Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1"

Transkript

1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projekbeskrivning IT- och teknikcoach Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Maria Länström Person / Grupp som godkänt dok Projektbeskrivning IT- och teknikcoach Innehållsförteckning PROJEKTBESKRIVNING INLEDNING Bakgrund Syfte MÅLBESKRIVNING Effektmål Redovisning av nyttan Arbetsmål Förutsättningar BESKRIVNING Omfattning Organisation och bemanning Tidsram Kostnad Finansiering Beroenden och avgränsningar Förvaltning KOMMUNIKATIONSPLAN RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Riskhantering... 6 DOK.NAMN: NY PROJEKTBESKRIVNING 2014 UTSKRIFTSDATUM:

2 Dokument nr : Version: Status: Sida: 0.00 Utkast/Utgåva (2)6 Dokumentbeskrivning: Tydligare beskrivning av dokumentets inriktning/syfte 1 Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte Inom de närmaste decennierna står äldreomsorgen inför en stor utmaning: Antalet äldre kommer att öka i snabb takt och ökat behov av vård och omsorg måste mötas av ett väl förberett samhälle. Äldreomsorgen skall vara av god kvalité, de äldre skall känna trygghet och de som känner sig ensamma och isolerade skall ha möjlighet att träffa andra. De äldre skall kunna få bra information, som både skall vara snabb och enkel. Grundläggande för socialtjänsten är alla människors lika värde och principerna om självbestämmande, kontinuitet och flexibilitet för individen. Det skall finnas en tilltro till den enskildes ansvar och egna resurser att hantera sin situation samt en tro på människors förmåga att ta ansvar och förmåga till förändring. IT-baserat stöd kan bidra till större frihet samt ökad trygghet. En satsning på e- tjänster är en del i att öka delaktigheten och demokratiprocessen i samhället. Idag levereras mycket service och information via t.ex. hemsidor, bloggar och e- tjänster. Internet är en arena som ibland är okänd och främmande för våra äldre att orientera sig i. Som i ett led i att utveckla framgångsrik äldreomsorg så behöver vi stötta och inspirera äldre att kunna hantera och känna sig trygg med tekniken. Utbyggda e-tjänster kan ge brukaren möjlighet att bo kvar hemma längre än vad som är möjligt idag. Detta ger ett utökat mervärde för brukaren i form av bättre och tryggare livsmiljö. Förlängt boende i hemmet minskar kostnaden för särskilt boende. Projektet syftar till att hjälpa äldre med vardagstekniken, stärka den enskildes kompetens kring hantering av vardagsteknologi samt ådstadkomma en spridningseffekt bland den äldre poppulationen i Munkedal. Detta för att öka de äldres möjlighet till delaktighet i det digitala samhällslivet samt förbättra de äldres möjlighet till självständighet, aktivitet och sociala kontakter via ökat användande av it baserade samhällsfunktioner.

3 2 Målbeskrivning 2.1 Effektmål Det övergripande effektmålet för 2014 är att permanent inför It-/ Teknikcocah i Munkedals kommuns verksamhet inför Redovisning av nyttan På ledningsnivå taget beslut om permanent införande av IT-/ Teknikcoach inför Arbetsmål Målsättningen är att innan ; starta IT-/teknikcoach i Munkedals kommun hitta goda samarbetsformer mellan Vård och Omsorg, Biblioteket och AME arbeta fram en organisationsstruktur som långsiktigt kan bära upp funktionen IT- /teknikcoach i Munkedals kommun identifiera möjliga utvecklingsvägar för IT-/ teknikcoach i framtiden 2.3 Förutsättningar En avgörande förutsättning för att projektmålet ska uppfyllas är att en god och hållbar samarbetsstruktur mellan Vård och Omsorg, Biblioteket och AME arbetas fram. 3 Beskrivning 3.1 Omfattning Omfattningen av utbildningarna är svåra att bedöma, målsättningen är att ingen som är intresserad av utbildning skall nekas. Utifrån intresse och deltagarönskemål kommer kurstillfällesintervall, utbildningslängd och gruppstorlek utformas. Projektet beräknas generera ca 2060 arbetstimmar (se tabell nedan). Aktivitet: Enskild timmar: Grupp timmar: Projektsamordnare (50 %) 820 AME (10 %) 165 Biblioteket (10 %) 165 Kommunicering/ Information Studiebesök

4 Övrig tid 450 SUMMA Organisation och bemanning It-/teknikcoach kommer organisatoriskt ligga under Vård och Omsorg och där vara kopplad till anhörigstöd/ rehab/ folkhälsa. Projektledare bör därför också organisatoriskt placeras där. Vård och Omsorg har därför samordningsansvar för It-Teknikcoacharbetet. Det är även Vård och Omsorg som ska bära de huvudsakliga kostnaderna undantaget arbetskostnaderna för biblioteket och Arbetsmarknadsenheten (AME). Biblioteket har sedan Digidelprojektet utbildningsmaterial och upplägg för itkurser för seniorer. Biblioteket kommer därför vara ansvariga för det pedagogiska innehållet i utbildningarna. AME har teknikkunniga AME deltagare som inom ramen för AME:s uppdrag kan stötta och hjälpa i utförandet av utbildningar. Dock är det viktigt att man här inte bygger in uppgifter som blir tydligt personbundna då syftet med AME:s verksamhet är att deltagarna ska kunna fortsätta ut i ordinärt arbete. Vård och Omsorg och Biblioteket samarbetar för att hitta lämpliga lokaler. Vård och Omsorg står för inköp av hjälpmedel såsom läsplattor, bärbara datorer med mera. Vård och Omsorg ansvarar för informationsmaterial och identifiering av målgrupp. Biblioteket och AME kan vara behjälpliga i distribution av informationsmaterial vid behov. En koppling till volontärverksamheten diskuteras men fokusgruppen kommer inte fram till någon bra organisationsform för detta. Dock bör frivilligverksamhet tas med som en möjlig utveckling av it-/teknikcoach. 3.3 Tidsram Projektet startade och förväntas pågå till då det ska ha nått en nivå där det kan införas permanent i kommunens ordinarie verksamhet. 3.4 Kostnad Art Pris Antal Summa Arbetstid kr Annonsering, trycksaker mm kr Hårdvara till utbildningar kr Utbildning/studiebesök/ resor kr Telefon och dator till projektledare 50% kr SUMMA kr Den beräknade kostnaden för projektet uppgår till ca kronor varav utgörs av arbetskostnad.

5 3.5 Finansiering Finansiering kommer ske genom ansökan om projektstöd för halva arbetstidskostnaden vilket är kronor. Resterande kostnad, kr, kommer bäras av Munkedlas kommun och finansieras inom befintlig ekonomisk ram. 3.6 Beroenden och avgränsningar Vi har beslutat att inte göra någon åldersmässig avgränsning för deltagarna. Ej heller någon avgränsning vad gäller boendeform eller utifrån någon hjälpbehovsaspekt. Vi kommer även aktivt arbeta med att försöka starta grupper i så många kommundelar som möjligt för att öka tillgängligheten. 3.7 Förvaltning Under 2014 kommer IT-/Teknikcoach hållas samman av en projektledare. En överhängande risk finns att funktionen upphör när projektledaren slutar och projektet upphör. Det är därför viktigt att ett av de tydligaste uppdragen för projektledaren blir att arbeta fram en organisationsstruktur som ur ett långsiktigt perspektiv kan bära upp, bibehålla och utveckla funktionen IT-/Teknikcoach. En av målsättningarna med projektet blir därmed att ta fram en hållbar förvaltningsplan. 4 Kommunikationsplan För att få genomslag i projektet krävs att vi kan nå ut till målgruppen med information. Detta bör kunna ske genom seniornätverk, lokalföreningar, via kommunens befintliga verksamheter samt genom andra marknadsföringskanaler. Den politiska förankringen har sedan tidigare skett, dock kommer kommuniceringar behöva göras allt eftersom projektet framskrider för att säkerställa att de folkvalda är insatta i den verksamhet som bedrivs. Detta kommer göras vid två tillfällen under året i samband med delårsbokslut. Om det efterfrågas kan extra information ges på till exempel välfärdsutskottets samanträden. Information till kommunanställda, främst inom de tre sektorerna Vård och Omsorg, Bibliotek och AME är av vikt. Detta kommer ske genom att projektsamordnaren presenterar projektet på de olika enheternas arbetsplatsträffar. Information till allmänheten kommer ske genom pressrelease, annonsering i lokal press samt information ut på Munkedal kommuns hemsida.

6 5 Risk- och sårbarhetsanalys 5.1 Riskhantering Interna faktorer Externa faktorer Positiva faktorer Styrkor Styrkor Liten organisation Korta beslutsvägar Goda upparbetade kontakter med lokalsamhälle Flexibilitet Samarbetsvilja och engagemang Möjligheter Projektpengar Infrastruktur, ADSL i hela kommunen och utbyggd fiber på landsbygd Engagerat lokalsamhälle Negativa faktorer Svagheter Liten organisation, svårt att hitta långsiktig bärighet i projektet Små resurser Dålig ekonomi Risk för beroende av nyckelpersoner Samordningssvårigheter Hot För få intresserade För många intresserade Bristande teknik

Samlat mobilt IT-stöd inom vård och omsorg

Samlat mobilt IT-stöd inom vård och omsorg Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.0 Utkast/Utgåva (1)13 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Samlat mobilt IT-stöd Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Projektbeskrivning Samlat

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Brukarskattning med återkopplingssamtal mellan boendestödjare och brukare

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Brukarskattning med återkopplingssamtal mellan boendestödjare och brukare Dokument nr: Version: Status: Sida: 4.00 Utkast/Utgåva (1)12 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Dokumentbeskrivning: ORS-SRS brukarfeedback 1 Brukarskattning med återkopplingssamtal mellan

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje ehälsa ehemtjänst i Norrtälje Förstudierapport Version 1.0 Sjukvårds- och omsorgskontoret Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets användning... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Referenser... 6 2 Sammanfattning...

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Internet för alla. Ansökningsdokument

Internet för alla. Ansökningsdokument Internet för alla Ansökningsdokument 1 Innehåll Internet för alla... 1 1 Inledning... 3 1.1 Rubrik för ansökan... 3 1.2 Sökande... 3 1.3 Presentation av den sökande... 3 2 Om projektet... 3 2.1 Sammanfattning...

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Projekt Nationell Matchning Södertälje

Projekt Nationell Matchning Södertälje Sid: 1 (13) Projekt Nationell Matchning Södertälje Beställare: Karin Ericsson/Ulla-Marie Hellenberg Projektägare: Ingela Andersson/Margareta Tham Projektledare: Soledad Grafeuille/Helén Larsson Diarienummer:

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Projektrapport för Nyckeltal inom vård och omsorg 2009; Inriktning LSS

Projektrapport för Nyckeltal inom vård och omsorg 2009; Inriktning LSS Projektrapport för Nyckeltal inom vård och omsorg 2009; Inriktning LSS Handikappnycklar Bemanningsnyckeltal inom boende enligt LSS Kvalitetskatalog med inriktning på personer med funktionshinder Magnus

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer