Denna text är ocr-tolkad. Det

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna text är ocr-tolkad. Det"

Transkript

1 - 41-,

2 \ il /, meddelar' försäkring ap spegelglas, ~. ~, dörrar, trymåer o. s. v... f ~ _. Slu~~pJan.,~3 B (R.äl1tmästarehuse.n,, \' Stockholm. '\ ' ' Rikstel. 4~ 24. Allm. tel, 26 96, ~ l', OBS.!.Skqttdsatn och liberal skadereglering. OBS.! Fasta och billiga premier. r

3 j.,

4 - 44 -r-e- $1 ADS HUVUDKONTOR. Regeringsgatan 107. Manliga expeditionen, öppen kl. 7-4 (dag före helgd. 7--2), med följande avdelningar: Avdelning för ijrkeearbetare, riks- och allrn. tel lfålerigrkel, särskild avd., Regerlugsg. 86, kl. 9-12, riks- och a1lm. tel (efter 12 begäres n.r 4215). Avdelniug' för fabriks- och qrouarbetare, rikstel och allrn, tel, Avdelning för koniors-, butiks- och laqerpersoual, sjukuåtulspersonal, springpojkar m. fl., riks- och allm. tel Kvinnliga expeditionen, öppen kl. 9-4 (dag före helgd. 9-2), med följande avdelningar: Avdelning (ör tjänarinnor, lutsliållerskor, Jlllshå/lsfröknar, värdinnor. m, fl. rikstel. 4047, allm. tel och 147ti. Avdelning för koniors-, butiks- och laqerpersonal, springflickor m. [l., rikstel. 4047, allrn, tel. ~O 1.7 och Avdelning för barnsköterskor och sjukuårdspersonal, rikstel. 4047, allm. tel och Avdelning för tvätt- och reng6rinnsarbelet1;kor, rcslaurunlpersonal, fabriksoch yrkesarbelerskor m. fl., rikstel , a1lm. tel. 14,47. FL'ALKONTOR, Högbergsgatan 37. 'Manliga expeditionen, kl. 7-4 (dag före helgd. 7-2), riks- och allrn. tel~' '" r Kvinnliga expeditionen, kl. 9-4 (dag före helgd. 9-2), riks- och allm.. tel För-eståndar-en (Huvudkontoret), säkrast kl , rikstel. 4297, allrn. tel \ Teleqrafadress : Förmedlingen.. \ Obs.! Filialkontoret är i forst a hand afsedt för arbetssökande, bosatta å Söder, och arbetsgifvare med verksamhet i denna stadsdel. fråga om förmedling till jordbruket med binäringar hänvisas till Stockholms' läns arbetsförmedling, Klara Södra Kyrkogata 18. Arbete och anställning" av alla slag förmedlas avgiftsfritt. l'

5 - 45- \ ÖSTRA' STATON, RKS TEL. ~OH3 STOCKHOLM ALtlli>,TEL , TLLVERKAR, "ALLA SORTS LADORAFGk~NOCHFURU /., ;, MODERATA PRSER! ' l1ppsätter och J?eparerar:, ST. TEL \ ', Förskljer:.r Belysningar i Autorno- biler och' Motorbåtar.,. Ringledn!,ngar. l Tä~dStift. J l Elektr. lednngsmateri;1. ' GÖdlampo,Ji.' ' : ~ Batterier. ',~ " 1(.< 'l' "'! Lokaltelefoner. Elektri~~,a.,por.tl~s., >-l~dr' /, Ficklamper etc. \. l

6 - " 46 r: Vi 'utföra all slags- Billiga priser. -le noggrant 'utförande. * full diskretion. Maskinskrifning r., Duplkering Dlktamenskrlfninq TELEFONER: 111m. l6~39 Riks Västerlånggatan 5~ ~ c< ro ~: ~ ~ " ro ~ ro m ~ c ~. oas ::J i ' ~ ~ m ~ m :ro > ~ 5,2Västerlångg~tan 52, Rdress-skrifning Begär var prislista TELEFOZN6,~R3:9' Kuvertskrifning,r* ~l A m. t.' Hon[ept hämtas. Riks Betygsafs~nfnin~ &. ". 1 1 Hektografering. ~nabb expedition. OBS. Vi utföra äjven arbeten från landsorten, hvilka kunna tillsändas oss per post och återsändas desamma å de af kunderna angifna tider och orter. Vi betjän~ oss endast af förstkias~iga, maskiner.

7 - 4'7 - \,

8 - 48- Feff~rguigf ~ liöfgrel1 ifapet-affar Rikstelefon 30 es. STOCKHOLM. ~-----,*----- Gförsäljniltgsmagasin: 1 & 3 Humlegårdsgatan l' & 3. Största la~er af ltum. Telefon 83 S;\Jensl{a, Franska, «ysl{a ceh Engelsl{a Tapeter, Bårder o'ch Dekorationer samt Takrosetter, RullgarJiiner, Bardlnkorniseher, Portiär-Stähger, Gardinhållare och Papp m. m. till billigaste priser. '. i J. S.J SVENSSON =, 5 OBSERVATOREGATAN 5 = = Rikstel Allm. Tel = = Förmedlar köp och försäljningar av : = STADS- OCH LAN:rEGENDOMAR, = VL OR, TOMTER, HANDELSAFFÄRER = = M, M. : = Uthyrningar ombesörjas. Reell behandling utlovas. = = nsänd uppdrag förtroendefullt. = i

9 - 49-' J. '~KNNQVS~ /,, Svarfveri,& Snickeri~. v. Etäblerad i Stockholm år fabriken förlagd i, Bromstett från den l Oktober 1911 ~, med postadress Abnedal, B:r~Dlsten. SpecialtilJverkning Gardinstänger, Gardinrosetter, ar ft,..fdelnings- och Fönsterskärmar,.kälade och runda Ledstänger för trappor. Dessutom utföres all slags svarfning fö~ byggnader och möbler, gröfre och finare Srtickeriarbet~n m. m.,. \ Telefoner: Allm, \ \ Bromsten 11. Riks,\ 12. " ooooooooooooqooooooooooooooooooooooooooooooooooooo,", ",o. o bjl o \.~..o sef Car-lasen,gl o ~> ~" o o ~ ~ o 8 'to Sadelmakare \ p. El 0= \ oq'o 8 32 Luntmakaregatan 32 \ -< El ' o ~ -' ~ o 8 : Allm, STOCKHOLM \ Allm. Osterm ' El",o :0 (bos,tad) ;O o ~ ====== ~.D o l. '":l ~o o~ ~~ El ~ Utför alf t. bvad till yrket hörer. ~'~ ~, o' 'o o Klädning och montering af {lla slags åkdon ::s. o o S,o El l-c samt tfllverkning af selar och sadlar m. m. 'go 8 8,~ Lager och (ö'rså'!inind af alla sad af fjulsmedel, 'E. 8 o Q) -, 5,5'1" ~ ;8 00 ~. svampar, tvättskinn. oljor och fernissor, ~ o D ~ \, =:; o El :::c:= Välgjordt arbete!" Billiga priser! ''8 o ',.'. :.0 pooo0909qoo~ooooqooodqqoqoppqoqqpooooppooood~0000d 4 Adr&Sskalender-n 1918: l.

10 - 50- J G. SKÖLDBERG : nnehafvare: Sture Fatke Föreståndare: G. Sköldberg \..: 31 JAKOBSBERGSGATAN 31 : : Riks-Telefon Sthlms-Telefon *132 :..'.' ': Utför flyttningar, emball. och : : transporter under garanti. : '.. Magasinering av' möbler. : Snabba Cykelbud och Expressbud,' ~: \ \ '. : OBS.! Specialite : Pianotransporter. OBS.! : 11 1 ; 1," ' ii _~

11 - 51- j J: G LARS fin Bi C:o, Skeppslanternsiabrik, Österlånggatan STOCKHOLM Till~erkning och lager af' alla slags Skeppslanternor med certifikat, Salongslampor, Luf'thuf'va~ af koppar, Båtbojar.Ljusstakar, Hyttlampor och Skottlyktor. jo Pollettbössor, Mistlurap" Loggar, Oljesprutor, Smörjkannor, Lamp';' delar, Gla!\i och Vekar ffi. D. Utföt' på 'beställning alla slags Blec~- och Plåtslageriarbeten till, billigaste priser! Utmärkt förtenning af' Kopparkärl..11 ll.ikstel Allm. Tel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:. \.:. :~: :. RCJTH... ZETTERSTRÖMS :~:..:.J :!: PLATS & UTflYRN N GS BYRÅ :!: ~ l ~ :~: DROTTNNG.GATAN 16, 1 tro ~il. STOCKHOLM. :i:.:. Rikstelefon Rllm. Telefon 9308.:. \? ~.:. \ \ Platser i alj~ branscher. <,.:. ~ ~.:. STÄNDGT LEDGA PLAl:SER såsom Sällskapsdamer, Husföfestän,?arinnor,.:.:....'... Cuvernanter, Barnfröknar. Kokerskor,,Husor, Ensamjungfrur oc Barn- ~ ~.:. flickor samt tillfälliga t~ll hemmen..: :. Uthyr våningar, omijblerade och mlibierade rum, kontors- och affärs-.: :. lokaler..:+ ~ ~ ~.:. Anskaffar platser tiu HOteller och Restauranter för 'kvinn1g~ och malhiga.: :. sökande. Platser till Kontor och Affärsplatser af alla slag..:. + ~.:. REEL BEHANDLNG. BLLGT ARVODE..:+.:. BYRÅN ()PPEN 10-5 E. M..: ~ ~ ~ ~~~~+~~~~~~~~~~~~~~~~~~?~~$~~~~~~~(~~~,

12 - Handels Stockholms Högre 1-..: och Bankläroverk,. ~BJör t Q' Björ~tedt~kaHandel~in~titotet,.. t Stockholm, Mästersamuelsgatan 19 B. R Öoningskonior. A ~ Prospekt på' begäran. Anmälningar och inträde dagligen av -"i' elever med realskole- och studentexamen, betyg frånring 2, ~o'l ~..,. 5 kl. allmänt läroverk, flick- och folkskola. 1-, 2- o. '/o-års- " en$,,",o samt 3 månaders kurser. Specialkurserj Bokhålleri, Räkning, Skrivning, Stenografi, Maskinskrivning, Korrespondens, och Språk.] 28:e läsåret. \ p a t s e r kostnadsfritt' efter slutad lärokurs; nnehavare av Sveriges.' Handelsskoleelevers Platsf9rm.edlings Byrå; " -, Räkenskap~fÖri'ng. ~'BokMPplä~n~l\1ing, Bokföring, Bokslut, Revidering, Oversättningar, Renskrivning och Duplicering billigt. Stockholms Räkenskaps- DCn Renskrlunin2s-Byrå, '.'. ', Rikstel. 8 l, MÄSTERSAMUELSGATAN 19 B, 2 tr,, Allm. tel. 120,8 't '. i'-rapd-express '. / i. : 35 SKEPPAREGATAN 35 :' Riks \ ~lm mll \. : Utför under ansvar allt vad till' expressfacket hör, : f ' : såsom Emballering _& Flyttningar i och utom :.: Stockholm, Frakt-, Resgods-& Varutransport, : : Cykelbud m. m..: ': MAGASNERNG AV MÖBLER OCH ANNAT GODS. : :: SNABB EXPEDTON. OBS.!... BLLGA PRSER. :...' '. " ' ',',,.

13 \ 'J. MELN - ',., ' " RESEFFEK~FABRK ' l : 83 Hornsgatan 83 : \ ' Specialite : ' Väskor 4:-' Portfdttarbeten Allni. Ter.' ' '. -Riks 'Söder 149 ',, ' \

14 . J - 54-

15 -55- gooomoooooopoodoooopoooooooodoooooooooooqoooooooog O O ' 'O ' Svetsnings-, y'elociped- \ O ', '. D ' O, ",',' O. &.lvek. Verkstaden B D O B T. BJ,ÖRKLUND g O O g ',_.._., 7 SKEPPAREGATAj' 7 g O O g RUm. Tel Bostadstel. Llljeh g O D 00 El Utför allt hoad till yrket hör till 8 o 8 lägsta pris.; El o d~ o o t. o '8 Uålgjordt: arbete på kortaste tid, o. 'f','. o OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooDoOOOooooooooooooooo f O O o

16 -56-. t2ood:x O axel XDD: )) coxm JDX'XD r ' t A.-. ELYSnlnGSAR1ATUR 51 KUNGSGATAN'51. STOCKHOLM. ", Am. Tel Riks Tel. j " FÖRSÄLJER 'FRÅN VÄLSORTERADT LAGER, /,ARlVArUR"LAMPOR, KOK-,. VÄRMEAPPÄ~RAtER,. O CH t M~M., M. M. \ LÄMNAR FÖRSLAG A ~f)a"'. l....' of\...., ~.., FULLSTÄNDGA ~YÅNtNGSJ.NR~DN~~,AR ~ 't'. ".för ELEKTRSKT, LjUS:. n' l il "., EnsaR!Tc;rsäljare fö,r:,r41~j<tqrlajj;lpan1pop~. ~ "';). l" ) ~ 'l. 1. _"" " _ -axx:a::dl:dlxl:x O:_JlX(OXJ-

17 !,,\~~~~,,-, \. ' /- l; 1,l.. L, BEGÄR OFFERT FRÄN. AKTEBOL~qEr STOc..KHOUY ' '{/.. \ <",. ~ 'fli, p" l..", ~ Rikstel. Osterm. 11 4,8,, Sthlm s-tel.,12 48 'oelsson B Ekmau..' Velociped~~~M.e.k; Verkstad..~ 8 BanergatanJ 8' 1'" försälie~ j velocip~dern/ä»rambler:> 'och ~c»s~erige»".. GummiringåP,\Telocip~ddelar, och tillbehör ~". :,'!alltid på lager. t-, \ ;~. 'elociped:' och KätDinre~~;~;ioner samftånii mind~~. r. atbe.!~q-,fpd,. ~vä' ocb ttu buli~astepris.erj

18 - 58-

19 - 59- i, ~ Te/egrafadress: "CENENTGJUTER/ET"..,ls, SlliSi :.CEETGJU,TERET ::1 Kungsgatan 55 S'TO'CKHOLM ', Riks och Sthtms-Tel. "SKANS<,A CENENr:~Ji.JTER/ET'" 1 Sveriges största entreprenadfirma inom Betong- samt'väg-och'vattenbyggnadsfack~nl :. rrifi'.. t \ J v, ara - > \... Betonggrunder; BetongskeJett för Husbyggnader, i Hamn- och VattenkraftanUigg'ningar, :1.Muädringar, Brobyggna,der, Tunnelsprängnin~ar, t 1.'.,Järnvägs~yggnader m.m. ; J: Tillverka oph försälja från egna fabriker: /.1 Cementrör <för~fjopp'sledningar), :. ~ i Victoria; och Mosaikgo!{Rlattor, 'i' $ n \1 \...1 Trottoarplattor,.',, Tegel och Plattor af Slaggbeto~g (för mellanväggar), '.: Gips, Gipsdielen och. Gipsplattör '(för mellanväggar) R,ex-Tegel (betonghåltegel.för husbyggnader) Po~y"'t (fflsadputsning~. lwtefi~), t ' ;::1 ' Trappor af ~ep1enf:.",o~h,mosad{, ~)f '1 qmslah.0. :, Asfalt - och Marmorarbeten. ', : "~e - ~ ' ; /'

20 - 60- \ FERNSS-.~KTEBO1.AGET.O.SLAGSGATtN 64 STOCKHOLM Brefadress: Ferniss-Bolaget, Stockholm. r Tillverkar alla slags: Kopalternissor för in- och utvändig; t arbeten, vagnar \ ' ångare, segelbåtar, möbler, golf, linoleummattor, järn-! varor m. m.; f. Sprttternlssor, svarta, bruna, färglösa och kulörta; Olasyrer för bryggeribehof, gjuterimodeller och maskiner; Maskinfärg er, matta; Lackfärger för person-och godsvagnar;, " Japanlack, 'hvit, svart och kulört; Fernissor för Bo~\-, Sten-joch Bleck-Tryck; Färger för Bok-, Sten-' och Bleck-Tryck, svarta och kulörta;, Valsmassa och Valsgjutnirtg; Putsmedlen )Trtumf- och > Pernol >l. Telekramadress : Pernissbolaget, Stockholm. - Förnämsta specialfabrik i sin bransch i Skandinavien. Export till FNL.HJf{D, NORGE och DANMARl(. \ /tik.stelefo,l : Stockholm Allmänna telefon: 5037 & 6144.

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt Brunkebergstorg 12 STOCKHOLM Afdelning för rrthyrning af: VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt VILLOR. Afdelningar för: Inackorderingar, Försäljning af Affärer, Platsanskaffning

Läs mer

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter ~ 63- PAUL ubergström ", 74 'o 76 Drottninggatan, 74 O 76 I _ Hörnet al Kungsgatan, n. b., 1. O. 2..tr. I.. Afdelningar för STOC KH o LM. Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

... Kommunen och barnomsorgen. Kumla bibliotek. All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand

... Kommunen och barnomsorgen. Kumla bibliotek. All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand Kumla bibliotek Kommunen och barnomsorgen All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand Öppenider: HUVUDBTBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Km.-1LA tel 709 80 Vl(. dter ~ Slängn 709 86 ~Und-fred 12-20. lörd

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg 1957 28:e årgången "HOCKEY" Grabbarnas smtszga SKO i BA VON eller softgrain Randsydd A B. L A S S E B U R E

Läs mer

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Redaktionens adress: Mikael Tegner PI 2631 441 96 Alingsås Telefon: 0322-50309 E-pos t: mikael.tegner(w,sprav.se W e b-adress: http://www.stsf.org Medarbetare i detta nummer: Bengt Almqvist

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL ALLA HUSHÅLL I DEJE, FORSHAGA, GRUMS, HAMMARÖ, KARLSTAD, KIL, MOLKOM & VÅLBERG HEMMA HOS SOVRUM SID 20-21

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL ALLA HUSHÅLL I DEJE, FORSHAGA, GRUMS, HAMMARÖ, KARLSTAD, KIL, MOLKOM & VÅLBERG HEMMA HOS SOVRUM SID 20-21 NR 2 2013 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL ALLA HUSHÅLL I DEJE, FORSHAGA, GRUMS, HAMMARÖ, KARLSTAD, KIL, MOLKOM & VÅLBERG INSPIRATION för TRÄDGÅRD & UTERUM 20 SIDOR I BILAGAN VÄRMLAND VÄXER Sov gott! SÅ VIKTIG ÄR

Läs mer

Bästa inköpskälla. J. W. Johanson & C:o. andberg. Carl SundbBrgs HBparationSVBrhstad Kum la Tel. 435. Hddur MagnussonsGarnallär El L IL E I S.

Bästa inköpskälla. J. W. Johanson & C:o. andberg. Carl SundbBrgs HBparationSVBrhstad Kum la Tel. 435. Hddur MagnussonsGarnallär El L IL E I S. ~~J~ I /-- j j o Moderna, Porträtt och Förstoringar i stiliga ramar Kom ihåg förstoring å varje heldussinbeställning fotos! Kameror, Väskor, Stativ, Självavtryckare, Album, ~lixtljus Atelier &. Fo tomagasin

Läs mer

Annons- Perssons. Bollebygd 033-28 50 50 Måndag -Fredag 8-20 Lördag-Söndag 9-18 Vi fyller 100 år. Fläskytterfilé. grillkryddad. /kg. o.p. 79.

Annons- Perssons. Bollebygd 033-28 50 50 Måndag -Fredag 8-20 Lördag-Söndag 9-18 Vi fyller 100 år. Fläskytterfilé. grillkryddad. /kg. o.p. 79. Till alla hushåll och företag i Bollebygd Hultafors Olsfors Töllsjö Hindås Hällingsjö Härryda Rävlanda Hyssna Sätila Hedared Sandared Sandhult Sjömarken DIN LOKALA TIDNING! Nummer 7 Årgång 37 Tisdagen

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

ÅRSMÖTE. Föreningen för Fjällbacka håller årsmöte i Kyrkskolan tisdagen den 21 juli kl. 19.

ÅRSMÖTE. Föreningen för Fjällbacka håller årsmöte i Kyrkskolan tisdagen den 21 juli kl. 19. FJÄLLBACKA. i BLADET Juni 1959 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 6 Ändringar. l hamnkvarteren (------ ÅRSMÖTE Fjällbacka, som vänder ansiktet mot havet, får nu en välbehövlig ansiktslyftning.

Läs mer

Gratis parkering vid alla våra butiker!

Gratis parkering vid alla våra butiker! DRAGONGATAN & REGEMENTET Shoppa loss hos oss Gratis parkering vid alla våra butiker! Stort utbud! Personlig service Bra bussförbindelser! Martin Bengt Vi lottar ut BILVÅRDSHINK (395:-) Stefan HYRBIL HYUNDAI

Läs mer

M Ä S S N UM M E R 20 0 3

M Ä S S N UM M E R 20 0 3 M ÄSSNUMMER 20 0 3 Nya Twistline effektfullt halogenljus Philips nya Twistline, som finns för 230 och 240V, är lampan som håller vad den lovar. Nya Twistline ger en mycket effektfull punktbelysning med

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

Personlig prägeldekoratören Linda Ohlfeldt. Studentkoll Bostadsgaranti Så inreder du studentlägenheten för en billig peng. INSPIRATION för HUS & HEM

Personlig prägeldekoratören Linda Ohlfeldt. Studentkoll Bostadsgaranti Så inreder du studentlägenheten för en billig peng. INSPIRATION för HUS & HEM NR 4 2013 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL ALLA HUSHÅLL I DEJE, FORSHAGA, GRUMS, HAMMARÖ, KARLSTAD, KIL & MOLKOM Studentkoll Bostadsgaranti Så inreder du studentlägenheten för en billig peng FYNDLÄGE PÅ TORP MED

Läs mer

Från hopplöst projekt till succé!

Från hopplöst projekt till succé! Nyhetsbrev för näringslivet Sveriges vackraste? NYHETSBREv SEPTEMBER 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta håbo kommun informerar BO STATISTIK OM HÅ KOMMUN Håbo i siffror 14st 24st 2,8%

Läs mer

Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR

Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR Mottagningskommittén i Stockholm för resande från Finland sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR MOTTAGNINGSBYRÅN för finländska resande Hotell Reisen, Skeppsbron 1214, 1 tr. upp. Öppen 1 maj 30 september

Läs mer

Katalog 2015. Komponenter till Amada lasermaskiner LASER MACHINING INC. LMI AB 2015

Katalog 2015. Komponenter till Amada lasermaskiner LASER MACHINING INC. LMI AB 2015 Katalog 2015 Komponenter till Amada lasermaskiner LASER MACHINING INC. LMI AB 2015 2015 PRODUKTKATALOG RESERVDELAR TILL AMADA LASERMASKINER LINSER Originallinser Zinkselenid (ZnSe) från II-VI (Two Six).

Läs mer

Få till den ultimata myskänslan i vardagsrummet. EXKLUSIVT JULPYNT PÅ BUDGETVIS Sid 4 SID 8-9. ditt besiktningsföretag. 054-21 11 23 www.obmgruppen.

Få till den ultimata myskänslan i vardagsrummet. EXKLUSIVT JULPYNT PÅ BUDGETVIS Sid 4 SID 8-9. ditt besiktningsföretag. 054-21 11 23 www.obmgruppen. NR 6 2014 ÅRGÅNG 22 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL ALLA HUSHÅLL I DEJE, FORSHAGA, HAMMARÖ, KARLSTAD, KIL & MOLKOM FOTO: BODESIGN.SE EXKLUSIVT JULPYNT PÅ BUDGETVIS Sid 4 Få till den ultimata myskänslan i vardagsrummet

Läs mer

INVENTING BYGGER FABRII(

INVENTING BYGGER FABRII( FJÄLLBACKA BLADET Jun. 1962 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 12 Hl NVENTNG BYGGER FABR( nflyttning september ~ nleder sa marbete med ASTRA På den tomt på Ödsmålslätten Sedan ett år tillbaka

Läs mer

INNEHÅLL. Arkitektens ord 3. Bo på Haga 4. Situationsplan 10. Planlösningar 12. Garage 48. Tenton fitness & gym 50. Husfakta 52.

INNEHÅLL. Arkitektens ord 3. Bo på Haga 4. Situationsplan 10. Planlösningar 12. Garage 48. Tenton fitness & gym 50. Husfakta 52. Brf Bäckgärdet INNEHÅLL Arkitektens ord 3 Bo på Haga 4 Situationsplan 10 Planlösningar 12 Garage 48 Tenton fitness & gym 50 Husfakta 52 Lägenhetsfakta 53 Att köpa nyproduktion 54 Priser 56 Kontakt 57 Presentation

Läs mer

24 SIDOR I BILAGAN VÄRMLAND VÄXER VARDAGSRUM EN STAD I FÖRÄNDRING HÖJ MYSFAKTORN MED BRASKAMIN NY ARTIKELSERIE: FAMILJ BYGGER STUGA I BRANÄS SID 18-19

24 SIDOR I BILAGAN VÄRMLAND VÄXER VARDAGSRUM EN STAD I FÖRÄNDRING HÖJ MYSFAKTORN MED BRASKAMIN NY ARTIKELSERIE: FAMILJ BYGGER STUGA I BRANÄS SID 18-19 NR 6 2013 ÅRGÅNG 21 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL ALLA HUSHÅLL I DEJE, FORSHAGA, GRUMS, HAMMARÖ, KARLSTAD, KIL & MOLKOM NY ARTIKELSERIE: EN STAD I FÖRÄNDRING SID 4-5 24 SIDOR I BILAGAN VÄRMLAND VÄXER FAMILJ BYGGER

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

Nivåplaceringstest i SVENSKA

Nivåplaceringstest i SVENSKA Nivåplaceringstest i SVENSKA Varje rätt svar ger 1 poäng. Test 1 1. Läs visitkorten och svara på frågorna. Martin Bäckström Lärare Susanna Jansson Holmvägen 12, 3 tr 582 67 Göteborg Tel. 031-461 39 12

Läs mer

Omslaget. phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Detta nummers omslagsbilder hör samman med dei tvä av Tomas Söderbloms. Redaktionens adress:

Omslaget. phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Detta nummers omslagsbilder hör samman med dei tvä av Tomas Söderbloms. Redaktionens adress: Omslaget Redaktionens adress: Ove Svensson Rädavägen 26B 431 36 Mölndal Tel 031-873020 phonetiken@stsf.org webadress: http://www.stsf.org Medarbetare Mats Andersson Ulf Collovin LeifKindahl Henrik Lundin

Läs mer

vecka 5 onsdag 29 januari 2014 Alla Hushåll och Företag på Gotland Årgång 13 www.gotlandsannonsblad.com annons@gotlandsannonsblad.

vecka 5 onsdag 29 januari 2014 Alla Hushåll och Företag på Gotland Årgång 13 www.gotlandsannonsblad.com annons@gotlandsannonsblad. vecka 5 onsdag 29 januari 2014 Vill du synas här? kontakta roine@gotlandsannonsblad.com gotland.annonsportal.com ort al.c om Vi söker dig! Vill du blogga, skriva betraktelser, reseberättelser... och dig!...

Läs mer

!a:m,~;'iv4j. En viktig affär KUMLA KYRKA. V ÄLJ gardinerna SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ. Julklappstips från KUMLA TELEFONKAT ALOG

!a:m,~;'iv4j. En viktig affär KUMLA KYRKA. V ÄLJ gardinerna SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ. Julklappstips från KUMLA TELEFONKAT ALOG En viktig affär Står Ni i begrepp att sälja eller köpa fastighet kontakta SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ Köpmangatan 11-13, Kumla - Tel. 019/75490 En annons i KUMLA TELEFONKAT ALOG säljer effektivt hela

Läs mer

Varför ska du serva och köpa din bil hos oss?

Varför ska du serva och köpa din bil hos oss? Varför ska du serva och köpa din bil hos oss? De fl esta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer