Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen"

Transkript

1 12

2 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut som fattats enligt SoL för oktober månad år 2011, enligt LSS för oktober månad 2011 och enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag för oktober månad Sammanfattning Samtliga delegationsbeslut som fattats med stöd av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämnden. Nämnden ska ta ställning till om redovisningen/anmälan av de fattade delegationsbesluten kan godkännas. Förteckningar har upprättats över delegationsbeslut som fattats enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om bostadsanpassningsbidrag. Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Avdelningschef för funktionshinder Madeleine H Nordholm Systemförvaltare Bilagor: 1 Förteckning SoL oktober Förteckning LSS oktober Förteckning bostadsanpassningsbidrag oktober 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL Perioden Antal beslut varav antal avslag Hemtjänst 216 Avlösning i hemmet 10 Trygghetslarm 41 Dagverksamhet 14 KORTTIDSBOENDEN 6- Korttidsvistelse 25 Servicehus 5 Särskilt boende 9 Boendestöd 6 Kontaktperson 1 Enbart matleverans 2 Pens/H-k läg. 1 HVB- beslut Personligt stöd Funktionshindrade barn Delavslag kan ej redovisas då dessa ej kan registreras i verksamhetssystemet.

4 Insatser Urval: ; Beslutsdatum: ; Personkrets 1 Personkrets 2 Personkrets 3 Personkrets 3a ; LSS ; Insatser Bifall ; Män ; Kvinnor; Ej avlidna Insats Personkrets 1 3a Totalt Personlig assistent eller ekonomiskt stöd därtill Sjuklön - skäliga kostnade I avvaktan på LASS Ledsagarservice Ledsagarservice. 3 0 Q 3_ Kontaktperson Kontaktperson. Avlösarservice i hemmet Avlösarservice i hemmet. 0 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidshem 1 0 Daglig verksamhet Daglig verksamhet. 1 1 Totalt: 13 Signatur MADHED Sida 1

5 Insatser Urval: ; Beslutsdatum: ; Personkrets 1 Personkrets 2 Personkrets 3 Personkrets 3a ; LSS ; Insatser; Delavslag ; Män ; Kvinnor; Ej avlidna Personkrets Insats 1 Totalt Avlösarservice i hemmet Avlösarservice i hemmet. 1 1 Totalt: 1 1 Signatur MADHED Sida 1

6 Insatser Urval: ; Beslutsdatum: ; Personkrets 1 Personkrets 2 Personkrets 3 Personkrets 3a ; LSS ; Insatser; Avslag ; Män ; Kvinnor; Ej avlidna Personkrets Insats 1 Totalt Personlig assistent eller ekonomiskt stöd därtill Personlig assistans 1 1 Kontaktperson Kontaktperson. 1 1 Totalt: 2 2 Signatur MADHED Sida 1

7 Ärendestatistik - bostadsanpassnin Beviljade åtgärder av olika typ i ärenden med beslutsdatum: Från: Till: Utskrift: (Sll) ÅTGÄRDSTYP (nya produkter) ANTAL SUMMA KOST MEDEL KOST Automatiska dörröppnare (ej garage) kr kr Belysning kr kr Duschkabin kr kr Installation av dusch/torkanordning på wc-stol kr kr T iftrtstflnpw kr kr Ramper, hårdgöring + övriga yttre arbeten kr kr Reparation av kvalificerad teknisk utrustning kr 909 kr Service av kvalificerad teknisk utrustning kr 713 kr Stödhandtag kr 400 kr Trösklar-kilramp kr 875 kr Övriga enkla åtgärder kr kr Övriga större åtgärder kr kr Avskrivna 2 Avslag 0 Delvis avslag 1 Överklaganden 0

8 13

9 Tjänsteutlåtande Caroline Jevring Nämndsekreterare Sidan 1 av 1 Dnr 2011/262 VON.035 Vård- och omsorgsnämnden Val av nytt personuppgiftsombud för vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden utser nämndsekreterare Caroline Jevring som personuppgiftsombud för nämnden. Sammanfattning Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar, och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Ett personuppgiftsombud är en person - ofta en anställd - som ser till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom en verksamhet. Ombudet ska föra en förteckning över register och annan behandling av personuppgifter och hjälper registrerade att få felaktiga uppgifter rättade. Har verksamheten utsett ett personuppgiftsombud ska en anmälan göras till Datainspektionen på en särskild blankett. Datainspektionen har en särskild kontaktperson och anordnar utbildningar för personuppgiftsombud. Nämndens personuppgiftsombud är nu vikarierande nämndsekreterare Magdalena Persson Kjessel. Ordinarie nämndsekreterare Caroline Jevring är åter i tjänst och därför behöver nämnden fatta ett nytt beslut angående uppdraget som personuppgiftsombud. Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Caroline Jevring Nämndsekreterare Beslutsexpediering: Akt, Förvaltningschef Magnus Widén, Nämndsekreterare Caroline Jevring Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

10 14

11 Tjänsteutlåtande Monika Linderstål Socialt sakkunnig Sidan 1 av 3 Dnr 2011/102 VON.013 Vård- och omsorgsnämnden Ramavtal om externa platser för tjänster enligt LSS mellan kommunerna i nordvästra Stockholms län "Solnaavtalet" Förslag till beslut Vård - och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 1. Vård- och omsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige valfrihetssystem enligt LOV, Lag om valfrihetssystem ska införas inom verksamheterna daglig verksamhet och korttidsvistelse enligt LSS. 2. Vård- och omsorgsnämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag inom aktuella verksamheter, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om införande av valfrihetssystem enligt LOV. Sammanfattning Sedan år 2004 har Sollentuna ingått i en gemensam ramavtalsupphandling gällande privata LSS-verksamheter. I ramavtalet har alla nordvästkommunerna ingått. Befintligt ramavtal går ut 31 december, 2013, med undantag för daglig verksamhet och korttidsvistelse som har en kortare avtalsperiod och går ut den 31 december Ramavtalet har hanterats av en gemensam arbetsgrupp med representanter från varje kommun. Nu pågår förberedelser för en ny upphandling av daglig verksamhet och korttidsvistelse. Ett förfrågningsunderlag skapas som kan användas till att upphandla enligt både LOU och LOV. Varje kommun behöver fatta beslut om vilket lagrum man vill upphandla enligt. Vård - och omsorgskontoret föreslår att Sollentuna kommun gör en upphandling av daglig verksamhet och korttidsvistelse enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem. Bakgrund Sedan år 2004 har Sollentuna ingått i en gemensam ramavtalsupphandling enligt LOU gällande privata LSS-verksamheter. Ramavtalet omfattar insatserna: boende vuxna, boende barn, korttidstillsyn, daglig verksamhet och korttidsvistelse. I ramavtalet har alla nordvästkommunema i Stockholms län, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Ekerö, Upplands Bro, Upplands Väsby, Sigtuna och Sollentuna, ingått. Befintligt ramavtal går ut Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

12 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/102 VON.013 Sidan 2 av 3 31 december, 2013, med undantag av daglig verksamhet och korttidsvistelse som har en kortare avtalsperiod och som går ut den 31 december Ramavtalet har hanterats av en gemensam arbetsgrupp med representanter från varje kommun. Nordvästkommunerna står inför att göra en ny upphandling då befintligt avtal går ut. Under hösten 2011 har två arbetsgrupper med representanter från nordvästkommunerna, en arbetsgrupp har börjat utforma ett nytt förfrågningsunderlag och den andra gruppen arbetat med ersättningsnivån. Under lång tid har kommunerna gemensamt diskuterat att gemensamt införa LOV för insatsen daglig verksamhet och korttidsvistelse. En konsult fick uppdraget att utreda om det var lagligt och praktiskt möjligt att genomföra en sådan upphandling. Enligt konsultrapporten så är det inte möjligt att kommunerna gör en gemensam LOV upphandling, däremot kan vi gemensamt forma ett förfrågningsunderlag som bygger på överenskomna kravställningar. Analys I arbetsgruppen för framtagande av nytt förfrågningsunderlag skapar man nu ett gemensamt förfrågningsunderlag. Skillnaden mot tidigare är att varje kommun måste välja om upphandlingen ska ske enligt LOV eller LOU. Om vi väljer LOU kan vi göra det gemensamt med de kommuner som väljer LOU. Väljer vi LOV kan vi inte göra det gemensamt, men vi kan använda samma förfrågningsunderlag så att alla ingående kommuner ställer samma krav på utförarna. Några kommuner har beslutat att man ska införa LOV för daglig verksamhet och korttidsvistelse, medan några kommuner inte har tagit ett beslut än. Sollentuna kommun har beslutat att införa LOV inom flera verksamheter, nu senast inom ledsagning, avlösarservice, kontaktperson och boendestöd. Om vi inför LOV för daglig verksamhet och korttidsvistelse innebär det en större valfrihet för brukaren, vi har då även möjlighet att godkänna nya företag löpande. Vid en upphandling enligt LOU är godkända företag fastställda under hela avtalsperioden och nya företag kan inte komma in på den aktuella marknaden. Vid ett införande kommer SOLOM's dagliga verksamhet, egenregin att ges ett direkt uppdrag på lika villkor som de godkända företagen enligt LOV. I Sollentuna finns idag ingen daglig verksamhet som drivs på entreprenad. Inom kommunens gränser och i angränsande kommuner finns flera privata utförare som skulle kunna vara möjliga aktörer vid en LOV- upphandling. Ekonomiska förutsättningar En risk med att införa LOV är att kostnader för turbundna resor till och från den dagliga verksamheten kan komma att öka. Ett sätt att motverka detta är att i förfrågningsunderlaget kräva att privata aktörer ska vara belägna inom en viss geografisk radie, t.ex. inom nordvästkommunerna eller inom norra stor Stockholm. Idag står egenregin för ca 78 % av all beviljad dagligverksamhet i Sollentuna. En risk är att egenregins andel minskar något vid ett införande av LOV, men det kan också vara så att de bibehåller sin andel då många brukare vill ha sin dagliga verksamhet i den egna

13 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/102 VON.013 Sidan 3 av 3 kommunen. Egenregin arbetar med olika utvecklingsprojekt som även ökar möjligheten till att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till den privata marknaden. Inom korttidsvistelse finns endast ett fatal platser inom SOLOM, egenregin och flertalet platser köps av privata företag utifrån det befintliga ramavtalet med nordvästkommunerna. Upphandlingen kommer att föreslås ett fast pris, vilket är en förutsättning för införande av LOV. Tanken är att utförarna ska konkurrera om innehåll och kvalitet istället för pris. En förutsättning för att en upphandling med fast pris kommer att kunna genomföras är att prisnivån ligger i nivå med den ersättning som egenregin idag får. Alla nordvästkommuner ligger på liknande ersättningsnivå för sin egenregi. Den privata marknaden ligger som regel något högre i pris. En risk är därmed att privata företag inte kommer att vilja ansöka om godkännande. Detta har dock inte varit ett faktum för andra kommuner som infört LOV för daglig verksamhet utan den privata marknaden har där anpassats till föreslagen ersättningsnivå. Kontorets förslag Genom att införa LOV för daglig verksamhet ökar valmöjligheten för den enskilde. Det ger även en ökad variation av utförare och inriktning på verksamheterna, då certifiering kan ske löpande. En risk är ökade kostnader för turbundna resor. Sammantaget är fördelarna med LOV större än en upphandling enligt LOU, vilket gör att kontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att valfrihetssystem enligt LOV, Lag om valfrihetssystem, ska införas inom verksamheterna daglig verksamhet och korttidsvistelse enligt LSS. Magnus Widén Förvaltningschef Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder Monika Linderstål Socialt sakkunnig

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3.

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0078 VON-3 Diariekod: 711 Revidering av riktlinjer LSS Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0131 VON-9 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av korrelation mellan upplevd

Läs mer

Datum 2014-05-20. Utredning gällande lägervistelse för personer med funktionsnedsättning

Datum 2014-05-20. Utredning gällande lägervistelse för personer med funktionsnedsättning 0,00 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum 2014-05-20 Diarienummer NHO-2014-0113.31 Nämnden för hälsa och omsorg Utredning gällande lägervistelse för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-05-29 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2015-06-11 klockan 15:00 Sjöallén 9D, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Heidi

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 4/2009. Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL

Åstorps kommun. Revisionsrapport 4/2009. Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL Revisionsrapport 4/2009 Åstorps kommun Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL Bengt Sebring, ordf. Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013 Sidan 3 av 126 Ärende 1 Sidan 4 av 126 Sidan 5 av 126 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marianne Iggmark Datum Vår beteckning 08-58169563 2013-05-22

Läs mer

SLUTRAPPORT. Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning. 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96

SLUTRAPPORT. Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning. 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96 SLUTRAPPORT Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96 Sammanfattning Nacka kommun har tillämpat kundval för hemtjänst sedan

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna.

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna. Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Tomas Odin Datum 2014-01-13 Diarienummer NHO-2013-0099.00 Nämnden för vuxna med funktionshinder Yttrande över motion av Liza Boethius (V)

Läs mer

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg fr.o KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Monica Petersson 2014-06-02 Diarienummer NHO-2013-0195.31 Nämnden för hälsa och omsorg Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden

Läs mer

Utredning. Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013

Utredning. Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013 Utredning Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013 Innehållsförteckning Förord 1 Sammanfattning 2 1 Var det bättre på den gamla tiden?

Läs mer

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Analys och beräkningar för år 2015-2019 2014-03-19 Karin Bäckbro socialförvaltningen staben Tyresö kommun / 2014-03-19 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och Meddelande 2007:8 handikappomsorgen Länsstyrelsen Halland Meddelande 2007:8 ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M-2007/8-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri,

Läs mer

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder 2007-04-16 Dnr SÄN 2007/149 Riktlinjer Insatser till personer med funktionshinder Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...3 SAMVERKAN...4

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer