RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)"

Transkript

1 RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten

2 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten FÖRORD Länsstyrelsen har de senaste åren enligt regleringsbrev haft regeringens uppdrag att rapportera antalet i länet ej verkställda beslut och domar enligt 9, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I år har uppdraget också omfattat att redovisa antalet avslag trots bedömt behov samt av Länsstyrelsen genomförda sanktionsärenden. Denna rapport utgör en del av ett projekt som genomförts inom ramen för Socialstyrelsens och länsstyrelsernas gemensamma program för social tillsyn. Bo Silén Socialdirektör Jörgen Sperens Socialkonsulent Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Postgiro: LINKÖPING Östgötagatan Bankgiro ISBN

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING MED LÄNSSTYRELSENS KOMMENTARER INLEDNING METOD REDOVISNING AV ENKÄTSVAREN Antalet domar som ej verkställts Antalet beslut som ej verkställts Vilka beslut verkställs ej Jämförelsetal för insatser med flest ej verkställda beslut Hur lång tid kan gå innan ett beslut verkställs? Orsaker till att beslut ej verkställs Åtgärder som genomförts för att minska antalet ej verkställda beslut HANDLÄGGNING Avslag trots att behov finns SÄRSKILD AVGIFT LSS... 13

4 4 SAMMANFATTNING MED LÄNSSTYRELSENS KOMMENTARER Föreliggande kartläggning av ej verkställda domar, ej verkställda beslut samt avslag trots bedömt behov vid årskiftet 2003/04 är den fjärde som Länsstyrelsen genomför. Vid årsskiftet 2003/04 fanns det inga ej verkställda domar i länet. Detta kan jämföras med tre stycken vid de två senaste mätningarna. Antalet avkunnade gynnande länsrättsdomar inom LSS-området uppgick under år 2003 till 18 stycken och samtliga dessa domar gällde Linköping. Orsaken till koncentrationen av domar på Linköping ligger till stor del i att man tidigare haft ett antal vilande ansökningar som under året avslagits på grund av resursbrist. De har därefter överklagats med bifall som resultat. Linköping följer numera konsekvent linjen att avslå ett beslut om det inte kan verkställas inom rimlig tid. Detta förfarande har under flera år rekommenderats av Länsstyrelsen i det fall ett gynnande beslut inte kan verkställas inom tre månader. Avslag vid resursbrist ger sökanden möjlighet att få ärendet prövat i högre instans. Om en dom inte verkställs kan det resultera i att ett sanktionsförfaraande inleds från Länsstyrelsens sida. Linköping har arbetat mycket aktivt för att verkställa det stora antalet domar. Man har klarat av det även om situationen när det gäller bostad med särskild service tidivis varit akut. Länsstyrelsen har ännu inte initierat något ärende om sanktionsavgift för att få en dom verkställd. Det är emellertid Länsstyrelsens uppfattning att tillkomsten av ett sanktionsförfarande har tvingat kommunerna till större aktivitet både beträffande planering och när det gäller att verkställa domar. Åtta av länets kommuner hade vid årsskiftet 2003/04 ej verkställda beslut och det totala antalet uppgick till 75. Det innebär en minskning med 43 jämfört med föregående år och med 90 jämfört med för två år sedan. Trenden för länet är också positiv sett ur ett riksperspektiv. För två år sedan låg Östergötland på en femteplats i riket när det gäller antal ej verkställda beslut vilket ska jämföras med en tolfteplacering vid den senast genomförda mätningen. För hela riket har antalet ej verkställda beslut minskat med 8 % de två senaste åren medan motsvarande förändring för Östergötland uppgår till 54 %. Norrköping har trots en minskning det senaste året flest antal ej verkställda beslut i länet. Den mest remarkabla minskningen svarar annars Motala för med 16 reovisade ej verkställda beslut jämfört med 61 för två år sedan. Kontaktperson och korttidsvistelse är liksom tidigare de insatser som har flest ej verkställda beslut. Beträffande kontaktperson har antalet dock minskat kraftigt från 109 år 2001/02 till 43 vid senaste mätningen.

5 5 Trots att länets kommuner på olika vis arbetat mycket aktivt med att minska de ej verkställda besluten är antalet enligt Länsstyrelsens mening fortfarande på en för hög nivå. För insatsen kontaktperson lär det dock bli svårt att nå ett nollvärde då det i många fall inte går att få tag på en i det aktuella fallet lämplig person. Detta kan gälla såväl intressesfär som kunskaper om vissa svåra funktionshinder. Norrköping och Linköping är de kommuner som har merparten av de ej verkställda besluten rörande kontaktperson. Det mest allvarliga enligt Länsstyrelsens bedömning är att antalet ej verkställda beslut rörande korttidsvistelse fortfarande är på en för hög nivå. Motala redovisar här flest antal, 12 stycken, men även Norrköping, Söderköping och Åtvidaberg hade vid årsskiftet ej verkställda beslut rörande korttidsvistelse. Korttidsvistelse är, oavsett i vilken form den utgår, den kanske viktigaste insatsen inom LSSområdet då såväl den funktionshindrade som dennes anhöriga ges möjlighet till andrum i en ofta hårt pressad situation. Insatsen korttidsvistelse bör alltid prioritetras från kommunernas sida då brister i detta avseende förutom mänskligt lidande på sikt också genererar ökade kostnader i form av krav på andra insatser. I likhet med tidigare mätningar är närmare hälften av de ej verkställda besluten äldre än sex månader och vid den nu aktuella mätningen var 36 % äldre än ett år. Ett förhållande som inte är acceptabelt då gynnande beslut enligt förvaltningslagen i princip ska verkställas omedelbart. Antalet beslut som avslagits trots behov är på samma nivå jämfört med förra mätningen. Liksom då svarar Linköping för den övervägande delen av avslagen. Orsaker till att beslut inte verkställs är förutom rekryteringssvårigheter vid kontaktperson och stödfamiljer den alltmer prekära kostnadssituationen inom LSSområdet.

6 6 1. INLEDNING Länsstyrelsen har sedan årskiftet 1999/2000 haft regeringens uppdrag att följa utvecklingen i länet beträffande ej verkställda domar respektive beslut inom LSSområdet. Av regleringsbrevet till länsstyrelserna för budgetåret 2003 framgår att följande ska redovisas till Socialstyrelsen: antalet ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt regleringsbrevet ska dessutom ålägganden om sanktionsavgift kartläggas inom verksamheten för personer med funktionshinder. 2. METOD I början av år 2004 har Länsstyrelsen via en enkät till länets samtliga kommuner begärt redovisning av antalet ej verkställda beslut och domar samt antal avslag trots bedömt behov. I Östergötlands län finns 13 kommuner och samtliga har inkommit med svar på enkäten. Resultatet av årets kartläggning har i så stor utsträckning som möjligt jämförts med tidigare undersökningar. Merparten av jämförelserna görs med mätningen 2001/2002 som är det senaste året då en rikstäckande undersökning gjordes. Det ger också en möjlighet att få en uppfattning av situationen i Östergötland i förhållande till riksgenomsnittet. 3. REDOVISNING AV ENKÄTSVAREN 3.1 Antalet domar som ej verkställts Till skillnad mot de senaste mätningarna fanns inga ej verkställda domar i länet vid årsskiftet 2003/04. I hela riket fanns 2003/ ej verkställda domar jämfört med 173 vid mätningen 2001/02. Under år 2003 har dock Länsrätten i Östergötland utdömt 18 gynnande domar inom LSS-området. Samtliga gällde Linköpings kommun och var uppdelade på elva för insatsen bostad med särskild service, fem för korttidsvistelse, en för kontaktperson och en för daglig verksamhet. Anledningen till koncentrationen av domar på Linköpings kommun ligger till stor del i att man tidigare haft ett antal vilande ansökningar som under året avslagits på grund av resursbrist. Linköpings kommun följer numera konsekvent linjen att avslå en ansökan om ett gynnande beslut inte kan verkställas inom rimlig tid. Ett förfarande som Länsstyrelsen rekommenderat i flera år och vilket ger sökanden möjlighet att få ärendet prövat i högre instans. Om en dom inte kan verkställas kan det dessutom resultera i att ett sanktionsförfarande inleds från Länsstyrelsens sida.

7 7 Linköping har arbetat mycket aktivt för att verkställa det stora antalet domar och under 2003 och första hälften av 2004 tillkom bland annat tre nya gruppbostäder i kommunen. När det gäller sanktionsavgift har Länsstyrelsen ännu inte behövt initiera något ärende för att få en dom verkställd. Tabell 1. Antal ej verkställda LSS-domar i Östergötlands län vid årskiftet 2003/04 jämfört med tidigare mätningar Kommun 2003/ / / / /00 Linköping Mjölby Motala Norrköping Totalt Antalet beslut som ej verkställts Vid årskiftet fanns totalt 75 ej verkställda LSS-beslut i länet jämfört med föregående års 118 beslut. Beaktar man att det var hela 165 ej verkställda beslut för två år sedan framstår ett markant trendbrott som är mer tydligt vid en jämförelse med riksgenomsnittet. Procentuellt är minskningen hela 54 % för länet mot 8 % för hela riket. Den kraftigast uttalade minskningen har Motala med 16 ej verkställda beslut vid årskiftget jämfört med hela 61 för två år sedan. En liknande utveckling kan noteras för Finspång som minskat från 17 till 3 ej verkställda beslut under samma period. Tabell 2. Antal ej verkställda LSS-beslut i Östergötlands län årsskiftet 2003/04 jämfört med tidigare mätningar, fördelade på kommuner. Kommun 2003/ / / / /00 Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Totalt

8 8 De två största kommunerna, Linköping och Norrköping, svarar tillsammans för mer än hälften av de ej verkställda besluten även om en ordentlig nedgång skett även här. Den enda kommunen som står kvar på samma nivå jämfört med 2001 är Söderköping med 10 ej verkställda beslut. Totalt redovisar åtta av länets kommuner att man har ej verkställda belut. De kommuner som inte har några ej verkställda beslut är Boxholm, Kinda, Vadstena, Ydre och Ödeshög. 3.3 Vilka beslut verkställs ej Tabell 3. Antal ej verkställda LSS-beslut i Östergötlands län årskiftet 2003/04, fördelade på insatser och jämfört med tidigare mätningar. Lagrum Insats 2003/ / / /01 LSS 9:2 Personlig assistans LSS 9:3 Ledsagarservice LSS 9:4 Kontaktperson LSS 9:5 Avlösarservice LSS 9:6 Korttidsvistelse LSS 9:7 Förlängd skolbarnsomsorg LSS 9:8 Bostad med särskild service för unga LSS 9:9 Bostad med särskild service LSS 9:10 Daglig verksamhet Totalt Insatsen kontaktperson är inte oväntat den helt dominerande även om det skett en dramatisk minskning från 109 till 43 beslut sedan Till skillnad mot tidigare har det senaste året också en kraftig minskning av antalet ej verkställda beslut kunnat noteras såväl beträffande korttidsvistelse som bostad med särskild service. För korttidsvistelse är minskningen från 28 till 18 och för bostad med särskild service från 12 till 3. Vid en jämförelse med riksgenomsnittet är länets minskning under den senaste tvåårsperioden 60 % för kontaktperson mot 14 % för hela riket. För korttidsvistelse är motsvarande siffror 25 % mot 31 % för hela riket. Beträffande bostad med särskild service är minskningen 72 % för länet medan hela riket visar en ökning med 42 %. En ökning av antalet ej verkställda beslut i riket som helhet visar också insatsen daglig verksamhet med 125 mot 79 eller 58 %. För Östergötlands del noterades endast två ej verkställda beslut gällande daglig verksamhet.

9 9 Tabell 4 Antal ej verkställda LSS-beslut i hela riket fördelade på insatser. Lagrum Insats 2003/ /02 LSS 9:2 Personlig assistans LSS 9:3 Ledsagarservice LSS 9:4 Kontaktperson LSS 9:5 Avlösarservice LSS 9:6 Korttidsvistelse LSS 9:7 Korttidstillsyn LSS 9:8 Bostad med särskild service för barn LSS 9:9 Bostad med särskild service för vuxna LSS 9:10 Daglig verksamhet Totalt Källa: Socialstyrelsen Av tabell 4 gällande hela riket framgår att Östergötland avviker stort mot landet i övrigt. Det är bara för insatsen kontaktperson och korttidsvistelse som samstämmighet föreligger. Beträffande insatsen bostad med särskild service och ledsagarservice är ej verkställda beslut avsevärt mer frekvent i riket som helhet än i Östergötland. Tabell 5. Ej verkställda LSS-beslut årsskiftet 2003/04 fördelade på länets kommuner och respektive insats. Kommun Totalt antal Insats/Antal Boxholm 0 0 Finspång 3 Personlig assistans/1 Kontaktperson/1 Bostad m. särsk. service/1 Linköping 15 Kontaktperson/12 Avlösarservice/3 Mjölby 2 Kontaktperson/2 Motala 16 Kontaktperson/3 Korttidsvistelse/12 Avlösarservice/1 Norrköping 26 Personlig assistans/1 Ledsagarservice/1 Kontaktperson/19 Bostad m. särsk. service/2 Korttidsvistelse/3 Söderköping 10 Kontaktperson/6 Korttidsvistelse/2 Bostad m. särsk. service för barn och ungdom/1 Daglig verksamhet/1 Valdemarsvik 1 Daglig verksamhet/1 Åtvidaberg 2 Personlig assistans/1 Korttidsvistelse/1

10 10 Noterbart är här att en majoritet eller drygt 70 % av de ej verkställda besluten rörande kontaktperson finns i Norrköping och Linköping. Beträffande insatsen korttidsvistelse har Motala hela 12 av 18 redovisade ej verkställda beslut. 3.4 Jämförelsetal för insatser med flest ej verkställda beslut Tabell 6. Antal ej verkställda beslut årskiftet 2003/04 avseende insatserna kontaktperson, korttidsvistelse och bostad med särskild service fördelade på kommuner och jämfört med de två senaste mätningarna. Kommun/ LSS-insats Kontaktperson Korttidsvistelse Bostad med särskild service för vuxna 03/04 02/03 01/02 03/04 02/03 01/02 03/04 02/03 01/02 Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Totalt Vid en jämförelse med tidigare mätningar kan noteras att för kontaktperson har Motalas antal ej verkställda beslut den senaste tvåårsperioden minskat dramatiskt från 40 till 3. En positiv utveckling har också Norrköping och Linköping även om man fortfarande har ett relativt stort antal beslut som inte är verkställda. Beträffande korttidsvistelse är Motala efter en nedgång för två år sedan åter uppe i 12 ej verkställda beslut vilket är i särklass flest bland länets kommuner. Ej verkställda beslut när det gäller korttidsvistelse har även Norrköping, Söderköping och Åtvidaberg. För bostad med särskild service har en ordentlig minskning skett sedan 2001 och vid senaste mätningen var det bara Norrköping och Finspång som redovisade ej verkställda beslut. Här måste dock påpekas att en del kommuner vid tidigare mätningar haft ett mörkertal då det funnits ansökningar som inte beviljats förrän verkställelse har kunnat ske. 3.5 Hur lång tid kan gå innan ett beslut verkställs? Det är självklart av stor vikt hur gammalt ett ej verkställt beslut är samt att ta fram och analysera orsakerna till varför beslut ej verkställs. Enligt förvaltningslagen ska ett gynnande beslut i princip verkställas omedelbart. Tre månader är sedan många år den tidsgräns vilken ansetts som acceptabel även om viss flexibilitet i praktiken måste tillämpas vid tyngre insatser som korttidsboende och bostad med särskild service.

11 11 Tabell 7. Hur gamla är de ej verkställda besluten? Mätpunkt årsskiftet 2003/04, kommunvis fördelning. Kommun Tidsintervall/månader >12 Finspång Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Valdemarsvik Åtvidaberg Totalt Andel av samtliga i % % av de ej verkställda besluten är äldre än 12 månader medan 47% är äldre än 6 månader. Den senare siffran har legat ganska konstant jämfört med tidigare mätningar. Av de beslut som är äldre än 12 månader avser 18 kontaktperson, varav 12 i Linköping och 6 i Norrköping, För insatsen korttidsvistelse är motsvarande siffra sex varav fem i Motala och ett i Norrköping. Dessutom finns två beslut gällande bostad med särskild service och ett gällande personlig assistans. 3.6 Orsaker till att beslut ej verkställs Årets enkät har till skillnad mot tidigare undersökningar inte innehållit några frågor till kommunerna om orsakerna varför beslut ej verkställs. Tidigare enkäter och de diskussioner Länsstyrelsen vid sina tillsynbesök haft med kommunerna ger dock en ganska klar bild av situationen. Beträffande kontaktpersoner är rekryteringssvårigheter det stora problemet. Det innefattar dels i att få tag i en person som passar den sökande, dels att hitta personer som har kompetens att klara av svåra funktionshinder och dels att få kontaktpersonerna att stanna kvar under längre perioder. Det sistnämnda anges ofta också som en av orsakerna till svårigheter att minska köerna i de två stora kommunerna. Rekryteringssvårigheter är också ett problem beträffande insatsen korttidsvistelse/stödfamilj. Resursbrist beroende på eftersatt planering eller en accelererande kostnadssituation är huvudorsaken till att beslut inte kan verkställas inom rimlig tid när det gäller bostad med särskild service och korttidsvistelse i form av korttidshem. Vid bostad med särskild service kan det även vara problematiskt med verkställigheten genom att den som fått beslutet antingen vill ha ett annat boendealternativ eller inte vill flytta in förrän om sex månader eller mer. Detta är problem som vid flera tillfällen framförts från Norrköping.

12 Åtgärder som genomförts för att minska antalet ej verkställda beslut Länsstyrelsen för kontinuerligt en dialog med kommunerna om planering och vad kommunerna gör för att minska och på sikt eliminera antalet ej verkställda beslut. Norrköping har en särskild tjänsteman avdelad för att arbeta med att minska köerna när det gäller kontaktperson. Under året antogs en plan för bostad med särskild service och korttidsboende enligt LSS. Planen sträcker sig till 2008 och ska täcka det beräknade behovet. Söderköping har sedan något år tillbaka två LSS-handläggare. Där har man en arbetsgrupp för boendefrågor och en träningslägenhet för ungdomar som kommer att flytta hemifrån. Ett visst samarbete när det gäller korttidsvistelse har också inletts med Valdemarsvik. Linköping arbetar på flera plan med rekrytering av kontaktpersoner, exempelvis via utställningar, artiklar i dagspress och särskilda kampanjer. Beträffande korttidsvistelse och bostad med särskild service följs utvecklingen kontinuerligt upp av såväl Socialnämnden som Omsorgsnämnden. Motala har försökt lösa problemen med rekrytering av kontaktpersoner via personalförstärkning. En åtgärd som visat sig mycket lyckad då antalet ej verkställda beslut här nästan försvunnit. 4. HANDLÄGGNING Länsstyrelsen har under flera år med hänvisning till JO-uttalande , dnr , rekommenderat kommunerna att vid resursbrist avslå en ansökan om denna ej kan verkställas inom tre månader. Detta för att öka rättsäkerheten och ge sökanden tillfälle att få ärendet prövat i högre instans. Ett tillvägagångssätt som också ger Länsstyrelsen möjlighet att följa upp att domar verkställs och om så inte sker ansöka hos Länsrätten om sanktionsavgift. 4.1 Avslag trots att behov finns I enkäten ställdes frågan om några avslagsbeslut fattats år 2003 trots bedömt behov. Tabell 8 Avslagbeslut trots att behov förelegat fördelat på insats och kommun Kommun Bostad med Särskild service Korttidsvisterlse Personlig assistans Linköping Norrköping Finspång Åtvidaberg Totalt

13 13 Vid föregående års mätning var det totalt 24 avslag trots bedömt behov. Av dessa svarade Linköping för SÄRSKILD AVGIFT LSS Bestämmelsen om särskild avgift (sanktionsavgift) regleras i LSS-lagstiftningens 28 där det sägs: 28 a En kommun eller ett landsting som underlåter att utan skäligt dröjsmål tillhandahålla en insats enligt 9 som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, skall åläggas att betala en särskild avgift. Avgiften tillfaller staten. 28 b Den särskilda avgiften fastställs lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor. När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur länge dröjsmålet pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara. Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I ringa fall skall inte någon avgift tas ut. 28 c Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av länsstyrelsen av den länsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen. En ansökan som avser ett landsting prövas av den länsrätt inom vars domkrets landstingets förvaltning förs. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 28 d Om en kommun eller ett landsting efter att ha ålagts att betala särskild avgift fortfarande underlåter att tillhandahålla insatsen får ny särskild avgift dömas ut. Särskild avgift får dömas ut bara om ansökan enligt 28 c delgetts kommunen eller landstinget inom två år från det att domen om insatsen vunnit laga kraft.

14 14

15 15

16 - 16

17 17

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg RAPPORT 2003: 6 Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg Sociala enheten 2003-04-22 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten sid 1 (4) 701-11273-2002 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS - en rättighetslag med insatser för funktionshindrade Uppdaterad 2007-04-02

LSS - en rättighetslag med insatser för funktionshindrade Uppdaterad 2007-04-02 LSS - en rättighetslag med insatser för funktionshindrade Uppdaterad 2007-04-02 Allmänt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som skall tillförsäkra personer

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Datum 2014-05-20. Utredning gällande lägervistelse för personer med funktionsnedsättning

Datum 2014-05-20. Utredning gällande lägervistelse för personer med funktionsnedsättning 0,00 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum 2014-05-20 Diarienummer NHO-2014-0113.31 Nämnden för hälsa och omsorg Utredning gällande lägervistelse för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:03. Överförs insatser från SoL till LSS?

MEDDELANDE NR 2007:03. Överförs insatser från SoL till LSS? MEDDELANDE NR 2007:03 Överförs insatser från SoL till LSS? Överförs insatser från SoL till LSS? MEDDELANDE NR 2007:03 Meddelande nr 2007:03 Referens Iris Dovrén Råsbrant, Rättsavdelningen, Sociala funktionen,

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datu Diarienuer Marie Öberg 2015-02-25 OSN-2015-0092 Osorgsnänden Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut jl SoL och LSS Förslag till beslut Osorgsförvaltningen

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Stöd och service till vissa funktionshindrade En socialförvaltning som informerar en enskild om förutsättningarna för att bevilja en insats måste uttrycka sig så, att den enskilde inte känner sig pressad

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun

Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun Lars Högberg Certifierad kommunal revisor LSS Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Uppdrag... 2 2.1. Revisionsfråga... 2 2.2. Metod... 2 3. Resultat

Läs mer

Handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning

Handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning Revisionsrapport Handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning Fredrik Ottosson Malin Kronmar Mars 2012 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 och 16 kapitlet 6

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS RiR 2007:1 Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS ISBN 978 91 7086 101 3 RiR 2007:1 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Socialdepartementet Finansdepartementet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget Skäpplandsgatan 1 C 703 46 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 1999 Socialbidrag till omfattande tandvård En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 2 1999-05-21 502-5420-1999 FÖRORD I denna rapport presenteras en undersökning av avslagsbeslut

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer