Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004"

Transkript

1 Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004 LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Samhällsbyggnadsenheten 2004 Nr 16

2 Samhällsbyggnadsenheten Förord Länsstyrelsen och Socialstyrelsen har enligt 13 kap 1 och 2 Socialtjänstlagen och enligt 25 och 26 Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade ett gemensamt ansvar för tillsynen över socialtjänsten i länet och landet. Tillsynens syfte är att bevaka den enskildes rättssäkerhet och laglighet i verksamheten men även att uppnå en likvärdig verksamhet över landet. Länsstyrelsen och Socialstyrelsen genomför under åren 2001 till 2004 ett gemensamt nationellt projekt för att utveckla och förbättra tillsynen av kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder. Målet är bland annat att kommuner ska kunna använda resultatet av tillsynen som stöd i sin verksamhetsutveckling. Länsstyrelsen i Västmanland har som ett led i detta nationella projekt genomfört en fördjupad verksamhetstillsyn av socialtjänsten i Köpings kommun. Tillsynen omfattar kommunernas planering och uppbyggnad av verksamheter, handläggarnas arbete med enskilda individer samt kvalitet och innehåll i verksamheter för boende och sysselsättning. Tillsynen påbörjades år 2002 och det kan därmed finnas uppgifter i rapporten som inte längre helt överensstämmer med hur det faktiskt ser ut idag. Trots detta ger tillsynen ett användbart underlag och en bild av hur Köpings kommun lever upp till sitt ansvar för målgruppen på olika områden utifrån gällande lagstiftning. Tillsynen har genomförts och sammanställts i denna rapport av socialkonsulenterna Kirsi Kirpislidis och Katarina Pihl. Kirsi Kirpislidis Katarina Pihl C:\Documents and Settings\guto\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\Förord kommunrapport.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax VÄSTERÅS V. Ringvägen

3 Samhällsbyggnadsenheten Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 2 2 Syfte 2 3 Metod och urval 2 4 Genomförande 3 5 Definitioner 3 6 Personerna som berörs Fördelningen av antalet personer med ej verkställda domar och beslut 4 6,2 Fördelningen i länet av funktionshinder Fördelning i länet av ej verkställda insatser, kön och ålder 5 7 Fördelning av ej verkställda domar Fördelningen av ej verkställda domar åren Fördelning av ej verkställda beslut i länet Fördelningen av ej verkställda beslut i länet per insats Fördelningen av ej verkställda beslut åren Orsaker till ej verkställda domar och beslut Fördelning av orsaker till ej verkställda domar och beslut Orsaker till att kommuner och landsting ej kan tillhandahålla insatsen 9 10 Situationen i kommuner och landsting Arboga Fagersta Hallstahammar Heby Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Landstinget 19 Bilagor Enkäter 1-5 Postadress Besöksadress Telefon Telefax VÄSTERÅS V. Ringvägen

4 2 1 Bakgrund Länsstyrelsen i Västmanland har sedan årsskiftet 1999/2000 årligen genomfört en kartläggning av antalet ej verkställda domar, beslut, och avslagsbeslut trots behov i länet. Anledningen är att rättssäkerheten för människor med olika former av funktionshinder äventyras så länge kommuner och landsting underlåter att tillhandahålla de insatser som de har rätt till. Lagstiftningen har delvis anpassats till den rådande situationen. Den 1 juli 2002 ersattes Länsstyrelsernas möjlighet att vitesförlägga med en sanktionsavgift. En kommun eller ett landsting som underlåter att utan skäligt dröjsmål tillhandahålla av domstol beslutad insats enligt 9 LSS eller bistånd enligt 4 kap 1 SoL kan av domstol åläggas en särskild avgift. Regeringen har vidare tillsatt en utredning Utredningen om verkställighet av vissa gynnande kommunala beslut. Uppdraget är att undersöka hur det kommer sig att kommuner och landsting inte verkställer sina egna gynnande beslut. Utredaren ska sedan föreslå åtgärder som kan bidra till en bättre rättssäkerhet för enskilda personer. 2 Syfte Syftet med uppföljningen är att redovisa antalet och utvecklingen av ej verkställda domar och beslut samt avslagsbeslut trots bedömt behov enligt 9 LSS och 4 kap 1 SoL i länets kommuner och landsting. Följande frågeställningar är aktuella: Hur många ej verkställda domar, beslut och avslagsbeslut trots behov finns den 1 januari 2004 Vilka insatser avser ej verkställda domar och beslut samt avslagsbeslut trots behov. Vad är anledningen till avslagsbeslut trots behov och till att domar och beslut ej är verkställda. Vilka funktionshinder har de personer som inte får tillgång till beviljade insatser och hur ser fördelningen ut med avseende på ålder och kön. Finns datum angivet för planerad verkställighet av ej verkställda domar eller beslut och har andra insatser erbjudits i avvaktan på verkställighet. Hur ser utvecklingen ut över tid avseende ej verkställda domar och beslut samt avslagsbeslut trots behov i länets kommuner och landsting. 3 Metod och urval Kartläggningen är en kvantitativ undersökning som baseras på information från länets samtliga kommuner och landsting. Den avser beslut om insatser enligt 9 LSS och bistånd enligt 4 kap 1 SoL. Informationen har inhämtats via fem enkäter som avser förekomsten av ej verkställda domar den 1 januari 2004, ej verkställda beslut den 1 januari 2004, avslagsbeslut trots bedömt behov den 1 januari 2004, funktionshinder och anledning till att beslut inte verkställts.

5 3 I de fall ett avslagsbeslut har överklagats och personen fått en dom redovisas endast domen. I de fall där den enskilde har tackat nej på grund av att bostaden inte är fullvärdig räknas det i materialet som att kommunen inte kan tillhandahålla insatsen på grund av resursbrist. I det fåtal fall där det inte framgår anledning redovisas det som att kommun eller landsting inte kan tillhandahålla på grund av annan orsak. De av landstingets beslut som redovisas som flera utifrån att stöd ges av flera personalkategorier har i materialet räknas som ett beslut. 4 Genomförande Information om antalet avslagsbeslut trots bedömt behov, ej verkställda domar och beslut per den 1 januari 2004 har inhämtats från länets alla kommuner och Västmanlands läns landsting. Informationen har lämnats via enkäter som skickats ut under december Svaren inkom under perioden februari- mars 2004 och har sammanställts i denna rapport. 5 Definitioner I rapporten definieras omsorg om personer med funktionshinder som verksamhet för alla personer med beslut enligt 9 LSS och personer med funktionshinder som är yngre än 65 år med beslut enligt 4 kap.1 SoL. Definitionen på planerad verkställighet i rapporten är att det finns ett datum angivet för när verkställighet av insats kommer att ske. Insatser enligt 4 kap.1 SoL som kommunen svarar för är bland annat hjälp i hemmet och bostad med särskild service. Insatser enligt 9 LSS som kommunen svarar för är personlig assistans enligt 9 p.2 LSS, ledsagarservice enligt 9 p.3 LSS, kontaktperson enligt 9 p.4 LSS, avlösarservice i hemmet enligt 9 p.5 LSS, korttidsvistelse utanför hemmet enligt 9 p.6 LSS, korttidstillsyn för skolungdom enligt 9 p.7 LSS, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 p.8 LSS, bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad enligt 9 p.9 enligt LSS och daglig verksamhet enligt 9 p.10 LSS. Insatser som landstinget svarar för är beslut om rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 p.1 LSS. De funktionshinder som inräknas i de olika personkretsarna för LSS är personkrets 1, personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd. I gruppen autismliknande tillstånd ingår bland annat Aspergers syndrom. Personkrets 2, personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personkrets 3, personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, är stora, förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd eller service.

6 4 6. Personerna som berörs. 6.1 Fördelningen av antalet personer med ej verkställda domar och beslut Kön/ Ålder 0-17 år år 65 år - äldre Totalt Kvinnor/flickor Män/pojkar 25 91* 7 123* Totalt * * *inklusive ej verkställda domar. De personer i länet som berörs av ej verkställda domar och beslut är totalt 206 personer. Av dessa har14 personer flera beslut varav 3 personer med ej verkställda beslut hos både kommun och landsting och 11 personer med flera ej verkställda beslut hos kommunen. Fördelningen av ålder och kön visar att andelen ej verkställda domar, beslut och avslagsbeslut avser 81,6 % vuxna varav 58,3 % män och 41,7 % kvinnor samt 18,4 % barn varav 65,8 % pojkar och 34,2 % flickor. 6.2 Fördelningen i länet av funktionshinder Myndighet/ funktionshinder Landsting Kommuner Totalt Utvecklingsstörning 58 83* 141* Autism Aspergers syndrom Hjärnskada Fysiskt Psykiskt ADHD Totalt * 206* *inkluderar domar med beviljade insatser. Av de personer som berörs av ej verkställda domar och beslut framgår i samtliga fall personens funktionshinder. Inom såväl landsting som kommuner är det främst personer med utvecklingsstörning som berörs. Fördelningen av funktionshinder är utvecklingsstörning 68,4 %, autism 11,7 %, Aspergers syndrom 8,7 %, hjärnskada 5,8 %, fysiska funktionshinder 3,9 %, psykiska funktionshinder 1 % och ADHD 0,5 %. Av berörda personer tillhör 88,8 % personkrets 1, 5,8 % tillhör personkrets 2 och 5,4 % personkrets Fördelning i länet av ej verkställda insatser, kön och ålder

7 5 Insats / ålder 0-17 år män - kvinnor år män - kvinnor 65 år och äldre män - kvinnor Totalt män - kvinnor * * * * - 4 totalt * * - 91 Totalt * * *inkluderar domar med beviljade insatser. Det totala antalet insatser som avses i ej verkställda domar och beslut i länet är 222. Fördelningen är 2 domar om 3 insatser och 219 beslut. Fördelning i länet av ej verkställda insatser, kön och ålder visar att de personer som berörs är 17,2 % barn och ungdomar i åldern 0-17 år, 76 % % vuxna personer och 6,8 % äldre personer som är 65 år och äldre. Det är 47,5 % män och 11,3 % pojkar samt 35,3 kvinnor och 5,9 % flickor. 7. Fördelning av ej verkställda domar. 7.1 Fördelningen av ej verkställda domar åren Kommun/ Landsting Domar Domar Domar Domar Domar Arboga Fagersta Hallstahammar 1 Heby Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Landstinget Totalt Antalet meddelade domar under år 2003 Länsrätten i Västmanland har under 2003 meddelat fyra domar om bifall till överklagat beslut enligt 9 LSS. De kommuner som berörs är Västerås Stad med tre domar och Sala med en dom. De insatser som avses i Västerås Stad är en dom om personlig assistans, en dom om daglig verksamhet och en dom om bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet. I Sala kommun avses en dom om personlig assistans. Domar som inte är verkställda den 1 januari 2004 Två domar om bifall till bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet samt bostad med särskild service för vuxna enligt 9 LSS i Västerås kommun är inte verkställ-

8 6 da. Domarna avser två män. Domen om bostad med särskild service och daglig verksamhet meddelades den 14 mars Den planeras bli verkställd i mars Därutöver har inrapporterats en dom om bostad med särskild service för vuxna. Domen meddelades den 2 februari Den planeras bli verkställd i september Ansökan om särskild avgift Länsstyrelsen har den 18 november 2003 ansökt hos Länsrätten om särskild avgift för en person. Ansökan avser dom meddelad i mars Orsaken är att kommunens dröjsmål med att tillhandahålla insatserna är oskälig då domen inte förväntas bli verkställd förrän inom ett år. Länsstyrelsens kommentarer Det finns i länet två domar som inte är verkställda den 1 januari Orsaken till att domarna inte har verkställts omgående är att Västerås kommun inte har kunnat tillhandahålla insatserna. Personerna som berörs har fått vänta i mer än ett år respektive mer än två år på att få tillgång till de insatser som de enligt domstols dom har rätt till. Länsstyrelsens bedömning är att de har fått vänta oskäligt lång tid på de insatser som de har rätt till. Länsstyrelsen ser dock positivt på att antalet ej verkställda domar i länet fortsätter att minska. Minskningen detta år är 50 % jämfört med 2003 vilket är mycket positivt. 8. Fördelning av ej verkställda beslut i länet. 8.1 Fördelningen av ej verkställda beslut i länet per insats 9:1 9:3 9:4 9:6 9:8 9:9 9:10 totalt Arboga Fagersta Hallstahammar Heby Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Landsting Totalt 72 (94) 4 (13) 75 (60) 12(14) 1 (2) 41 (31) 14 (11) 219 Siffrorna för 2003 anges inom parantes. De insatser som avses i ej verkställda beslut är kontaktperson (9:4) med 34,2 %, rådgivning och annat personligt stöd (9:1) med 32,9 % och bostad med särskild service för vuxna (9:9) med 18,7 %. Därutöver insatserna daglig verksamhet (9:10) med 6,4 %, korttidsvistelse utanför hemmet (9:6) med 5,5 %, ledsagarservice (9:3) med 1,8 % och familjehem eller bostad med särskild service för barn (9:8) med 0,5 %. Fördelningen av antalet beslut är landstinget 32,9 % %, Västerås 31,1 %, Köping 9,1 %, Surahammar 5,5 %, Arboga 4,6 %,

9 7 Kungsör och Norberg med vardera 4,1 %, Hallstahammar 3,2 %, Sala 2,3 %, Fagersta 1,8 %, Heby 0,9 % och Skinnskatteberg 0,4 %. 8.2 Fördelningen av ej verkställda beslut åren Kommun / Landsting Beslut 2004 Totalt 2003 Totalt 2002 Totalt 2001 Arboga Fagersta Hallstahammar Heby Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Landstinget Totalt Det totala antalet ej verkställda beslut i länets kommuner och landsting är vid uppföljningen 219 beslut enligt 9 LSS. Det finns inga avslagsbeslut trots bedömt behov enligt 9 LSS inte heller ej verkställda beslut eller avslagsbeslut trots behov enligt 4 kap.1 SoL. Länsstyrelsens kommentarer De insatser som ej verkställda beslut i huvudsak avser är kontaktperson, rådgivning och annat personligt stöd och bostad med särskild service för vuxna. De insatser som har ökat är bostad med särskild service för vuxna med 24,4 %, daglig verksamhet med 21,4 % och kontaktperson med 20 %. Insatser som har minskat är ledsagarservice med 69,3 %, familjehem eller bostad med särskild service för barn med 50 %, korttidsvistelse utanför hemmet med 28,6 % och rådgivning och annat personligt stöd med 23,5 %. Det finns ej verkställda beslut i alla länets kommuner och inom landstinget. Störst andel ej verkställda beslut med avseende på det totala antalet har landstinget och Västerås. Vid en jämförelse mot det totala antalet fattade beslut inom respektive kommun eller landstinget skulle dock siffrorna kunna ge en annorlunda bild. Då denna information inte finns tillgänglig för alla kommuner och landstinget redovisas den under aktuell situation för de kommuner som lämnat sådan information. Det totala antalet ej verkställda beslut i länet fortsätter att minska. Minskningen mellan åren 2003 och 2004 är 6,1 %. Utvecklingen i länet är alltså positiv men trots detta är den inte tillräcklig. Situationen kan inte anses vara godtagbar förrän i princip alla beslut verkställs omgående eller i vart fall inom tre månader utom möjligen i de fall där behoven och omständigheterna är mycket speciella. 9. Orsaker till ej verkställda domar och beslut.

10 8 Det finns flera olika orsaker till att kommuner och landsting inte kan verkställa sina egna domar och beslut. Fördelningen av orsaker till ej verkställda beslut visar att den vanligaste orsaken är att kommuner och landsting inte kan tillhandahålla insatsen 62,6 %, annan anledning 10,8 % och att personen tackat nej 26,6 %. Inom kommunerna är den största orsaken att kommunerna inte kan tillhandahålla aktuell insats med 80 %. Inom landstinget är den största orsaken annan anledning med 65,3 %. 9.1 Fördelningen av orsaker till ej verkställda domar och beslut Orsak Kan ej tillhandahållledning Tackat nej Annan an- totalt Arboga 9 (9) 1 (2) 0 (0) 10 Fagersta 2 (8) 1 (0) 1 (1) 4 Hallstahammar 2 (1) 2 (0) 3 (1) 7 Heby 1 (0) 0 (0) 1 (0) 2 Kungsör 8 (3) 1 (0) 0 (0) 9 Köping 16 (15) 2 (1) 2 (2) 20 Norberg 6 (2) 2 (0) 1 (0) 9 Sala 5 (2) 0 (1) 0 (0) 5 Skinnskatteberg 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 Surahammar 9 (14) 3 (3) 0 (0) 12 Västerås 62* (53) 6 (8) 3 (14) 71 Landsting 19 (34) 6 (10) 47 (50) 72 Totalt 139* (141) 24 (25) 59 (68) 222* * inkluderar domar om beviljade insatser. Siffrorna för år 2003 anges inom parantes. De orsaker som anges under annan anledning i kommunerna är att personen ifråga är inlagd på sjukhus, varit bortrest, provar kontaktperson, valt att flytta till eget boende men nu åter är aktuell med ansökan, blev beviljad boende för vuxna innan personen hade åldern inne och att verksamheten har svårigheter att få tag på personal som accepteras av personen. De orsaker som anges inom landstinget är att behov ej har funnits, bristande rutiner d v s att personal inte kände till beslutet, att verksamheten avvaktar bedömning från psykiatrin och att personen haft insatsen verkställd men att frågan om behov behöver utredas. 9.2 Orsaker till att kommuner och landsting ej kan tillhandahålla insatsen Bostad Plats Personal Person Annan

11 9 saknas saknas saknas saknas orsak Arboga Fagersta Hallstahammar Heby Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås 26* 14* Landstinget totalt 33* 17* * inkluderar domar om beviljade insatser. Orsakerna till att kommunerna inte kan tillhandahålla adekvata insatser är i första hand bristen på lämpliga kontaktpersoner med 53,3 % och bristen på lämpliga bostäder med 27,5 % samt brist på platser i daglig verksamhet och på korttidshem med 14,2 %. Det finns även brist på personal med 1,7 % och andra orsaker med 3,3 %. Orsakerna till att landstinget inte kan tillhandahålla adekvata insatser är i första hand brist på lämplig personal med 94,7 % och andra orsaker med 5,3 %. Länsstyrelsens kommentarer. Den vanligaste orsaken till ej verkställda domar och beslut är fortfarande densamma i kommunerna nämligen att kommunerna inte kan tillhandahålla adekvata insatser. Det finns därmed anledning för kommunerna att arbeta med rekrytering och planering. Det är då viktigt att förvaltningarna har tillräckliga personella såväl som verksamhetsmässiga resurser. Orsakerna inom landstinget beror däremot på annan anledning i vilken bland annat ingår bristande rutiner och att behov inte finns. Det finns därmed anledning för landstinget att se över behovet med avseende på informationsöverföringen mellan handläggare och verksamheter samt uppföljning och omprövning av beslut. 9. Aktuell situation i länets kommuner och landsting

12 Arboga kommun I Arboga kommun finns nio personer med ej verkställda beslut. Av dessa är sju vuxna och två barn varav två kvinnor och fem män samt en flicka och en pojke. Totalt är det 10 beslut om insatser enligt 9 LSS som avser kontaktperson och bostad med särskild service för vuxna. Orsakerna till att insatserna inte är verkställda är i två fall att lämplig bostad saknas och i sju fall då lämplig uppdragstagare saknas. I ett fall har den enskilde tackat nej, det är svårt att hitta lämpliga kontaktpersoner. Kommunens planering Det framgår inte av inlämnad information om det finns någon planering för att tillgodose behovet av insatser enligt 9 LSS. Antalet ej verkställda beslut och avslagsbeslut trots behov i Arboga Årtal/ insats totalt Fagersta kommun Det totala antalet beslut i Fagersta vid årsskiftet 2003/2004 var 183 beslut enligt LSS. Av dessa var fyra beslut ej verkställda. Det är fyra vuxna personer varav en kvinna och tre män. Insatserna avser fyra beslut om kontaktperson enligt 9 LSS. Orsakerna till att insatserna inte är verkställda är i två fall att kommunen inte kan tillhandahålla insatsen då lämplig uppdragstagare saknas. I ett fall har den enskilde tackat nej och i ett fall anges annan anledning. Under annan anledning uppges att en person vill byta kontaktperson. Det framgår vidare av kommentarerna att en person har haft fyra olika kontaktpersoner men att kontaktpersonen sagt upp sig och därför sökes ny, en person vill endast ha sin bror som kontaktperson vilket kommunen inte bedömt som lämpligt och en person har tackat nej till kontaktperson. Kommunens planering Det finns en planering för att tillgodose behovet av insatser enligt 9 LSS. I Fagersta görs alltid en planering tillsammans med personen som berörs och ansvarig enhetschef. Personen ska veta när beslutet kan verkställas. Ambitionen är alltid att verkställa så snart möjligt. Tiden för verkställighet kan variera. För kontaktperson kan det vara svårt att rekrytera lämplig person och för bostad med särskild service för vuxna kan det saknas boende.

13 11 Antalet ej verkställda beslut och avslagsbeslut trots behov i Fagersta Årtal/ insats totalt Hallstahammars kommun Det finns sju ej verkställda beslut i Hallstahammar. Det är sju vuxna personer varav tre kvinnor och fyra män. Insatserna avser fem beslut om kontaktperson och två beslut om bostad med särskild service för vuxna. Orsakerna till att insatserna inte är verkställda är i två fall att kommunen inte kan tillhandahålla insatsen då i ett fall lämplig bostad saknas och ett fall då lämplig uppdragstagare saknas. I två fall har den enskilde tackat nej. I tre fall anges annan anledning. Kommunens planering Det finns en planering för att tillgodose behovet av insatser enligt 9 LSS. Planeringen som finns är för gruppboende, att flytta om så att åldersfördelningen stämmer bättre på de olika boendena enligt LSS. Antalet ej verkställda beslut och avslagsbeslut trots behov, Hallstahammar, Årtal/ insats totalt

14 Heby kommun I Heby kommun finns två ej verkställda beslut enligt LSS. Det är två vuxna personer varav en kvinna och en man. Insatserna avser ett beslut om ledsagarservice och ett beslut om kontaktperson. Orsakerna till att insatserna inte är verkställda är i ett fall att kommunen inte kan tillhandahålla insatsen då lämplig uppdragstagare saknas och i ett fall annan anledning då personen är inlagd på sjukhus.. Kommunens planering Kontaktpersonen var verkställd tom juli 2003 och ny kontaktperson har sökts. Insatsen omprövas och ersätts med ledsagarservice. Tid för planerad verkställighet finns för båda insatserna, datum är februari respektive mars Antalet ej verkställda beslut och avslagsbeslut trots behov i Heby Årtal/ insats totalt Kungsörs kommun Det totala antalet beslut i Kungsör vid årsskiftet 2003/2004 var 220 beslut enligt LSS. Av dessa var nio beslut ej verkställda. Besluten avser sju vuxna personer varav tre kvinnor och fyra män. Insatserna avser sju beslut om kontaktperson och två beslut om bostad med särskild service för vuxna. Orsakerna till att insatserna inte är verkställda är i ett fall då lämplig bostad saknas och i sju fall då lämplig uppdragstagare saknas. I ett fall har den enskilde tackat nej till erbjudande om bostad. Tid för planerad verkställighet är februari 2004 för beslut om bostad. Kommunens planering Det finns en planering för att tillgodose behovet av insatser enligt 9 LSS. För insatserna bostad med särskild service har tre alternativ diskuterats med den person som berörs. Personen har nu samtyckt till ett fjärde alternativ som är under projektering. De berörda personerna informeras kontinuerligt genom brev och träffar. Beslut har fattats av Kommunstyrelsen. Byggnationen planeras starta under våren Praxis för verkställighet är att det ska ske så snart möjligt. Tiden för verkställighet kan variera för insatsen bostad med särskild service. Bostad med särskild service planeras alltid tillsammans med den enskilde eller legal ställföreträdare. Det kan dröja längre tid beroende på personens önskemål och/eller behov.

15 13 Antalet ej verkställda beslut och avslagsbeslut trots behov i Kungsör Årtal/ insats totalt Köpings kommun Det totala antalet beslut i Köping vid årsskiftet 2003/2004 var 267 beslut enligt LSS. Av dessa var 20 beslut ej verkställda. Det är 20 personer varav 17 vuxna och tre barn. Fördelningen är sju kvinnor, 10 män och tre pojkar. Insatserna avser 15 beslut om kontaktperson, två beslut om bostad med särskild service för vuxna, två beslut om daglig verksamhet och ett beslut om ledsagarservice. Orsakerna till att insatserna inte är verkställda är i två fall då lämplig bostad saknas och i 14 fall då lämplig uppdragstagare saknas. I två fall har den enskilde tackat nej. I två fall anges annan anledning. För en kontaktpersoner finns tid för planerad verkställighet i april 2004 Kommunens planering Det framgår inte av inlämnad information om det finns någon planering för att tillgodose behovet av insatser enligt 9 LSS. Antalet ej verkställda beslut och avslagsbeslut trots behov i Köping Årtal/ insats totalt

16 Norbergs kommun. Det totala antalet beslut i Norberg vid årsskiftet 2003/2004 var 98 beslut enligt LSS. Av dessa var nio beslut ej verkställda. Det är nio vuxna personer varav två kvinnor och sju män. Insatserna avser åtta beslut om kontaktperson och ett beslut om daglig verksamhet. Orsakerna till att insatserna inte är verkställda är i sex fall att kommunen inte kan tillhandahålla insatsen då lämplig uppdragstagare saknas. I två fall har den enskilde tackat nej. I ett fall anges annan anledning. Planering för verkställighet finns för åtta personer i april Kommunens planering Det finns en planering för att tillgodose behovet av insatser enligt 9 LSS. För kontaktpersoner planeras en rekryteringsdag och senare även en utbildningsdag. Praxis för verkställighet är att beslut verkställs så snart möjligt. Det finns en gräns för väntetiden, personen som berörs ska inte behöva vänta längre än 3 månader. Bedöms verkställighet ta längre tid ges ett avslagsbeslut. Verkställighet kan variera beroende på insats. Längst väntetid har insatserna kontaktperson och stödfamilj p g a svårigheterna med rekrytering. Antalet ej verkställda beslut och avslagsbeslut trots behov i Norberg Årtal/ insats totalt Sala kommun. I Sala kommun finns fem personer med ej verkställda beslut. Det är fem personer varav två vuxna och tre barn. Det är en kvinna, en man och tre pojkar. Insatserna avser ett beslut om kontaktperson, tre beslut om korttidsvistelse utanför hemmet och ett beslut om bostad med särskild service för vuxna. Orsakerna till att insatserna inte är verkställda är i ett fall då lämplig bostad saknas, i två fall då lämplig plats saknas och i ett fall då lämplig uppdragstagare saknas. I ett fall framgår ingen anledning. Kommunens planering Det finns en planering för att tillgodose behovet av insatser enligt 9 LSS. Sala har i februari 2004 genomfört en översyn av alla boenden enligt LSS. Praxis för verkställighet är 3

17 15 månader. Tiden för verkställighet kan variera beroende på insats. För insatsen kontaktperson avgörs verkställigheten av tillgången till lämpliga kontaktpersoner. Antalet ej verkställda beslut och avslagsbeslut trots behov i Sala Årtal/ insats totalt Skinnskattebergs kommun Det totala antalet beslut i Skinnskatteberg vid årsskiftet 2003/2004 var 40 beslut enligt LSS. Av dessa var ett beslut om korttidsvistelse utanför hemmet som inte är verkställt. Det är en insats för en pojke. Anledningarna till att insatserna inte är verkställda är att personen varit bortrest. Tid för planerad verkställighet anges till januari Kommunens planering Det finns en planering för att tillgodose behovet av insatser enligt 9 LSS. En lämplig familj finns sedan november 2003 men insatsen har inte kunnat verkställas då familjen har vistats på annan ort. Praxis är att verkställa beslut så fort som möjligt. Skälig tid kan ses såsom varande 3-4 månader. Tiden för verkställighet kan variera när det gäller stödfamilj och kontaktperson. Det är viktigt att hinna utreda dessa. Antalet ej verkställda beslut och avslagsbeslut trots behov,skinnskatteberg, Årtal/ insats totalt

18 Surahammars kommun. I Surahammar finns 11 personer med 12 ej verkställda beslut. Det är åtta vuxna personer och tre barn varav fyra kvinnor och fyra män samt två pojkar och en flicka. Insatserna avser ett beslut om ledsagarservice, sju beslut om kontaktperson, två beslut om korttidsvistelse utanför hemmet och två beslut om daglig verksamhet. Orsakerna till att insatserna inte är verkställda är i ett fall då lämplig plats saknas, i ett fall då lämplig personal saknas och i sju fall då lämplig uppdragstagare saknas. I tre fall har den enskilde tackat nej. Kommunens planering Det finns en planering för att tillgodose behovet av insatser enligt 9 LSS. I Surahammar finns en skriftlig verksamhetsplan för arbetet med kontaktpersoner, ledsagare, stödfamiljer och avlösare för år Av denna framgår att det den 15 januari 2004 finns totalt 17 personer som har beslut om kontaktperson av dessa är 7 ej verkställda. Det finns vidare totalt 9 beslut ledsagarservice av dessa är 1 ej verkställt. Målet är att rekrytera och anställa kontaktpersoner och ledsagare så att alla personer får sina behov tillgodosedda. Ett ytterligare mål är att personerna och deras anhöriga är nöjda med kommunens omsorg och de personer som är anställda. För att uppnå dessa mål ska dokumentationen för alla personer göras tydligare vilket ska vara genomfört senast den 30 mars Personal ska rekryteras och anställas så att behovet täcks. Områdeschefen ansvarar för arbetet som påbörjades den 14 januari Handläggarna ska genomföra uppföljningar som ska vara klara senast den 30 mars Utvärdering av arbetet görs fortlöpande och rapportering sker till socialchefen. Praxis för verkställighet är att det sker så snart möjligt. Skälig tid bör utgå från individens förmåga. Tiden för verkställighet kan variera beroende på insats. Det kan vara svårigheter att hitta daglig verksamhet med lämpliga sysslor och handledare. Det finns svårigheter att hitta placeringar i naturliga arbetsmiljöer. Antalet ej verkställda beslut och avslagsbeslut trots behov i Surahammar Årtal/ insats totalt Västerås kommun. Det totala antalet beslut i Västerås vid årsskiftet 2003/2004 var 1257 beslut enligt LSS. Av dessa var två domar om tre insatser och 68 beslut ej verkställda. Det är 61 personer varav

19 17 54 vuxna och sju barn. Fördelningen är 24 kvinnor och 30 män samt sju pojkar. Domarna avser två insatser om bostad med särskild service för vuxna och en insats med daglig verksamhet. Besluten avser 32 beslut om bostad med särskild service för vuxna, 19 beslut om kontaktperson, nio beslut om daglig verksamhet, sex beslut om korttidsvistelse, ett beslut om familjehem eller bostad med särskild service för barn och ett beslut om ledsagarservice. Fördelning av ej verkställda domar och beslut i Västerås kommun. 9:2 9:3 9:4 9:5 9:6 9:7 9:8 9:9 9:10 totalt Område Område Område * 1 10* Område Område Område Område * 1* 7* Skultuna totalt * 10* 71* *inkluderar domar med beviljade insatser. Område 1,Hammarby-Råby har åtta personer med ej verkställda beslut. Det är sju vuxna, varav fem män och två kvinnor och ett barn, en pojke. Besluten avser fyra beslut om kontaktperson, två beslut om daglig verksamhet och vardera ett beslut om korttidsvistelse utanför hemmet och bostad med särskild service för vuxna. Orsakerna till att insatserna inte är verkställda är att fyra uppdragstagare saknas, en har tackat nej till bostad, i två fallsaknas plats på daglig verksamhet och korttids och i ett fall kan daglig verksamhet kan tillhandahållas p g a annan orsak. Område 2, Bäckby-Skälby har 10 personer med 12 ej verkställda beslut. Det är åtta vuxna varav fyra kvinnor och fyra män samt två barn, pojkar. Besluten avser sex beslut om bostad med särskild service för vuxna, tre beslut om kontaktperson och vardera ett beslut om ledsagarservice, korttidsvistelse utanför hemmet och daglig verksamhet. Orsakerna till att insatserna inte r verkställda är i fem fall att bostad saknas, i två fall att plats saknas, i två fall att uppdragstagare saknas och i ett fall att personal saknas. En har tackat nej till bostad och en kontaktperson kan ej tillhandahållas p g a annan orsak. Område 3, Skallberget-Centrum har nio personer med ej verkställda beslut. Det är åtta vuxna varav fyra kvinnor och fyra män samt ett barn en pojke. Det som avses är en dom och nio beslut. Domen avser insatserna bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet. Orsaken till att domen inte är verkställd är att det saknas bostad och plats. Besluten avser fem beslut om bostad med särskild service för vuxna, tre beslut om kontaktperson och ett beslut om daglig verksamhet. Orsakerna till att besluten ej är verkställda är i två fall att bostad saknas, i ett fall att plats saknas och i två fall att uppdragstagare saknas. En person har tackat nej till bostad och i två fall anges annan anledning. För en person handlar det om att pröva eget boende men att ansökan kvarstår och för en annan person drivs frågan av god man personen är inte intresserad.

20 18 Område 4, Vallby-Västra förstaden har fem personer med sex ej verkställda beslut. Det är fem vuxna varav tre kvinnor och två män. Besluten avser ett beslut om bostad med särskild service för vuxna, ett beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar, ett beslut om kontaktperson och tre beslut om daglig verksamhet. Orsakerna till att insatserna ej är verkställda är i två fall att bostad saknas, i tre fall att plats saknas och att en uppdragstagare saknas. Område 5, Malmaberg har 11 personer med ej verkställda 12 beslut. Det är fem kvinnor och sex män. Besluten avser sex beslut om bostad med särskild service för vuxna, fyra beslut om kontaktperson och två beslut om daglig verksamhet. Orsakerna till att insatserna ej är verkställda är i fem fall att bostad saknas, i två fall att plats saknas och i fyra fall att uppdragstagare saknas. En person har tackat nej till bostad. Område 6, Gryta-Tillberga har 9 personer med 11 beslut. Det är åtta vuxna varav fyra kvinnor och fyra män och ett barn, en pojke. Besluten avser åtta beslut om bostad med särskild service för vuxna, två beslut om korttidsvistelse utanför hemmet och ett beslut om kontaktperson. Orsakerna till att insatserna ej är verkställda är i sju fall att bostad saknas, i två fall att plats saknas och i ett fall att uppdragstagare saknas. En person har tackat nej till bostad. Område 7, Vikäng- Kungsåra har 7 personer ej verkställda beslut. Det är fem vuxna män och två barn, pojkar. Det som avses är en dom och sex beslut. Domen avser bostad med särskild service för vuxna. Orsaken till att domen ej är verkställd är att bostad saknas. Besluten avser tre beslut om bostad med särskild service för vuxna, ett beslut om korttidsvistelse utanför hemmet och två beslut om kontaktperson. Orsakerna till att insatserna ej är verkställda är i ett fall att bostad saknas, i två fall att uppdragstagare saknas och i ett fall annan orsak. En person har tackat nej till bostad och ett fall anges annan anledning eftersom boende för vuxna beviljats innan personen hade rätt ålder. Skultuna har två personer med fyra beslut som ej är verkställda. Det är två vuxna kvinnor. De beslut som avses är två beslut om bostad med särskild service för vuxna, ett beslut om kontaktperson och ett beslut om korttidsvistelse utanför hemmet. Orsakerna till att insatserna inte är verkställda är att bostad saknas i två fall, att uppdragstagare saknas och att stödfamilj saknas. Kommunens planering Tidpunkt för planerad verkställighet för de enskilda personerna anges för fyra personer med insatserna bostad, för tre personer med insatserna daglig verksamhet och för fyra personer med insatsen kontaktperson. Det är endast Skultuna kommundel som svarat på om det finns en planering för att tillgodose behovet av insatser enligt 9 LSS. I Skultuna har man en kontinuerlig uppföljning av ej verkställda beslut med utförare för att tillgodose behovet av insatser enligt LSS. Tillsammans med utförare hittar man alternativ till sökt insats som beviljas i avvaktan på verkställighet. Skälig tid för verkställighet är snarast eller inom tre månader. Återrapportering av ej verkställda beslut sker till enhetschef som sedan rapporterar till AU. Det finns kö till insatserna korttidsvistelse, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom samt bostad med särskild service för vuxna. Ansvaret för fördelning av insats i form av bostäder åligger boendesamordnare i Västerås och ansvar för utredning av familjehem åligger kurator i Västerås.

21 19 Det framgår inte av inkommet material om det finns någon planering för att tillgodose behovet av insatser enligt 9 LSS inom de övriga områdena i Västerås Stad. Västerås Stad har dock den 2 februari 2004 inkommit med information om uppföljning av ej verkställda domar och beslut. Nämnden för funktionshindrade har uttryckt önskemål om att fortlöpande hållas underrättade om utvecklingen av ej verkställda domar och beslut. Västerås Stad kommer därför att genomföra uppföljningar av ej verkställda domar och beslut vid fyra mättillfällen per år den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december. Antalet ej verkställda beslut i Västerås Årtal/ insats totalt Landstinget Västmanland. Det totala antalet beslut inom landstinget vid årsskiftet 2003/2004 var 72 beslut om rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS som ej var verkställda. Det är 72 personer varav 58 vuxna och 14 barn. Fördelningen är 26 kvinnor och 32 män samt sex pojkar och åtta flickor. Fördelning per område och anledning till att beslut inte är verkställda Anledning Insats per område Personal saknas Annan orsak Tackat nej Annan anledning Beslut totalt Fagersta 0 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (0) 3 (0) Köping 17 (28) 0 (1) 3 (10) 9 (34) 29 (73) Sala 0 (0) 0 (4) 0 (0) 19 (2) 19 (6) Västerås 1 (1) 1 (0) 2 (0) 17 (14) 21 (15) Totalt 18 (29) 1 (5) 6 (10) 47 (50) 72 (94) Siffrorna inom parantes anger fördelningen av anledning den 1 januari Fördelningen av beslut mellan de olika områdena inom landstinget är Köping 40,3 %, Västerås 29,2 %, Sala 26,4 % och Fagersta 4,2 %. Orsakerna till att insatserna inte är verkställda är att landstinget inte kan tillhandahålla insatsen 26,4 % i huvudsak är orsaken brist på då lämplig personal med 25 %. För 8, 3 % har personerna tackat nej och för 65,3 % anges annan anledning.

22 20 Fagersta Orsakerna till att beslut ej är verkställda i Fagersta är i huvudsak annan anledning men även att en person tackat nej till erbjuden insats. Under annan anledning anges som skäl att personerna hör av sig vid behov. I ett fall har insatsen inte kunnat avslutas då verksamheten inte fått kontakt med personen och i ett fall önskar föräldrarna höra av sig vid behov. Köping Orsakerna till att beslut ej är verkställda i Köping är i första hand annan anledning och att landstinget inte kan tillhandahålla insatsen då personal saknas. Utöver dessa har även några personer tackat nej till erbjuden insats. Skäl som anges är att personal anställts nyligen och därför inte hunnit ta kontakt, att personal varit sjukskriven, att behov ej funnits, att insats inte är aktuell och att uppföljning inte har gjorts. Andra skäl är att förälder inte komma från arbetet och i ett fall har personal inte kunnat nå personen. Sala Orsakerna till att beslut ej är verkställda i Sala är annan anledning. Skälet som anges är i huvudsak bristande rutiner d v s att personal inte kände till beslutet. Övriga anledningar som anges är att personen i ett fall har kontakt med arbetsterapeut men inte har uttryckt behov av kurator samt i ett fall att personen ej har uttryckt behov av psykolog. Västerås Orsakerna till att beslut ej är verkställda i Västerås är i första hand annan anledning. Skälet som anges är att personen tar kontakt vid behov, att det inte finns något aktuellt behov hos personen och att personalen inte haft kännedom om beslutet. Övriga anledningar som anges är att insatsen ges av kurator i stället för av psykolog som anges i beslutet, att personen har erhållit terapeutiska samtal och avvaktar bedömning från psykiatrin, att personen haft insatsen verkställd men att frågan om behov behöver utreda, att det inte framkommit något behov vid kontakt med personen och att det inte fanns personal när insatsen behövdes och nu finns inte längre något behov. Under annan orsak anges bristande rutiner. Landstingets planering Det framgår inte av inkommet material om det finns någon planering för att tillgodose behovet av insatser enligt 9 LSS inom landstingets olika områden. Landstingsstyrelsen har däremot den 4 februari 2004 inkommit med handlingar av vilka framgår föreslagna åtgärder för att förbättra situationen med ej verkställda beslut. De olika enheterna som ska ge insatser bör fortsättningsvis ta ett mer länsövergripande ansvar exempelvis vid vakanser. Verksamheten ska vidare erbjuda utbildningsinsatser till personal för att förbättra kunskaperna i journalföring för LSS respektive HSL. Det ska resultera i en bättre överblick angående vilka LSS-beslut som är verkställda. Antalet ej verkställda beslut och avslagsbeslut trots behov åren Årtal/ insats Fagersta 3 Köping 29 73

23 21 Sala 19 6 Västerås Totalt Länsstyrelsens kommentarer Det totala antalet ej verkställda beslut inom länet fortsätter att minska. Det som kan noteras för landstinget är att skillnaden i antalet ej verkställda beslut mellan de olika områdena inte lika stora som förra året. Det finns vidare skillnader avseende anledningarna till att beslut inte är verkställda. Landstinget har svårt att verkställa insatserna p g a andra anledningar och brist på personal. Det framgår i flera fall att personal antingen inte hunnit med eller inte vetat om de beslut som finns. Det kan handla om att informationsöverföringen inte fungerar men kan även bero på att landstinget behöver arbeta med att följa upp och i förekommande fall ompröva beslut. Kommunerna har svårt att verkställa insatserna bostad med särskild service och kontaktperson. För kontaktpersoner handlar det ofta om att det finns speciella önskemål för uppdraget som kontaktperson såväl som på kontaktpersonen som är svåra att tillgodose. Det kan handla om att det krävs speciell kunskap för att klara av att vara kontaktperson eller att det ställs speciella krav på bl.a. språk och kön. För bostad med särskild service för vuxna handlar det om personer med en komplex problembild eller att man inte kan matcha befintliga bostäder med de personer som har behov av insatsen.

24 Ingår i Länsstyrelsen rapportserie, 2004 nr 16 ISSN Har Du frågor, önskar fler exemplar m m, kontakta Samhällsbyggnadsenheten Västerås, tel: , fax: , e-post:

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer RAPPORT 2006 : 4 Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2004 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN FÖRORD Samhällsbyggnadsenheten Förord Länsstyrelserna och

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2003

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2003 RAPPORT 2004 : 27 Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2003 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN FÖRORD Samhällsbyggnadsenheten 2004-11-19 701-15231-03

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun

Stöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Forum Funktionshinder Helena Bjerkelius. Att som enskild använda sig av lagarna SoL och LSS för att få hjälp och stöd

Forum Funktionshinder Helena Bjerkelius. Att som enskild använda sig av lagarna SoL och LSS för att få hjälp och stöd Helena Bjerkelius Att som enskild använda sig av lagarna SoL och LSS för att få hjälp och stöd Föreläsningens upplägg Vad skiljer lagarna åt? Hur ansöker man om insatser? Vad gör man om ansökan avslås?

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS handläggare Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med tio insatser som ska garantera att

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Handläggning inom Omvårdnad Gävle

Handläggning inom Omvårdnad Gävle Handläggning inom Omvårdnad Gävle En förenklad information om lagstiftning och handläggning inom Omvårdnad Gävle. Emelie Hager och Malin Blomqvist OMVÅRDNADSNÄMNDEN Ansvarar för att ge omvårdnad, stöd

Läs mer

Vilka söker upp äldre?

Vilka söker upp äldre? RAPPORT 2005 : 31 Vilka söker upp äldre? En sammanfattning av verksamhetstillsyn avseende uppsökande verksamhet för äldre i Västmanlands län år 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar

Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december 2005 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ.nr. 2006:35 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning av enkätsvaren 3 Behov

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vår omsorg, din trygghet

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vår omsorg, din trygghet LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vår omsorg, din trygghet Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 2016-07-29 1 (6) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Arbets- och företagsnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2001. Meddelande 2002:13 När får jag mitt bistånd? (II) - Ej verkställda domar och beslut

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Riktlinjer för fortsatt behovsbedömning, definition och verkställighet vad gäller insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 6 LSS

Riktlinjer för fortsatt behovsbedömning, definition och verkställighet vad gäller insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 6 LSS Riktlinjer för fortsatt behovsbedömning, definition och verkställighet vad gäller insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 6 LSS Fastställd av kommunstyrelsen 2017-15-29, 196 HK2200,

Läs mer

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.filipstad.se LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2002 2003:14 När får jag mitt bistånd? (III) - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg OSN

Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg OSN OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg 2018-10-12 OSN-2018-0527 Omsorgsnämnden Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och lagen (1993:387)

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Statistikrapport LVU och LVM i Västmanlands län 2004

Statistikrapport LVU och LVM i Västmanlands län 2004 RAPPORT 2005 : 4 Statistikrapport LVU och LVM i 2004 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN Datum Dnr Samhällsbyggnadsenheten 2005-02-03 701-886-05 Förord Länsstyrelsen har sammanställt de beslut/domar

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Kommunernas planering för personer med psykiska funktionshinder i Västmanlands län

Kommunernas planering för personer med psykiska funktionshinder i Västmanlands län Kommunernas planering för personer med psykiska funktionshinder i Västmanlands län LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Samhällsbyggnadsenheten 2003 Nr 7 Förord Personer med psykiska funktionshinder tillhör

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2000. Meddelande 2001:24 När får jag mitt bistånd? - Ej verkställda domar och beslut enligt

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

INFORMATION från sociala avdelningen

INFORMATION från sociala avdelningen INFORMATION från sociala avdelningen Extranummer Maj 2004 Ansvarig utgivare: Iris Dovrén Råsbrant Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Länsstyrelsen har undersökt om kommunerna

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2002:10 Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2002-04-08 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-17279-2001

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

Informationsfolder. För personer med funktionsnedsättning som ansöker om stöd enligt LSS

Informationsfolder. För personer med funktionsnedsättning som ansöker om stöd enligt LSS Informationsfolder För personer med funktionsnedsättning som ansöker om stöd enligt LSS LSS LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 2017-05-02 1 (5) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Arbets- och företagsnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Sociala enheten Rapport 2004:13. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten Rapport 2004:13. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten Rapport 2004:13 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov,

Läs mer

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 september 2017

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 september 2017 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg -10-31 OSN--0581 Omsorgsnämnden Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service vissa funktionshindrade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Individuell plan enligt LSS

Individuell plan enligt LSS Individuell plan enligt LSS Blekinge län 2005 2006:1 2 Förord Individuell plan enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är ett sätt att underlätta samverkan på den enskildes

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Nöjdhetsundersökning Daglig verksamhet

Nöjdhetsundersökning Daglig verksamhet Nöjdhetsundersökning Daglig verksamhet 2016-12-07 KS.2017.0066 U N D E R R U B R I K Nöjdhetsundersökning Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

SoL och LSS vid funktionsnedsättning

SoL och LSS vid funktionsnedsättning SoL och LSS vid funktionsnedsättning Du som behöver stöd från samhället och inte kan få det någon annanstans kan vända dig till socialtjänsten. Här får du information om två viktiga lagar som gäller när

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Rapport. Medlemsundersökning om LSS-insatser. Autism- och Aspergerförbundet

Rapport. Medlemsundersökning om LSS-insatser. Autism- och Aspergerförbundet Rapport Medlemsundersökning om LSS-insatser Autism- och Aspergerförbundet 21-5- Inledande ord Dessa enkätresultat bekräftar i hög grad den bild vi har av hur LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Läs mer

Ett gott och självständigt liv. Stöd och service enligt LSS-lagen. Linköpings kommun linkoping.se

Ett gott och självständigt liv. Stöd och service enligt LSS-lagen. Linköpings kommun linkoping.se Ett gott och självständigt liv Stöd och service enligt LSS-lagen Linköpings kommun linkoping.se Stöd och service enligt LSS-lagen Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar har enligt lag rätt

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer