Vätterninfo nr 1:2015 januari

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vätterninfo nr 1:2015 januari"

Transkript

1 Vätterninfo nr 1:2015 januari 2014 varmaste året i Vättern på 70 år Kalenderåret 2014 blev det varmaste året i Vättern sedan var medeltemperaruren i ytvatten +10,6 C vilket är +2,8 grader över medel för referensperioden (+7,8 C). Rekordet 2014 slår det tidigare med råge (+0,7 C) som inte förvånande var 2013 och på tredje plats Av de tio varmaste åren sedan 1955 har sju ägt rum under 2000-talet. IPCC prognosticerar att den globala temperaturhöjningen kommer vara mer än tidigare beräknat, nu +3-8 C högre år 2100 än idag, något som kan komma påverka Vätterns ekosystem blev rekordvarmt även för Sverige samt globalt. Läs mer: IPCC. Film på Youtube (15 min). Inget LIFE-IP för Vättern Kajakpaddling i Vättern Foto:Håkan Möller Mälaren i vinterskrud Foto: Ingrid Hägermark Nej, det blev ingen fortsättning för att få utveckla den intresseanmälan av LIFE-IP som skickats in till Kommission i oktober. Dryga trettiotalet ansökning skickades in från medlemsländerna varav tre kom från Sverige, förutom Vättern även Norra Östersjön vattendistrikt samt Nyköpingsån. Av de svenska ansökningar fick Norra Östersjöns distrikt möjligheten att utveckla en full ansökan som ska vara klar i mitten av april. Vätternvårdsförbundet önskar North Baltic lycka till! Läs om North Baltic här. Information om Vättern: Ola Broberg, Länsstyrelsen i Jönköping. Vätternvårdsförbundets studieresa till Bodensjön november 2014

2 I november genomförde en delegation från Vätternområdet studiebesök vid Bodensjön för att studera fiskets förvaltning där. Gruppen besökte såväl Universitet i Konstanz som fiskodling, yrkesfiskare samt fiskeförvaltande myndigheter. Mycket är annorlunda samtidigt som likheter finns mellan de båda sjöarna som i historiska skrifter ansågs hänga ihop via en underjordisk flod. - Det är lärorikt att se andra miljöer samtidigt som man får perspektiv på hur vi själva bedriver fisket i vardagen i Vättern, säger Marie Kristoffersson från Motala kommun tillika ordförande i samförvaltningen av fisket i Vättern. Samtidigt lär vi oss av varandra inom gruppen vid diskussioner. Resan finansierades genom EU-bidrag från projektet GAP2 där Vättern deltar. GAP2 har slutmöte i Barcelona under februari där Vätternvårdsförbundet deltar. -GAP2-projektet har inneburit både ökad kunskap om fisk och fiske i Vättern men även ökad förståelse mellan fiskets olika intressenter i Vättern, säger Anton Halldén, Länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping. Läs mer om GAP2, om studiebesöket i Bodensjön. Om samförvaltning fisket: Beatrice Alenius, Länsstyrelsen i Jönköping. European Large Lake Symposium I Finland, August 2015 Vätternvårdsförbundet har i flera år deltagit på konferens om Europas stora sjöar och presenterat resultat om Vättern. I augusti 2015 genomförs konferensen i Finland med temat a changing world något som berör Vättern i högsta grad. -Det är viktigt att Vättern syns i större sammanhang. Det tas fram intressanta saker inom såväl förvaltning, vattenvård och forskning från Vättern som platsar i europaperspektiv. Dessutom är nätverkande viktigt! säger Måns Lindell på Vätternvårdsförbundet. Information om konferensen hittar du här, sista anmälan i maj Överlevnad hos återutsatt röding vid trollingfiske Uppemot rödingar beräknas återutsättas vid fritidsfiske i Vättern varje år. Kunskapen om rödingens överlevnad vid återutsättning är begränsad men en genomförd studie i Vättern visar att dödligheten ligger mellan % på återutsatt röding. Kunskap om dödlighet vid återutsättning av fisk vid trolling- och utterfiske är av intresse för både fiskare och förvaltande myndigheter. Sommaren 2014 genomfördes en fortsättning av hur rödingen överlever efter krokning. Ytterligare data om beten och krokar som kan påverka fiskens överlevnadschans samlas in under året.

3 Läs mer: Rapport 118 i Vätternvårdsförbundet. För mer information: Rasmus Linderfalk, Länsstyrelsen i Jönköping Dioxin i sik över gränsvärde Sommaren 2013 meddelade Livsmedelsverket att sik från Vättern innehöll dioxinhalter över vad som är tillåtet enligt EU:s gränsvärden. Sådan sik får inte säljas för konsumtion. Länsstyrelserna i Jönköpings, Västra Götalands, Örebro och Östergötlands län genomförde i samverkan med Vätternvårdsförbundet, Sötvattenlaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Livsmedelsverket kompletterande undersökningar. De nya resultaten bekräftar att halterna av dioxin och PCB i vissa fiskar överskrider gränsvärdena, men att variationen är stor mellan olika individer. Det är tyvärr svårt förutsäga om en fisk har lägre eller högre halt än gränsvärdet utifrån fiskens storlek eller var i Vättern den är fångad. Det är nu yrkesfiskarnas ansvar att visa att den fisk som säljs inte överskrider uppsatta gränsvärden. För konsumenterna är det viktigt att följa uppsatta kostrekommendationer. Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats kontakta: Beatrice Alenius Länsstyrelsen i Jönköpings län. Rödingen förlorar mot klimatförändring En studie rörande klimatförändringars effekter på röding i Vättern publicerades nyligen i Nature Communications och är ett av få exempel där effekterna av flera samverkande mekanismer klarlagts. Studien bygger på en analys av fångstoch klimatdata som finns insamlade sedan början av 1900-talet, samt kunskaper om näringsväven dvs vem som äter vad i Vättern. - Vad jag känner till är det här den första undersökningen som rör både direkta och indirekta klimateffekter på en toppredator i sötvatten, säger Tomas Jonsson från SLU, som har lett studien. Studien visar att varma vintrar är negativt för vätterrödingen, både som yngel och som vuxen. Föreslagna förklaringar är varmare vintrar som leder till ekologiska mis-match och som slår mot rödingen i två livsstadier: 1. Vid varma vintrar utvecklas rödingrom snabbt och kläcks för tidigt innan tillgången på föda (djurplankton) hunnit tillväxa. 2. Äldre rödingar påverkas indirekt genom en minskad tillgång av den viktiga bytesfisken siklöja som även den kan påverkas negativt av klimatförändringar. Omkring 1990

4 visar man i studien att vattentemperaturen i Vättern, speciellt vintertid (nov-feb), ökat markant och att det kan ha medfört störningar i näringsväven för rödingen och siklöjan. Det visar sig genom att tidigare tydliga predator-bytes cykler mellan rödingen och siklöjan inte längre är tydliga efter Läs mer på SLU:s webbplats samt Artikeln i Nature Communications. Kontakta: Malin Setzer, Länsstyrelsen i Jönköping. Nu pågår vattenmyndigheternas samråd! Just nu pågår Vattenmyndigheternas samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetnormer för Sveriges fem vattendistrikt. I förslagen beskrivs hur det står till med vattnet i respektive vattendistrikt, vilka åtgärder som behöver genomföras och vad som redan har gjorts. Men har man tänkt rätt? Är rätt frågor prioriterade? Saknas något? Vattenmyndigheten vill veta vad du tycker, det är nu du kan påverka! Därför anordnas samrådsmöten på olika orter inom Södra Östersjöns vattendistrikt, relevanta för Vätternområdet är: Linköping 22 jan Falköping 27 jan Motala 26 februari Läs Vattenmyndighetens senaste nyhetsbrev. Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern Förvaltningsplanen för fisk och fiske i Vättern ska utvärderas och därefter uppdateras. Den nya förvaltningsplanen ska utgöra ett riktgivande dokument för arbetet med en adaptiv och ekosystembaserad fisk- och fiskeförvaltning i Vättern Vätternvårdsförbundet kommer, inom ramen för samförvaltningen av Vättern, att ansvara för framtagningen av en ny förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern, i samråd med berörda aktörer med koppling till fisk och fiske i Vättern. Förvaltningsplanen är ett samverkansdokument och ska användas som ett planeringsverktyg, vilket anger riktlinjer och mål samt åtgärder för den framtida förvaltningen av fisken och fisket i Vättern. Tidigare Förvaltningsplan för Vättern hittar du här Mer information om arbetet kring nya Förvaltningsplanen för Vättern finns här Ny undersökning av fritidsfisket påbörjas Under 2015 kommer länsstyrelserna runt Vättern genomföra en enkätundersökning över fritidsfisket på Vättern samt kompletterande fältobservationer av fritidsfiskets omfattning. Vårt mål är att skapa en aktuell bild av fritidsfiskets omfattning och fångst, både vad som tas upp och vad återutsätts efter fångst. Uppgifterna är viktiga för att Vätterns fisk och kräftor ska kunna förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. Fritidsfiskeundersökningen kan även visa hur många som fiskar på Vättern, vilket är viktigt för att visa på Vätterns betydelse för bygden runt sjön. Enkäten kommer att skickas ut först vid årsskiftet 2015/2016, men fältobservationer kommer att ske kontinuerligt under hela året. Fältobservationer kommer göras av frivilliga fritidsfiskare som fiskar på sjön, personer som vistas mycket i

5 personer som vistas mycket i hamnområden samt av fisketillsynsmän. Vill du delta i datainsamling och besvarar enkät samt mer information om fritidsfiskeundersökningen hittar du på Vätternvårdsförbundets webbplats. För mer information: Rasmus Linderfalk, Länsstyrelsen i Jönköping Kalendarium om diverse som berör/är runt Vättern Samrådsmöten i Vattenförvaltningen, Motala 27/2 Vatten, Avlopp, Kretslopp (VAK), Borås 19-21/ Ordinarie Förbundsstämma Vätternvårdsförbundet (Agenda 2015) Vattenstämman 2015, Svenskt Vatten, Sundsvall 29-20/ Havs-och Vattenforum, HaV, Göteborg 26-27/ European Large Lakes Symposium (ELLS) 24-28/8 2015, Joensuu, Finland Senaste publikationerna från Vätternvårdsförbundet Senaste tryckta rapporterna Rapport 118 Överlevnad hos återutsatt röding vid trollingfiske (pdf) Faktaserien (endast digitala dokument) Fakta 2014:10 Provfiske efter flodnejonöga i Vätterns tillflöden Uppfäljning av genomförda åtgärder. (pdf) Fakta 2015:1 Sammanställning av resultat från standardiseringsförsök av flugutterfiske (pdf) Vätternvårdsförbundet Redaktör: Måns Lindell Adress: Vätternvårdsförbundet, Jönköping Telefon: Webbplats: Klicka här för att avregistrera din e-postadress Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Postman

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i Jönköping PROTOKOLL Sida 1/17 2013-12-30 Malin Setzer Vätternvårdsförbundet Tel 010-223 63 61 malin.setzer@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 14. Mötets öppnande Ordförande öppnade

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län Nr 2/2009 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets styrelsesammanträde 2009-10-22 På Länsstyrelsen i Jönköpings län Deltagare: Lars Bäckström, Kjell Aldsten, Ingemar Bergbom, Tomas Karlsson, Elisabet Lennartsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2011 Sammanfattning... 2 Uppföljning av arbetsprogram för 2011... 3 Löpande arbetspunkter (16 st)... 3 Årsspecifika arbetspunkter för 2011 (8st)...

Läs mer

Anteckningar från nationella kräftkonferensen i Jönköping 27-28 November 2013

Anteckningar från nationella kräftkonferensen i Jönköping 27-28 November 2013 Molkom 2013-11-29 Anteckningar från nationella kräftkonferensen i Jönköping 27-28 November 2013 Plats: Elite Hotel Jönköping Deltagare: c:a 160 personer Moderator My Laurell Från Molkomssjöns fvof deltog

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Samtliga la nsstyrelsers anva ndning av 2013 a rs medel fra n anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats fo r arbetet enligt fo rordningen (2004:660)

Läs mer

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Västerbottens Kustfiskare -en förstudie

Västerbottens Kustfiskare -en förstudie Västerbottens Kustfiskare -en förstudie Abborrar på is. Foto: Annika Sander Christina Hammarström Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten Projektnummer: 4672-01 Umeå 2015-04-27 Innehållsförteckning:

Läs mer

Protokoll VU-möte 2010-08-31 hos Carléns Fisk, Habo kommun

Protokoll VU-möte 2010-08-31 hos Carléns Fisk, Habo kommun PROTOKOLL Nr 3/2010 Sida 1/8 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tel 036-39 50 00 Fax 036-16 71 83 E-post: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Läs mer

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 NYHETSBREV Tema: Fisket utvecklar landsbygden från Landsbygdsnätverket Nr 1 2014 Konsekvenser efter valet. Sid 3 och 4 Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 Medlem har ordet: Sid 4 Eldsjälarnas

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning 1(35) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Miljömålskommunikation

Läs mer

Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande. - en kartläggning

Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande. - en kartläggning Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande - en kartläggning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 700-1586-13 Förord Kroppskultur, skönhetsideal och genus, det är de sammantaget

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Vätternharren. Rapport nr 97 från Vätternvårdsförbundet. i samverkan med länsstyrelsernas fiskefunktioner

Vätternharren. Rapport nr 97 från Vätternvårdsförbundet. i samverkan med länsstyrelsernas fiskefunktioner Vätternharren Rapport nr 97 från Vätternvårdsförbundet i samverkan med länsstyrelsernas fiskefunktioner Rapport nr 97 från Vätternvårdsförbundet (Rapport 1-29 utgavs av Kommittén för Vätterns vattenvårds.

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport-

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport- Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten - Slutrapport- Rapporten skriven av Iiris Mäntyranta Januari 2008 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Projektets syfte och mål 4 Projektorganisation 5 Projektekonomi

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

nyheter.txt startsidan, samt utökade sökmöjligheter i listan med alla indikatorer.

nyheter.txt startsidan, samt utökade sökmöjligheter i listan med alla indikatorer. 2002-10-01 RUS nyhetsblad 1 Nyhetsbladet beskriver förberedelser för indikatorpresentationen på Miljömålsportalen. Nyhetsblad 1 (PDF-fil, 1,1 MB) 2003-04-30 Miljömålsdagarna i Göteborg 24-25 april Ett

Läs mer