Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade"

Transkript

1 RAPPORT 2001:8 Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade Sociala enheten

2 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten /2000 FÖRORD I denna rapport presenteras en länstäckande kartläggning av daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Syftet med rapporten är att visa hur kommunerna tillgodoser behovet, dels idag och dels de närmaste åren. Länsstyrelsen har enligt Socialtjänstlagen (SoL) 68 tillsyn över socialtjänsten i länet. Målet med tillsynen är att utveckla socialtjänsten i enlighet med statsmakternas intentioner. Länsstyrelsen ska också påtala när lagar och andra föreskrifter inte följs. Det är Länsstyrelsens förhoppning att rapporten ska utgöra underlag för kommunernas fortsatta arbete och planering för målgruppen psykiskt funktionshindrade. Länsstyrelsen riktar ett tack till länets kommuner som alla deltagit genom att svara på enkäten. Förutom undertecknade har byrådirektören Jörgen Sperens deltagit i utarbetandet av denna rapport. Bo Silén Socialdirektör Lena Fyhr Socialkonsulent Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Postgiro: LINKÖPING Östgötagatan ISBN:

3 Innehåll SAMMANFATTNING OCH LÄNSSTYRELSENS KOMMENTARER BAKGRUND SYFTE METOD RESULTAT KOMMUNREDOVISNING...7 Boxholms kommun...7 Finspångs kommun...7 Kinda kommun...7 Linköpings kommun...8 Mjölby kommun...8 Motala kommun...8 Norrköpings kommun...9 Söderköpings kommun...9 Vadstena kommun...10 Valdemarsviks kommun...10 Ydre kommun...10 Åtvidabergs kommun...11 Ödeshögs kommun REDOVISNING I DIAGRAMFORM...12 Bilaga 1: Sammanställning av enkäten Bilaga 2: Enkäten

4 Sammanfattning och Länsstyrelsens kommentarer Länsstyrelsen har enligt 68 socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att inom länet utöva tillsyn över kommunernas socialtjänst. Rapporten omfattar en länstäckande kartläggning av möjligheten att erhålla daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. För att få en uppfattning om detta och planeringen för de närmast kommande åren har Länsstyrelsen låtit samtliga tretton kommuner svara på en enkät. I Socialtjänstlagen betonas att Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning. Länsstyrelsen har i samband med olika kommunbesök kunnat konstatera att den dagliga verksamheten för psykiskt funktionshindrade tillgodoses väl och oftast fungerar bra. En länstäckande kunskap om verksamheten saknades emellertid vilket föranledde denna undersökning. Med hänvisning därtill saknas referensmaterial varför några jämförelser med tidigare förhållanden inte låter sig göras. Av undersökningen framgår dock inte i vilken utsträckning den dagliga verksamheten är meningsfull eller håller en god kvalitet. Länsstyrelsen antar att det finns verksamheter som håller en god kvalitet och som skulle kunna lyftas fram som goda exempel. Resultatet tydliggör antalet platser i varje kommun samt i vilken utsträckning dessa tillgodoser behoven. Nio av tretton kommuner anser att behovet av platser är tillgodosett medan två kommuner anser att tillgången är tillräcklig med ett fåtal undantag, exempelvis för de personer som behöver individuella lösningar. Endast två kommuner i länet, Finspång och Ydre, anser sig ha för få platser. I dessa kommuner är platsbristen redan mycket stor. Behoven av platser kommer att öka under de närmaste två åren och de kommer inte att kunna tillgodoses. I Finspång arbetar man med att utöka antalet platser, medan Ydre överbelägger. Länsstyrelsens uppfattning är att både Finspång och Ydre behöver arbeta mer aktivt för att uppfylla lagstiftarens målsättning när det gäller målgruppen psykiskt funktionshindrade. Det är inte godtagbart att en i övrigt utsatt grupp, med stora svårigheter att själva bevaka sin rätt, inte har möjlighet att få sina behov tillgodosedda. Sju kommuner i länet kan erbjuda plats i daglig verksamhet omedelbart och ytterligare fyra kommuner inom en månad. Länsstyrelsen anser att erbjudande om plats inom en månad kan bedömas vara en rimlig tidsgräns. Däremot måste det anses som för lång tid att vänta i mer än en månad på daglig verksamhet. Finspång är av förklarliga skäl en av dessa kommuner, då de har en brist på ca 40 platser. Ydre överbelägger med den följd att man endast behöver vänta upp till en månad. Förvånande är att man i Åtvidaberg måste vänta i mer än en månad, då platsantalet bedöms vara tillräckligt. Länsstyrelsen anser att Åtvidaberg kan behöva se över sina rutiner och analysera eventuella orsaker till de långa väntetiderna. Innehållet och utbudet i den dagliga verksamheten för psykiskt funktionshindrade varierar från kommun till kommun. Kvaliteten och meningsfullheten går inte att utläsa av denna

5 undersökning. Positivt är att det i stort sett bara finns en kommun som säger att den enskilde inte själv har möjlighet att välja form av daglig verksamhet. I övriga tolv kommuner är detta möjligt, dock med några påpekanden att det måste vara inom en dagcentral eller att utbudet av aktiviteter som liknar riktigt arbetet är för litet. Utifrån angivet utbud i kommunerna kan Länsstyrelsen utläsa att många verksamheter är inriktade på social samvaro och aktiviteter inom en sluten verksamhet, t. ex. legoarbete och olika aktivitetscentra. Med tanke på målgruppen är det säkert rätt innehåll för det stora flertalet, i alla fall i ett inledningsskede. Länsstyrelsen anser dock att det bör finnas möjlighet till utveckling och något att gå vidare till för den enskilde individen. Vissa kommuner erbjuder studier och arbetsliknade verksamhet, vilket är ett bra komplement. Psykiskt funktionshindrade har ofta behov av stöd och motivering kring alla typer av vardagliga sysslor. Det är därför inte ovanligt att den här målgruppen också behöver stöd i boendet på olika sätt. Utifrån ett helhetsperspektiv är Länsstyrelsen av den uppfattningen att insatserna till den psykiskt funktionshindrade måste samordnas och kombineras, för att underlätta återanpassning i samhällslivet. Det är då viktigt att boendestöd och daglig verksamhet vid behov är integrerat. I länet är det endast Finspång som inte erbjuder den möjligheten och bör därför se över sin organisation, för att vid behov kunna erbjuda kombinationer av lösningar. I det här sammanhanget vill dock Länsstyrelsen påpeka att stöd i hemmet inte motsvarar en daglig verksamhet. Vadstena kommun har angett stöd i hemmet som en typ av daglig verksamhet, vilket inte kan anses motsvara meningsfull sysselsättning i den bemärkelsen. I majoriteten av länets kommuner saknas politiskt antagna riktlinjer för daglig verksamhet riktat mot psykiskt funktionshindrade. I olika sammanhang har det framförts att målgruppen psykiskt funktionshindrade lätt faller mellan stolarna. Den här gruppens behov är sällan jämförbar med andra grupper funktionshindrade i samhället. Detta innebär att de ramar och riktlinjer som generellt sett finns för funktionshindrade inte är överförbara på psykiskt funktionshindrade. Enligt Länsstyrelsen uppfattning kan avsaknaden av riktlinjer i kommunerna vara exempel på att målguppens speciella behov inte uppmärksammats och tagits på allvar. En fråga i sammanhanget är om kommunerna saknar tillräcklig kompetens för att se och förstå målgruppens speciella problem och behov. Av tradition är det framförallt Landstinget som har psykiatrikompetens. Det är nu sex år sedan psykiatrireformen genomfördes vilket innebar att ansvaret för boende, omvårdnad samt stöd och hjälp i hemmet övergick till kommunerna. Länsstyrelsen anser att de kommuner som saknar riktlinjer för verksamheter för psykiskt funktionshindrade bör avsätta tid och kompetens för att arbeta fram sådana. Alla tretton kommunerna är överens om att behovet av daglig verksamhet för gruppen psykiskt funktionshindrade inte kommer att minska. Motala, Vadstena och Valdemarsvik gör bedömningen att behovet kommer vara oförändrat, medan Boxholm inte anser sig kunna svara på frågan. Övriga har svarat att de bedömer att behovet kommer att öka. Av den anledningen bör dessa kommuner redan nu börja planera för hur behoven ska kunna tillgodoses i framtiden. I princip är det bara Finspång som aktivt arbetar med att utöka antalet platser, eftersom de redan idag har en brist på 40 platser. Norrköping har tillsatt en arbetsgrupp som framförallt är inriktad på att bevaka behov av individuella lösningar. Söderköping har tankar på att integrera psykiskt funktionshindrade i redan befintlig dagverksamhet för utvecklingsstörda. Länsstyrelsen ställer sig kritisk till den formen av

6 integrering, då liknade försök inom länet och även i landet i övrigt visat på dåligt resultat. Dessa två grupper har olika utgångspunkter i sin problematik, varför en generell integrering kan vara mycket olycklig för enskilda individer. Trots att kommunerna överlag är av den uppfattningen att behovet av antal platser kommer att stiga, har kommunerna inga direkta planer på att utöka platsantalet. Svaren överensstämmer inte särskilt väl med varandra vilket gör att Länsstyrelsen upplever en tveksamhet i hur väl genomtänkta kommunernas planer är. Det finns all anledning för kommunerna i länet att göra en översyn av den dagliga verksamheten gällande psykiskt funktionshindrade, både innehållsmässigt, platsmässigt och behovsmässigt. Länsstyrelsen kommer eventuellt i samverkan med Socialstyrelsen och andra länsstyrelser under de närmaste åren att företa fördjupade studier inom området.

7 6 1. Bakgrund Möjligheten att kunna erhålla en väl fungerande daglig verksamhet är mycket viktigt för alla funktionshindrade. Gruppen psykiskt funktionshindrade omfattas enligt nu gällande lagstiftning inte av daglig verksamhet som en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I stället är man hänvisad till den dagliga verksamhet, vilken erbjuds enligt Socialtjänstlagen. Enligt Socialtjänstlagen 21 och 21 a skall socialnämnden verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin dagliga livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Däri ligger att socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans behov av särskilt stöd. Socialnämnden är därför skyldig att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder för att därigenom kunna planera sina insatser. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. Länsstyrelsen har vid kommunbesök konstaterat att den dagliga verksamheten för psykiskt funktionshindrade i vissa kommuner är väl tillgodosedd och fungerar bra. 2. Syfte Länsstyrelsen har enligt 68 Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att inom länet utöva tillsyn över kommunernas socialtjänst. Genom enkätundersökningen vill Länsstyrelsen göra en länstäckande kartläggning över hur väl behoven av daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade är tillgodosedda. Dels behoven i dag och dels behoven de närmaste åren. 3. Metod Länets tretton kommunerna har fått svara på en enkät. Enkäten bestod av tio frågor. Bilaga 1 4. Resultat Resultatet redovisas dels i löpande text var kommun för sig och dels i diagramform.

8 7 4.1 Kommunredovisning Boxholms kommun Boxholm har upp till 20 platser budgeterat för daglig verksamhet till psykiskt funktionshindrade. Kommunen bedömer att dessa platser tillgodoser behovet och plats kan erbjudas omedelbart vid ny ansökan. Den dagliga verksamheten består av social samvaro, snickeri, legoarbete och utearbete, biståndsarbete, skapande verksamhet och data. De psykiskt funktionshindrade ges till stor del möjlighet att välja form av daglig verksamhet. I vissa fall är den dagliga verksamheten kombinerad med boendestöd. För närvarande är detta aktuellt för två personer. Kommunen har politiskt antagna riktlinjer rörande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Kommunen har ingen uppfattning om behovet av daglig verksamhet kommer att öka eller minska de kommande två åren. Man räknar dock med att kunna täcka behov av platser som uppkommer och därmed klara de behov som eventuellt uppstår. Finspångs kommun Finspång har ca 40 budgeterade platser för daglig verksamhet till psykiskt funktionshindrade. Dessa platser tillgodoser inte behovet utan det skulle behövas ytterligare 40 platser. Det innebär att väntetiden på en plats är längre än en månad. Den dagliga verksamheten har olika inriktningar såsom träffpunkt, studier, förberedande arbetsträning, arbetsträning och rehabilitering. Den psykiskt funktionshindrade har möjlighet att välja vilken form av daglig verksamhet han vill deltaga i. I Finspång går det inte att kombinera daglig verksamhet med boendestöd. Det finns inga politiska riktlinjer för den dagliga verksamheten. Kommunen räknar med att behovet av daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade kommer att öka med 50 % under de närmaste två åren. Arbete pågår med att utöka antalet platser, men trots detta är det osäkert om behovet kan tillgodoses. Kinda kommun Kinda anpassar antalet platser gällande psykiskt funktionshindrade efter behovet, för närvarande finns det 30 platser. Plats kan erbjudas omedelbart. Kommunen kan erbjuda olika typer av daglig verksamhet, såsom hobbyverksamhet, studiecirklar, samvaro och lite legoarbete. Kommunen anser att det är för lite aktiviteter som liknar riktigt och avlönat arbetet. Den dagliga verksamheten går att kombinera med boendestöd och idag är det aktuellt för tio personer. Kommunen har övergripande mål för verksamheten äldre- och handikappomsorg, men antagna riktlinjer rörande daglig verksamhet saknas.

9 8 Kinda räknar med att behovet av daglig verksamhet kommer att öka under de närmaste två åren. Kommunen har trots det inga planer på att utöka antalet platser och bedömningen är att man inte heller kommer att klara tillgodose behovet när det gäller boendestöd. Linköpings kommun Linköping har 360 budgeterade platser gällande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Antalet platser tillgodoser behovet i kommunen och vid ny ansökan kan plats erbjudas omedelbart. Kommunen kan erbjuda arbetsinriktad verksamhet, studieinriktad verksamhet samt sysselsättning / dagverksamhet. De psykiskt funktionshindrade har möjlighet att välja form av daglig verksamhet. Boendestöd i kombination med daglig verksamhet ges idag till 227 personer. Kommunen har politiskt antagna riktlinjer rörande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Linköping förmodar att behovet av daglig verksamhet för gruppen kommer att öka under de kommande två åren. Platsantalet har nyligen utökats med 25 platser. Kommunen räknar med att antalet platser kommer täcka behovet de närmaste två åren. Mjölby kommun Mjölby har ingen beskrivning i sin budget gällande antal platser för daglig verksamhet till psykiskt funktionshindrade. Idag finns ca 35 platser, vilket tillgodoser behovet. Plats kan erbjudas inom en månad vid ny ansökan. Kommunen kan erbjuda daglig verksamhet i form av trä- och legoarbeten, tryckeri, data, caféverksamhet och textil. Den psykiskt funktionshindrade har möjlighet att välja form av daglig verksamhet. Oftast är den dagliga verksamheten kombinerad med boendestöd. Det finns inga politiskt antagna riktlinjer för den dagliga verksamheten till psykiskt funktionshindrade. Mjölby tror att behovet av antal platser inom daglig verksamhet kommer att öka. Kommunen har dock inga planer på utöka antalet platser och kan inte svara på om nuvarande platsantal kommer vara tillräckligt under de närmaste två åren. Motala kommun Motala har ca 70 personer med kontinuerlig kontakt på olika nivåer inom daglig verksamhet till psykiskt funktionshindrade. Antalet platser tillgodoser behovet med enstaka undantag. I dessa fall handlar det inte om antal platser utan mer om utformningen av platser. En psykiskt funktionshindrad kan erbjudas plats omedelbart inom daglig verksamhet när behov uppstår. Kommunen har två typer av daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade, dels träffpunkt med social inriktning, stöd och rådgivning samt viss praktisk hjälp och dels sysselsättning i form av trä- och legoarbeten samt anpassning utifrån individuella behov.

10 9 Den psykiskt funktionshindrade ges möjlighet att välja olika former av daglig verksamhet inom en dagcentral. I vissa fall är den dagliga verksamheten kombinerad med boendestöd. Motala har inga politiskt antagna riktlinjer rörande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Kommunen antar att behovet av daglig verksamhet kommer vara ungefär konstant under de närmaste två åren. Till en del är det avhängigt av omvärlden, alla behöver inte verksamhet speciellt riktad mot psykiskt funktionshindrade. Kommunen har inga planer på att utöka antalet platser och räknar med att de som finns ska räcka med något enstaka undantag. Norrköpings kommun Norrköping har ca 150 platser inom daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Kommunen anser att behovet av individuella lösningar inte kan tillgodoses inom dessa platser. En sökande kan beredas plats i daglig verksamhet inom en månad. Kommunen erbjuder daglig verksamhet i form av träffpunkter, aktivitetscenter, arbetsträning / arbetsliknande verksamheter, utbildning Folkuniversitetet. De psykiskt funktionshindrade har möjlighet att välja form av daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten är kombinerad med boendestöd och ett nära samarbete pågår. Nästan alla som har boendestöd går på träffpunkt eller aktivitetscenter. Psykiatriavtalet fungerar som politisk riktlinje för den dagliga verksamheten i Norrköpings kommun. Avtalet gick dock ut Kommunen anser att behovet av framförallt individuella lösningar inom den dagliga verksamheten kommer att öka. Kommunens planer är att bevaka behovet av mer individuella lösningar och att försöka hitta enstaka arbetsplatser ute i samhället. Kommunen vill också ordna ett komplement till det som är efter aktivitetscenternivå. Det är framförallt arbetsliknande uppgifter som behöver tas fram för att täcka behovet under de närmaste två åren. Det finns en tillsatt grupp som arbetar med detta. Söderköpings kommun Söderköping har inte något bestämt antal platser utan en öppen verksamhet. Med den verksamheten anser kommunen att behovet är tillgodosett och plats kan erbjudas inom en månad vid behov. Kommunen erbjuder två typer av daglig verksamhet dels träffpunktsverksamhet och dels aktivitetscentra. Den psykiskt funktionshindrade har möjlighet att välja form av daglig verksamhet och vid behov är det kombinerat med boendestöd. I dag är det tio personer som har denna kombination. Det finns politiskt antagna riktlinjer rörande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Kommunen anser att behovet av daglig verksamhet kommer att öka under de närmaste två åren. Planer finns att utöka antalet platser genom att integrera människor med psykiska och psykosociala svårigheter inom den befintliga dagverksamheten för utvecklingsstörda. Därigenom bedömer Söderköping att behoven skall kunna tillgodoses framöver.

11 10 Vadstena kommun Vadstena har tolv platser budgeterat gällande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Behovet är tillgodosett och plats kan erbjudas omedelbart för den som behöver. Daglig verksamhet kan erbjudas i form av legoarbete, social träning och stöd i hemmet. Den psykiskt funktionshindrade har möjlighet att välja form av daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten kan kombineras med boendestöd. Det finns inga politiskt antagna riktlinjer rörande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade i Vadstena. Kommunen bedömer att behovet av platser inom dagligverksamhet kommer vara konstant de närmaste två åren. Det finns inga planer på utökning av antalet platser, men man räknar med att befintliga platser tillgodoser behovet. Valdemarsviks kommun Valdemarsviks har ca 25 platser gällande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Dessa platser tillgodoser behovet och ny sökande kan få plats omedelbart. Det finns tre olika typer av daglig verksamhet, träffpunkt, aktivitetshus och arbetsliknande sysselsättning. Den psykiskt funktionshindrade har möjlighet att välja form av daglig verksamhet. Om det finns behov kombineras den dagliga verksamheten med boendestöd. I dag är det ca 15 personer som har den kombinationen av stöd. Valdemarsviks kommun bedömer att behovet av daglig verksamhet kommer att vara oförändrat under de närmaste två åren, därmed är antalet platser tillräckligt. Det finns dock möjlighet att utöka platsantalet då behov uppstår. Ydre kommun Ydre har 15 platser budgeterade för daglig verksamhet till gruppen psykiskt funktionshindrade. Antalet platser tillgodoser inte kommunens behov utan det saknas ytterligare tio platser. Plats kan erbjudas inom en månad vid ny ansökan. De dagliga verksamheten erbjuder olika typer av alternativ för individen. Det finns inte möjlighet att välja olika former av daglig verksamhet, men Ydre individanpassar många åtgärder. För fem personer är den dagliga verksamheten kombinerad med ett boendestöd. Politiskt antagna riktlinjer saknas rörande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. I kommunen bedömer man att behovet av daglig verksamhet kommer att öka för den här målgruppen. Det finns inga planer på att utöka antalet platser, men vid behov sker överbeläggning. Ydre bedömer att man inte kan klarar att tillgodose behovet under de närmaste två åren utan mer resurser.

12 11 Åtvidabergs kommun Åtvidaberg har platser budgeterat för daglig verksamhet till psykiskt funktionshindrade. Antalet platser tillgodoser behovet, man kan dock få vänta längre tid än en månad i samband med ny ansökan. Kommunen erbjuder tre olika typer av daglig verksamhet. Dagcenterverksamhet, Rehabverkstan och Kärnhuset. Den psykiskt funktionshindrade har möjlighet att välja form av daglig verksamhet och när det finns behov kombineras den med boendestöd. För närvarande är det ca fem till sex personer som har en sådan kombination. Det finns inga politiskt antagna riktlinjer rörande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Åtvidaberg anser att behovet av daglig verksamhet med säkerhet inte kommer att minska. Det finns dock inga planer på att utöka antalet platser utan kommunen bedömer att behovet är tillgodosett för de närmaste två åren. Ödeshögs kommun Ödeshög har 15 budgeterade platser inom daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Antalet platser tillgodoser behovet och ny plats kan vanligtvis erbjudas omedelbart. Kommunen har två typer av daglig verksamhet, dels en traditionell med social samvaro och dels en arbetsinriktad dagverksamhet med ett brett utbud av insatser. Den psykiskt funktionshindrade har möjlighet att välja form av daglig verksamhet och för fem personer är den kombinerad med boendestöd. Det finns inga politiskt antagna riktlinjer för daglig verksamhet till psykiskt funktionshindrade. Kommunen bedömer att behovet av platser kommer att öka under närmaste två åren, men beräknar dock att platserna kommer att räcka till.

13 Redovisning i diagramform Sammanställning av samtliga kommunernas svar på frågorna 2, 3, 5, 7 och 8. Fråga 2: Tillgodoser platser i daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade behoven? Antal Norrköpings kommun har svarat både JA och NEJ med motiveringen att individuella lösningar saknas. 1 Motala kommun har svarat JA med enstaka undantag. 0 JA NEJ JA/NEJ Fråga 3: Inom hur lång tid kan plats i daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade vanligtvis erbjudas? Antal OMEDELBART INOM EN MÅNAD LÄNGRE TID ÄN EN MÅNAD

14 13 Fråga 5: Ges den psykiskt funktionshindrade möjlighet att välja olika former av daglig verksamhet? Antal Ydre kommun svarar NEJ, men anger att man individanpassar många åtgärder JA NEJ ANNAT 1 I de tre kommuner som svarat ANNAT anger: Boxholm, Ja till stor del Kinda, För lite aktiviteter som liknar "riktigt" och avlönat arbete samt Motala, Ja men inom en dagcentral Fråga 7: Finns politiskt antagna riktlinjer rörande daglig verksamhet för funktionshindrade? Antal JA NEJ ANNAT I de kommuner som svarat ANNAT anger: Kinda att mål för verksamheten finns och i Norrköping finns gällande psykiatriavtal t.o.m

15 14 Fråga 8: Kommer behovet av daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade i kommunen att öka eller minska de kommande två åren? Antal Åtvidaberg har svarat med säkerhet inte att minska och Boxholm kan inte svara på frågan. 0 ÖKA OFÖRÄNDRAT MED SÄKERHET INTE ATT MINSKA VET EJ

16 Bilaga 1 Sammanställning av enkätsvaren Fråga 1. Hur många budgeterade platser gällande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade finns i kommunen? Boxholm: upp till20 platser Finspång: ca 40 platser Kinda: just nu 30 platser Linköping: 360 platser Mjölby: ca 35 platser Motala: ca 70 platser Norrköping: ca 150 platser Söderköping: öppen verksamhet, ej antal platser Vadstena: 12 platser Valdemarsvik: ca 25 platser Ydre: 15 platser Åtvidaberg: ca platser Ödeshög: 15 platser Fråga 2. Tillgodoser dessa det behov av platser som finns i kommunen? Om svar Nej, hur många platser saknas? NIO kommuner har svarat JA. TVÅ kommuner har svarat NEJ. I ena kommunen saknas ca 40 platser och i den andra kommunen saknas 10 platser. EN kommun har svarat JA, MED ENSTAKA UNDANTAG. EN kommun har svarat BÅDE JA OCH NEJ, med motiveringen att individuella lösningar saknas. Fråga 3. Kan plats på daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade vanligtvis erbjudas: omedelbart, inom en månad, längre tid än en månad? SJU kommuner har svarat OMEDELBART. FYRA kommunen har svarat INOM EN MÅNAD. TVÅ kommuner har svarat LÄNGRE TID ÄN EN MÅNAD.

17 Fråga 4. Vilka typer av daglig verksamhet finns för psykiskt funktionshindrade? Boxholm: Finspång: Kinda: Linköping: Mjölby: Motala: Social samvaro, snickeri, legoarbete, utearbete, biståndsarbete, skapande verksamhet (målning) och data. Träffpunkt, studier, förberedande arbetsträning, arbetsträning, rehabilitering. Hobbyverksamhet, studiecirklar, samvaro, lite legoarbete. Arbetsinriktad verksamhet, studieinriktad verksamhet, sysselsättning / dagverksamhet. Sporren (träarbeten och legoarbeten), Trycken (div. trycksaker och visitkort), data, caféverksamhet, textil. Träffpunkt (social inriktning, stöd och rådgivning, praktisk hjälp), trä- och legoarbeten samt utifrån individuella behov. Norrköping: Träffpunkter, aktivitetscenter, arbetsträning / arbetsliknande verksamheter, utbildning Folkuniversitet. Söderköping: Vadstena: Valdemarsvik: Ydre: Åtvidaberg: Ödeshög: Träffpunktsverksamhet, aktivitetscentra. Legoarbete, social träning, stöd i hemmet. Träffpunkt, aktivitetshus, arbetsliknande. En daglig verksamhet som erbjuder olika alternativ för individen. Dagcenterverksamhet, Rehabverkstan, Kärnhuset. Traditionell dagverksamhet med social samvaro, arbetsinriktad dagverksamhet med ett brett utbud av insatser. Fråga 5. Ges den psykiskt funktionshindrade möjlighet att välja olika former av daglig verksamhet? NIO kommuner svara JA. EN kommun svara JA TILL STOR DEL. EN kommun svarar JA, MEN INOM EN DAGCENTRAL.

18 EN kommun svarar FÖR LITE AKTIVITETER SOM LIKNAR RIKTIGT OCH AVLÖNAT ARBETE. EN kommun svarar NEJ, MEN VI INDIVIDANPASSAR MÅNGA ÅTGÄRDER Fråga 6. Är den dagliga verksamheten kombinerad med boendestöd? Om svar ja hur många av de som har daglig verksamhet har även boendestöd? ÅTTA kommuner har svarat JA och också angett antal: EN kommun svarar 2 personer TRE kommuner svarar ca 5 personer TVÅ kommuner svarar 10 personer EN kommun svarar ca15 personer EN kommun svarar 227 personer TVÅ kommuner har svarat JA, men ej angett antal. TVÅ kommuner har svarat OFTAST eller I VISSA FALL. EN kommun har svarat NEJ. Fråga 7. Finns politiskt antagna riktlinjer rörande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade? Om svar ja, bifoga dessa. TRE kommuner har svart JA. TVÅ kommuner har svarat MÅL FÖR VERKSAMHETEN FINNS eller VÅRT GÄLLANDE PSYKIATRIAVTAL T.O.M Fyra kommuner har bifogat dokument. ÅTTA kommuner har svarat NEJ. Fråga 8. Kommer behovet av daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade i kommunen att öka eller minska de kommande två åren? ÅTTA kommuner har svarat ÖKA. EN kommun har svarat DET KOMMER MED SÄKERHET EJ ATT MINSKA TRE kommuner har svarat OFÖRÄNDRAT. EN kommunen har svarat VET EJ.

19 Fråga 9. Har kommunen för närvarande några planer på att utöka antalet platser gällande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade? SEX kommuner har svarat NEJ. EN kommun har svarat NEJ, MÖJLIGHET FINNS DÅ BEHOV UPPSTÅR. EN kommun har svarat NEJ, MEN VI ÖVERBELÄGGER. EN kommun har svarat VI TÄCKER DE BEHOV SOM UPPKOMMER. EN kommun har svarat NYLIGEN UTÖKAT MED 25 PLATSER. TRE kommuner har svarat ARBETE PÅGÅR och INOM BEFINTLIG VERKSAMHET och BEVAKA BEHOVET AV INDIVIDUELLA LÖSNINGAR. Fråga 10. Bedömer kommunen att man kommer att klara det beräknade behovet av daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade de närmaste två åren? SJU kommuner har svarat JA. EN kommun har svarat JA, MED VISSA UNDANTAG. EN kommun har svarat ATT MER ARBETSLIKNANDE UPPGIFTER MÅSTE UTVECKLAS. EN kommun har svarat INTE UTAN MER RESURSER. EN kommun har svarat INTE NÄR DET GÄLLER BOENDESTÖD DÄR MAN KÖPER PLATSER PÅ ANNAN ORT. EN kommun har svarat NEJ. EN kommun har svarat SVÅRT ATT SVARA PÅ.

20 ENKÄT Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade Bilaga 2 Kommun: Uppgiftslämnare, namn och tel: 1. Hur många budgeterade platser gällande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade finns i kommunen? 2. Tillgodoser dessa det behov av platser som finns i kommunen? Ja Nej Om svar Nej, hur många platser saknas? 3. Kan plats på daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade vanligtvis erbjudas: omedelbart inom en månad längre tid än en månad 4. Vilka typer av daglig verksamhet finns för psykiskt funktionshindrade? 5. Ges den psykiskt funktionshindrade möjlighet att välja olika former av daglig verksamhet?

21 6. Är den dagliga verksamheten kombinerad med boendestöd? Om svar ja, hur många av de som har daglig verksamhet har även boende-stöd? 7. Finns politiskt antagna riktlinjer rörande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade? Om svar ja, bifoga dessa. 8. Kommer behovet av daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade i kommunen att öka eller minska de kommande två åren? 9. Har kommunen för närvarande några planer på att utöka antalet platser gällande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade? 10. Bedömer kommunen att man kommer att klara det beräknade behovet av daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade de närmaste två åren? Tack för Er medverkan!

Uppsökande verksamhet för äldre

Uppsökande verksamhet för äldre Uppsökande verksamhet för äldre LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-17067-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland annat

Läs mer

Daglig verksamhet för utvecklingsstörda personer

Daglig verksamhet för utvecklingsstörda personer RAPPORT 2003:8 Daglig verksamhet för utvecklingsstörda personer Sociala enheten 2003-05-21 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-11833-2002 FÖRORD I denna rapport presenteras en kartläggning av

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg RAPPORT 2003: 6 Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg Sociala enheten 2003-04-22 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten sid 1 (4) 701-11273-2002 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT: 2005:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2005-06-23 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18560-2004

Läs mer

Korttidsboende - en kort tids boende?

Korttidsboende - en kort tids boende? Korttidsboende - en kort tids boende? LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-25389-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland

Läs mer

RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2004-09-07 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-22828-2003

Läs mer

Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000. Sociala enheten 2001-06-18

Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000. Sociala enheten 2001-06-18 Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000 Sociala enheten 2001-06-18 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 51-1029-2001 FÖRORD Från att tidigare ha haft det direkta ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2002:10 Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2002-04-08 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-17279-2001

Läs mer

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter.

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter. Sociala enheten Yttrande 2009-01-30 sid 1 (5) 700-28404-2008 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU

Läs mer

RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2003-08-13 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-623-2003

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt 6 f socialtjänstlagen

Ej verkställda beslut och domar enligt 6 f socialtjänstlagen RAPPORT 2001:6 Ej verkställda beslut och domar enligt 6 f socialtjänstlagen Sociala enheten 2001-05-14 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 502-997-2001 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev för

Läs mer

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst.

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst. Tvångsomhändertaganden enligt LVU år 2007 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND 701-17828-2008 FÖRORD Länsstyrelsen har enligt 13 kapitlet 2 socialtjänstlagen tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet

Läs mer

Information om försörjningsstöd. Om vad, hur och när lämnas information till den som ansöker om försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen

Information om försörjningsstöd. Om vad, hur och när lämnas information till den som ansöker om försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen 1999 Information om försörjningsstöd Om vad, hur och när lämnas information till den som ansöker om försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen 2 1999-09-20 502-3149-1999 FÖRORD I denna rapport presenteras

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2001. Meddelande 2002:13 När får jag mitt bistånd? (II) - Ej verkställda domar och beslut

Läs mer

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? Kartläggning och granskning av kommunernas verksamhet för personer med psykiska funktionshinder i Kalmar län

Läs mer

Omedelbara omhändertaganden enligt 6 LVU och ansökningar om LVU-vård , aritmetiska värden (a) och glidande medelvärde (g m)

Omedelbara omhändertaganden enligt 6 LVU och ansökningar om LVU-vård , aritmetiska värden (a) och glidande medelvärde (g m) Omedelbara omhändertaganden enligt 6 LVU och ansökningar om LVU-vård 1982-2002, aritmetiska värden (a) och glidande medelvärde (g m) 120 100 Antal 80 60 40 a, 6 LVU a, Ansökan gm6 LVU g m, ansökan 20 0

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen

Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen RAPPORT 2004:11 Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen Sociala enheten 2004-09-07 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-22732-2003 FÖRORD Länsstyrelsen

Läs mer

Företagsamheten 2017 Östergötlands län

Företagsamheten 2017 Östergötlands län Företagsamheten 2017 Östergötlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 70 65 60 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Omedelbara omhändertaganden

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband med placering av personer med psykisk funktionsnedsättning

Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband med placering av personer med psykisk funktionsnedsättning Kan tydliga uppdrag förbättra livsvillkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning? JANUARI Sociala enheten informerar 2009 Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar

Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december 2005 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ.nr. 2006:35 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning av enkätsvaren 3 Behov

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 89% Nej 12% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Vilka söker upp äldre?

Vilka söker upp äldre? RAPPORT 2005 : 31 Vilka söker upp äldre? En sammanfattning av verksamhetstillsyn avseende uppsökande verksamhet för äldre i Västmanlands län år 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands

Läs mer

Möjligheten till fritids och kulturaktiviteter för personer boende i gruppbostäder

Möjligheten till fritids och kulturaktiviteter för personer boende i gruppbostäder Möjligheten till fritids och kulturaktiviteter för personer boende i gruppbostäder Dnr: 701-13996-2009 Sociala enheten FÖRORD Länsstyrelsen har enligt 26 lag om stöd och service för vissa funktionshindrade,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2000. Meddelande 2001:24 När får jag mitt bistånd? - Ej verkställda domar och beslut enligt

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Omedelbara omhändertaganden enligt 13 LVM

Läs mer

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014 Tabell 1: Utbildningar i Boxholm kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Yrkesvux Barn och fritid 0 0 Bygg och anläggning 0 0 Ekonomi, administration och handel 1 1

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Kommunernas planering för personer med psykiska funktionshinder i Västmanlands län

Kommunernas planering för personer med psykiska funktionshinder i Västmanlands län Kommunernas planering för personer med psykiska funktionshinder i Västmanlands län LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Samhällsbyggnadsenheten 2003 Nr 7 Förord Personer med psykiska funktionshinder tillhör

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 2013-12-18 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 Något färre lediga platser Under november 2013 anmäldes 2 080 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 70 65 60 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Omedelbara omhändertaganden

Läs mer

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge RAPPORT Vårdnad, boende och umgänge 2000 Sociala enheten 2000-10-02 Vårdnad, boende och umgänge Den ändrade lagstiftningens effekter på det familjerättsliga arbetet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten

Läs mer

Länsstyrelsen tillfördes utökade resurser 2003 för att bedriva en intensifierad tillsyn över äldreomsorgen och tre äldrekonsulenter anställdes.

Länsstyrelsen tillfördes utökade resurser 2003 för att bedriva en intensifierad tillsyn över äldreomsorgen och tre äldrekonsulenter anställdes. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-22484-2003 FÖRORD Länsstyrelsen tillfördes utökade resurser 2003 för att bedriva en intensifierad tillsyn över äldreomsorgen och tre äldrekonsulenter anställdes.

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Alla avvikelser är inte Lex Sarah

Alla avvikelser är inte Lex Sarah Alla avvikelser är inte Lex Sarah LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-18599-2005 FÖRORD Bestämmelsen i socialtjänstlagen om att var och en som är verksam inom omsorger om äldre och funktionshindrade har

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst.

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst. Tvångsvård av missbrukare 2007 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten Dnr 701-28579-2007 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas socialtjänst. Målet med denna är att utveckla socialtjänsten

Läs mer

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin i Danderyds kommun 1 Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Individuell plan enligt LSS

Individuell plan enligt LSS Individuell plan enligt LSS Blekinge län 2005 2006:1 2 Förord Individuell plan enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är ett sätt att underlätta samverkan på den enskildes

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-01-26 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Utred de apatiska barnens situation

Läs mer

Familjehemsplaceringar år 2000

Familjehemsplaceringar år 2000 RAPPORT 2001:17 Familjehemsplaceringar år 2000 Sociala enheten 2001-12-10 Barn placerade i släktinghem och andra nätverkshem LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 502-14223-2000 Förord En av socialtjänstens

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Agneta Ahlström Beatrice Larsson Carl-Johan Bexell Hösten 2009

Agneta Ahlström Beatrice Larsson Carl-Johan Bexell Hösten 2009 Agneta Ahlström Beatrice Larsson Carl-Johan Bexell Hösten 2009 Din nya granne Två bostäder med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning Mentalsjukhus 1826 skapades det första Mentalsjukhuset

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 Lägre aktivitet under juli Juli är semestermånad och det medför en sjunkande aktivitet på länets arbetsmarknad.

Läs mer

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Tandhälsorapport Tandhälsan hos och ungdomar i Östergötlands kommuner 2011 Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Anhörigstöd i Östergötland

Anhörigstöd i Östergötland Anhörigstöd i Östergötland Lägesrapport 2006 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-7295-2007 FÖRORD Stödet till anhöriga som hjälper och vårdar en närstående har uppmärksammats särskilt sedan slutet av 1990-talet.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Östergötlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Östergötlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Hanteringen av Lex Sarah är inte okomplicerad

Hanteringen av Lex Sarah är inte okomplicerad RAPPORT: 2005:13 Hanteringen av Lex Sarah är inte okomplicerad Sociala enheten 2005-09-01 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-19516-2005 FÖRORD Den 1 januari 1999 infördes en ny bestämmelse

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Tillsynsärende angående socialtjänstens ansvar och agerande

Tillsynsärende angående socialtjänstens ansvar och agerande 1 (5) Oskarshamns kommun Socialnämnden 572 28 Oskarshamn Tillsynsärende angående socialtjänstens ansvar och agerande Bakgrund Socialtjänsten i Oskarshamn har anmält till Länsstyrelsen att man önskar att

Läs mer

FRAMTIDA ORGANISATION AV GRUNDSKOLAN I VADSTENA KOMMUN

FRAMTIDA ORGANISATION AV GRUNDSKOLAN I VADSTENA KOMMUN FRAMTIDA ORGANISATION AV GRUNDSKOLAN I VADSTENA KOMMUN Utredning 2015-04-13 BOU2015/78-611, 2015.416 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Utredningens struktur... 4 A. Vision om skolan i Vadstena... 5 B. Fakta och prognos...

Läs mer

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Promemoria 2017-12-20 S2017/07480/FST Socialdepartementet Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sammanfattning... 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

Lex Sarah och avvikelsehantering

Lex Sarah och avvikelsehantering RAPPORT 2004:13 Lex Sarah och avvikelsehantering Sociala enheten 2004-10-26 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-22971-2003 Förord Den 1 januari 1999 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:03. Överförs insatser från SoL till LSS?

MEDDELANDE NR 2007:03. Överförs insatser från SoL till LSS? MEDDELANDE NR 2007:03 Överförs insatser från SoL till LSS? Överförs insatser från SoL till LSS? MEDDELANDE NR 2007:03 Meddelande nr 2007:03 Referens Iris Dovrén Råsbrant, Rättsavdelningen, Sociala funktionen,

Läs mer

Uppdragsspecifikation

Uppdragsspecifikation Uppdragsspecifikation 2014-03-28 NP-center Omfattar stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller problematik enligt: - Socialtjänstlagen (SoL) - Lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR

SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR Nyckeltal från kartläggningen av cykelvägnäten CYKELVÄGNÄTETS OMFATTNING Invånare Andel av regionens befolkning Km cykelväg Andel av regionens cykelvägnät

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Fritidshusområden 2010

Fritidshusområden 2010 2012-02-10 FOKUS: STATISTIK Fritidshusområden 2010 17 fritidshusområden inom Norrköpings kommun år 2010 Norrköping på 15:e plats av 290 kommuner År 2010 fanns det sammanlagt 1 383 fritidshusområden i Sverige,

Läs mer

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Rapport 2013 - Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland www.lio.se 1. SAMMANFATTNING Landstinget har ansvar för planeringen av all tandvård inom landstingsområdet.

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer