborg. De tre sportfiskeområden (Hökensås, Baltak och Tiveden) besöks årligen av cirka trettiotusen gäster, från såväl Sverige som andra länder. Ytterligare fiskemöjligheter ges även i Vättern där både trollingfiske och sportfiske från land nyttjas.

10 Tabell 8. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Hökensås för Viktig fråga Kommentar 1. Fria vattenvägar till/från Vättern Finns åtgärdsplan för prioriteringar i bäckar. Många åtgärder i de sk habobäckarna utförs. 2. Sportfiskemöjligheter T ex Hökensåsområdet men även Vättern 3. Jordbruk och vattenskyddsområde Möjlighet att bedriva jordbruk i förhållande till dricksvattenkvalite. Aktiviteter: : Öppen gård, Almnäs : Öringsafari Hjoån (under höstperioden) : Öringens dag, Habo (Knipån, Hökesån mfl) DELOMRÅDE MOTALABUKTEN Inom område Motalabukten är inte vattenrådsdialogen ännu utarbetad som form. Många frågor inom området kretsar dock kring tillgänglighet till Vättern, särskilt i samband med s k expansionsområden i anslutning till Vättern strand. Sådana områden finns bla i Motalas omgivningar smat i Vadstenas kommun vid Tåkerns utlopp till Vättern. Andra frågor berör att skapa fria vandringsvägar för fisk där många ideella krafter bör noteras. Flera bäckar hyser återigen mycket vandrande fisk genom dessa ideella insatser. Förbundet har varit behjälpiga i vissa planskeden för att tillgodose bästa lösning ur Vättern/fiskperspektiv. Kräftfisket i Motalabukten är omfattande och bl a Kräftriket och Motala kommun ett projekt som berör t ex en kommun ska kunna upplåta kräftfisket åt andra, s k Motalamodellen. Kräftivaler är samlingsnamnet på en serie Kräftfestivaler, Kräftans dag och Kräftlördagar som hålls en gång per år i Kräftrikets medlemskommuner runt Vättern. Målet är att samtliga kommuner runt Vättern ska ha sin egen Kräftival. Gemensamt för alla Kräftivaler är att man kan äta kräftor, köpa kräftor och i olika former även fiska kräftor. (se mer Figur 6. Platser där Kräftivaler genomförs under Kräftor har kommit bli en stor konkurrent till rödingen om att vara det mest omtalade kännetecknet för Vättern. (foto: LQPictures). Tabell 9. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Motalabukten för Viktig fråga Kommentar 1. Fria vattenvägar till/från Vättern Vissa tillflöden hyser god potential av öring 2. Kräftfiske, nyttjande Kräftfisket är extensivt och intensivt inom området. 3. Strandnära bebyggelse Expansionsområden i anslutning till Vättenstränderna

11 Aktiviteter: : Kräftivaler: Motala, Vadstena, Hästholmen, Tidaholm DELVATTENRÅD SÖDRA VÄTTERN Samtliga företag med vattenutsläpp och som av myndigheterna bedömts som miljöfarliga finansierar undersökningar i tillflödena som rinner till Vättern. I södra delen utförs provtagningarna av Södra Vätterns Recipientkontroll. Jönköpings kommun är huvudman för programmet. Under 2010 har tidigare beslutat program genomförts enligt plan med Alcontrol som utförare. Fyra gånger om året skickas s k kvartalsrapporter ut brett per e-post rörande den senaste periodens resultat, årligen görs en större rapport. Rapporterna finns tillgängliga på Vätternvårdsförbundets hemsida. Några möten mellan medlemmarna har inte ägt rum inom Recipientkontrollen under 2010, något som bör tillkomma. Recipientkontrollförbundet kan anses utgöra bas för delvattenråd med flera olika vattendragsgrupper t ex i övre delarna av Huskvarnaåns system finns lokala vattendragsgrupper, Intresseföreningen Huluån-Nätaren, som arbetar för bättre vattenkvalitet nedströms Ryssbysjön. Under året har bl a reduktionsfiske ägt rum i Lilla Nätaren samt planering av våtmarker. I Ryssbysjön (Nässjö kommun) har det under 2010 varit ett fortsatt åtgärdsarbete med bl a utfiskning av s k vitfisk för att förbättra vattenkvaliteten. Några dialogmöten under 2010 är dock ej kända för förbundet. Länsstyrelsen i Jönköping har tillsammans med kommuner fortsatt intensivt arbete med att förbättra fria vandringsvägar i Vättern tillflöden. Flera nya områden har tillgängliggjorts för fiskreproduktion. Figur 7. Rödingens dag i november i Huskvarna hamn lockar flera tusen åskådare årligen. Första helgen i november genomfördes i samverkan mellan Länsstyrelsen, Jönköpingskommun, hamn/segel/fiskeklubbar åter Rödingens dag i Huskvarna hamn. Aktiviteten besöktes av ca personer som beskådade lekande rödingar. Öringbeskådan genomfördes i Hornån samt Lillån (Huskvarna) vilket besöks av fler för varje år. Skäl finns för att organisera besök vid öringlek vid fler bäckar, något som kan sorteras under Besöksmål Vätternbäckar.

12 Tabell 10. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Södra Vättern för Viktig fråga Kommentar 1. Fria vattenvägar i tillflödena Pågår i regi av länsstyrelsen, främst sk Habobäckarna 2. Reglering av sjöar och vattendrag Finns flera sjöar/vattendrag med påverkan av reglering 3. Åtgärder i förorenade sjöar (Munksjön, Ryssbysjön) 4. Minska urban påverkan på sjöar och vattendrag Några protokoll är ej kända från dialogtillfällen. Undersökningar i Munksjön för ev kommande åtgärd påbörjat Byggnation i vatten, avloppsvattens utsläppspunkter (Lillån), Vättern DELVATTENRÅD NORRA VÄTTERN Motsvarande för södra delen finns liknande sammanslutning i norra delen där Askersunds kommun är huvudman. Recipientkontrollen ansvarar för ett omfattande provtagningsprogram i norra Vätterns tillrinningsområde. Utförare är Medins Sjö- och Åbiologi. Under 2010 har ett möte ägt rum mellan medlemmarna. I delområdet har bla utsläpp från Askersunds stad och jordbruk påverkat övergödning av sjön Alsen. Alsen utgör en viktig del för Askersund och ett åtgärdsprogram har upprättats under 2010 inom projektet Värna Alsen. Åtgärder som planeras är t ex fångdammar/zoner omläggning av avloppsledning till Vättern mm. Andra miljöproblem utgörs av äldre gruvavfallsdeponier som läcker metaller bl a fortsätter Zinkgruvan, Länsstyrelsen i Örebro och Askersunds kommun arbeta med att minska metalläckage från deponier bl a i Rosthyttan. Figur 8. För Alsen (Askersund) har ett åtgärdsprogram upprättas inom samverkansprojektet "Värna Alsen" som syftar att förbättra den ekologiska statusen inom området n(idag bedömd till måttlig p g a övergödning). I sjön Unden har oro väckts för vikande beståndsutvecklingen av röding i sjön. Rödingen i Unden är skyddsvärd och av samma stam som i Vättern. Undens tillrinningsområde kalkas för att motverka försurning. I sjön Unden är en Fiskevårdsområdesförening verksam, några möten etc är dock ej kända för förbundet utan hänvisar till fiskevårdsområdet.

13 Tabell 11. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Norra Vättern för Viktig fråga Kommentar 1. Övergödning av Alsen Projekt Värna Alsen driver frågan 2. Metalläckage från äldre gruvdeponi Fortsatt arbete kring Rosthyttan 3. Pågående deponi av gruvavfall Zinkgruvan utökar deponi som varit viktig fråga för allmänhet 4. Rödingbestånd i Unden Muntliga uppgifter och oro från Fvof om sviktande bestånd 5. Försurning i Tivedenområdet Kalkning utförs av kommun/länsstyrelse/fvof 6. Fria vandringsvägar uppströms Unden För gynna fisk i Unden SRK Norra Vättern: : Askersund ÖSTRA VÄTTERNBRANTEN MED VISINGSÖ I sydöstra Vättern finns ett samarbetsprojekt som styrs av en projektgrupp med representanter för markägare, skogsbruket, ideell naturvård och kommun. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen leder Projekt Östra Vätterbranterna som har till syfte att stärka landsbygdens attraktionskraft utifrån landskapsmässiga värden. Dialog sker med markägare. Figur 9. Ansökan om Biosfärområde Östra Vätternbranterna samt området som berörs. Styrelsen för Östra Vätternbranterna har bekräftat att vattenfrågor kan drivas inom samverkansformen. Under 2010 har en ansökan om s k biosfärområde (enligt UNESCO) färdigställts. Vättern och Visingsö utgör del av detta biosfärområde. Biosfärområden är modellområden där bevarande och utveckling går hand i hand. Under året har flera olika möten ägt rum och ett tal fältvandringar. Under 2010 med fortsättning 2011 har ett tema Vatten i landskapet initieras inom verksamhetsområdet. Mer information finns på

14 Inom Östra Vätternbranterna finns även sjöar med livaktiga fiskevårdsområdesföreningar t ex Ören och Bunn. Fiskevårdsföreningar redovisar sina verksamheter på egna hemsidor. På Visingsö finns olika byalag och även ett ö-gemensamt forum (Visingsörådet). Under 2010 har frågor berört främst algpåväxt på öns västra sidan något som drivs av Tunnerstad Byalag samt planer/ansökan för utbyggnad av Visingsö hamn. För Tunnerstad har byalaget i samverkan med Jönköpings kommun tagit fram en åtgärdsplan för samverkan kring vattenfrågan. Tabell 12. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Östra Vätternbranterna med Öa för Viktig fråga Kommentar 1. Fuktiga vattendragsraviner Viktiga och typiska vattenmiljöer i ÖVB 2. Våtmarker och salamanderdammar Flera nya vattenmiljöer planeras inom ÖVB. 3. Reglering av sjöar och vattendrag Gäller bla reglering av Röttleån och Bunnsjöar 4. Rödingbeståndet i Ören Värdefullt storrödingvatten 5. Rensning av kanaler Angeläget för boende vid Övre/nedre Kvarnsjön vid Bunn 6. Badvattenkvalitet på Visingsö Drivs av Tunnerstad Byalag 7. Gästhamnstillgång Ny gästhamn godkänd av Miljödomstol (Marina Brahe) 8. Färjeförbindelse Visingsörådet och boende Visingsö : Bunn/Ören ÖVB: :Visingsörådet (protokoll på : Tunnerstad byalag : Årsmöte N Bunn FVOF Ett flertal sammankomster (se STORA SJÖAR Många av de frågeställningar och som berör Vättern är också relevanta för landets övriga Stora Sjöar (Vänern och Mälaren). Sedan 1999 har en grupp bestående av representanter för Vänern, Vättern, Mälaren, Naturvårdsverket och Fiskeriverket funnit en samarbetsform kallad Stora Sjö-gruppen. Miljöövervakningsprogrammen i de tre sjöarna är till del synkroniserade och flera gemensamma moment/specialundersökningar genomförs. Årligen avhålls ett s k nationella utförare möten för de som har avtal med Naturvårdsverket inom Sötvattensprogrammet. Vätternvårdsförbundet kallas till dessa möten. Därutöver sker kontakter regelbundet mellan sekretariaten. Tabell 13. Exempel på viktiga frågor i delvattenrådet Stora Sjöar för Viktig fråga Kommentar 1. Samordna övervakningsprogram Mellan olika myndigheter/utförare 2. Kvalitetssäkring Stabilitet i provtganings/analysprogram 3. Långsiktig finansiering Säkerställa långsiktighet och effektivt nyttjande av medel Möten: Nationella utförare: : Skytteholm konferens

15 Projekt För att belysa aktuella problem och fylla ut kunskapsluckor genomför och publicerar Vätternvårdsförbundet specialprojekt. Medel för dessa kommer oftast från medel som sekretariatet ansöker om hos olika möjliga finansiärer. Ofta förekommer en samordning av flera olika finansiärer. Olika forskningsprojekt som utförs med anknytning till Vättern eftersträvas att presenteras i förbundets sammanställningar (rapporter, hemsida, Vätterndag etc). Tabell 14. Specialprojekt och forskning som är sekretariat till känna (ej fulltäckande). Moment 1. Konsekvens- och spridningsmodell på internet 2. Kunskapshöjning av röding, lax och signalkräfta Status Ej utfört men behov kvarstår Manus om MKB om laxisättningar framtaget av Fiskeriverket Rapport om signalkräftans utbredning publicerad 3. Kartering av undervattensvegetation medel beviljat för genomförande Naturvärdesbedömning av vattendrag SAMMANTAGET: p g a genomförda moment. Underlag använt i Åtgärdsplan Vätternbäckar Information En av förbundets stora uppgifter är att visa upp förbundet och dess verksamhet för allmänheten. Vätternvårdsförbundet fungerar som rådgivande och remissinstans i flera utredningar och remisser. Det finns ett informationsbehov att möta från allmänhet bland annat media, skolor, naturskyddsorganisationer etc. Figur 10. Rapporter som utgavs under året. Samtliga finns tillgängliga via Rapporter Sedvanligt rapporteras miljötillståndet och projekt fortlöpande i Vätternvårdsförbundets rapportserie. Under året har fem nya rapporter publicerats. Rapporter går att beställa från sekretariatet alternativt laddas ned via hemsidan. Årsskriften innehåller resultat från samordnad miljöövervakning av Vättern med sammanfattningarna av övriga under året utgivna rapporter.

16 Tabell 15. Utgivna rapporter under året. Nr Titel Kort innehåll 103 Bakgrundsdokument till Förvaltningsplan för fisket i Vättern Åtgärdsplan för fisk och fiske i Vätterns tillflöden Omfattande underlag som ligger till grund för den förvaltningsplanen. Sammanställning över planer och prioriteringar över åtgärder i tillflöden för fisk. 105 Årsskrift 2009 Sammanställning av utsjöprogrammet 106 Kräftprovfiske i Vättern 2007 Utbredning i Vättern, beståndsuppskattning 107 Årsskrift 2010 Utgavs feb 2011 Konferenser och presentationer Under året har sekretariatet presenterat Vätternvårdsförbundets verksamhet eller resultat av olika undersökning vid ett antal tillfällen. Ett flertal andra har också hållit föredrag där data om Vättern har presenterats. Förbundet har haft föredrag bl a på Nationellt möte om fisk i stora sjöar i Mariestad, samt på nationellt sikseminarium i Gävle. Konferenser: : Fisk i stora sjöar, Mariestad : Internationellt sikseminarium, Gävle : Nationellt Sikseminarium : NTNU Salmon Ecology, Trondheim Informationsfolder och plansch Vätternvårdsförbundet har tagit fram två folderserier som trycks på tre språk: 1) Välkommen till Vättern, handlar om Vättern generella särdrag och presenterar förbundet, 2) Kräftor och kräftfiske i Vättern som beskriver lagstiftningen kring kräftfisket. Framtagande utfördes i samverkan med den ideella organisationen Kräftriket som syftar till att öka nyttjandet och samverkan kring Vätternkräftor. Den tidigare sedan 1988 framtagna planscher Glacialrelikter i Vättern har sedan 2009 ersatts av en ny plansch Fiskar i Vättern som visar samtliga fiskarter i Vättern samt fakta om sjön. Faktarutor och fisknamnet finns på tre språk. Hemsidan: För att bemöta informationsbehovet har hemsidan uppdaterats vid ett flertal tillfällen. Här läggs protokoll, rapporter, regler för fisket mm fortlöpande. Även engelsk version finns på hemsidan. Figur 11. Vätternvårdsförbundets startsida, samt den under året framtagna fiskplanschen med samtliga fiskarter i Vättern.

17 Informationsbrev Vätternvårdsförbundet skickar ut ett nyhetsbrev per e-post, på sändlistan finns ca 250 prenumeranter, något som varit framgångsrikt tidigare år. Under året har två nyhetsbrev lanserats. Via hemsidan har det utarbetats en funktion där man kan teckna sig för nyhetsbrev. Tanken är att informationsbrevet ska utges vid behov och endast via epost/hemsida. Tabell 16. Avstämning av definierade arbetspunkter under Moment 1. (Inter)nationella konferenser Vetenskapliga artiklar Status Flera konferenser nationellt Okänt. 2. Rapportserie 5 rapporter 3. Presentera förbundet i olika sammanhang Fortsatt stor efterfrågan på föredrag om Vättern 4. (Inter)nationellt nätverk av Stora Sjöar Fortsatt utbyte med Stora Sjö-gruppen, Mjösa i Norge. Nätverk med Finland initierat. 6. Folder och planscher Folderserie finns i 2 teman 5. Hemsida Uppdaterad fortlöpande med protokoll, rapporter. Plansch med Vätterns fiskar framtagen. Roll-ups med Vätternmaterial SAMMANTAGET: p g a genomförda moment. Remisser och yttranden Vätternvårdsförbundet har fortsatt uttrycka ståndpunkter och servera underlag och fakta om Vätterns miljö. Remisser tillsänds förbundet som besvaras utifrån de olika styrdokumenten som förbundet har tagit fram. Synpunkter per e-post ges direkt till olika frågeställare något som tenderar att öka. Tabell 17. Avstämning av definierade arbetspunkter enligt programmet Moment Status 1. Aktivt söka påverkan i ärenden Söker aktivt efter Vätternrelevanta ärenden. 2. Sakinformationen nyttjas fakta efterfrågas. 3. Remissinstans utverkat flera skriftliga remisser/yttranden av tyngre karaktär SAMMANTAGET: p g a Vätternvårdsförbundet används som kunskapskälla om Vättern. Budgetuppföljning Under år 2010 inbringade medlemsintäkter ca kr. Årets totala intäkter i bokslutet var ca 1,53 milj och kostnaderna 1,88 milj kr. Förbundet överförde ca kr från tidi-

18 gare års bokslut till verksamhetsåret 2010 varför den samordnade omsättningen, inklusive bidraget från Naturvårdsverket ( kr), uppgick till ca 2,9 milj kr. Naturvårdsverkets bidrag administreras av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Tillgångarna vid utgången av 2010 var ca 1,49 milj kr och leverantörsskulderna uppgick till ca 1,02 milj kr. Av disponibla medel var ca kr uppbokade/reserverade. Från 2010 överförs till 2011 ca kr enligt styrelsebeslut. Resterande disponibla medel, ca kr, föreslås att överföras till Beslut om fördelningen av dessa medel tas på stämman Årets resultat var negativt ca kr Resultat (kr) Figur 12. Resultaträkning i Vätternvårdsförbundets bokslut Ytterligare aspekter på 2010 års budget och bokslut är: Övervakningsprogrammet har hållit sig inom ramar även om vissa enstaka poster har överskridits. Samförvaltningen hade under året en intäktsbudget på ca kr och utgifter på kr.. Vätternvårdsförbundet fick bidrag av Vattenmyndigheten med kr för att driva vattenråd vilket nyttjats ( kr i utgifter mot budgeterat ca kr). Det överförda reservkapitalet för täcka ev utgiftsökning p g a ny upphandling behövde ej nyttjas. SAMMANTAGET: p g a att budgeten kunnat hållas. Personal och medlemmar SEKRETARIAT Sekretariatet är placerat på Länsstyrelsen i Jönköping. Under året har sekretariatet bestått av sakkunnig i vattenfrågor Måns Lindell, tjänsten omfattar 50%. På sekretariatet har även Ola Broberg funnits till hands som förbundssekreterare, en tjänst som sker inom ordinarie tjänst på Länsstyrelsen. Fiskeribiolog Johnny Norrgård har varit samordnare inom samförvaltningsinitiativet på ca 25%. Johnny (doktorerar f n på Karlstad Universitet) har delvis avlösts av Linda Englund som samordnare då Johnny är förbundets sakkunnig i fiskefrågor. Jan-Anders Johansson sköter förbundets kassa och uppbär arvode för tjänsten. Vidare har sekretariatets handfasta arbete med utskick, beställningar etc skötts av Ann-Sofie Weimars-

19 son på Länsstyrelsen i Jönköping, länsstyrelsen stödjer/finansierar därmed vattenrådsarbetet. Till sekretariatet kan även ordförande i verksamhetsutskottet kopplas. Under året var det (som sedvanligt) Kjell Aldsten ifrån Hjo. Kjell Aldsten har också varit ordförande i samförvaltning fiske och vice ordförande i förbundet. Tabell 18. Sekretariatets sammansättning under Post Namn Omfattning Förbundssekretare Ola Broberg Inom tjänst Sakkunnig vattenfrågor Måns Lindell 50% Kansli Ann-Sofie Weimarsson Inom tjänst Kassör Jan-Anders Johansson Arvode Ordf Verksamhetsutskottet Kjell Aldsten Arvode, inom tjänst Samförvaltning Fiske Johnny Norrgård/ Linda Englund ca 25 % ca 25% STYRELSEN Styrelsen har under året hållit två ordinarie styrelsemöten. Vårmötet hölls den 18 mars på Borghamns vandrarhem (Ödeshög) och höstmötet hölls den 19 oktober på Aspa Herrgård (Askersund). Godkända protokoll från dessa möten finns tillgängliga på sekretariatet samt på hemsidan. Möten: : Borghamns vandrarhem, Ödeshög : Aspa Herrgård; Askersund Ordinarie förbundsstämma hölls den 3 maj på Forsviks Industriminnen, Karlsborg. Stämman var besökt av 38 personer representerande ca 17 medlemmar. I samband med stämman gavs dessutom föredrag med dricksvatten som tema. Måns Lindell berättade om hur många uttag det finns, volymer etc samt Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro information om den pågående utredningen om Vätternvatten till Närkekommuner. Efter stämman gavs information om hjulångaren Eric Nordewall II. Figur 13. Stämman 2010 avhölls på Forsviks Industriminnen i Karlsborgs kommun. Efter möten besöktes Eric Nordewall II.

20 På stämman valdes landshövdingen i Västra Götaland, Lars Bäckström, till ordförande, för andra året. Som vice ordförande i Vätternvårdsförbundet valdes Kjell Aldsten, Hjo, Kjell för tolfte året i rad. Tabell 19. Styrelsens sammansättning. Post Ordinarie styrelsemedlem Suppleant Tid Ordförande V Ordf Lars Bäckström Länsstyrelsen i Västra Götaland Kjell Aldsten, Hjo Kommun - årligen - årligen Ledamöter A Ingemar Bergbom Hans Karlsson Habo Kommun Jönköpings kommun A Niclas Bäckman Erik Årnfelt Länsstyrelsen Östergötland Länsstyrelsen Östergötland A Tomas Karlsson Jörgen Ryberg Zinkgruvan Mining AB Nammo Vanänsverken A Elisabeth Lennartsson Anders Lundgren Askersunds kommun Karlsborgs kommun A Magnus Byman Emma van Hal Landsting E län F7, Såtenäs A Björn Dieker Rolf Gustavsson Fiskevattenägarna Yrkesfisket A Åsa Wolgast-Broberg Anders Råsberg LRF LRF A Håkan Lagesson Agneta Christensen Länsstyrelsen Västra Götaland Länsstyrelsen Västra Götaland B Anders Grahn Urban Hjälte Vätterns fritidfiske-och fiskevårdsfond Sportfiskarna B Håkan Marklund Ulrika Stensdotter-Blomberg Naturvårdsverket Naturvårdsverket B Johan Lind Karin Runnels Länsstyrelsen Örebro Länsstyrelsen Örebro B Alfred Sandström Ulrika Beier Fiskeriverket Fiskeriverket B Stefan Lundvall Ola Broberg Länsstyrelsen Jönköping Länsstyrelsen Jönköping B Dan Björk Mats Flood Munksjö Aspa Bruk AB Munksjö AB B Lennart Rudqvist Mats Blomberg Skogsstyrelsen Södra/Östra Vätternbranterna B Kent Karlsson Anders Rönnmark Skaraborgsvatten Motala kommun

Kallelse och förslag till dagordning vid styrelsemöte 2010-10-19

Kallelse och förslag till dagordning vid styrelsemöte 2010-10-19 KALLELSE Sida 1/6 Datum 2010-10-19 Ert datum Beteckning Nr 2/10 Er beteckning Till ledamöter i STYRELSEN i Vätternvårdsförbundet Måns Lindell Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping

Läs mer

Protokoll VU-möte 2010-06-07 på Zinkgruvan Mining, Zinkgruvan

Protokoll VU-möte 2010-06-07 på Zinkgruvan Mining, Zinkgruvan PROTOKOLL Nr 2/2010 Sida 1/7 Linda Englund Vätternvårdsförbundet lin- c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tel 036-39 50 00 Fax 036-16 71 83 E-post da.englund@lansstyrelsen.se

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2012-05- 11 på Tåkerns café och vandrarhem

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2012-05- 11 på Tåkerns café och vandrarhem Sida 1/8 Linda Griffiths Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2012-05- 11 på Tåkerns café och vandrarhem 1. Stämmans öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2011-05- 06 på Gyllene Uttern, Gränna

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2011-05- 06 på Gyllene Uttern, Gränna Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2011-05- 06 på Gyllene Uttern, Gränna 1. Stämmans öppnande Ordförande Lars äckström

Läs mer

Protokoll VU-sammanträde

Protokoll VU-sammanträde Nr 1/10 Protokoll VU-sammanträde Onsdag den 27 januari 2010 i Motala kommunhus Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Jan-Anders Johansson, Linda Englund, Tomas Karlsson, Niclas Bäckman, Karin Runnels

Läs mer

Protokoll vid. Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2006-05-11 på Almnäs Bruk, Hjo

Protokoll vid. Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2006-05-11 på Almnäs Bruk, Hjo Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-11 på Almnäs ruk, Hjo Närvarande: Peter Malmsjö (m), Ingemar Torell (m), Rolf Gustavsson (m), Elisabeth Lennartsson (m), Roland Thulin (V),

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma på Forsviks Industriminne

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma på Forsviks Industriminne PROTOKOLL 05-03 Sida 1/7 Linda Englund Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping esöksadress Hamngatan 4 Tel 036-39 50 00 Fax 036-16 71 83 E-post linda.englund@lansstyrelsen.se

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2014-05- 09 på Kråks skjutfält P4, Karlsborg

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2014-05- 09 på Kråks skjutfält P4, Karlsborg 2014-05-09 Sida 1/9 Karl-Magnus Johansson Vätternvårdsförbundet 010-2236404 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2014-05- 09 på Kråks skjutfält P4, Karlsborg 1. Stämmans öppnande

Läs mer

21. Protokoll från styrelsemöte 100318, Borghamns vandrarhem Det justerade protokollet var bilagt dagordningen och föranledde inga kommentarer.

21. Protokoll från styrelsemöte 100318, Borghamns vandrarhem Det justerade protokollet var bilagt dagordningen och föranledde inga kommentarer. PROTOKOLL Nr 2/2010 Sida 1/8 Protokoll vid styrelsesammanträde på Aspa Herrgård, Askersund kommun Måns Lindell Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

Protokoll VU-möte på hotell Bellevue, Hjo

Protokoll VU-möte på hotell Bellevue, Hjo PROTOKOLL 2/2011 Datum 2011-04-26 Sida 1/6 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll VU-möte 2011-03-25 på hotell Bellevue, Hjo 19. Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Kjell Aldsten.

Läs mer

Beslut: Ola valdes att jämte ordförande signera dagens protokoll.

Beslut: Ola valdes att jämte ordförande signera dagens protokoll. Protokoll vid VU-sammanträde 2008-03-05 Amalias Hus, Gränna Nr 2/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Tomas Karlsson, Peder Eriksson, Agneta Christensen, Niclas Bäckman, Per Nyberg, Ola Broberg,

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2008-05-07 på Ombergs Golf, Stora Lund, Ödeshögs kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2008-05-07 på Ombergs Golf, Stora Lund, Ödeshögs kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma -05-07 på Ombergs Golf, Stora Lund, Ödeshögs kommun Närvarande: Sören Gunnarsson (Vvf), Kjell ldsten (Vvf), Måns Lindell (Vvf), nn-sofie Weimarsson

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde 2010-03-18 på Borghamns vandrarhem

Protokoll vid styrelsesammanträde 2010-03-18 på Borghamns vandrarhem PROTOKOLL Nr 1/2010 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tel 036-39 50 00 Fax 036-16 71 83 E-post linda.englund@lansstyrelsen.se

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2008-10-20 På Rådhuset i Askersund

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2008-10-20 På Rådhuset i Askersund Nr 2/2008 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2008-10-20 På Rådhuset i Askersund Deltagare: Kjell Aldsten, Ingemar Bergbom, Niclas Bäckman, Tomas Karlsson, Elisabet Lennartsson, Agneta

Läs mer

Protokoll VU-möte 2010-08-31 hos Carléns Fisk, Habo kommun

Protokoll VU-möte 2010-08-31 hos Carléns Fisk, Habo kommun PROTOKOLL Nr 3/2010 Sida 1/8 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tel 036-39 50 00 Fax 036-16 71 83 E-post: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde 2011-03-08 på FMV Provplats Karlsborg

Protokoll vid styrelsesammanträde 2011-03-08 på FMV Provplats Karlsborg Nr 1/2011 Sida 1/10 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll vid styrelsesammanträde 2011-03-08 på FMV Provplats Karlsborg PROTOKOLL 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Lars

Läs mer

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-01-23 Hjo, Tekniska kontoret

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-01-23 Hjo, Tekniska kontoret Protokoll vid VU-sammanträde 2008-01-23 Hjo, Tekniska kontoret Nr 1/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Tomas Karlsson, Peder Eriksson, Agneta Christensen, Niclas Bäckman, Per Nyberg, Ola Broberg,

Läs mer

Protokoll VU-sammanträde

Protokoll VU-sammanträde Nr 5/09 Protokoll VU-sammanträde Tisdag den 15 december 2009 i Bankeryd, Sjöåkragården Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Linda Englund 60. Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2011 Sammanfattning... 2 Uppföljning av arbetsprogram för 2011... 3 Löpande arbetspunkter (16 st)... 3 Årsspecifika arbetspunkter för 2011 (8st)...

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/5 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 13. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. Beslut: Mötet

Läs mer

Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2005-02-22 på Örebro Slott

Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2005-02-22 på Örebro Slott Protokoll vid Nr 1/2005 Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2005-02-22 på Örebro Slott Närvarande:Bo Landholm, Kjell Aldsten, Dan Björk, Martin Engström, Ulf Hermansson, Susanna Hogdin, Elisabeth

Läs mer

VU-sammanträde 2003-06-04

VU-sammanträde 2003-06-04 Protokoll fört vid Nr 3/2003 VU-sammanträde 2003-06-04 På Gränna Kulturgård Närvarande: Kjell Aldsten, Susanna Hogdin (suppl för AC), Martin Engström, Jan-Anders Johansson, Måns Lindell, Ingrid Månsson,

Läs mer

Beslut: Ola Broberg och Måns Lindell utreder frågan i samverkan med beredningssekretariatet i Jönköping.

Beslut: Ola Broberg och Måns Lindell utreder frågan i samverkan med beredningssekretariatet i Jönköping. Protokoll vid VU-sammanträde 2007-01-23 på Hotell Wettern i Karlsborg nr 1/07 Närvarande: Kjell Aldsten, Peder Eriksson, Ola Broberg, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Måns Lindell, Ann-Sofie Weimarsson

Läs mer

Protokoll vid. Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma i Borghamn

Protokoll vid. Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma i Borghamn Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2004-05-07 i Borghamn Närvarande: Kjell Aldsten (Vvfb), Ann-Sofie Weimarsson (Vvfb), Bo Landholm (Vvfb), Anders Hulusjö (m), Lars Paulin (Vvfb),

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2012 Sammanfattning... 2 DEL I: Uppföljning av arbetsprogram för 2012... 3 Löpande arbetspunkter (16 st)... 3 Årsspecifika arbetspunkter för 2012

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-02-08 på Länsstyrelsen, Jönköping

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-02-08 på Länsstyrelsen, Jönköping PROTOKOLL 2011-03-01 Nr 1/2011 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske på Länsstyrelsen, Jönköping

Läs mer

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06 KALLELSE Sida 1/5 Datum 2015-04-02 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-2236408 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet samt Intressenter i Vätterns Vattenråd Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Läs mer

Försättsblad med förtydligande

Försättsblad med förtydligande Jönköping den 28 mars 2008 Försättsblad med förtydligande Denna försändelse innehåller: 1. Kallelse till Årsstämma i Vätternvårdsförbundet 7 maj 2008 på Ombergs golf, Ödeshögs kommun. Stämman följs efter

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde 2011-10-20 på Torsviks kraftvärmeverk, Jönköping

Protokoll vid styrelsesammanträde 2011-10-20 på Torsviks kraftvärmeverk, Jönköping Nr 2/2011 2011-12-02 Sida 1/9 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll vid styrelsesammanträde 2011-10-20 på Torsviks kraftvärmeverk, Jönköping PROTOKOLL 22. Mötets öppnande Mötet öppnades

Läs mer

Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde SAAB Bofors Underwater Systems, Motala (Torpedverkstaden)

Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde SAAB Bofors Underwater Systems, Motala (Torpedverkstaden) Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2004-10-21 SAAB Bofors Underwater Systems, Motala (Torpedverkstaden) Närvarande: Kjell Aldsten, Jan-Anders Johansson, Ann-Sofie Weimarsson, Ingrid

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län Nr 2/2009 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län Deltagare: Lars Bäckström, Kjell Aldsten, Ingemar Bergbom, Tomas Karlsson, Elisabet Lennartsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2014 Sammanfattning... 2 DEL I: Uppföljning av arbetsprogram för 2014... 3 Löpande arbetspunkter (13 st)... 3 Årsspecifika arbetspunkter för 2014 (8st)...

Läs mer

VU-sammanträde 2004-03-10 På Almnäs Bruk, Hjo

VU-sammanträde 2004-03-10 På Almnäs Bruk, Hjo Protokoll fört vid Nr 1/2004 VU-sammanträde 2004-03-10 På Almnäs Bruk, Hjo Närvarande: Kjell Aldsten, Ola Broberg, Kjell Schaerling,, Agneta Christensen, Martin Engström, Måns Lindell, Ingrid Månsson,

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 14. Mötets öppnande Ordförande öppnade

Läs mer

Årsmöte 2013. Välkommen!

Årsmöte 2013. Välkommen! Årsmöte 2013 Välkommen! Förslag om att samförvaltning av fisket ska ligga under förbundet har växt fram i arbetet med fisk och fiskevårdsplanen Vänerdagen i Grästorp, Camilla Finsberg berättade om inventeringen

Läs mer

Referat från 50-årsjubileum i Vätternvårdsförbundet 2007-05-09

Referat från 50-årsjubileum i Vätternvårdsförbundet 2007-05-09 Referat från 50-årsjubileum i Vätternvårdsförbundet 2007-05-09 Vätternvårdsförbundet genom 50 års vattenvård Vätternvårdsförbundet firar 50 årsjubileum 2007. Landshövdingarna runt Vättern beslutade att

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma på Vadstena Folkhögskola

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma på Vadstena Folkhögskola PROTOKOLL Datum 2016-05-04 Sida 1/8 Karl-Magnus Johansson Vätternvårdsförbundet 010-2236404 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2016-05- 04 på Vadstena Folkhögskola 1. Stämmans

Läs mer

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg Nr 4/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Peder Eriksson, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Per Nyberg; inbjuden

Läs mer

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet PLATS: P4 KRÅKS SKJUTFÄLT, KARLSBORGS KOMMUN (SE KARTA)

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet PLATS: P4 KRÅKS SKJUTFÄLT, KARLSBORGS KOMMUN (SE KARTA) KALLELSE Sida 1/5 Datum 2014-04-04 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-2236408 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet samt Intressenter i Vätterns Vattenråd Kallelse Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde 2012-03-06 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid styrelsesammanträde 2012-03-06 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 1/2012 2012-03-21 Sida 1/10 Linda Griffiths Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll vid styrelsesammanträde 2012-03-06 på Hotell Nostalgi, Motala PROTOKOLL 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av

Läs mer

Protokoll VU-möte på Stocklycke vandrarhem, Omberg

Protokoll VU-möte på Stocklycke vandrarhem, Omberg PROTOKOLL 3/2012 Datum 2012-07-18 Sida 1/7 Linda Griffiths Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 Protokoll VU-möte 2012-06-19 på Stocklycke vandrarhem, Omberg 31. Mötets öppnande Ordförande Kjell Aldsten

Läs mer

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Protokoll fört vid Nr 2/2004 VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Närvarande: Kjell Aldsten, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Agneta Christensen, Måns Lindell, Stefan Sjögren,

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde Vid Baskarpsand/Askania AB i Habo

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde Vid Baskarpsand/Askania AB i Habo Nr 2/2007 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2007-10-16 Vid Baskarpsand/Askania AB i Habo Deltagare: Måns Lindell, Kjell Aldsten, Johnny Norrgård, Agneta Christensen, Kent Karlsson

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG telefonmöte

Protokoll vid Vätterns FOG telefonmöte Sida 1/5 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätterns FOG telefonmöte 2011-09-13 24. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Beslut: Tomas Karlsson valdes att jämte ordförande signera dagens protokoll.

Beslut: Tomas Karlsson valdes att jämte ordförande signera dagens protokoll. Protokoll vid VU-sammanträde 2008-09-03 Aspa Bruk, Olshammar Nr 3/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Tomas Karlsson, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Frånvarande: Ann-Sofie Weimarsson,

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen Sida 1/8 2011-11-29 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen 33. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser För mer information hänvisas till respektive avsnitt i samrådsdokumentet. Arbetsprogram

Läs mer

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Mötet inleddes med att vi lärde känna varandra lite bättre. 1. Mötets öppnande Mötet öppnandes av ordförande, Caroline Dieker. 2. Fastställande

Läs mer

Stadgar för Sydvästra Skånes Vattenråd

Stadgar för Sydvästra Skånes Vattenråd Stadgar för Sydvästra Skånes Vattenråd 1. ÄNDAMÅL Sydvästra Skånes vattenråd, i det följande även kallat rådet, utgör en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer

Läs mer

Dalslands Kanals Vattenråd/Vattenvårdsförbund

Dalslands Kanals Vattenråd/Vattenvårdsförbund Bilaga 4 Dalslands Kanals Vattenråd/Vattenvårdsförbund STADGAR ANTAGNA VID EXTRA ÅRSMÖTE 2008-12-03 PÅ DALSLANDS GÄSTGIVERI FASTSTÄLLDA VID ORDINARIE ÅRSMÖTE 2009-05-26 PÅ DALSLANDS CENTER 1 Ändamål 1.0

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Bilaga 4 Mall för årsredovisning

Bilaga 4 Mall för årsredovisning Bilaga 4 Mall för årsredovisning Rapportering och ansökan av verksamhets bidrag för vattenråd Alla vattenråd som har en överenskommelse med Vattenmyndigheten för Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag

Läs mer

Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet

Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet KALLELSE Datum 2012-04-10 Beteckning Sida 1/5 Ert datum Er beteckning Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 036-39 50 53 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet Kallelse: Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet

Läs mer

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo Gjennomföring av tiltak i Sverige Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo 100311 SE WFD-organisation Naturgiven indelning fem havsbassänger huvudavrinningsområden Nationellt samarbete regionalt

Läs mer

Samverkan och samråd

Samverkan och samråd Samverkan och samråd Länsstyrelsens beredningssekretariat samverkat med ett stort antal aktörer under hela förvaltningscykeln Vattenmyndighetens FP ÅP MKN MKB dokument för samråd i 6 månader Samverkan

Läs mer

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund På gång inom Vattenförvaltningsarbetet Ann-Louise Haglund Vattenförvaltningsarbetet under 2015 Remiss från Vattenmyndigheterna Förslag till Åtgärdsprogram Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Bernt Moberg. Framtiden för laxen?

Bernt Moberg. Framtiden för laxen? Bernt Moberg Framtiden för laxen? 3 , Testeboån Vattendirektivet det viktigaste som hänt fiskevården. Vattenrådet är en mötesplats för ökad demokrati i vattenförvaltningen. Vattenrådet är en kunskapsspridare

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015 *8//63c1*6b/9(16 9$77(15c'6 9(5.6$0+(76%(5b77(/6( 2( ) Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015 Medlemmar Antalet medlemmar i vattenvårdsförbundet har under året varit 40 och har varit oförändrat under

Läs mer

Vätternvårdsförbundets

Vätternvårdsförbundets Sidan 1 Vätternvårdsförbundets Bilaga Verksamhetsberättelse för 2000 nedtecknat av Måns Lindell Jönköping den 7 mars 2001 Sidan 2 Innehållsförteckning Verksamheten för 2000 beskrivs i föreliggande redovisning

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med VU-fisk, Samförvaltning Vättern

Minnesanteckningar förda vid möte med VU-fisk, Samförvaltning Vättern Minnesanteckningar förda vid möte 2006-02-08 med VU-fisk, Samförvaltning Vättern Plats: Länsstyrelsen, Jönköping Närvarande: (LM=ledamot av VU-fisk): Lars-Eric Andersson, Sveriges Fisketurism Företagare

Läs mer

Förfrågningsunderlag - Fiskevårdsplan för Viskan t.o.m. Kungsfors, Skene

Förfrågningsunderlag - Fiskevårdsplan för Viskan t.o.m. Kungsfors, Skene FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Fiskevårdsplan för Viskan Förfrågningsunderlag - Fiskevårdsplan för Viskan t.o.m. Kungsfors, Skene Viskans vattenråd har från Länsstyrelsen i Halland ansökt om och beviljats statsbidrag

Läs mer

VU-sammanträde

VU-sammanträde Vätternvårdsförbundet Protokoll fört vid Nr 2/2003 VU-sammanträde 2003-03-11 På Kommunhuset i Hjo Närvarande: Kjell Aldsten, Susanna Hogdin (suppl för AC), Martin Engström, Måns Lindell, Ingrid Månsson,

Läs mer

Årsmöte Välkommen!

Årsmöte Välkommen! Årsmöte 2016 Välkommen! Några höjdpunkter under 2015! Bilaga 4 Samrådsmöten feb-mars 2015 Långtidsutvärdering av miljöövervakningen i Vänern Årsmötet på Casco Adhesives i Kristinehamn Vänerdagen i Mellerud

Läs mer

Vätterninfo nr 1:2016 februari

Vätterninfo nr 1:2016 februari Vätterninfo nr 1:2016 februari Även 2015 blev "rekordvarmt" Rekordet från 2014 med +10,6 C i medeltemperatur i Vätterns ytvatten slogs inte förra året utan 2015 stannade medelvattentemperaturen på +10,4

Läs mer

VU-sammanträde

VU-sammanträde Protokoll fört vid Nr 5/2003 VU-sammanträde 2003-12-02 På Aspa Herrgård, Aspa Närvarande:, Niclas Bäckman, Agneta Christensen, Martin Engström, Jan-Anders Johansson, Måns Lindell, Fred Mellberg, Per Nyberg,

Läs mer

att utgöra ett forum för samverkan för alla aktörer som berörs av vattenfrågor

att utgöra ett forum för samverkan för alla aktörer som berörs av vattenfrågor Förslag till stadgar inför extrastämma höst 2015 Reviderat 2015-09-01 1. Ändamål Vegeåns vattenråd utgör en sammanslutning av kommuner, industrier, dikningsföretag och övriga, vilka är beroende eller intresserade

Läs mer

Vätternvårdsförbundet. Fiskeområde Vättern Nu och i framtiden

Vätternvårdsförbundet. Fiskeområde Vättern Nu och i framtiden Vätternvårdsförbundet Fiskeområde Vättern Nu och i framtiden En unik möjlighet till satsningar för att stärka fritidsfiske, yrkesfiske och turism. 11 miljoner till 23 projekt 2009-2013 VAD ÄR FISKEOMRÅDE

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med VU-fisk, Samförvaltning Vättern

Minnesanteckningar förda vid möte med VU-fisk, Samförvaltning Vättern Minnesanteckningar förda vid möte 2006-03-28 med VU-fisk, Samförvaltning Vättern Plats: Hotell Norra Vättern, Askersund Närvarande: Ingvar Thorsholen, Vätterns Fritidsfiske- och Fiskevårdsförbund Urban

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Arbetsformer. 1 Arbetsformer vattenråd

Arbetsformer. 1 Arbetsformer vattenråd Arbetsformer Sangisälvens och Keräsjokis vattenråd 1 Arbetsformer vattenråd Vattenrådet har rollen som samverkansorgan inom avrinningsområdet i relation till ansvariga myndigheter, berörda intressenter

Läs mer

Protokoll VU-möte 2012-09-13 i Åmmeberg,

Protokoll VU-möte 2012-09-13 i Åmmeberg, PROTOKOLL 4/2012 Datum 2012-09-13 Sida 1/9 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 036-39 50 53 Protokoll VU-möte 2012-09-13 i Åmmeberg, Askersund 47. Mötets öppnande Ordförande Kjell Aldsten öppnade mötet

Läs mer

VU-sammanträde 2002-09-11

VU-sammanträde 2002-09-11 Vätternvårdsförbundet Protokoll fört vid Nr 4/2002 VU-sammanträde 2002-09-11 På Länsstyrelsen i Jönköping Närvarande: Kjell Aldsten, Ola Broberg, Agneta Christensen, Henrik Jansson, Jan-Anders Johansson,

Läs mer

Vättern som riksintresse för dricksvatten

Vättern som riksintresse för dricksvatten Sida 1/5 Ert datum Er beteckning Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 036-39 50 53 Till Havs-och Vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 Göteborg Vättern som riksintresse för dricksvatten Dags för Vättern som

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

NATIONELL FISKEVATTENÄGAREKONFERENS Fiskerättens värde och utvecklingspotential. Norrköping den november 2017

NATIONELL FISKEVATTENÄGAREKONFERENS Fiskerättens värde och utvecklingspotential. Norrköping den november 2017 NATIONELL FISKEVATTENÄGAREKONFERENS Fiskerättens värde och utvecklingspotential Norrköping den 22-23 november 2017 Konferensfakta Tid : Plats : Konferensvärdar : Moderator : Vägbeskrivning : Konferensdeltagare

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 16. Ryssåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-10 2 16. Ryssåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Övre Motala ströms Vattenråd 2012-07-30

Verksamhetsbeskrivning för Övre Motala ströms Vattenråd 2012-07-30 Verksamhetsbeskrivning för Övre Motala ströms Vattenråd 2012-07-30 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...2 1.1 Geografisk avgränsning...2 1.2 Syfte...4 2. Deltagare...4 2.1 Övriga

Läs mer

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 2 Jovars, det flyter utgångspunkten är ramdirektivet för vatten som antogs i december 2000!

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske på Bygdegården, Hästholmen

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske på Bygdegården, Hästholmen Nr 3/2011 Sida 1/9 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske på Bygdegården, Hästholmen 29. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 14. Våmåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-01 2 14. Våmåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

HANDLEDNING OM VATTENRÅD

HANDLEDNING OM VATTENRÅD Länsstyrelsen Västernorrland, Beredningssekretariatet för vattenförvaltning HANDLEDNING OM VATTENRÅD Foto: Oskar Norrgrann Länsstyrelsen Västernorrland, Beredningssekretariatet för vattenförvaltning HANDLEDNING

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD. För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD. För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13 VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Geografisk avgränsning...3 1.2 Syfte...4 2. Deltagare...4

Läs mer

DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm

DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm Incitament för utveckling av övervakning Åtgärdsområdesplaner

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Med vad och hur kan ett vattenråd arbeta

Med vad och hur kan ett vattenråd arbeta Med vad och hur kan ett vattenråd arbeta Vattenorganisationernas riksmöte 2014-09-22 Jonas Johansson Limnolog / Vattenrådssamordnare Höje å- och Kävlingeåns vattenråd Tekniska förvaltningen Lunds kommun

Läs mer

Höje å - Sverigeledande vattensamarbete mellan fyra kommuner.

Höje å - Sverigeledande vattensamarbete mellan fyra kommuner. Höje å - Sverigeledande vattensamarbete mellan fyra kommuner. Jonas Johansson Limnolog / Vattenrådssamordnare Höje å- och Kävlingeåns vattenråd Tekniska förvaltningen Lunds kommun Höje å avrinningsområde

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2015 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 med budgetplan för 2016 Intäkter Intäkterna består främst av medlems- och kontrollavgifter.

Läs mer

Branschorg. Vattenmynd. Kommuner LST. Ideella org. Andra mynd. Enskilda

Branschorg. Vattenmynd. Kommuner LST. Ideella org. Andra mynd. Enskilda Länsstyrelsens roll i åtgärdsarbetet Christian Weyer, Beredningssekretariatet för vattenförvaltningen vid Länsstyrelsen i Stockholms län, (Arbetsområden: samverkan och info) Branschorg. Vattenmynd. Kommuner

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för biosfärområde Östra Vätterbranterna ideell förening

Verksamhetsplan 2016 för biosfärområde Östra Vätterbranterna ideell förening Verksamhetsplan 2016 för biosfärområde Östra Vätterbranterna ideell förening 2016 börjar med att föreningen söker en ny koordinator efter att Malena Heinrup slutade sin anställning vid årsskiftet. Omställningen

Läs mer

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Ekologisk status i kilaåns avrinningsområde Remissvar samråd 2009 Antal remissinstanser via brev, e-post och webbenkäter Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön

Läs mer