Rättssäkerhet inom äldre- och handikappomsorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättssäkerhet inom äldre- och handikappomsorgen"

Transkript

1 LÄNSSTYRELSEN HALLAND Rättssäkerhet inom äldre- och handikappomsorgen Uppföljning av domar och beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Situationen i Hallands län under 2005 och vid årsskiftet 2005/2006 Maj 2006

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Syfte 1 Metod 1 Länsstyrelsens utgångspunkter 2 Verkställighet av bifallsbeslut 4 Verkställighet av domar 8 Beslut om avslag trots behov 11 Länsstyrelsens kommentarer 16 Bilagor: 1. Enkät - Helt eller delvis icke verkställt beslut den 31 december Enkät - Helt eller delvis icke verkställt dom den 31 december Enkät - Avslagsbeslut som fattats under 2005 trots att behov bedömts föreligga 4. Enkät - Avslagsbeslut som fattats före 2005 trots att behov bedömts föreligga 5. Utdrag ur tabeller från Länsstyrelsens rapport december 2005 avseende situation vid årsskiftena 1999/2000 till och med 2004/2005 om antalet ej verkställda bifallsbeslut och domar samt antalet avslagsbeslut trots bedömt behov.

3 1 INLEDNING Under hösten 1999 följde Länsstyrelsen upp verkställigheten av länsrätts-, kammarrätts- och regeringsrättsdomar rörande insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i en länsomfattande granskning. Granskningen omfattade avkunnade domar under tiden 1 januari juni 1999 som var gynnande för den enskilde. I ett projekt tillsammans med Socialstyrelsen och landets övriga länsstyrelser avseende rättssäkerhet för äldre enligt socialtjänstlagen (SoL) fokuserades förhållandena vid årsskiftet 1999/2000. Mot bakgrund av uppdrag i erhållna regleringsbrev och Länsstyrelsens egenplanerade verksamhet har Länsstyrelsen tidigare följt upp hur det sett ut i länets kommuner avseende antalet ej verkställda beslut och domar samt antalet avslag på grund av resursbrist trots att behov av den sökta insatsen förelegat avseende 4 kap 1 SoL respektive 9 LSS vid årsskiftena 1999/ /2005. När det gäller förhållandena vid årsskiftena 2003/2004 och 2004/2005 har Länsstyrelsen inte sammanställt några länsrapporter utan hänvisar till Socialstyrelsens nationella rapporter. Länsstyrelsen har i en rapport från december 2005 redovisat situationen från årsskiftet 1999/2000 till och med årsskiftet 2004/2005 vad gäller ej verkställda bifallsbeslut och domar samt beslut om avslag trots att behov av bistånd/insats enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS förelegat. Länsstyrelsen följer, mot bakgrund av bestämmelserna om särskild avgift i SoL respektive LSS som trädde i kraft den 1 juli 2002, upp verkställigheten av samtliga länsrätts-, kammarrätts- och regeringsrättsdomar på individnivå. Länsstyrelsen redovisar i denna rapport hur den enskildes behov tillgodosetts inom äldre- och handikappomsorgen i Hallands län avseende insatser enligt 4 kap 1 SoL samt 9 LSS under 2005 och situationen vid årsskiftet 2005/2006. SYFTE Syftet är att följa upp - antalet bifallsbeslut som inte verkställts den 31 december 2005, - antalet för den enskilde gynnande domar som inte verkställts den 31 december 2005, - antalet beslut där den enskilde bedömts vara i behov av den sökta insatsen men fått avslag på sin ansökan under 2005 samt - antalet beslut där den enskilde bedömts vara i behov av den sökta insatsen före 2005 men fått avslag på sin ansökan och har ett kvarstående behov den 31 december METOD Länsstyrelsen har använt sig av individbundna formulär som tillsänts kommunerna i länet och Landstinget Halland. De domar som inkommit till Länsstyrelsen under 2005 har kontinuerligt under året följts upp individuellt med avseende på huruvida de av berörda kommuner verkställts eller inte.

4 2 LÄNSSTYRELSENS UTGÅNGSPUNKTER Kommunen har, enligt 2 kap 2 SoL, det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Av 4 kap 1 SoL framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Kommunen skall, enligt 5 kap 5 SoL, inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. I 5 kap 7 SoL anges att kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för de personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och som behöver ett sådant boende. Kommunen skall, enligt 5 kap 6 och 8 SoL, planera sina insatser för äldre och människor med fysiska och psykiska funktionshinder. LSS anger i 7 att personer som tillhör lagens personkrets enligt 1 har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 första stycket 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 första stycket 10. Genom insatserna skall den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. Kommunen skall, enligt 15 LSS, bl a fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är samt verka för att personer som tillhör lagens personkrets får sina behov tillgodosedda. Länsstyrelsen menar det vara viktigt med en fungerande samverkan mellan berörda kommunala förvaltningar avseende bostadsförsörjningsplaneringen och att bostadsbehoven för äldre personer och personer med funktionshinder erhåller reellt beaktande i planeringsprocessen. Justitieombudsmannen (JO) har i ett avgörande den 6 september 2000 (dnr ) uttalat sig rörande verkställigheten av positiva myndighetsbeslut avseende bistånd i form av särskilt boende enligt SoL och insatser enligt LSS. JO har därvid refererat till Socialstyrelsens tidigare allmänna råd 1994:3 och vad där sades om beslutsfattandet i de fall den enskilde bedömdes ha rätt till sökt insats, närmast särskilt boende, men insatsen inte kunde tillhandahållas inom rimlig tid. I de allmänna råden angavs att framställan bör bifallas om kommunen med säkerhet kan tillhandahålla den begärda insatsen inom rimlig tid. Vad som kan anses vara rimlig tid får bedömas i varje enskilt fall men bör inte överstiga tre månader. Gör kommunen den bedömningen att beslutet inte kan verkställas inom denna tid bör framställan avslås. Även om Socialstyrelsens allmänna råd upphävts fann JO vad som däri anförts likväl äga en allmän giltighet och uttalade som sin mening att tidsangivelsen om tre månader för vad som var att betrakta som rimlig tid alltjämt kunde tjäna som riktlinje. I JO:s uttalande refereras i och för sig till vad som sagts om rimlig tid vid beslutsfattandet men Länsstyrelsen anser att motsvarande synsätt bör kunna anläggas också vad gäller rimlig tid för verkställighet.

5 3 Länsstyrelsen har vad gäller för den enskilde gynnande domar som ej verkställts inom rimlig tid möjlighet att ansöka om särskild avgift. Bestämmelserna om särskild avgift finns i 16 kap 6 a d SoL och 28 a d LSS. Där framgår bl a att en kommun som underlåter att utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla ett bistånd enligt 4 kap 1 SoL eller en insats enligt 9 LSS som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande skall åläggas att betala en särskild avgift som tillfaller staten. Den särskilda avgiften skall bestämmas till lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor. När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur länge dröjsmålet pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara. Motsvarande särskild avgift föreslås i ett betänkande (SOU 2004:118) införas även för bifallsbeslut. Kammarrätten i Göteborg har i två domar den 13 september 2004 (mål nr och ) uttalat att då kommunens avslagsbeslut beträffande den enskildes ansökan om bostad med särskild service inte grundas på bedömningen att denne inte är berättigad till insatsen utan på att behovet inte kan tillgodoses på grund av resursbrist så får kommunen anses ha varit medveten om behovet vid tidpunkten för beslutet. Detta bör beaktas vid bedömningen av om oskäligt dröjsmål med verkställigheten föreligger. Som en allmän riktlinje bör, enligt Kammarrättens mening, gälla att det inte kan godtas att tillhandahållandet av insatsen bostad med särskild service dröjer mer än ett år från den dag då kommunen blev medveten om behovet av insats. Kammarrätten i Stockholm har i en samma dag meddelad dom (mål nr ) funnit ett dröjsmål om högst tre månader med att tillhandahålla insatsen som den enskilde enligt länsrättens dom var berättigad till (bostad med särskild service) som skäligt. Regeringsrätten kommer att pröva Kammarrättens i Stockholm dom. Länsstyrelsen anser att tre månader får anses vara skäligt rådrum vad gäller att tillhandahålla bostad i normalfallet. Andra insatser torde kunna förverkligas tidigare och kommunen likväl få anses ha haft skäligt rådrum för att tillhandahålla biståndet/insatsen.

6 4 VERKSTÄLLIGHET AV BIFALLSBESLUT Bifallsbeslut som ej verkställts vid årsskiftet 2005/ kap 1 SoL *** p LSS *** Summa *** Kungsbacka * 0 (1) 3 (3) 3 (4) Varberg 1 (2) 16 (6) 17 (8) Falkenberg 12 (2) 2 (4) 14 (6) Halmstad ** 4 (5) 7 (10) 11 (15) Hylte 1 (0) 0 (0) 1 (0) Laholm **** 40 (1) 0 (1) 40 (2) Landstinget - (-) 1 (0) 1 (0) Länet 58 (11) 29 (24) 87 (35) * I Kungsbacka har både förvaltningen för handikappomsorg och förvaltningen för äldreomsorg besvarat enkäten. ** I Halmstad har både hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen besvarat enkäten. *** Inom parentes uppgivna siffror avser årsskiftet 2004/2005. **** Laholm har tidigare meddelat avslagsbeslut trots behov men har från 2005 använt sig av bifallsbeslut. Länsstyrelsen konstaterade i sin rapport från december 2005 att antalet bifallsbeslut enligt SoL som ej verkställts varierat över åren. Från årsskiftet 1999/2000 till och med årsskiftet 2004/2005 hade antalet bifallsbeslut som inte varit verkställda vid respektive årsskifte varierat från två bifallsbeslut till 18. Vid årsskiftet 2005/2006 finns 58 ej verkställda bifallsbeslut. I Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Hylte har antalet sådana beslut varierat över åren men antalet vid årsskiftet 2005/2006 skiljer sig inte markant från tidigare år. Falkenbergs kommun hade inga ej verkställda bifallsbeslut förrän vid årsskiftet 2004/2005. Laholms kommun har under 2005 förändrat sina rutiner från att ge avslag trots att behov av sökt bistånd/insats föreligger till att ge bifallsbeslut. Bifallsbeslut enligt 4 kap 1 SoL som ej verkställts vid årsskiftet 2005/2006 Vid årsskiftet 2005/2006 fanns 58 gynnande bifallsbeslut för den enskilde som inte var verkställda. Av dessa avsåg 47 särskilt boende, sex dagverksamhet, tre kontaktperson och två garantiboende. Länsstyrelsen konstaterar att av de 58 ej verkställda bifallsbesluten så har berörd enskild person i åtta fall erbjudits bistånd enligt vad beslutet anger medan 50 personer inte erbjudits detta. Förfluten tid från beslutsdatum och kön på de sökande - 3 mån 4-6 mån 7-9 mån mån 1 år- Summa Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Länet

7 5 Länsstyrelsen anser att tre månader får anses vara skäligt rådrum vad gäller att tillhandahålla bostad i normalfallet. Andra insatser torde kunna förverkligas tidigare och kommunen likväl få anses ha haft skäligt rådrum för att tillhandahålla biståndet. Länsstyrelsen kan konstatera att 33 personer väntat på verkställighet av sitt biståndsbeslut mer än tre månader, något som Länsstyrelsen ser allvarligt på. Laholms kommun är den kommun som uppvisar flest fall (28) med en tidsutdräkt på mer än tre månader för verkställighet. Halmstads kommun uppvisar två beslut där mer än ett år förflutit vilket Länsstyrelsen anser vara oacceptabelt. Länsstyrelsen avser att under 2006 särskilt följa upp vad som förevarit och vad som pågår avseende verkställigheten i de fall där mer än ett år förflutit från beslutsdatum vid årsskiftet 2005/2006. Ålder på de sökande -18 år årår år år år år år år Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Länet

8 6 Bifallsbeslut enligt p LSS som ej verkställts vid årsskiftet 2005/2006 Vid årsskiftet 2005/2006 fanns det 29 personer som erhållit gynnande beslut om insats men inte erhållit insatsen. Insatser Kungsbackberberstaholtinget Var- Falken- Halm- Hylte La- Lands- Länet Rådgivning och stöd (9 1 LSS) Personlig assistans (9 2 LSS) Ledsagarservice (9 3 LSS) Kontaktperson (9 4 LSS) Avlösarservice i hemmet (9 5 LSS) Korttidsvistelse (9 6 LSS) Korttidstillsyn (9 7 LSS) Boende i familjehem/ bostad med särskild service (9 8 LSS) Bostad med särskild service (9 9 LSS) Daglig verksamhet (9 10 LSS) Antal Länsstyrelsen konstaterade i sin rapport från december 2005 att antalet bifallsbeslut som ej verkställts varierade från årsskiftet 1999/2000 till och med 2002/2003. Vid årsskiftet 2003/2004 framgår en tydlig minskning men en viss ökning hade skett vid årsskiftet 2004/2005. Denna ökning synes hålla i sig även vid årsskiftet 2005/2006. Kungsbacka, Varberg och Halmstad är de kommuner som har haft flertalet ej verkställda bifallsbeslut. Kontaktperson är den insats som flest ej verkställda bifallsbeslut rör.

9 7 Förfluten tid från beslutsdatum och kön på de sökande - 3 mån 4-6 mån 7-9 mån mån 1 år- Summa Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Landstinget Länet Länsstyrelsen konstaterar att av 29 bifallsbeslut så har det förflutit mer än tre månader utan verkställighet för 21 personer. Det har i något fall framgått att den beviljade insatsen erhållits under viss tid. Länsstyrelsen anser det vara allvarligt att personer som beviljats en insats inte får den förverkligad inom skälig tid. Än mer allvarligt är att sju personer väntat mer än ett år på verkställighet. Länsstyrelsen avser att under 2006 särskilt följa upp vad som förevarit och vad som pågår avseende verkställigheten i de fall där mer än ett år förflutit från beslutsdatum vid årsskiftet 2005/2006. Fem personer är 18 år eller yngre och 24 personer i åldern år. För de 29 personer där verkställighet inte har skett vid årsskiftet 2005/2006 har åtta erbjudits beviljad insats.

10 8 VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR Domar enligt SoL 2005 Nedan redovisas gynnande domar för den enskilde som inkommit till Länsstyrelsen 2005 fördelade per kommun och om de verkställts under 2005 eller vid årsskiftet 2005/2006 inte var verkställda. Verkställda Icke verkställda Antal Kungsbacka * Varberg Falkenberg Halmstad ** Hylte Laholm Antal domar i länet * I Kungsbacka har både förvaltningen för handikappomsorg och förvaltningen för äldreomsorg besvarat enkäten. Två av domarna rör äktamakepar. ** I Halmstad har både hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen besvarat enkäten. Två av de personer som de icke verkställda domarna rör har avlidit och tre personer har tackat nej till erbjudna insatser. Av de 37 domarna avser 31 särskilt boende, fem hjälp i hemmet och en ledsagarservice. Av de 37 domarna har 36 verkställts inom tre månader eller den enskilde inte väntat mer än tre månader vid årsskiftet 2005/2006. En dom har överskridit de tre månader som Länsstyrelsen anser som skälig tid för verkställighet. De 37 domarna rör 39 personer (28 kvinnor och 11 män) då två av domarna avser äktamakepar. Länsstyrelsen har i sin rapport från december 2005 konstaterat att vid årsskiftena 1999/2000 till och med 2004/2005 har antalet ej verkställda domar i länet varierat från noll till fyra. Vid årsskiftet 2005/2006 fanns nio ej verkställda domar varav fem inte verkställts då den enskilde avlidit eller tackat nej till det erbjudna biståndet. Ålder på de sökande -18 år årår år år år år år år Kungsbacka * Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Länet * Två av domarna avser äktamakepar och det finns därför 13 personer redovisade i tabellen.

11 9 Domar enligt LSS 2005 Nedan redovisas gynnande domar för den enskilde som inkommit till Länsstyrelsen 2005 fördelade per kommun och om de verkställts under 2005 eller vid årsskiftet 2005/2006 inte var verkställda. Verkställda Icke verkställda Antal Kungsbacka Varberg Falkenberg * Halmstad Hylte Laholm Landstinget Antal domar i länet * Domen som inte verkställts avser ledsagarservice. Länsrätten avkunnade domen först efter tidpunkt för behov av insats förelåg och avsåg således förfluten tid. Insatser Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Landstinget Länet Rådgivning och stöd (9 1 LSS) Personlig assistans (9 2 LSS) Ledsagarservice (9 3 LSS) Kontaktperson (9 4 LSS) Avlösarservice i hemmet (9 5 LSS) Korttidsvistelse (9 6 LSS) Korttidstillsyn (9 7 LSS) Boende i familjehem/ bostad med särskild service (9 8 LSS) Bostad med särskild service (9 9 LSS) Daglig verksamhet (9 10 LSS) Antal Laholms tre domar avser prövning av insats enligt LSS men anger inte några specificerade insatser. De domarna finns därför inte redovisade ovan under insatser.

12 10 Förfluten tid från domsdatum och kön på de sökande - 3 mån 4-6 mån 7-9 mån mån 1 år- Summa Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Landstinget Länet av berörda 31 personer fick vänta eller hade vid årsskiftet 2005/2006 fått vänta mindre än tre månader på verkställighet av domen. Ålder på de sökande -18 år årår år år år år år år Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Landstinget Länet

13 11 BESLUT OM AVSLAG TROTS BEHOV NATIONELL UPPFÖLJNING Socialstyrelsen har tillsammans med länsstyrelserna genomfört kartläggningar av antalet ej verkställda beslut, avslagsbeslut trots att behov av sökt bistånd/insats föreligger samt ej verkställda domar. Den senaste rapporten avsåg 2004 där jämförelser med 2001 och 2003 görs. Länsstyrelsens tidigare rapporter skiljer sig något från Socialstyrelsens, bl a avseende antalet avslagsbeslut trots behov där Socialstyrelsens anger samtliga sådana beslut under året medan Länsstyrelsens redovisar antalet avslagsbeslut där den enskilde inte erhållit sökt bistånd/insats vid angivet årsskifte. Nedan redovisas vissa uppgifter från Socialstyrelsens och länsstyrelsernas gemensamma nationella rapport, Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL 2004, samt Länsstyrelsens inhämtade uppgifter avseende Antal avslagsbeslut enligt 4 kap 1 SoL i Halland åren 2001, 2003, 2004 och helår Halland * 472 (298) 309 (103) 444 (163) 418 (131) * Inom parentes anges antalet avslagsbeslut där den enskilde inte erhållit sökt bistånd vid årsskiftena 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005 och 2005/2006. Antal avslagsbeslut enligt p LSS i Halland åren 2001, 2003, 2004 och helår Halland * 6 (6) 31 (18) 19 (7) 21 (17) * Inom parentes anges antalet avslagsbeslut där den enskilde inte erhållit sökt insats vid årsskiftena 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005 och 2005/2006. Antal avslagsbeslut enligt 4 kap 1 SoL och p LSS helår 4 kap 1 SoL *** p LSS *** Summa Kungsbacka * Varberg Falkenberg Halmstad ** Hylte Laholm Landstinget Länet * I Kungsbacka har både förvaltningen för handikappomsorg och förvaltningen för äldreomsorg besvarat enkäten. ** I Halmstad har både hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen besvarat enkäten.

14 12 Avslagsbeslut enligt 4 kap 1 SoL verkställighet Verkställda under 2005 Icke verkställda årsskiftet 2005/2006 **** Antal Kungsbacka * (23) 112 Varberg 0 0 (13) 0 Falkenberg 0 0 (0) 0 Halmstad ** (96) 309 Hylte 0 0 (1) 0 Laholm *** 0 0 (30) 0 Länet (163) 421 * I de 38 avslagsbeslut där inte behovet tillgodosetts vid årsskiftet 2005/2006 ingår tre avslagsbeslut som meddelats före ** I Halmstad har 36 personer avlidit innan de erhållit bedömt behövligt bistånd men finns redovisade bland dem som verkställts *** Laholms kommun har under 2005 inte gett avslag p g a resursbrist trots att behov föreligger utan gett för den enskilde gynnande bifallsbeslut. De besluten ingår tidigare i rapporten under redovisade bifallsbeslut som inte verkställts. **** Inom parentes uppgivna siffror avser årsskiftet 2005/2005. Samtliga avslagsbeslut avser särskilt boende. Länsstyrelsen konstaterade i sin rapport från december 2005 att antalet avslagsbeslut för länet visat en nedåtgående trend från årsskiftet 1999/2000 fram till årsskiftet 2004/2005 då en ökning skedde. Kungsbacka redovisade, med undantag för årsskiftet 2001/2002, en minskning av antalet avslagsbeslut trots behov som inte varit verkställda vid de olika årsskiftena men visar nu en ökning av antalet sådana beslut vid årsskiftet 2005/2006. Varberg och Halmstad redovisade en minskning fram till årsskiftet 2003/2004 för att ha ett ökat antal avslagsbeslut vid årsskiftet 2004/2005. Varberg har vid årsskiftet 2005/2006 inte något sådant beslut medan Halmstad minskat antalet marginellt mot föregående årsskifte. Falkenberg och Hylte har redovisat avslagsbeslut vid endast ett årsskifte, 2000/2001 respektive 2004/2005. I Laholm minskade antalet avslagsbeslut från första mätningen 1999/2000 och fram till och med 2001/2002 för att därefter öka. Laholm har visserligen inte redovisat något avslagsbeslut 2005 men däremot en kraftig ökning av antalet bifallsbeslut som inte var verkställda vid årsskiftet 2005/2006. Detta till följd av ändrade beslutsrutiner. Antalet icke verkställda bifallsbeslut visar att i Laholm fortsätter antalet personer som inte erhåller bistånd enligt behov att öka. Förfluten tid från beslutsdatum och kön på de sökande - 3 mån 4-6 mån 7-9 mån mån 1 år- Summa Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Länet Av totalt 421 personer med avslagsbeslut har 137 väntat mer än tre månader på att erhålla bedömt behövligt bistånd, något som Länsstyrelsen ser allvarligt på. I Kungsbacka finns tre personer som väntat mer än ett år, något som Länsstyrelsen under 2006 kommer att särskilt

15 13 följa upp och då orsaken till att den enskilde inte erhållit bistånd och vad kommunen gjort samt avser att göra för att kunna tillhandahålla biståndet. Ålder på de sökande -18 år årår år år år år år år Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Länet

16 14 Avslagsbeslut enligt p LSS verkställighet Verkställda under 2005 Icke verkställda årsskiftet 2005/2006 * Antal Kungsbacka 0 0 (0) 0 Varberg 0 9 (5) 9 Falkenberg 0 3 (2) 3 Halmstad 5 4 (0) 9 Hylte 0 0 (0) 0 Laholm 0 0 (0) 0 Landstinget 0 0 (0) 0 Länet 5 16 (7) 21 * Inom parentes uppgivna siffror avser årsskiftet 2004/2005. Länsstyrelsen kan på basis av uppgifterna i rapporten från december 2005 och nu insamlat underlag konstatera att vid årsskiftena 1999/ /2006 har antalet icke verkställda avslagsbeslut trots behov av insats varierat från sex till arton. Insatser Kungsbackberberstad Var- Falken- Halm- Hylte La- Lands- Länet holm tinget Rådgivning och stöd (9 1 LSS) Personlig assistans (9 2 LSS) Ledsagarservice (9 3 LSS) Kontaktperson (9 4 LSS) Avlösarservice i hemmet (9 5 LSS) Korttidsvistelse (9 6 LSS) Korttidstillsyn (9 7 LSS) Boende i familjehem/ bostad med särskild service (9 8 LSS) Bostad med särskild service (9 9 LSS) Daglig verksamhet (9 10 LSS) Antal Länsstyrelsen kunde i sin rapport från december 2005 konstatera att besluten i stor omfattning avsett bostad med särskild service och till viss del också kontaktperson. Under 2005 har, som

17 15 framgår ovan, också svårigheter förelegat att tillhandahålla daglig verksamhet, närmast i Halmstads kommun. Förfluten tid från beslutsdatum och kön på de sökande - 3 mån 4-6 mån 7-9 mån mån 1 år- Summa Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Landstinget Länet Antalet personer som väntat mer än tre månader på att erhålla bedömd behövlig insats var 16 av 21, något som Länsstyrelsen inte anser vara tillfredsställande. Ålder på de sökande -18 år årår år år år år år år Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Landstinget Länet

18 16 LÄNSSTYRELSENS KOMMENTARER Länsstyrelsen i Hallands län har i denna rapport redovisat uppgifter för 2005 och situationen vid årsskiftet 2005/2006 avseende verkställighet av för den enskilde gynnande beslut och domar samt avslagsbeslut på grund av resursbrist trots ett konstaterat behov av bistånd/insats. Granskningen baseras dels på ett individformulär som kommunen fyllt i och dels på Länsstyrelsens kontinuerliga uppföljningar av för den enskilde gynnande domar från förvaltningsdomstol. Länsstyrelsens granskning av gynnande bifallsbeslut och beslut om avslag trots att behov av bistånd/insats föreligger har inte inrymt någon granskning av ansvarig huvudmans aktivitet för att verkställa beslutet i varje enskilt fall. Länsstyrelsen kan i den delen därför inte uttala sig om huruvida tidsutdräkten i enskilda fall beror på otillräcklig aktivitet från ansvarig huvudmans sida. I 5 kap 6 och 8 SoL stadgas dels att socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor och personer med fysiska och psykiska funktionshinder och dels en kommunal planeringsskyldighet vad gäller insatserna för nämnda målgrupper. Huvudmannen för LSS-verksamheten har, enligt 15 LSS, en skyldighet att fortlöpande följa upp vilka som omfattas av LSS och vilka deras behov av stöd och service är samt att verka för att dessa personer får sina behov tillgodosedda. Huvudmannen är således skyldig att göra sig väl förtrogen med de äldres och funktionshindrades levnadsförhållanden och behov samt verka för att dessa behov tillgodoses. Planeringsskyldigheten bör fullgöras i form av en planering som utgår från behoven och inte resurserna. Länsstyrelsen konstaterar att det föreligger svårigheter för en del av länets kommuner vad gäller att kunna tillhandahålla den enskilde det bistånd/den insats denne befunnits ha rätt till. Enligt Länsstyrelsens mening har det i alltför många fall förflutit alltför lång tid innan insatser kommit den enskilde till del. Tidsutdräkten framstår när det gäller bifallsbeslut och avslagsbeslut trots behov som oacceptabel i många fall mot bakgrund av att det rör sig om insatser som den enskilde tillerkänts genom gynnande beslut alternativt bedömts vara berättigad till trots meddelat avslagsbeslut. Störst svårigheter synes föreligga vad gäller att tillhandahålla den enskilde särskilt boende, bostad med särskild service och kontaktperson. Länsstyrelsen anser det vara viktigt att kommunerna snarast erbjuder insats enligt beslut men att viss tid kan behövas för att kunna tillhandahålla insatsen. Det är som inledningsvis framgår Länsstyrelsens uppfattning att tre månader får anses vara skäligt rådrum för att tillhandahålla bostad i normalfallet medan andra insatser torde kunna förverkligas tidigare och kommunen likväl få anses ha haft skäligt rådrum för att tillhandahålla dessa. Socialstyrelsen har exempelvis i skriften Trots mot omsorgslagen uttalat att insatserna rådgivning och annat personligt stöd, kontaktperson, daglig verksamhet och korttidsvistelse bör kunna verkställas inom en månad. För den enskilde är det troligen tämligen ointressant varför verkställigheten dröjer. Det viktiga torde vara att insatsen förverkligas. Nuvarande regelverk ger inga möjligheter för den enskilde att konkret utverka sin rätt när verkställigheten av beslut dröjer. I proposition 2005/06:115 föreslår dock regeringen nya bestämmelser i SoL med giltighet från och med den 1 juli 2006 om en rapporteringsskyldighet för socialnämnden av ej verkställda gynnande beslut enligt den

19 17 lagen till länsstyrelsen, de kommunala revisorerna och fullmäktige samt att en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 SoL som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden skall åläggas att betala en särskild avgift på lägst tiotusen och högst en miljon kronor. Vad gäller domar om rätt till bistånd enligt 4 kap 1 SoL och insats enligt 9 LSS har länsstyrelsen möjlighet att hos länsrätten ansöka om särskild avgift om kommunen underlåter att utan oskäligt dröjsmål fullgöra vad som ålagts kommunen i en sådan dom. När det gäller sådana domar kommer Länsstyrelsen, mot bakgrund av bestämmelsen om särskild avgift, också fortsatt att i särskild ordning följa upp verkställigheten i varje enskilt fall. Länsstyrelsen förutsätter att kommunerna avsätter erforderliga resurser och vidtar behövliga åtgärder för att framdeles utan längre tidsutdräkt kunna verkställa för den enskilde gynnande beslut och domar samt kunna tillhandahålla den enskilde de insatser han, trots avslagsbeslut, bedömts vara i behov av. Länsstyrelsen avser även fortsättningsvis att följa kommunernas verkställighet av domar och beslut samt planeringen för att möta föreliggande behov av insatser inom äldre- och handikappomsorgen.

20 Bilaga 5 Utdrag ur Länsstyrelsens rapport om rättssäkerhet inom äldre- och handikappomsorgen avseende situationen i Hallands län från årsskiftet 1999/2000 till och med 2004/2005 VERKSTÄLLIGHET AV BIFALLSBESLUT Antal bifallsbeslut enligt 4 kap 1 SoL som ej verkställts 1999/ / / / / /2005 Kungsbacka* Varberg Falkenberg Halmstad** Hylte Laholm Landstinget Länet * I Kungsbacka har både förvaltningen för handikappomsorg och förvaltningen för äldreomsorg besvarat enkäten. ** I Halmstad har både hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen besvarat enkäten. Antal bifallsbeslut enligt p LSS som ej verkställts 1999/ / / / / /2005 Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Landstinget Länet

21 VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR Antal domar enligt 4 kap 1 SoL som ej verkställts 1999/ / / / / /2005 Kungsbacka* Varberg Falkenberg Halmstad** Hylte Laholm Landstinget Länet * I Kungsbacka har både förvaltningen för handikappomsorg och förvaltningen för äldreomsorg besvarat enkäten. ** I Halmstad har både hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen besvarat enkäten. Antal domar enligt p LSS som ej verkställts 1999/2000* 2000/ / / / /2005 Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Landstinget Länet ** 17*** 8 6 * Avser ej verkställda domar ** Sju domar som avser nio insatser *** 17 domar som avser 19 insatser

22 BESLUT OM AVSLAG TROTS BEHOV Antal avslagsbeslut enligt 4 kap 1 SoL vid årsskifte 1999/ / / / / /2005 Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Landstinget Länet * I Kungsbacka har både förvaltningen för handikappomsorg och förvaltningen för äldreomsorg besvarat enkäten. ** I Halmstad har både hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen besvarat enkäten. Antal avslagsbeslut enligt p LSS vid årsskifte 1999/ / / / / /2005 Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Landstinget Länet

23 LÄNSSTYRELSEN HALLAND Sociala enheten Bilaga 1 Ej verkställt BESLUT den 31 december 2005 Avser äldre person eller person med funktionshinder Anvisningar Enkäten avser beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL eller beslut om insats enligt 9 LSS som inte var verkställt den 31 december Redovisa endast ett ej verkställt beslut på varje blankett. Redovisa varje beslut om bistånd eller insats som inte var verkställt den 31 december 2005, även om det finns en näraliggande fastställd tidpunkt för verkställighet. Redovisa även beslut som endast delvis är verkställda. Tips: Fyll i uppgifterna om kommunen nedan, kopiera därefter enkäten i önskat antal. Kommun Kommundel/stadsdel Kontaktperson Telefon E-post 1. Beslutet Uppgifterna skall avse endast ett beslut! Datum för beslutet: År Mån Dag 2. Person som beslutet avser Obs! det är viktigt att samtliga rutor fylls i. Personnummer År Mån Dag Kön kvinna man 1.(2)

24 3. Ej verkställt beslut om bistånd/insats Avser det ej verkställda beslutet bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS? Bistånd enligt 4 kap. 1 SoL Insats enligt 9 LSS Ange ej verkställt beslut om bistånd: Flera svarsalternativ är möjliga! Permanent boende i särskild boendeform/ bostad med särskild service Korttidsboende i särskild boendeform Hjälp i hemmet Dagverksamhet Annat ange vad Ange ej verkställt beslut om insats: Flera svarsalternativ är möjliga! Rådgivning och annat personligt stöd Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för barn över 12 år Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet 4. Erbjuden insats Har den enskilde fått erbjudande i enlighet med beslutet? Ja, men den enskilde har tackat nej. Nej Ifylld enkät ska vara inkommen till länsstyrelsen senast 10 januari Adress: Länsstyrelsen Halland, Sociala enheten, HALMSTAD Tack för att ni besvarat enkäten! 2.(2)

25 LÄNSSTYRELSEN HALLAND Sociala enheten Bilaga 2 Ej verkställd DOM den 31 december 2005 Avser äldre person eller person med funktionshinder Anvisningar Enkäten avser dom gällande bistånd enligt 4 kap. 1 SoL eller dom gällande insats enligt 9 LSS som inte var verkställd den 31 december Redovisa endast en dom på varje blankett. Redovisa varje dom avseende bistånd eller insats som inte var verkställd den 31 december 2005, även om det finns en näraliggande fastställd tidpunkt för verkställighet. Redovisa även dom som endast delvis är verkställd. Tips: Fyll i uppgifterna om kommunen nedan, kopiera därefter enkäten i önskat antal. Kommun Kommundel/stadsdel Kontaktperson Telefon E-post 1. Domen Uppgifterna skall avse endast en dom! Datum för domen: År Mån Dag 2. Person som domen avser Obs! det är viktigt att samtliga rutor fylls i. Personnummer År Mån Dag Kön kvinna man. 1.(2)

26 3. Ej verkställd dom Avser den ej verkställda domen bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS? Bistånd enligt 4 kap. 1 SoL Insats enligt 9 LSS Ange ej verkställd dom avseende bistånd: Flera svarsalternativ är möjliga! Permanent boende i särskild boendeform/ bostad med särskild service Korttidsboende i särskild boendeform Hjälp i hemmet Dagverksamhet Annat ange vad Ange ej verkställd dom avseende insats: Flera svarsalternativ är möjliga! Rådgivning och annat personligt stöd Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för barn över 12 år Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet Ifylld enkät ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 10 januari Adress: Länsstyrelsen Halland, sociala enheten, HALMSTAD Tack för att ni besvarat enkäten!. 2.(2)

27 LÄNSSTYRELSEN HALLAND Sociala enheten Bilaga 3 AVSLAGSBESLUT trots bedömt behov under år 2005 Avser äldre person eller person med funktionshinder Anvisningar Enkäten avser beslut under hela år 2005, enligt 4 kap. 1 SoL eller 9 LSS, där avslag givits trots att behov har bedömts föreligga då beslutet fattades. Redovisa endast ett avslagsbeslut på varje blankett. Redovisa även avslagsbeslut som senare har överklagats eller där sökta bistånd/insatser senare har helt eller delvis beviljats. Tips: Fyll i uppgifterna om kommunen nedan, kopiera därefter enkäten i önskat antal. Kommun Kommundel/stadsdel Kontaktperson Telefon E-post 1. Avslagsbeslutet Uppgifterna skall avse endast ett beslut! Datum för avslagsbeslutet: År Mån Dag 2. Person som beslutet avser Obs! det är viktigt att samtliga rutor fylls i. Personnummer År Mån Dag Kön kvinna man 1.(2)

28 3. Avslagsbeslut trots bedömt behov, gällande bistånd eller insats Avser avslagsbeslutet bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS? Bistånd enligt 4 kap. 1 SoL Insats enligt 9 LSS Ange det sökta bistånd som avslagits: Flera svarsalternativ är möjliga! Permanent boende i särskild boendeform/ bostad med särskild service Korttidsboende i särskild boendeform Hjälp i hemmet Dagverksamhet Annat ange vad Ange den sökta insats som avslagits: Flera svarsalternativ är möjliga! Rådgivning och annat personligt stöd Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för barn över 12 år Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet 4. Bifallsbeslut och verkställighet av bistånd/insats efter avslagsbeslut Har biståndet/insatsen efter avslagsbeslutet beviljats och verkställts? Ja Ange datum för verkställighet År Mån Dag Nej Ifylld enkät ska vara inkommen till länsstyrelsen senast 10 januari Adress: Länsstyrelsen Halland, sociala enheten, HALMSTAD Tack för att ni besvarat enkäten! 2.(2)

29 LÄNSSTYRELSEN HALLAND Sociala enheten Bilaga 4 AVSLAGSBESLUT trots bedömt behov före år 2005 och bistånd/insats fortfarande ej utgår Avser äldre person eller person med funktionshinder Anvisningar Enkäten avser beslut före år 2005, enligt 4 kap. 1 SoL eller 9 LSS, där avslag givits trots att behov har bedömts föreligga då beslutet fattades. Redovisa endast ett avslagsbeslut på varje blankett. Redovisa även avslagsbeslut som senare har överklagats eller där sökta bistånd/insatser senare har helt eller delvis beviljats. Tips: Fyll i uppgifterna om kommunen nedan, kopiera därefter enkäten i önskat antal. Kommun Kommundel/stadsdel Kontaktperson Telefon E-post 1. Avslagsbeslutet Uppgifterna skall avse endast ett beslut! Datum för avslagsbeslutet: År Mån Dag 2. Person som beslutet avser Obs! det är viktigt att samtliga rutor fylls i. Personnummer År Mån Dag Kön kvinna man 1.(2)

30 3. Avslagsbeslut trots bedömt behov, gällande bistånd eller insats Avser avslagsbeslutet bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS? Bistånd enligt 4 kap. 1 SoL Insats enligt 9 LSS Ange det sökta bistånd som avslagits: Flera svarsalternativ är möjliga! Permanent boende i särskild boendeform/ bostad med särskild service Korttidsboende i särskild boendeform Hjälp i hemmet Dagverksamhet Annat ange vad Ange den sökta insats som avslagits: Flera svarsalternativ är möjliga! Rådgivning och annat personligt stöd Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för barn över 12 år Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet Ifylld enkät ska vara inkommen till länsstyrelsen senast 10 januari Adress: Länsstyrelsen Halland, sociala enheten, HALMSTAD Tack för att ni besvarat enkäten! 2.(2)

31 LÄNSSTYRELSEN HALLAND Sociala enheten Bilaga 4 AVSLAGSBESLUT trots bedömt behov före år 2005 och bistånd/insats fortfarande ej utgår Avser äldre person eller person med funktionshinder Anvisningar Enkäten avser beslut före år 2005, enligt 4 kap. 1 SoL eller 9 LSS, där avslag givits trots att behov har bedömts föreligga då beslutet fattades. Redovisa endast ett avslagsbeslut på varje blankett. Redovisa även avslagsbeslut som senare har överklagats eller där sökta bistånd/insatser senare har helt eller delvis beviljats. Tips: Fyll i uppgifterna om kommunen nedan, kopiera därefter enkäten i önskat antal. Kommun Kommundel/stadsdel Kontaktperson Telefon E-post 1. Avslagsbeslutet Uppgifterna skall avse endast ett beslut! Datum för avslagsbeslutet: År Mån Dag 2. Person som beslutet avser Obs! det är viktigt att samtliga rutor fylls i. Personnummer År Mån Dag Kön kvinna man 1.(2)

32 3. Avslagsbeslut trots bedömt behov, gällande bistånd eller insats Avser avslagsbeslutet bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS? Bistånd enligt 4 kap. 1 SoL Insats enligt 9 LSS Ange det sökta bistånd som avslagits: Flera svarsalternativ är möjliga! Permanent boende i särskild boendeform/ bostad med särskild service Korttidsboende i särskild boendeform Hjälp i hemmet Dagverksamhet Annat ange vad Ange den sökta insats som avslagits: Flera svarsalternativ är möjliga! Rådgivning och annat personligt stöd Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för barn över 12 år Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet Ifylld enkät ska vara inkommen till länsstyrelsen senast 10 januari Adress: Länsstyrelsen Halland, sociala enheten, HALMSTAD Tack för att ni besvarat enkäten! 2.(2)

33 Länsstyrelsen Halland Sociala enheten Meddelande 2006:12 ISSN ISRN LSTY-N-M--2006/12-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri, Halmstad, 2006

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2002 2003:14 När får jag mitt bistånd? (III) - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2001. Meddelande 2002:13 När får jag mitt bistånd? (II) - Ej verkställda domar och beslut

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2003

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2003 RAPPORT 2004 : 27 Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2003 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN FÖRORD Samhällsbyggnadsenheten 2004-11-19 701-15231-03

Läs mer

INFORMATION från sociala avdelningen

INFORMATION från sociala avdelningen INFORMATION från sociala avdelningen Extranummer Maj 2004 Ansvarig utgivare: Iris Dovrén Råsbrant Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Länsstyrelsen har undersökt om kommunerna

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar

Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december 2005 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ.nr. 2006:35 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning av enkätsvaren 3 Behov

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov MEDDELANDE NR 2003:27 Titel Författare Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Iris Dovrén-Råsbrant Beställningsadress

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2000. Meddelande 2001:24 När får jag mitt bistånd? - Ej verkställda domar och beslut enligt

Läs mer

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut

Läs mer

Sociala enheten Rapport 2004:13. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten Rapport 2004:13. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten Rapport 2004:13 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov,

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004

Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004 Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004 LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Samhällsbyggnadsenheten 2004 Nr 16 Samhällsbyggnadsenheten 2004-08-06 701-11038-02

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg

Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Rapport 2005:13 Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Länsstyrelsen Gävleborg Rapport 2005:13 Innehåll Förord 3

Läs mer

RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2004-09-07 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-22828-2003

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se. Där finns även kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse.

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se. Där finns även kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse. Ej verkställda beslut och domar enligt SoL och LSS 2008 Samtliga länsstyrelser har lämnat underlag till rapporten som sammanställts av en arbetsgrupp bestående av socialkonsulenterna Heléne Backman Carlsson

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer RAPPORT 2006 : 4 Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2004 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN FÖRORD Samhällsbyggnadsenheten Förord Länsstyrelserna och

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2002:10 Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2002-04-08 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-17279-2001

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2010 KLAGANDE Sigtuna kommun Ombud: AA KommunLex AB Box 3194 103 63 Stockholm MOTPART Socialstyrelsen 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2003-08-13 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-623-2003

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen

Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen RAPPORT 2004:11 Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen Sociala enheten 2004-09-07 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-22732-2003 FÖRORD Länsstyrelsen

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt 6 f socialtjänstlagen

Ej verkställda beslut och domar enligt 6 f socialtjänstlagen RAPPORT 2001:6 Ej verkställda beslut och domar enligt 6 f socialtjänstlagen Sociala enheten 2001-05-14 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 502-997-2001 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev för

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT: 2005:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2005-06-23 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18560-2004

Läs mer

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Karlsson 2017-05-15 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten över ej verkställda

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 2016-07-29 1 (6) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Arbets- och företagsnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6

Läs mer

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten 2015-10-28 1 (5) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6 f-h SoL och 28 f-g LSS av ej verkställda

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004

LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004 LSSdomar 2003 LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004 Utgiven av: Förord Som ett led i tillsynen över

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning,

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun Box 304 733 25 Sala MOTPART AA God man: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 mars 2009 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun Ombud: Advokaten Ylva Brämberg Stora Södergatan 8 C 222 23 Lund MOTPART Länsstyrelsen i

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2010 KLAGANDE AA Gode män: BB och CC Bergsrundan 5 151 57 Södertälje MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys 1 Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en kommun inte kan förpliktas att betala för en ledsagares kostnader för resor, inträden

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datu Diarienuer Marie Öberg 2015-02-25 OSN-2015-0092 Osorgsnänden Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut jl SoL och LSS Förslag till beslut Osorgsförvaltningen

Läs mer

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Promemoria 2017-12-20 S2017/07480/FST Socialdepartementet Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sammanfattning... 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige 2upealue ÄLDRENÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 20 15-1 1-19 ALN-2015-0119.30 Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande?

Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? PM 2017-08-30 Vårt dnr: 1 (6) Avdelningen för juridik Mia Hemmestad Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? Allmänt om ansvaret för sociala insatser Migrationsverket ansvarar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Lidköpings kommun 531 88 Lidköping MOTPART AA God man: BB Ombud: Advokat Mathias Blomberg

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Handläggning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen

Handläggning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen Handläggning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen Publiceringsdatum 2008-07-16 Granskningsperiod År 2006-2008 Diarienummer 2008-052919 Kontaktpersoner: Louise Wennerström 08-785 41 69 louise.wennerstrom@ab.lst.se

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Bengt Ehlin 2016-04-21 SCN-2016-0158 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LSS - en rättighetslag med insatser för funktionshindrade Uppdaterad 2007-04-02

LSS - en rättighetslag med insatser för funktionshindrade Uppdaterad 2007-04-02 LSS - en rättighetslag med insatser för funktionshindrade Uppdaterad 2007-04-02 Allmänt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som skall tillförsäkra personer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 12 november 2013 KLAGANDE AA MOTPART Sociala omsorgsnämnden i Borås kommun 501 80 Borås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

Rätten till ledsagning

Rätten till ledsagning Södermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 891-2014-1.2.1. Sida 1 (6) 2014-11-20 Handläggare Anja Schulstad Telefon: 08-508 13 156 Lina Hedlund Telefon: 08-508 12 382 Till Södermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Bodens kommun 961 86 Boden MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 15

Läs mer