I.,Ä. Aktie~olnel, I mi f, \

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I.,Ä. Aktie~olnel, I mi f, \"

Transkript

1 -, 41 - Militär Uilerinu,'~\ ~.,Ä. Aktie~olnel, m f, \, '" ~ \ ~ Automobtlkostm- Hästsport- il)" '. afdelning, afdelning,ul' ;" ~, B" ~n d&, d' OJ S-. " K Kapp- Q.p UL arap -" '~", ' Cigarr-. " Parfm-,,~ " 1/ ", Civilskrädderi- "Reseffekt- i ~ \ ~,!D Damblus- "Skjort- ", l~," Halsd~ks- " Sko-, Handsk- ' "Uniformseffekt- ".. ' 5 % rabatt vid kontant köp för 25.- kronor..10 % > > " > > > E, Militär Ekiperings Aktiebolaget - Kungl. Hofleverantör - Norrmalmstorg. '

2 ,, Svens~a ' f / G a s tö r s,ä ~ r in,o s A~tie~olaoet. ' Stiftadt 1884, / meddelar försäkring af spegelglas l fönster, dörrar, trmåer o. s. v,. ~ Slussplan '63 B (Räntmästarehuset), Stockholm. lj;kstel Allm. tel. 2696, OBS. l Skndsam och liberal skadereglering. Qf1S.l fasta och billiga premier. )

3 - 43- /..". A:B.NORDSTRÖMS LNBANOR STOCKHOLM. 1- \',:1

4 - 44- Anlita och sprid kännedom om Sveriges offentliga,' arb8tsförm8~ling (under statens ledning och kontroll) HUVUDKONTOR, Regeringsgatan 107. Manliga expeditionen, öppen kl. 7-4 (dag före helgd. 7--2), med följande avdelningar : Avdelning för rkesarbetare, riks- och allm. tel Bleck ochplåtslagerirket, särskild avd., kl. 8-10} Regeringsg. 86,.lfålerirket, särskild avd., kl riks- och allm, tel. 5!j1 64. Avdelning för fabriks- och grovarbetare, rikstel och allm. tel Avdelning för kontors-, butiks- och lagerpersonal, \"sjukvårdspersonal, springpojkar m. fl., riks- och allm. tel Kvinnliga expeditionen, öppen kl. 9-4, (dag före helgd. 9-2),. med följande avdelningar: Avdelning för tjänarinnor, hushållerskor, bushållsfröknar. värdinnor m. fl. rikstel. 4047, allm. tel och 14 7ö~ Avdelning för koniors-, butiks- och lagerpersonal, springflickor m. fl., rikstel. 4047, allm. tel och Avdelning för barnsköterskor och sjukvårdspersonal, rikstel. 4047, al1m. tel och Avdelning för tvätt- och rengöringsar:,beterskor, restaurantpersonal, fabriksoch rkesarbeterskor 111. [l., rikstel , allm. tel FLALKONTOR, Högbergsgatan 37. lanliga'expeditionen, kl. 7-4 (dag före helgd. 7-2), riks- och al1m. tel , Kvinnliga expeditionen, kl. 9-4 (dag före helgd. 9--2), riks- och allra. tel, Föreståndaren (Hnkudkol~toret), säkrast d , rikstel. 4297, allm.. tel Telegrafadress : Förmedlingen. Obs.! Filialkontoret är i första hand avsett för arbetssökande, bosatta å Söder, och arbetsgivare med verksamhet i denna stadsdel. fråga om förmedling till jordbruket med binäringar hänvisas till Stockholms läns arbetsförmedling, Klara Södra Krkogata 18. Arbete och anställning av alla slag f"ormedlas avgiftsfritt.

5 - 45,- Telegrafadress. DUBBELGREN. KÖPER OCH SÄLJER EGENDOMAR OCH FASTGHETER ;~----_.._..._--~--- LEJDSTRÖM & SKOG, ELEKTRSK ~FFÄR l ~. ST. / SVEAVÄGEN 96 TEL Uppsätter och Reparerar:' Försäljer:,. Belsningar i Automobiler och Motorbåtar. Ringledningar. Lokaltelefoner. \ Elektriska' Portlås. Elektr. ledningsmateriel..gfödlarnpor., Tändstift. Batterier. Ficklampor etc.

6 r ELEKTRSK A FFÄ R & '. " ',REPARATONSVERKSTAD 38 OD~NGA TAN 38 ALLM. TEL. VASA RKSTEL. Utför uppsättningar och reparationer ap Lokaltelefoner, Elektriska Ringledningar, Portiås, Signalanordningar, Brand-.:..\: Tjuualarnier, Äskledare. Bil-.:..\: Båibelqsninq samt Reparationer au alla slags maskiner och apparater m. m. Armatur, Lampor och tillbehör till billiga priser, KOSTNADSFÖRSLAG PÄ BEGÄRAN. f / EFTEH KL. 6 E. M. SÖDER 5489 t zla

7 -,:' ) ~ t ;,.1~~G'LLBERG8'$ -,t ' r ' - t,! ETU,.-& PORTFÖLj- t ",$' 'FABRK 't, t : 36 Hamngatan 36, STOCKHOLM., ~' - \ Allm. Tel Riks-Tel " ~,. t- -- $ ~,. Fabrik för alla slags Etuier för smcken, silfver- $' ~\ J varor, profkollektioner m. m. t, ;\, ~, Schatull för matsilfver. t,,'~"'-l. \ nredning för matsilfver i buffetlådor. $ _..:';',,'~. Plå~bö~ker, Portmonnäer, Portföljer, ~ \ Adresspärmar m. m. # " -..'r t ~ :.C',,:r Montering af läderplastik och broderier. 'i' ~ll,~"~ ~'t. ~ ~~ ~'t. '' {::!' i..,.)~-##-_##----._"",_.:.,,}',....' -.,A~-~--~-r - 47-,J-

8 Fefferguisf -48- T APET-AFF :Rikstelefon so ss. STO\CKHOLM *-----.~ L.öfgrert.. AR ~örsäljningsmttgasin : 1 & 3 Humlegårdsgatan t & 3. $törsta lager af ttum. Telefon ss Suenska, Franska, <LsKa och EngelsKa Tapeter, Bårder och Dekorationer samt Takrosetter, Rullgardiner, Gardinkornischer, Portiär-Stänger, Gardinhållare och Papp m. m. till billigaste priser ' Jakobs E~ppess nnehavare: A. TELjSTEDT 6 LAST1A<AREGATAN6 Rikste1efon Al/m. Telefon 2842 Of1BESÖRjER NED STÖRSTA ONSORG: Flttninga~ Packninga~ Resgodstransporter, Förtullning, Affärsbu~ Ckelbudm. m. OBS.! Sngga och vana Paf:kmän och Expressarbetare. OBS.! ", , '"11' f

9 \>,. J r, r3'~;:~~nnqvst Svarfveri & 'Snickeri. Etablerad i ~tockholm år ~882. \: t ' \ fabriken förlagd i Bromsten från den 1 Oktober 1911 L,\, med. postadress Alm.edal, Brom.sten. ~pecialtijlver,k.nini Gardinstänger, Gardinro;etter, ~!delning~- 'mar,! kälade och af och fönsterskär- runda Ledstänger för trappor. Dessutom utföres all slags svarfning för bggnader och möbler, gröfre och finare Snickeriarbeten m. m. 'l::elefoner: Allm. Bromsten 11. " Riks " o O O bil o '~ Josef Carlsson, ' o ;> ~'o, ~ Sadelmakare.[ B o s:: ciq o.8 g 32 Luntmakaregatan 32 < B :~ Allm STOCKHOLM Allm.Ö,qterm ~ ' 'O ~ R; t === (bostad) ~' o O a O 'o O ~ ~ _. o. o.8 ~. Vtför all(h,:,ad till rhet rdrer: ~ B o ~ ~ ;0 o Klädning och montering af alla slags dkdon =:l o. 'o e,o.ls ~ samt tillverhning af se/ar och sadlar m. m. ~.B :8.~ Lagerochförsäljni~g åt 0110 slag atputsme(fel, 'Eo8 :8 ~ svampar, tvåttskinn. oljor och fernissor. i:.o o =:l o,';':8 ~ Välgjudt arbete! Billiga priser! 8' :"'0,'o ;~r9~d~~~2~~~%~rp~9pbc.t~qrtr999\9~9qp,9q9ptlog~p.9q,p.cjj?9s

10 STOCKHOLMS 5 5 LEXPRESS 5 : G. S(ÖLDBERG. : nnehavare: Sture Patke Föreståndare: G. Stöldberg : 31 JAKOBSBERGSGATAN ~l : : Riks-Telefon Sthlms- Telefon ~J 32 : s, : Utför flttningar, emball. och : : transporter under garanti. : Magasinering av möbler. Snabba Ckelbud och Expressbud. _..,.... : OBS.! Specialite : Pia"n~transporter. OBS.! : """'R'".... -

11 - 51- \ \', -;;; Tillverkning och lager af alla slags Skeppslanternor, l, \. m.ed ce,rtltlkat, Salongslampor, Lufthuf'var, af' koppar, Båtbo~ar. Ljusstakar, Httla~pop' " och Sk ()t'tlktor. Pollettbössor~ M"stlura~: Loggar, Oljesprutor, Sm.örjkannor, Lamp.,;,,delar, Glas och Vekar m. m. Utför på hesfållning alla siag~k, \ Bleck- och Plåtslageriarbeten till billigaste prise:r', Utmärkt förtenning af Kopparkärl. J,ll' 1l.ikstel DUm. Tel. 27 J4. ~ ,' ' ' l..' '.,, ' r ~. ': f V/ANTON L()VKVSTl \ ~,..., r. 'ELEKTRSK AFFÄR & REPARATONSVERKSTAD 5 '.1 : 11 VEGAGATA~ l, STOCKHOLM :,\ 5'. Allm ' 'l. Al'lm : 5Ft ::,1* ' : ~( 5~~Utför uppsättningar och reparationer av Lokaltelefoner; i~' :.'" Elektriska Ringledningar, Portlås. Signalanordningar, Brand-,:~ 5' s: Tjuvalarrner.: Askledare;.en..s Bålb'elsnihg sa~t 'K~aff. J~ : \J och Belsningsanläggningar i landsorten. Reparationer av:. k' h '1 j" :.1 a a s ags mas mer oc apparater m. m..:\, " ' 5:' Armatur, LiNTlpOr och Tillbehör" till Billiga Priser. i'j '7' ~, ~.,"#.' '' "..,~" "E KOSTNADSFöRSLAG pa BEGARAN. i, ::~ ~ t :'';. ::'c' l, :." Söndagar samt vardagar efter kl. 7 e. m. A. T :: :x :"\t".'.(.'.,,... ~'-"\' "C' 4~"'1\r.,,,,..:\~ :~~~~~l~ ~~~.~.:~~~:~~.~~~.:~~ ~.~.~:~ - \ \

12 , Stockhohns Högre :. ",a nde,1s 'oe 11, 'Ba n k ä rove rk, Björ!tedl!ka Hndel!in!titntet, Stockholm, '" Mästersamllelsgatan 19 B. R Öuningskontor. A ;X ~ Prospekt på begäran. Anmälningar och inträde dagligen av -'l' elever med realskole- och studentexamen, betg från Ring 2. +0" ( 5 kl. allmänt läroverk, flick- och folkskola. 1-, 2- o. l/. års- tj" en. ",o s imt 3 månaders kurser. Specialkurserj Bokhåileri, Räkning, Skrivning, Stenografi, Maskinskrivning, Korrespondens och Språk. 29:e läsåret. p a t s e r kostnadsfritt efter slutad lärokurs. limehavare av Sveriges. Handelsskoleelevers -,=»lat.sförm.edlings- =::======== Brå. R äkenskapsföring. lr BokMPpläggning, Bokföring, Bokslut, Revidering, Oversättningar, Ren-, skrivning och Duplicering billigt. Stockholms R'Ukenskaps- och Renskrlvnin2S-Brå,, Rikstel. 81 )/; MÄSTERSAMUELSGATAN 19 B, 2 tro Allm: tel. 120 'i Humlegårdsgatan nnehefvere: Carl Jansson (Grundad 1890) Ombesörjer, Begrafningar, Balsameringaroch allt inom branschen. Order till landsorten expo pr omgående.,, 1l1l111l1ll1l1l1ll1l11l1ll1l1ll Billiga 'priser l 1l1l11l11l1l ll1 Affären Rikstel. O: 347. Allm, tel Bostadstel. Riks , Allm

13 , ', t..\ ',, ", /; jo,...~... r ".' ;. ilysk PALSY lrumport:i.,, 'A. SEJENETDYOFF. r...,',': REGERNGSGATAN 27, STOCKHOLM.! J" Rikstel. Norr g 98. Allm.xtel. 1'2{313. FLlRL: GÖTE,BORG, MRGRSNSGRTRN 3. ' ~...-- ~.. ~.,.' =, DREKT MPORT AF ALLA SORTERS SKNN, SASOM: Persianer, Mård, Zobel,, '. Utter, Skunks, Räfvar, Nu~ : tria, Nerz, Hermelin, Grå-' l, verk, Chinchilla, Bisam., '. Alla sorters Muffar, Boas, J! ' i 'Pälsar och Kappor på l~~ ''.t.. ger. Reparationer utföras..'..l ',.,,. väl och billigt. Skinnvaror., emottagas till förvaring öf~1 '. ver sommaren.' Utför ke~1 '. '-misk tvätt Skinnber,~dning ~ : emottages..1 '.' '.'.~. ", \ \. '... ~ D ; '\. l" _\ l

14

15 . t,.. -;)[)-, \' \ \ /. ' ""'ii,,o, ~"i.. ' { -. DDDDDDODDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOObOOODDDOODDD D " \. '1': O stallil.pen'~ "', 19 Sibllegatan 19 " '. ', A"-'-.' D ~ Svetsning Björklund &. Norlings Repacition av alla s\~, SVETSNNGS & av.alla slag, utföt~s,.. 'Mak. Reparat'ioris~erk~t,ad':"{å~Yklar såväl, av' v.:.\ '.\ " jsoch,~ ; Skepparegatan 7, Stockhol":,',,, stål, J~rnl'l' ;Allm. Tel Bostadstel.Liljeh. 255,ne kl ar.,. ~gjutgods,.. ';iit~. m. m. mässing" utföres koppar,'bl, väl. aluminium' ':.välgjort arbete garanteras till billiga priser', \ samt': \ Svetsnirrgsarbete utföre~även utom stallen Förtenning...e'.,""',4,38. STqCKHOLM '.8 ' l uw. J. Rikstel. Ö:!, "8 '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -,-8,OS. '. 'K'. h l' V : 8 " S r öper oc sä J er irister. 80 ~':,!; 'L~tteroch 'Dragningslistor, D -:. till alla varulotterier säljas. g 'g === Brefbesveres omgåend~. ===. 8 ''''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~.0 O O 'd a,..... "0 OOOOCOCOODOOOODDOOOOOOOOOODODODDOODOODOOODDDDODGOO skärning Allt årbete hämtas och hemsändes l" m. m. l ntet arbete är för stort och intet för litet \

16 - 56- P~~~~~~-~~~~~Es!st ~- - ~ ~ ', " ~ t./~, "'~, ~ HOTf[l(XPRfSSf ~ - / ~ ~- BRGER JARLSGATAN 33 i Rikstel , -Am. tel. Br Ar~. tel i ~ i ~ ~ ~ ~ SNABBASTE EXPEDTON AF,RESGODS TLL ~ ~ O~:L~~~~~~~~~~~~ i PORTER,BUDSKCKNNGÅR,' ',o ~!, STORRE FLYTJ:-NNGAR ~ i M. M., M. M. fq ~','.',' ":',.""., h,",.",. ".""" "..., i i OB8.! 1iB:ai~~~~~~~~~iE$QB:ai~ j~'':.~~:d~e:;,~~,~~t:~~~;n~e::,,~/~,':d.:,"~dgn,'

17 1_ 57,,_ EGÄR OfFERT FRAN AKTEBOLt\GET ~ln6shalm5fufabrk STOc...KHOu\ L-._~ _._-_._------_.~'.,. Rikstel. ÖsterlJl. fl 48 '", Sthlms tel Rikstel. Österm.ll 48 Sthlms-tel B Ekman'~' Veloctped- '& Mek.. Verkstad g Banergatan 8.försäljer 'velocipederna'» Rambler- och» Sverige» Gummiringar, velocipeddelaroch tillbehör alltid på lager. Joelsson < " -; j' Utför:,d,A 'l- Velociped- och - Kaminreparationer,t ; samt alla mindrek,'1l~~!-,arbeten,fort, väloch till biuiga~te;pdser,.,;,':, ~\ \

18 -58- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ :i: A.-B. SYENSKA :i: ~ :i: AUERKOMPANET :!: ~ ~.:. UPPLANDS GATAN 7.:. ~ :i: Riks e Allm. Tel.: Telegramadr.: Bekauer. :i: ~ ~ ~ ~.:. Elllros- O /1118'r s-O. fleklrltllelsbrl1l1sthell.:..:...~..._....:. ~,Y Y Y.:. STÖRSTA LAGER Af ALLT NOM GASBRANSCHEN.:. ~.:. såsom.:. :i: Graetzin-. och Auerlampor, Glas, Kupor, Gas- :i: :i: spislar, Gasugnar för stekning, bakning och \ :i: ~.:. rumsuppvärmning, Gaskök, Gasstrkjärn, Gas-.:.,.:. slangar m. m..:. '~ Y.:. Specialitet:.:.,.:. GR~ETZNBELYSNNG.:..:. Billigaste existerande belsning med bländande bvitt liu»:.:~ ~ ~.:. " ELEKTRSK MATERELl ( STORT URVAL.:. :i:1. slis~m ~.. :!: :i: Kronor, Amplar, Pendlar, Bordsstakar. Metall :i:.:. :. trådslampor, Kokkärl, Strkjärn.Proppar me..m..:..,.~. Y' l Y Y ~~~~~~,

19 ! tf.~ ":.:. { 1 ~.~~, ~l;~'_ ~,,,', ~:,\.'.. ".~_:~.~,~_.j,.;~ ~.,.\,~\ '.=.l... -,... '\.. 'Te/egrafadress:.' ;:""-1' '., "CENEfff,G.UUl ER/ET u " " i "j.\, : 1 "... A/B 'sls.,~:. 11.': CEETGJUTERET,Si "l.,.. ~. 11- ~ungsg(lt~n 5,5." \~!"$T()CKHOLM;~~ - il-' -.RikS och- Sth/ms-Te/. ~'SJ!ANSJ<A CEN~NTGJ.UT~RET"" ; t:1 '""», "., Sveriges största entreprenadfirma o'>,. inom _ ii :; Betong- samt Väg-och ~ attenbggnadsfac~e~: - i lo" Utfara '\ ""'- Jil Betonggrunder, Betongskelett för Husbggnader, ;;:i!~';',(t',hamn- och Vattenkraftanläggningar,. "'''1 1 ':>1~pddringar, Brobggnader, Tunnelsprängni~gar,'.,',.f._: " >Järnvägsbggnader m. in. "....~'fl '",. '", ':: \"1. l Tillverka och försälja från eg'!a fabriker: :~': j(.\ ( (l, le /.' 1" c.~m.. '.le.n.t.:..r.ör,(fo.:.r a.fl?pj~ledningar),,.:......,,;.1:'.. j Trottoarplattor, "\'i,..j, Victpria- och Mpsaikgofplattor",. ::~;.[, j'll Tegel. och Plattor af Slaggbetong (för mellanväggar): (:l: ~:~ '...; ' Pips, GipsdieleiJ \och Gipsplattor.(för mellanväggar),. l f Rex-Tegel (betonghåltegel för husbggnader) i;~i " ---- ( ll~jl,ourit «(~~aqpl1tsningsm~terial), ' "." "~".!:'~:\1' ' ~ j l, Trap,pOf:, ~fl'.,cement OC~' Mosaik,,,!:::J. ' l.,lir ~s_!~(.,och Marmora~beten.,., l>;;;. j:~,:~~:i;',,,:'~' ~'~d '.,,..!.,.', ~;;;.. ii ': ":':"'::;;;1 / '

20 fern'ss ~AK { T E B OLA GET ~ ' Fabrik-och kontor: " Roslagsgatan, 64, Stoc~holm. < / ralegramadress : Fernissbo.aget Brefadress: Stockholsn 19 Järnvägs~dress: Albano SKA,NDNAVENS : Rikstelefon318, Allm. Telefon 5037, _'_1' ' " förnämsta specielfebtik för tillverkning af alla slag af, Svarta och kulörta trckfärger samt hjälpmedel för grafisk industri, Kopalfernissor för in. och, utvändiga' arbeten, industri, järn.vägar, ångare,.~ö~ler m. m., Siccativ och alla slags torkpreparater,. Spritfernissor och glasrer for maskiner och modeller, etc., Japanlack (Albanol), hvit, svart och kulört, Lackfärger, Samtliga lacker, far- M ki f" as n arger, ger och för all skddsmedel s~v~lkemisk. Ugnslacker, elektrisk och mekanisk Soda- och srebeständiga färger, industri levereras efter önskan och efter in. Sprit- och petroleumbeständiga färger, sända strkning, prof. för såväl doppning Rostskddsfärger och rostskddsmedel, som sprutning.. ( C~menlol, bästa sodabeständiga skddsfärg,.för cement-, te. gel. och trägolf i fabriker och lager- m. fl. lokaler, " Kitt och alla slags skddspreparater, för kemisk, elektrisk och mekanisk, industri., GÖTEBORG: G. V. W. Kjellgren REPRESENTANTER:, KRiSTlANlA: " HELSiNGFORS: J. W. Luth Hardi Finell,

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det - 41-, - 42 - \ il /, meddelar' försäkring ap spegelglas, ~. ~, dörrar, trymåer o. s. v... f ~ _. Slu~~pJan.,~3 B (R.äl1tmästarehuse.n,, \' Stockholm. '\ ' ' Rikstel. 4~ 24. Allm. tel, 26 96, 20658. ~

Läs mer

l' ' Militär (kijertdi~nklie~~lalet

l' ' Militär (kijertdi~nklie~~lalet , ', ", \. -41 - \ l' ' Militär (kijertd~nklie~~lalet -- Automobilkostym- Hästsport- afdelning, afdelning, ~. ~ ~! Bindslöjds- "Käpp- BL Paraply-" ~ C". P f ~ ~ igarr- ". ar ym - " 1 gl C" " k ädderi R

Läs mer

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse.

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly itij ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3 ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. - 36 ~ - "\ -( 1!li., ~ ~~#### ~ ~#.####.###.##.#~o. l ETABLERAD~ AR 1908 ' ~KTIEKAPITAL

Läs mer

IHandsk- "Uniformseffekt-. "._. II~Damblus- -" SkJort-. (kipennl~.nktie~oi~let'll. II Civirskrädderi-' "Reseffekt- "~I. I Militär.

IHandsk- Uniformseffekt-. ._. II~Damblus- - SkJort-. (kipennl~.nktie~oi~let'll. II Civirskrädderi-' Reseffekt- ~I. I Militär. ---;-41,- I Militär. I I -. (kipennl~.nktie~oi~let'll I I Automobilkosty~- Hästsport-.,Il II I~I. ;aidelning, aidelning, III' Bindslöjds- "Käpp- & Paraply-" II~I ~. II ~ I Cigarr- '" Parfym- " II Civirskrädderi-'

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

- 33,- i Sverige för: Telefoner (Linjeväljare), , Ingeniör E. Rydbeck personligen oooo 135 18

- 33,- i Sverige för: Telefoner (Linjeväljare), , Ingeniör E. Rydbeck personligen oooo 135 18 - 33,- E. ',HYD BEC,&: /.; _,l" F~RSÄKRI~GSFIRM~ _ STURE PLAN 15- STOCKHOLM l',telegramadr,: SKANE eller GAUTHIOD, Hufvu dagen t i Stockholm for.' Brend» och Lifförsäkrings= Sk o, -l, Aktieboleget,, ane

Läs mer

försö'l{ lan '6..i. Alltid Nyheter! I, Garanterar passningar in i c'' . minsta detalj..' I (Reparationer utföras, allt till moderata priser.

försö'l{ lan '6..i. Alltid Nyheter! I, Garanterar passningar in i c'' . minsta detalj..' I (Reparationer utföras, allt till moderata priser. Eder ny skräddare.. försö'l{ lan '6..i., Alltid Nyheter! I, l Garanterar passningar in i c'',. minsta detalj..' I ';,' (Reparationer utföras, allt till moderata priser.) ~.. ' \ I Allrrt. Telefon 22244~

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

:.(Skr~)Jfibetga.Stenkols- och Lerindustti"~fiHeb;~ ~~L: ',."~_-'-"- Y.-,~" "'.,', ',- ",-,,: "o,: " " -,, -, " ",," :".:",,,'-'-',' e.

:.(Skr~)Jfibetga.Stenkols- och Lerindustti~fiHeb;~ ~~L: ',.~_-'-- Y.-,~ '.,', ',- ,-,,: o,:   -,, -,  ,, :.:,,,'-'-',' e. ~tgijlllrid RYS.TEDt~... >:'S~\.CKH9LM, Vasag.~>t.an}:i3.~ ;, äjaclres~:'g'ottstedt:.rikstelefon372-32 Ur StocktiOl~sf(!lef~~':~7 l\'~.c~ ;i.,

Läs mer

Cykelkatalog. Nordska Elektriska Ab KATALOG N:O 137. 04. 1936. Cykelavdelning. Helsingfors Viipuri

Cykelkatalog. Nordska Elektriska Ab KATALOG N:O 137. 04. 1936. Cykelavdelning. Helsingfors Viipuri Cykelkatalog. KATALOG N:O 137. 04. 1936 Nordska Elektriska Ab Cykelavdelning - Helsingfors Viipuri HERR-SRORT-CVKEL l:ma svenskt lyxutförande. 1 års material- och rostgaranti. Alla blanka delar starkt

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Ulf Scherlin VD/Formgivare

Ulf Scherlin VD/Formgivare 2015 Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat- och soffbord, stolar,

Läs mer

5. (Brand)skyddsregler

5. (Brand)skyddsregler 5. (Brand)skyddsregler Förändringar i verksamheten 2 Automatiskt brandlarm 3 Information till nyanställda och vikarier 4 Heta arbeten i lokalerna 5 Rökning inom vård och omsorg 6 Tv-apparater och datorer

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate Ultimate TM MaxiFlex Ultimate MaxiFlex Ultimate är utformad och utvecklad som en handske med andningsförmåga. Den har blivit en standard för precisionshantering i torra miljöer. MaxiFlex Ultimate är tillgänglig

Läs mer

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 Bränninge bruk Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 203 PRSKURANT ÖFVER LAMPOR 0cH LAMPDELAR FRÅN DELN ALLGULANDER 20 Royalbrännare. EEFLE M89. AHLSTEÖM a cmnmnnuaøsbokteygker. Prlskurantens nnehåll ordnngsföljd: änglampor.,

Läs mer

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148 RÄTTELSE: ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet borttaget. /2016-09-02 Maria Wallin DNV GL Business Assurance Sweden AB Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem 1 Följande

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 GFJCK Z/B FRÅN QY L_L_EN BERG & KOM P. (f. d. P. N. WOHLIN) Rio 25 Sierra Rggafan Rzo 25 STOCKHOLM. Allm. Telefon 1062. Riks-Telefon 742. STOCKHOLM,ÅCCIDENS-TRVCKER

Läs mer

DinGarderob. www.dingarderob.se

DinGarderob. www.dingarderob.se DinGarderob Vi erbjuder special designade förvaringsutrymmen med skjutdörrar Kan monteras i olika miljöer som rum, hall, sovrum, barn rum, källare, kök, badrum, kontor, hotell, affärer och skolor mm. Kan

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET L U D V I K A.,e u : M AGNET LUDVIKA. RIKSTELEFON. L U D V IK A DEN 2 J ^, 1 9 0 6. - U L D M E D A L J I P r * IELSINGBORG 1903. H e r r I n g e n i ö r R o t. B a h l a

Läs mer

AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det [817J 'l Platserna N:ris 375-394 säljas ej vid vanliga föreställningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-11 f. m.: till förköpspris dagen

Läs mer

CYKEL KATALOG. NORDISKA ELEKTRISKA AB. Katalog N:o 186. CYKELAVDELNINGEN HELSINGFORS V II P U R I

CYKEL KATALOG. NORDISKA ELEKTRISKA AB. Katalog N:o 186. CYKELAVDELNINGEN HELSINGFORS V II P U R I CYKEL KATALOG. Katalog N:o 186. NORDISKA ELEKTRISKA AB. CYKELAVDELNINGEN HELSINGFORS V II P U R I MONAUiC HERR-STANDARD-CYKEL I;ma original svenskt lyxutförande. 1 års garanti. Alla blanka delar starkt

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

[11371 2:- 1: 75 1:50

[11371 2:- 1: 75 1:50 [11371 Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pns samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m Hön- oel. Helgdag'"" Till vanligt

Läs mer

235-236. Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

235-236. Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 235-236 Redovisade

Läs mer

MaxiFlex. prorange TM. Elite TM. MaxiFlex Elite

MaxiFlex. prorange TM. Elite TM. MaxiFlex Elite Elite TM MaxiFlex Elite MaxiFlex Elite är utformad och utvecklad som den lättaste övredragna handsken med fullständig andningsförmåga och ändrar på reglerna helt och hållet. MaxiFlex Elite väger hela 36

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 274 Redovisade

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

X följande frågor. Eråffor angående efterfrågan på uddamöbler

X följande frågor. Eråffor angående efterfrågan på uddamöbler ^pensitå GALLUPIIJ' STITUT ET AS Institut för marknad sunder sökningar Kungsgatan 48 ** Stockholm 23 T J:1

Läs mer

ZIPHORA 4 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 3. fastighet: ZIPHORA 4, hus B. FOTO: Se ZIPHORA 6, hus B.

ZIPHORA 4 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 3. fastighet: ZIPHORA 4, hus B. FOTO: Se ZIPHORA 6, hus B. fastighet: ZIPHORA 4, hus A. Stora Västergatan 47. Rödmålade bjälkar med rosa puts i facken. ZIPHORA 4 från N fastighet: ZIPHORA 4, hus B. Garageport i brun plåt. fastighet: ZIPHORA 5, hus A. Stora Västergatan

Läs mer

FREDRIK 1 A från SV K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI

FREDRIK 1 A från SV K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI fastighet: FREDRIK 1, hus A. adress: Stora Östergatan 37. Enl. uppgift 1803. Ombyggt 1918, 1930, 1961. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918, 1930), Kaj Krüger (1961). användning: Affär och bostäder.

Läs mer

Fortsätt sedan med nästa kapitel (2 Budget ) och gör samma sak. Du ska göra så med alla 10 kapitlen. Lyssna och svara.

Fortsätt sedan med nästa kapitel (2 Budget ) och gör samma sak. Du ska göra så med alla 10 kapitlen. Lyssna och svara. Gå in på www.sfiekonomi.se Klicka först på 1. Boendeformer och sedan på Lyssna på Del 1 Inledning, Del 2 Vad ingår i hyran?, Del 3 Bostadsbidrag. Svara sedan på uppgifterna nedan (Kapitel 1 Bostad. Fortsätt

Läs mer

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 KLASSISK STÅLHYLLA Funktionell, flexibel och estetisk 60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång.

Läs mer

Norrby Trä - En riktig bygghandel. Mötesplatsen Norrby Trä. Historia

Norrby Trä - En riktig bygghandel. Mötesplatsen Norrby Trä. Historia Norrby Trä - En riktig bygghandel Vi strävar efter att vara ett komplett byggvaruhus med allt under ett tak för dig med höga krav på kvalitet och personlig service, därför kallar vi oss En riktig bygghandel.

Läs mer

TILLVALSKATALOG. Västra Åkerby

TILLVALSKATALOG. Västra Åkerby TILLVALSKATALOG Västra Åkerby Allmänt Denna tillvalskatalog innehåller ett urval av prissatta varor och tjänster som ni kan förändra grundutförandet med. Vi kommer att göra vårt bästa för att kunna erbjuda

Läs mer

A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINGFORS

A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINGFORS Tillverkad Original Westwood, Original Mässingsringklocka, A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINGFORS THOR herrvelociped Ram Finsk modell, höjd 22", på begäran 20" eller 24", rördiameter 1". Ra* men tillverkad

Läs mer

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt Brunkebergstorg 12 STOCKHOLM Afdelning för rrthyrning af: VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt VILLOR. Afdelningar för: Inackorderingar, Försäljning af Affärer, Platsanskaffning

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA

Läs mer

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet Ölands Vattenskärning AB Vår leverans - din säkerhet Presentation Produktion Vi är ett komplett företag för dig som vill ha arbeten utförda med precision och snabb leverans. Vår styrka består av bred lagerhållning

Läs mer

År 1903 i kvarteret Trossen...

År 1903 i kvarteret Trossen... År 1903 i kvarteret Trossen... Linder Efraim Svensson lämnar sin fasta anställning och skriver under ett hyreskontrakt för några maskiner och en lokal för att slå upp portarna till L.E. Svenssons Såg &

Läs mer

Först var skog och vatten

Först var skog och vatten Först var skog och vatten Värnamobygden är vacker, med gröna skogar, stilla sjöar och livliga vattendrag. De milsvida åkrarna är dock få, magra och karga jordar har lagt sten på bondens bördor. Skogen

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 \AAAALAlAAAAAAAAAALALAALLAAAAAAALLALLLÅALÅAAAAAAÅVAALLAALÅLAAALLLLAAALLÅALLÅA1lÅIlXÅ1 vvvvvvvrvvvvvvrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvpvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvrvvvvvvvvvvrvrvvvv

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

SPEGLAR. www.tellus.se

SPEGLAR. www.tellus.se SPEGLAR www.tellus.se SPEGLAR S1 Butiksspeglar, Kupoler, Kassaspeglar Sida... 3 S2 S3 S4 S5 Översiktsspeglar för inomhusbruk Lätt välvda, starka acrylspeglar. För kontor, butiker etc. Kraftiga översiktsspeglar

Läs mer

SKANDINAVIENS LEDANDE SKYLTAKTÖR

SKANDINAVIENS LEDANDE SKYLTAKTÖR SKANDINAVIENS LEDANDE SKYLTAKTÖR SKYLTAR ALUMINIUM AKRYL ROS PLAST FRIGOLIT BILDEKOR DEKAL BANDEROLLER ROLLUPS MÄSSM VEPOR DEKALER TAPETER FÖNST D SKYLTAR BEACHFLAGS FLAGGOR REFLEX VÄGGDEKOR DEKALER BA

Läs mer

OM FÖRETAGET. RÄCKE Inomhus räcke Utomhus räcke

OM FÖRETAGET. RÄCKE Inomhus räcke Utomhus räcke INNEHÅLL OM FÖRETAGET OM FÖRETAGET TRAPPA Trappa med en metall vang Edgaras Jonas Lukas Nojus Zigmas Hängande trappa Trätrappa Jazmina Karina Emilija Zoe Spiraltrappa Galaxy Georg Glastrappa Metall trappa

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Statligt Ramavtal - Möbler och inredning. Swedstyle. Delområde - Möbler för möten och paus. Input interiör Stockholm AB 556475-1492

Statligt Ramavtal - Möbler och inredning. Swedstyle. Delområde - Möbler för möten och paus. Input interiör Stockholm AB 556475-1492 Statligt Ramavtal - Möbler och inredning Delområde - Möbler för möten och paus Swedstyle Input interiör Stockholm AB 556475-1492 Avropsproduktlista nr 1 - Avtalsnummer 96-73-2014:005 Input interiör avrop@inputinterior.se

Läs mer

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige.

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Vår breda och djupa erfarenhet av underhåll garanterar en effektiv produktion för dig Själva tanken bakom industrialismen var ju att tillverkningen

Läs mer

PLASTIMO KOMPASS INSTRUKTIONER

PLASTIMO KOMPASS INSTRUKTIONER PLASTIMO KOMPASS INSTRUKTIONER Tack för Ert köp av denna Plastimo kompass. Denna kompass är ett resultat av mer än 40 års erfarenhet och produktion. Valet av materialet när vi tillverkar kompassen håller

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer ARCA väggskåp NYA Högpresterande polykarbonat skåp Skydd i krävande miljöer Nya Fibox ARCA Fibox ARCA korrosionsfria väggskåp för extremt tuffa och krävande miljöer Högklassig polykarbonat konstruktion

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

KK 26.6001. Beskrivning TF 4. l'n. Taxa Miljöbalken 2013

KK 26.6001. Beskrivning TF 4. l'n. Taxa Miljöbalken 2013 40 KK 26.6001 TF 4 l'n U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per Cement, betong, kalk, krita och gips 26.70 130 A Anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 125 000

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Radiolinja, Esbo. Konceptet Normek Fasad är en servicehelhet för kontors-, affärs- och industribyggnader som även lämpar sig för bostadshus och renoveringar. Normek

Läs mer

Hur många är ni som besvarar enkäten?

Hur många är ni som besvarar enkäten? Hur många är ni som besvarar enkäten? Namn Antal % A. Jag besvarar enkäten ensam B. Vi är en grupp på vår arbetsplats som besvarar enkäten tillsammans 23 41,8 32 58,2 Total 55 100 1 Om mer än en rollatorer

Läs mer

Vit plast 76 x 38 mm. Art nr 6700906 Silver plast oval 63 x 32 mm. Art nr 6700911 Vit plast oval 63 x 32 mm. Art nr 6700909

Vit plast 76 x 38 mm. Art nr 6700906 Silver plast oval 63 x 32 mm. Art nr 6700911 Vit plast oval 63 x 32 mm. Art nr 6700909 Namnbrickor abab Namnbrickor Jobbar du i butik, skall på mässa eller ska representera ditt företag på konferens är sannolikheten stor att du behöver en namnbricka. Med vår lagerhållning och vårt smidiga

Läs mer

BRUZELIUS 2 A från SO

BRUZELIUS 2 A från SO fastighet: BRUZELIUS 2, hus A. adress: Österportstorg 4. ålder: 1913. Ombyggt vid ett flertal tillfällen. arkitekt / byggm: O. Andersson (ritningar 1911), N. Gust. Åbergh (ritningar 1912). användning:

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Lättare storstädning av kontorsrelaterade lokaler. Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningssnickerier i kontorslokaler och liknande.

Lättare storstädning av kontorsrelaterade lokaler. Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningssnickerier i kontorslokaler och liknande. Arbetsbeskrivningar Storstädning Göteborg 2004-02-26 Storstädning är ett synnerligen subjektivt begrepp och har olika betydelse för de flesta. Skillnaden i uppfattningar beror dels på den egna kulturen

Läs mer

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad!

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad! Fönster och fönsterdörrar Svensktillverkade med säkerhet som standard Nu även med aluminiumbeklädnad! Svensktillverkade fönster och med säkerhet som standard Våra fönster tillverkas av erkänt duktiga hantverkare

Läs mer

BRF RENEN 21 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23

BRF RENEN 21 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23 För allas trevnad rekommenderas medlemmarna i Brf Renen 21 att beakta reglerna i Brf Renen 21 stadgar samt följande ordningsregler: Balkonger: Balkongerna får inte

Läs mer

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET. AV D. 4 - G ö T E B 0 R G

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET. AV D. 4 - G ö T E B 0 R G l31l. I SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AV D. 4 - G ö T E B 0 R G 413 01 Göteborg Tel. 031/110110 Postgiro 62 54 04-9 Göteborgs Stuveri AB Att: Dir. Molander GÖTEBORG den 2/ 8-77 Med hänvisning till vad Länsarbetsnämnden

Läs mer

Stallinredning. Abiana mellanvägg, Douglas trä 2500 mm bred 2510 mm - 3000 mm bred 3010 mm - 3500 mm bred 3510 mm - 4000 mm bred

Stallinredning. Abiana mellanvägg, Douglas trä 2500 mm bred 2510 mm - 3000 mm bred 3010 mm - 3500 mm bred 3510 mm - 4000 mm bred Stallinredning Abiana mellanvägg, Douglas trä 2500 mm bred 2510 mm - 3000 mm bred 3010 mm - 3500 mm bred 3510 mm - 4000 mm bred Abiana mellanvägg, Bongossi trä 2500 mm bred 2510 mm - 3000 mm bred 3010

Läs mer

1896 års. "Hartford" "Columbia" och TILLVERKADE AF MANUFACTURING 02 HARTFORD POPE CONNECTICUT U. S. A.

1896 års. Hartford Columbia och TILLVERKADE AF MANUFACTURING 02 HARTFORD POPE CONNECTICUT U. S. A. 1896 års "Columbia" och "Hartford" TILLVERKADE AF POPE MANUFACTURING 02 HARTFORD CONNECTICUT U. S. A. Åbo Abba Nya 801. Boktryckeri, 1896 och HARTFORD velocipederna stä utan tvifvel ensamna oöfverträffade

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

TRESPÅRIG SKENA Välj en trespårig skena i silver vid 3-dörrars lösningar. Praktisk för full öppning och enkel åtkomst.

TRESPÅRIG SKENA Välj en trespårig skena i silver vid 3-dörrars lösningar. Praktisk för full öppning och enkel åtkomst. lista 2016 TRESPÅRIG SKENA Välj en trespårig skena i silver vid 3-dörrars lösningar. Praktisk för full öppning och enkel åtkomst. SKJUTDÖRRAR Skjutdörrar & profiler Diamant Titan Symmetric Opal Rubin Nordica

Läs mer

Referensbild trycke. SÖDER 16:8, Gävle Kommun "Villa Rektorn" / Kv. Södra Varvet A42.4-2

Referensbild trycke. SÖDER 16:8, Gävle Kommun Villa Rektorn / Kv. Södra Varvet A42.4-2 FÖRKLRINGR Dörrar skall vara av fabrikat LLMOGESNICKERIER eller likvärdigt. Enligt fabrikantens standard, bredd anpassas till väggtjocklek Referensbild trycke Trycke enl. referensbild. 2013-04-02 15:40:27

Läs mer

Pensionat Danielssen

Pensionat Danielssen .,.~~']~,~,A N,N~O,N8 "

Läs mer

Simply espresso - The easy way. Simply mjölkskummare. Design: Stelton. Design: Niels Kjeldsen

Simply espresso - The easy way. Simply mjölkskummare. Design: Stelton. Design: Niels Kjeldsen Nyheter Höst 2009 Simply espresso - The easy way Vill du gärna äga en espressomaskin som inte ockuperar hela köksbordet och som dessutom kan följa med vart du än reser i så fall är Simply espresso från

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 2 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka,

Läs mer

om köket, och köket kan fortsätta att stråla i många år till. Detta gör Byggfabrikens kök både prisvärda och miljövänliga.

om köket, och köket kan fortsätta att stråla i många år till. Detta gör Byggfabrikens kök både prisvärda och miljövänliga. MÅTTBYGGDA KÖK Byggfabrikens måttbyggda kök I GAMLA TIDER byggde man långsammare än vad vi gör idag. Kök och inredningar byggdes av snickare, ofta direkt på plats, och både snickare och byggmästare hade

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader @ ElSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson 2015-11-25 Dnr15EV2674 Avdelningen för produkter 010-168 05 28 Thomas.Nilson@Eisakerhetsverket.se Proove AB Kabelvägen 7, Vinbergs hed 311 50 Falkenberg Försäljningsförbud

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 B. F. EKEROTS söneh STOCKHOLM 25 Lilla Nygatan 25. z gevrøzøcgañan/te för GLEITSMANNA 8a BÄER DRESDEN I SACHSEN GRIWA PR DÖNABURG 1851 1879 l Typografiska och Litograñska

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Ska du bygga i stål? Industrial Services. Informationsguide till Stålbyggnadsstandarden SS-EN 1090

Ska du bygga i stål? Industrial Services. Informationsguide till Stålbyggnadsstandarden SS-EN 1090 Ska du bygga i stål? Från 1 juli 2014 måste verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser av stål till en byggarbetsplats ha sitt system för tillverkningskontroll

Läs mer

K = 4, M = 2. Förvanskad av de stora skyltfönstren.

K = 4, M = 2. Förvanskad av de stora skyltfönstren. fastighet: KNUT 4, hus A. adress: Stora Östergatan 15. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1911, 1972. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1911). användning: Affär. Gråmålad puts. Gul puts. Stora skyltfönster med svart

Läs mer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Läs mer

Avfallsstatistik 2011

Avfallsstatistik 2011 Miljö och naturresurser Avfallsstatistik Ändringar i shanteringen Avfallshanteringen genomgår just nu en kraftig brytningstid. År förbrändes procent mer än året innan, sammanlagt över miljoner ton. Med

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål

Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål 65 NSC.2111 Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål Montering ytterdörr till lägenhet med dörrsmyg av stålplåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är

Läs mer

Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln.

Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln. 1. Sverige Läs texten, slå upp ord du inte förstår Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln. Sverige, Norge och Danmark

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063)

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) AVFALLSLAG SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) Avfallsslag SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder (i bilaga 2 avfallsförordningen

Läs mer