RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)"

Transkript

1 RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten

2 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten FÖRORD Länsstyrelsen har de senaste åren enligt regleringsbrev haft regeringens uppdrag att rapportera antalet i länet ej verkställda beslut och domar enligt 9, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I år har uppdraget också omfattat att redovisa antalet avslag trots bedömt behov samt av Länsstyrelsen genomförda sanktionsärenden. Denna rapport utgör en del av ett projekt som genomförts inom ramen för Socialstyrelsens och länsstyrelsernas gemensamma program för social tillsyn. Bo Silén Socialdirektör Jörgen Sperens Socialkonsulent Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Postgiro: LINKÖPING Östgötagatan Bankgiro ISBN

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING MED LÄNSSTYRELSENS KOMMENTARER INLEDNING METOD REDOVISNING AV ENKÄTSVAREN Antalet domar som ej verkställts Antalet beslut som ej verkställts Vilka beslut verkställs ej Jämförelsetal för insatser med flest ej verkställda beslut Hur lång tid kan gå innan ett beslut verkställs? Orsaker till att beslut ej verkställs Åtgärder som genomförts för att minska antalet ej verkställda beslut HANDLÄGGNING Avslag trots att behov finns SÄRSKILD AVGIFT LSS... 13

4 4 SAMMANFATTNING MED LÄNSSTYRELSENS KOMMENTARER Föreliggande kartläggning av ej verkställda domar, ej verkställda beslut samt avslag trots bedömt behov vid årskiftet 2003/04 är den fjärde som Länsstyrelsen genomför. Vid årsskiftet 2003/04 fanns det inga ej verkställda domar i länet. Detta kan jämföras med tre stycken vid de två senaste mätningarna. Antalet avkunnade gynnande länsrättsdomar inom LSS-området uppgick under år 2003 till 18 stycken och samtliga dessa domar gällde Linköping. Orsaken till koncentrationen av domar på Linköping ligger till stor del i att man tidigare haft ett antal vilande ansökningar som under året avslagits på grund av resursbrist. De har därefter överklagats med bifall som resultat. Linköping följer numera konsekvent linjen att avslå ett beslut om det inte kan verkställas inom rimlig tid. Detta förfarande har under flera år rekommenderats av Länsstyrelsen i det fall ett gynnande beslut inte kan verkställas inom tre månader. Avslag vid resursbrist ger sökanden möjlighet att få ärendet prövat i högre instans. Om en dom inte verkställs kan det resultera i att ett sanktionsförfaraande inleds från Länsstyrelsens sida. Linköping har arbetat mycket aktivt för att verkställa det stora antalet domar. Man har klarat av det även om situationen när det gäller bostad med särskild service tidivis varit akut. Länsstyrelsen har ännu inte initierat något ärende om sanktionsavgift för att få en dom verkställd. Det är emellertid Länsstyrelsens uppfattning att tillkomsten av ett sanktionsförfarande har tvingat kommunerna till större aktivitet både beträffande planering och när det gäller att verkställa domar. Åtta av länets kommuner hade vid årsskiftet 2003/04 ej verkställda beslut och det totala antalet uppgick till 75. Det innebär en minskning med 43 jämfört med föregående år och med 90 jämfört med för två år sedan. Trenden för länet är också positiv sett ur ett riksperspektiv. För två år sedan låg Östergötland på en femteplats i riket när det gäller antal ej verkställda beslut vilket ska jämföras med en tolfteplacering vid den senast genomförda mätningen. För hela riket har antalet ej verkställda beslut minskat med 8 % de två senaste åren medan motsvarande förändring för Östergötland uppgår till 54 %. Norrköping har trots en minskning det senaste året flest antal ej verkställda beslut i länet. Den mest remarkabla minskningen svarar annars Motala för med 16 reovisade ej verkställda beslut jämfört med 61 för två år sedan. Kontaktperson och korttidsvistelse är liksom tidigare de insatser som har flest ej verkställda beslut. Beträffande kontaktperson har antalet dock minskat kraftigt från 109 år 2001/02 till 43 vid senaste mätningen.

5 5 Trots att länets kommuner på olika vis arbetat mycket aktivt med att minska de ej verkställda besluten är antalet enligt Länsstyrelsens mening fortfarande på en för hög nivå. För insatsen kontaktperson lär det dock bli svårt att nå ett nollvärde då det i många fall inte går att få tag på en i det aktuella fallet lämplig person. Detta kan gälla såväl intressesfär som kunskaper om vissa svåra funktionshinder. Norrköping och Linköping är de kommuner som har merparten av de ej verkställda besluten rörande kontaktperson. Det mest allvarliga enligt Länsstyrelsens bedömning är att antalet ej verkställda beslut rörande korttidsvistelse fortfarande är på en för hög nivå. Motala redovisar här flest antal, 12 stycken, men även Norrköping, Söderköping och Åtvidaberg hade vid årsskiftet ej verkställda beslut rörande korttidsvistelse. Korttidsvistelse är, oavsett i vilken form den utgår, den kanske viktigaste insatsen inom LSSområdet då såväl den funktionshindrade som dennes anhöriga ges möjlighet till andrum i en ofta hårt pressad situation. Insatsen korttidsvistelse bör alltid prioritetras från kommunernas sida då brister i detta avseende förutom mänskligt lidande på sikt också genererar ökade kostnader i form av krav på andra insatser. I likhet med tidigare mätningar är närmare hälften av de ej verkställda besluten äldre än sex månader och vid den nu aktuella mätningen var 36 % äldre än ett år. Ett förhållande som inte är acceptabelt då gynnande beslut enligt förvaltningslagen i princip ska verkställas omedelbart. Antalet beslut som avslagits trots behov är på samma nivå jämfört med förra mätningen. Liksom då svarar Linköping för den övervägande delen av avslagen. Orsaker till att beslut inte verkställs är förutom rekryteringssvårigheter vid kontaktperson och stödfamiljer den alltmer prekära kostnadssituationen inom LSSområdet.

6 6 1. INLEDNING Länsstyrelsen har sedan årskiftet 1999/2000 haft regeringens uppdrag att följa utvecklingen i länet beträffande ej verkställda domar respektive beslut inom LSSområdet. Av regleringsbrevet till länsstyrelserna för budgetåret 2003 framgår att följande ska redovisas till Socialstyrelsen: antalet ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt regleringsbrevet ska dessutom ålägganden om sanktionsavgift kartläggas inom verksamheten för personer med funktionshinder. 2. METOD I början av år 2004 har Länsstyrelsen via en enkät till länets samtliga kommuner begärt redovisning av antalet ej verkställda beslut och domar samt antal avslag trots bedömt behov. I Östergötlands län finns 13 kommuner och samtliga har inkommit med svar på enkäten. Resultatet av årets kartläggning har i så stor utsträckning som möjligt jämförts med tidigare undersökningar. Merparten av jämförelserna görs med mätningen 2001/2002 som är det senaste året då en rikstäckande undersökning gjordes. Det ger också en möjlighet att få en uppfattning av situationen i Östergötland i förhållande till riksgenomsnittet. 3. REDOVISNING AV ENKÄTSVAREN 3.1 Antalet domar som ej verkställts Till skillnad mot de senaste mätningarna fanns inga ej verkställda domar i länet vid årsskiftet 2003/04. I hela riket fanns 2003/ ej verkställda domar jämfört med 173 vid mätningen 2001/02. Under år 2003 har dock Länsrätten i Östergötland utdömt 18 gynnande domar inom LSS-området. Samtliga gällde Linköpings kommun och var uppdelade på elva för insatsen bostad med särskild service, fem för korttidsvistelse, en för kontaktperson och en för daglig verksamhet. Anledningen till koncentrationen av domar på Linköpings kommun ligger till stor del i att man tidigare haft ett antal vilande ansökningar som under året avslagits på grund av resursbrist. Linköpings kommun följer numera konsekvent linjen att avslå en ansökan om ett gynnande beslut inte kan verkställas inom rimlig tid. Ett förfarande som Länsstyrelsen rekommenderat i flera år och vilket ger sökanden möjlighet att få ärendet prövat i högre instans. Om en dom inte kan verkställas kan det dessutom resultera i att ett sanktionsförfarande inleds från Länsstyrelsens sida.

7 7 Linköping har arbetat mycket aktivt för att verkställa det stora antalet domar och under 2003 och första hälften av 2004 tillkom bland annat tre nya gruppbostäder i kommunen. När det gäller sanktionsavgift har Länsstyrelsen ännu inte behövt initiera något ärende för att få en dom verkställd. Tabell 1. Antal ej verkställda LSS-domar i Östergötlands län vid årskiftet 2003/04 jämfört med tidigare mätningar Kommun 2003/ / / / /00 Linköping Mjölby Motala Norrköping Totalt Antalet beslut som ej verkställts Vid årskiftet fanns totalt 75 ej verkställda LSS-beslut i länet jämfört med föregående års 118 beslut. Beaktar man att det var hela 165 ej verkställda beslut för två år sedan framstår ett markant trendbrott som är mer tydligt vid en jämförelse med riksgenomsnittet. Procentuellt är minskningen hela 54 % för länet mot 8 % för hela riket. Den kraftigast uttalade minskningen har Motala med 16 ej verkställda beslut vid årskiftget jämfört med hela 61 för två år sedan. En liknande utveckling kan noteras för Finspång som minskat från 17 till 3 ej verkställda beslut under samma period. Tabell 2. Antal ej verkställda LSS-beslut i Östergötlands län årsskiftet 2003/04 jämfört med tidigare mätningar, fördelade på kommuner. Kommun 2003/ / / / /00 Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Totalt

8 8 De två största kommunerna, Linköping och Norrköping, svarar tillsammans för mer än hälften av de ej verkställda besluten även om en ordentlig nedgång skett även här. Den enda kommunen som står kvar på samma nivå jämfört med 2001 är Söderköping med 10 ej verkställda beslut. Totalt redovisar åtta av länets kommuner att man har ej verkställda belut. De kommuner som inte har några ej verkställda beslut är Boxholm, Kinda, Vadstena, Ydre och Ödeshög. 3.3 Vilka beslut verkställs ej Tabell 3. Antal ej verkställda LSS-beslut i Östergötlands län årskiftet 2003/04, fördelade på insatser och jämfört med tidigare mätningar. Lagrum Insats 2003/ / / /01 LSS 9:2 Personlig assistans LSS 9:3 Ledsagarservice LSS 9:4 Kontaktperson LSS 9:5 Avlösarservice LSS 9:6 Korttidsvistelse LSS 9:7 Förlängd skolbarnsomsorg LSS 9:8 Bostad med särskild service för unga LSS 9:9 Bostad med särskild service LSS 9:10 Daglig verksamhet Totalt Insatsen kontaktperson är inte oväntat den helt dominerande även om det skett en dramatisk minskning från 109 till 43 beslut sedan Till skillnad mot tidigare har det senaste året också en kraftig minskning av antalet ej verkställda beslut kunnat noteras såväl beträffande korttidsvistelse som bostad med särskild service. För korttidsvistelse är minskningen från 28 till 18 och för bostad med särskild service från 12 till 3. Vid en jämförelse med riksgenomsnittet är länets minskning under den senaste tvåårsperioden 60 % för kontaktperson mot 14 % för hela riket. För korttidsvistelse är motsvarande siffror 25 % mot 31 % för hela riket. Beträffande bostad med särskild service är minskningen 72 % för länet medan hela riket visar en ökning med 42 %. En ökning av antalet ej verkställda beslut i riket som helhet visar också insatsen daglig verksamhet med 125 mot 79 eller 58 %. För Östergötlands del noterades endast två ej verkställda beslut gällande daglig verksamhet.

9 9 Tabell 4 Antal ej verkställda LSS-beslut i hela riket fördelade på insatser. Lagrum Insats 2003/ /02 LSS 9:2 Personlig assistans LSS 9:3 Ledsagarservice LSS 9:4 Kontaktperson LSS 9:5 Avlösarservice LSS 9:6 Korttidsvistelse LSS 9:7 Korttidstillsyn LSS 9:8 Bostad med särskild service för barn LSS 9:9 Bostad med särskild service för vuxna LSS 9:10 Daglig verksamhet Totalt Källa: Socialstyrelsen Av tabell 4 gällande hela riket framgår att Östergötland avviker stort mot landet i övrigt. Det är bara för insatsen kontaktperson och korttidsvistelse som samstämmighet föreligger. Beträffande insatsen bostad med särskild service och ledsagarservice är ej verkställda beslut avsevärt mer frekvent i riket som helhet än i Östergötland. Tabell 5. Ej verkställda LSS-beslut årsskiftet 2003/04 fördelade på länets kommuner och respektive insats. Kommun Totalt antal Insats/Antal Boxholm 0 0 Finspång 3 Personlig assistans/1 Kontaktperson/1 Bostad m. särsk. service/1 Linköping 15 Kontaktperson/12 Avlösarservice/3 Mjölby 2 Kontaktperson/2 Motala 16 Kontaktperson/3 Korttidsvistelse/12 Avlösarservice/1 Norrköping 26 Personlig assistans/1 Ledsagarservice/1 Kontaktperson/19 Bostad m. särsk. service/2 Korttidsvistelse/3 Söderköping 10 Kontaktperson/6 Korttidsvistelse/2 Bostad m. särsk. service för barn och ungdom/1 Daglig verksamhet/1 Valdemarsvik 1 Daglig verksamhet/1 Åtvidaberg 2 Personlig assistans/1 Korttidsvistelse/1

10 10 Noterbart är här att en majoritet eller drygt 70 % av de ej verkställda besluten rörande kontaktperson finns i Norrköping och Linköping. Beträffande insatsen korttidsvistelse har Motala hela 12 av 18 redovisade ej verkställda beslut. 3.4 Jämförelsetal för insatser med flest ej verkställda beslut Tabell 6. Antal ej verkställda beslut årskiftet 2003/04 avseende insatserna kontaktperson, korttidsvistelse och bostad med särskild service fördelade på kommuner och jämfört med de två senaste mätningarna. Kommun/ LSS-insats Kontaktperson Korttidsvistelse Bostad med särskild service för vuxna 03/04 02/03 01/02 03/04 02/03 01/02 03/04 02/03 01/02 Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Totalt Vid en jämförelse med tidigare mätningar kan noteras att för kontaktperson har Motalas antal ej verkställda beslut den senaste tvåårsperioden minskat dramatiskt från 40 till 3. En positiv utveckling har också Norrköping och Linköping även om man fortfarande har ett relativt stort antal beslut som inte är verkställda. Beträffande korttidsvistelse är Motala efter en nedgång för två år sedan åter uppe i 12 ej verkställda beslut vilket är i särklass flest bland länets kommuner. Ej verkställda beslut när det gäller korttidsvistelse har även Norrköping, Söderköping och Åtvidaberg. För bostad med särskild service har en ordentlig minskning skett sedan 2001 och vid senaste mätningen var det bara Norrköping och Finspång som redovisade ej verkställda beslut. Här måste dock påpekas att en del kommuner vid tidigare mätningar haft ett mörkertal då det funnits ansökningar som inte beviljats förrän verkställelse har kunnat ske. 3.5 Hur lång tid kan gå innan ett beslut verkställs? Det är självklart av stor vikt hur gammalt ett ej verkställt beslut är samt att ta fram och analysera orsakerna till varför beslut ej verkställs. Enligt förvaltningslagen ska ett gynnande beslut i princip verkställas omedelbart. Tre månader är sedan många år den tidsgräns vilken ansetts som acceptabel även om viss flexibilitet i praktiken måste tillämpas vid tyngre insatser som korttidsboende och bostad med särskild service.

11 11 Tabell 7. Hur gamla är de ej verkställda besluten? Mätpunkt årsskiftet 2003/04, kommunvis fördelning. Kommun Tidsintervall/månader >12 Finspång Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Valdemarsvik Åtvidaberg Totalt Andel av samtliga i % % av de ej verkställda besluten är äldre än 12 månader medan 47% är äldre än 6 månader. Den senare siffran har legat ganska konstant jämfört med tidigare mätningar. Av de beslut som är äldre än 12 månader avser 18 kontaktperson, varav 12 i Linköping och 6 i Norrköping, För insatsen korttidsvistelse är motsvarande siffra sex varav fem i Motala och ett i Norrköping. Dessutom finns två beslut gällande bostad med särskild service och ett gällande personlig assistans. 3.6 Orsaker till att beslut ej verkställs Årets enkät har till skillnad mot tidigare undersökningar inte innehållit några frågor till kommunerna om orsakerna varför beslut ej verkställs. Tidigare enkäter och de diskussioner Länsstyrelsen vid sina tillsynbesök haft med kommunerna ger dock en ganska klar bild av situationen. Beträffande kontaktpersoner är rekryteringssvårigheter det stora problemet. Det innefattar dels i att få tag i en person som passar den sökande, dels att hitta personer som har kompetens att klara av svåra funktionshinder och dels att få kontaktpersonerna att stanna kvar under längre perioder. Det sistnämnda anges ofta också som en av orsakerna till svårigheter att minska köerna i de två stora kommunerna. Rekryteringssvårigheter är också ett problem beträffande insatsen korttidsvistelse/stödfamilj. Resursbrist beroende på eftersatt planering eller en accelererande kostnadssituation är huvudorsaken till att beslut inte kan verkställas inom rimlig tid när det gäller bostad med särskild service och korttidsvistelse i form av korttidshem. Vid bostad med särskild service kan det även vara problematiskt med verkställigheten genom att den som fått beslutet antingen vill ha ett annat boendealternativ eller inte vill flytta in förrän om sex månader eller mer. Detta är problem som vid flera tillfällen framförts från Norrköping.

12 Åtgärder som genomförts för att minska antalet ej verkställda beslut Länsstyrelsen för kontinuerligt en dialog med kommunerna om planering och vad kommunerna gör för att minska och på sikt eliminera antalet ej verkställda beslut. Norrköping har en särskild tjänsteman avdelad för att arbeta med att minska köerna när det gäller kontaktperson. Under året antogs en plan för bostad med särskild service och korttidsboende enligt LSS. Planen sträcker sig till 2008 och ska täcka det beräknade behovet. Söderköping har sedan något år tillbaka två LSS-handläggare. Där har man en arbetsgrupp för boendefrågor och en träningslägenhet för ungdomar som kommer att flytta hemifrån. Ett visst samarbete när det gäller korttidsvistelse har också inletts med Valdemarsvik. Linköping arbetar på flera plan med rekrytering av kontaktpersoner, exempelvis via utställningar, artiklar i dagspress och särskilda kampanjer. Beträffande korttidsvistelse och bostad med särskild service följs utvecklingen kontinuerligt upp av såväl Socialnämnden som Omsorgsnämnden. Motala har försökt lösa problemen med rekrytering av kontaktpersoner via personalförstärkning. En åtgärd som visat sig mycket lyckad då antalet ej verkställda beslut här nästan försvunnit. 4. HANDLÄGGNING Länsstyrelsen har under flera år med hänvisning till JO-uttalande , dnr , rekommenderat kommunerna att vid resursbrist avslå en ansökan om denna ej kan verkställas inom tre månader. Detta för att öka rättsäkerheten och ge sökanden tillfälle att få ärendet prövat i högre instans. Ett tillvägagångssätt som också ger Länsstyrelsen möjlighet att följa upp att domar verkställs och om så inte sker ansöka hos Länsrätten om sanktionsavgift. 4.1 Avslag trots att behov finns I enkäten ställdes frågan om några avslagsbeslut fattats år 2003 trots bedömt behov. Tabell 8 Avslagbeslut trots att behov förelegat fördelat på insats och kommun Kommun Bostad med Särskild service Korttidsvisterlse Personlig assistans Linköping Norrköping Finspång Åtvidaberg Totalt

13 13 Vid föregående års mätning var det totalt 24 avslag trots bedömt behov. Av dessa svarade Linköping för SÄRSKILD AVGIFT LSS Bestämmelsen om särskild avgift (sanktionsavgift) regleras i LSS-lagstiftningens 28 där det sägs: 28 a En kommun eller ett landsting som underlåter att utan skäligt dröjsmål tillhandahålla en insats enligt 9 som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, skall åläggas att betala en särskild avgift. Avgiften tillfaller staten. 28 b Den särskilda avgiften fastställs lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor. När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur länge dröjsmålet pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara. Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I ringa fall skall inte någon avgift tas ut. 28 c Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av länsstyrelsen av den länsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen. En ansökan som avser ett landsting prövas av den länsrätt inom vars domkrets landstingets förvaltning förs. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 28 d Om en kommun eller ett landsting efter att ha ålagts att betala särskild avgift fortfarande underlåter att tillhandahålla insatsen får ny särskild avgift dömas ut. Särskild avgift får dömas ut bara om ansökan enligt 28 c delgetts kommunen eller landstinget inom två år från det att domen om insatsen vunnit laga kraft.

14 14

15 15

16 - 16

17 17

RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2003-08-13 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-623-2003

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT: 2005:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2005-06-23 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18560-2004

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2002:10 Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2002-04-08 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-17279-2001

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2001. Meddelande 2002:13 När får jag mitt bistånd? (II) - Ej verkställda domar och beslut

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2002 2003:14 När får jag mitt bistånd? (III) - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2000. Meddelande 2001:24 När får jag mitt bistånd? - Ej verkställda domar och beslut enligt

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen

Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen RAPPORT 2004:11 Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen Sociala enheten 2004-09-07 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-22732-2003 FÖRORD Länsstyrelsen

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt 6 f socialtjänstlagen

Ej verkställda beslut och domar enligt 6 f socialtjänstlagen RAPPORT 2001:6 Ej verkställda beslut och domar enligt 6 f socialtjänstlagen Sociala enheten 2001-05-14 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 502-997-2001 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev för

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

INFORMATION från sociala avdelningen

INFORMATION från sociala avdelningen INFORMATION från sociala avdelningen Extranummer Maj 2004 Ansvarig utgivare: Iris Dovrén Råsbrant Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Länsstyrelsen har undersökt om kommunerna

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg

Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Rapport 2005:13 Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Länsstyrelsen Gävleborg Rapport 2005:13 Innehåll Förord 3

Läs mer

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg RAPPORT 2003: 6 Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg Sociala enheten 2003-04-22 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten sid 1 (4) 701-11273-2002 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004

Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004 Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004 LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Samhällsbyggnadsenheten 2004 Nr 16 Samhällsbyggnadsenheten 2004-08-06 701-11038-02

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov MEDDELANDE NR 2003:27 Titel Författare Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Iris Dovrén-Råsbrant Beställningsadress

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2003

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2003 RAPPORT 2004 : 27 Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2003 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN FÖRORD Samhällsbyggnadsenheten 2004-11-19 701-15231-03

Läs mer

Rättssäkerhet inom äldre- och handikappomsorgen

Rättssäkerhet inom äldre- och handikappomsorgen LÄNSSTYRELSEN HALLAND Rättssäkerhet inom äldre- och handikappomsorgen Uppföljning av domar och beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Situationen i Hallands

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2010 KLAGANDE Sigtuna kommun Ombud: AA KommunLex AB Box 3194 103 63 Stockholm MOTPART Socialstyrelsen 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar

Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december 2005 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ.nr. 2006:35 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning av enkätsvaren 3 Behov

Läs mer

Sociala enheten Rapport 2004:13. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten Rapport 2004:13. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten Rapport 2004:13 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov,

Läs mer

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut

Läs mer

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se. Där finns även kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse.

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se. Där finns även kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse. Ej verkställda beslut och domar enligt SoL och LSS 2008 Samtliga länsstyrelser har lämnat underlag till rapporten som sammanställts av en arbetsgrupp bestående av socialkonsulenterna Heléne Backman Carlsson

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer RAPPORT 2006 : 4 Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2004 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN FÖRORD Samhällsbyggnadsenheten Förord Länsstyrelserna och

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade

Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade RAPPORT 2001:8 Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade Sociala enheten 2001-06-08 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 502-10873/2000 FÖRORD I denna rapport presenteras en länstäckande kartläggning

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 70 65 60 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Omedelbara omhändertaganden

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Omedelbara omhändertaganden enligt 13 LVM

Läs mer

Uppsökande verksamhet för äldre

Uppsökande verksamhet för äldre Uppsökande verksamhet för äldre LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-17067-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland annat

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 70 65 60 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Omedelbara omhändertaganden

Läs mer

Individuell plan enligt LSS

Individuell plan enligt LSS Individuell plan enligt LSS Blekinge län 2005 2006:1 2 Förord Individuell plan enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är ett sätt att underlätta samverkan på den enskildes

Läs mer

Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000. Sociala enheten 2001-06-18

Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000. Sociala enheten 2001-06-18 Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000 Sociala enheten 2001-06-18 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 51-1029-2001 FÖRORD Från att tidigare ha haft det direkta ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter.

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter. Sociala enheten Yttrande 2009-01-30 sid 1 (5) 700-28404-2008 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU

Läs mer

Daglig verksamhet för utvecklingsstörda personer

Daglig verksamhet för utvecklingsstörda personer RAPPORT 2003:8 Daglig verksamhet för utvecklingsstörda personer Sociala enheten 2003-05-21 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-11833-2002 FÖRORD I denna rapport presenteras en kartläggning av

Läs mer

LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004

LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004 LSSdomar 2003 LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004 Utgiven av: Förord Som ett led i tillsynen över

Läs mer

Omedelbara omhändertaganden enligt 6 LVU och ansökningar om LVU-vård , aritmetiska värden (a) och glidande medelvärde (g m)

Omedelbara omhändertaganden enligt 6 LVU och ansökningar om LVU-vård , aritmetiska värden (a) och glidande medelvärde (g m) Omedelbara omhändertaganden enligt 6 LVU och ansökningar om LVU-vård 1982-2002, aritmetiska värden (a) och glidande medelvärde (g m) 120 100 Antal 80 60 40 a, 6 LVU a, Ansökan gm6 LVU g m, ansökan 20 0

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst.

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst. Tvångsomhändertaganden enligt LVU år 2007 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND 701-17828-2008 FÖRORD Länsstyrelsen har enligt 13 kapitlet 2 socialtjänstlagen tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 2013-12-18 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 Något färre lediga platser Under november 2013 anmäldes 2 080 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 89% Nej 12% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Östergötlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Östergötlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Östergötlands län Johan Kreicbergs Östergötland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-05-09 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län April 2014 19 473 (9,2 %) 8 733 kvinnor (8,8 %) 10 740 män

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson 0155-26 40 27 Socialnämnden i Vingåkers kommun 643 80 VINGÅKER Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

Läs mer

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten 2015-10-28 1 (5) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6 f-h SoL och 28 f-g LSS av ej verkställda

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-04-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Mars 2014 20 364 (9,6 %) 9 056 kvinnor (9,1 %) 11 308 män

Läs mer

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 2016-07-29 1 (6) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Arbets- och företagsnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:940 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst.

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst. Tvångsvård av missbrukare 2007 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten Dnr 701-28579-2007 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas socialtjänst. Målet med denna är att utveckla socialtjänsten

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Företagsamheten 2017 Östergötlands län

Företagsamheten 2017 Östergötlands län Företagsamheten 2017 Östergötlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Korttidsboende - en kort tids boende?

Korttidsboende - en kort tids boende? Korttidsboende - en kort tids boende? LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-25389-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Karlsson 2017-05-15 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten över ej verkställda

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun Box 304 733 25 Sala MOTPART AA God man: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Linköping 2014-03-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Februari 2014 21 060 (9,9 %) 9 344 kvinnor (9,3 %) 11 716 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 Lägre aktivitet under juli Juli är semestermånad och det medför en sjunkande aktivitet på länets arbetsmarknad.

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 mars 2009 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun Ombud: Advokaten Ylva Brämberg Stora Södergatan 8 C 222 23 Lund MOTPART Länsstyrelsen i

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning har ökat. Arbetslösheten

Läs mer

Lång väntan för funktionshindrade med behov av insatser

Lång väntan för funktionshindrade med behov av insatser Lång väntan för funktionshindrade med behov av insatser, sociala funktionen Skåne i utveckling 2003:43 Kerstin Jonsson och Ingela Lundin ISSN 1402-3393 Förord Länsstyrelsen i Skåne redovisar i denna rapport

Läs mer

Lättläst. lagen LSS. service. Det kan. med nstlagen,

Lättläst. lagen LSS. service. Det kan. med nstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lättläst LSS lagen LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger särskilda rättigheter till en del

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

LSS - en rättighetslag med insatser för funktionshindrade Uppdaterad 2007-04-02

LSS - en rättighetslag med insatser för funktionshindrade Uppdaterad 2007-04-02 LSS - en rättighetslag med insatser för funktionshindrade Uppdaterad 2007-04-02 Allmänt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som skall tillförsäkra personer

Läs mer

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige. .gn sia a KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 26-3-6 OSN-25-258 Omsorgsnämnden Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 Sökande som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 530

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 Färre fick arbete 2 200 personer fick arbete under mars och det var 130 färre

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Lisbeth Gustavsson Socialkonsulent

Lisbeth Gustavsson Socialkonsulent Tvångsvård av missbrukare 2006 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten Dnr 701-24873-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas socialtjänst. Målet med denna är att utveckla socialtjänsten

Läs mer

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge RAPPORT Vårdnad, boende och umgänge 2000 Sociala enheten 2000-10-02 Vårdnad, boende och umgänge Den ändrade lagstiftningens effekter på det familjerättsliga arbetet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 Något färre fick arbete 1 685 personer fick arbete under november och det

Läs mer

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008 R E V I S I O N S R AP P O R T 2009-02-17 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Omvårdnadsnämnden Dnr Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildnings- & arbetsmarknadsnämnden Ej verkställda biståndsbeslut enligt

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2017 Oförändrat antal personer som lämnar arbetslöshet för arbete Antalet personer som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012 Färre till arbete än för ett år sedan Under augusti påbörjade drygt 1 400 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer