Denna text är ocr-tolkad. Det

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna text är ocr-tolkad. Det"

Transkript

1 - 41-,

2 \ il /, meddelar' försäkring ap spegelglas, ~. ~, dörrar, trymåer o. s. v... f ~ _. Slu~~pJan.,~3 B (R.äl1tmästarehuse.n,, \' Stockholm. '\ ' ' Rikstel. 4~ 24. Allm. tel, 26 96, ~ l', OBS.!.Skqttdsatn och liberal skadereglering. OBS.! Fasta och billiga premier. r

3 j.,

4 - 44 -r-e- $1 ADS HUVUDKONTOR. Regeringsgatan 107. Manliga expeditionen, öppen kl. 7-4 (dag före helgd. 7--2), med följande avdelningar: Avdelning för ijrkeearbetare, riks- och allrn. tel lfålerigrkel, särskild avd., Regerlugsg. 86, kl. 9-12, riks- och a1lm. tel (efter 12 begäres n.r 4215). Avdelniug' för fabriks- och qrouarbetare, rikstel och allrn, tel, Avdelning för koniors-, butiks- och laqerpersoual, sjukuåtulspersonal, springpojkar m. fl., riks- och allm. tel Kvinnliga expeditionen, öppen kl. 9-4 (dag före helgd. 9-2), med följande avdelningar: Avdelning (ör tjänarinnor, lutsliållerskor, Jlllshå/lsfröknar, värdinnor. m, fl. rikstel. 4047, allm. tel och 147ti. Avdelning för koniors-, butiks- och laqerpersonal, springflickor m. [l., rikstel. 4047, allrn, tel. ~O 1.7 och Avdelning för barnsköterskor och sjukuårdspersonal, rikstel. 4047, allm. tel och Avdelning för tvätt- och reng6rinnsarbelet1;kor, rcslaurunlpersonal, fabriksoch yrkesarbelerskor m. fl., rikstel , a1lm. tel. 14,47. FL'ALKONTOR, Högbergsgatan 37. 'Manliga expeditionen, kl. 7-4 (dag före helgd. 7-2), riks- och allrn. tel~' '" r Kvinnliga expeditionen, kl. 9-4 (dag före helgd. 9-2), riks- och allm.. tel För-eståndar-en (Huvudkontoret), säkrast kl , rikstel. 4297, allrn. tel \ Teleqrafadress : Förmedlingen.. \ Obs.! Filialkontoret är i forst a hand afsedt för arbetssökande, bosatta å Söder, och arbetsgifvare med verksamhet i denna stadsdel. fråga om förmedling till jordbruket med binäringar hänvisas till Stockholms' läns arbetsförmedling, Klara Södra Kyrkogata 18. Arbete och anställning" av alla slag förmedlas avgiftsfritt. l'

5 - 45- \ ÖSTRA' STATON, RKS TEL. ~OH3 STOCKHOLM ALtlli>,TEL , TLLVERKAR, "ALLA SORTS LADORAFGk~NOCHFURU /., ;, MODERATA PRSER! ' l1ppsätter och J?eparerar:, ST. TEL \ ', Förskljer:.r Belysningar i Autorno- biler och' Motorbåtar.,. Ringledn!,ngar. l Tä~dStift. J l Elektr. lednngsmateri;1. ' GÖdlampo,Ji.' ' : ~ Batterier. ',~ " 1(.< 'l' "'! Lokaltelefoner. Elektri~~,a.,por.tl~s., >-l~dr' /, Ficklamper etc. \. l

6 - " 46 r: Vi 'utföra all slags- Billiga priser. -le noggrant 'utförande. * full diskretion. Maskinskrifning r., Duplkering Dlktamenskrlfninq TELEFONER: 111m. l6~39 Riks Västerlånggatan 5~ ~ c< ro ~: ~ ~ " ro ~ ro m ~ c ~. oas ::J i ' ~ ~ m ~ m :ro > ~ 5,2Västerlångg~tan 52, Rdress-skrifning Begär var prislista TELEFOZN6,~R3:9' Kuvertskrifning,r* ~l A m. t.' Hon[ept hämtas. Riks Betygsafs~nfnin~ &. ". 1 1 Hektografering. ~nabb expedition. OBS. Vi utföra äjven arbeten från landsorten, hvilka kunna tillsändas oss per post och återsändas desamma å de af kunderna angifna tider och orter. Vi betjän~ oss endast af förstkias~iga, maskiner.

7 - 4'7 - \,

8 - 48- Feff~rguigf ~ liöfgrel1 ifapet-affar Rikstelefon 30 es. STOCKHOLM. ~-----,*----- Gförsäljniltgsmagasin: 1 & 3 Humlegårdsgatan l' & 3. Största la~er af ltum. Telefon 83 S;\Jensl{a, Franska, «ysl{a ceh Engelsl{a Tapeter, Bårder o'ch Dekorationer samt Takrosetter, RullgarJiiner, Bardlnkorniseher, Portiär-Stähger, Gardinhållare och Papp m. m. till billigaste priser. '. i J. S.J SVENSSON =, 5 OBSERVATOREGATAN 5 = = Rikstel Allm. Tel = = Förmedlar köp och försäljningar av : = STADS- OCH LAN:rEGENDOMAR, = VL OR, TOMTER, HANDELSAFFÄRER = = M, M. : = Uthyrningar ombesörjas. Reell behandling utlovas. = = nsänd uppdrag förtroendefullt. = i

9 - 49-' J. '~KNNQVS~ /,, Svarfveri,& Snickeri~. v. Etäblerad i Stockholm år fabriken förlagd i, Bromstett från den l Oktober 1911 ~, med postadress Abnedal, B:r~Dlsten. SpecialtilJverkning Gardinstänger, Gardinrosetter, ar ft,..fdelnings- och Fönsterskärmar,.kälade och runda Ledstänger för trappor. Dessutom utföres all slags svarfning fö~ byggnader och möbler, gröfre och finare Srtickeriarbet~n m. m.,. \ Telefoner: Allm, \ \ Bromsten 11. Riks,\ 12. " ooooooooooooqooooooooooooooooooooooooooooooooooooo,", ",o. o bjl o \.~..o sef Car-lasen,gl o ~> ~" o o ~ ~ o 8 'to Sadelmakare \ p. El 0= \ oq'o 8 32 Luntmakaregatan 32 \ -< El ' o ~ -' ~ o 8 : Allm, STOCKHOLM \ Allm. Osterm ' El",o :0 (bos,tad) ;O o ~ ====== ~.D o l. '":l ~o o~ ~~ El ~ Utför alf t. bvad till yrket hörer. ~'~ ~, o' 'o o Klädning och montering af {lla slags åkdon ::s. o o S,o El l-c samt tfllverkning af selar och sadlar m. m. 'go 8 8,~ Lager och (ö'rså'!inind af alla sad af fjulsmedel, 'E. 8 o Q) -, 5,5'1" ~ ;8 00 ~. svampar, tvättskinn. oljor och fernissor, ~ o D ~ \, =:; o El :::c:= Välgjordt arbete!" Billiga priser! ''8 o ',.'. :.0 pooo0909qoo~ooooqooodqqoqoppqoqqpooooppooood~0000d 4 Adr&Sskalender-n 1918: l.

10 - 50- J G. SKÖLDBERG : nnehafvare: Sture Fatke Föreståndare: G. Sköldberg \..: 31 JAKOBSBERGSGATAN 31 : : Riks-Telefon Sthlms-Telefon *132 :..'.' ': Utför flyttningar, emball. och : : transporter under garanti. : '.. Magasinering av' möbler. : Snabba Cykelbud och Expressbud,' ~: \ \ '. : OBS.! Specialite : Pianotransporter. OBS.! : 11 1 ; 1," ' ii _~

11 - 51- j J: G LARS fin Bi C:o, Skeppslanternsiabrik, Österlånggatan STOCKHOLM Till~erkning och lager af' alla slags Skeppslanternor med certifikat, Salongslampor, Luf'thuf'va~ af koppar, Båtbojar.Ljusstakar, Hyttlampor och Skottlyktor. jo Pollettbössor, Mistlurap" Loggar, Oljesprutor, Smörjkannor, Lamp';' delar, Gla!\i och Vekar ffi. D. Utföt' på 'beställning alla slags Blec~- och Plåtslageriarbeten till, billigaste priser! Utmärkt förtenning af' Kopparkärl..11 ll.ikstel Allm. Tel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:. \.:. :~: :. RCJTH... ZETTERSTRÖMS :~:..:.J :!: PLATS & UTflYRN N GS BYRÅ :!: ~ l ~ :~: DROTTNNG.GATAN 16, 1 tro ~il. STOCKHOLM. :i:.:. Rikstelefon Rllm. Telefon 9308.:. \? ~.:. \ \ Platser i alj~ branscher. <,.:. ~ ~.:. STÄNDGT LEDGA PLAl:SER såsom Sällskapsdamer, Husföfestän,?arinnor,.:.:....'... Cuvernanter, Barnfröknar. Kokerskor,,Husor, Ensamjungfrur oc Barn- ~ ~.:. flickor samt tillfälliga t~ll hemmen..: :. Uthyr våningar, omijblerade och mlibierade rum, kontors- och affärs-.: :. lokaler..:+ ~ ~ ~.:. Anskaffar platser tiu HOteller och Restauranter för 'kvinn1g~ och malhiga.: :. sökande. Platser till Kontor och Affärsplatser af alla slag..:. + ~.:. REEL BEHANDLNG. BLLGT ARVODE..:+.:. BYRÅN ()PPEN 10-5 E. M..: ~ ~ ~ ~~~~+~~~~~~~~~~~~~~~~~~?~~$~~~~~~~(~~~,

12 - Handels Stockholms Högre 1-..: och Bankläroverk,. ~BJör t Q' Björ~tedt~kaHandel~in~titotet,.. t Stockholm, Mästersamuelsgatan 19 B. R Öoningskonior. A ~ Prospekt på' begäran. Anmälningar och inträde dagligen av -"i' elever med realskole- och studentexamen, betyg frånring 2, ~o'l ~..,. 5 kl. allmänt läroverk, flick- och folkskola. 1-, 2- o. '/o-års- " en$,,",o samt 3 månaders kurser. Specialkurserj Bokhålleri, Räkning, Skrivning, Stenografi, Maskinskrivning, Korrespondens, och Språk.] 28:e läsåret. \ p a t s e r kostnadsfritt' efter slutad lärokurs; nnehavare av Sveriges.' Handelsskoleelevers Platsf9rm.edlings Byrå; " -, Räkenskap~fÖri'ng. ~'BokMPplä~n~l\1ing, Bokföring, Bokslut, Revidering, Oversättningar, Renskrivning och Duplicering billigt. Stockholms Räkenskaps- DCn Renskrlunin2s-Byrå, '.'. ', Rikstel. 8 l, MÄSTERSAMUELSGATAN 19 B, 2 tr,, Allm. tel. 120,8 't '. i'-rapd-express '. / i. : 35 SKEPPAREGATAN 35 :' Riks \ ~lm mll \. : Utför under ansvar allt vad till' expressfacket hör, : f ' : såsom Emballering _& Flyttningar i och utom :.: Stockholm, Frakt-, Resgods-& Varutransport, : : Cykelbud m. m..: ': MAGASNERNG AV MÖBLER OCH ANNAT GODS. : :: SNABB EXPEDTON. OBS.!... BLLGA PRSER. :...' '. " ' ',',,.

13 \ 'J. MELN - ',., ' " RESEFFEK~FABRK ' l : 83 Hornsgatan 83 : \ ' Specialite : ' Väskor 4:-' Portfdttarbeten Allni. Ter.' ' '. -Riks 'Söder 149 ',, ' \

14 . J - 54-

15 -55- gooomoooooopoodoooopoooooooodoooooooooooqoooooooog O O ' 'O ' Svetsnings-, y'elociped- \ O ', '. D ' O, ",',' O. &.lvek. Verkstaden B D O B T. BJ,ÖRKLUND g O O g ',_.._., 7 SKEPPAREGATAj' 7 g O O g RUm. Tel Bostadstel. Llljeh g O D 00 El Utför allt hoad till yrket hör till 8 o 8 lägsta pris.; El o d~ o o t. o '8 Uålgjordt: arbete på kortaste tid, o. 'f','. o OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooDoOOOooooooooooooooo f O O o

16 -56-. t2ood:x O axel XDD: )) coxm JDX'XD r ' t A.-. ELYSnlnGSAR1ATUR 51 KUNGSGATAN'51. STOCKHOLM. ", Am. Tel Riks Tel. j " FÖRSÄLJER 'FRÅN VÄLSORTERADT LAGER, /,ARlVArUR"LAMPOR, KOK-,. VÄRMEAPPÄ~RAtER,. O CH t M~M., M. M. \ LÄMNAR FÖRSLAG A ~f)a"'. l....' of\...., ~.., FULLSTÄNDGA ~YÅNtNGSJ.NR~DN~~,AR ~ 't'. ".för ELEKTRSKT, LjUS:. n' l il "., EnsaR!Tc;rsäljare fö,r:,r41~j<tqrlajj;lpan1pop~. ~ "';). l" ) ~ 'l. 1. _"" " _ -axx:a::dl:dlxl:x O:_JlX(OXJ-

17 !,,\~~~~,,-, \. ' /- l; 1,l.. L, BEGÄR OFFERT FRÄN. AKTEBOL~qEr STOc..KHOUY ' '{/.. \ <",. ~ 'fli, p" l..", ~ Rikstel. Osterm. 11 4,8,, Sthlm s-tel.,12 48 'oelsson B Ekmau..' Velociped~~~M.e.k; Verkstad..~ 8 BanergatanJ 8' 1'" försälie~ j velocip~dern/ä»rambler:> 'och ~c»s~erige»".. GummiringåP,\Telocip~ddelar, och tillbehör ~". :,'!alltid på lager. t-, \ ;~. 'elociped:' och KätDinre~~;~;ioner samftånii mind~~. r. atbe.!~q-,fpd,. ~vä' ocb ttu buli~astepris.erj

18 - 58-

19 - 59- i, ~ Te/egrafadress: "CENENTGJUTER/ET"..,ls, SlliSi :.CEETGJU,TERET ::1 Kungsgatan 55 S'TO'CKHOLM ', Riks och Sthtms-Tel. "SKANS<,A CENENr:~Ji.JTER/ET'" 1 Sveriges största entreprenadfirma inom Betong- samt'väg-och'vattenbyggnadsfack~nl :. rrifi'.. t \ J v, ara - > \... Betonggrunder; BetongskeJett för Husbyggnader, i Hamn- och VattenkraftanUigg'ningar, :1.Muädringar, Brobyggna,der, Tunnelsprängnin~ar, t 1.'.,Järnvägs~yggnader m.m. ; J: Tillverka oph försälja från egna fabriker: /.1 Cementrör <för~fjopp'sledningar), :. ~ i Victoria; och Mosaikgo!{Rlattor, 'i' $ n \1 \...1 Trottoarplattor,.',, Tegel och Plattor af Slaggbeto~g (för mellanväggar), '.: Gips, Gipsdielen och. Gipsplattör '(för mellanväggar) R,ex-Tegel (betonghåltegel.för husbyggnader) Po~y"'t (fflsadputsning~. lwtefi~), t ' ;::1 ' Trappor af ~ep1enf:.",o~h,mosad{, ~)f '1 qmslah.0. :, Asfalt - och Marmorarbeten. ', : "~e - ~ ' ; /'

20 - 60- \ FERNSS-.~KTEBO1.AGET.O.SLAGSGATtN 64 STOCKHOLM Brefadress: Ferniss-Bolaget, Stockholm. r Tillverkar alla slags: Kopalternissor för in- och utvändig; t arbeten, vagnar \ ' ångare, segelbåtar, möbler, golf, linoleummattor, järn-! varor m. m.; f. Sprttternlssor, svarta, bruna, färglösa och kulörta; Olasyrer för bryggeribehof, gjuterimodeller och maskiner; Maskinfärg er, matta; Lackfärger för person-och godsvagnar;, " Japanlack, 'hvit, svart och kulört; Fernissor för Bo~\-, Sten-joch Bleck-Tryck; Färger för Bok-, Sten-' och Bleck-Tryck, svarta och kulörta;, Valsmassa och Valsgjutnirtg; Putsmedlen )Trtumf- och > Pernol >l. Telekramadress : Pernissbolaget, Stockholm. - Förnämsta specialfabrik i sin bransch i Skandinavien. Export till FNL.HJf{D, NORGE och DANMARl(. \ /tik.stelefo,l : Stockholm Allmänna telefon: 5037 & 6144.

l' ' Militär (kijertdi~nklie~~lalet

l' ' Militär (kijertdi~nklie~~lalet , ', ", \. -41 - \ l' ' Militär (kijertd~nklie~~lalet -- Automobilkostym- Hästsport- afdelning, afdelning, ~. ~ ~! Bindslöjds- "Käpp- BL Paraply-" ~ C". P f ~ ~ igarr- ". ar ym - " 1 gl C" " k ädderi R

Läs mer

I.,Ä. Aktie~olnel, I mi f, \

I.,Ä. Aktie~olnel, I mi f, \ -, 41 - Militär Uilerinu,'~\ ~.,Ä. Aktie~olnel, m f, \, '" ~ \ ~ Automobtlkostm- Hästsport- il)" '. afdelning, afdelning,ul' ;" ~, B" ~n d&, d' OJ S-. " K Kapp- Q.p UL arap -" '~", ' Cigarr-. " Parfm-,,~

Läs mer

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse.

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly itij ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3 ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. - 36 ~ - "\ -( 1!li., ~ ~~#### ~ ~#.####.###.##.#~o. l ETABLERAD~ AR 1908 ' ~KTIEKAPITAL

Läs mer

IHandsk- "Uniformseffekt-. "._. II~Damblus- -" SkJort-. (kipennl~.nktie~oi~let'll. II Civirskrädderi-' "Reseffekt- "~I. I Militär.

IHandsk- Uniformseffekt-. ._. II~Damblus- - SkJort-. (kipennl~.nktie~oi~let'll. II Civirskrädderi-' Reseffekt- ~I. I Militär. ---;-41,- I Militär. I I -. (kipennl~.nktie~oi~let'll I I Automobilkosty~- Hästsport-.,Il II I~I. ;aidelning, aidelning, III' Bindslöjds- "Käpp- & Paraply-" II~I ~. II ~ I Cigarr- '" Parfym- " II Civirskrädderi-'

Läs mer

:.(Skr~)Jfibetga.Stenkols- och Lerindustti"~fiHeb;~ ~~L: ',."~_-'-"- Y.-,~" "'.,', ',- ",-,,: "o,: " " -,, -, " ",," :".:",,,'-'-',' e.

:.(Skr~)Jfibetga.Stenkols- och Lerindustti~fiHeb;~ ~~L: ',.~_-'-- Y.-,~ '.,', ',- ,-,,: o,:   -,, -,  ,, :.:,,,'-'-',' e. ~tgijlllrid RYS.TEDt~... >:'S~\.CKH9LM, Vasag.~>t.an}:i3.~ ;, äjaclres~:'g'ottstedt:.rikstelefon372-32 Ur StocktiOl~sf(!lef~~':~7 l\'~.c~ ;i.,

Läs mer

aktie~olajet' '~:III"",,5,% rabatt,'vi~ kontant,~öp'för 25.- kronor. ~'II',";,, !'~l. 111 - Kungl. Hoflever~ntör ~. 1Halsduks-, Militärfkiperings

aktie~olajet' '~:III,,5,% rabatt,'vi~ kontant,~öp'för 25.- kronor. ~'II',;,, !'~l. 111 - Kungl. Hoflever~ntör ~. 1Halsduks-, Militärfkiperings t ' I' ' 'Milimr'Ikilelioll' ;'.x'.,i~' I ''''~,. aktie~olajet',, ' " l,automobilkostym- (,.: afdelning, Bindslöjds- " Cigarr-,~ l:, ~l"civils,krä~deri- ",ID j~!d1 Damblus- ". " ~111, 1Halsduks-, r,'i~1

Läs mer

försö'l{ lan '6..i. Alltid Nyheter! I, Garanterar passningar in i c'' . minsta detalj..' I (Reparationer utföras, allt till moderata priser.

försö'l{ lan '6..i. Alltid Nyheter! I, Garanterar passningar in i c'' . minsta detalj..' I (Reparationer utföras, allt till moderata priser. Eder ny skräddare.. försö'l{ lan '6..i., Alltid Nyheter! I, l Garanterar passningar in i c'',. minsta detalj..' I ';,' (Reparationer utföras, allt till moderata priser.) ~.. ' \ I Allrrt. Telefon 22244~

Läs mer

- 33,- i Sverige för: Telefoner (Linjeväljare), , Ingeniör E. Rydbeck personligen oooo 135 18

- 33,- i Sverige för: Telefoner (Linjeväljare), , Ingeniör E. Rydbeck personligen oooo 135 18 - 33,- E. ',HYD BEC,&: /.; _,l" F~RSÄKRI~GSFIRM~ _ STURE PLAN 15- STOCKHOLM l',telegramadr,: SKANE eller GAUTHIOD, Hufvu dagen t i Stockholm for.' Brend» och Lifförsäkrings= Sk o, -l, Aktieboleget,, ane

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

Militär Ekiperings Aktiebolaget

Militär Ekiperings Aktiebolaget Auomobilkosym- Hassporafdelning, afdelning, Bindslöjds-,, Kapp- b Paraply-,, Cigarr-,p Parf ym- P f Civilskradderi-,, Reseffek- >, Dam blus- y, Skjor- >, Halsduks-,, Sko-? Handsk- P f Uniformseffek-,,

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 BOLLNÄS Q âwâcøoøog Ögøwmzq äommøoomg cçözøfzåq- - I/l//I/lg/Ö, göz/møa/kmgoqåswoltoa/nøåwffnwqw, ågmöomø- 80 âäføtøqåøgøøyf/fâ/l. 300%- ådøføgza/faazøoo: Ãlâe/føå/Imqfa/I/Lâo

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 GFJCK Z/B FRÅN QY L_L_EN BERG & KOM P. (f. d. P. N. WOHLIN) Rio 25 Sierra Rggafan Rzo 25 STOCKHOLM. Allm. Telefon 1062. Riks-Telefon 742. STOCKHOLM,ÅCCIDENS-TRVCKER

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Kapstaden med flyg. Kapstaden med flyg. Resan i korthet. Sydafrika. Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer.

Kapstaden med flyg. Kapstaden med flyg. Resan i korthet. Sydafrika. Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer. Kapstaden med flyg Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer. Vid ankomst möts ni på flygplatsen och blir körda till Ert hotell. På eftermiddagen blir Ni upphämtade för en stadsrundtur.

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Holmberg Cases Sweden AB. Direkt försäljning. Standard eller CUSTOM. Leverans till dig från fabrik. Kontakt

Holmberg Cases Sweden AB. Direkt försäljning. Standard eller CUSTOM. Leverans till dig från fabrik. Kontakt I mer än 30 år har Holmberg Cases tillverkat och sålt flightcase i både standard och CUSTOM utföranden till kunder i Skandinavien. Under alla dessa år har vi alltid haft samma enkla filosofi, det som levereras

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

FREDRIK 1 A från SV K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI

FREDRIK 1 A från SV K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI fastighet: FREDRIK 1, hus A. adress: Stora Östergatan 37. Enl. uppgift 1803. Ombyggt 1918, 1930, 1961. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918, 1930), Kaj Krüger (1961). användning: Affär och bostäder.

Läs mer

Helikoptertur över Sydney

Helikoptertur över Sydney Helikoptertur över Sydney Flyg med helikopter över Sydney och upplev staden från en ny synvinkel. Egentligen finns det inget bättre sätt att uppleva en av världens vackraste hamnar och välkända sevärdheter

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

DinGarderob. www.dingarderob.se

DinGarderob. www.dingarderob.se DinGarderob Vi erbjuder special designade förvaringsutrymmen med skjutdörrar Kan monteras i olika miljöer som rum, hall, sovrum, barn rum, källare, kök, badrum, kontor, hotell, affärer och skolor mm. Kan

Läs mer

Dubai Hop on Hop off buss

Dubai Hop on Hop off buss Dubai Hop on Hop off buss Upplev Dubais alla hörn och sevärdheter med stadens Hop on Hop off bussar. Njut av panoramautsikten till den ultramoderna staden mitt i öknen från det öppna busstaket. Från bussen

Läs mer

Singapore Airlines är årligen framröstat till ett av världens absolut bästa bolag av miljoner människor och vi förstår varför.

Singapore Airlines är årligen framröstat till ett av världens absolut bästa bolag av miljoner människor och vi förstår varför. Singapore Airlines Nyhet! Ny klass: Premium Economy fr.om augusti 2015. (Endast på utvalda destinationer) Singapore Airlines är årligen framröstat till ett av världens absolut bästa bolag av miljoner människor

Läs mer

Containrar för alla ändamål

Containrar för alla ändamål Containrar för alla ändamål miljö frakt förråd lastväxlare isolerade special kontor kyl www.containerpoolen.se Tel 020-245020 Hög service och stor kunskap Vårt affärsidé är att leverera en produkt med

Läs mer

Weekend i Washington DC

Weekend i Washington DC Weekend i Washington DC Weekendresa till Washington D.C. med besök till stadens alla sevärdheter. På denna resa till Washington D.C. får ni åka båt på Potomacfloden till Mount Vernon, ni ser kända monument

Läs mer

Weekend i New York. Weekend i New York USA

Weekend i New York. Weekend i New York USA Weekend i New York New York har allt! Underhållning, shopping, ändlös rad av attraktioner, färgstarka stadsdelar och ett myller av liv och folk från världens alla hörn. Riv ut fyra dagar ur er kalender

Läs mer

Cykelkatalog. Nordska Elektriska Ab KATALOG N:O 137. 04. 1936. Cykelavdelning. Helsingfors Viipuri

Cykelkatalog. Nordska Elektriska Ab KATALOG N:O 137. 04. 1936. Cykelavdelning. Helsingfors Viipuri Cykelkatalog. KATALOG N:O 137. 04. 1936 Nordska Elektriska Ab Cykelavdelning - Helsingfors Viipuri HERR-SRORT-CVKEL l:ma svenskt lyxutförande. 1 års material- och rostgaranti. Alla blanka delar starkt

Läs mer

Avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och dessutom inte har råd att bo kvar i sitt gamla

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

Australien, Fiji & Hongkong

Australien, Fiji & Hongkong , Fiji & Hongkong, Fiji & Hongkong I denna superkombo får ni möjligheten att uppleva både, paradiset Fiji och Hongkong. upplever du på egen hand. I paketet ingår fyra nätter i Sydney vid ankomst och det

Läs mer

Informationsbrev från Din Hyresvärd

Informationsbrev från Din Hyresvärd enbart Fastighet: Engelbrekt 49 1 Eriksgatan 90B 1204 2 Eriksgatan 90B 1203 3 Eriksgatan 90B 1202 4 Eriksgatan 90B 1201 5 Eriksgatan 90A 1201 6 Eriksgatan 90A 1202 7 Eriksgatan 90A 1203 8 Eriksgatan 90A

Läs mer

Sol & bad Fort Myers. Sol & bad Fort Myers. Resan i korthet USA

Sol & bad Fort Myers. Sol & bad Fort Myers. Resan i korthet USA Sol & bad Fort Myers Sol & badsemester vid en av 's bästa stränder. Fort Myers på Floridas västkust är perfekt för en sol och badsemester. Klimatet är varmt och skönt året om, stranden är bland de bästa

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR

SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR Det fina med tre hjul eller hur ALLA ska kunna cykla. Varför ska man sluta cykla när man blir äldre? Eller varför ska man inte få möjligheten att uppleva en cykeltur om

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 j FRÅN %N0aaxö fängj? IQ,VAKTIEBOLAG1887 i Från hvarje i priskuranten omnämnd tionsort har jag 3 qvalitéer, primarsüperiol extra, på lager. Der någon af dessa qvalitéer

Läs mer

Seniorlägenheter med hyresrätt

Seniorlägenheter med hyresrätt Nyköpingshem bygger Seniorlägenheter med hyresrätt Vildgåsvägen 1 18 lägenheter med inflyttning hösten 2013 version 201304 foto: jan Lindblad Jr 2 Seniorlägenheter i östra Nyköping Ett nytt servicecenter

Läs mer

Adelaide - Sydney i husbil

Adelaide - Sydney i husbil Adelaide - Sydney i husbil Denna resa till tar dig från vinområdena runt Adelaide via Melbournes nationalparker till Sydneys storstadspuls. Södra erbjuder några av de vackraste naturupplevelserna landet

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

1922 MÖLNDALS MK 2010

1922 MÖLNDALS MK 2010 Tryckt på papper från: Årgång 37 Nr. 2 / Mars 2010 1922 MÖLNDALS MK 2010 Dan Liljendahl, vinnare i 2010 års KM i folkrace. Här på Torslandabanan. Innehåll i detta nummer: OBS!!! Nytt telefonnummer till

Läs mer

Bali Jimbaran och Ubud

Bali Jimbaran och Ubud Bali Jimbaran och Ubud Resa till Bali som passar dig som vill ha en romantisk och privat upplevelse med 5 dagar sol och bad blandat med 5 dagar exotisk upplevelse i regnskogen. 2 fantastiska hotell, Kupu

Läs mer

Startpaket Johannesburg m. flyg

Startpaket Johannesburg m. flyg Startpaket Johannesburg m. flyg Johannesburg, Joburg, Jozi - s hjärta och ekonomiska centrum. Här finns ett rikt kulturellt utbud, högklassiga restauranger, shopping, allt en riktig storstad kan erbjuda.

Läs mer

Dagstur till Blue Mountains

Dagstur till Blue Mountains Dagstur till Blue Mountains En guidad tur till Blue Mountains är ett måste när man är i Sydney. Nationalparken finns med på UNESCO:s Världsarvslista, bl a för att det i området finns 91 olika eukalyptusarter

Läs mer

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO fastighet: BERGMAN NORRA 2, hus A. adress: Regementsgatan 12. ålder: Ombyggt 1918, 1928 (tillbyggnad av gårdsflygel m.m.), 1943, 1946, 1971, 1994. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918 och 1928), Berndt

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

Gratis lounge vid avresa

Gratis lounge vid avresa Gratis lounge vid avresa MyPlanets kunder får gratis tillgång (MyPlanet betalar) till lounge på avresedagen på Arlanda, Landvetter & Kastrup flygplats vid köp av paketresa genom MyPlanet. Gäller ej vid

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval.

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval. 2010-11-11 Sida 1(5) ANBUDSINFORDRAN. MÅLNING INOM OLOFSTRÖMSHUS AB FASTIGHETSBESTÅND. Härmed inbjudes ni att inkomma med anbud enligt följande. Entreprenadform Totalentreprenad. Omfattning Målning av

Läs mer

Stor Sommarkampanj. 696:-/m 2. Juni, Juli, Augusti/15. Kährs Ek Nouvaeu Snow

Stor Sommarkampanj. 696:-/m 2. Juni, Juli, Augusti/15. Kährs Ek Nouvaeu Snow Ek Nouvaeu Snow Vi gör ett kostnadsfritt hembesök och gör en bedömning om vad som behövs göras och vad det kostar hos just Er. 696:-/m 2 Ordinarie pris 780:-/m 2 Stor Sommarkampanj Juni, Juli, Augusti/15

Läs mer

Dagstur till Stora Barriärrevet

Dagstur till Stora Barriärrevet Dagstur till Stora Barriärrevet Ni går till sjöss på en stor lyxkatamaran med kurs mot sandön Michaelmas Cay som är en del av korallrevet - Great Barrier Reef. Michelmas Cay är inte särskilt stor, bara

Läs mer

VATTUMANNEN. Gård västerut från nr 23. Vattumannen 23. Vattumannen 33. Vattumannen 20, entré. Vattumannen 20. gård

VATTUMANNEN. Gård västerut från nr 23. Vattumannen 23. Vattumannen 33. Vattumannen 20, entré. Vattumannen 20. gård VATTUMANNEN Gård västerut från nr 23 Vattumannen 23 Vattumannen 20. gård Vattumannen 33 Vattumannen 20, entré Va t tumannen 18 Wollmar Yxkullsgatan 18 Byggnadsår 1946-47, arkitekt G Tengdelin (Sociala

Läs mer

Östra Kanadas höjdpunkter

Östra Kanadas höjdpunkter Östra s höjdpunkter Östra s höjdpunkter Detta är en äventyrlig resa genom östra som kommer stimulera alla sinnen. Resan börjar med upplevelser i s största stad Toronto, sedan följer det charmiga historiska

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

ZIPHORA 4 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 3. fastighet: ZIPHORA 4, hus B. FOTO: Se ZIPHORA 6, hus B.

ZIPHORA 4 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 3. fastighet: ZIPHORA 4, hus B. FOTO: Se ZIPHORA 6, hus B. fastighet: ZIPHORA 4, hus A. Stora Västergatan 47. Rödmålade bjälkar med rosa puts i facken. ZIPHORA 4 från N fastighet: ZIPHORA 4, hus B. Garageport i brun plåt. fastighet: ZIPHORA 5, hus A. Stora Västergatan

Läs mer

Kryssning från Cairns

Kryssning från Cairns Kryssning från Cairns Vill du uppleva barriärrevet och slippa alla dagsturister? Då är detta kryssningen för dig. Detta är en 4-dagars minikryssning från Cairns med mindre fartyg, avslappning, grym snorkling

Läs mer

Skidresa Whistler. Skidresa Whistler. Resan i korthet. Skidresor Nordamerika

Skidresa Whistler. Skidresa Whistler. Resan i korthet. Skidresor Nordamerika Skidresa Whistler Upplev nordamerikas bästa skidåkning i detta skidåkarmecka. Whistler har över 200 nedfarter och skidåkning för alla - från barn och nybörjare till avancerade åkare som söker utmaningen.

Läs mer

Certifikat Nr. 2004-SKM-AQ-1970 / 2004-SKM-AE-781/ 106709-2011-AHSO-SWE-SWEDAC. Härmed intygas att. Skanska Sverige AB SVERIGE

Certifikat Nr. 2004-SKM-AQ-1970 / 2004-SKM-AE-781/ 106709-2011-AHSO-SWE-SWEDAC. Härmed intygas att. Skanska Sverige AB SVERIGE DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikat Nr. 2004-SKM-AQ-1970 / 2004-SKM-AE-781/ 106709-2011-AHSO-SWE-SWEDAC Härmed intygas att Skanska Sverige AB uppfyller kraven i standarden för

Läs mer

Väggsystem Cassette 900

Väggsystem Cassette 900 Väggsystem Cassette 900 CASSETTE 900 Vi bygger arbetsmiljöer som passar dig Väggsystem CASSETTE 900 är en flexibel, förändringsbar vägglösning för kontor, konferensrum, pausrum, lunchrum, renrum, svetsbås,

Läs mer

Här ligger fokus på djur- och naturupplevelser. Ni kan se sälar, delfiner, den sällsynta fågeln Kea samt naturligtvis alla fantastiska vattenfall.

Här ligger fokus på djur- och naturupplevelser. Ni kan se sälar, delfiner, den sällsynta fågeln Kea samt naturligtvis alla fantastiska vattenfall. Doubtful Sound turer Ett komplement till Milford Sound är det större fjorområdet Doubtful Sound. Detta fjordområdet är tre gånger så stort som Milford, har färre turer per dag och således lite lugnare

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Skördevägen 27 Kommun Landskrona Storlek 6 rum (3 sovrum) / 104 m² Område Asmundtorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Skördevägen 27 Kommun Landskrona Storlek 6 rum (3 sovrum) / 104 m² Område Asmundtorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Landskrona Storlek 6 rum (3 sovrum) / 104 m² Område Asmundtorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt, trivsamt och barnvänligt område med lättskött tomt i västerläge.

Läs mer

K = 4, M = 2. Förvanskad av de stora skyltfönstren.

K = 4, M = 2. Förvanskad av de stora skyltfönstren. fastighet: KNUT 4, hus A. adress: Stora Östergatan 15. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1911, 1972. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1911). användning: Affär. Gråmålad puts. Gul puts. Stora skyltfönster med svart

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Att tänka på vid planeringen är att boka tidigt, priserna baseras på tillgänglighet/efterfrågan och priserna justeras varje söndag.

Att tänka på vid planeringen är att boka tidigt, priserna baseras på tillgänglighet/efterfrågan och priserna justeras varje söndag. Husbilar Husbilar Sommar 2016-erbjudande: Boka nu och få 15% rabatt på grundhyran. Gäller alla biltyper. Att resa runt i i husbil är den ultimata friheten när du är på semester. Husbilen är ett bra alternativ

Läs mer

Att åka på en kryssning är ett fantastiskt sätt att uppleva Karibien på. Här finns något för alla, stora som små.

Att åka på en kryssning är ett fantastiskt sätt att uppleva Karibien på. Här finns något för alla, stora som små. Kryssning i Karibien ERBJUDANDE KRYSSNING! Boka balkonghytt eller högre hyttkategori senast 18 december och få gratis dryckespaket på seglingar mellan 1 maj och 30 september 2016. Paketet inkluderar: Utvalda

Läs mer

Anpassad service - vår styrka!

Anpassad service - vår styrka! Anpassad service - vår styrka! En bekväm, komplett och flexibel lösning från en och samma leverantör! Ett flexibelt, företag med växande serviceutbud! Att städa professionellt är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

BEAT SORTIMENT. Universella elsvetsmaskiner för PE INDUSTRI BELOS AB

BEAT SORTIMENT. Universella elsvetsmaskiner för PE INDUSTRI BELOS AB BEAT SORTIMENT Universella elsvetsmaskiner för PE INDUSTRI BELOS AB Universella elsvetsmaskiner för PE INFORMATION > Modeller och specifikationer BEAT elsvetsmaskiner finns i följande modeller: BEAT-MV:

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Paket Florida i poolvilla

Paket Florida i poolvilla Paket Florida i poolvilla Att hyra ett hus eller lägenhet i Florida ger er frihet att uppleva området på egen hand till lågt pris. Ni väljer själva reslängd. Ni kan välja mellan 2, 3, 4 eller 5-rums semesterhus

Läs mer

Manual - kärlskåp. Tack för att du har valt en produkt från San Sac

Manual - kärlskåp. Tack för att du har valt en produkt från San Sac Manual - kärlskåp Tack för att du har valt en produkt från San Sac Manualen är framtagen för att underlätta installation och underhåll av kärlskåpet för bästa produktupplevelse lång tid framöver. Vid frågor,

Läs mer

Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14.

Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14. Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14. Här kan du söka efter just den eller de kurser du vill gå. Ta hjälp av någon personal, god

Läs mer

Frontläge mot vattnet Mycket stor inglasad balkong i vinkel Fönster åt tre håll rum och kök, 46 m²

Frontläge mot vattnet Mycket stor inglasad balkong i vinkel Fönster åt tre håll rum och kök, 46 m² rum & kök, kvm rum & kök, m² rum & kök, m² rontläge mot vattnet ycket stor inglasad balkong i vinkel önster åt tre håll rum och kök, m² ompakt lägenhet med öppna rumssamband Balkong mot HA HA BAO VARDASRU

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK 1 INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 TIPS OCH RÅD... 3 PLANERA FÖR MONTAGE AV STÄNKSKYDD... 4 ELANSLUTNINGAR... 4 FLÄKT/VENTILATIONSDON/SPISKÅPA... 5 BELYSNING... 5 KRANAR... 5 SKARVAR... 6

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Ölandsgatan 42. 300 kvm

Ölandsgatan 42. 300 kvm Ölandsgatan 42 300 kvm Modern och ljus lokal med toppenläge i både fastigheten som i området Södermalm. Goda kommunikationer &stort serviceutbud i bland annat Ringen gallerian. Öppet landskap Öppet landskap

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln.

Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln. 1. Sverige Läs texten, slå upp ord du inte förstår Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln. Sverige, Norge och Danmark

Läs mer

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60 Sidan 1 År 1858 den 17 December har undertecknad Kronolänsman med biträde af Nämndemännen Lars Håkansson i Fyrby och Johan Magnusson i Björklund, besett och wärderat nedannämnde åbyggnad å Fristad Östergården

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer