Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet"

Transkript

1 Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län

2 Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft den 1 januari 22, poängteras att den enskildes ekonomi inte får avgöra rätten till stöd från samhället i form av äldreomsorg. Detta är formulerat i propositionen till denna lag: Enligt regeringens mening får inte den enskildes ekonomi avgöra om han eller hon skall få biståndsinsatser som han eller hon är i behov av. Äldre eller funktionshindrade människor skall inte behöva få sina biståndsbehov bedömda i relation till sin ekonomi. Regeringen gav för budgetåret 22 samtliga länsstyrelser och Socialstyrelsen i uppdrag att redovisa om det förekommer att kommuner inkomstprövar rätten till äldre- och handikappomsorg. En enkätundersökning genomfördes därför och Socialstyrelsen har sammanställt resultatet för hela riket i en rapport med rubriken Ekonomisk prövning av rätten till äldreoch handikappomsorg, med artikelnummer Städning och inköp av dagligvaror I denna rapport redovisas enkätsvaren från kommunerna i Västra Götaland på frågor om städning och inköp av dagligvaror samt förekomst av kommunala riktlinjer för städning i hemtjänsten. Sammanställningarna redovisas med Länsstyrelsens kommentarer. Svaren på enkäten avsåg förhållandena under 22 och ändringar efter denna tidpunkt redovisas inte. Samtliga kommuner/stadsdelar i länet har besvarat enkäten. Borås stad har valt att lämna ett gemensamt svar för hela kommunen. Redovisningen omfattar således samtliga kommuner i länet. För sammanställningen svarar socialkonsulenterna Maria Björklund och Berit Davidsson. Länsstyrelsens utgångspunkter och allmänna synpunkter Länsstyrelsens utgångspunkter är att bistånd till hemtjänst skall ges utan inkomstprövning. Biståndsbedömningen skall utgå från den enskildes behov och målet för biståndsinsatsen är liksom för allt bistånd från socialtjänsten att den enskilde skall leva så självständigt som möjligt och ha inflytande över sin livssituation. Bistånd i form av hemtjänst är avgiftsbelagd. Länsstyrelsen anser att personer med mycket god ekonomi skall ha samma rätt till bistånd som andra, med utgångspunkt från sina individuella behov. Däremot kan avgiften vara anpassad till den enskildes ekonomiska situation. Kvarboendeprincipen när det gäller äldre personer har funnits i många år, men blir alltmer uttalad. Orsakerna kan vara brist på platser i äldreomsorgen men också att enskildas önskan att bo kvar i sitt hem respekteras och kommunerna har ambitionen att möjliggöra detta. Insatser från den kommunala hemtjänsten blir därmed allt viktigare. Kommunerna måste genom olika insatser tillförsäkra människor en skälig levnadsnivå när de egna förmågorna sviktar, på grund av ålder eller funktionshinder. Länsstyrelsen märker dock tendenser till att kvaliteten i hemtjänstens insatser minskar på grund av besparingar och strikta riktlinjer. Många äldre upplever att vårdpersonal är stressad och de drar sig för att besvära och be om den hjälp de behöver. Även vårdpersonal uppger i samband med Länsstyrelsens intervjuer vid tillsyn att de inte hinner ta sig tid att prata med de gamla och ge den omsorg som egentligen behövs. Länsstyrelsen vill framhålla att respekten för socialtjänstlagens bestämmelser och intentioner måste upprätthållas, liksom respekten för de mål för äldreomsorgen som kommer till uttryck i den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken. 2

3 Resultat äldreomsorg I vilken form erbjuder kommunen vanligtvis (i första hand) äldre personer hjälp med städning, om de inte anser sig klara detta själva? Avser äldre över Som bistånd efter utredning av behovet enligt 4 kap 1 SoL Som service, dvs tjänsten tillhandahålles av kommunen utan biståndsprövning Enskilda hänvisas till privata städfirmor Erbjuds varken som bistånd/service eller genom hänvisning till privata städfirmor Frågan gäller personer 6 år och äldre som inte efterfrågar annan hjälp än städning. 6 av länets kommuner/stadsdelar/kommundelar erbjuder äldre personer städning som bistånd om de själva inte klarar av att städa. En kommun, Mark, erbjuder städning som service utan biståndsprövning. Melleruds kommun hänvisar enskilda till privata städfirmor. Trollhättans kommun uppger att städning inte erbjuds vare sig som bistånd, service eller genom hänvisning till privata städfirmor. Här finns ett kommunalt arbetslag som sköter städningen. Tre kommuner, Götene, Tidaholm och Vänersborg uppger att de inom ramen för biståndsbedömningen prövar om den enskilde har egna ekonomiska resurser för att själv bekosta städning genom städfirma. Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen anser att den enskilde har rätt att få ansökan om bistånd till städning prövad, utifrån sina behov och förutsättningar. Avslagsbeslut skall ges om biståndet inte bifalls. Den ekonomiska prövningen skall komma in först när avgiften för insatsen skall bestämmas. Finns det i kommunen generella riktlinjer för omfattningen av städning till äldre? Avser äldre över 6 år Ja Nej Sju kommuner i länet har inga generella riktlinjer för omfattningen av städningen till äldre. Resterande kommuner uppger att riktlinjer finns. 3

4 Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen anser att det bör framgå av riktlinjerna att en biståndsbedömning alltid skall utgå från den enskildes individuella behov. Riktlinjer kan vara vägledande när det gäller insatsernas utformning och omfattning, men får inte vara bestämmande. Det är socialtjänstlagen som måste följas, inte de kommunala riktlinjerna. I vilken form erbjuder kommunen vanligtvis (i första hand) äldre personer med inköp av dagligvaror, om de inte anser sig klara detta själva? Avser äldre över 6 år Som bistånd efter utredning av behovet enligt 4 kap 1 SoL Som service, dvs kommunen tillhandahåller tjänsten utan biståndsprövning Enskilda hänvisas till varuhemssändning från livsmedelshandlare De flesta av kommunerna i Västra Götalands län erbjuder äldre inköp av dagligvaror som bistånd. De kommuner som hänvisar enskilda till varuhemssändning är Mariestad, Tidaholm och Ulricehamn. Öckerö kommun erbjuder inköp som service utan biståndsprövning. Ingen kommun uppger att en ekonomisk prövning av den enskildes ekonomiska situation görs i samband med att behovet bedöms. Länsstyrelsens kommentarer: Länsstyrelsen vill påpeka att ett beslut om hjälp med inköp av dagligvaror som inte är tidsbegränsat gäller tills vidare. Ändring av kommunens rutiner är inte skäl för att ändra ett sådant beslut, om den enskilde motsätter sig detta. Får äldre följa med personalen till affären om de önskar? Ja, alltid om så önskas 26 Ja, om det kan motiveras utifrån ett behov av aktivering/rehabilitering 6 Ja, under andra förutsättningar 3 Nej 19 Ej svarat Av kommunernas svar framgår att det i de flesta fall finns någon form av möjlighet för de äldre att följa med personal till affären och handla. I tre kommuner är svaret nej. Länsstyrelsens kommentarer: Målen för insatserna enligt socialtjänstlagen skall bl.a. vara att insatserna bidrar till självständighet, att bibehålla egna resurser och att delta i samhällslivet. Det är då en rimlig insats att få möjlighet att delta i inköp av dagligvaror. Detta är inte alltid genomförbart, t.ex. beroende på 4

5 den enskildes hälsa eller motivation, avstånd till affärer eller annat. Länsstyrelsen anser att den enskilde då skall erbjudas andra insatser som bidrar till ovanstående mål. Kan inköp av dagligvaror som regel göras i flera livsmedelsaffärer om det finns flera affärer inom gångavstånd från bostaden? Nej, endast i en affär och i närmaste affär 7 2 Nej, endast i en affär Ja, i två affärer Ja, i flera affärer, ingen begränsning finns 4 Annan begränsning Länsstyrelsens kommentarer: Att ge den enskilde möjlighet att välja affär tyder på respekt för den enskildes självbestämmande och valfrihet. Resultat funktionshinder Insatser från hemtjänsten till personer med funktionshinder har betydligt mindre omfattning än insatser till äldre. Detta beror främst på att målgruppen är mindre och att många personer med stora funktionshinder har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Finns generella riktlinjer för omfattningen av städning till yngre? Avser yngre personer Ja Nej Ej besvarat 3

6 Får yngre funktionshindrade följa med personalen till affären om de önskar? Det är två kommuner som svarar att enskilda yngre funktionshindrade inte får följa med personal till affären och handla. I övrigt redovisas svaren på frågan i nedanstående diagram. Avser yngre personer Ja, alltid om så önskas 21 Ja, om det kan motiveras utifrån ett behov av aktivering/rehabilitering 6 Ja, under vissa andra förutsättningar 2 Nej 27 Ej svar Länsstyrelsens kommentarer: Det är färre kommuner (1 stycken) som har riktlinjer för insatser för städning till funktionshindrade jämfört med riktlinjer som handlar om sådana insatser till äldre (61). Svaren på frågorna ger ett tydligt intryck av att funktionshindrades behov prövas mer utifrån individuella behov och önskemål än när det gäller äldre människor. Eftersom insatserna utgår från samma lagstiftning kan det vara intressant att föra en diskussion om tänkbara orsaker till skillnaderna. Länsstyrelsens uppfattning om självbestämmande, samhällsdeltagande etc. är densamma när det gäller yngre personer med funktionshinder som när det gäller äldre. 6

7 7

8 Rapportansvariga: Maria Björklund och Berit Davidsson

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL Äldres rätt att flytta Kommunernas tillämpning av 6h SoL Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att

Läs mer

Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst

Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna April 2014 Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Frågeställningar...

Läs mer

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och Meddelande 2007:8 handikappomsorgen Länsstyrelsen Halland Meddelande 2007:8 ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M-2007/8-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri,

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen. Vad består anhörigstödet av i praktiken, exempel på hur stödet kan se ut.

Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen. Vad består anhörigstödet av i praktiken, exempel på hur stödet kan se ut. Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen Jonas Reinholdsson KommunLex AB Copyright 2011 KommunLex AB materialet får inte spridas, användas eller kopieras utan KommunLex medgivande Frågor för dagen

Läs mer

Tydlighet i biståndsbeslut

Tydlighet i biståndsbeslut Tydlighet i biståndsbeslut En granskning av beslut om hjälp i hemmet för äldre i Malmö Jaana Halonen Behovsbedömningar 1 av äldre delrapport 2003 :1 ISSN 1650-9765 ISBN 91-974560-0-4 Förord I samband med

Läs mer

Förmedlingsmedel. - en hjälp då det. krab. bartill sig

Förmedlingsmedel. - en hjälp då det. krab. bartill sig Förmedlingsmedel - en hjälp då det krab bartill sig Förmedlingsmedel - en hjälp då det krabbar till sig ISSN 1103-8209, meddelande 2003:14 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Agneta Hornvik Omslagsbild: Eva

Läs mer

Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador

Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador AKUTVÅRD REHABILITERING VAD HÄNDER SEDAN? Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador 2002:29 AKUTVÅRD REHABILITERING VAD HÄNDER SEDAN? Socialtjänstens insatser till vuxna personer

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

Personlig assistans. Kartläggning av kommunala riktlinjer

Personlig assistans. Kartläggning av kommunala riktlinjer Personlig assistans Kartläggning av kommunala riktlinjer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Bostadsproblem? Om konsekvenser av hyresskulder och andra betalningsanmärkningar

Bostadsproblem? Om konsekvenser av hyresskulder och andra betalningsanmärkningar Bostadsproblem? Om konsekvenser av hyresskulder och andra betalningsanmärkningar Rapport 2001:5 Välfärdsavdelningen 2001-09-24 502-7955-00 Förord Länsstyrelsen ska inom länet följa tillämpningen av socialtjänstlagen

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer