Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013"

Transkript

1 10

2 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden noterar rapport om ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade per Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen stöd och service till vissa fanktionsliindrade till Socialstyrelsen varje kvartal. Rapporten ska även delges kommunfullmäktige och revisorerna. Rapporten avser Denna rapportering avser beslut som är fattade utifrån LSS lagen. Vid detta rapporteringstillfälle av icke verkställda beslut inom tre månader, redovisas 9 personer som har ej verkställda beslut inom 3 månader. Det är tre personer som inte har kontaktperson, fem personer avseende bostad med särskild service och en person avseende avlösarservice. Sex av besluten har verkställts under rapporteringsperioden. Beslut räknas som verkställt först den dag insatsen faktiskt påbörjats. Monika Linderstål Socialt sakkunnig Bilaga: Rapport per Beslutsexpediering: Kommunfullmäktige Förvaltningschef Magnus Widén Vik. avdelningschef funktionshinder Mona Zakeri Socialt sakkunnig Monika Linderstål Akt k Postadress Telefon växel Fax reception Internet B e s ö Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 1 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av icke verkställda beslut, LSS Rapprteringsdatum Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader Bostad med särskild service vuxna Vilka typer av bistånd dessa beslut gäller Kontaktperson Korttidsvistelse utanför egna hemmet Avlösarservice i hemmet Hur lång tid som förflutit från dagen från respektive beslut Besluts datum Rapporterings datum Tidsskillnad Datum för första erbjudande Hur många av besluten som gäller män respektive kvinnor Dagligverksamhet Erbjudningsdatum Män Kvinnor \ X X 1 X X 1 X X 1 X X X X 1 X X -i X X X X 1 X X

4

5 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt socialtjänstlagen (SoL) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden noterar rapport om icke verkställda beslut inom tre månader enligt socialtjänstlagen per Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera icke verkställda beslut inom tre månader enligt socialtjänstlagen till socialstyrelsen varje kvartal. Rapporten ska även delges kommunfullmäktige och revisorerna. Rapporten avser Vid detta rapporterings tillfälle redovisas 6 personer. Alla beslut avser särskilt boende. Av dessa har 2 personer har återtagit sin ansökan. Fyra personer kvarstår som ännu inte flyttat in på något särskilt boende inom tre månader. Alla har erbjudits särskilt boende men tackat nej, vid ett eller flera tillfallen. Väntetiden har varit från 136 dagar till 502 dagar för den som väntat längst. Antal icke verkställda beslut vid de tre senaste rapporteringstillfällena är: 6 personer 31 december personer 30 september personer 30 juni 2012 Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Monika Linderstål Socialt sakkunnig Bilaga: Rapport per Beslutsexpediering: Kommunfullmäktige Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Socialt sakkunnig Monika Linderstål Akt Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

6 Vård- och omsorqsnämnden Rapportering av icke verkställda beslut. SoL Rapprteringsdatum Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader Vilka typer av bistånd dessa beslut gäller Särskilt boende Hemtjänst Dagverksamhet Hur lång tid som förflutit från dagen från respektive beslut besluts datum Datum för första erbjudande Hur många av besluten som gäller män respektive kvinnor Kapporten ngs datum Tidsskillnad Datum Män Kvinnor 1 X X 1 X X 1 X X 1 X X 1 X X 1 X X

7

8 3\1 SOLLENTUNA KOMMUN NRj^ Vård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0098 VON-2 Diariekod: 701 Vård- och omsorgsnämnden Ansökan om stimulansbidrag 2013 inom valfrihetssystem enligt LOV Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att: e Vård- och omsorgsnämnden godkänner ansökan om 2013 års stimulansbidrag för insatser kopplade till valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Sammanfattning Socialstyrelsen har år 2013 fått i uppdrag av regeringen att fördela kronor till kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem enligt LOV, eller vidareutveckla befintliga system. I enlighet med regeringsuppdraget kommer socialstyrelsen att prioritera ansökningar som: kommer från kommuner som inte tidigare har ansökt om stimulansbidrag. fokuserar på kvalitetsaspekter, t.ex. genom att förstärka upphandlingskompetens och/eller uppföljningsrutiner, oavsett om kommunen tidigare beviljats stimulansbidrag eller ej. Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Vik. Avdelningschef för stödoch utveckling Micael Svanström Utredare Bilagor 1. Ansökan om stimulansbidrag för 2013 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

9 Tjänsteutlåtande Dnr 2013/0098 VON-2 Sidan 2 av 2 Beslutsexpediering: Socialstyrelsen Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef föräldreomsorg Mona Zakeri Vik. avdelningschef för stöd och utveckling Christina Roman Utredare Micael Svanström Akt

10 Delegationsbeslut

11 15

12 ST] SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Delegationsbeslut Dnr: 2013/0046 VON-4 Diariekod: 710 Lex Sarah Lantgårdsvägen 170 Delegat Magnus Widén Enligt Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning, punkt: J 9 Beslut Vård- och omsorgskontoret beslutar mot bakgrund av SOLOM:s underlag att den aktuella händelsen skulle kunna innebära ett allvarligt missförhållande och att ärendet därför ska anmälas enligt 24 f LSS till Socialstyrelsen. * Vård- och omsorgsnämnden anmäler ärendet enligt 24 f LSS till Socialstyrelsen. Sammanfattning Natten mellan den 21 och 22 december 2012 inträffade en incident på det särskilda boendet Lantgårdsvägen 170. En boende kom strax efter tre på natten ut i vinterkylan utan kläder och halkade även när han med hjälp av nattpersonal var på väg tillbaka in till boendet. Mannen ådrog sig lättare skador på rygg och tår, samt dubbelsidig lunginflammation. Händelsen rapporterades av nattpersonalen till verksamhetschefen den 2 januari Verksamhetschefen rapporterade vidare muntligt till vård- och omsorgskontoret och med skriftligt underlag den 4 februari Vård- och omsorgskontoret bedömer att händelsen den 22 december 2012 skulle kunna innebära ett påtagligt missförhållande för boende B, samt att händelsen därför ska anmälas enligt 24 f LSS till Socialstyrelsen. Kopia av delegationsbeslutet har sänts till: Vård- och omsorgsnämnden Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

13 Micael Svanström Utredare KOMMUN Delegationsbeslut Upphandling och valfrihet /0092 VON 712 Delegationsbeslut om godkännande av utförare i Fritt Val - Hemtjänst Beslut I enlighet med vård- och omsorgsnämndens delegationsordning punkt E 2.1 beslutas följande: 1. Sjöströms Hemservice AB (org nr ) godkänns som utförare av hemtjänst i Fritt val - hemtjänst i Sollentuna kommun enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) med start den 1 juni Sjöströms Hemservice ABs ansökan om att få använda Vårdstyrkan i Täby AB (org nr ) och ICA Deli Vanadisvägen 8 som underleverantörer för att fullfölja del av hemtjänstuppdraget godkänns. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden antog förfrågningsunderlag för Fritt val - Hemtjänst. Hemtjänstutförare kan fortlöpande ansöka om att bli godkända som utförare i kommunen. Sjöströms Hemservice AB (org nr ) har lämnat in ansökan om godkännande. Sjöströms Hemservice AB uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Sjöströms Hemservice AB har ansökt om godkännande för att få använda Vårdstyrkan i Täby AB (org nr ) och ICA Deli Vanadisvägen 8 som underleverantör för att fullfölja del av hemtjänstuppdraget. Vårdstyrkan i Täby AB och ICA Deli Vanadisvägen 8 uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Information enligt 19 Lag om medbestämmande i aitetslivet (MBL) har lämnats till berörda arbetstagarparter. Förhandling enligt 38 MBL ägde rum Arbetstagarparterna hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag om godkännande och förhandlingen avslutades i enighet. För vård- och omsorgsnämnden Mona Zakeri Avdelningschef äldreomsorg Besök Postadress Telefon växel Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna Fax reception Internet

14 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Delegationsbeslut Dnr: 2013/0043 VON-2 Diariekod: 023 Delegationsbeslut Beslut tagna under februari 2013 och mars Delegat Margareta Agerberg Malmrot Enligt Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslut Samtliga delegationsbeslut som fattas med stöd av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämnden. Nämnden ska ta ställning till om redovisningen/anmälan av de fattade delegationsbesluten kan godkännas. Förteckningar har upprättats över delegationsbeslut som fattats enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa ftrnktionshindrade (LSS) och Lagen om bostadsanpassning. Margareta Agerberg Malmrot Kopia av delegationsbeslutet har sänts till: Vård- och omsorgsnämnden Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset se Turebergs torg Sollentuna

15

16 Bostadsanpassningsbidrag, beslut under perioden: Från: Till: Utskrift: (L2) Dnr Fastighet Sökande Datum Beslutet BetoppC* 2013/ DELVIS AVSLAG Okr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 884 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2012/ DELVIS AVSLAG kr 2013/ BIFALL I 388 kr 2013/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ AVSLAG Okr,. 2013/ BIFALL kr : 2013/ BIFALL kr. 2013/ BIFALL I 181 ke 2013/ BIFALL 781 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 594 kr 2013/ DELVIS AVSLAG kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL I' 500 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ AVSLAG Okr 2012/ BIFALL kr 2011/ AVSLAG Okr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr :; 2013/ BIFALL kf- 2013/ BIFALL kr,' 2013/ BIFALL kr' 2012/ DELVIS AVSLAG kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 744 kr. 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL I 538 kr SUMMA belopp: kr

17 Ärendestatistik - bostadsanpassnin Beviljade åtgärder av olika typ i ärenden med beslutsdatum: Från: Till: Utskrift: (Sll) ÅTGÄRDSTYP (nya produkter) ANTAL SUMMA KOST MEDEL KOST Automatiska dörröppnare (ej garage) kr kr Blandarbyte kr kr Duschkabin kr kr Dörrbreddning kr kr Hissinstallation kr kr Ledstänger kr kr Reparation av kvalificerad teknisk utrustning kr kr Service av kvalificerad teknisk utrustning kr kr Spisvakt/Timer kr kr Stödhandtag kr 556 kr Trösklar-kilramp kr 668 kr Åtgärder på balkong, altan och uteplats till lägenhet kr kr Övriga enkla åtgärder kr kr Avskrivna Avslag Delvis avslag Överklagande

18 Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL Perioden Avslag 4 kap 1 SoL Hemtjänst Avslag 4 kap 1 SoL Särskilt boende Bifall Delavslag Avslag 1 Bifall 4 kap 1 SoL Boendestöd + 20 tim Bifall 4 kap 1 SoL Hemtjänst Bifall 4 kap 1 SoL Särskilt boende Bifall 4 kap 2 SoL Bifall 4 kap 1 SoL HVB Delavslag 4 kap 1 SoL Avgifter 8 kap. 4-9 SoL

19 Förteckning över delegationsbeslut enligt LSS Perioden Bifall Avslag 9 LSS Omfattas ej av personkrets Avslag 9 2 LSS Personlig assistans Avslag 9 6 LSS Korttidsvistelse Avslag Verkställighet LSS Delavslag Avslag Bifall Sjuklön Bifall Beslut från försäkringskassan Bifall 9 2 LSS Personlig assistans Bifall 9 3 LSS Ledsagarservice Bifall 9 4 LSS Kontaktperson Bifall 9 5 LSS Avlösarservice Bifall 9 5 LSS Avlösarservice + 20 tim Bifall 9 6 LSS Korttidsvistelse Bifall 9 7 LSS Korttidstillsyn Bifall 9 9 LSS Vuxenboende Bifall 9 10 LSS Daglig verksamhet Delavslag 9 6 LSS Korttidsvistelse 42

20 Bostadsanpassningsbidrag, beslut under perioden: Från: Till: U t s k r i f t: (L2) Dnr Fastighet Sökande Datum Beslutet Belopp(*) 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2011/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 781 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ DELVIS AVSLAG kr 2012/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 581 kr 2013/ BIFALL I 006 kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 775 kr. 2013/ BIFALL kr 2012/ DELVIS AVSLAG kr 2013/ BIFALL 775 kr 2012/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 21'618 kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ ' BIFALL 5 640'kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL, kr 2013/ BIFALL 744 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 800 kr SUMMA belopp: kr (*) = Gällande beslutsbelopp under perioden (det sista om det finns flera beslut i ärendet under perioden). Avskrivna ärenden och ärenden med återkallade beslut redovisas ej. Sida 1

21 Ärendestatistik - bostadsanpassnin Beviljade åtgärder av olika typ i ärenden med beslutsdatum: Från: Till: ÅTGÄRDSTYP (nya produkter) Automatiska dörröppnare (ej garage). Besiktning (lagstadgad, av hissar eller dörröppnare) Duschkabin Installation av dusch/torkanordning på wc-stol. Ledstänger Reparation av kvalificerad teknisk utrustning. Service av kvalificerad teknisk utrustning Stödhandtag Trösklar-kilramp Övriga enkla åtgärder Utskrift: (SI 1) ANTAL SUMMA KOST MEDEL KOST I kr kr kr 938 kr kr 21 6I8kr kr kr kr kr kr kr kr 730 kr kr 527 kr kr 819 kr kr kr Avskrivna 5 Avslag 0 Delvis avslag 2 Överklagande 0

22 Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL Perioden Bifall Delavslag Avslag Avslag 4 kap 1 SoL Hemtjänst Avslag 4 kap 1 SoL Särskilt boende 4 3 Bifall 4 kap 1 SoL Hemtjänst Bifall 4 kap 1 SoL Hemtjänst tim Bifall 4 kap 1 SoL Särskilt boende Bifall 4 kap 1 SoL HVB Delavslag 4 kap 1 SoL 5 Avgifter 8 kap. 4-9 SoL

23 Förteckning över delegationsbeslut enligt LSS Perioden Bifall Avslag 9 LSS Omfattas ej av personkrets Avslag 9 2 LSS Personlig assistans Avslag 9 3 LSS Ledsagarservice Avslag 9 4 LSS Kontaktperson Avslag 9 5 LSS Avlösarservice Avslag 9 6 LSS Korttidsvistelse Delavslag Avslag Bifall Sjuklön Bifall Beslut från försäkringskassan Bifall 9 3 LSS Personlig assistans Bifall 9 3 LSS Ledsagarservice Bifall 9 4 LSS Kontaktperson Bifall 9 5 LSS Avlösarservice Bifall 9 5 LSS Avlösarservice + 20 tim Bifall 9 6 LSS Korttids vistelse Bifall 9 7 LSS Korttidstillsyn Bifall 9 8 LSS Baraboende Bifall 9 9 LSS Vuxenboende Bifall 9 10 LSS Daglig verksamhet Delavslag 9 5 LSS Avlösarservice Delavslag 9 5 LSS Avlösarservice +20 tim

24 Informationsärenden

25

26 JaL Socialstyrelsen Dnr 5400/2013 'imun i V 0 4 Sollentuna kommun Att: Margareta Hellblom Larsson Vård och omsorgskontoret Sollentuna Statsbidraget Omvårdnadslyftet 2013 Beslut Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Sollentuna kommun kronor för utbildningsinsatser under kalenderåret 2013 enligt Socialstyrelsens villkor för Omvårdnadslyftet. Villkor för utbetalning Medlen ska rekvireras. En rekvisitionsblankett bifogas detta beslut. Rekvisitionsblanketten ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 2 maj Redovisning Statsbidraget tillgodoräknas för godkända gymnasie-, yrkeshögskoleeller högskolepoäng på bidragsberättigade kurser som via uppdragsutbildning påbörjas och avslutas under kalenderåret Kurser som genom Omvårdnadslyftet påbörjades 2012 och avslutas 2013 far tas upp vid poängredovisningen av 2013 års statsbidrag. Mottagaren av statsbidraget är skyldig att senast den 15 januari 2014 redovisa till Socialstyrelsen en inventering av personalens formella utbildningsnivå, genomförda utbildningsinsatser och antalet godkända poäng som har uppnåtts med statsbidraget. Socialstyrelsen återkommer i september 2013 med anvisningar om detta. Socialstyrelsen kan komma att begära registerutdrag eller motsvarande som bekräftar redovisningen. Mottagaren kan bli återbetalningsskyldig om statsbidraget inte använts i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar eller den ansökan som lämnats. Skäl för beslut Fördelningen utgår från en befolkningsbaserad fördelningsram där varje kommun kunde ansöka om bidrag upp till ett visst maxbelopp. Bland de 202 ansökningar som behandlades önskade 147 kommuner att ta del av ev. återstående medel från kommuner som avstått från att ansöka eller sökt mindre än sitt maxbelopp. Dessa medel har fördelats proportioneriigt. SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon lstyrelsen.se Fax Orgnr Bankgiro

27 SOCIALSTYRELSEN Dnr 5400/2013 Bakgrund Omvårdnadslyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ftmktionshindersområdet. Funktionshindersområdet avser den personal som med stöd av socialtjänstlagen arbetar med personer med ftanktionsnedsättning men statsbidraget far även användas för personal inom LSS-området som huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre. Läs mer om villkoren i Socialstyrelsens informationsbrev och besök Socialstyrelsens webbplats regelbundet för uppdateringar om statsbidraget: Handläggning och beslutsfattare Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande avdelningschefen Beatrice Hopstadius. 1 den slutliga handläggningen har enhetschefen Stina Törneli Sandberg deltagit. Utredaren Åsa Pettersson har varit föredragande. Enligt 27 förordningen (2009:1243) med instruktionför Socialstyrelsen far beslut i ärenden om fördelning av statsbidrag inte överklagas. Enligt Socialstyrelsens beslut Åsa Pettersson Bilaga 1: Rekvisitionsblankett

28 ocial s BESLUT Dm / Tillsynsavdelningen Eva Kågström t S Sollentuna kommun L L Ef^ 86 SOLLENTUNA Värd- Och Omsnrnqnän,^.. Nämnd Socialnämnden i Sollentuna kommun Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun Ärendet Tillsyn av Sollentunas kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och bam som bevittnat våld Socialstyrelsens beslut Ärendet avslutas Bakgrund Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en fortsatt samlad nationell tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och bam som bevittnat våld i enlighet med nationella bedömningskriterier. Urvalet av de 60 kommuner som kommer att ingå i den nationella tillsynen har skett slumpmässigt. Den nationella tillsynen omfattar även andra genomförare av socialtjänst samt hälso - och sjukvården Uppdraget löper under åren och ska slutredovisas till regeringen den 1 februari Underlag Inför tillsynen hade Socialstyrelsen begärt in Kommunens handlingsplan för arbetet med våld i nära relation, och/eller andra styrdokument där det finns beskrivningar om hur socialtjänsten i kommunen ska arbeta med våld i nära relation. Rutinerför handläggning av ärenden som rör våld i nära relat- Förteckning över de ärenden som avser våld i nära relation som varit aktuella under perioden från den 1 januari 2012 till och med den 30 juni Förteckningen skall även innehålla ärenden som primärt avser annan problematik men där socialtjänsten har kännedom om att det förekommer våld i nära relation. s Svar på frågorna i bifogat frågeformulär SOCIALSTYRELSEN STOCKHOLM Telefon Fax Org nr

29 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (15) 8 Organisationsskiss över socialtjänsten Uppgifter om namn på chefer och personal som primärt arbetar med våld i nära relation samt uppgifter om kontaktpersoner hos polis, halso - och sjukvård och kvinnojour som kommunen samarbetar med när det gäller våld i nära relation. För att få möjlighet till kontakt för att intervjua våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld önskar Socialstyrelsen nämndens hjälp att sprida bifogat brev till målgruppen. Vid inspektionen, den november 2012, genomfördes intervjuer och de kronologiska pärmarna och slumpvis utvalda akter granskades Intervjuerna genomfördes enligt följande. En intervju med kvimiofridssamordnare och två chefer (bara och ungdom samt försörjmngsstöd). Därefter intervjuades fem handläggare inom dessa två områden. En separat intervju genomfördes med chef och två handläggare från vårdoch omsorgsforvaltningen. Telefonintervju har den 18 januari 2013 skett med arbetsledare inom missbruk/socialpsykiatri. Även en telefonintervju har genomförts med Sollentuna kvinnojour. Redovisning av tillsyn Uppsökande och förebyggande arbete På kommunens hemsida finns information till personer som lever med våld inom familjen. Informationen finns även i en folder som delats ut till samarbetspartner samt finns utlagd på allmänna platser, ex.vis bibliotek, vårdcentraler. Informationen finns inte på andra språk men socialnämnden har sökt utvecklingsmedel bl.a för att översätta broschyren till fler språk. Kvinnofridssamordnaren har sett till att kvinnofridslinjens broschyr, som finns på många olika språk, fmns tillgänglig inom olika verksamheter i kommunen. Det saknas riktad information till särskilt utsatta kvinnor. Kommunen har två familjecentraler som arbetar förebyggande och de träffar inånga kvinnor och bara i sin verksamhet. I övrigt framgår att det inom kommunen finns en aktiv kvinno- och tjejjour som i sitt arbete kan uppmärksamma våldsutsatta kvinnor. Båda jourerna finns med i kommunens samverkansgrupp för våld i nära relation. Kvinnojouren har vidare ett regelbundet samarbete med kommunens kvinnofridssamordnare vars arbete är förebyggande och övergripande. Socialpsykiatrikenheten (utförarenhet inom avdelningen Vuxna) jobbar bl.a uppsökande genom av finnas ute på torg och allmänna platser. De har även en Öppet Hus verksamhet och har inom den startat en kvinnogrupp.

30 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (15) Nar det galler försörjningsstöd framgår att de vid nybesök ställer frågor kring våldsutsatthet, de använder sig av instrument X, ett bedömningsinstrument inom försörjningsstöd. Inom missbruk använder man sig av ASI och inom socialpsykiatrin CAN, både dessa bedömningsinstrument innehåller frågor kring våld. I övrigt finns inte några särskilda metoder i arbetet med att identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Vård- och omsorgsnämnden När det gäller vård- och omsorgskontoret framgår att de inte har några speciella rutiner kring arbetet med denna grupp i något avseende utan ser detta som ett utvecklingsområde. Kvalitet Socialnämnden Socialnämnden beslutade om en ny handbok kring våld i nära relationer i oktober Handboken består av två delar, handlingsplan och vägledning/checklistor. Handlingsplanen har upprättats i samarbete med sju nordvästkommuner och de har bl.a utgått ifrån Socialstyrelsens handbok Våld. Handboken innehåller beskrivning av kommunens ansvar och arbete med våld i nära relationer. Av handboken framgår att våld mot särskilt sårbara grupper utgör ett utvecklingsområde som socialförvaltningen kommer att arbeta med under kommande år. Handboken kommer att ingå som en policy inom kommunen och skall tas i fullmäktige för godkännande. Inom kommunen finns en Samordnare för arbetet mot våld i nära relationer samt för stödgrupper för barn och unga (benäms i denna text som kvinnofridssamordnare). Tjänsten tillhör socialkontorets förebyggande enhet som lyder under avdelningen bam och unga. Det är kvinnofridssamordnaren som arbetat med handboken och när det gäller den vägledningen och de checklistor som utarbetats har kvinnofridssamordnaren gjort detta i samarbete med handläggare från olika enheter inom socialkontoret. Av intervjun med chefer och kvinnofridssamordnaren framgår att nästa steg i arbetet med handboken är att göra en plan kring när och hur man skall arbeta med genomförandet, ex.vis när en kartläggning ska ske. Det kommer att ligga i kvinnofrids samordnar ens arbetsuppgifter att ansvara för genomförandet med stöd från andra delar inom socialförvaltningen. Av intervjuerna framgår vidare att handläggare inom barn och ungdom erhållit information om handboken och att handläggarna inom försörjningsstöd har en inplanerad genomgång. Missbruk och socialpsykiatri har inte gått igenom handboken och någon planering för detta finns inte. Cheferna beskriver vidare att det inom kommunen för

31 SOCIALSTYRELSEN W>9 Dm" / (15) närvarande sker ett omfattande arbete med ledningssystemet och att detta kommer att skapa fömtsättningar för en systematisk uppföljning av arbetet med våld i nära relationer. När det gäller personalens kompetens vid försörjningsstöd och barnoch ungdomsenheten framgår att flera medarbetare gick Länsstyrelsens utbildning för ca 2 år sedan, men att flera av dessa slutat sin anställning. För att säkerställa kompetens inom området har bl.a försörjningsstöd vid rekrytering av ny personal särskilt uppmärksammat ansökningar där sökande har erfarenhet/utbildning i våldsfrågor. Vidare har chefen inom försörjningsstöd, i medarbetarsamtal, följt upp medarbetarnas eventuella behov av kompetens inom området. Inom missbrak och socialpsykiatri finns en medarbetare med erfarenhet och kompetens mom området, i övrigt har inte handläggarna gått någon utbildning mom området. Det framgår i intervjun att kvinnofridssamordnare anordnar utbildningstillfällen och att teman då utgår ifrån behov som handläggarna har. Av intervjun framgår att handledaren för mottagnmgsgruppen inom bara och ungdom har kompetens inom området våld i nära relationer. Det framgår vidare i intervjun att några handläggare kommer att gå utbildning i riskbedömningsinstrumentet Patriark och Sara samt Signs of Safety. Handläggarna framför i intervjun att det finns behov av en omfattande utbildning kring våld i nära relationer och att en sådan utbildning bör återkomma med jämna mellanrum. De anser att de många endagarsutbildningar som fmns inte ger tillräcklig kunskap. Socialnämnden har ingen systematisk uppföljning av de ideella kvinnojourerna, uppföljning sker endast utifrån enskilda ärenden. Kommunen har inte genomfört någon upphandling av kvinnojourer. Handläggarna beskriver att de har tillgång till en lista över kvinnojourer i länet där det bl.a framgår personalens kompetens, vilket stöd som kan ges inom jouren. I övrigt bygger säkerställandet av kvaliteten på jourerna på handläggamas egna erfarenheter. Inom socialtjänstens verksamheter saknas skriftliga rutiner för hantering av skyddade personuppgifter. Vid sekretesskydd finns sekretessmarkering i akten, i både data- och pappersakt. Akterna förvaras hos handläggarna i deras arkivskåp, det rinns inget särskilt arkiv för dessa akter. Vård-och omsorgsnämnden I den handbok som tagits av socialnämnden finns ingen beskrivning av kommunens arbete med äldre och funktionshindrade kvinnor utsatta for våld. Av handboken framgår att ett arbete kring detta skall ske under

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-10-01 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 131/2012 Dnr 2012/0646 KS-1 Diariekod: 026 Sammanträde^d^/fiN 1 UN A KOMMUfsT 2012-12-1 i-j)g- och bvqonadbn^^nn QirJon 1 *l ali K7 20I2 -I2- * 7 [DIARIENR" Val av ledamöter och ersättare samt ordförande

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, ideella föreningar m.fl. Nr 2/2012 Februari 2012 Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret B,an ke t. Bilaga 1 2011-08-01 Sida 1 av 3 T.VV.«0^O\-Z.7- Dnr 2010/9 VON 211 Vård- och omsorgsnämnden Blankett för anmälan om och avhjälpande av missförhållanden

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:00: - 11:45 Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer