Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013"

Transkript

1 10

2 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden noterar rapport om ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade per Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen stöd och service till vissa fanktionsliindrade till Socialstyrelsen varje kvartal. Rapporten ska även delges kommunfullmäktige och revisorerna. Rapporten avser Denna rapportering avser beslut som är fattade utifrån LSS lagen. Vid detta rapporteringstillfälle av icke verkställda beslut inom tre månader, redovisas 9 personer som har ej verkställda beslut inom 3 månader. Det är tre personer som inte har kontaktperson, fem personer avseende bostad med särskild service och en person avseende avlösarservice. Sex av besluten har verkställts under rapporteringsperioden. Beslut räknas som verkställt först den dag insatsen faktiskt påbörjats. Monika Linderstål Socialt sakkunnig Bilaga: Rapport per Beslutsexpediering: Kommunfullmäktige Förvaltningschef Magnus Widén Vik. avdelningschef funktionshinder Mona Zakeri Socialt sakkunnig Monika Linderstål Akt k Postadress Telefon växel Fax reception Internet B e s ö Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 1 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av icke verkställda beslut, LSS Rapprteringsdatum Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader Bostad med särskild service vuxna Vilka typer av bistånd dessa beslut gäller Kontaktperson Korttidsvistelse utanför egna hemmet Avlösarservice i hemmet Hur lång tid som förflutit från dagen från respektive beslut Besluts datum Rapporterings datum Tidsskillnad Datum för första erbjudande Hur många av besluten som gäller män respektive kvinnor Dagligverksamhet Erbjudningsdatum Män Kvinnor \ X X 1 X X 1 X X 1 X X X X 1 X X -i X X X X 1 X X

4

5 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt socialtjänstlagen (SoL) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden noterar rapport om icke verkställda beslut inom tre månader enligt socialtjänstlagen per Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera icke verkställda beslut inom tre månader enligt socialtjänstlagen till socialstyrelsen varje kvartal. Rapporten ska även delges kommunfullmäktige och revisorerna. Rapporten avser Vid detta rapporterings tillfälle redovisas 6 personer. Alla beslut avser särskilt boende. Av dessa har 2 personer har återtagit sin ansökan. Fyra personer kvarstår som ännu inte flyttat in på något särskilt boende inom tre månader. Alla har erbjudits särskilt boende men tackat nej, vid ett eller flera tillfallen. Väntetiden har varit från 136 dagar till 502 dagar för den som väntat längst. Antal icke verkställda beslut vid de tre senaste rapporteringstillfällena är: 6 personer 31 december personer 30 september personer 30 juni 2012 Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Monika Linderstål Socialt sakkunnig Bilaga: Rapport per Beslutsexpediering: Kommunfullmäktige Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Socialt sakkunnig Monika Linderstål Akt Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

6 Vård- och omsorqsnämnden Rapportering av icke verkställda beslut. SoL Rapprteringsdatum Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader Vilka typer av bistånd dessa beslut gäller Särskilt boende Hemtjänst Dagverksamhet Hur lång tid som förflutit från dagen från respektive beslut besluts datum Datum för första erbjudande Hur många av besluten som gäller män respektive kvinnor Kapporten ngs datum Tidsskillnad Datum Män Kvinnor 1 X X 1 X X 1 X X 1 X X 1 X X 1 X X

7

8 3\1 SOLLENTUNA KOMMUN NRj^ Vård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0098 VON-2 Diariekod: 701 Vård- och omsorgsnämnden Ansökan om stimulansbidrag 2013 inom valfrihetssystem enligt LOV Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att: e Vård- och omsorgsnämnden godkänner ansökan om 2013 års stimulansbidrag för insatser kopplade till valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Sammanfattning Socialstyrelsen har år 2013 fått i uppdrag av regeringen att fördela kronor till kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem enligt LOV, eller vidareutveckla befintliga system. I enlighet med regeringsuppdraget kommer socialstyrelsen att prioritera ansökningar som: kommer från kommuner som inte tidigare har ansökt om stimulansbidrag. fokuserar på kvalitetsaspekter, t.ex. genom att förstärka upphandlingskompetens och/eller uppföljningsrutiner, oavsett om kommunen tidigare beviljats stimulansbidrag eller ej. Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Vik. Avdelningschef för stödoch utveckling Micael Svanström Utredare Bilagor 1. Ansökan om stimulansbidrag för 2013 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

9 Tjänsteutlåtande Dnr 2013/0098 VON-2 Sidan 2 av 2 Beslutsexpediering: Socialstyrelsen Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef föräldreomsorg Mona Zakeri Vik. avdelningschef för stöd och utveckling Christina Roman Utredare Micael Svanström Akt

10 Delegationsbeslut

11 15

12 ST] SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Delegationsbeslut Dnr: 2013/0046 VON-4 Diariekod: 710 Lex Sarah Lantgårdsvägen 170 Delegat Magnus Widén Enligt Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning, punkt: J 9 Beslut Vård- och omsorgskontoret beslutar mot bakgrund av SOLOM:s underlag att den aktuella händelsen skulle kunna innebära ett allvarligt missförhållande och att ärendet därför ska anmälas enligt 24 f LSS till Socialstyrelsen. * Vård- och omsorgsnämnden anmäler ärendet enligt 24 f LSS till Socialstyrelsen. Sammanfattning Natten mellan den 21 och 22 december 2012 inträffade en incident på det särskilda boendet Lantgårdsvägen 170. En boende kom strax efter tre på natten ut i vinterkylan utan kläder och halkade även när han med hjälp av nattpersonal var på väg tillbaka in till boendet. Mannen ådrog sig lättare skador på rygg och tår, samt dubbelsidig lunginflammation. Händelsen rapporterades av nattpersonalen till verksamhetschefen den 2 januari Verksamhetschefen rapporterade vidare muntligt till vård- och omsorgskontoret och med skriftligt underlag den 4 februari Vård- och omsorgskontoret bedömer att händelsen den 22 december 2012 skulle kunna innebära ett påtagligt missförhållande för boende B, samt att händelsen därför ska anmälas enligt 24 f LSS till Socialstyrelsen. Kopia av delegationsbeslutet har sänts till: Vård- och omsorgsnämnden Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

13 Micael Svanström Utredare KOMMUN Delegationsbeslut Upphandling och valfrihet /0092 VON 712 Delegationsbeslut om godkännande av utförare i Fritt Val - Hemtjänst Beslut I enlighet med vård- och omsorgsnämndens delegationsordning punkt E 2.1 beslutas följande: 1. Sjöströms Hemservice AB (org nr ) godkänns som utförare av hemtjänst i Fritt val - hemtjänst i Sollentuna kommun enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) med start den 1 juni Sjöströms Hemservice ABs ansökan om att få använda Vårdstyrkan i Täby AB (org nr ) och ICA Deli Vanadisvägen 8 som underleverantörer för att fullfölja del av hemtjänstuppdraget godkänns. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden antog förfrågningsunderlag för Fritt val - Hemtjänst. Hemtjänstutförare kan fortlöpande ansöka om att bli godkända som utförare i kommunen. Sjöströms Hemservice AB (org nr ) har lämnat in ansökan om godkännande. Sjöströms Hemservice AB uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Sjöströms Hemservice AB har ansökt om godkännande för att få använda Vårdstyrkan i Täby AB (org nr ) och ICA Deli Vanadisvägen 8 som underleverantör för att fullfölja del av hemtjänstuppdraget. Vårdstyrkan i Täby AB och ICA Deli Vanadisvägen 8 uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Information enligt 19 Lag om medbestämmande i aitetslivet (MBL) har lämnats till berörda arbetstagarparter. Förhandling enligt 38 MBL ägde rum Arbetstagarparterna hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag om godkännande och förhandlingen avslutades i enighet. För vård- och omsorgsnämnden Mona Zakeri Avdelningschef äldreomsorg Besök Postadress Telefon växel Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna Fax reception Internet

14 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Delegationsbeslut Dnr: 2013/0043 VON-2 Diariekod: 023 Delegationsbeslut Beslut tagna under februari 2013 och mars Delegat Margareta Agerberg Malmrot Enligt Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslut Samtliga delegationsbeslut som fattas med stöd av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämnden. Nämnden ska ta ställning till om redovisningen/anmälan av de fattade delegationsbesluten kan godkännas. Förteckningar har upprättats över delegationsbeslut som fattats enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa ftrnktionshindrade (LSS) och Lagen om bostadsanpassning. Margareta Agerberg Malmrot Kopia av delegationsbeslutet har sänts till: Vård- och omsorgsnämnden Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset se Turebergs torg Sollentuna

15

16 Bostadsanpassningsbidrag, beslut under perioden: Från: Till: Utskrift: (L2) Dnr Fastighet Sökande Datum Beslutet BetoppC* 2013/ DELVIS AVSLAG Okr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 884 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2012/ DELVIS AVSLAG kr 2013/ BIFALL I 388 kr 2013/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ AVSLAG Okr,. 2013/ BIFALL kr : 2013/ BIFALL kr. 2013/ BIFALL I 181 ke 2013/ BIFALL 781 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 594 kr 2013/ DELVIS AVSLAG kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL I' 500 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ AVSLAG Okr 2012/ BIFALL kr 2011/ AVSLAG Okr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr :; 2013/ BIFALL kf- 2013/ BIFALL kr,' 2013/ BIFALL kr' 2012/ DELVIS AVSLAG kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 744 kr. 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL I 538 kr SUMMA belopp: kr

17 Ärendestatistik - bostadsanpassnin Beviljade åtgärder av olika typ i ärenden med beslutsdatum: Från: Till: Utskrift: (Sll) ÅTGÄRDSTYP (nya produkter) ANTAL SUMMA KOST MEDEL KOST Automatiska dörröppnare (ej garage) kr kr Blandarbyte kr kr Duschkabin kr kr Dörrbreddning kr kr Hissinstallation kr kr Ledstänger kr kr Reparation av kvalificerad teknisk utrustning kr kr Service av kvalificerad teknisk utrustning kr kr Spisvakt/Timer kr kr Stödhandtag kr 556 kr Trösklar-kilramp kr 668 kr Åtgärder på balkong, altan och uteplats till lägenhet kr kr Övriga enkla åtgärder kr kr Avskrivna Avslag Delvis avslag Överklagande

18 Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL Perioden Avslag 4 kap 1 SoL Hemtjänst Avslag 4 kap 1 SoL Särskilt boende Bifall Delavslag Avslag 1 Bifall 4 kap 1 SoL Boendestöd + 20 tim Bifall 4 kap 1 SoL Hemtjänst Bifall 4 kap 1 SoL Särskilt boende Bifall 4 kap 2 SoL Bifall 4 kap 1 SoL HVB Delavslag 4 kap 1 SoL Avgifter 8 kap. 4-9 SoL

19 Förteckning över delegationsbeslut enligt LSS Perioden Bifall Avslag 9 LSS Omfattas ej av personkrets Avslag 9 2 LSS Personlig assistans Avslag 9 6 LSS Korttidsvistelse Avslag Verkställighet LSS Delavslag Avslag Bifall Sjuklön Bifall Beslut från försäkringskassan Bifall 9 2 LSS Personlig assistans Bifall 9 3 LSS Ledsagarservice Bifall 9 4 LSS Kontaktperson Bifall 9 5 LSS Avlösarservice Bifall 9 5 LSS Avlösarservice + 20 tim Bifall 9 6 LSS Korttidsvistelse Bifall 9 7 LSS Korttidstillsyn Bifall 9 9 LSS Vuxenboende Bifall 9 10 LSS Daglig verksamhet Delavslag 9 6 LSS Korttidsvistelse 42

20 Bostadsanpassningsbidrag, beslut under perioden: Från: Till: U t s k r i f t: (L2) Dnr Fastighet Sökande Datum Beslutet Belopp(*) 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2011/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 781 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ DELVIS AVSLAG kr 2012/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 581 kr 2013/ BIFALL I 006 kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 775 kr. 2013/ BIFALL kr 2012/ DELVIS AVSLAG kr 2013/ BIFALL 775 kr 2012/ BIFALL kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 21'618 kr 2012/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ ' BIFALL 5 640'kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL, kr 2013/ BIFALL 744 kr 2013/ BIFALL kr 2013/ BIFALL 800 kr SUMMA belopp: kr (*) = Gällande beslutsbelopp under perioden (det sista om det finns flera beslut i ärendet under perioden). Avskrivna ärenden och ärenden med återkallade beslut redovisas ej. Sida 1

21 Ärendestatistik - bostadsanpassnin Beviljade åtgärder av olika typ i ärenden med beslutsdatum: Från: Till: ÅTGÄRDSTYP (nya produkter) Automatiska dörröppnare (ej garage). Besiktning (lagstadgad, av hissar eller dörröppnare) Duschkabin Installation av dusch/torkanordning på wc-stol. Ledstänger Reparation av kvalificerad teknisk utrustning. Service av kvalificerad teknisk utrustning Stödhandtag Trösklar-kilramp Övriga enkla åtgärder Utskrift: (SI 1) ANTAL SUMMA KOST MEDEL KOST I kr kr kr 938 kr kr 21 6I8kr kr kr kr kr kr kr kr 730 kr kr 527 kr kr 819 kr kr kr Avskrivna 5 Avslag 0 Delvis avslag 2 Överklagande 0

22 Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL Perioden Bifall Delavslag Avslag Avslag 4 kap 1 SoL Hemtjänst Avslag 4 kap 1 SoL Särskilt boende 4 3 Bifall 4 kap 1 SoL Hemtjänst Bifall 4 kap 1 SoL Hemtjänst tim Bifall 4 kap 1 SoL Särskilt boende Bifall 4 kap 1 SoL HVB Delavslag 4 kap 1 SoL 5 Avgifter 8 kap. 4-9 SoL

23 Förteckning över delegationsbeslut enligt LSS Perioden Bifall Avslag 9 LSS Omfattas ej av personkrets Avslag 9 2 LSS Personlig assistans Avslag 9 3 LSS Ledsagarservice Avslag 9 4 LSS Kontaktperson Avslag 9 5 LSS Avlösarservice Avslag 9 6 LSS Korttidsvistelse Delavslag Avslag Bifall Sjuklön Bifall Beslut från försäkringskassan Bifall 9 3 LSS Personlig assistans Bifall 9 3 LSS Ledsagarservice Bifall 9 4 LSS Kontaktperson Bifall 9 5 LSS Avlösarservice Bifall 9 5 LSS Avlösarservice + 20 tim Bifall 9 6 LSS Korttids vistelse Bifall 9 7 LSS Korttidstillsyn Bifall 9 8 LSS Baraboende Bifall 9 9 LSS Vuxenboende Bifall 9 10 LSS Daglig verksamhet Delavslag 9 5 LSS Avlösarservice Delavslag 9 5 LSS Avlösarservice +20 tim

24 Informationsärenden

25

26 JaL Socialstyrelsen Dnr 5400/2013 'imun i V 0 4 Sollentuna kommun Att: Margareta Hellblom Larsson Vård och omsorgskontoret Sollentuna Statsbidraget Omvårdnadslyftet 2013 Beslut Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Sollentuna kommun kronor för utbildningsinsatser under kalenderåret 2013 enligt Socialstyrelsens villkor för Omvårdnadslyftet. Villkor för utbetalning Medlen ska rekvireras. En rekvisitionsblankett bifogas detta beslut. Rekvisitionsblanketten ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 2 maj Redovisning Statsbidraget tillgodoräknas för godkända gymnasie-, yrkeshögskoleeller högskolepoäng på bidragsberättigade kurser som via uppdragsutbildning påbörjas och avslutas under kalenderåret Kurser som genom Omvårdnadslyftet påbörjades 2012 och avslutas 2013 far tas upp vid poängredovisningen av 2013 års statsbidrag. Mottagaren av statsbidraget är skyldig att senast den 15 januari 2014 redovisa till Socialstyrelsen en inventering av personalens formella utbildningsnivå, genomförda utbildningsinsatser och antalet godkända poäng som har uppnåtts med statsbidraget. Socialstyrelsen återkommer i september 2013 med anvisningar om detta. Socialstyrelsen kan komma att begära registerutdrag eller motsvarande som bekräftar redovisningen. Mottagaren kan bli återbetalningsskyldig om statsbidraget inte använts i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar eller den ansökan som lämnats. Skäl för beslut Fördelningen utgår från en befolkningsbaserad fördelningsram där varje kommun kunde ansöka om bidrag upp till ett visst maxbelopp. Bland de 202 ansökningar som behandlades önskade 147 kommuner att ta del av ev. återstående medel från kommuner som avstått från att ansöka eller sökt mindre än sitt maxbelopp. Dessa medel har fördelats proportioneriigt. SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon lstyrelsen.se Fax Orgnr Bankgiro

27 SOCIALSTYRELSEN Dnr 5400/2013 Bakgrund Omvårdnadslyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ftmktionshindersområdet. Funktionshindersområdet avser den personal som med stöd av socialtjänstlagen arbetar med personer med ftanktionsnedsättning men statsbidraget far även användas för personal inom LSS-området som huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre. Läs mer om villkoren i Socialstyrelsens informationsbrev och besök Socialstyrelsens webbplats regelbundet för uppdateringar om statsbidraget: Handläggning och beslutsfattare Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande avdelningschefen Beatrice Hopstadius. 1 den slutliga handläggningen har enhetschefen Stina Törneli Sandberg deltagit. Utredaren Åsa Pettersson har varit föredragande. Enligt 27 förordningen (2009:1243) med instruktionför Socialstyrelsen far beslut i ärenden om fördelning av statsbidrag inte överklagas. Enligt Socialstyrelsens beslut Åsa Pettersson Bilaga 1: Rekvisitionsblankett

28 ocial s BESLUT Dm / Tillsynsavdelningen Eva Kågström t S Sollentuna kommun L L Ef^ 86 SOLLENTUNA Värd- Och Omsnrnqnän,^.. Nämnd Socialnämnden i Sollentuna kommun Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun Ärendet Tillsyn av Sollentunas kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och bam som bevittnat våld Socialstyrelsens beslut Ärendet avslutas Bakgrund Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en fortsatt samlad nationell tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och bam som bevittnat våld i enlighet med nationella bedömningskriterier. Urvalet av de 60 kommuner som kommer att ingå i den nationella tillsynen har skett slumpmässigt. Den nationella tillsynen omfattar även andra genomförare av socialtjänst samt hälso - och sjukvården Uppdraget löper under åren och ska slutredovisas till regeringen den 1 februari Underlag Inför tillsynen hade Socialstyrelsen begärt in Kommunens handlingsplan för arbetet med våld i nära relation, och/eller andra styrdokument där det finns beskrivningar om hur socialtjänsten i kommunen ska arbeta med våld i nära relation. Rutinerför handläggning av ärenden som rör våld i nära relat- Förteckning över de ärenden som avser våld i nära relation som varit aktuella under perioden från den 1 januari 2012 till och med den 30 juni Förteckningen skall även innehålla ärenden som primärt avser annan problematik men där socialtjänsten har kännedom om att det förekommer våld i nära relation. s Svar på frågorna i bifogat frågeformulär SOCIALSTYRELSEN STOCKHOLM Telefon Fax Org nr

29 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (15) 8 Organisationsskiss över socialtjänsten Uppgifter om namn på chefer och personal som primärt arbetar med våld i nära relation samt uppgifter om kontaktpersoner hos polis, halso - och sjukvård och kvinnojour som kommunen samarbetar med när det gäller våld i nära relation. För att få möjlighet till kontakt för att intervjua våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld önskar Socialstyrelsen nämndens hjälp att sprida bifogat brev till målgruppen. Vid inspektionen, den november 2012, genomfördes intervjuer och de kronologiska pärmarna och slumpvis utvalda akter granskades Intervjuerna genomfördes enligt följande. En intervju med kvimiofridssamordnare och två chefer (bara och ungdom samt försörjmngsstöd). Därefter intervjuades fem handläggare inom dessa två områden. En separat intervju genomfördes med chef och två handläggare från vårdoch omsorgsforvaltningen. Telefonintervju har den 18 januari 2013 skett med arbetsledare inom missbruk/socialpsykiatri. Även en telefonintervju har genomförts med Sollentuna kvinnojour. Redovisning av tillsyn Uppsökande och förebyggande arbete På kommunens hemsida finns information till personer som lever med våld inom familjen. Informationen finns även i en folder som delats ut till samarbetspartner samt finns utlagd på allmänna platser, ex.vis bibliotek, vårdcentraler. Informationen finns inte på andra språk men socialnämnden har sökt utvecklingsmedel bl.a för att översätta broschyren till fler språk. Kvinnofridssamordnaren har sett till att kvinnofridslinjens broschyr, som finns på många olika språk, fmns tillgänglig inom olika verksamheter i kommunen. Det saknas riktad information till särskilt utsatta kvinnor. Kommunen har två familjecentraler som arbetar förebyggande och de träffar inånga kvinnor och bara i sin verksamhet. I övrigt framgår att det inom kommunen finns en aktiv kvinno- och tjejjour som i sitt arbete kan uppmärksamma våldsutsatta kvinnor. Båda jourerna finns med i kommunens samverkansgrupp för våld i nära relation. Kvinnojouren har vidare ett regelbundet samarbete med kommunens kvinnofridssamordnare vars arbete är förebyggande och övergripande. Socialpsykiatrikenheten (utförarenhet inom avdelningen Vuxna) jobbar bl.a uppsökande genom av finnas ute på torg och allmänna platser. De har även en Öppet Hus verksamhet och har inom den startat en kvinnogrupp.

30 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (15) Nar det galler försörjningsstöd framgår att de vid nybesök ställer frågor kring våldsutsatthet, de använder sig av instrument X, ett bedömningsinstrument inom försörjningsstöd. Inom missbruk använder man sig av ASI och inom socialpsykiatrin CAN, både dessa bedömningsinstrument innehåller frågor kring våld. I övrigt finns inte några särskilda metoder i arbetet med att identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Vård- och omsorgsnämnden När det gäller vård- och omsorgskontoret framgår att de inte har några speciella rutiner kring arbetet med denna grupp i något avseende utan ser detta som ett utvecklingsområde. Kvalitet Socialnämnden Socialnämnden beslutade om en ny handbok kring våld i nära relationer i oktober Handboken består av två delar, handlingsplan och vägledning/checklistor. Handlingsplanen har upprättats i samarbete med sju nordvästkommuner och de har bl.a utgått ifrån Socialstyrelsens handbok Våld. Handboken innehåller beskrivning av kommunens ansvar och arbete med våld i nära relationer. Av handboken framgår att våld mot särskilt sårbara grupper utgör ett utvecklingsområde som socialförvaltningen kommer att arbeta med under kommande år. Handboken kommer att ingå som en policy inom kommunen och skall tas i fullmäktige för godkännande. Inom kommunen finns en Samordnare för arbetet mot våld i nära relationer samt för stödgrupper för barn och unga (benäms i denna text som kvinnofridssamordnare). Tjänsten tillhör socialkontorets förebyggande enhet som lyder under avdelningen bam och unga. Det är kvinnofridssamordnaren som arbetat med handboken och när det gäller den vägledningen och de checklistor som utarbetats har kvinnofridssamordnaren gjort detta i samarbete med handläggare från olika enheter inom socialkontoret. Av intervjun med chefer och kvinnofridssamordnaren framgår att nästa steg i arbetet med handboken är att göra en plan kring när och hur man skall arbeta med genomförandet, ex.vis när en kartläggning ska ske. Det kommer att ligga i kvinnofrids samordnar ens arbetsuppgifter att ansvara för genomförandet med stöd från andra delar inom socialförvaltningen. Av intervjuerna framgår vidare att handläggare inom barn och ungdom erhållit information om handboken och att handläggarna inom försörjningsstöd har en inplanerad genomgång. Missbruk och socialpsykiatri har inte gått igenom handboken och någon planering för detta finns inte. Cheferna beskriver vidare att det inom kommunen för

31 SOCIALSTYRELSEN W>9 Dm" / (15) närvarande sker ett omfattande arbete med ledningssystemet och att detta kommer att skapa fömtsättningar för en systematisk uppföljning av arbetet med våld i nära relationer. När det gäller personalens kompetens vid försörjningsstöd och barnoch ungdomsenheten framgår att flera medarbetare gick Länsstyrelsens utbildning för ca 2 år sedan, men att flera av dessa slutat sin anställning. För att säkerställa kompetens inom området har bl.a försörjningsstöd vid rekrytering av ny personal särskilt uppmärksammat ansökningar där sökande har erfarenhet/utbildning i våldsfrågor. Vidare har chefen inom försörjningsstöd, i medarbetarsamtal, följt upp medarbetarnas eventuella behov av kompetens inom området. Inom missbrak och socialpsykiatri finns en medarbetare med erfarenhet och kompetens mom området, i övrigt har inte handläggarna gått någon utbildning mom området. Det framgår i intervjun att kvinnofridssamordnare anordnar utbildningstillfällen och att teman då utgår ifrån behov som handläggarna har. Av intervjun framgår att handledaren för mottagnmgsgruppen inom bara och ungdom har kompetens inom området våld i nära relationer. Det framgår vidare i intervjun att några handläggare kommer att gå utbildning i riskbedömningsinstrumentet Patriark och Sara samt Signs of Safety. Handläggarna framför i intervjun att det finns behov av en omfattande utbildning kring våld i nära relationer och att en sådan utbildning bör återkomma med jämna mellanrum. De anser att de många endagarsutbildningar som fmns inte ger tillräcklig kunskap. Socialnämnden har ingen systematisk uppföljning av de ideella kvinnojourerna, uppföljning sker endast utifrån enskilda ärenden. Kommunen har inte genomfört någon upphandling av kvinnojourer. Handläggarna beskriver att de har tillgång till en lista över kvinnojourer i länet där det bl.a framgår personalens kompetens, vilket stöd som kan ges inom jouren. I övrigt bygger säkerställandet av kvaliteten på jourerna på handläggamas egna erfarenheter. Inom socialtjänstens verksamheter saknas skriftliga rutiner för hantering av skyddade personuppgifter. Vid sekretesskydd finns sekretessmarkering i akten, i både data- och pappersakt. Akterna förvaras hos handläggarna i deras arkivskåp, det rinns inget särskilt arkiv för dessa akter. Vård-och omsorgsnämnden I den handbok som tagits av socialnämnden finns ingen beskrivning av kommunens arbete med äldre och funktionshindrade kvinnor utsatta for våld. Av handboken framgår att ett arbete kring detta skall ske under

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-10 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3490/20141(5) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Strängnäs kommun Socialnämnden 645 80 STRÄNGNÄS Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-10-01 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-03 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård-

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Sidan 1 av 18

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Sollentunasalen, kl. 18:00-21.15 Ajournering kl. 20.00-20.20 Närvarande ledamöter Se bilaga Frånvarande ledamöter Se bilaga Tjänstgörande ersättare Se bilaga Närvarande, ej

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT ExP Z6 t C4--61( 756 inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3492/2014 1(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Trosa kommun Socialnämnden 619 80 TROSA Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

BESLUT. ansökningar om bistånd utreds och avgörs med ett beslut.

BESLUT. ansökningar om bistånd utreds och avgörs med ett beslut. BESLUT inspekhonenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3480/20141(7) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Flens kommun Socialnämnden 642 81 Flen Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn enligt

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson Tfn 0155-26 40 27 Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning BESLUT Länsstyrelsen avslutar ärendet

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att /9--/y/ce BESLUT inspektionenforvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3493/20141(7) Avdelningmitt CathrineLauri Cathrine.laurigivo.se Vingåkers kommun Socialnämnden 643 80 Vingåker Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU, Nummer: SOSFS 2006:5 Rubrik: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson 0155-26 40 27 Socialnämnden i Vingåkers kommun 643 80 VINGÅKER Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer

Yttrande till IVO med anledning av tillsynsärende, dnr /2015-7

Yttrande till IVO med anledning av tillsynsärende, dnr /2015-7 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Andersson Therese Datum 2016-04-04 Diarienummer SCN-2015-0183 Socialnämnden Yttrande till IVO med anledning av tillsynsärende, dnr 8.5-12415/2015-7 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar

Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december 2005 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ.nr. 2006:35 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning av enkätsvaren 3 Behov

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Individ-

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer