Utvärdering av It-support direkt. - På uppdrag av Post- och telestyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av It-support direkt. - På uppdrag av Post- och telestyrelsen"

Transkript

1 Utvärdering av It-support direkt - På uppdrag av Post- och telestyrelsen 20 december 2013 Revision C focus.se

2 A-focus A- focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag med inriktning på telekom, Internet och media. A- focus erbjuder tjänster inom utredningar, marknads- undersökningar, analys och rådgivning till TV- och teleoperatörer, tillverkare och myndigheter. Den kompetens som är utmärkande för A- focus är framförallt kombinationen av: Marknadskunskap: Expertkunskap och insikt om marknaden för elektronisk kommunikation, television och Internet, dess marknadskrafter och förutsättningar. Metodik: Stor kunskap om praktiska angreppssätt, verktyg och modeller samt resultatinriktad arbetsmetodik. I detta inkluderas även kunskap och erfarenhet av utrednings- och undersökningsmetodik samt rådgivning. Regulatorisk kunskap: Kunskap och erfarenhet om TV- och telekommarknadens regulatoriska omvärld, regelverkens tillämpning och dess inverkan på marknaden. A- focus AB Karlavägen Sundbyberg focus.se focus.se

3 Utvärdering av It-support direkt, 2013 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Syfte Avgränsningar och definitioner Underlag och metodik BEHOVET AV IT- SUPPORT DIREKT BLAND ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Delsyfte och frågeställningar De bakomliggande behoven Behovet av support under användarresan mot delaktighet Andra relevanta målgrupper Existerande möjligheter att tillfredsställa målgruppens behov av it- support Trender och deras påverkan på målgruppens behov av it- support Förutsättningar för etablering av nya supportlösningar som kan tillfredsställa målgruppens behov Slutsatser av delresultat avseende behovet av it- support hos målgruppen FÖRSÖKSVERKSAMHETENS FÖRMÅGA ATT TILLFREDSSTÄLLA MÅLGRUPPENS BEHOV Delsyfte och frågeställningar Försökstjänstens syfte och mål Aktuellt utfall från försöksverksamheten Erfarenheter från arbetet med att sprida tjänsten Slutsatser av delresultat avseende försöksverksamhetens förmåga att uppfylla målgruppens behov av it- support

4 5 SAMHÄLLSEKONOMISKA EFFEKTER SOM TALAR FÖR RESPEKTIVE EMOT EN NATIONELL ETABLERING AV IT- SUPPORT DIREKT Delsyfte och frågeställningar Samhällsnytta för tjänstens användare Samhällsekonomisk nytta för tjänstens intressenter Kostnader för en nationell tjänst Slutsats från delresultat avseende faktorer som talar för och emot en nationell etablering BILAGA 1 REFERENSER BILAGA 2 UPPFÖLJNINGSFRÅGOR TILL EXISTERANDE ANVÄNDARE BILAGA 3 - TEORETISK INDIKATIV BERÄKNING AV ANTALET UNIKA ANVÄNDARE BILAGA 4 - FINANSIERINGSBEHOV

5 Utvärdering av It-support direkt, Sammanfattning Tjänsten It- support direkt syftar till att öka tillgängligheten till informationssamhället för äldre och personer med funktionsnedsättning genom att underlätta deras användning av elektronisk kommunikation. En försöksverksamhet har under tre års erbjudit gratis it- support till målgruppen i åtta kommuner. Notera att många äldre har en eller flera funktionsnedsättningar som de förvärvat naturligt i takt med stigande ålder och att det därför finns en gråzon mellan de två grupperna som försvårat uppföljningen av hur många personer med funktionsnedsättning som har använt tjänsten. Denna utvärdering är beställd av PTS för att utvärdera It- support direkt. Utvärderingen syftar till att bedöma a) i vilken mån det finns ett behov av tjänsten hos målgruppen, b) i vilken mån tjänsten lyckas tillfredsställa det behovet samt c) ur ett nationalekonomiskt perspektiv identifiera vad som talar för respektive emot att etablera en permanent nationell tjänst med samma inriktning. Värdet av digital delaktighet har redan tidigare lyfts fram i många utredningar. Det finns ett stort antal människor i It- support direkts målgrupp som ännu inte är digitalt delaktiga. Vår utvärdering visar att tillgång till bred generell it- support som fyller målgruppens speciella krav är en viktig förutsättning både för dess digitala delaktighet och för fungerande hjälpmedel baserade på kommersiella it- produkter. Användarresan mot digital delaktighet börjar dock inte med support utan betraktas ur ett helhetsperspektiv. Resan börjar med att motivera användare att använda den nya tekniken och ge och sedan ge dem en grundläggande förmåga att använda den. Detta stöd måste ges på ett lokalt och personligt plan vilket är mycket resurskrävande Sådana insatser genomförs vanligtvis som tidsavgränsade projekt utförda av ideella resurser med knapp finansiering. För att nya användare sedan inte ska falla tillbaka och ge upp när de måste klara sig på egen hand, så finns ett tydligt behov av en permanent supportfunktion som kan ta över stafettpinnen och hjälpa osäkra användare med de problem som ofrånkomligen kommer att uppstå. Detta stöd behövs under lång tid. 5

6 De traditionella kostnadsfria supporttjänster som t.ex. operatörer och leverantörer erbjuder uppfyller inte målgruppens krav utan upplevs som mycket besvärliga att kontakta och kommunicera med. Det finns enstaka breda betalsupporttjänster som fyller samma funktion som It- support direkt, t.ex. Telias premium support. De har dock inte fått något genomslag på marknaden. Nivån på deras avgifter utesluter i praktiken stora delar av målgruppen som har begränsad förmåga och/eller vilja att betala för it- support. Försöksverksamheten uppfyller behovet av supportstöd till personer i målgruppen som kommit igång med sitt användande av datorer och surfplattor väl. Tjänstens kvalitet har bevisats genom att över 90 % av användarna i projektets egen kvalitetsuppföljning har fått sitt problem löst vid det första samtalet och är mycket nöjda med det stöd de fått. De användare A- focus intervjuat har på ett närmast rörande sätt uttryckt hur tacksamma de är för det stöd de fått och vilken betydelse stödet har för deras förmåga att vara digitalt delaktiga. Relativt vana och självständiga men likafullt tekniskt okunniga användare har ringt tjänsten själva. För nybörjare, som är beroende av personlig support på plats, har tjänsten fungerat som 2nd line support när deras it- coacher kört fast. För ideella verksamheter har denna trygghet gjort det lättare att rekrytera it- coacher. Även övriga intressenter vi talat med är mycket positiva till tjänstens existens. Offentliga verksamheter som erbjuder support för egna e- tjänster ser It- support direkt som en möjlighet att kunna fokusera den egna supporten på det egna specialområdet. Kommersiella aktörer ser en möjlighet hänvisa kunder vars behov av generell support de inte själva kan tillfredsställa till It- support direkt. Möjligheterna till att öka inflödet av samtal via andra aktörer torde därför vara stort. Försöksverksamheten har dock haft svårt att nå ut till användarna med information om tjänsten, speciellt till personer med funktionsnedsättningar som är yngre än 65 år. Detta har hämmat tjänstens användarpenetration och It- support direkt har under försöket nått en månadsvolym på 500 samtal baserat på ett målgruppsunderlag på knappt personer. 6

7 Utvärdering av It-support direkt, 2013 Ett exempel på en väl fungerande rekryteringskanal är SeniorNet, som genom aktiviteter bland sina medlemmar lyckats betydligt bättre än handikapprörelsen. De vanligaste funktionsnedsättningarna bland användarna förefaller därför vara sådana som samvarierar med stigande ålder, framför allt syn- och hörselnedsättningar. De viktigaste faktorerna som talar för etableringen av en nationell tjänst är tjänstens förmåga att bidra till fortsatt digital delaktighet för de användare som redan fått grundläggande it- introduktion, och viktiga funktion som 2nd line- support för de resurser som hjälper användarna att komma igång. Därtill kommer, allteftersom tjänsten når fler användare möjligheten för andra supportfunktioner att effektivisera sin egen supportverksamhet genom att hänvisa användare ur målgruppen som behöver generell it- support och har särskilda förutsättningar till en för ändamålet mycket lämplig kostnadsfri supporttjänst. Den faktor som främst talar emot en nationell tjänst är den negativa inverkan tjänsten kan få för redan existerande leverantörer av premiumsupport. Detta gäller effekten på efterfrågan från den minoritet i målgruppen som har både förmåga och vilja att betala marknadspriser för premiumsupport De bör dock tilläggas att aktörerna bakom existerande premiumtjänster är mycket intresserade av att delta i en eventuell kommande upphandling av it- support för målgruppen. 2 Inledning 2.1 Bakgrund It- support direkt är en tjänst för äldre och för personer med funktionsnedsättning som har drivits som ett försök sedan Projektet finansieras genom medel från PTS och tidigare även från Arvsfonden. Målgruppen får genom telefonsupport hjälp med allahanda tekniska problem rörande användarnas elektroniska hemmiljö, t.ex. dator, surfplatta, mobiltelefon, TV- inställning mm. Målet med projektet har varit att målgruppen ska få en lättare och bättre vardag genom ökad tillgänglighet till elektronisk kommunikation och annat it- stöd i hemmet. 7

8 Målet har vidare varit att tillgängligheten till informationssamhället, t.ex. kommunernas och bankernas e- tjänster, ska öka för målgruppen genom att underlätta deras användning av elektronisk kommunikation. Tjänsten finns idag i åtta försökskommuner. För närvarande ligger användandet av tjänsten på i genomsnitt 500 samtal per månad och den genomsnittliga lösningsgraden är mer är 90 procent. Beslut finns att verksamheten ska pågå i befintlig omfattning till och med Det saknas beslut om verksamheten ska övergå till att bli en nationell tjänst efter försökets slut. Det är troligt att anta att försöksverksamheten med nuvarande finansiering upphör i mitten av maj 2014 om en nationell tjänst inte etableras dessförinnan. Under pågående försöksverksamhet har viss utredning gjorts om, på vilket sätt och under vilka villkor tjänsten skulle kunna bedrivas på nationell nivå. Arbetet har omfattat att förstå hur en eventuell kommande it- supporttjänst bör definieras och utformas med avseende på processer, kompetens, innehåll, uppföljning, organisation och finansiering. Det saknas dock en mer genomgående analys av behovet och de samhällsekonomiska konsekvenserna av en helt eller delvis offentligt finansierad nationell it- support. 2.2 Syfte Syftet med uppdraget är att utreda om det finns behov av en nationell it- support för äldre och personer med funktionsnedsättning, som inte förväntas bli tillgodosett av marknaden eller ideella insatser. Om svaret på den analysen är att det finns ett behov ska utredningen även besvara frågan om tjänsten i så fall kan förväntas ge samhällsekonomiska vinster som motiverar en helt eller delvis offentligt finansierad tjänst. Uppdraget har omfattat tre huvudaktiviteter som ska ge PTS en samlad och oberoende bedömning som kan validera tidigare bedömningar om behovet av It- support direkt och vilken samhällsekonomisk nytta tjänsten skapar. 1. Att validera att ett behov av tjänsten It- support direkt existerar. 8

9 Utvärdering av It-support direkt, Att utvärdera i vilken grad försökstjänsten uppfyller behovet, vilken verklig kundnytta som försöksverksamheten skapat för de två målgrupperna (personer med funktionsnedsättning och äldre) och vilka samhällsekonomiska effekter detta genererat. 3. Att identifiera vad som talar för och emot att en nationell etablering av en offentligt finansierad tjänst (It- support direkt) kan motiveras ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 2.3 Avgränsningar och definitioner Utvärderingen av behovet och tjänstens förmåga att uppfylla detta fokuserar på i vilken mån generell it- support är en förutsättning för att användarna ska kunna bli och förbli digitalt delaktiga. För att kunna identifiera vilken betydelse tjänsten har för målgruppens förutsättningar att bli digitalt delaktiga har A- focus valt att betrakta generellt it- support i ett bredare perspektiv, som en av flera nödvändiga komponenter av en nödvändig helhetslösning som omfattar hela den brukarrresa som användare gör från ointresse och/eller digitalt utanförskap till långsiktigt hållbar förmåga att använda en dator med internetanslutning (och andra jämförbara tekniska verktyg), d.v.s. tills förutsättningen för digital delaktighet är uppnådd. Utvärderingen syftar emellertid inte till att klarlägga nyttan av digital delaktighet i sig då denna är väl kartlagd inom ramen för andra projekt och utredningar. Tjänsten It- support direkt erbjuder förutom support avseende datorer, surfplattor, telefoner och bredbandsuppkoppling även teknisk support för övrig hemelektronik. Då det under undersökningens gång har visat sig att användarna framför allt använt tjänsten för att lösa sina supportbehov gällande terminaler, applikationer och internetuppkoppling, och ställt frågor om övrig hemelektronik i mindre utsträckning, har A- focus valt att fokusera sitt arbete på samma vis. 2.4 Underlag och metodik Informationsinhämtning 9

10 1. Validering av det finns ett behov av tjänsten För att undvika upprepning av tidigare arbete har A- focus, i enlighet med PTS önskemål, i möjligaste mån baserat behovsvalideringen på redan tidigare existerande utredningar och information så som: Underlag och bakgrundsmaterial för försökstjänstens etablering Tidigare offentliga utredningar och analyser av de utmaningar och problem som möter personer med funktionsnedsättningar och äldre när de vill använda ICT- hemelektronik. A- focus har sedan identifierat relevanta perspektiv eller frågeställningar som inte redan hade täckts in och som behövde adresseras för att validera behovet. Dessa adresserades genom kompletterande personliga intervjuer (se nedan och i bilagan med referenser). A- focus har valt att använda resemetaforen och den s.k. Customer Journey- modellen (se nedan) både för att strukturera den information vi samlat in och sedan analysera densamma. Detta angreppssätt säkerställer ett tydligt fokus på användarens perspektiv. 2. Utvärdering i vilken mån försökstjänsten uppfyller behovet För att utvärdera tjänsten: Granskade A- focus befintlig statistik, utvärderingar och annan information från den leverantör som står för försökstjänsten Intervjuade A- focus verkliga användare per telefon Intervjuade A- focus personal och arbetsledare hos leverantören som arbetat med tjänsten. Besökte A- focus leverantören Transcom och medlyssnade vid verkliga supportsamtal samt intervjuade personal och arbetsledare 3. Identifierande av vad som talar för och emot en nationell etablering Utöver ovanstående aktiviteter så kompletterade A- focus informationsinhämtningen med intervjuer av: Andra leverantörer av snarlika tjänster Operatörer och leverantörer inom ICT- sektorn som har eller sannolikt kommer 10

11 Utvärdering av It-support direkt, 2013 att ha de aktuella målgrupperna som kunder och därmed har ansvar för att stötta dem med support. Myndigheter och privata företag som skulle kunna ha ett intresse av en högre bredbandspenetration och ICT- användning inom de aktuella målgrupperna. Intervjuernas upplägg Intervjuerna har inletts med informationslämning om uppdraget och insamling av basfakta om intervjupersonen och företaget. Därefter har fokus legat på att förstå motpartens situation och utforska dennes behov Vad motparten vill åstadkomma, I vilken grad detta lyckas, Vilka problem och begränsningar som hindrar motparten, Konsekvenserna av dessa Vilken nytta som uppstått/skulle uppstå när denne fått hjälp med att eliminera problemen). Vi har också diskuterat vilka alternativa sätt att lösa sina behov motparten upplever och vilka för respektive nackdelar dessa har Intervjuerna har varat i upp till en och en halv timme. Analys A- focus har lång erfarenhet av att arbeta med leverantörer och operatörer vid identifiering av användarbehov och marknadsintroduktion av ny teknik. Under arbetet med att utvärdera It- support direkt har A- focus kunnat dra nytta av flera väl etablerade modeller och koncept för att analysera och beskriva det flöde som användare går igenom och det stöd de har behov av i samband med att de tar till sig nya teknikprodukter, t.ex. den så kallade Customer Journey- modellen som vi valt att använda i dess mest grundläggande form 1 Modellen används ofta av leverantörer för att: 1 customer- journey- maps- to/ 11

12 Säkerställa användarcentrerad produkt- och tjänsteutveckling Lösa kundens helhetsbehov Utveckla positiva användarupplevelser som skapar lojala kunder Identifiera nya möjligheter att skapa kundvärde i varje steg av resan. genom att från användarens perspektiv identifiera, analysera och åtgärda brister. Rapportens upplägg Rapporten har i samråd med PTS indelats i tre avsnitt som motsvarar de olika frågeställningar som beskrivits ovan. 3 Behovet av It-support direkt bland äldre och personer med funktionsnedsättning 3.1 Delsyfte och frågeställningar Att validera att ett behov av tjänsten It- support direkt existerar genom att i så hög utsträckning som möjligt utnyttja redan existerande information och tidigare utredningar. Exempel på viktiga frågeställningar är: I vilken grad har målgruppen behov av tjänsten? Finns det andra målgrupper utöver den angivna målgruppen som behöver liknande stöd för att öka tillgängligheten till informationssamhället? Bör målgruppen definieras på annat sätt än i försöksverksamheten och hur kan man i så fall nå ut till denna? Målgruppens behov av tjänsten Existerande och framtida sätt att lösa behovet 3.2 De bakomliggande behoven A- focus har identifierat tre grundläggande bakomliggande behov som driver behovet av it- support och support för övrig hemelektronik inom målgruppen; Det allmänna behovet av digital delaktighet hos alla medborgare och där 12

13 Utvärdering av It-support direkt, 2013 grupperna äldre och personer med funktionsnedsättningar i tidigare undersökningar identifierats som grupper vilka har behov av särskilt stöd för att bli delaktiga.. Det mer specifika behovet av hjälpmedel hos personer med funktionsnedsättning givet att tekniska hjälpmedel i allt högre utsträckning baseras på generella dator- och smartphone- plattformar som användaren själv har ansvar för Målgruppens behov av övrig hemelektronik för att få sin vardag att fungera Behovet av digital delaktighet för alla Ett av de sätt som kampanjen Digidel 2013, vars ambition är att göra fler svenskar digital delaktiga, beskriver vikten av digital delaktighet på är: "ʺKunskap om Internet gör att man på ett enklare sätt kan vara delaktig i samhällsbygget, höja sin röst och ta del offentliga e- tjänster. Det underlättar också många vardagssysslor, som till exempel bankärenden, och det ger möjlighet till bättre vård och omsorg. Den som är på nätet har också lättare att få utbildning och jobb."ʺ Många tidigare svenska och internationella studier lyfter fram behovet av digital delaktighet, människors förmåga att kunna använda sig av den moderna kommunikationsteknik som spridit sig snabbt och blivit en viktig del av vardagslivet för en stor del av befolkningen. Enligt rapporten Icke- användarna, författad av Olle Findahl oktober , är det 14 % av befolkningen över 12 år som fortfarande inte använder internet (inkluderar de som inte har tillgång till internet och de som har tillgång men inte använder internet). Det motsvarar enligt Findahl 1,2 miljoner svenskar. Av dessa återfinns en betydande andel ibland de äldre: 2 Icke- användarna, En rapport om digital delaktighet, Olle Findahl,.se och Digidel

14 Bild 1: Andel av befolkningen som inte använder internet i hemmet Det är viktigt att notera att även faktorer som utbildning, inkomst, civilstånd och kön samvarierar med ickeanvändning av internet. Beträffande ökningen av andelen användare drar Findahl slutsatsen att: tillgången till internet har ökat under det två åren mellan 2010 och 2012, men att en del av denna ökning äts upp av att andelen sällan- användare ökat något liksom andelen som har tillgång till men inte använder internet. Det är nästan en halvering, vilket visar att tillgång till internet är ett första steg, men inte ett tillräckligt steg för en internetanvändning. Enligt rapporten Äldre i informationssamhället 3 råder bland äldre samtidigt stora skillnader i internetanvändning mellan olika grupper och individer. Kvinnor över 65 år använder Internet i mindre omfattning än män och även för mindre komplicerade funktioner. Äldre med låg utbildning och låga inkomster är klart underrepresenterade bland internetanvändarna. Det är också viktigt att notera att den individuella variationen i internetanvändning stor. Det finns 85- åringar som är betydligt aktivare användare än 3 Äldre i informationssamhället faktadel, Åke Dahlberg, AB Effektivitetsrevision,

15 Utvärdering av It-support direkt, åringar i samma socioekonomiska grupp. Många äldre är intresserade och mycket kunniga. Andelen av personer med funktionsnedsättning som använder internet är 4 : Andel&av&de&med&funk-onshinder&som&använder&internet& 100%& 100%$ 100%$ 90%& 86%$ 80%& 70%& 60%& 50%& 50%$ 40%& 35%$ 30%& 20%& 10%& 0%& synproblem$ motorisk$problem$ kroppsliga$problem$ läs/skriv$problem$ övriga$problem$ Olle&Findahl&&mars&2012& Bild 2: Andel av de med funktionshinder som använder internet (Findahl) Behovet av hjälpmedel baserade på generella dator- och smartphone-plattformar för personer med funktionsnedsättning Bakgrunden är i detta fall att kommunikations- och kognitionshjälpmedel I allt lägre utsträckning baseras på specialutvecklade teknikprodukter som produceras i låga volymer till höga kostnader I allt högre utsträckning utvecklas som applikationer ovanpå kommersiellt tillgängliga standardplattformar som produceras i mycket höga volymer till lägre kostnader. Hjälpmedelsapplikationen kan t.ex. bestå av en lösning för bildtelefoni för förmedling av samtal mellan hörande och icke hörande baserad på en Windowsdator eller en applikation som hjälper personer med kognitiva nedsättningar att få vardagen att 4 Kan internet vara något för äldre människor, presentation av Olle Findahl vid IT- konferens i Stockholm den 29 mars

16 fungera genom att påminna om viktiga aktiviteter som ska utföras på bestämda klockslag. I ett tidigare skede, när själva datorn förskrevs som en del av hjälpmedlet förekom det att Landstingen låste datorerna för andra applikationer än den avsedda för att undvika supportproblem när användare installerade egna applikationer på dem. Idag, när datorn i allt högre utsträckning betraktas som en allmänt tillgänglig produkt, jämförbar med t.ex. en tvättmaskin (vilken tidigare klassades som hjälpmedel), förväntas användaren själv stå för den dator/smartphone som utgör plattformen för specialutvecklade förskrivningsbara hjälpmedelsapplikationer Behovet av övrig hemelektronik Vardagsteknologi definieras av rapporten 86-åringars vardagsteknologi 5 såsom tekniska objekt eller system som är ämnade att användas dagligen eller ofta. Här inkluderas både ny och vanligt förekommande elektronisk, teknisk och mekanisk utrustning som finns i det vardagliga livet. Vardagsteknologin påverkar individernas förmåga att klara olika aktiviteter i dagliga livet och författarna påtalar vikten av att sprida kunskap om hur relativt enkla lösningar kan ha stor inverkan på användarnas tillvaro. 3.3 Behovet av support under användarresan mot delaktighet Användarresan mot digital delaktighet Enligt rapporten Om hur frivilliga initiativ arbetar för en ökad digital delaktighet 6 förutsätter delaktighet två viktiga förmågor hos användaren: Tillgänglighet; Digital delaktig som förmåga att använda teknik och mjukvara på ett ändamåls- enligt sätt, kunna ladda ner, skydda och uppgradera system åringars vardagsteknologi, Hjälpmedelsinstitutet 2009, Eva Wressle 6 Om hur frivilliga initiativ arbetar för en ökad digital delaktighet, Linnéuniversitetet, Angela Zetterlund,

17 Utvärdering av It-support direkt, ! Användbarhet; Vilken'betydelse'har'IT2support'och'vilken'' Digital delaktighet som förmåga att kunna använda teknik och internet i ny8a'skapar'it2support'direkt?: enlighet med sina egna behov och livsmål. Före Under Efter Digitalt utanförskap! Resan! Digitalt delaktig- het! Tillgänglighet förmåga att använda teknik och mjukvara! Användbarhet förmåga att använda teknik och internet I enlighet med egna behov och livsmål! Bild 3: Användarens resa mot digital delaktighet (A- focus AB) A- focus har valt att betrakta användarens utveckling från icke digitalt delaktig till delaktig som en resa med olika deletapper där varje etapp introducerar olika former av hinder och utmaningar som måste användaren måste övervinna. Vi har använt denna metafor för att strukturera intervjuer och information om användarnas behov. Syftet har varit att få större insikt om vilken betydelse it- support har i ett större delaktighetssammanhang, bortsett från den uppenbara uppgiften att hjälpa användare att lösa problem med tekniska lösningar och användandet av dessa. För att kunna bli mer specifik angående vilket behovet av it- support är under denna resa har A- focus, baserat på den information vi tagit del av i rapporter och intervjuer, beskrivit de olika etapperna och deras tänkbara mål översiktligt: 17

18 13! Användarresan*mot*delaktighet3 Moti- verad! Nybörjare! Själv- ständig! Del- aktig! Utanför! Vilja & våga! Komma igång! Kunna! Växa! Ser den personliga nyttan/belöningen! Avskräcks inte av uppoffringarna! Har en basal förmåga att använda en surfplatta/dator. (HW/SW)! Tycker det är roligt! Vill lära mer! Har förmåga klara sig själv med lite stöd när problem uppstår! Upplever påtaglig nytta av sin användning! Har förmåga använda relevanta och nödv. applika- tioner och tjänster! Upplever stor nytta! Bild 4: Användarens etappmål mot digital delaktighet (A- focus AB) 15! Brist på intresse är den stora bromsklossen Användarresan*mot*delaktighet3 Moti- verad" Nybörjare" Själv- ständig" Del- aktig" Vilja & våga" Komma igång" Kunna" Växa" Trigger- händelse" Status quo (vardag)" Bli motiverad (belöning > uppoffring)" Få svar på frågor" Be- stämma sig" Lära" Skaffa verk- tyg" Komma igång" Använda verktygen själv" Lösa problem &" utmaningar" Lära sig klara mer" Bild 5: Motivation - förutsättningen för att det ska kunna bli en resa (A- focus AB) 18

19 Utvärdering av It-support direkt, 2013 Status quo avser vardagstillvaron för personer som ännu inte är digitalt delaktiga. När anledningen till varför människor inte tagit till sig de nya möjligheter som datorer, internet, smartphones etc. har undersökts har det visat sig att flera faktorer står i vägen för teknikadaption är den viktigaste faktorn som identifierats både i tidigare rapporter och de intervjuer vi gjort entydigt brist på intresse. Bristen på motivation/intresse överskuggar rädslan för ny teknik och de svårigheter den upplevs representera 7 : Bild 6: Skälen till att man inte använder Internet (Findahl) Zetterlund noterar att Tekniken i sig inte är problemet utan att den skall vara relevant och kunna läras ut till de grupper som behöver den 8. I rapporten Äldre i informationssamhället 9 konstateras att endast var femte av icke- användarna är intresserade av att använda internet. Bakom ointresset för internet låg hos flertalet icke- 7 De som står utanför, en rapport om digital delaktighet, Olle Findahl,.se och Digidel Om hur frivilliga initiativ arbetar för ökad digital delaktighet, Linnéuniversitetet, Angela Zetterlund, Äldre i informationssamhället, Åke Dahlberg, AB Effektivitetsrevision,

20 användare en osäkerhet om vad internet kan erbjuda dem och om de kan hantera den utan att någonting går sönder. Utmaningen att motivera icke- användare bekräftas av projektledaren för Digidel, Christine Cars- Ingels, som noterat att det, i takt med att internetpenetrationen ökar, blir allt svårare att locka icke- användare till datakurser. Projektets erfarenhet är att det är mycket viktigt att möta användaren där han/hon befinner sig i en dialog fokuserad på användarens personliga intressen och behov i livet. Den som vill motivera användaren måste hjälpa denne att själv identifiera en personlig anledning att lära sig använda en dator och surfa på internet. Att fånga upp de grupper som fortfarande står utanför internet förutsätter enligt Digidel därför ett mycket omfattande och finmaskigt nät som når individerna på ett personligt plan. Det räcker inte att sätta upp affischer på biblioteket. Även LilliAnn Källermark SeniorNet, som lärt många äldre använda datorer, har samma erfarenhet. Tekniken uppfattas av många äldre som besvärlig och riskabel att använda och det är först när ett starkt personligt användarmotiv identifierats som användarens motivation att lära sig hantera tekniken uppstår, Så kan t.ex. ett starkt intresse för hundar och insikten om hur mycket intressant information om pudlar det finns på internet vara den personliga trigger som krävs för att en användare ska bli motiverad. För personer med funktionsnedsättningar tillkommer ytterligare faktorer som kan försvåra teknikadaption. Funktionsnedsättningar försvåra internetanvändning. Enligt Findal 10 så upplever 37 % av personer med funktionsnedsättning att deras internetanvändning försvåras av synproblem, medan kroppsliga problem försvårar för 27 %, motoriska problem för 17 %, lös- och skrivproblem för 17 % och övriga problem orsakade av funktionsnedsättningar för 2 %. 10 Kan internet vara något för äldre människor, presentation av Olle Findahl vid IT- konferens i Stockholm den 29 mars

21 Utvärdering av It-support direkt, ! Användaren är beroende av stöd från omgivningen för att våga besluta sig att försöka lära sig tekniken Användarresan*mot*delaktighet3 Moti- verad" Nybörjare" Själv- ständig" Del- aktig" Vilja & våga" Komma igång" Kunna" Växa" Trigger- händelse" Status quo (vardag)" Bli motiverad (belöning > uppoffring)" Få svar på frågor" Be- stämma sig" Lära" Skaffa verk- tyg" Komma igång" Använda verktygen själv" Lösa problem &" utmaningar" Lära sig klara mer" Bild 7: Stöd för att användaren ska våga ta språnget När en användare väl hittat sitt personliga motiv att försöka lära sig anamma den nya tekniken behöver han/hon bilda sig en uppfattning om hur detta skulle kunna gå till och vad det skulle innebära i form av ansträngning, kostnader etc. Även om motivationen är den viktigaste förutsättningen så utgör tveksamheten att prova tekniska produkter ett hinder i sig 11 : Tycker om att testa nya tekniska prylar Instämmer Instämmer inte 80%# 70%# 70%$ 60%# 50%# 40%# Nej 43%$ 35%$ 30%# 20%# 10%# 10%$ Nej 0%# Icke-användare Användare Olle#Findahl##mars#2012# Bild 8: Inställningen till att testa nya tekniska prylar (Findahl) 11 Kan internet vara något för äldre människor, presentation av Olle Findahl vid IT- konferens i Stockholm den 29 mars

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun

Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun 1 2011-09-02 Socialförvaltningen Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun Inledning Företaget Neonova AB i Järvsö har tagit fram enkätverktyget Pict -O-Stat. Med hjälp av Pictogramsymboler, fotografier

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Teknikstöd i skolan Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog Ansvarig handläggare

Läs mer

Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion

Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion Punkter/text, Calibri 24 pkt Emma Axelsson, projektledare esenior Utvecklingsenheten Senior Göteborg emma.axelsson @stadshuset.goteborg.se Tel: +46 72 710 34

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

UTREDNINGSINSTITUTET SAMMANFATTNING

UTREDNINGSINSTITUTET SAMMANFATTNING År 2008 UTREDNINGSINSTITUTET Förstudie inom projekt IT-support i hemmet för personer med funktionsnedsättning och äldre SAMMANFATTNING En kartläggning bland synscentraler, hjälpmedelscentraler och regionala

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016 Pict-O-stat maj 06. Bakgrund Under perioden 06-0-0 har en pilotundersökning genomförts för att undersöka om det webbaserade programmet Pict-O-Stat kan fungera som brukarundersökning inom Attendo Skandinavien

Läs mer

SENIORNET SWEDEN Grundad 1997 7 850 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre

SENIORNET SWEDEN Grundad 1997 7 850 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre SENIORNET SWEDEN Grundad 1997 7 850 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre Att behålla förmågan att kommunicera med vår omvärld är det viktigaste och mest oundgängliga

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst baserat på erfarenheter från Västerås stad Denna skrift är en kort version av Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad, art.nr 12366. Ladda ner den

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

E-hemtjänst - ökad trygghet och stopp för kostnadsökningar

E-hemtjänst - ökad trygghet och stopp för kostnadsökningar E-hemtjänst - ökad trygghet och stopp för kostnadsökningar Sammanfattning Västerås stads föregångssatsning på att införa e-hemtjänst som stöd till personer som beviljats hemtjänst eller boendestöd har

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projekbeskrivning IT- och teknikcoach Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Kostnadsminskningar i samband med införande av ehemtjänst

Kostnadsminskningar i samband med införande av ehemtjänst Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Prognos aug 0 Kostnadsminskningar i samband med införande av ehemtjänst Mats Rundkvist INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... Metod...

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre Det livslånga åldrandet 1913 - pension 67- år kvinnor 58, män 56 år 1976 - pension 65

Läs mer

PTS. Större Mellan. \Söde

PTS. Större Mellan. \Söde Sida 1 Antal intervjuer --------- 1000 527 473 71 112 182 177 451 161 401 177 70 50 84 49 69 454 54 373 17 9 24 204 367 426 Vägt bastal -------------- 1000 499 501 231 165 173 155 269 210 362 156 58 53

Läs mer

Förstudierapport. - It-supporttjänst för personer med funktionsnedsättning

Förstudierapport. - It-supporttjänst för personer med funktionsnedsättning Förstudierapport - It-supporttjänst för personer med funktionsnedsättning 12 november 2014 A-focus A- focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag med inriktning på telekom, Internet

Läs mer

Nytta och nöje på nätet Internetguidning

Nytta och nöje på nätet Internetguidning Projektmedel till Östergötland! Nytta och nöje på nätet Internetguidning på östgötabibliotek 500 000 från Stiftelsen för infrastruktur.se Projektperiod 1 okt 2009 30 sept 2010 Nytta och nöje på nätet:

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Uppdrag från regionstyrelsen till lokala nämnder De lokala nämnderna ska under mars och/eller april

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

IT-kurs för datorovana

IT-kurs för datorovana IT-kurs för datorovana TELEFONI Välkomna! Förändringar i telefonin i Skeppsås Telias lösning När förändringen kommer Hur den fungerar Hur den installeras Fungerar den? Alternativ till Telias lösning Mobiltelefon

Läs mer

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

IKT-hjälpmedel i landstingen

IKT-hjälpmedel i landstingen Artikel IKT-hjälpmedel i landstingen Av Ole E. Mortensen, projektledare, Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor För lite tid och för lite kunskap. Det ser landstingen som sina största utmaningar

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Göteborg 2 mars, 2011 Innehåll: Vår kulturella plattform Pedagogiska utmaningar Alingsås biblioteks Internetkurser Källa: Olle

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning 10 maj 2017 7A Centralen I samarbete med och alla intressenter! Företagare och ombud Programvaruföretag Bransch- och företagarorganisationer

Läs mer

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr Projektidé It- teknik coach. Projektet syftar till att hjälpa äldre med vardagstekniken. Finansiering Projektledare: Lidköping 240 timmar: (beräknat på 15 timmar per vecka i 16 veckor) Övriga projektdeltagare:

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte ÖMSESIDIGT LÄRANDE FÖR STUDENTER, PATIENTER OCH PERSONAL PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte Förberett för: Pia Kinhult, Region Skåne Bearbetat av: Lars Lindmark, Jidoka Innovation AB Tomas Kirkhorn,

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Internetdagarna den digitala klyftan

Internetdagarna den digitala klyftan Internetdagarna den digitala klyftan Dagens presentatörer Rolf Berndtson Dataföreningen i Sverige Olle Findahl, World Internet Institute Britt Östlund, forskare Lunds tekniska högskola Helena Bäckström,

Läs mer

Vardagsteknologi för de allra äldsta Delstudie inom interventionsstudien Äldre i riskzon. Synneve Dahlin Ivanoff Kristina Nilsson

Vardagsteknologi för de allra äldsta Delstudie inom interventionsstudien Äldre i riskzon. Synneve Dahlin Ivanoff Kristina Nilsson Vardagsteknologi för de allra äldsta Delstudie inom interventionsstudien Äldre i riskzon Synneve Dahlin Ivanoff Kristina Nilsson Från prevention till palliativ vård Äldre i riskzon Vänder sig till hemmaboende

Läs mer

Vem använder Internet?

Vem använder Internet? Vem använder Internet? Olle Findahl 16 februari 2012 Internets spridning 10 9 8 62% 65% 67% Dator 6 55% 51% 53% 56% Internet 25% 27% 2 15% 15% Bredband 2% 5% 9% 3% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17 9/11 kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

Intervjuer med personal till brukare med personligt stöd enligt LSS, före installation av digitalt stöd i hemmet

Intervjuer med personal till brukare med personligt stöd enligt LSS, före installation av digitalt stöd i hemmet Intervjuer med personal till brukare med personligt stöd enligt LSS, före installation av digitalt stöd i hemmet Projektmedverkande från OF (omsorg om personer med funktionsnedsättning) i Hultsfreds kommun

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

TeleInformatiksystem för löpande insamling, behandling och spridning av material för specialpedagogiska utbildningar

TeleInformatiksystem för löpande insamling, behandling och spridning av material för specialpedagogiska utbildningar TeleInformatiksystem för löpande insamling, behandling och spridning av material för specialpedagogiska utbildningar Enkät till skolan Upplysningar om skolan A. Pedagogisk användning av informationsteknologier

Läs mer

Målsättningsarbete. Bakgrund. Bakgrund (forts)

Målsättningsarbete. Bakgrund. Bakgrund (forts) SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie av användares upplevelser SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie

Läs mer

Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter om koder för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter om koder för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 1 Sundbyberg 28 jan 2015 Dnr: af- 2015/006156 Vår referens: Mikael Klein Mottagare: Arbetsförmedlingen Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter om koder för funktionsnedsättning som medför

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa 2 Synverksamheten Synverksamheten riktar sig till personer i alla åldrar med en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet,

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning

BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning Teknik för självständighet, social samvaro och trygghet. Individer önskar i de allra flesta fall klara sig själva så långt det

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete

Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete 1 Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete Innehåll 3 Om projektet 7 Erfarenhet 13 Kunskap 20 Attityd och påverkan 2 3 BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi Inledning Vi har valt att rikta in oss på en målgrupp som är unga kvinnor och män i åldern 18-35 år. Efter de efterforskningar vi gjort på internet kan vi uppskatta att de flesta

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer