I.,Ä. Aktie~olnel, I mi f, \

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I.,Ä. Aktie~olnel, I mi f, \"

Transkript

1 -, 41 - Militär Uilerinu,'~\ ~.,Ä. Aktie~olnel, m f, \, '" ~ \ ~ Automobtlkostm- Hästsport- il)" '. afdelning, afdelning,ul' ;" ~, B" ~n d&, d' OJ S-. " K Kapp- Q.p UL arap -" '~", ' Cigarr-. " Parfm-,,~ " 1/ ", Civilskrädderi- "Reseffekt- i ~ \ ~,!D Damblus- "Skjort- ", l~," Halsd~ks- " Sko-, Handsk- ' "Uniformseffekt- ".. ' 5 % rabatt vid kontant köp för 25.- kronor..10 % > > " > > > E, Militär Ekiperings Aktiebolaget - Kungl. Hofleverantör - Norrmalmstorg. '

2 ,, Svens~a ' f / G a s tö r s,ä ~ r in,o s A~tie~olaoet. ' Stiftadt 1884, / meddelar försäkring af spegelglas l fönster, dörrar, trmåer o. s. v,. ~ Slussplan '63 B (Räntmästarehuset), Stockholm. lj;kstel Allm. tel. 2696, OBS. l Skndsam och liberal skadereglering. Qf1S.l fasta och billiga premier. )

3 - 43- /..". A:B.NORDSTRÖMS LNBANOR STOCKHOLM. 1- \',:1

4 - 44- Anlita och sprid kännedom om Sveriges offentliga,' arb8tsförm8~ling (under statens ledning och kontroll) HUVUDKONTOR, Regeringsgatan 107. Manliga expeditionen, öppen kl. 7-4 (dag före helgd. 7--2), med följande avdelningar : Avdelning för rkesarbetare, riks- och allm. tel Bleck ochplåtslagerirket, särskild avd., kl. 8-10} Regeringsg. 86,.lfålerirket, särskild avd., kl riks- och allm, tel. 5!j1 64. Avdelning för fabriks- och grovarbetare, rikstel och allm. tel Avdelning för kontors-, butiks- och lagerpersonal, \"sjukvårdspersonal, springpojkar m. fl., riks- och allm. tel Kvinnliga expeditionen, öppen kl. 9-4, (dag före helgd. 9-2),. med följande avdelningar: Avdelning för tjänarinnor, hushållerskor, bushållsfröknar. värdinnor m. fl. rikstel. 4047, allm. tel och 14 7ö~ Avdelning för koniors-, butiks- och lagerpersonal, springflickor m. fl., rikstel. 4047, allm. tel och Avdelning för barnsköterskor och sjukvårdspersonal, rikstel. 4047, al1m. tel och Avdelning för tvätt- och rengöringsar:,beterskor, restaurantpersonal, fabriksoch rkesarbeterskor 111. [l., rikstel , allm. tel FLALKONTOR, Högbergsgatan 37. lanliga'expeditionen, kl. 7-4 (dag före helgd. 7-2), riks- och al1m. tel , Kvinnliga expeditionen, kl. 9-4 (dag före helgd. 9--2), riks- och allra. tel, Föreståndaren (Hnkudkol~toret), säkrast d , rikstel. 4297, allm.. tel Telegrafadress : Förmedlingen. Obs.! Filialkontoret är i första hand avsett för arbetssökande, bosatta å Söder, och arbetsgivare med verksamhet i denna stadsdel. fråga om förmedling till jordbruket med binäringar hänvisas till Stockholms läns arbetsförmedling, Klara Södra Krkogata 18. Arbete och anställning av alla slag f"ormedlas avgiftsfritt.

5 - 45,- Telegrafadress. DUBBELGREN. KÖPER OCH SÄLJER EGENDOMAR OCH FASTGHETER ;~----_.._..._--~--- LEJDSTRÖM & SKOG, ELEKTRSK ~FFÄR l ~. ST. / SVEAVÄGEN 96 TEL Uppsätter och Reparerar:' Försäljer:,. Belsningar i Automobiler och Motorbåtar. Ringledningar. Lokaltelefoner. \ Elektriska' Portlås. Elektr. ledningsmateriel..gfödlarnpor., Tändstift. Batterier. Ficklampor etc.

6 r ELEKTRSK A FFÄ R & '. " ',REPARATONSVERKSTAD 38 OD~NGA TAN 38 ALLM. TEL. VASA RKSTEL. Utför uppsättningar och reparationer ap Lokaltelefoner, Elektriska Ringledningar, Portiås, Signalanordningar, Brand-.:..\: Tjuualarnier, Äskledare. Bil-.:..\: Båibelqsninq samt Reparationer au alla slags maskiner och apparater m. m. Armatur, Lampor och tillbehör till billiga priser, KOSTNADSFÖRSLAG PÄ BEGÄRAN. f / EFTEH KL. 6 E. M. SÖDER 5489 t zla

7 -,:' ) ~ t ;,.1~~G'LLBERG8'$ -,t ' r ' - t,! ETU,.-& PORTFÖLj- t ",$' 'FABRK 't, t : 36 Hamngatan 36, STOCKHOLM., ~' - \ Allm. Tel Riks-Tel " ~,. t- -- $ ~,. Fabrik för alla slags Etuier för smcken, silfver- $' ~\ J varor, profkollektioner m. m. t, ;\, ~, Schatull för matsilfver. t,,'~"'-l. \ nredning för matsilfver i buffetlådor. $ _..:';',,'~. Plå~bö~ker, Portmonnäer, Portföljer, ~ \ Adresspärmar m. m. # " -..'r t ~ :.C',,:r Montering af läderplastik och broderier. 'i' ~ll,~"~ ~'t. ~ ~~ ~'t. '' {::!' i..,.)~-##-_##----._"",_.:.,,}',....' -.,A~-~--~-r - 47-,J-

8 Fefferguisf -48- T APET-AFF :Rikstelefon so ss. STO\CKHOLM *-----.~ L.öfgrert.. AR ~örsäljningsmttgasin : 1 & 3 Humlegårdsgatan t & 3. $törsta lager af ttum. Telefon ss Suenska, Franska, <LsKa och EngelsKa Tapeter, Bårder och Dekorationer samt Takrosetter, Rullgardiner, Gardinkornischer, Portiär-Stänger, Gardinhållare och Papp m. m. till billigaste priser ' Jakobs E~ppess nnehavare: A. TELjSTEDT 6 LAST1A<AREGATAN6 Rikste1efon Al/m. Telefon 2842 Of1BESÖRjER NED STÖRSTA ONSORG: Flttninga~ Packninga~ Resgodstransporter, Förtullning, Affärsbu~ Ckelbudm. m. OBS.! Sngga och vana Paf:kmän och Expressarbetare. OBS.! ", , '"11' f

9 \>,. J r, r3'~;:~~nnqvst Svarfveri & 'Snickeri. Etablerad i ~tockholm år ~882. \: t ' \ fabriken förlagd i Bromsten från den 1 Oktober 1911 L,\, med. postadress Alm.edal, Brom.sten. ~pecialtijlver,k.nini Gardinstänger, Gardinro;etter, ~!delning~- 'mar,! kälade och af och fönsterskär- runda Ledstänger för trappor. Dessutom utföres all slags svarfning för bggnader och möbler, gröfre och finare Snickeriarbeten m. m. 'l::elefoner: Allm. Bromsten 11. " Riks " o O O bil o '~ Josef Carlsson, ' o ;> ~'o, ~ Sadelmakare.[ B o s:: ciq o.8 g 32 Luntmakaregatan 32 < B :~ Allm STOCKHOLM Allm.Ö,qterm ~ ' 'O ~ R; t === (bostad) ~' o O a O 'o O ~ ~ _. o. o.8 ~. Vtför all(h,:,ad till rhet rdrer: ~ B o ~ ~ ;0 o Klädning och montering af alla slags dkdon =:l o. 'o e,o.ls ~ samt tillverhning af se/ar och sadlar m. m. ~.B :8.~ Lagerochförsäljni~g åt 0110 slag atputsme(fel, 'Eo8 :8 ~ svampar, tvåttskinn. oljor och fernissor. i:.o o =:l o,';':8 ~ Välgjudt arbete! Billiga priser! 8' :"'0,'o ;~r9~d~~~2~~~%~rp~9pbc.t~qrtr999\9~9qp,9q9ptlog~p.9q,p.cjj?9s

10 STOCKHOLMS 5 5 LEXPRESS 5 : G. S(ÖLDBERG. : nnehavare: Sture Patke Föreståndare: G. Stöldberg : 31 JAKOBSBERGSGATAN ~l : : Riks-Telefon Sthlms- Telefon ~J 32 : s, : Utför flttningar, emball. och : : transporter under garanti. : Magasinering av möbler. Snabba Ckelbud och Expressbud. _..,.... : OBS.! Specialite : Pia"n~transporter. OBS.! : """'R'".... -

11 - 51- \ \', -;;; Tillverkning och lager af alla slags Skeppslanternor, l, \. m.ed ce,rtltlkat, Salongslampor, Lufthuf'var, af' koppar, Båtbo~ar. Ljusstakar, Httla~pop' " och Sk ()t'tlktor. Pollettbössor~ M"stlura~: Loggar, Oljesprutor, Sm.örjkannor, Lamp.,;,,delar, Glas och Vekar m. m. Utför på hesfållning alla siag~k, \ Bleck- och Plåtslageriarbeten till billigaste prise:r', Utmärkt förtenning af Kopparkärl. J,ll' 1l.ikstel DUm. Tel. 27 J4. ~ ,' ' ' l..' '.,, ' r ~. ': f V/ANTON L()VKVSTl \ ~,..., r. 'ELEKTRSK AFFÄR & REPARATONSVERKSTAD 5 '.1 : 11 VEGAGATA~ l, STOCKHOLM :,\ 5'. Allm ' 'l. Al'lm : 5Ft ::,1* ' : ~( 5~~Utför uppsättningar och reparationer av Lokaltelefoner; i~' :.'" Elektriska Ringledningar, Portlås. Signalanordningar, Brand-,:~ 5' s: Tjuvalarrner.: Askledare;.en..s Bålb'elsnihg sa~t 'K~aff. J~ : \J och Belsningsanläggningar i landsorten. Reparationer av:. k' h '1 j" :.1 a a s ags mas mer oc apparater m. m..:\, " ' 5:' Armatur, LiNTlpOr och Tillbehör" till Billiga Priser. i'j '7' ~, ~.,"#.' '' "..,~" "E KOSTNADSFöRSLAG pa BEGARAN. i, ::~ ~ t :'';. ::'c' l, :." Söndagar samt vardagar efter kl. 7 e. m. A. T :: :x :"\t".'.(.'.,,... ~'-"\' "C' 4~"'1\r.,,,,..:\~ :~~~~~l~ ~~~.~.:~~~:~~.~~~.:~~ ~.~.~:~ - \ \

12 , Stockhohns Högre :. ",a nde,1s 'oe 11, 'Ba n k ä rove rk, Björ!tedl!ka Hndel!in!titntet, Stockholm, '" Mästersamllelsgatan 19 B. R Öuningskontor. A ;X ~ Prospekt på begäran. Anmälningar och inträde dagligen av -'l' elever med realskole- och studentexamen, betg från Ring 2. +0" ( 5 kl. allmänt läroverk, flick- och folkskola. 1-, 2- o. l/. års- tj" en. ",o s imt 3 månaders kurser. Specialkurserj Bokhåileri, Räkning, Skrivning, Stenografi, Maskinskrivning, Korrespondens och Språk. 29:e läsåret. p a t s e r kostnadsfritt efter slutad lärokurs. limehavare av Sveriges. Handelsskoleelevers -,=»lat.sförm.edlings- =::======== Brå. R äkenskapsföring. lr BokMPpläggning, Bokföring, Bokslut, Revidering, Oversättningar, Ren-, skrivning och Duplicering billigt. Stockholms R'Ukenskaps- och Renskrlvnin2S-Brå,, Rikstel. 81 )/; MÄSTERSAMUELSGATAN 19 B, 2 tro Allm: tel. 120 'i Humlegårdsgatan nnehefvere: Carl Jansson (Grundad 1890) Ombesörjer, Begrafningar, Balsameringaroch allt inom branschen. Order till landsorten expo pr omgående.,, 1l1l111l1ll1l1l1ll1l11l1ll1l1ll Billiga 'priser l 1l1l11l11l1l ll1 Affären Rikstel. O: 347. Allm, tel Bostadstel. Riks , Allm

13 , ', t..\ ',, ", /; jo,...~... r ".' ;. ilysk PALSY lrumport:i.,, 'A. SEJENETDYOFF. r...,',': REGERNGSGATAN 27, STOCKHOLM.! J" Rikstel. Norr g 98. Allm.xtel. 1'2{313. FLlRL: GÖTE,BORG, MRGRSNSGRTRN 3. ' ~...-- ~.. ~.,.' =, DREKT MPORT AF ALLA SORTERS SKNN, SASOM: Persianer, Mård, Zobel,, '. Utter, Skunks, Räfvar, Nu~ : tria, Nerz, Hermelin, Grå-' l, verk, Chinchilla, Bisam., '. Alla sorters Muffar, Boas, J! ' i 'Pälsar och Kappor på l~~ ''.t.. ger. Reparationer utföras..'..l ',.,,. väl och billigt. Skinnvaror., emottagas till förvaring öf~1 '. ver sommaren.' Utför ke~1 '. '-misk tvätt Skinnber,~dning ~ : emottages..1 '.' '.'.~. ", \ \. '... ~ D ; '\. l" _\ l

14

15 . t,.. -;)[)-, \' \ \ /. ' ""'ii,,o, ~"i.. ' { -. DDDDDDODDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOObOOODDDOODDD D " \. '1': O stallil.pen'~ "', 19 Sibllegatan 19 " '. ', A"-'-.' D ~ Svetsning Björklund &. Norlings Repacition av alla s\~, SVETSNNGS & av.alla slag, utföt~s,.. 'Mak. Reparat'ioris~erk~t,ad':"{å~Yklar såväl, av' v.:.\ '.\ " jsoch,~ ; Skepparegatan 7, Stockhol":,',,, stål, J~rnl'l' ;Allm. Tel Bostadstel.Liljeh. 255,ne kl ar.,. ~gjutgods,.. ';iit~. m. m. mässing" utföres koppar,'bl, väl. aluminium' ':.välgjort arbete garanteras till billiga priser', \ samt': \ Svetsnirrgsarbete utföre~även utom stallen Förtenning...e'.,""',4,38. STqCKHOLM '.8 ' l uw. J. Rikstel. Ö:!, "8 '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -,-8,OS. '. 'K'. h l' V : 8 " S r öper oc sä J er irister. 80 ~':,!; 'L~tteroch 'Dragningslistor, D -:. till alla varulotterier säljas. g 'g === Brefbesveres omgåend~. ===. 8 ''''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~.0 O O 'd a,..... "0 OOOOCOCOODOOOODDOOOOOOOOOODODODDOODOODOOODDDDODGOO skärning Allt årbete hämtas och hemsändes l" m. m. l ntet arbete är för stort och intet för litet \

16 - 56- P~~~~~~-~~~~~Es!st ~- - ~ ~ ', " ~ t./~, "'~, ~ HOTf[l(XPRfSSf ~ - / ~ ~- BRGER JARLSGATAN 33 i Rikstel , -Am. tel. Br Ar~. tel i ~ i ~ ~ ~ ~ SNABBASTE EXPEDTON AF,RESGODS TLL ~ ~ O~:L~~~~~~~~~~~~ i PORTER,BUDSKCKNNGÅR,' ',o ~!, STORRE FLYTJ:-NNGAR ~ i M. M., M. M. fq ~','.',' ":',.""., h,",.",. ".""" "..., i i OB8.! 1iB:ai~~~~~~~~~iE$QB:ai~ j~'':.~~:d~e:;,~~,~~t:~~~;n~e::,,~/~,':d.:,"~dgn,'

17 1_ 57,,_ EGÄR OfFERT FRAN AKTEBOLt\GET ~ln6shalm5fufabrk STOc...KHOu\ L-._~ _._-_._------_.~'.,. Rikstel. ÖsterlJl. fl 48 '", Sthlms tel Rikstel. Österm.ll 48 Sthlms-tel B Ekman'~' Veloctped- '& Mek.. Verkstad g Banergatan 8.försäljer 'velocipederna'» Rambler- och» Sverige» Gummiringar, velocipeddelaroch tillbehör alltid på lager. Joelsson < " -; j' Utför:,d,A 'l- Velociped- och - Kaminreparationer,t ; samt alla mindrek,'1l~~!-,arbeten,fort, väloch till biuiga~te;pdser,.,;,':, ~\ \

18 -58- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ :i: A.-B. SYENSKA :i: ~ :i: AUERKOMPANET :!: ~ ~.:. UPPLANDS GATAN 7.:. ~ :i: Riks e Allm. Tel.: Telegramadr.: Bekauer. :i: ~ ~ ~ ~.:. Elllros- O /1118'r s-O. fleklrltllelsbrl1l1sthell.:..:...~..._....:. ~,Y Y Y.:. STÖRSTA LAGER Af ALLT NOM GASBRANSCHEN.:. ~.:. såsom.:. :i: Graetzin-. och Auerlampor, Glas, Kupor, Gas- :i: :i: spislar, Gasugnar för stekning, bakning och \ :i: ~.:. rumsuppvärmning, Gaskök, Gasstrkjärn, Gas-.:.,.:. slangar m. m..:. '~ Y.:. Specialitet:.:.,.:. GR~ETZNBELYSNNG.:..:. Billigaste existerande belsning med bländande bvitt liu»:.:~ ~ ~.:. " ELEKTRSK MATERELl ( STORT URVAL.:. :i:1. slis~m ~.. :!: :i: Kronor, Amplar, Pendlar, Bordsstakar. Metall :i:.:. :. trådslampor, Kokkärl, Strkjärn.Proppar me..m..:..,.~. Y' l Y Y ~~~~~~,

19 ! tf.~ ":.:. { 1 ~.~~, ~l;~'_ ~,,,', ~:,\.'.. ".~_:~.~,~_.j,.;~ ~.,.\,~\ '.=.l... -,... '\.. 'Te/egrafadress:.' ;:""-1' '., "CENEfff,G.UUl ER/ET u " " i "j.\, : 1 "... A/B 'sls.,~:. 11.': CEETGJUTERET,Si "l.,.. ~. 11- ~ungsg(lt~n 5,5." \~!"$T()CKHOLM;~~ - il-' -.RikS och- Sth/ms-Te/. ~'SJ!ANSJ<A CEN~NTGJ.UT~RET"" ; t:1 '""», "., Sveriges största entreprenadfirma o'>,. inom _ ii :; Betong- samt Väg-och ~ attenbggnadsfac~e~: - i lo" Utfara '\ ""'- Jil Betonggrunder, Betongskelett för Husbggnader, ;;:i!~';',(t',hamn- och Vattenkraftanläggningar,. "'''1 1 ':>1~pddringar, Brobggnader, Tunnelsprängni~gar,'.,',.f._: " >Järnvägsbggnader m. in. "....~'fl '",. '", ':: \"1. l Tillverka och försälja från eg'!a fabriker: :~': j(.\ ( (l, le /.' 1" c.~m.. '.le.n.t.:..r.ör,(fo.:.r a.fl?pj~ledningar),,.:......,,;.1:'.. j Trottoarplattor, "\'i,..j, Victpria- och Mpsaikgofplattor",. ::~;.[, j'll Tegel. och Plattor af Slaggbetong (för mellanväggar): (:l: ~:~ '...; ' Pips, GipsdieleiJ \och Gipsplattor.(för mellanväggar),. l f Rex-Tegel (betonghåltegel för husbggnader) i;~i " ---- ( ll~jl,ourit «(~~aqpl1tsningsm~terial), ' "." "~".!:'~:\1' ' ~ j l, Trap,pOf:, ~fl'.,cement OC~' Mosaik,,,!:::J. ' l.,lir ~s_!~(.,och Marmora~beten.,., l>;;;. j:~,:~~:i;',,,:'~' ~'~d '.,,..!.,.', ~;;;.. ii ': ":':"'::;;;1 / '

20 fern'ss ~AK { T E B OLA GET ~ ' Fabrik-och kontor: " Roslagsgatan, 64, Stoc~holm. < / ralegramadress : Fernissbo.aget Brefadress: Stockholsn 19 Järnvägs~dress: Albano SKA,NDNAVENS : Rikstelefon318, Allm. Telefon 5037, _'_1' ' " förnämsta specielfebtik för tillverkning af alla slag af, Svarta och kulörta trckfärger samt hjälpmedel för grafisk industri, Kopalfernissor för in. och, utvändiga' arbeten, industri, järn.vägar, ångare,.~ö~ler m. m., Siccativ och alla slags torkpreparater,. Spritfernissor och glasrer for maskiner och modeller, etc., Japanlack (Albanol), hvit, svart och kulört, Lackfärger, Samtliga lacker, far- M ki f" as n arger, ger och för all skddsmedel s~v~lkemisk. Ugnslacker, elektrisk och mekanisk Soda- och srebeständiga färger, industri levereras efter önskan och efter in. Sprit- och petroleumbeständiga färger, sända strkning, prof. för såväl doppning Rostskddsfärger och rostskddsmedel, som sprutning.. ( C~menlol, bästa sodabeständiga skddsfärg,.för cement-, te. gel. och trägolf i fabriker och lager- m. fl. lokaler, " Kitt och alla slags skddspreparater, för kemisk, elektrisk och mekanisk, industri., GÖTEBORG: G. V. W. Kjellgren REPRESENTANTER:, KRiSTlANlA: " HELSiNGFORS: J. W. Luth Hardi Finell,

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det - 41-, - 42 - \ il /, meddelar' försäkring ap spegelglas, ~. ~, dörrar, trymåer o. s. v... f ~ _. Slu~~pJan.,~3 B (R.äl1tmästarehuse.n,, \' Stockholm. '\ ' ' Rikstel. 4~ 24. Allm. tel, 26 96, 20658. ~

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

försö'l{ lan '6..i. Alltid Nyheter! I, Garanterar passningar in i c'' . minsta detalj..' I (Reparationer utföras, allt till moderata priser.

försö'l{ lan '6..i. Alltid Nyheter! I, Garanterar passningar in i c'' . minsta detalj..' I (Reparationer utföras, allt till moderata priser. Eder ny skräddare.. försö'l{ lan '6..i., Alltid Nyheter! I, l Garanterar passningar in i c'',. minsta detalj..' I ';,' (Reparationer utföras, allt till moderata priser.) ~.. ' \ I Allrrt. Telefon 22244~

Läs mer

5. (Brand)skyddsregler

5. (Brand)skyddsregler 5. (Brand)skyddsregler Förändringar i verksamheten 2 Automatiskt brandlarm 3 Information till nyanställda och vikarier 4 Heta arbeten i lokalerna 5 Rökning inom vård och omsorg 6 Tv-apparater och datorer

Läs mer

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 Bränninge bruk Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har

Läs mer

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt Brunkebergstorg 12 STOCKHOLM Afdelning för rrthyrning af: VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt VILLOR. Afdelningar för: Inackorderingar, Försäljning af Affärer, Platsanskaffning

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Först var skog och vatten

Först var skog och vatten Först var skog och vatten Värnamobygden är vacker, med gröna skogar, stilla sjöar och livliga vattendrag. De milsvida åkrarna är dock få, magra och karga jordar har lagt sten på bondens bördor. Skogen

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Hur många är ni som besvarar enkäten?

Hur många är ni som besvarar enkäten? Hur många är ni som besvarar enkäten? Namn Antal % A. Jag besvarar enkäten ensam B. Vi är en grupp på vår arbetsplats som besvarar enkäten tillsammans 23 41,8 32 58,2 Total 55 100 1 Om mer än en rollatorer

Läs mer

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Radiolinja, Esbo. Konceptet Normek Fasad är en servicehelhet för kontors-, affärs- och industribyggnader som även lämpar sig för bostadshus och renoveringar. Normek

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Vit plast 76 x 38 mm. Art nr 6700906 Silver plast oval 63 x 32 mm. Art nr 6700911 Vit plast oval 63 x 32 mm. Art nr 6700909

Vit plast 76 x 38 mm. Art nr 6700906 Silver plast oval 63 x 32 mm. Art nr 6700911 Vit plast oval 63 x 32 mm. Art nr 6700909 Namnbrickor abab Namnbrickor Jobbar du i butik, skall på mässa eller ska representera ditt företag på konferens är sannolikheten stor att du behöver en namnbricka. Med vår lagerhållning och vårt smidiga

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

aktie~olajet' '~:III"",,5,% rabatt,'vi~ kontant,~öp'för 25.- kronor. ~'II',";,, !'~l. 111 - Kungl. Hoflever~ntör ~. 1Halsduks-, Militärfkiperings

aktie~olajet' '~:III,,5,% rabatt,'vi~ kontant,~öp'för 25.- kronor. ~'II',;,, !'~l. 111 - Kungl. Hoflever~ntör ~. 1Halsduks-, Militärfkiperings t ' I' ' 'Milimr'Ikilelioll' ;'.x'.,i~' I ''''~,. aktie~olajet',, ' " l,automobilkostym- (,.: afdelning, Bindslöjds- " Cigarr-,~ l:, ~l"civils,krä~deri- ",ID j~!d1 Damblus- ". " ~111, 1Halsduks-, r,'i~1

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

24 LOKALER SÄLJES 222-230kvm 1,545,000:-

24 LOKALER SÄLJES 222-230kvm 1,545,000:- 24 LOKALER SÄLJES 222-230kvm 1,545,000:- ETT PROJEKT AV EXTER FASTIGHETER OM PROJEKTET Välkommen till framtidens lokaler i Länna industriområde i Huddinge kommun. Här projekterar och utvecklar Exter Lyftkranen

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

FORSKARHUS I 1. Byta lysrör mellan seminarierum 10:an och sal KS 101. Maria 2. Tag bort armaturer i korridoren / fråga Peter på Bravida.

FORSKARHUS I 1. Byta lysrör mellan seminarierum 10:an och sal KS 101. Maria 2. Tag bort armaturer i korridoren / fråga Peter på Bravida. Systematisk brandskyddarbete 4 november 2008 Närvarande: Matilda Silva / CFAB Peder Stärnman /Akademiska Hus Maria Liritsi / Husansvarig KB 0. Plan 9. Plan 8. Plan 7 Plan 5 FORSKARHUS I 1. Byta lysrör

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Referensbild trycke. SÖDER 16:8, Gävle Kommun "Villa Rektorn" / Kv. Södra Varvet A42.4-2

Referensbild trycke. SÖDER 16:8, Gävle Kommun Villa Rektorn / Kv. Södra Varvet A42.4-2 FÖRKLRINGR Dörrar skall vara av fabrikat LLMOGESNICKERIER eller likvärdigt. Enligt fabrikantens standard, bredd anpassas till väggtjocklek Referensbild trycke Trycke enl. referensbild. 2013-04-02 15:40:27

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

PROLOC. Säkerhetsdörrar för alla miljöer

PROLOC. Säkerhetsdörrar för alla miljöer PROLOC Säkerhetsdörrar för alla miljöer PROLOC Vi garanterar din säkerhet Proloc AB har sedan starten 2005 installerat 10 000 säkerhetsdörrar i Stockholmsområdet. Vi står för säkerhet och professionellt

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Militär Ekiperings Aktiebolaget

Militär Ekiperings Aktiebolaget Auomobilkosym- Hassporafdelning, afdelning, Bindslöjds-,, Kapp- b Paraply-,, Cigarr-,p Parf ym- P f Civilskradderi-,, Reseffek- >, Dam blus- y, Skjor- >, Halsduks-,, Sko-? Handsk- P f Uniformseffek-,,

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Krontallen Kommun Linköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Skeda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Krontallen Kommun Linköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Skeda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Linköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Skeda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning I änden på enskild väg

Läs mer

NCM:s samtliga miljöaspekter

NCM:s samtliga miljöaspekter Inköp och upphandling Inköp NCM köper saker för xx kkr per år. NCM har som målsättning att vid alla inköp beakta miljöaspekter och välja det mest miljöanpassade där så är möjligt. Personalen använder i

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad!

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad! Fönster och fönsterdörrar Svensktillverkade med säkerhet som standard Nu även med aluminiumbeklädnad! Svensktillverkade fönster och med säkerhet som standard Våra fönster tillverkas av erkänt duktiga hantverkare

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri Datablad 2.515 Snabbkoppling M42 Snabbkoppling M42 är ett komplett program av snabbkopplingar för snabb och säker hantering av rör och slangsystem. Kopplingarna tillverkas i ett flertal dimensioner och

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Industrifacket Metall sid. 1 Löneuppgifter Teknikavtalet IF Metall Lägsta lön 18 år 17.517 kr/mån Lön under 21 år ca 20.300 kr/mån Lön under 25 år ca

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08 Försäkring JSC Trädvård AB Vårbäcksvägen 1 A 14640 TULLINGE Ändringar i rättsskyddsförsäkringen från 2011-01-01 Försäkringsbelopp Skattemål Det särskilda försäkringsbeloppet om högst 100 000 kr för tvist

Läs mer

BRF ISPRINSESSAN VASTERTORP * STOCKHOLM

BRF ISPRINSESSAN VASTERTORP * STOCKHOLM BRF ISPRINSESSAN VASTERTORP * STOCKHOLM u ~ HÄGERSTENS- BADET. Bo centralt i Västertorp Vid Västertorpsvägen och Skridskovägen byggs nu denna kompletterande bebyggelse på tomt mitt i en uppvuxen miljö

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

SERVICE CERTIFIKAT. Ägarens namn. Motornummer. L,everansdag. Tändn. ocli. dörrnj'ckel n:o. Bagagerums och rcservhjulsuyckel n:o. Försäljare.

SERVICE CERTIFIKAT. Ägarens namn. Motornummer. L,everansdag. Tändn. ocli. dörrnj'ckel n:o. Bagagerums och rcservhjulsuyckel n:o. Försäljare. r SERVICE CERTIFIKAT Ägarens namn Motornummer L,everansdag Tändn. ocli dörrnj'ckel n:o Bagagerums och rcservhjulsuyckel n:o Försäljare Plats 5 JL_DER VAGN har före leveransen blivit omsorgsfullt genomgången

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

Försäkringsvillkor 2012-11-08

Försäkringsvillkor 2012-11-08 Försäkringsvillkor 2012-11-08 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är den person som tecknat HemGaranti24 försäkring och fått denna bekräftad genom att motta försäkringsbevis från försäkringsgivaren.

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Villaägarens ekonomi  Villaägarnas Riksförbund 2013 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Säkerhet introduktion

Säkerhet introduktion Säkerhet introduktion Allmänna säkerhetsrutiner vid institutionen Ett laboratorium är ett ställe med en del potentiella risker som bland annat farliga kemikalier, vassa föremål och elektriska apparater.

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063)

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) AVFALLSLAG SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) Avfallsslag SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder (i bilaga 2 avfallsförordningen

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

Återlämning av leasingbil

Återlämning av leasingbil Bilaga 6 Återlämning av leasingbil Guide och riktlinjer Sign:... 2 Innehåll Läs igenom denna Återlämningsguide för att veta hur slitage på din bil bedöms under tiden du använder bilen. När det är dags

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

w w w. s m k a b. s e

w w w. s m k a b. s e Välkommen till SMK! Vi är leverantör av en mängd olika plåt- och rörprodukter. Hos oss hittar du färdiga standardprodukter i form av kärror, slangvindor och gåbord. Men vi kan också specialtillverka efter

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Fläktar Ventilation Tillbehör

Fläktar Ventilation Tillbehör FLEXIT SORTIMENT Fläktar Ventilation Tillbehör www.flexit.com Varför ventilera? När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra bostäder förändrades för

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Extratjänster Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Storstädning Den vanliga städningen behöver kompletteras med storstädning någon gång om året. Storstädning kan omfatta ytor

Läs mer

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 10 års Garanti Sol fångare Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 Garanti förutsättningar för Vakuum sol fångare 1.) General Den här garantin är utfärdad av Arsite AB, (Arsite) och gäller för våra solfångare

Läs mer

'. ' " 'f ',' ', ' ': Vasagatan 38, STOCKHOLM C. ~ : : Telegrafadress:,GOTTSTEDT.. Bvggoadsmateria/:' '..

'. '  'f ',' ', ' ': Vasagatan 38, STOCKHOLM C. ~ : : Telegrafadress:,GOTTSTEDT.. Bvggoadsmateria/:' '.. . 1 Ii...,..' '. ' " 'f ',' ', ' I ' ''''. "'. l. ",f ',' \ \.1,_' r.,.., 1 a i C. GDT'TJfRID RYSTEDT A. -B. i." ': Vasagatan 38, STOCKHOLM C. :,.' Rikstel. 372, 3244, 225?2. Sthlmstel. Norr 5750. '. :

Läs mer

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014 POLSTAR AB Konsumentprislista 2014 LEVERANSTID 4-6 VECKOR, RUNDA OCH SPECIAL 6-8 VECKOR UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER OCH DÖRRAR. Rätt produkt till rätt pris www.polstar.se 1 Allmän produktinformation om CT 70

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 KLASSISK STÅLHYLLA Funktionell, flexibel och estetisk 60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång.

Läs mer

Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus

Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för inomhus- och utomhusbruk i industrin Om Dialight Dialight

Läs mer

SKOGSMÄSTARSKOLAN. 9.30 Avfärd 08.15 Datasal D Datasal D Datasal D R A S T 10.00 Medtag ESU ESU ESU Matsäck & In-

SKOGSMÄSTARSKOLAN. 9.30 Avfärd 08.15 Datasal D Datasal D Datasal D R A S T 10.00 Medtag ESU ESU ESU Matsäck & In- 2015-07-08 Vecka 36 31 augusti - 4 september Datum: 31 1 2 3 4 8.00 Obligatoriskt Besök Beståndsmetod Naddebo Beståndsmetod, skogsbr.plan ev. egen fastighet Beståndsmetod Aktuell Affär Naddebo Grupp 1

Läs mer

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige.

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Vår breda och djupa erfarenhet av underhåll garanterar en effektiv produktion för dig Själva tanken bakom industrialismen var ju att tillverkningen

Läs mer

Lättare storstädning av kontorsrelaterade lokaler. Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningssnickerier i kontorslokaler och liknande.

Lättare storstädning av kontorsrelaterade lokaler. Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningssnickerier i kontorslokaler och liknande. Arbetsbeskrivningar Storstädning Göteborg 2004-02-26 Storstädning är ett synnerligen subjektivt begrepp och har olika betydelse för de flesta. Skillnaden i uppfattningar beror dels på den egna kulturen

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Möbler & Speglar.... design... kvalité... nytänkande.... inte lika fyrkantiga

Möbler & Speglar.... design... kvalité... nytänkande.... inte lika fyrkantiga Möbler & Speglar... design... kvalité... nytänkande... inte lika fyrkantiga ... design... kvalité... nytänkande Möbler... Snygga möbler... Praktiska möbler... Våra möbler finns i de populäraste storlekarna

Läs mer

PVC FÖNSTER 6-KAMMARS PROFIL O80HS

PVC FÖNSTER 6-KAMMARS PROFIL O80HS Fönstercenter i Sverige AB Dåntorpsvägen 33H, 136 50 JORDBRO Org.nr 556854-9512 Tel. 0700 911 522 Energieffektiva fönster & passivhus fönster PVC FÖNSTER 6-KAMMARS PROFIL Glaskassett 36mm! T4/12ar/4/12ar/T4

Läs mer

Byggnadskostnadsindex

Byggnadskostnadsindex Priser och kostnader Byggnadskostnadsindex, april Byggnadskostnaderna steg i april med 3,7 procent Byggnadskostnaderna steg i april år med 3,7 procent från april året innan. Arbetskostnaderna för byggverksamheten

Läs mer

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 AIX Arkitekter AB, Hudiksvallsgatan 8, 113 30 Stockholm Tel 08-690 29 00 Fax 08-690 29 29 Epost

Läs mer

FÖRVARING STORE sidoutdragsförvaring

FÖRVARING STORE sidoutdragsförvaring FÖRVARING STORE sidoutdragsförvaring design by FORM2 Group PRODUKTFAKTA STORE sidoutdragsförvaring. Sidoutdragsförvaring i 19 mm spånskiva i vit, björk och eklaminat med matchande 1 mm PP-kantlist som

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Östen Kristiansson Svensk möbeltradition sedan 1929

Östen Kristiansson Svensk möbeltradition sedan 1929 Östen Kristiansson Svensk möbeltradition sedan 1929 Bygga förvaring, varför? Hos oss på Östen Kristiansson hittar du ett brett standardsortiment av möbler anpassade för alla hemmets rum. Men efter drygt

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012. Stockholm II LED 1990 vann formgivaren Olle Anderson den nordiska designtävlingen Nytt ljus över Stockholm. Tävlingens utmaning var att formge en armatur som utöver att ha goda belysningsegenskaper stilmässigt

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

FÖRETAG I SAMVERKAN. FÖRETAGSUTVECKLING MARKNADSFÖRING RESURSFÖRSÖRJNING

FÖRETAG I SAMVERKAN. FÖRETAGSUTVECKLING MARKNADSFÖRING RESURSFÖRSÖRJNING FÖRETAG I SAMVERKAN. FÖRETAGSUTVECKLING MARKNADSFÖRING RESURSFÖRSÖRJNING Pont du Gard akvedukten vid Nimes i Frankrike 8 270 m lång och 40 m hög byggd för mer än 2000 år sedan av romarna. Bron ingick i

Läs mer

PVC FÖNSTER 7-KAMMARS PROFIL P93HS

PVC FÖNSTER 7-KAMMARS PROFIL P93HS Fönstercenter i Sverige AB Dåntorpsvägen 33H, 136 50 JORDBRO Org.nr 556854-9512 Tel. 0700 911 522 Energieffektiva fönster & passivhus fönster PVC FÖNSTER 7-KAMMARS PROFIL OBS!!! Glaskassett 48mm! T4/18ar/4/18ar/T4

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

*Kontakt~erson AB Betonaindustri. te2 53 10 52. 1 I kontor, 3 gr tqz puts/grå P/& l I. II fabrik

*Kontakt~erson AB Betonaindustri. te2 53 10 52. 1 I kontor, 3 gr tqz puts/grå P/& l I. II fabrik STOCKHOLMS STADSMUSEUM 164 ~ndustrimiljöinventering 1979 värdering@ B C Fas t ighet3jan - 8 Adress Hornsbergsvagen 14-16 Stadsdel sh-en FastighetsägAB Betongindustri ~öretag/verks/anst/ AB ~etongindustri/betong/nu

Läs mer

Prislista Nr 1 in rent tent & event i Sverige AB. Alla priser är exklusive moms Golvsystem Produkt Enhet Pris sek Antal Totalt. kvm 50,00.

Prislista Nr 1 in rent tent & event i Sverige AB. Alla priser är exklusive moms Golvsystem Produkt Enhet Pris sek Antal Totalt. kvm 50,00. Prislista för Nr 1 in rent, tent & event i Sverige AB Alla priser är exklusive moms Golvsystem Produkt Enhet Pris sek Antal Totalt Trägolv (för större evenemang begär offert) kvm 50,00 Trägolv med aluprofil

Läs mer

1922 MÖLNDALS MK 2010

1922 MÖLNDALS MK 2010 Tryckt på papper från: Årgång 37 Nr. 2 / Mars 2010 1922 MÖLNDALS MK 2010 Dan Liljendahl, vinnare i 2010 års KM i folkrace. Här på Torslandabanan. Innehåll i detta nummer: OBS!!! Nytt telefonnummer till

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer