Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013"

Transkript

1 10

2 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden noterar rapport om ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade per Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen stöd och service till vissa fanktionsliindrade till Socialstyrelsen varje kvartal. Rapporten ska även delges kommunfullmäktige och revisorerna. Rapporten avser Denna rapportering avser beslut som är fattade utifrån LSS lagen. Vid detta rapporteringstillfälle av icke verkställda beslut inom tre månader, redovisas 9 personer som har ej verkställda beslut inom 3 månader. Det är tre personer som inte har kontaktperson, fem personer avseende bostad med särskild service och en person avseende avlösarservice. Sex av besluten har verkställts under rapporteringsperioden. Beslut räknas som verkställt först den dag insatsen faktiskt påbörjats. Monika Linderstål Socialt sakkunnig Bilaga: Rapport per Beslutsexpediering: Kommunfullmäktige Förvaltningschef Magnus Widén Vik. avdelningschef funktionshinder Mona Zakeri Socialt sakkunnig Monika Linderstål Akt k Postadress Telefon växel Fax reception Internet B e s ö Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 1 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av icke verkställda beslut, LSS Rapprteringsdatum Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader Bostad med särskild service vuxna Vilka typer av bistånd dessa beslut gäller Kontaktperson Korttidsvistelse utanför egna hemmet Avlösarservice i hemmet Hur lång tid som förflutit från dagen från respektive beslut Besluts datum Rapporterings datum Tidsskillnad Datum för första erbjudande Hur många av besluten som gäller män respektive kvinnor Dagligverksamhet Erbjudningsdatum Män Kvinnor \ X X 1 X X 1 X X 1 X X X X 1 X X -i X X X X 1 X X

4

5 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt socialtjänstlagen (SoL) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden noterar rapport om icke verkställda beslut inom tre månader enligt socialtjänstlagen per Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera icke verkställda beslut inom tre månader enligt socialtjänstlagen till socialstyrelsen varje kvartal. Rapporten ska även delges kommunfullmäktige och revisorerna. Rapporten avser Vid detta rapporterings tillfälle redovisas 6 personer. Alla beslut avser särskilt boende. Av dessa har 2 personer har återtagit sin ansökan. Fyra personer kvarstår som ännu inte flyttat in på något särskilt boende inom tre månader. Alla har erbjudits särskilt boende men tackat nej, vid ett eller flera tillfallen. Väntetiden har varit från 136 dagar till 502 dagar för den som väntat längst. Antal icke verkställda beslut vid de tre senaste rapporteringstillfällena är: 6 personer 31 december personer 30 september personer 30 juni 2012 Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Monika Linderstål Socialt sakkunnig Bilaga: Rapport per Beslutsexpediering: Kommunfullmäktige Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Socialt sakkunnig Monika Linderstål Akt Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

6 Vård- och omsorqsnämnden Rapportering av icke verkställda beslut. SoL Rapprteringsdatum Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader Vilka typer av bistånd dessa beslut gäller Särskilt boende Hemtjänst Dagverksamhet Hur lång tid som förflutit från dagen från respektive beslut besluts datum Datum för första erbjudande Hur många av besluten som gäller män respektive kvinnor Kapporten ngs datum Tidsskillnad Datum Män Kvinnor 1 X X 1 X X 1 X X 1 X X 1 X X 1 X X

7

8 3\1 SOLLENTUNA KOMMUN NRj^ Vård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0098 VON-2 Diariekod: 701 Vård- och omsorgsnämnden Ansökan om stimulansbidrag 2013 inom valfrihetssystem enligt LOV Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att: e Vård- och omsorgsnämnden godkänner ansökan om 2013 års stimulansbidrag för insatser kopplade till valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Sammanfattning Socialstyrelsen har år 2013 fått i uppdrag av regeringen att fördela kronor till kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem enligt LOV, eller vidareutveckla befintliga system. I enlighet med regeringsuppdraget kommer socialstyrelsen att prioritera ansökningar som: kommer från kommuner som inte tidigare har ansökt om stimulansbidrag. fokuserar på kvalitetsaspekter, t.ex. genom att förstärka upphandlingskompetens och/eller uppföljningsrutiner, oavsett om kommunen tidigare beviljats stimulansbidrag eller ej. Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Vik. Avdelningschef för stödoch utveckling Micael Svanström Utredare Bilagor 1. Ansökan om stimulansbidrag för 2013 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

9 Tjänsteutlåtande Dnr 2013/0098 VON-2 Sidan 2 av 2 Beslutsexpediering: Socialstyrelsen Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef föräldreomsorg Mona Zakeri Vik. avdelningschef för stöd och utveckling Christina Roman Utredare Micael Svanström Akt

10 Delegationsbeslut

11 15

12 ST] SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Delegationsbeslut Dnr: 2013/0046 VON-4 Diariekod: 710 Lex Sarah Lantgårdsvägen 170 Delegat Magnus Widén Enligt Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning, punkt: J 9 Beslut Vård- och omsorgskontoret beslutar mot bakgrund av SOLOM:s underlag att den aktuella händelsen skulle kunna innebära ett allvarligt missförhållande och att ärendet därför ska anmälas enligt 24 f LSS till Socialstyrelsen. * Vård- och omsorgsnämnden anmäler ärendet enligt 24 f LSS till Socialstyrelsen. Sammanfattning Natten mellan den 21 och 22 december 2012 inträffade en incident på det särskilda boendet Lantgårdsvägen 170. En boende kom strax efter tre på natten ut i vinterkylan utan kläder och halkade även när han med hjälp av nattpersonal var på väg tillbaka in till boendet. Mannen ådrog sig lättare skador på rygg och tår, samt dubbelsidig lunginflammation. Händelsen rapporterades av nattpersonalen till verksamhetschefen den 2 januari Verksamhetschefen rapporterade vidare muntligt till vård- och omsorgskontoret och med skriftligt underlag den 4 februari Vård- och omsorgskontoret bedömer att händelsen den 22 december 2012 skulle kunna innebära ett påtagligt missförhållande för boende B, samt att händelsen därför ska anmälas enligt 24 f LSS till Socialstyrelsen. Kopia av delegationsbeslutet har sänts till: Vård- och omsorgsnämnden Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

13 Micael Svanström Utredare KOMMUN Delegationsbeslut Upphandling och valfrihet /0092 VON 712 Delegationsbeslut om godkännande av utförare i Fritt Val - Hemtjänst Beslut I enlighet med vård- och omsorgsnämndens delegationsordning punkt E 2.1 beslutas följande: 1. Sjöströms Hemservice AB (org nr ) godkänns som utförare av hemtjänst i Fritt val - hemtjänst i Sollentuna kommun enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) med start den 1 juni Sjöströms Hemservice ABs ansökan om att få använda Vårdstyrkan i Täby AB (org nr ) och ICA Deli Vanadisvägen 8 som underleverantörer för att fullfölja del av hemtjänstuppdraget godkänns. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden antog förfrågningsunderlag för Fritt val - Hemtjänst. Hemtjänstutförare kan fortlöpande ansöka om att bli godkända som utförare i kommunen. Sjöströms Hemservice AB (org nr ) har lämnat in ansökan om godkännande. Sjöströms Hemservice AB uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Sjöströms Hemservice AB har ansökt om godkännande för att få använda Vårdstyrkan i Täby AB (org nr ) och ICA Deli Vanadisvägen 8 som underleverantör för att fullfölja del av hemtjänstuppdraget. Vårdstyrkan i Täby AB och ICA Deli Vanadisvägen 8 uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Information enligt 19 Lag om medbestämmande i aitetslivet (MBL) har lämnats till berörda arbetstagarparter. Förhandling enligt 38 MBL ägde rum Arbetstagarparterna hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag om godkännande och förhandlingen avslutades i enighet. För vård- och omsorgsnämnden Mona Zakeri Avdelningschef äldreomsorg Besök Postadress Telefon växel Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna Fax reception Internet

14 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Delegationsbeslut Dnr: 2013/0043 VON-2 Diariekod: 023 Delegationsbeslut Beslut tagna under februari 2013 och mars Delegat Margareta Agerberg Malmrot Enligt Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslut Samtliga delegationsbeslut som fattas med stöd av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämnden. Nämnden ska ta ställning till om redovisningen/anmälan av de fattade delegationsbesluten kan godkännas. Förteckningar har upprättats över delegationsbeslut som fattats enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa ftrnktionshindrade (LSS) och Lagen om bostadsanpassning. Margareta Agerberg Malmrot Kopia av delegationsbeslutet har sänts till: Vård- och omsorgsnämnden Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset se Turebergs torg Sollentuna

15

16 Bostadsanpassningsbidrag, beslut under perioden: Från: Till: Utskrift: (L2) Dnr Fastighet Sökande Datum Beslutet BetoppC* 2013/ DELVIS AVSLAG Okr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 884 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2012/ DELVIS AVSLAG kr 2013/ BIFALL I 388 kr 2013/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ AVSLAG Okr,. 2013/ BIFALL kr : 2013/ BIFALL kr. 2013/ BIFALL I 181 ke 2013/ BIFALL 781 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 594 kr 2013/ DELVIS AVSLAG kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL I' 500 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ AVSLAG Okr 2012/ BIFALL kr 2011/ AVSLAG Okr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr :; 2013/ BIFALL kf- 2013/ BIFALL kr,' 2013/ BIFALL kr' 2012/ DELVIS AVSLAG kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 744 kr. 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL I 538 kr SUMMA belopp: kr

17 Ärendestatistik - bostadsanpassnin Beviljade åtgärder av olika typ i ärenden med beslutsdatum: Från: Till: Utskrift: (Sll) ÅTGÄRDSTYP (nya produkter) ANTAL SUMMA KOST MEDEL KOST Automatiska dörröppnare (ej garage) kr kr Blandarbyte kr kr Duschkabin kr kr Dörrbreddning kr kr Hissinstallation kr kr Ledstänger kr kr Reparation av kvalificerad teknisk utrustning kr kr Service av kvalificerad teknisk utrustning kr kr Spisvakt/Timer kr kr Stödhandtag kr 556 kr Trösklar-kilramp kr 668 kr Åtgärder på balkong, altan och uteplats till lägenhet kr kr Övriga enkla åtgärder kr kr Avskrivna Avslag Delvis avslag Överklagande

18 Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL Perioden Avslag 4 kap 1 SoL Hemtjänst Avslag 4 kap 1 SoL Särskilt boende Bifall Delavslag Avslag 1 Bifall 4 kap 1 SoL Boendestöd + 20 tim Bifall 4 kap 1 SoL Hemtjänst Bifall 4 kap 1 SoL Särskilt boende Bifall 4 kap 2 SoL Bifall 4 kap 1 SoL HVB Delavslag 4 kap 1 SoL Avgifter 8 kap. 4-9 SoL

19 Förteckning över delegationsbeslut enligt LSS Perioden Bifall Avslag 9 LSS Omfattas ej av personkrets Avslag 9 2 LSS Personlig assistans Avslag 9 6 LSS Korttidsvistelse Avslag Verkställighet LSS Delavslag Avslag Bifall Sjuklön Bifall Beslut från försäkringskassan Bifall 9 2 LSS Personlig assistans Bifall 9 3 LSS Ledsagarservice Bifall 9 4 LSS Kontaktperson Bifall 9 5 LSS Avlösarservice Bifall 9 5 LSS Avlösarservice + 20 tim Bifall 9 6 LSS Korttidsvistelse Bifall 9 7 LSS Korttidstillsyn Bifall 9 9 LSS Vuxenboende Bifall 9 10 LSS Daglig verksamhet Delavslag 9 6 LSS Korttidsvistelse 42

20 Bostadsanpassningsbidrag, beslut under perioden: Från: Till: U t s k r i f t: (L2) Dnr Fastighet Sökande Datum Beslutet Belopp(*) 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2011/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 781 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ DELVIS AVSLAG kr 2012/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 581 kr 2013/ BIFALL I 006 kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 775 kr. 2013/ BIFALL kr 2012/ DELVIS AVSLAG kr 2013/ BIFALL 775 kr 2012/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 21'618 kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ ' BIFALL 5 640'kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL, kr 2013/ BIFALL 744 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 800 kr SUMMA belopp: kr (*) = Gällande beslutsbelopp under perioden (det sista om det finns flera beslut i ärendet under perioden). Avskrivna ärenden och ärenden med återkallade beslut redovisas ej. Sida 1

21 Ärendestatistik - bostadsanpassnin Beviljade åtgärder av olika typ i ärenden med beslutsdatum: Från: Till: ÅTGÄRDSTYP (nya produkter) Automatiska dörröppnare (ej garage). Besiktning (lagstadgad, av hissar eller dörröppnare) Duschkabin Installation av dusch/torkanordning på wc-stol. Ledstänger Reparation av kvalificerad teknisk utrustning. Service av kvalificerad teknisk utrustning Stödhandtag Trösklar-kilramp Övriga enkla åtgärder Utskrift: (SI 1) ANTAL SUMMA KOST MEDEL KOST I kr kr kr 938 kr kr 21 6I8kr kr kr kr kr kr kr kr 730 kr kr 527 kr kr 819 kr kr kr Avskrivna 5 Avslag 0 Delvis avslag 2 Överklagande 0

22 Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL Perioden Bifall Delavslag Avslag Avslag 4 kap 1 SoL Hemtjänst Avslag 4 kap 1 SoL Särskilt boende 4 3 Bifall 4 kap 1 SoL Hemtjänst Bifall 4 kap 1 SoL Hemtjänst tim Bifall 4 kap 1 SoL Särskilt boende Bifall 4 kap 1 SoL HVB Delavslag 4 kap 1 SoL 5 Avgifter 8 kap. 4-9 SoL

23 Förteckning över delegationsbeslut enligt LSS Perioden Bifall Avslag 9 LSS Omfattas ej av personkrets Avslag 9 2 LSS Personlig assistans Avslag 9 3 LSS Ledsagarservice Avslag 9 4 LSS Kontaktperson Avslag 9 5 LSS Avlösarservice Avslag 9 6 LSS Korttidsvistelse Delavslag Avslag Bifall Sjuklön Bifall Beslut från försäkringskassan Bifall 9 3 LSS Personlig assistans Bifall 9 3 LSS Ledsagarservice Bifall 9 4 LSS Kontaktperson Bifall 9 5 LSS Avlösarservice Bifall 9 5 LSS Avlösarservice + 20 tim Bifall 9 6 LSS Korttids vistelse Bifall 9 7 LSS Korttidstillsyn Bifall 9 8 LSS Baraboende Bifall 9 9 LSS Vuxenboende Bifall 9 10 LSS Daglig verksamhet Delavslag 9 5 LSS Avlösarservice Delavslag 9 5 LSS Avlösarservice +20 tim

24 Informationsärenden

25

26 JaL Socialstyrelsen Dnr 5400/2013 'imun i V 0 4 Sollentuna kommun Att: Margareta Hellblom Larsson Vård och omsorgskontoret Sollentuna Statsbidraget Omvårdnadslyftet 2013 Beslut Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Sollentuna kommun kronor för utbildningsinsatser under kalenderåret 2013 enligt Socialstyrelsens villkor för Omvårdnadslyftet. Villkor för utbetalning Medlen ska rekvireras. En rekvisitionsblankett bifogas detta beslut. Rekvisitionsblanketten ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 2 maj Redovisning Statsbidraget tillgodoräknas för godkända gymnasie-, yrkeshögskoleeller högskolepoäng på bidragsberättigade kurser som via uppdragsutbildning påbörjas och avslutas under kalenderåret Kurser som genom Omvårdnadslyftet påbörjades 2012 och avslutas 2013 far tas upp vid poängredovisningen av 2013 års statsbidrag. Mottagaren av statsbidraget är skyldig att senast den 15 januari 2014 redovisa till Socialstyrelsen en inventering av personalens formella utbildningsnivå, genomförda utbildningsinsatser och antalet godkända poäng som har uppnåtts med statsbidraget. Socialstyrelsen återkommer i september 2013 med anvisningar om detta. Socialstyrelsen kan komma att begära registerutdrag eller motsvarande som bekräftar redovisningen. Mottagaren kan bli återbetalningsskyldig om statsbidraget inte använts i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar eller den ansökan som lämnats. Skäl för beslut Fördelningen utgår från en befolkningsbaserad fördelningsram där varje kommun kunde ansöka om bidrag upp till ett visst maxbelopp. Bland de 202 ansökningar som behandlades önskade 147 kommuner att ta del av ev. återstående medel från kommuner som avstått från att ansöka eller sökt mindre än sitt maxbelopp. Dessa medel har fördelats proportioneriigt. SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon lstyrelsen.se Fax Orgnr Bankgiro

27 SOCIALSTYRELSEN Dnr 5400/2013 Bakgrund Omvårdnadslyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ftmktionshindersområdet. Funktionshindersområdet avser den personal som med stöd av socialtjänstlagen arbetar med personer med ftanktionsnedsättning men statsbidraget far även användas för personal inom LSS-området som huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre. Läs mer om villkoren i Socialstyrelsens informationsbrev och besök Socialstyrelsens webbplats regelbundet för uppdateringar om statsbidraget: Handläggning och beslutsfattare Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande avdelningschefen Beatrice Hopstadius. 1 den slutliga handläggningen har enhetschefen Stina Törneli Sandberg deltagit. Utredaren Åsa Pettersson har varit föredragande. Enligt 27 förordningen (2009:1243) med instruktionför Socialstyrelsen far beslut i ärenden om fördelning av statsbidrag inte överklagas. Enligt Socialstyrelsens beslut Åsa Pettersson Bilaga 1: Rekvisitionsblankett

28 ocial s BESLUT Dm / Tillsynsavdelningen Eva Kågström t S Sollentuna kommun L L Ef^ 86 SOLLENTUNA Värd- Och Omsnrnqnän,^.. Nämnd Socialnämnden i Sollentuna kommun Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun Ärendet Tillsyn av Sollentunas kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och bam som bevittnat våld Socialstyrelsens beslut Ärendet avslutas Bakgrund Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en fortsatt samlad nationell tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och bam som bevittnat våld i enlighet med nationella bedömningskriterier. Urvalet av de 60 kommuner som kommer att ingå i den nationella tillsynen har skett slumpmässigt. Den nationella tillsynen omfattar även andra genomförare av socialtjänst samt hälso - och sjukvården Uppdraget löper under åren och ska slutredovisas till regeringen den 1 februari Underlag Inför tillsynen hade Socialstyrelsen begärt in Kommunens handlingsplan för arbetet med våld i nära relation, och/eller andra styrdokument där det finns beskrivningar om hur socialtjänsten i kommunen ska arbeta med våld i nära relation. Rutinerför handläggning av ärenden som rör våld i nära relat- Förteckning över de ärenden som avser våld i nära relation som varit aktuella under perioden från den 1 januari 2012 till och med den 30 juni Förteckningen skall även innehålla ärenden som primärt avser annan problematik men där socialtjänsten har kännedom om att det förekommer våld i nära relation. s Svar på frågorna i bifogat frågeformulär SOCIALSTYRELSEN STOCKHOLM Telefon Fax Org nr

29 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (15) 8 Organisationsskiss över socialtjänsten Uppgifter om namn på chefer och personal som primärt arbetar med våld i nära relation samt uppgifter om kontaktpersoner hos polis, halso - och sjukvård och kvinnojour som kommunen samarbetar med när det gäller våld i nära relation. För att få möjlighet till kontakt för att intervjua våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld önskar Socialstyrelsen nämndens hjälp att sprida bifogat brev till målgruppen. Vid inspektionen, den november 2012, genomfördes intervjuer och de kronologiska pärmarna och slumpvis utvalda akter granskades Intervjuerna genomfördes enligt följande. En intervju med kvimiofridssamordnare och två chefer (bara och ungdom samt försörjmngsstöd). Därefter intervjuades fem handläggare inom dessa två områden. En separat intervju genomfördes med chef och två handläggare från vårdoch omsorgsforvaltningen. Telefonintervju har den 18 januari 2013 skett med arbetsledare inom missbruk/socialpsykiatri. Även en telefonintervju har genomförts med Sollentuna kvinnojour. Redovisning av tillsyn Uppsökande och förebyggande arbete På kommunens hemsida finns information till personer som lever med våld inom familjen. Informationen finns även i en folder som delats ut till samarbetspartner samt finns utlagd på allmänna platser, ex.vis bibliotek, vårdcentraler. Informationen finns inte på andra språk men socialnämnden har sökt utvecklingsmedel bl.a för att översätta broschyren till fler språk. Kvinnofridssamordnaren har sett till att kvinnofridslinjens broschyr, som finns på många olika språk, fmns tillgänglig inom olika verksamheter i kommunen. Det saknas riktad information till särskilt utsatta kvinnor. Kommunen har två familjecentraler som arbetar förebyggande och de träffar inånga kvinnor och bara i sin verksamhet. I övrigt framgår att det inom kommunen finns en aktiv kvinno- och tjejjour som i sitt arbete kan uppmärksamma våldsutsatta kvinnor. Båda jourerna finns med i kommunens samverkansgrupp för våld i nära relation. Kvinnojouren har vidare ett regelbundet samarbete med kommunens kvinnofridssamordnare vars arbete är förebyggande och övergripande. Socialpsykiatrikenheten (utförarenhet inom avdelningen Vuxna) jobbar bl.a uppsökande genom av finnas ute på torg och allmänna platser. De har även en Öppet Hus verksamhet och har inom den startat en kvinnogrupp.

30 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (15) Nar det galler försörjningsstöd framgår att de vid nybesök ställer frågor kring våldsutsatthet, de använder sig av instrument X, ett bedömningsinstrument inom försörjningsstöd. Inom missbruk använder man sig av ASI och inom socialpsykiatrin CAN, både dessa bedömningsinstrument innehåller frågor kring våld. I övrigt finns inte några särskilda metoder i arbetet med att identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Vård- och omsorgsnämnden När det gäller vård- och omsorgskontoret framgår att de inte har några speciella rutiner kring arbetet med denna grupp i något avseende utan ser detta som ett utvecklingsområde. Kvalitet Socialnämnden Socialnämnden beslutade om en ny handbok kring våld i nära relationer i oktober Handboken består av två delar, handlingsplan och vägledning/checklistor. Handlingsplanen har upprättats i samarbete med sju nordvästkommuner och de har bl.a utgått ifrån Socialstyrelsens handbok Våld. Handboken innehåller beskrivning av kommunens ansvar och arbete med våld i nära relationer. Av handboken framgår att våld mot särskilt sårbara grupper utgör ett utvecklingsområde som socialförvaltningen kommer att arbeta med under kommande år. Handboken kommer att ingå som en policy inom kommunen och skall tas i fullmäktige för godkännande. Inom kommunen finns en Samordnare för arbetet mot våld i nära relationer samt för stödgrupper för barn och unga (benäms i denna text som kvinnofridssamordnare). Tjänsten tillhör socialkontorets förebyggande enhet som lyder under avdelningen bam och unga. Det är kvinnofridssamordnaren som arbetat med handboken och när det gäller den vägledningen och de checklistor som utarbetats har kvinnofridssamordnaren gjort detta i samarbete med handläggare från olika enheter inom socialkontoret. Av intervjun med chefer och kvinnofridssamordnaren framgår att nästa steg i arbetet med handboken är att göra en plan kring när och hur man skall arbeta med genomförandet, ex.vis när en kartläggning ska ske. Det kommer att ligga i kvinnofrids samordnar ens arbetsuppgifter att ansvara för genomförandet med stöd från andra delar inom socialförvaltningen. Av intervjuerna framgår vidare att handläggare inom barn och ungdom erhållit information om handboken och att handläggarna inom försörjningsstöd har en inplanerad genomgång. Missbruk och socialpsykiatri har inte gått igenom handboken och någon planering för detta finns inte. Cheferna beskriver vidare att det inom kommunen för

31 SOCIALSTYRELSEN W>9 Dm" / (15) närvarande sker ett omfattande arbete med ledningssystemet och att detta kommer att skapa fömtsättningar för en systematisk uppföljning av arbetet med våld i nära relationer. När det gäller personalens kompetens vid försörjningsstöd och barnoch ungdomsenheten framgår att flera medarbetare gick Länsstyrelsens utbildning för ca 2 år sedan, men att flera av dessa slutat sin anställning. För att säkerställa kompetens inom området har bl.a försörjningsstöd vid rekrytering av ny personal särskilt uppmärksammat ansökningar där sökande har erfarenhet/utbildning i våldsfrågor. Vidare har chefen inom försörjningsstöd, i medarbetarsamtal, följt upp medarbetarnas eventuella behov av kompetens inom området. Inom missbrak och socialpsykiatri finns en medarbetare med erfarenhet och kompetens mom området, i övrigt har inte handläggarna gått någon utbildning mom området. Det framgår i intervjun att kvinnofridssamordnare anordnar utbildningstillfällen och att teman då utgår ifrån behov som handläggarna har. Av intervjun framgår att handledaren för mottagnmgsgruppen inom bara och ungdom har kompetens inom området våld i nära relationer. Det framgår vidare i intervjun att några handläggare kommer att gå utbildning i riskbedömningsinstrumentet Patriark och Sara samt Signs of Safety. Handläggarna framför i intervjun att det finns behov av en omfattande utbildning kring våld i nära relationer och att en sådan utbildning bör återkomma med jämna mellanrum. De anser att de många endagarsutbildningar som fmns inte ger tillräcklig kunskap. Socialnämnden har ingen systematisk uppföljning av de ideella kvinnojourerna, uppföljning sker endast utifrån enskilda ärenden. Kommunen har inte genomfört någon upphandling av kvinnojourer. Handläggarna beskriver att de har tillgång till en lista över kvinnojourer i länet där det bl.a framgår personalens kompetens, vilket stöd som kan ges inom jouren. I övrigt bygger säkerställandet av kvaliteten på jourerna på handläggamas egna erfarenheter. Inom socialtjänstens verksamheter saknas skriftliga rutiner för hantering av skyddade personuppgifter. Vid sekretesskydd finns sekretessmarkering i akten, i både data- och pappersakt. Akterna förvaras hos handläggarna i deras arkivskåp, det rinns inget särskilt arkiv för dessa akter. Vård-och omsorgsnämnden I den handbok som tagits av socialnämnden finns ingen beskrivning av kommunens arbete med äldre och funktionshindrade kvinnor utsatta for våld. Av handboken framgår att ett arbete kring detta skall ske under

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer