I.,Ä. Aktie~olnel, I mi f, \

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I.,Ä. Aktie~olnel, I mi f, \"

Transkript

1 -, 41 - Militär Uilerinu,'~\ ~.,Ä. Aktie~olnel, m f, \, '" ~ \ ~ Automobtlkostm- Hästsport- il)" '. afdelning, afdelning,ul' ;" ~, B" ~n d&, d' OJ S-. " K Kapp- Q.p UL arap -" '~", ' Cigarr-. " Parfm-,,~ " 1/ ", Civilskrädderi- "Reseffekt- i ~ \ ~,!D Damblus- "Skjort- ", l~," Halsd~ks- " Sko-, Handsk- ' "Uniformseffekt- ".. ' 5 % rabatt vid kontant köp för 25.- kronor..10 % > > " > > > E, Militär Ekiperings Aktiebolaget - Kungl. Hofleverantör - Norrmalmstorg. '

2 ,, Svens~a ' f / G a s tö r s,ä ~ r in,o s A~tie~olaoet. ' Stiftadt 1884, / meddelar försäkring af spegelglas l fönster, dörrar, trmåer o. s. v,. ~ Slussplan '63 B (Räntmästarehuset), Stockholm. lj;kstel Allm. tel. 2696, OBS. l Skndsam och liberal skadereglering. Qf1S.l fasta och billiga premier. )

3 - 43- /..". A:B.NORDSTRÖMS LNBANOR STOCKHOLM. 1- \',:1

4 - 44- Anlita och sprid kännedom om Sveriges offentliga,' arb8tsförm8~ling (under statens ledning och kontroll) HUVUDKONTOR, Regeringsgatan 107. Manliga expeditionen, öppen kl. 7-4 (dag före helgd. 7--2), med följande avdelningar : Avdelning för rkesarbetare, riks- och allm. tel Bleck ochplåtslagerirket, särskild avd., kl. 8-10} Regeringsg. 86,.lfålerirket, särskild avd., kl riks- och allm, tel. 5!j1 64. Avdelning för fabriks- och grovarbetare, rikstel och allm. tel Avdelning för kontors-, butiks- och lagerpersonal, \"sjukvårdspersonal, springpojkar m. fl., riks- och allm. tel Kvinnliga expeditionen, öppen kl. 9-4, (dag före helgd. 9-2),. med följande avdelningar: Avdelning för tjänarinnor, hushållerskor, bushållsfröknar. värdinnor m. fl. rikstel. 4047, allm. tel och 14 7ö~ Avdelning för koniors-, butiks- och lagerpersonal, springflickor m. fl., rikstel. 4047, allm. tel och Avdelning för barnsköterskor och sjukvårdspersonal, rikstel. 4047, al1m. tel och Avdelning för tvätt- och rengöringsar:,beterskor, restaurantpersonal, fabriksoch rkesarbeterskor 111. [l., rikstel , allm. tel FLALKONTOR, Högbergsgatan 37. lanliga'expeditionen, kl. 7-4 (dag före helgd. 7-2), riks- och al1m. tel , Kvinnliga expeditionen, kl. 9-4 (dag före helgd. 9--2), riks- och allra. tel, Föreståndaren (Hnkudkol~toret), säkrast d , rikstel. 4297, allm.. tel Telegrafadress : Förmedlingen. Obs.! Filialkontoret är i första hand avsett för arbetssökande, bosatta å Söder, och arbetsgivare med verksamhet i denna stadsdel. fråga om förmedling till jordbruket med binäringar hänvisas till Stockholms läns arbetsförmedling, Klara Södra Krkogata 18. Arbete och anställning av alla slag f"ormedlas avgiftsfritt.

5 - 45,- Telegrafadress. DUBBELGREN. KÖPER OCH SÄLJER EGENDOMAR OCH FASTGHETER ;~----_.._..._--~--- LEJDSTRÖM & SKOG, ELEKTRSK ~FFÄR l ~. ST. / SVEAVÄGEN 96 TEL Uppsätter och Reparerar:' Försäljer:,. Belsningar i Automobiler och Motorbåtar. Ringledningar. Lokaltelefoner. \ Elektriska' Portlås. Elektr. ledningsmateriel..gfödlarnpor., Tändstift. Batterier. Ficklampor etc.

6 r ELEKTRSK A FFÄ R & '. " ',REPARATONSVERKSTAD 38 OD~NGA TAN 38 ALLM. TEL. VASA RKSTEL. Utför uppsättningar och reparationer ap Lokaltelefoner, Elektriska Ringledningar, Portiås, Signalanordningar, Brand-.:..\: Tjuualarnier, Äskledare. Bil-.:..\: Båibelqsninq samt Reparationer au alla slags maskiner och apparater m. m. Armatur, Lampor och tillbehör till billiga priser, KOSTNADSFÖRSLAG PÄ BEGÄRAN. f / EFTEH KL. 6 E. M. SÖDER 5489 t zla

7 -,:' ) ~ t ;,.1~~G'LLBERG8'$ -,t ' r ' - t,! ETU,.-& PORTFÖLj- t ",$' 'FABRK 't, t : 36 Hamngatan 36, STOCKHOLM., ~' - \ Allm. Tel Riks-Tel " ~,. t- -- $ ~,. Fabrik för alla slags Etuier för smcken, silfver- $' ~\ J varor, profkollektioner m. m. t, ;\, ~, Schatull för matsilfver. t,,'~"'-l. \ nredning för matsilfver i buffetlådor. $ _..:';',,'~. Plå~bö~ker, Portmonnäer, Portföljer, ~ \ Adresspärmar m. m. # " -..'r t ~ :.C',,:r Montering af läderplastik och broderier. 'i' ~ll,~"~ ~'t. ~ ~~ ~'t. '' {::!' i..,.)~-##-_##----._"",_.:.,,}',....' -.,A~-~--~-r - 47-,J-

8 Fefferguisf -48- T APET-AFF :Rikstelefon so ss. STO\CKHOLM *-----.~ L.öfgrert.. AR ~örsäljningsmttgasin : 1 & 3 Humlegårdsgatan t & 3. $törsta lager af ttum. Telefon ss Suenska, Franska, <LsKa och EngelsKa Tapeter, Bårder och Dekorationer samt Takrosetter, Rullgardiner, Gardinkornischer, Portiär-Stänger, Gardinhållare och Papp m. m. till billigaste priser ' Jakobs E~ppess nnehavare: A. TELjSTEDT 6 LAST1A<AREGATAN6 Rikste1efon Al/m. Telefon 2842 Of1BESÖRjER NED STÖRSTA ONSORG: Flttninga~ Packninga~ Resgodstransporter, Förtullning, Affärsbu~ Ckelbudm. m. OBS.! Sngga och vana Paf:kmän och Expressarbetare. OBS.! ", , '"11' f

9 \>,. J r, r3'~;:~~nnqvst Svarfveri & 'Snickeri. Etablerad i ~tockholm år ~882. \: t ' \ fabriken förlagd i Bromsten från den 1 Oktober 1911 L,\, med. postadress Alm.edal, Brom.sten. ~pecialtijlver,k.nini Gardinstänger, Gardinro;etter, ~!delning~- 'mar,! kälade och af och fönsterskär- runda Ledstänger för trappor. Dessutom utföres all slags svarfning för bggnader och möbler, gröfre och finare Snickeriarbeten m. m. 'l::elefoner: Allm. Bromsten 11. " Riks " o O O bil o '~ Josef Carlsson, ' o ;> ~'o, ~ Sadelmakare.[ B o s:: ciq o.8 g 32 Luntmakaregatan 32 < B :~ Allm STOCKHOLM Allm.Ö,qterm ~ ' 'O ~ R; t === (bostad) ~' o O a O 'o O ~ ~ _. o. o.8 ~. Vtför all(h,:,ad till rhet rdrer: ~ B o ~ ~ ;0 o Klädning och montering af alla slags dkdon =:l o. 'o e,o.ls ~ samt tillverhning af se/ar och sadlar m. m. ~.B :8.~ Lagerochförsäljni~g åt 0110 slag atputsme(fel, 'Eo8 :8 ~ svampar, tvåttskinn. oljor och fernissor. i:.o o =:l o,';':8 ~ Välgjudt arbete! Billiga priser! 8' :"'0,'o ;~r9~d~~~2~~~%~rp~9pbc.t~qrtr999\9~9qp,9q9ptlog~p.9q,p.cjj?9s

10 STOCKHOLMS 5 5 LEXPRESS 5 : G. S(ÖLDBERG. : nnehavare: Sture Patke Föreståndare: G. Stöldberg : 31 JAKOBSBERGSGATAN ~l : : Riks-Telefon Sthlms- Telefon ~J 32 : s, : Utför flttningar, emball. och : : transporter under garanti. : Magasinering av möbler. Snabba Ckelbud och Expressbud. _..,.... : OBS.! Specialite : Pia"n~transporter. OBS.! : """'R'".... -

11 - 51- \ \', -;;; Tillverkning och lager af alla slags Skeppslanternor, l, \. m.ed ce,rtltlkat, Salongslampor, Lufthuf'var, af' koppar, Båtbo~ar. Ljusstakar, Httla~pop' " och Sk ()t'tlktor. Pollettbössor~ M"stlura~: Loggar, Oljesprutor, Sm.örjkannor, Lamp.,;,,delar, Glas och Vekar m. m. Utför på hesfållning alla siag~k, \ Bleck- och Plåtslageriarbeten till billigaste prise:r', Utmärkt förtenning af Kopparkärl. J,ll' 1l.ikstel DUm. Tel. 27 J4. ~ ,' ' ' l..' '.,, ' r ~. ': f V/ANTON L()VKVSTl \ ~,..., r. 'ELEKTRSK AFFÄR & REPARATONSVERKSTAD 5 '.1 : 11 VEGAGATA~ l, STOCKHOLM :,\ 5'. Allm ' 'l. Al'lm : 5Ft ::,1* ' : ~( 5~~Utför uppsättningar och reparationer av Lokaltelefoner; i~' :.'" Elektriska Ringledningar, Portlås. Signalanordningar, Brand-,:~ 5' s: Tjuvalarrner.: Askledare;.en..s Bålb'elsnihg sa~t 'K~aff. J~ : \J och Belsningsanläggningar i landsorten. Reparationer av:. k' h '1 j" :.1 a a s ags mas mer oc apparater m. m..:\, " ' 5:' Armatur, LiNTlpOr och Tillbehör" till Billiga Priser. i'j '7' ~, ~.,"#.' '' "..,~" "E KOSTNADSFöRSLAG pa BEGARAN. i, ::~ ~ t :'';. ::'c' l, :." Söndagar samt vardagar efter kl. 7 e. m. A. T :: :x :"\t".'.(.'.,,... ~'-"\' "C' 4~"'1\r.,,,,..:\~ :~~~~~l~ ~~~.~.:~~~:~~.~~~.:~~ ~.~.~:~ - \ \

12 , Stockhohns Högre :. ",a nde,1s 'oe 11, 'Ba n k ä rove rk, Björ!tedl!ka Hndel!in!titntet, Stockholm, '" Mästersamllelsgatan 19 B. R Öuningskontor. A ;X ~ Prospekt på begäran. Anmälningar och inträde dagligen av -'l' elever med realskole- och studentexamen, betg från Ring 2. +0" ( 5 kl. allmänt läroverk, flick- och folkskola. 1-, 2- o. l/. års- tj" en. ",o s imt 3 månaders kurser. Specialkurserj Bokhåileri, Räkning, Skrivning, Stenografi, Maskinskrivning, Korrespondens och Språk. 29:e läsåret. p a t s e r kostnadsfritt efter slutad lärokurs. limehavare av Sveriges. Handelsskoleelevers -,=»lat.sförm.edlings- =::======== Brå. R äkenskapsföring. lr BokMPpläggning, Bokföring, Bokslut, Revidering, Oversättningar, Ren-, skrivning och Duplicering billigt. Stockholms R'Ukenskaps- och Renskrlvnin2S-Brå,, Rikstel. 81 )/; MÄSTERSAMUELSGATAN 19 B, 2 tro Allm: tel. 120 'i Humlegårdsgatan nnehefvere: Carl Jansson (Grundad 1890) Ombesörjer, Begrafningar, Balsameringaroch allt inom branschen. Order till landsorten expo pr omgående.,, 1l1l111l1ll1l1l1ll1l11l1ll1l1ll Billiga 'priser l 1l1l11l11l1l ll1 Affären Rikstel. O: 347. Allm, tel Bostadstel. Riks , Allm

13 , ', t..\ ',, ", /; jo,...~... r ".' ;. ilysk PALSY lrumport:i.,, 'A. SEJENETDYOFF. r...,',': REGERNGSGATAN 27, STOCKHOLM.! J" Rikstel. Norr g 98. Allm.xtel. 1'2{313. FLlRL: GÖTE,BORG, MRGRSNSGRTRN 3. ' ~...-- ~.. ~.,.' =, DREKT MPORT AF ALLA SORTERS SKNN, SASOM: Persianer, Mård, Zobel,, '. Utter, Skunks, Räfvar, Nu~ : tria, Nerz, Hermelin, Grå-' l, verk, Chinchilla, Bisam., '. Alla sorters Muffar, Boas, J! ' i 'Pälsar och Kappor på l~~ ''.t.. ger. Reparationer utföras..'..l ',.,,. väl och billigt. Skinnvaror., emottagas till förvaring öf~1 '. ver sommaren.' Utför ke~1 '. '-misk tvätt Skinnber,~dning ~ : emottages..1 '.' '.'.~. ", \ \. '... ~ D ; '\. l" _\ l

14

15 . t,.. -;)[)-, \' \ \ /. ' ""'ii,,o, ~"i.. ' { -. DDDDDDODDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOObOOODDDOODDD D " \. '1': O stallil.pen'~ "', 19 Sibllegatan 19 " '. ', A"-'-.' D ~ Svetsning Björklund &. Norlings Repacition av alla s\~, SVETSNNGS & av.alla slag, utföt~s,.. 'Mak. Reparat'ioris~erk~t,ad':"{å~Yklar såväl, av' v.:.\ '.\ " jsoch,~ ; Skepparegatan 7, Stockhol":,',,, stål, J~rnl'l' ;Allm. Tel Bostadstel.Liljeh. 255,ne kl ar.,. ~gjutgods,.. ';iit~. m. m. mässing" utföres koppar,'bl, väl. aluminium' ':.välgjort arbete garanteras till billiga priser', \ samt': \ Svetsnirrgsarbete utföre~även utom stallen Förtenning...e'.,""',4,38. STqCKHOLM '.8 ' l uw. J. Rikstel. Ö:!, "8 '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -,-8,OS. '. 'K'. h l' V : 8 " S r öper oc sä J er irister. 80 ~':,!; 'L~tteroch 'Dragningslistor, D -:. till alla varulotterier säljas. g 'g === Brefbesveres omgåend~. ===. 8 ''''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~.0 O O 'd a,..... "0 OOOOCOCOODOOOODDOOOOOOOOOODODODDOODOODOOODDDDODGOO skärning Allt årbete hämtas och hemsändes l" m. m. l ntet arbete är för stort och intet för litet \

16 - 56- P~~~~~~-~~~~~Es!st ~- - ~ ~ ', " ~ t./~, "'~, ~ HOTf[l(XPRfSSf ~ - / ~ ~- BRGER JARLSGATAN 33 i Rikstel , -Am. tel. Br Ar~. tel i ~ i ~ ~ ~ ~ SNABBASTE EXPEDTON AF,RESGODS TLL ~ ~ O~:L~~~~~~~~~~~~ i PORTER,BUDSKCKNNGÅR,' ',o ~!, STORRE FLYTJ:-NNGAR ~ i M. M., M. M. fq ~','.',' ":',.""., h,",.",. ".""" "..., i i OB8.! 1iB:ai~~~~~~~~~iE$QB:ai~ j~'':.~~:d~e:;,~~,~~t:~~~;n~e::,,~/~,':d.:,"~dgn,'

17 1_ 57,,_ EGÄR OfFERT FRAN AKTEBOLt\GET ~ln6shalm5fufabrk STOc...KHOu\ L-._~ _._-_._------_.~'.,. Rikstel. ÖsterlJl. fl 48 '", Sthlms tel Rikstel. Österm.ll 48 Sthlms-tel B Ekman'~' Veloctped- '& Mek.. Verkstad g Banergatan 8.försäljer 'velocipederna'» Rambler- och» Sverige» Gummiringar, velocipeddelaroch tillbehör alltid på lager. Joelsson < " -; j' Utför:,d,A 'l- Velociped- och - Kaminreparationer,t ; samt alla mindrek,'1l~~!-,arbeten,fort, väloch till biuiga~te;pdser,.,;,':, ~\ \

18 -58- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ :i: A.-B. SYENSKA :i: ~ :i: AUERKOMPANET :!: ~ ~.:. UPPLANDS GATAN 7.:. ~ :i: Riks e Allm. Tel.: Telegramadr.: Bekauer. :i: ~ ~ ~ ~.:. Elllros- O /1118'r s-O. fleklrltllelsbrl1l1sthell.:..:...~..._....:. ~,Y Y Y.:. STÖRSTA LAGER Af ALLT NOM GASBRANSCHEN.:. ~.:. såsom.:. :i: Graetzin-. och Auerlampor, Glas, Kupor, Gas- :i: :i: spislar, Gasugnar för stekning, bakning och \ :i: ~.:. rumsuppvärmning, Gaskök, Gasstrkjärn, Gas-.:.,.:. slangar m. m..:. '~ Y.:. Specialitet:.:.,.:. GR~ETZNBELYSNNG.:..:. Billigaste existerande belsning med bländande bvitt liu»:.:~ ~ ~.:. " ELEKTRSK MATERELl ( STORT URVAL.:. :i:1. slis~m ~.. :!: :i: Kronor, Amplar, Pendlar, Bordsstakar. Metall :i:.:. :. trådslampor, Kokkärl, Strkjärn.Proppar me..m..:..,.~. Y' l Y Y ~~~~~~,

19 ! tf.~ ":.:. { 1 ~.~~, ~l;~'_ ~,,,', ~:,\.'.. ".~_:~.~,~_.j,.;~ ~.,.\,~\ '.=.l... -,... '\.. 'Te/egrafadress:.' ;:""-1' '., "CENEfff,G.UUl ER/ET u " " i "j.\, : 1 "... A/B 'sls.,~:. 11.': CEETGJUTERET,Si "l.,.. ~. 11- ~ungsg(lt~n 5,5." \~!"$T()CKHOLM;~~ - il-' -.RikS och- Sth/ms-Te/. ~'SJ!ANSJ<A CEN~NTGJ.UT~RET"" ; t:1 '""», "., Sveriges största entreprenadfirma o'>,. inom _ ii :; Betong- samt Väg-och ~ attenbggnadsfac~e~: - i lo" Utfara '\ ""'- Jil Betonggrunder, Betongskelett för Husbggnader, ;;:i!~';',(t',hamn- och Vattenkraftanläggningar,. "'''1 1 ':>1~pddringar, Brobggnader, Tunnelsprängni~gar,'.,',.f._: " >Järnvägsbggnader m. in. "....~'fl '",. '", ':: \"1. l Tillverka och försälja från eg'!a fabriker: :~': j(.\ ( (l, le /.' 1" c.~m.. '.le.n.t.:..r.ör,(fo.:.r a.fl?pj~ledningar),,.:......,,;.1:'.. j Trottoarplattor, "\'i,..j, Victpria- och Mpsaikgofplattor",. ::~;.[, j'll Tegel. och Plattor af Slaggbetong (för mellanväggar): (:l: ~:~ '...; ' Pips, GipsdieleiJ \och Gipsplattor.(för mellanväggar),. l f Rex-Tegel (betonghåltegel för husbggnader) i;~i " ---- ( ll~jl,ourit «(~~aqpl1tsningsm~terial), ' "." "~".!:'~:\1' ' ~ j l, Trap,pOf:, ~fl'.,cement OC~' Mosaik,,,!:::J. ' l.,lir ~s_!~(.,och Marmora~beten.,., l>;;;. j:~,:~~:i;',,,:'~' ~'~d '.,,..!.,.', ~;;;.. ii ': ":':"'::;;;1 / '

20 fern'ss ~AK { T E B OLA GET ~ ' Fabrik-och kontor: " Roslagsgatan, 64, Stoc~holm. < / ralegramadress : Fernissbo.aget Brefadress: Stockholsn 19 Järnvägs~dress: Albano SKA,NDNAVENS : Rikstelefon318, Allm. Telefon 5037, _'_1' ' " förnämsta specielfebtik för tillverkning af alla slag af, Svarta och kulörta trckfärger samt hjälpmedel för grafisk industri, Kopalfernissor för in. och, utvändiga' arbeten, industri, järn.vägar, ångare,.~ö~ler m. m., Siccativ och alla slags torkpreparater,. Spritfernissor och glasrer for maskiner och modeller, etc., Japanlack (Albanol), hvit, svart och kulört, Lackfärger, Samtliga lacker, far- M ki f" as n arger, ger och för all skddsmedel s~v~lkemisk. Ugnslacker, elektrisk och mekanisk Soda- och srebeständiga färger, industri levereras efter önskan och efter in. Sprit- och petroleumbeständiga färger, sända strkning, prof. för såväl doppning Rostskddsfärger och rostskddsmedel, som sprutning.. ( C~menlol, bästa sodabeständiga skddsfärg,.för cement-, te. gel. och trägolf i fabriker och lager- m. fl. lokaler, " Kitt och alla slags skddspreparater, för kemisk, elektrisk och mekanisk, industri., GÖTEBORG: G. V. W. Kjellgren REPRESENTANTER:, KRiSTlANlA: " HELSiNGFORS: J. W. Luth Hardi Finell,

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det - 41-, - 42 - \ il /, meddelar' försäkring ap spegelglas, ~. ~, dörrar, trymåer o. s. v... f ~ _. Slu~~pJan.,~3 B (R.äl1tmästarehuse.n,, \' Stockholm. '\ ' ' Rikstel. 4~ 24. Allm. tel, 26 96, 20658. ~

Läs mer

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt Brunkebergstorg 12 STOCKHOLM Afdelning för rrthyrning af: VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt VILLOR. Afdelningar för: Inackorderingar, Försäljning af Affärer, Platsanskaffning

Läs mer

-18- .Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128.

-18- .Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128. -18- GUSTAF CARLBERG, T r ä var u h aild l a r e..'.brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128. Lager af Örbyhus Ångsågs

Läs mer

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter ~ 63- PAUL ubergström ", 74 'o 76 Drottninggatan, 74 O 76 I _ Hörnet al Kungsgatan, n. b., 1. O. 2..tr. I.. Afdelningar för STOC KH o LM. Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

~- Georg Ru ~eb~r~. ~

~- Georg Ru ~eb~r~. ~ ~- Georg Ru ~eb~r~. ~ HERNÖSAND. Köpmangatan N:o 1 Köpmangatan N:o 1. Största och bäst välsorterade lager på platsen af: Svarta och KuuJrta J S k i n n va ro r Klädningstyger Ga'1'neringsartiklar och Sy'beh/Jr.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Omslaget. phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Detta nummers omslagsbilder hör samman med dei tvä av Tomas Söderbloms. Redaktionens adress:

Omslaget. phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Detta nummers omslagsbilder hör samman med dei tvä av Tomas Söderbloms. Redaktionens adress: Omslaget Redaktionens adress: Ove Svensson Rädavägen 26B 431 36 Mölndal Tel 031-873020 phonetiken@stsf.org webadress: http://www.stsf.org Medarbetare Mats Andersson Ulf Collovin LeifKindahl Henrik Lundin

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Bästa inköpskälla. J. W. Johanson & C:o. andberg. Carl SundbBrgs HBparationSVBrhstad Kum la Tel. 435. Hddur MagnussonsGarnallär El L IL E I S.

Bästa inköpskälla. J. W. Johanson & C:o. andberg. Carl SundbBrgs HBparationSVBrhstad Kum la Tel. 435. Hddur MagnussonsGarnallär El L IL E I S. ~~J~ I /-- j j o Moderna, Porträtt och Förstoringar i stiliga ramar Kom ihåg förstoring å varje heldussinbeställning fotos! Kameror, Väskor, Stativ, Självavtryckare, Album, ~lixtljus Atelier &. Fo tomagasin

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

Annons- Perssons. Bollebygd 033-28 50 50 Måndag -Fredag 8-20 Lördag-Söndag 9-18 Vi fyller 100 år. Fläskytterfilé. grillkryddad. /kg. o.p. 79.

Annons- Perssons. Bollebygd 033-28 50 50 Måndag -Fredag 8-20 Lördag-Söndag 9-18 Vi fyller 100 år. Fläskytterfilé. grillkryddad. /kg. o.p. 79. Till alla hushåll och företag i Bollebygd Hultafors Olsfors Töllsjö Hindås Hällingsjö Härryda Rävlanda Hyssna Sätila Hedared Sandared Sandhult Sjömarken DIN LOKALA TIDNING! Nummer 7 Årgång 37 Tisdagen

Läs mer

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Redaktionens adress: Mikael Tegner PI 2631 441 96 Alingsås Telefon: 0322-50309 E-pos t: mikael.tegner(w,sprav.se W e b-adress: http://www.stsf.org Medarbetare i detta nummer: Bengt Almqvist

Läs mer

INVENTING BYGGER FABRII(

INVENTING BYGGER FABRII( FJÄLLBACKA BLADET Jun. 1962 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 12 Hl NVENTNG BYGGER FABR( nflyttning september ~ nleder sa marbete med ASTRA På den tomt på Ödsmålslätten Sedan ett år tillbaka

Läs mer

TRÄDGÅRD & BYGG Götene - Mariestad - Timmersdala - Lerdala 16.000ex 13 april 2011

TRÄDGÅRD & BYGG Götene - Mariestad - Timmersdala - Lerdala 16.000ex 13 april 2011 TRÄDGÅRD & BYGG 2011 Götene - Mariestad - Timmersdala - Lerdala 16.000ex 13 april 2011 2 Götene Tidning den 13 april 2011 Trädgård & Bygg special KYLSERVICE Vi utför kakel och klinkersarbeten i badrum,kök,

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Går du i säljtankar? Det är oss du ska kontakta! Vi kan Lundaregionen! 046-211 71 30 Det enda nummer du behöver när du ska byta bostad!

Går du i säljtankar? Det är oss du ska kontakta! Vi kan Lundaregionen! 046-211 71 30 Det enda nummer du behöver när du ska byta bostad! Fastighetsmäklaren på din hemmaplan sedan 1978 Kundtidning för Fastighetsmäklare Rolf Hettinger AB Nr 2 2010 Går du i säljtankar? Det är oss du ska kontakta! Vi kan Lundaregionen! 046-211 71 30 Det enda

Läs mer

På goda villkor. Audi Försäkring

På goda villkor. Audi Försäkring På goda villkor. Audi Försäkring Privatperson: Fri kvalitetsförsäkring i 3 månader. När du köper din Audi hos någon av våra återförsäljare kan du samtidigt teckna Audis egen bilförsäkring kostnadsfritt

Läs mer

Foto : Sundberg. Sveavägen i vinterskrud. Utgivare: - --- --

Foto : Sundberg. Sveavägen i vinterskrud. Utgivare: - --- -- Sveavägen i vinterskrud Foto : Sundberg 193 7 Utgivare: Ni!s Helander ris 45 öre - --- -- 1917-1937 Till alla våra ärade kunder, som längre eller kortare tid gynnat oss med.värderade order, be vi härmed

Läs mer

TOKIGA IDÉER kan leda till bra affärer

TOKIGA IDÉER kan leda till bra affärer 3 Nummer 3/2013 25 mars-21 april 2013 Månatlig informationstidning sedan 1992 i Valdemarsviks kommun med omnejd Nu med medborgarinformation från Valdemarsviks kommun Upplaga 7 000 ex TOKIGA IDÉER kan leda

Läs mer

trädgård BYGG & Öppnar upp privata täppor Traditionellt möbelsnickeri Den ätbara trädgården Djur på tapeten i vår

trädgård BYGG & Öppnar upp privata täppor Traditionellt möbelsnickeri Den ätbara trädgården Djur på tapeten i vår 2015 BYGG & trädgård Den ätbara trädgården Traditionellt möbelsnickeri Öppnar upp privata täppor Djur på tapeten i vår 2 Götene Tidning den 25 mars 2015 HUSQVARNA AUTOMOWER 320 22.900:- Rek. cirkapris

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Handelsbanken. SorseleAktuellt %53 52$'6+2: LÅNA TILL DITT BOENDE. 26:e maj kl 12-18 Visning av 2009 års modeller på Järnia, Sorsele

Handelsbanken. SorseleAktuellt %53 52$'6+2: LÅNA TILL DITT BOENDE. 26:e maj kl 12-18 Visning av 2009 års modeller på Järnia, Sorsele LÅNA TILL DITT BOENDE Bostaden är förmodligen den största och viktigaste investeringen för dig och din familj. Du har säkert många funderingar och vill ha bästa service och största trygghet. Med vår kompetens

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer