Militär Ekiperings Aktiebolaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Militär Ekiperings Aktiebolaget"

Transkript

1 Auomobilkosym- Hassporafdelning, afdelning, Bindslöjds-,, Kapp- b Paraply-,, Cigarr-,p Parf ym- P f Civilskradderi-,, Reseffek- >, Dam blus- y, Skjor- >, Halsduks-,, Sko-? Handsk- P f Uniformseffek-,, Ha- b Möss-,, Unif ormsskradderi-. 5 % raba vid konan köp för 25.- kronor. 10 %, > >> )) Miliär Ekiperings Akiebolage, - Kungl. Hofleveranör - Norrmalmsorg.

2 r- i %%%#J%& B B a B $6la~föraa;ring~- J!l;fie6~olagef, a Sifad 1884, meddelar försäkring af spegelglas i fönser, dörrar, rymaer o. s. v. Slussplan 63 B (Ränmäsarehuse), Sockholm. Riksfel Allm. fel OBS.! Skyndsam och liberal skadereglering. OBS.! Fasa och billiga premier. 333%329,23399%%

3 - S. E. JOHANSSON - Karlbergsviigen Sockholm Telefoner: Riks Vasa 3 92, Alm Ombesörjer FLYTTNNGAR såväl inom Sockholm som ill och från landsoren sam ill och fran son~marsallen. Verksäller Emballering & Packning. Transporerar ALLT SLAGS GODS. Befordrar Bre4 och Pake. Spridning af Noiser, Cirkulär m. m. SPECALTE: TYNGRE FLYTTNNG.AR, såsom Pianon, Kassaskap o. d. All under full ansvarsskyldighe. Sjukbår illhandahålles. Arbee uföres af full kompeena arbeare.

4 \ Anlia och sprid kännedom om ) Sveriges oflenli (under saens ledning och konroll) w Konor i olika delar af lande. Sveriges offenliga arbesförmedling har ill uppgif a söka bereda arbesgifvare basa möjliga arbeskraf och arbessökande de arbee, hvarill de bas lampa sig. Arbee och ansallning af alla slag förmedlas, AFGFTSFRTT för arbesgifvare och arbessökande, för man och kvinnor, för biad och land, ill jordbruk och bruksrörelse, ill indusri och handverk, ill handel och sjöfar, / ill huslig arbee m. m. OBS. T Äfven illfiillig arbsskraf anskaffas. Anlifa närmase offenliga konor eller ombud! STOCKHOLMS STADS ARBETSFORMEDLNG. 11 HUFVUDKONTOR : Afdelningskon for: Regeringsgaan 107. Högbergsgaan 37, Manliga afd. Manliga afd. Riks och Allm. el Riks och Allm. el Kvinnliga afd. Kvinnliga afd.. Riks och Allm. el Riks ocli Allm. el l Föresåndaren (hufvudkonore): Riksel och Allm. e] , Expediionsid: kl. 9-4 (örd. 9-2). Telegrafadress: Förmedlingen. Obs.! Afdelningskonore är i försa hand afsed för arbessökande, bosaa å Söder, och arbesgifvare med verksamhe i denna dadsdel. Arbessökande skda allid personligen insälla sig å Arbesförmedlingen och böra vid insällelsen medhafva beyg och rekommendaioner. Arbesgifvare må afven skrifligen eller per elefon eller elegraf aflamna sina uppdrag. Obs.! Hvarje arbessökande, som hänvisas ill en arbesgifvare, medför e anvisningskor, hvilke arbesgifvaren anmodas a genas ifylla och aersända ill Arbesfiirmedlingen.

5 ~x~ressb~rd 8r Flyningsbyrå Rikselefon ,411m. elefon verksäller flyningar och ransporer af rese f gods m. m. = Försäljer Anraci, Huse hållskol, Ved och' Bris = keer m. m. = Advokaen SVEN LUNDWALL Konor: S. Nygaan 36, 2 r. Eabl. år Räegångar (afven i landsoren), inkasseringar, konkurs- och serbhusuredningar, arfskifen, släkforskning) konrak, prookollsföring vid sammanräden, bolagsbildning, firmaregisreringar sam öfriga juridiska uppdrag, Konorsid: kl Personlig moagningsid: kl i; 2-'/,4. Fasighesafdelning: K. A. Wicksrom. -- *-- - Riksel. Shlmsel , 2420 o o Telegrafadress: >Lundwi».

6 F 111 Vi uföra all slaic)s 111 lillioa priser. Hogoran uiförande. Maskinskrif ning iii 52 Vaserlånggaan 52 c < (d P,:.c, (d U) (D U) C #(d 3 L o.c, U) V) l+ 7 m P, r+ ' :(d!j 3 52 Vaserlånggaan 52, TELEFONER : Kuverskrif ning Allm Riks Saden 1 29 Beygsafskrifning & Hekografering, Honiep limas. Snabb expediion. OBS. Vi uföra ajcven arbeen fdn landsoren, hvilka Runna illsändas oss per pos och åersändas desamma å de af kunderna angifna ider och orer Vi bejqna oss endas af försklassiga maskiner. 111 L -J

7 19 TEGNERSGATAN 19 (Norra Expressbyrh) Telegrafadress: EXPRESSKOMPAN Telefoner: Allm. *8 81 & Flyningar, Emballeringar, Packningar inom Sockholm, landsoren sam ulande. Egna häsar Sjukransporer med Silles paenerade sjukbår. Transporerar Pianon, Flyglar, Kassaskåp. Spridning af Kor, Cirkulär och Noiser. Befordrar Bref och Pake. - Riks 1702, Allm & Möbler moagas för magasinering i lokaler med viimeledning. e

8 -P Aeffergui~f 4 Löfgreq TAPET-AFFAR plikselefon S T 0 C K H 0 L M. %lm.?lefon R GEörsaljningsmagasin : 1 & 3 Humlegårdsgaan 1 & 3. Sörsa lager af sueqska, Franska, Zyska uch Engelsk Tapeer, Bårder och Dekoraion sam Takroseer, Rullgardiner, Gardinkornischer, Poriär-Sänger, Gardinhållare och Papp m. m. ill billigase priser P-p. -- -p 8 Oxorgsgaan 8. STOCKHOLM. - Allm. elecfan Rikselefon Birädande af exam. juris. Konorsid: kl. 10 f. m. ill 4 e. m. Byrån aager sig räegångars uföranile vid alla svenska domsolar sam inkasseringar, förmedlar köp af fas egendom, inleder affarsföreag och uppräar bouppeckningar, esamenen och äkenskapsförord. Därjäme vill byrån använda synnerlig bemödande på a medla mellan vis ande, som vi!ja förlikas uan räegång, sam a söka isadkomma ackord mellan galdi inarer och borgenärer uan konkurs.

9 ,.*:**:**3*:**:**:**:**:**:**:**:**:**:**:**:**:*. *:* *:* *:* 8 +:+ Bilägare lande rund! +:+ *:* Q *:* *:* +:+ Sänd Edra defeka gummiringar för reparaion. ngen ring *:* bör kasseras, förr an Ni få omdöme om densamma. +:+ *:* De sörsa skador repareras under full garani. - Billiga priser! 8 +:+ *:+ Fullsändig Specialverksad för re- +:+ *. - *:* Q paraion af alla slags auomobilringar. e> *:* *:* +:+ Lager af nya ringar, af olika marken och prislägen, sam be- Q *:* gagnade, reparerade yierringar och lufslangar finnas allid ill salu. e:+ Kasserade auomobilringar uppköpas ill högsa pris. +> *> *> *:* *z* +:e HAGAGATAN 18, STOCKHOLM. *:e *:* *Z* Riksel. Vasa Allm. Tel *i. ' *e* *:e*:*. *:**3*:**:**:**:*. Svarfveri & Snickeri. Eablerad 4 Sockholm år Fabriken förlagd i Bromsfen från den 1 Okober med posadress Almedal, Bromsen. ' Specialillverkning af Gardinsänger, Gardinroseer, Afdelnings- och Fönserskär- mar, kälade och runda Ledsänger för rappor. Dessuom uföres all slags svarfning för byggnader och möbler, gröfre och finare Snickeriarbeen m. m. Telefoner: Allm. Bromsen 11. Y $ Riks 12.

10 PANOFABRK Fabriksmarke. 7 Oxorgsgaan 7 STOCKHOLM ALLM \ Prisbelönade med försa pris och Guldmedalj vid indusriusällningarna i Lund 1907, Sockholm 1909, ensam Guldmedalj i Falkoping 1910, i Halmsad Högsa umärkelse vid Baliska usällningen i Malmö V OqcLAq af förnämsa fabrika p& lager. i Reparaioner och Samningar af Pianinon och Orglar uföras.

11 Öserlanggaan STOCKHOLM 43 Tillverkning och lager af alla slags Skeppslanernor med cerifika, Salongslampor, L jussakar, Hylamporo.Sko1 ykor, Pollebössor,Nlislurar, Loggar, Oljespruor, Smö~jkarpnor, Lampdelar, Glas och Vekar m. 'm. Uför på besallning alla slags Bleck- och Plaslagelriarbeen ill billigase priser. Umark förenning af Kopparkärl. piksel Allm. Tel *:* i 35 Birgerjarlsgaan 35 b Rikselefon Allm. elefon Rekommenderar försklassig arbee i förening med snabb och punklig uförande sam modera pris. m Specialié: Handoa. f Finsrykning och Gardinsrykning m. m. f i OBS.! nga fräande syror användas. Alla kläder äro OBS.! j = söld- och brandförsäkrade. Kläderna hämas genas =? efer anmälan ill ofvansående elefonnummer. Öppe från 8 f. m. ill 7 e. m. a 7?

12 Sockholms Hoece Edandels- och Ban klgroverk, BjulelsRi Lid!lsin~ii~, Sockholm, Mise~arniielsgaan 18 B. R Ouningskonfor. A Högre avd. mosv. fordr. f. inr. i saens verk. 1nr:fordr.: A, arskurs, realskoleex., be. fr. flicksk. ell. 5 kl. a. 1.; B, årskurs, be. fr. folksk.; C, l/,-arskurs, lägs folkskolebildn.; D, l/,-arskurs (h avd.), sudenex. eli. be. fr. R o. 3 m. kurser. Ensk. amn.: Bokhåileri, Rakn., Skr., Senogr., Maskinskr., Korresp. o. Spr. m. m. Prospek (redo,-örelse) kosnadsfr. Anmäln. dagl. 27:e lasåre. kosnaddri efer sluad lärokurs. nnehavare av Sverf ges p l a s e - r Handelsskoleelevers Plasförmedlings- - Byrå akenskapsföring. läggning, -Bokborin videsing, Bversän., Renskrivn. o. Duplicering billig. Shlms Riikenska,os- o. Renskrivn:s-Byrå, Sockholm, Masersamuelsg. 19 B, 2 r. Gr R , A ,2-6. Hornsgaan 64 B Sockholm Riksel Konorsid Allm. el. Söder nnehafvare: Jur. Kand., e. o. Hofräsno. E. Andersson och A. Magne. Träffas sälrras 10-'/,l f. m., 3-'1, 5 e. m. Uför alla juridiska uppdrag såsom: Räegångar, Gevakningar, nkasseringar, Upp= räande af Tesamenen, Akenskapsförord, Bo= uppeckningar, Köpekonrak sam i öfrig alla legala handlingar. - \ e Moderaa arfvoden. '=Sal

13 STOCKHOLM Riksel Allm. Tel , Telegramadress : GOTAAFFAR. Byggnadsarik Grani- och Kalksensarbeen, Mur-, Fasad= och Takegel, Glase= rad Beklädnadsegel, Badansal-sen, Asfal, Cemen, Gips, Kalk, Goudron, Beck, Tjära, Trävaror, Snickerier, Parkegolf, Rev. Maor, Korksen, Marmor, Marmorcemen, Asf. Tak- och Förhyd= ningspapp, Golf= och Trooarplaor, Glaserade Beklädnadsplaor, Fasadpus B Lihin w, Gipsdekoraionsariklar, Kakelugnar, Kakel- ugnsplanar, Kakelugnssmide, Byggnadsgjugods, Köksspislar, Va- envärmare, Kaminer, Fönserglas, Trådglas, Ljusbrunnsglas, Ven= iler och Galler, Saniärekniska ariklar: Badkaminer, Badkar, ~iskboid, Tväsäll, Kloseer af rä sam Byggnadsbeslag och Smiden af alla slag. BYGGNADSFACKUTSTALLNNG 4 BARNHUSGATAN 4 Riks Allm. el &

14 A' - -o f i X Ci P f 1 26 Jakobsbergsgaan 26 Rikselefon So~kholmsel. nneh.: KARL MOBERG. Rikselefon Soikholmsel. f l l Snabba cykelbud. Transporer ill båar och åg. Pianoransporer. Möbelransporer. FLYTTNNGAR såväl inom som ufom Sfockholm i Körslor. Packningar. 1 Emballeringar. Magasineringar. i l i ' i f i

15 P- -P -- as Nya ABiebolage sa e% m w 81 m 8 s m Q l 6 R u m a l?m m9 a na a 8 a m m R m 1111 * R s ma. m m s m m e m. mm ma B. 8. D 110 m m a m e m m 22 o. 24 Norr Malarsrand, Sockholm. R a a 11 m m s es 85 e n m m Allm. Tel. 7180, 52 19, Riksel. 5 73, 74 60, 22 35, mm a u s. m D DR m m 5 m a m mm a4 D i a m ms mm m m u mu a11 ei lda E m Krossade Koks, Hushallskol, Brikeer. i;... m5 8 ma n ma a a mm BU Erbjuder full hygieniska bad i elegana karbads- och varmlufsafdelningar. Hufvudsadens äldsa och D men. Leveranor ill e fleral 9 sorre resauraner och privafamiljer. Allm , Riks

16 P- 56 JURDSKA l STADSGARDEN 20, STOCKHOLM. RKS ALLM KONTORSTD 10-4 Uför räegångar af alla slag. SPECALTE: Lskinekniska visehagor, Paenhnal oih!j!fisnial. Uför maskinbesikningar och bevakar maskinarbeens uförande. NNEHAFVARE: V. L. KLNG l -m --- -P n n O 2 O 'k Ge 8 L e Josef Carlsson g g rc O P: C1, C a &J S~dezmak~re 13 D O F: :$j 26 bunmakaregaan 26 8 c O 8 Allrn STOCKHOLM Allrn. osami C$ g 0 :s (bosad) 0 % - B a 0 2' Uför all h vad i// yrke hörer. 8 5 Klädning och monering of olfo slogs Bkdon 8 som fivrkning uf sekr och sodfor m. m. a, 8 O S ca 8 Loger och försä/jninf of oflo slag ofp u fsmedel g D Y: svompoq vöskinn, oljor och fernissor. i E : & Välgjord arbee! Billiga priser! r,ej C3 o [ ~00000n ~ ~

17 Riks Allm. Tel Filial: Präsgardsgaan 25 Allm. Tel. Soder Tillverkar och reparerar alla sorers vågar. Kröning af vågar och viker ombesörjes. Omsorgsfull arbee ill moderaa priser:

18 . Y edhandelsforeningen. nighe ens S. Badsugaan 23 & Allm. Tel Riks. Tel. Vasa Försaljer ill lägsa priser all slags Ved, afven Ribbved, alla sorers Kol och Bri- keer, sam Foogen, Gasolja m. m:

19 Akiebolage i STOCKHOLM - Riks fel. 3 48? 40 60, ghandinavien~ sörsa firma -, Suea~agen ~ Sockholmselefon: Skånska Cemengjuerie. f för Gemenarbeen. d Uför Beonggrunder, Pålningar, Järnvägs- och Vaen byggnader Armerad beong enlig flera sysem Sam arbeen af Cemen, Asfal, Mosaik och Gips. Vi koriagolf plaor! Maskinpressade Aflopps~ör af cm. diam. OBS.! Gipsdielen för eldsäkra 6jälklag och väggar. OBS.! Marmorsenhuggeri. rani ah Aolaiapla ur för innenlg gar. Rkseen föl yylnä![ir.

20 \. STOCKHOLM Brefadress : Telegramadress : Ferniss-Bolage, Sockholm. '1 ~~ernissbolage, Sockholm. Förnämsa specialfabrik i sin bransch i Skandinavien. Tillverkar alla slags: Kopalfernissor för in- och uvändiga arbeen, vagnar, ångare, segelbåar, möbler, golf, linoleummaor, jarnvaror m. m.; Sprifernissor, svara, bruna, färglösa och kulöra; Glasyrer för bryggeribehof, gjuerimodeller och maskiner; Maskinfarger, maa; Lackfärger för person- och godsvagnar; Japanlack, hvi, svar och kulör; Fernissor för Bok-, Sen- och Bleck-Tryck; Färger för Bok-, Sen- och Bleck~Tryck, svara och kulöra ; Valsmassa och Valsgjuning; Pusmedlen.Triumf 8 och 2 Fern01 x. Expor ill FNL&ND, NORGE och DHN.hf&RK- l l Rikselefon : Allmänna elefon: Järn viigsadress : Sockholm & Albano

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det - 41-, - 42 - \ il /, meddelar' försäkring ap spegelglas, ~. ~, dörrar, trymåer o. s. v... f ~ _. Slu~~pJan.,~3 B (R.äl1tmästarehuse.n,, \' Stockholm. '\ ' ' Rikstel. 4~ 24. Allm. tel, 26 96, 20658. ~

Läs mer

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt Brunkebergstorg 12 STOCKHOLM Afdelning för rrthyrning af: VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt VILLOR. Afdelningar för: Inackorderingar, Försäljning af Affärer, Platsanskaffning

Läs mer

I.,Ä. Aktie~olnel, I mi f, \

I.,Ä. Aktie~olnel, I mi f, \ -, 41 - Militär Uilerinu,'~\ ~.,Ä. Aktie~olnel, m f, \, '" ~ \ ~ Automobtlkostm- Hästsport- il)" '. afdelning, afdelning,ul' ;" ~, B" ~n d&, d' OJ S-. " K Kapp- Q.p UL arap -" '~", ' Cigarr-. " Parfm-,,~

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #7 okober -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Vulkanisk hea Sid 4 Foo: BÖRJE DAHRÉN Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/ Nyiga länkar på www.uu.se/inern Försärkning

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------<'+'---

1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------<'+'--- 1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

-18- .Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128.

-18- .Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128. -18- GUSTAF CARLBERG, T r ä var u h aild l a r e..'.brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128. Lager af Örbyhus Ångsågs

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter ~ 63- PAUL ubergström ", 74 'o 76 Drottninggatan, 74 O 76 I _ Hörnet al Kungsgatan, n. b., 1. O. 2..tr. I.. Afdelningar för STOC KH o LM. Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti

Läs mer

Vi förverkligar din dröm

Vi förverkligar din dröm Vi förverkligar din dröm 25 % på alla inomhussolskydd 25 % på alla apeer Uppäck vår sora ubud med vivaror. Håll ordning på löven med lövblås från Sihl. 25 % på Pashmina-färg från Alcro. Måla dina loppisfynd.

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Taxor och ordningsföreskrifter.

Taxor och ordningsföreskrifter. [4877] [4877] H. H. Taxor och ordningsföreskrifter. Taxor och ordningsföreskrifter. T a x a å hamnafgifter i Stockholm. A) för fartyg: \:0) För fartyg af mera än 10 ton. ajgift.pliktig dräktighet skall

Läs mer