Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2003"

Transkript

1 RAPPORT 2004 : 27 Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2003 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN

2 LÄNSSTYRELSEN FÖRORD Samhällsbyggnadsenheten Förord Äldre människors rättsäkerhet har under de senaste åren fått ökad uppmärksamhet på grund av bland annat brister i kommunernas verkställighet av beviljade insatser och/eller avkunnade domar enligt SoL. Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har sedan år 2000 följt utvecklingen och har enligt särskilt uppdrag att till regeringen årligen redovisa antalet ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I denna rapport redovisas antalet ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov i Västmanlands län den 31 december Datainsamlingen har skett genom enkäter till länets kommuner. Länsstyrelsen kan konstatera att det totala antalet ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov har ökat mellan de två mättillfällena med 25,5 %. Länsstyrelsen kan konstatera att det fanns 2 ej verkställda domar den 31 december 2003 i länet jämfört med förra mätningen då alla domar var verkställda. I rapporten redovisas också hur många beslut som hade ett datum för tänkt verkställighet. Man måste dock ha klart för sig att dessa verkställighetsdatum var de som var kända för kommunerna vid tidpunkten för Länsstyrelsens insamling av enkäterna, d v s tidsperioden februari-mars Det är således troligt att det vid dagens datum är många fler beslut som är verkställda eller åtminstone har ett datum för verkställighet. En fråga som tyvärr inte var med i årets mätning men som skall återinföras i kommande mätningar är orsaken till att besluten/domarna inte hade verkställts. Här kan det i vissa fall röra sig om att den enskilde har tackat nej till ett erbjudande på grund av vissa speciella önskemål. Av förklarliga skäl redovisas således inte orsakerna till underlåtenheten att verkställa beslut/domar. Länsstyrelsen vill avslutningsvis påtala vikten av att ansvariga nämnder ser till att förvaltningarna har tillräckliga resurser för att verkställa alla beslut/domar. Det behövs en aktiv planering för att kunna tillgodose behovet av insatser hos äldre personer. Att inte kunna verkställa beslut och domar får allvarliga konsekvenser för den enskilde personen och undergräver förtroendet för myndigheten ifråga. Att inte verkställa beslut är ur förvaltningsrättslig synpunkt lika allvarligt som att inte verkställa domstols dom. Håkan Rinstad Socialkonsulent Postadress Besöksadress Telefon Telefax VÄSTERÅS V. Ringvägen

3 LÄNSSTYRELSEN RAPPORT 1(12) Samhällsbyggnadsenheten Innehåll 1 Bakgrund 2 2 Syfte 2 3 Metod och urval 2 4 Genomförande 3 5 Definitioner 3 6 Redovisning domar - länet 3 7 Redovisning beslut - länet 4 8 Situationen i kommunerna Arboga Fagersta Hallstahammar Heby Kungsör Köping Kolsva Kommundel Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Skultuna Kommundel 12 Bilagor Enkäter 1-4 Postadress Besöksadress Telefon Telefax VÄSTERÅS V. Ringvägen

4 LÄNSSTYRELSEN RAPPORT 2(12) Bakgrund Rättsäkerheten inom äldreomsorgen har under de senaste åren kommit i blickpunkten då många som beviljats insatser inom äldreomsorgen fått vänta oacceptabelt lång tid innan beslutet har verkställts. Länsstyrelserna har därför sedan år 2000 haft som särskilt uppdrag att till regeringen redovisa antalet ej verkställda domar och beslut enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Det är ur den enskilde personens perspektiv och ur ett rättsäkerhetsperspektiv viktigt att beslut som fattas av myndigheter verkställs. De insatser som erbjuds ska även stämma med det beslut som finns. För den enskilde personen är det av mycket stor vikt att omgående få tillgång till de insatser som beviljats. Det är oacceptabelt i en rättsstat att gynnande domar och beslut inte verkställs och respekteras. Vid ett gynnande beslut har den enskilde personen inte någon möjlighet att ta ärendet till domstol eftersom beslutet inte är möjligt att överklaga. Den enskilde blir rättslös. Justitieombudsmannen har därför i sitt beslut understrukit vikten av att nämnden klargör om insatsen som söks kan verkställas inom rimlig tid. Om inte detta är fallet bör ansökan avslås med hänsyn till den enskildes rättssäkerhet (JO dnr ). För att kommuner ska klara av att verkställa beviljade beslut krävs det att det finns en planering. Kommunen har enligt 5 kap 6 SoL ett planeringsansvar bl. a. för att kunna tillgodose nuvarande och framtida behov av insatser. 2 Syfte Syftet med kartläggningen är att undersöka hur många avslagsbeslut trots bedömt behov samt hur många ej verkställda domar och beslut enligt SoL som fanns i Västmanlands län den 31 december Följande frågeställningar var aktuella: Hur många ej verkställda domar fanns den 31 december 2003? Hur många ej verkställda beslut och avslagsbeslut trots behov fanns den 31 december 2003? Har avslagsbesluten överklagats? Vilka insatser avser ej verkställda domar och beslut samt avslagsbeslut trots behov? Fanns datum angivet för planerad verkställighet av ej verkställda domar eller beslut? Har andra insatser erbjudits i avvaktan på verkställighet? 3 Metod och urval Informationen har inhämtats via tre enkäter som utarbetats i en central samverkansgrupp med representanter från landets länsstyrelser och Socialstyrelsen. Enkäterna avser avslags-

5 LÄNSSTYRELSEN RAPPORT 3(12) beslut trots behov och ej verkställda domar och beslut. Det som har efterfrågats var domar, beslut eller avslagsbeslut trots behov om insatser enligt 4 kap 1 SoL inom kommunernas äldreomsorg. 4 Genomförande Information om antalet avslagsbeslut och ej verkställda domar eller beslut per den 31 december 2003 har inhämtats från Västmanlands alla kommuner. Informationen har lämnats via tre olika enkäter som skickats ut under december Svaren inkom under perioden februari mars Materialet har sedan sammanställts i denna rapport. 5 Definitioner Med äldreomsorg avses i denna rapport omsorg som ges till personer som är 65 år och äldre. Definitionen på planerad verkställighet i rapporten är att det finns ett datum angivet för när verkställighet av insats kommer att ske. Insatser enligt 4 kap 1 SoL som kommunen svarar för är bland annat hjälp i hemmet (hemtjänst) och särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver stöd (s k särskilt boende). Även andra insatser kan förekomma, t ex dagverksamhet för äldre. 6 Redovisning domar - länet Tabell 1: Fördelning av antalet ej verkställda domar under åren Kommun Domar 31 dec 2003 Domar 1 jan 2003 Domar 1 jan 2002 Domar 1 jan 2001 Arboga Fagersta Hallstahammar Heby Kungsör Köping Kolsva KD Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Skultuna KD Totalt Domar 1 jan 2000

6 LÄNSSTYRELSEN RAPPORT 4(12) Länsstyrelsens kommentarer tabell 1 Antalet ej verkställda domar i länet har ökat från 0 till 2 den 31 december 2003 jämfört med föregående mätning och det är Västerås och Surahammar som det aktuella datumet hade en varsin ej verkställd dom. Det var 1 man och 1 kvinna vars domar inte var verkställda den 31 december Redovisning beslut - länet Tabell 2: Fördelning av ej verkställda beslut och avslagsbeslut trots bedömt behov under åren Kommun Beslut Avslag Totalt Totalt Totalt Arboga Fagersta Hallstahammar Heby Kungsör Köping Kolsva KD Norberg Sala S-berg Surahammar Västerås Skultuna KD Totalt Totalt Länsstyrelsens kommentarer tabell 2 Det totala antalet ej verkställda beslut och avslag trots bedömt behov uppgick den 31 december 2003 till 135 beslut. Av de personer som berördes av dessa beslut var 86 kvinnor och 49 män. Jämfört med kartläggningen den 1 januari 2003 är detta en ökning med drygt 24 %. Den största ökningen står Västerås för som gick upp till 68 ej verkställda beslut jämfört med 9 ej verkställda beslut föregående år. Skultuna kommundel hade 12 ej verkställda beslut den 31 december 2003 jämfört med föregående års siffra som var 1. Skultunas siffror de föregående åren har inte tidigare redovisats. Den största minskningen står Arboga för som vid förra mätningen hade 26 ej verkställda beslut men som den 31 december 2003 minskat till endast 3 beslut. Heby, Hallstahammar samt Köping har även de minskat sina ej verkställda beslut jämfört med föregående mätning. Kolsva Kommundel har minskat sina ej verkställda beslut från 3 beslut förra mätningen till denna mätning då de har verkställt alla sina beslut.

7 LÄNSSTYRELSEN RAPPORT 5(12) Skinnskatteberg har även vid denna mätning verkställt alla sina beslut. Fagersta har en relativt stor ökning denna mätning, från 12 ej verkställda beslut till 20 beslut. Kungsör, Norberg samt Sala har vid denna mätning ett ej verkställt beslut vardera. Alla besluten/avslagen utom ett (Sala) rörde sig om bistånd till permanent boende i särskild boendeform. Salas beslut som ej var verkställt avsåg bistånd till dagverksamhet. Tabell 3: Fördelningen i länet annat bistånd/stöd i avvaktan på beslutets verkställighet Kommun Beslut/ avslag Hemtjänst Korttidsboende Dagvård Annat Arboga 3 3 Fagersta Hallstahammar Heby Kungsör 1 Köping Kolsva KD 0 Norberg 1 1 Sala 1 Skinnskatteberg 0 Surahammar Västerås Skultuna KD Totalt Länsstyrelsens kommentarer tabell 3 Av länets 135 ej verkställda beslut samt avslag trots bedömt behov erhöll 62 personer hemtjänst/utökad hemtjänst i avvaktan på/istället för den sökta insatsen. 49 personer erhöll vistelse på korttidsboende i avvaktan på/istället för den sökta insatsen. 3 personer erhöll dagvård istället. Annan insats, som 4 personer erhöll, innefattade boendestöd (Surahammar), månadsbidrag (Västerås), servicehus (Västerås) samt ej uppgivet (Västerås).

8 LÄNSSTYRELSEN RAPPORT 6(12) Tabell 4: Fördelning i länet antal ej verkställda beslut med datum för verkställighet vid tidpunkten för Länsstyrelsens insamlande av materialet (feb-mars 2004). Kommun Ej verkställda beslut Har verkställighetsdatum Arboga 3 0 Fagersta 20 0 Hallstahammar 11 0 Heby 5 0 Kungsör 1 0 Köping 6 3 Kolsva KD 0 - Norberg 1 0 Sala 1 1 Skinnskatteberg 0 - Surahammar 0* - Västerås Skultuna KD 12 5 Totalt länet * Surahammar har 0 ej verkställda beslut men däremot 7 avslag trots bedömt behov. Länsstyrelsens kommentarer tabell 4 Av länets 128 ej verkställda beslut hade 31 av dessa ett datum för verkställighet av beslutet. Länsstyrelsen vill dock klargöra att det var de beslut som hade ett verkställighetsdatum vid Länsstyrelsens insamlande av materialet under februari och mars månad 2004 som redovisas i denna rapport. Det är alltså mycket troligt att det är många fler verkställda beslut nu än vid insamlandet av materialet.

9 LÄNSSTYRELSEN RAPPORT 7(12) SITUATIONEN I KOMMUNERNA Den 31 december 2003 hade länets kommuner 128 ej verkställda beslut samt 7 avslagsbeslut trots bedömt behov. Nedan följer en genomgång av alla kommuner i Västmanlands län vad gäller ej verkställda beslut/avslag trots bedömt behov samt ej verkställda domar den 31 december 2003 samt en jämförelse med året innan. Länsstyrelsen vill betona att det är viktigt att förvaltningen får tillräckliga resurser för att kunna tillhandahålla särskilt boende åt de personer som är i behov av detta. Länsstyrelsen vill påpeka att kommunen har en skyldighet att planera sina insatser för äldre (5 kap 6 SoL). 8.1 Arboga Arboga hade 3 ej verkställda beslut den 31 december Arboga hade inga avslag trots bedömt behov. Arbogas siffror visar på en stor minskning av antalet ej verkställda beslut jämfört med året innan, då man hade 26 beslut. Förra året hade Arboga flest antal ej verkställda beslut i länet men hör nu till de kommuner som har minsta antalet ej verkställda beslut. Arboga är dessutom den kommun som står för den största minskningen i hela länet vid denna mätning. Länsstyrelsen ser detta som en mycket positiv utveckling. Alla beslut gällde permanent boende i särskild boendeform. Arboga hade vid tidpunkten för insamlandet av materialet inte kunnat redovisa något datum för verkställighet i de aktuella besluten. Annan insats i avvaktan på verkställighet av beslutet uppgavs hemtjänstinsatser (3). Det var 2 kvinnor och 1 man i som inte hade fått sina beslut verkställda den 31 december Fagersta Fagersta hade 20 ej verkställda beslut den 31 december Fagersta hade inga avslag trots bedömt behov. Mätningen visar en ökning med 8 beslut jämfört med den 1 januari Länsstyrelsen vill betona att kommunen måste arbeta vidare med att kunna erbjuda alla personer med bedömt behov en plats i särskilt boende. Alla beslut gällde permanent boende i särskild boendeform. Fagersta hade vid tidpunkten för insamlandet av materialet inte kunnat redovisa något datum för verkställighet i de aktuella besluten.

10 LÄNSSTYRELSEN RAPPORT 8(12) Annan insats i avvaktan på verkställighet av beslutet uppgavs hemtjänst/utökad hemtjänst (12) samt korttidsboende (6). Det var 13 kvinnor och 7 män som inte hade fått sina beslut verkställda den 31 december Hallstahammar I Hallstahammar fanns det 11 beslut som inte var verkställda den 31 december Hallstahammar hade inga avslag trots bedömt behov. Detta är en minskning med 6 beslut jämfört med kartläggningen den 1 januari 2003 då kommunen hade 17 ej verkställda beslut. Detta ser Länsstyrelsen som positivt men vill ändock framhålla att kommunen måste fortsätta att arbeta vidare med att kunna erbjuda alla personer med bedömt behov en plats i särskilt boende. Alla beslut gällde permanent boende i särskild boendeform. Hallstahammar hade vid tidpunkten för insamlandet av materialet inte kunnat redovisa något datum för verkställighet i de aktuella besluten. Annan insats i avvaktan på verkställighet av beslutet uppgavs hemtjänst/utökad hemtjänst (6), korttidsboende (1) samt dagvård (2). Det var 6 kvinnor och 5 män som inte hade fått sina beslut verkställda den 31 december Heby I Heby fanns det 5 beslut som inte var verkställda den 31 december Detta är en kraftig minskning jämfört med förra mätningen då Heby hade 15 ej verkställda beslut. Heby hade inga avslag trots bedömt behov. Detta ser Länsstyrelsen som positivt men vill ändock framhålla att kommunen måste fortsätta att arbeta vidare med att kunna erbjuda alla personer med bedömt behov en plats i särskilt boende. Alla beslut gällde permanent boende i särskild boendeform. Heby hade vid tidpunkten för insamlandet av materialet inte kunnat redovisa något datum för verkställighet i de aktuella besluten. Annan insats i avvaktan på verkställighet av beslutet uppgavs hemtjänst/utökad hemtjänst (3) samt korttidsboende (2).

11 LÄNSSTYRELSEN RAPPORT 9(12) Det var 1 kvinna och 4 män som inte hade fått sina beslut verkställda den 31 december Kungsör I Kungsör fanns det 1 beslut som inte var verkställt den 31 december Vid förra mätningen den 1 januari 2003 var alla beslut verkställda. Kungsör hade inga avslag trots bedömt behov. Beslutet gällde permanent boende i särskild boendeform. Personen fick inte annat bistånd i avvaktan på verkställighet av beslutet. Personen bodde på ett servicehus och väntade på plats till ett gruppboende för dementa. Kungsör hade vid tidpunkten för insamlandet av materialet inte kunnat redovisa något datum för verkställighet i det aktuella beslutet. Det var 1 man som inte hade fått sitt beslut verkställt den 31 december Köping Köping hade 6 ej verkställda beslut den 31 december Jämfört med den 1 januari 2003 hade Köping minskat sina ej verkställda beslut med 10 beslut vilket Länsstyrelsen ser positivt på. Länsstyrelsen vill ändock framhålla att kommunen måste fortsätta att arbeta vidare med att kunna erbjuda alla personer med bedömt behov en plats i särskilt boende. Alla beslut gällde permanent boende i särskild boendeform. Köping redovisade vid tidpunkten för insamlandet av materialet 3 beslut med datum för verkställighet. Annan insats i avvaktan på verkställighet av beslutet uppgavs hemtjänst/utökad hemtjänst (2) samt korttidsboende (3). Det var 2 kvinnor och 4 män som inte hade fått sina beslut verkställda den 31 december Kolsva Kommundel Kolsva Kommundel hade den 31 december 2003 verkställt alla sina beslut avseende äldreomsorg. Kolsva Kommundel hade inga avslag trots bedömt behov. Vid förra mätningen

12 LÄNSSTYRELSEN RAPPORT 10(12) hade Kolsva Kommundel 3 beslut som ej var verkställda. Länsstyrelsen ser mycket positivt på att kommundelen tillgodoser de behov som finns hos äldre personer. 8.7 Norberg Norberg hade ett 1 beslut som inte var verkställt den 31 december Den 1 januari 2003 hade kommunen verkställt alla beslut. Norberg hade inga avslag trots bedömt behov. Beslutet gällde permanent boende i särskild boendeform. Personen fick i avvaktan på verkställighet av beslutet utökad dagverksamhet. Norberg hade vid tidpunkten för insamlandet av materialet inte kunnat redovisa något datum för verkställighet i det aktuella beslutet. Det var 1 man som inte hade fått sitt beslut verkställt den 31 december Sala Sala hade 1 beslut som inte var verkställt den 31 december Den 1 januari 2003 hade kommunen verkställt alla beslut. Sala hade inga avslag trots bedömt behov. Beslutet gällde dagverksamhet. Personen fick inte annat bistånd i avvaktan på verkställighet av beslutet. Sala redovisade vid tidpunkten för insamlandet av materialet ett datum för verkställighet angående detta beslut. Det var 1 man som inte hade fått sitt beslut verkställt den 31 december Skinnskatteberg Skinnskattberg hade den 31 december 2003 verkställt alla sina beslut avseende äldreomsorg. Skinnskatteberg hade inga avslag trots bedömt behov. Vid förra mätningen den 1 januari 2003 hade Skinnskatteberg verkställt alla beslut. Länsstyrelsen ser mycket positivt på att kommundelen tillgodoser de behov som finns hos äldre personer Surahammar Surahammar hade 7 avslagsbeslut trots bedömt behov den 31 december Inget av dessa beslut överklagades. Det är samma antal beslut som vid förra mätningen. Länssty-

13 LÄNSSTYRELSEN RAPPORT 11(12) relsen vill framhålla att kommunen måste fortsätta att arbeta vidare med att kunna erbjuda alla personer med bedömt behov en plats i särskilt boende. Alla beslut gällde permanent boende i särskild boendeform. Annan insats/annat bistånd istället för det som avslagits trots bedömt behov var hemtjänst (3) samt boendestöd (1). Annan insats i avvaktan på verkställighet var hemtjänstinsatser. I Surahammar var det 6 kvinnor och 1 man som fick avslag trots bedömt behov av särskilt boende. Surahammar hade dessutom en ej verkställd dom den 31 december Det var 1 kvinna som inte hade fått sin dom på rätt till bistånd verkställt den 31 december Domen gällde permanent boende i särskild boendeform. Kvinnan fick biståndet korttidsboende i avvaktan på att domen skulle verkställas. Domen verkställdes den 22 januari Västerås I Västerås fanns det 68 ej verkställda beslut den 31 december Alla beslut gällde särskilt boende. Detta är en stor ökning jämfört med den 1 januari 2003 då kommunen hade 9 ej verkställda beslut. Länsstyrelsen vill betona att kommunen måste arbeta vidare med att kunna erbjuda alla personer med bedömt behov en plats i särskilt boende. Alla beslut gällde permanent boende i särskild boendeform. Västerås redovisade vid tidpunkten för insamlandet av materialet 22 beslut med datum för verkställighet. Annan insats i avvaktan på verkställighet av beslutet uppgavs hemtjänst/utökad hemtjänst (25), korttidsboende (33), månadsbidrag (1), servicehus (1) samt ej uppgivet (1). I Västerås var det 45 kvinnor och 23 män som inte fick sina beslut verkställda. Västerås hade dessutom en ej verkställd dom den 31 december Det var 1 man som inte hade fått sin dom på rätt till bistånd verkställt den 31 december Domen gällde korttidsboende i särskild boendeform. Mannen har sedan tidigare 1 vecka korttidsboende per månad och blev i och med domen beviljad 2 veckor korttidsboende (växelvård) per månad. Mannen har daglig hemtjänst i det servicehus han bor på i avvaktan på domens verkställighet.

14 LÄNSSTYRELSEN RAPPORT 12(12) Skultuna Kommundel Skultuna Kommundel hade 12 ej verkställda beslut den 31 december Detta är en ökning med 11 beslut jämfört med föregående mätning. Länsstyrelsen vill betona att kommundelen måste arbeta vidare med att kunna erbjuda alla personer med bedömt behov en plats i särskilt boende. Alla beslut gällde permanent boende i särskild boendeform. Skultuna Kommundel redovisade vid tidpunkten för insamlandet av materialet 5 beslut med datum för verkställighet. Annan insats i avvaktan på verkställighet av beslutet uppgavs hemtjänst/utökad hemtjänst (8) samt korttidsboende (4). I Skultuna Kommundel var det 11 kvinnor och 1 man som inte fick sina beslut verkställda den 31 december 2003.

15 LÄNSSTYRELSEN Dnr ENKÄT 1 Västmanlands län Förekomst av ej verkställda beslut och domar den 31 december 2003 samt avslagsbeslut under år 2003, trots behov Avser äldre personer Enkäten ska besvaras av samtliga kommuner/kommundelar/stadsdelar Kommun/landsting Kommundel/stadsdel/område Kontaktperson Telefon E-post Ej verkställda beslut (enligt 4 kap. 1 SoL ) Var alla beslut om bistånd/insatser helt verkställda den 31 december 2003? Ja Nej Fyll i enkät nr 2 = ej verkställt beslut! Ej verkställda domar (avseende 4 kap. 1 SoL ) Var alla domar avseende beslut om bistånd/insatser helt verkställda den 31 december 2003? Ja Nej Fyll i enkät nr 3 = ej verkställd dom! Avslagsbeslut (avseende 4 kap. 1 SoL ) Har några avslagsbeslut fattats år 2003, trots att behov bedömts föreligga? Ja Nej Fyll i enkät nr 4 = avslagsbeslut! Ifylld enkät ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 20 februari Adress: Länsstyrelsen, Social omvårdnad, VÄSTERÅS Tack för att ni besvarat enkäten! C:\Documents and Settings\keal.LSTU\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK15D\Kommunenkät 2003.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax VÄSTERÅS V. Ringvägen

16 LÄNSSTYRELSEN Dnr ENKÄT 2 Västmanlands län Ej verkställt BESLUT 31 december 2003 Avser äldre personer Anvisningar Enkäten avser beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL som inte var verkställt den 31 december Redovisa endast ett ej verkställt beslut på varje blankett. Redovisa varje beslut om bistånd eller insats som inte var verkställt den 31 december 2003, även om det finns en näraliggande fastställd tidpunkt för verkställighet. Redovisa även beslut som var verkställt endast till viss del. Kommun/landsting Kommundel/stadsdel/område Kontaktperson Telefon E-post 1. Beslutet Uppgifterna skall avse endast ett beslut! Datum för beslutet: År Mån Dag Var beslutet inte alls verkställt eller endast till viss del verkställt den 31 december 2003? Ja, till viss del Nej, inte till någon del Finns en fastställd tidpunkt angiven för verkställighet av beslutet? Ja Nej Om ja Ange tidpunkt för verkställighet: År Mån Dag 2. Person som beslutet avser Personnummer År Mån Dag Kön kvinna man C:\Documents and Settings\keal.LSTU\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK15D\Individenkät 2 Beslut 2003.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax VÄSTERÅS V. Ringvägen

17 LÄNSSTYRELSEN Dnr ENKÄT 2 Västmanlands län 3. Ej verkställt beslut om bistånd/insats Avser det ej verkställda beslutet bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS? Bistånd enligt 4 kap. 1 SoL Insats enligt 9 LSS Ange ej verkställt beslut om bistånd: Flera svarsalternativ är möjliga! Permanent boende i särskild boendeform/ bostad med särskild service Korttidsboende i särskild boendform Hjälp i hemmet Dagverksamhet Annat ange vad Ange ej verkställt beslut om insats: Flera svarsalternativ är möjliga! Rådgivning och annat personligt stöd Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för barn över 12 år Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet 4. Bistånd/insats/stöd i avvaktan på att beslutet skall verkställas Får/fick den enskilde annat bistånd/stöd eller annan insats i avvaktan på beslutets verkställighet? Nej Ja Ange vilket bistånd/stöd eller vilken/vilka insatser:.. Ifylld enkät ska vara inkommen till länsstyrelsen senast 20 februari Adress: Länsstyrelsen, Social omvårdnad, VÄSTERÅS Tack för att ni besvarat enkäten! C:\Documents and Settings\keal.LSTU\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK15D\Individenkät 2 Beslut 2003.doc

18 LÄNSSTYRELSEN Dnr ENKÄT 3 Västmanlands län Ej verkställd DOM 31 december 2003 Avser äldre personer Anvisningar Enkäten avser dom gällande bistånd enligt 4 kap. 1 SoL som inte var verkställd den 31 december Redovisa endast en dom på varje blankett. Redovisa varje dom avseende bistånd eller insats som inte var verkställd den 31 december 2003, även om det finns en näraliggande fastställd tidpunkt för verkställighet. Redovisa även dom som var verkställd endast till viss del. Kommun/landsting Kommundel/stadsdel/område Kontaktperson Telefon E-post 1. Domen Uppgifterna skall avse endast en dom! Datum för domen: År Mån Dag Var domen inte alls verkställd eller endast till viss del verkställd den 31 december 2003? Ja, till viss del Nej, inte till någon del Finns en fastställd tidpunkt angiven för verkställighet av domen? Ja Nej Om ja Ange tidpunkt för verkställighet: År Mån Dag 2. Person som domen avser Personnummer År Mån Dag Kön kvinna man C:\Documents and Settings\keal.LSTU\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK15D\Individenkät 3 Domar 2003.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax VÄSTERÅS V. Ringvägen

19 LÄNSSTYRELSEN ENKÄT 3 Västmanlands län 3. Ej verkställd dom Avser den ej verkställda domen bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS? Bistånd enligt 4 kap. 1 SoL Insats enligt 9 LSS Ange ej verkställd dom avseende bistånd: Flera svarsalternativ är möjliga! Permanent boende i särskild boendeform/ bostad med särskild service Korttidsboende i särskild boendeform Hjälp i hemmet Dagverksamhet Annat ange vad Ange ej verkställd dom avseende insats: Flera svarsalternativ är möjliga! Rådgivning och annat personligt stöd Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för barn över 12 år Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet 4. Bistånd/insats/stöd i avvaktan på att domen skall verkställas Får/fick den enskilde annat bistånd/stöd eller annan insats i avvaktan på domens verkställighet? Nej Ja Ange vilket bistånd/stöd eller vilken/vilka insatser: Ifylld enkät ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 20 februari Adress: Länsstyrelsen, Social omvårdnad, VÄSTERÅS Tack för att ni besvarat enkäten! C:\Documents and Settings\keal.LSTU\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK15D\Individenkät 3 Domar 2003.doc

20 LÄNSSTYRELSEN Dnr ENKÄT 4 Västmanlands län AVSLAGSBESLUT trots bedömt behov under år 2003 Avser äldre personer Anvisningar Enkäten avser beslut under hela år 2003, enligt 4 kap. 1 SoL, där avslag givits trots att behov har bedömts föreligga då beslutet fattades. Redovisa endast ett avslagsbeslut på varje blankett. Redovisa även avslagsbeslut som senare har överklagats eller där sökta bistånd/insatser senare har helt eller delvis beviljats. Kommun/landsting Kommundel/stadsdel/område Kontaktperson Telefon E-post 1. Avslagsbeslutet Uppgifterna skall avse endast ett beslut! Datum för avslagsbeslutet: År Mån Dag Är avslagsbeslutet överklagat? Ja Nej Vet ej 2. Person som beslutet avser Personnummer År Mån Dag Kön kvinna man C:\Documents and Settings\keal.LSTU\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK15D\Individenkät 4 Avslag 2003.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax VÄSTERÅS V. Ringvägen

21 LÄNSSTYRELSEN ENKÄT 4 Västmanlands län 3. Avslagsbeslut trots bedömt behov, gällande bistånd eller insats Avser avslagsbeslutet bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS? Bistånd enligt 4 kap. 1 SoL Insats enligt 9 LSS Ange det sökta bistånd som avslagits: Flera svarsalternativ är möjliga! Permanent boende i särskild boendeform/ bostad med särskild service Korttidsboende i särskild boendeform Hjälp i hemmet Dagverksamhet Annat ange vad Ange den sökta insats som avslagits: Flera svarsalternativ är möjliga! Rådgivning och annat personligt stöd Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för barn över 12 år Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet 4. Annat bistånd/insats/stöd Får/fick den enskilde annat bistånd/stöd eller annan insats istället för det som avslagits trots bedömt behov? Nej Ja Ange vilket bistånd/stöd eller vilken/vilka insatser: Ifylld enkät ska vara inkommen till länsstyrelsen senast 20 februari 2004 Adress: Länsstyrelsen, Social omvårdnad, VÄSTERÅS Tack för att ni besvarat enkäten! C:\Documents and Settings\keal.LSTU\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK15D\Individenkät 4 Avslag 2003.doc

22 Ingår i Länsstyrelsen rapportserie ISSN Har du frågor, önskar fler exemplar m m, kontakta Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås Tel Fax E-post

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer RAPPORT 2006 : 4 Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2004 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN FÖRORD Samhällsbyggnadsenheten Förord Länsstyrelserna och

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004

Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004 Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004 LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Samhällsbyggnadsenheten 2004 Nr 16 Samhällsbyggnadsenheten 2004-08-06 701-11038-02

Läs mer

Rättssäkerhet inom äldre- och handikappomsorgen

Rättssäkerhet inom äldre- och handikappomsorgen LÄNSSTYRELSEN HALLAND Rättssäkerhet inom äldre- och handikappomsorgen Uppföljning av domar och beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Situationen i Hallands

Läs mer

Statistikrapport LVU och LVM i Västmanlands län 2004

Statistikrapport LVU och LVM i Västmanlands län 2004 RAPPORT 2005 : 4 Statistikrapport LVU och LVM i 2004 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN Datum Dnr Samhällsbyggnadsenheten 2005-02-03 701-886-05 Förord Länsstyrelsen har sammanställt de beslut/domar

Läs mer

INFORMATION från sociala avdelningen

INFORMATION från sociala avdelningen INFORMATION från sociala avdelningen Extranummer Maj 2004 Ansvarig utgivare: Iris Dovrén Råsbrant Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Länsstyrelsen har undersökt om kommunerna

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2001. Meddelande 2002:13 När får jag mitt bistånd? (II) - Ej verkställda domar och beslut

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov MEDDELANDE NR 2003:27 Titel Författare Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Iris Dovrén-Råsbrant Beställningsadress

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar

Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december 2005 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ.nr. 2006:35 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning av enkätsvaren 3 Behov

Läs mer

i Västmanlands län 2005

i Västmanlands län 2005 RAPPORT 2006 : 15 Anmälningar enligt 14 kap 2 Socialtjänstlagen Lex Sarah i Västmanlands län 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands län Datum Dnr Samhällsbyggnadsenheten 2006-05-31

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Sociala enheten Rapport 2004:13. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten Rapport 2004:13. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten Rapport 2004:13 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2002 2003:14 När får jag mitt bistånd? (III) - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg

Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Rapport 2005:13 Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Länsstyrelsen Gävleborg Rapport 2005:13 Innehåll Förord 3

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2000. Meddelande 2001:24 När får jag mitt bistånd? - Ej verkställda domar och beslut enligt

Läs mer

Vilka söker upp äldre?

Vilka söker upp äldre? RAPPORT 2005 : 31 Vilka söker upp äldre? En sammanfattning av verksamhetstillsyn avseende uppsökande verksamhet för äldre i Västmanlands län år 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands

Läs mer

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen

Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen RAPPORT 2004:11 Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen Sociala enheten 2004-09-07 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-22732-2003 FÖRORD Länsstyrelsen

Läs mer

RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2004-09-07 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-22828-2003

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2002:10 Ej verkställda beslut och domar enligt 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2002-04-08 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-17279-2001

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Stärkt skydd för barn?

Stärkt skydd för barn? RAPPORT 2005 : 11 Stärkt skydd för barn? Kartläggning av socialnämndens skyldighet att särskilt överväga överflyttning av vårdnad för barn placerade i familjehem SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Kommunernas planering för personer med psykiska funktionshinder i Västmanlands län

Kommunernas planering för personer med psykiska funktionshinder i Västmanlands län Kommunernas planering för personer med psykiska funktionshinder i Västmanlands län LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Samhällsbyggnadsenheten 2003 Nr 7 Förord Personer med psykiska funktionshinder tillhör

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt 6 f socialtjänstlagen

Ej verkställda beslut och domar enligt 6 f socialtjänstlagen RAPPORT 2001:6 Ej verkställda beslut och domar enligt 6 f socialtjänstlagen Sociala enheten 2001-05-14 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 502-997-2001 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev för

Läs mer

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se. Där finns även kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse.

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se. Där finns även kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse. Ej verkställda beslut och domar enligt SoL och LSS 2008 Samtliga länsstyrelser har lämnat underlag till rapporten som sammanställts av en arbetsgrupp bestående av socialkonsulenterna Heléne Backman Carlsson

Läs mer

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 2016-07-29 1 (6) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Arbets- och företagsnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år A R B E T S L Ö S A PROGRAM: AKT.STÖD 1 ARBETSLÖSA KÖPING 884 5,7 195 794 5,1 392 1 678 10,8 587 689 4,4 402 2,6 1 091 7,0

Läs mer

RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2003-08-13 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-623-2003

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige 2upealue ÄLDRENÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 20 15-1 1-19 ALN-2015-0119.30 Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten 2015-10-28 1 (5) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6 f-h SoL och 28 f-g LSS av ej verkställda

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT: 2005:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2005-06-23 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18560-2004

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn 508 04 560 Dnr - - 2005 Sammanträde 29 november 2005 Tjänsteutlåtande 11 november 2005 1 ( ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2010 KLAGANDE Sigtuna kommun Ombud: AA KommunLex AB Box 3194 103 63 Stockholm MOTPART Socialstyrelsen 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004

LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004 LSSdomar 2003 LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004 Utgiven av: Förord Som ett led i tillsynen över

Läs mer

Rätten till ledsagning

Rätten till ledsagning Södermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 891-2014-1.2.1. Sida 1 (6) 2014-11-20 Handläggare Anja Schulstad Telefon: 08-508 13 156 Lina Hedlund Telefon: 08-508 12 382 Till Södermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Handläggning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen

Handläggning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen Handläggning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen Publiceringsdatum 2008-07-16 Granskningsperiod År 2006-2008 Diarienummer 2008-052919 Kontaktpersoner: Louise Wennerström 08-785 41 69 louise.wennerstrom@ab.lst.se

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 2014 Remissfrihet

MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 2014 Remissfrihet MEDBORGARPANELEN 214 Rapport 6 Remissfrihet? MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 214 Remissfrihet Enkät nummer sex är nu slutförd Erfarenheter från andra landsting har visat att införande av remissfrihet har

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-12-21 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson 0155-26 40 27 Socialnämnden i Vingåkers kommun 643 80 VINGÅKER Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-08-24 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-03-23 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Marcus Löwing Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län februari månad 2016 Arbetslösa som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANELEN 215 Rapport 8 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 215 Dialog med landstingets politiker Enkät nummer åtta är nu slutförd Vilka kan delta i Medborgarpanelen?

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden Remiss från kommunstyrelsen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG DNR504-563/2007 SID 1 (8) 2008-01-25 Handläggare: Per-Ove Mattsson Telefon: 08-508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2008-02-14 Förslag till riktlinjer

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-08-25 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2017-02-16 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Nämnden för Äldreomsorg

Nämnden för Äldreomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Äldreomsorg Sammanträde onsdagen den 28 januari 2015, klockan 14 i Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka 1 (2) Ärende 1 Val av justerare och bestämmande av tid för

Läs mer

RAPPORT 2006 : 28. Legitimation, tack! En studie utifrån metoden Ansvarsfull alkoholservering SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN

RAPPORT 2006 : 28. Legitimation, tack! En studie utifrån metoden Ansvarsfull alkoholservering SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN RAPPORT 2006 : 28 Legitimation, tack! En studie utifrån metoden Ansvarsfull alkoholservering SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Förord Antalet restauranger med serveringstillstånd har ökat de senaste åren och alkoholkonsumtionen

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Protokoll. Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla riu IVO - Inspektionen för

Protokoll. Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla riu IVO - Inspektionen för Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 9(18) Sn/2015:353 SNau 141 Rapport ej verkställda beslut kvartal 3 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6)

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(2) 82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Beslut

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Fri besöksvård för dem över 85 år

Fri besöksvård för dem över 85 år RAPPORT 9-215 INVÅNARPANELEN 215 Fri besöksvård för dem över 85 år Sammanfattning av resultatet Panelen består idag av 35 deltagare. De som inte svarat på någon enkät på ett och ett halvt år eller mer

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Karlsson 2017-05-15 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten över ej verkställda

Läs mer

Datum låta expediera rapport och missiv till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige.

Datum låta expediera rapport och missiv till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Elisabeth Datum 23-8-22 Diarienummer NHO-23-5.3 Nämnden för hälsa och omsorg Ej verkställda gynnande beslut Förslag till beslut

Läs mer

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 5. Handläggare Datu Öberg Marie 2014-07-08 Diarienuer NHO-2014-0139.31 Nänden för hälsa och osorg Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2016-09-26 Handläggare Annelie Svensson Telefon: 08-508 36 227 Till Äldrenämnden 2016-10-18 Revidering av tillämpningsanvisningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 2 - September 2013 Tillgänglighet till Kultur

MEDBORGARPANEL Nummer 2 - September 2013 Tillgänglighet till Kultur MEDBORGARPANELEN 2013 Rapport 2 KULTUR MEDBORGARPANEL Nummer 2 - September 2013 Tillgänglighet till Kultur Enkät nummer två slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den andra enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(2) 166 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1, 2016 (KSKF/2016:6) Beslut

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer