Svar på motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna"

Transkript

1 00

2 Tjänsteutlåtande Liselott Ohlsson Sidan 1 av 2 Dnr 2011/164 VON.409 Vård- och omsorgsnämnden Svar på motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden avger yttrande enligt bilaga 1 som innebär att motionen avstyrks Sammanfattning Fullmäktige beslutade att överlämna en motion väckt av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna, till kommunstyrelsen för beredning. Motionärerna föreslår att fullmäktige beslutar att ge berörda nämnder, styrelser och bolag i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Sollentuna inför en köttfri dag i veckan på alla ställen där kommunen serverar mat i egen regi eller köper upp måltider -Rommunstyrelsen%ar-r^ Sollentuna till Vård- och omsorgsnämnden för besvarande senast Kontorets förslag Vård- och omsorgskontoret föreslår nämnden att avge yttrande enligt Bilaga 1. Förslag till yttrande utgår ifrån att Vård- och omsorgsnämnden vill att vården av de äldre och till dem med funktionsnedsättning ska baseras på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. Dessa ska erbjudas service och en god omvårdnad efter behov. Valfrihet är ett viktigt ledord. Att införa en köttfri dag går emot dessa riktlinjer och inriktningar. Genom att införa en obligatorisk köttfri dag skulle valfriheten och strävan efter det individanpassade minskas. Utifrån detta anser kontoret att nämnden bör avstyrka motionen om införandet av en köttfri dag. Besök Turebergshuset Turebergs torg Postadress Sollentuna Telefon växel Fax reception Internet

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/164 VON.409 Sidan 2 av 2 Magnus Widén Förvaltningschef Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder K 2,1 Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Jselott Ohlsson Projektledare/Kostekonom Bilaga 1: Yttrande över motion Bilaga 2: Inför en köttfri dag i Sollentuna, motion från Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef Anette Ceder Avdelningschef Mona Zakeri Projektledare/Kostekonom Liselott Ohlsson Kommunstyrelsen

4 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Yttrande Sidan 1 av 1 Dnr 2011/164 VON.409 Kommunstyrelsen Yttrande över motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Vård- och omsorgsnämnden vill att vården och omsorgen om de äldre och personer med funktionsnedsättning ska baseras på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. Brukarna ska erbjudas service och en god omvårdnad efter behov. Valfrihet är ett viktigt ledord. Idag finns många studier som visar på ett problem i form av undernäring eller risk för undernäring hos de äldre, både för dem med hemtjänst och för dem som bor på särskilda boenden. Enligt Livsmedelsverket är det av största vikt att maten och måltiderna anpassas efter den äldres individuella behov, vanor och önskemål. Utifrån detta perspektiv bör de äldre först och främst bli serverade det de känner igen och tycker om. Att ändra på deras kosthållning bör inte ske mer än vad som behövs för att de ska få i sig tillräcklig näring. Vård- och omsorgskontoret ställer krav på alla sina utförare att den enskilde SfcTTfå en indfvlduljirra itfctta ingåntrkunna erbjuda valmöjligheten till ett vegetarisk alternativ, om individen så önskar. Att införa en köttfri dag går emot dessa riktlinjer och inriktningar. Genom att införa en obligatorisk köttfri dag skulle valfriheten och strävan efter det individanpassade minskas. Utifrån detta avstyrker Vård- och omsorgsnämnden motionen om införandet av en köttfri dag. Besök Postadress Telefonväxel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

5

6 Motion Inför en köttfri dag i Sollentuna SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen M- 1 3 Dnr:201l/ZZ6&.^ Den pågående klimatförändringen är idag ett globalt erkänt hot. Den var också tillsammans med en rad andra miljöproblem en anledning till att miljöpartiet bildades för trettio år sedan. Det har tagit tid, men nu känns det äntligen som om samtliga politiska partier i Sollentuna har accepterat att det krävs såväl attityd- som reella förändringar om vi ska kunna skapa ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. En positiv åtgärd är den klimatberedning som tillsatts med uppgift att vara "ett organ för förankring av utarbetandet av klimatstrategins åtgärdsplan". Slutredovisning ska ske hösten Men beredningens arbete far inte leda till att åtgärder som är enkla att genomföra läggs i träda till början av år Redan nu kan kommunen fatta beslut om åtgärder som minska vår miljöpåverkan och samtidigt kan ge inspiration till allmänhet och näringsliv. Ett exempel, FN:s livsmedels- och jordbrulcsorganisation (FAO) fastslår i rapporten Livestock's longshadow att djurhållningen står för 18 procent av världens växthusgasutsläpp. En större påverkan än världens alla transporter! I Sverige har vi ökat vårt köttätande från 60 kg per capita år 1990 till drygt 80 kg idag, en ökning med 33 procent under en tjugoårsperiod. Att denna ökning är direkt relaterad till ökade utsläpp av klimatgaser är det förmodligen väldigt få konsumenter som känner till. Lika lite som att köttindustrin också ger annan negativ miljöpåverkan. Bland annat är djurhållningen den största bidragande orsaken till -öy.ergöctaingen-och-botten^ användes till att odla boskapsfoder. Eftersom våtmarker diktas ut för denna odling rinner fosfor, kväve och andra gödningsmedel direkt ut i havet med stora skador till följd. För att minska den här sortens miljöpåverkan krävs information i kombination med enkla praktiska åtgärder som visar vad var och en kan göra. Väldigt mänga i de yngre generationerna redan tagit till sig problematiken men kommunen har också ett ansvar att försöka påverka resten av befollcningen. Eleverna på Globala gymnasiet i Stockholm och på Rudbeckianska i Västerås har röstat igenom minskad köttanvändning. I Östersund har man beslutat att servera vegetarisk mat en dag i veckan. Förra året beslutade politikerna i Gent att införa en vegetarisk dag i veckan på alla skolor och andra offentliga inrättningar. Skolorna i Helsingfors har också infört köttbegränsning. Det finns också organisationer som akti vt jobbar med den här frågan och som gärna bidrar med information, ett bra exempel är Köttfri måndag (http ://kottf rim a nd ag.se/1. I Sollentuna serveras dagligen mat som direkt eller indirekt betalas av kommunen. Enligt radioprogrammet Klotet skulle konsumtionens klimatpåverkan minska mellan procentenheter om alla lät bli att äta kött en dag i veckan. En jämförelse - om alla stockholmare avstod från kött en dag i veckan har det samma klimatpåverkan som om varje stockholmare skulle minska sitt bilåkande med 15001cm om året. 1

7 I de fall kommunen inte har eget kök måste omställning ske i den talet som ingångna avtal löper ut eller omförhandlas. Det är också av ett rent pedagogiskt skäl viktigt att plocka bort samtliga kött- och charkvaror den aktuella dagen, det räcker inte med ett vegetariskt alternativ om man ska visa matgästerna att klimatsmart mat också är god och näringsriktig. Den som söker information Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige att ge berörda nämnder, styrelser och bolag i uppdrag att utreda förutsättningarna att Sollentuna inför en köttfri dag i veckan på alla ställen där kommunen serverai 1 mat i egen regi eller köper upp måltider samt att nämnder, styrelser och kommunala bolag också ges i uppdrag att alltid ställa motsvarande krav i de upphandlingar de ansvarar för. Sollentuna den 12 april 2011 Astrid Raidl (MP) Bengt Cedrenius (MP) ( 2

8

9 Tjänsteutlåtande Magdalena Persson Kjessel Nämndsekreterare Sidan 1 av 1 Dnr 2011/243 VON.022 Vård- och omsorgsnämnden Remiss om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden ger ordförande i uppdrag att i samråd med förvaltningschefen besvara remissen om allmänna lokala ordningsföreslaifter för Sollentuna kommun Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har fått en remiss om allmänna lokala ordningsföreslaifter för Sollentuna kommun. Nämndens svar ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast Nästa nämndsammanträde infaller efter sista datum för att svara på remissen. Kontoret föreslår att nämnden ger ordförande i uppdrag att i samråd med förvaltningschefen skriva fram ett svar på remissen och överlämna det till kommunledningskontoret innan Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Nämndsekreterare Beslutsexpediering: Akt Besök Turebergshuset Turebergs torg Postadress Sollentuna Telefon växel Fax reception Internet

10

11 Tjänsteutlåtande Magdalena Persson Kjessel Nämndsekreterare Sidan 1 av 1 Dnr 2011/232 VON.015 Vård- och omsorgsnämnden Remiss om antagande av poiicy för extern kommunikation, service och tillgänglighet i Sollentuna kommun Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden ger ordförande i uppdrag att i samråd med förvaltningschefen besvara remissen om antagande av poiicy för extern kommunikation, service och tillgänglighet för Sollentuna kommun Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har fått en remiss om antagande av poiicy för extern kommunikation, service och tillgänglighet för Sollentuna kommun. Nämndens svar ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast Nästa nämndsammanträde infaller efter sista datum för att svara på remissen. Kontoret föreslår att nämnden ger ordförande i uppdrag att i samråd med förvaltningschefen besvara remissen och överlämna det till kommunledningskontoret innan v Anette Ceder \J v Avdelningschef för funktionshinder Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Beslutsexpediering: Akt Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

12

13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Madeleine H Nordholm Systemförvaltare Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut som fattats enligt SoL för september månad år 2011, enligt LSS för september månad 2011 och enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag för september månad Sammanfattning Samtliga delegationsbeslut som fattats med stöd av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämnden. Nämnden ska ta ställning till om redovisningen/anmälan av de fattade delegationsbesluten kan godkännas. FiöTterlminigarta Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om bostadsanpassningsbidrag. Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Avdelningschef för funktionshinder Madeleine H Nordholm Systemförvaltare Bilagor: 1 Förteckning SoL september Förteckning LSS september Förteckning bostadsanpassningsbidrag september 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

14

15 Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL Perioden ~ Antal beslut varav antal avslag Hemtjänst 200 Avlösning i hemmet 10 Trygghetslarm 42 Dagverksamhet 13 KORTTIDSBOENDEN 14 Korttidsvistelse 28 Servicehus 2 Särskilt boende 12 Boendestöd 3 Kontaktperson - Enbart matleverans 2 Pens/H-k läg. 1 HVB- beslut Personligt stöd Funktionshindrade barn Delavslag kan ej redovisas då dessa ej kan registreras i verksamhetssystemet.

16

17 Insatser Urval: ; Beslutsdatum: ; Personkrets 1 Personkrets 2 Personkrets 3 Personkrets 3a Personkrets 3b ; LSS ; Insatser; Bifall; Män ; Kvinnor; Ej avlidna Insats Personkrets Personlig assistent eller ekonomiskt stöd därtill 1 3a 3b Totalt Personlig assistans Sjuklön - skäliga kostnad, I avvaktan på LASS Ledsagarservice Ledsagarservice Kontaktperson Kontaktperson Avlösarservice i hemmet Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidshem nan 1 n n n 1 Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år Korttidstillsyn för skolundo Boende vuxna Servicebostad Daglig verksamhet Daglig verksamhet. Totalt: Signatur MADHED Sida 1

18 Insatser Urval: ; Beslutsdatum: ; Personkrets 1 Personkrets 2 Personkrets 3 Personkrets 3a Personkrets 3b ; LSS ; Insatser; Delavslag ; Män ; Kvinnor; Ej avlidna Personkrets Insats 1 Totalt Avlösarservice i hemmet Avlösarservice i hemmet. 2 2 Totalt: 2 2 Signatur MADHED Sida 1

19 Ärendestatistik - bostadsanpassning Beviljade åtgärder av olika typ i ärenden med beslutsdatum; Från: Till: Utskrift: (Sll) ÅTGÄRDSTYP (nya produkter) Duschkabin Dörrbreddning. Hissinstallation Spisvakt/Timer Stödhandtag Trösklar-kilramp Åtgärder på balkong, altan och uteplats till lägenhet. ANTAL SUMMA KOST MEDEL KOST kr kr kr kr kr kr kr kr kr 458 kr kr 649 kr kr kr Avskrivna 1 Avslag 0 Delvis avslag 3 Överklagande 0

20

21 Tjänsteutlåtande Magdalena Persson Kjessel Nämndsekreterare Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälningar av delegationsbeslut enligt punkterna A 3 och B-J i delegationsordningen Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut som fattats i enlighet med punkterna A 3 och B-J i delegationsordning under perioden Sammanfattning Samtliga delegationsbeslut som fattats med stöd av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämnden. Nämnden ska ta ställning till om redovisningen/anmälan av de fattade delegationsbesluten kan godkännas. Förteckning har,upprättats_övei'lde^delegationsb.eslutsomj:attats-i-enl.ig.het med punlcterna A 3 och B-J i delegationsordningen under den aktuella tidsperioden. Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Bilagor: 1. Förteckning Beslutsexpediering: Akt Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

22

23 DELEGATIONSBESLUT sida 1 (1) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sollentuna kommun Bcsluistaitaie Innchdll llid hast bet Ptiiagial Aicndcmcning Diaiicni Datum \\sandat c motlagdk Diplankod Sammil dal Avdelningschef Godkännande av Omsorgshuset i funktionshinder Stockholm, Akedo Omsorg AB, Anette Ceder Real Omsorg i Stockholm AB och HSB Omsorg som utförare Godkännande av utförare i Fritt val 2011/207 VONAU - Insatserna ledsagarservice, biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet och boendestöd enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, Avdelningschef Avslag på ansökan för ADB Vård funlctionshinder och Hemtjänst Anette Ceder Godkännande av utförare i Fritt val 2011/207 VONAU - Insatserna ledsagarservice, biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet och boendestöd enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, Avdelningschef Avslag för Mångkulturell funktionshinder Hemtjänst AB Anette Ceder Godkännande av utförare i Fritt val 2011/207 VONAU - Insatserna ledsagarservice, biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet och boendestöd enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, Avdelningschef Avslag för Shanar Vård och funktionshinder Omsorg AB Anette Ceder Godkännande av utförare i Fritt val 2011/207 VONAU - Insatserna ledsagarservice, biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet och boendestöd enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, Föivaltningschef Sollentunamedaljen Magnus Widén Sollentunamedaljen /159 VONAU Kommunledningskontoret Winess Bardeli Datasystem :37 Antal:5 DELEG

24

25 4^

26 Tjänsteutlåtande Fredrik Söderlind Avtalssekreterare Sida 1 av /230 VON 711 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Linnés vägs servicebostad i Sollentuna kommun Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschef för funktionshinder i uppdrag att återkomma med förslag på förfrågningsunderlag för upphandling av drift gällande Linnés vägs servicebostad Sammanfattning Enligt lokalförsörjningsplanen som vård och omsorgsnämnden tog beslut om finns det ett behov av 8-12 tillkommande bostäder med särskild service per år fram till Vid vård- och omsorgsnämndens möte hemställde nämnden till trafik- och fastighetskontoret om att skapa ett nytt serviceboende enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade på Linnés väg. Ett hyresavtal mellan Sollentuna kommun och fastighetsägaren har nu tecknats. Lokalerna beräknas efter ombyggnation vara klara för inflyttning i böljan av 2*0T3TKÖntoret behöver däriör omgående starta en upphandlingsprocess för att klara tidsplanen för start av det nya boendet. Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på förfrågningsunderlag för upphandling av drift gällande Linnés vägs servicebostad. Förfrågningsunderlaget tas fram i samarbete med kommunens upphandlingsenhet. r w Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder Fredrik Söderlind Avtalssekreterare Beslutsexpediering: Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för funktionshinder Anette Ceder Vik. Avdelningschef för stöd och utveckling Eva Arvidsson Avtalssekreterare Fredrik Söderlind Akt Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

27 in

28 ST] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande W \ Vård- och omsorgskontoret NÄn Monika Linderstål Sida 1 av 1 Dnr 2011/18 VON.710 Vård- och omsorgsnämnden Ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden noterar rapport om ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade per Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen stöd och service till vissa funktionshindrade till socialstyrelsen varje kvartal. Rapporten ska även delges kommunfullmäktige och revisorerna. Föreligger rapport per Förvaltningschef Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder Monika Linderstål Socialt sakkunnig Bilagor: 1 Rapport per Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

29

30 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Socialt sakkunnig Sida 1 av 1 Tfn: Dm- 2011/18 VON 711 Kommunfullmäktige och vård och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut enligt tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporteringen avser 30 september, Kommunerna och landsting har från 1 juli, 2008 genom ett tillägg i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma dag gäller även skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen till Socialstyrelsen skall ske på individnivå och en gång per kvartal. Socialstyrelsen har from jan 2010 ansvar att hämta in dessa rapporter från kommunerna. -Vård-och-omso^ rapport av gynnande"b"eslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen avser också avbrott i verkställigheten som inte verkställts på nytt inom tre månader. Demia rapportering avser beslut är fattade utifrån LSS lagen. Mät datum 30 september, Vid detta rapporterings tillfälle av icke verkställda beslut inom tre månader, redovisas att tre personer som har icke verkställda beslut inom 3 månader och tre personer som har avbrott i verkställigheten i mer än 3 månader avseende kontaktperson. Två av besluten har verkställts och ett beslut har avslutats. Beslut räknas som verkställt först den dag insatsen faktiskt påbörjats. ". Anette Ceder Avdelningschef, avdelning funktionshinder Bilaga: Rapportering icke verkställda beslut Besök Postadress Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna Telefon växel Fax reception Internet

31

32 1 Vård- och omsorqsnämnden Rapportering av icke verkställda beslut, LSS Rapprterinqsdatum Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader Bostad med särskild service vuxna Vilka typer av bistånd dessa beslut gäller Hur lång tid som förflutit från dagen från respektive beslui Kontaktperson Korttidsvistelse utanför egna hemmet Avlc sarservice i lemmet Besluts datum Rapporterings datum Tidsskillnad Datum för första erbjudande Hur många av besluteri som gäller män respektive kvinnor Dagligverksamhet Erbjudningsdatum Män Kvinnor 1 x X! x X 1 x X, X X! x X X X

33 Os

34 Tjänsteutlåtande Liselott Ohlsson Projektledare Sidan 1 av 5 Dnr 2011/235 VON.480 Vård- och omsorgsnämnden Drift av tillagningsköket på Ekipagets äldreboende Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschefen för äldreomsorg i uppdrag att förhandla och teckna ett direktuppdrag med SOLOM földriften av tillagningsköket på Ekipagets äldreboende som ett utvecklingsuppdrag. Sammanfattning Ett nytt äldreboende, Ekipaget, byggs med 100 lägenheter med planerat färdigställande sommaren år Inriktningen är att 40 av dessa lägenheter är platser som drivs av Carema Care AB genom en kombination av grundavtal och optionsavtal efter en nyligen genomförd upphandling. Resterande 60 lägenheter är omvårdnadsplatser som drivs av SOLOM som ett direktuppdrag fram tills årsskiftet 2012/2013. Därefter ska en upphandling ske. Ett tillagningskök byggs i bottenvåningen. Köket ska tillgodose huset med varm lunch och middag. Kapacitet finns för upp till 200 portioner lunch och 200 portioner middag under förutsättning att endast tillagningskökets råvaror förvaras i köket. Detta betyder att det inte finns möjlighet att producera kylda matlådor till exempelvis hemtjänstbrukare, främst på grund av brist i förvarings- och kylutrymmen. En analys har gjorts av tre möjliga vägval för hur driften av tillagningsköket ska lösas. Analysen visar att det innebär flest fördelar och minst nackdelar att nämnden beslutar om ett direktuppdrag till SOLOM att driva tillagningsköket som ett utvecklingsuppdrag med omgående avtalsstart för att möjliggöra optimal medverkan i planeringsarbetet. Bakgrund Byggnation pågår av ett nytt äldreboende, Ekipaget, i Edsberg. Boendet har 100 lägenheter. Färdigställandet är beräknat till juli Ekipaget är planerat och byggt för en utförare, inklusive drift av tillagningskök. Nämnden har beslutat att två utförare ska inrymmas i Ekipaget. Strandgårdens 17 demensplatser kommer att flyttas till Ekipaget. Carema Care AB ansvarar för drift. Det tecknade driftsavtal omfattar en option för Carema Care AB på drift av fler platser i Ekipaget. Omfattning och villkor för ett tilläggsavtal enligt optionen är ämiu inte klarlagt. Preliminär Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

35 Tjänsteutlåtande Sidan 2 av 5 utgångspunkt är att Carema Care AB får ett utökat driftsansvar till totalt 40 platser. Nuvarande 65 omvårdnadsplatser (endast 61 platser används av arbetsmiljöskäl) på Nytorp flyttas till Ekipaget. Nytorps äldreboende drivs i nuläget av SOLOM i form av ett direktuppdrag med avtalstid till och med Därefter sker en upphandling av den fortsatta driften enligt vad som fastställts i konkurrensplanen. Ett tillagningskök byggs i bottenvåningen på Ekipaget med syfte att varm mat ska tillagas på plats och levereras till husets avdelningar (100 portioner lunch och 100 portioner middag). Tillagningsköket är tänlct att tillaga lunch och middag, medan avdelningarna ska iordningställa frukost, mellanmål och kvällsmål. De tre kylrummen och ett frysrum är tänkta endast till behovet för tillagningskökets råvaror (inte att tillhandahålla plats för avdelningarnas behov av råvaror). Kapacitet för upp till 200 portioner lunch och 200 portioner middag finns i köket under förutsättning att endast tillagningskökets råvaror förvaras i köket. Detta betyder att det inte finns möjlighet att producera kylda matlådor till exempelvis hemtjänstbrukare, främst på grund av brist i förvarings- och kylutrymmen. Analys av möjliga vägval för driften av tillagningsköket En analys har gjorts avseende tre möjliga former för drift av tillagningsköket utifrån den nu uppkomna situationen. De tre alternativen redovisas nedan som A-C med fördelar och nackdelar för varje alternativ. A. En omgående upphandling av driften av tillagningsköket med avtalsstart maj 2012 Fördelar: - att kunna få in en kompetent entreprenör som är nischad i matfrågan Nackdelar: - upphandling har tidigare prövats med negativt resultat och brist på intressenter på marknaden (Ribbings backe och Frejas kök på Tors backe) - svårighet för en extern entreprenör att få lönsamhet med den tilltänlca verksamhetsvolymen - svårigheter att kravställa uppdraget på grund av kort tid för att utforma och genomföra en upphandlingsprocess

36 Tjänsteutlåtande Sidan 3 av 5 B. Direktuppdrag till SOLOM att driva tillagningsköket som ett utvecklingsuppdrag med omgående avtalsstart för att möjliggöra medverkan i planeringsarbetet. Fördelar: optimal - möjlighet att utveckla maten enligt nämndens intentioner och kunna skapa en hållbar verksamhet som kan arbeta fram en bra kvalitet utifrån konceptet "matlagning på äldreboendet". - göra matfrågan synlig och konkret och visa på att nämnden satsar på frågan utifrån ett nytt förhållandesätt. - en samordningsvinst kan ses i att SOLOM driver både köket på Ekipaget och på Frejas kök (Tors backe). Ytterligare arbetsuppgifter kan finnas för personerna från daglig verksamhet och genom att samma huvudman driver båda köken kan personalfrågor och kompetensöverföring lättare ske mellan köken. - möjlighet till leverans till andra verksamheter som SOLOM driver, som inte har tillagningskök och som en sidoeffekt få kvalitetshöjningar avseende mat inom SOLOMs alla verksamheter - möjlighet att driva köket utifrån ett självkostnadsprisperspektiv Nackdelar: - SOLOM har ingen kostkompetens i uppstartsläget. De är beroende av att säkerställa det - uppstartsperioden kommer kräva merkostnader inledningsvis - uppstart av ett tillagningskök är alltid en ekonomisk utmaning C. SOLOM driver köket fram till och sedan upphandlas både boende och kök antingen tillsammans eller separat Fördelar: - inga fördelar kan identifieras i dagsläget Nackdelar: - svårt för SOLOM att skapa en bra grund i enighet med nämnden intentioner med så kortsiktig planering. - svårt för utföraren att bygga upp något stabilt när den inte vet om den kommer vara med efter svårighet kring byte av driftsansvar utifrån val av imiktning och utrustning

37 Tjänsteutlåtande Sidan 4 av 5 Sammanfattande analys Alternativ B föredras utifrån att det anses vara det bästa sättet att kunna förverkliga konceptet med matlagning på det egna boendet. Genom detta fås möjlighet att på ett långsiktigt sätt arbeta med matfrågan och att verkligen satsa på att höja kvaliteten. SOLOMs nuvarande brist på kostkompetens bedöms kunna hanteras genom att stöd kan erbjudas av projektledare/kostekonom för "Maten i äldreomsorgen", samt eventuellt genom kompletterande konsultstöd. SOLOM kan även dra nytta utav upparbetade kontakter i och med uppstarten av Frejas kök på Tors backe. Alternativ A anses inte lika positivt utifrån att det tidigare har varit stort missnöje i och med upphandling av måltidsleverantör. Det har också visat sig vara svårt att hitta en entreprenör som är villig att göra nödvändiga satsningar och även kunna hitta en ekonomisk lönsamhet i tillagningsköket. Alternativ C anses inte aktuellt på grund av ett för kortsiktigt tänk som medför onödiga risker Oavsett om SOLOM får ett direktuppdrag eller att köket upphandlas är den viktigaste pusselbiten att hitta en drivande kökschef. Denna person blir spindeln i nätet. Anställning av kökschef bör ske innan igångsättandet av ilrm^ennav-lrökelroch^ rätt sätt och även kunna göra planering kring matsedel, övrig personal och logistik. Att laga mat för äldre fordrar en specifik kompetens och det är av stor vikt att rätt person får ansvaret för detta uppdrag. Detta Icräver att avtalstiden för att driften av tillagningskölcet påbörjas minst 2 månad innan igångsättandet av den faktiska produktionen. Kontorets förslag Vård- och omsorgskontoret föreslår att nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna ett direktuppdrag med SOLOM för driften av tillagningskölcet på Ekipaget.. Liselott Ohlsson Projektledare/Kostekonom

38 Tjänsteutlåtande Sidan 5 av 5 Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef Anette Ceder Avdelningschef Mona Zakeri Avdelningschef Eva Arvidsson Avdelningschef Päivi Kabran Projektledare/Kostekonom Liselott Ohlsson

39

40 Tjänsteutlåtande Fredrik Söderlind Avtalssekreterare Sidan 1 av /228 VON. 719 Vård- och omsorgsnämnden Överenskommelse om fortsatt samarbete med Senior Net Sollentuna om öppen verksamhet i form av Internetcafé för seniorer under Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschef för äldreomsorg i uppdrag att teckna överenskommelse med SeniorNet Sollentuna om fortsatt samarbete om öppen verksamhet i form av Internetcafé för seniorer enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har sedan våren 2006 samarbetat med Senior Net Sollentuna om en öppen verksamhet för äldre i form av ett Internetcafé för seniorer. Syftet med verksamheten är att skapa möjlighet för äldre att få kunskap om datorer och Internet, skapa möjlighet för äldre att nyttja datorer i sin vardag, och skapa en social mötesplats. SeniorNet Sollentuna svarar för att driva verksamheten så att syftet enligt ovan uppnås. Vård- och omsorgsnämnden står för lokaler, utrustning och viss ersättning till SeniorNet för deras omkostnader. Den nuvarande överenskommelsen gäller från och med till och med Internetcaféet för seniorer är ett viktigt komplement till de befintliga seniorträffarna och ger en viktig möjlighet för seniorer att ta del av det informations- och tjänsteutbud som finns på nätet. Det är vidare positivt med samarbete med en frivilligorganisation. Kontoret föreslår att nämnden ger avdelningschef för äldreomsorg i uppdrag att teckna överenskommelse med SeniorNet Sollentuna om fortsatt samarbete om öppen verksamhet i form av Internetcafé, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Överenskommelsen omfattar tiden till och med med möjlighet för vardera part att säga upp överenskommelsen när som helst med två månaders uppsägningstid. Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har sedan våren 2006 samarbetat med Senior Net Sollentuna om en öppen verksamhet för äldre i form av ett Internetcafé för seniorer. Internetcaféet ligger på bottenvåningen på Tors backe servicehus och är öppet för invånare i Sollentuna som har fyllt 65 år. Syftet med verksamheten är att: skapa möjlighet för äldre att få kunskap om datorer och Internet skapa möjlighet för äldre att nyttja datorer i sin vardag Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

41 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/228 VON.719 Sidan 2 av 3 - skapa en social mötesplats. SeniorNet Sollentuna svarar för att driva verksamheten så att syftet enligt ovan uppnås. Vård- och omsorgsnämnden står för lokaler, utrustning och viss ersättning till SeniorNet för deras omkostnader. Den nuvarande överenskommelsen gäller från och med till och med Kostnader Vård- och omsorgsnämndens kostnader för verksamheten är ungefär kr per år. I detta ingår ersättning till SeniorNet för deras omkostnader (ett prisbasbelopp per år), ersättning till kommunens IT-enhet för support av den tekniska utrustningen samt upplåtelse av datautrustning. För 2012 har även vård- och omsorgsnämnden i sin IT - plan avsatt medel i budget för att byta ut hårdvara och mjukvara, samt nytt supportavtal vid Internetcafé för seniorer, och som beräknas till kronor. Om verksamheten Verksamheten har successivt byggts upp som ett samarbete mellan vårdoch omsorgsnämnden och föreningen SeniorNet Sollentuna och bygger på ett stort engagemang från föreningens styrelse och medlemmar. En viktig aspekt av samarbetet är att det är seniorer som lär seniorer. Det gör att Internetcaféet blir en mötesplats som också fyller en social funktion. Internetcaféet för seniorer är ett viktigt komplement till de befintliga seniorträffarna genom att det erbjuder en annan inriktning på den öppna verksamheten. Internetcaféet ger också en viktig möjlighet för seniorer att ta del av det informations- och tjänsteutbud som finns på nätet. Det är vidare positivt med samarbete med en frivilligorganisation. Kontorets förslag SeniorNet Sollentuna är intresserade av att fortsätta samarbetet med vårdoch omsorgsnämnden om Internetcaféet för seniorer, och kontoret gör bedömningen att det är ett väl fungerande samarbete. Med tanke på att Internetcaféet är en uppskattad verksamhet som fortsätter att utvecklas och att samarbetet med SeniorNet Sollentuna har fungerat väl, så föreslår kontoret att vård- och omsorgsnämnden gör en överenskommelse med SeniorNet Sollentuna om fortsatt samarbete. Överenskommelsen bör vara tidsbegränsad till två år och ge möjlighet för vardera part att säga upp överenskommelsen när som helst med viss uppsägningstid. Kontoret föreslår att nämnden ger avdelningschef för äldreomsorg i uppdrag att förhandla och teckna överenskommelse med SeniorNet Sollentuna enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande

42 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/228 VON.719 Sidan 3 av 3 Fredrik Söderlind Avtalssekreterare Bilagor: 1. Överenskommelse mellan föreningen SeniorNet Sollentuna och Sollentuna kommun om Internetcafé för seniorer, utkast Exped tering: SeniorNet i Sollentuna Åsgårdsvägen SOLLENTUNA Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef Mona Zakeri Avtalssekreterare Fredrik Söderlind Akt

43

44 Överenskommelse mellan föreningen SeniorNet Sollentuna och Sollentuna kommun om Internetcafé för seniorer, utkast 1 Parter Mellan vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun (Kommunen) och föreningen SeniorNet Sollentuna, organisationsnummer , (SeniorNet) har träffats följande uppdragsöverenskommelse avseende Internetcafé för seniorer. 2 Syfte Vård- och omsorgsnämnden utlyste under vintern 2005 till en idétävling om den öppna verksamheten för äldre. Ett av de vinnande förslagen var SeniorNets förslag om Internetcafé för seniorer. Syftet med verksamheten är att skapa möjlighet för äldre att få kunskap om datorer och Internet skapa möjlighet för äldre att nyttja datorer i sin vardag skapa en social mötesplats Målgruppen är personer, folkbokförda Sollentuna, som fyllt 65 år 3 SeniorNets uppdrag och rättigheter 3.1 Huvuduppdraget SeniorNets uppdrag är att verka för att det i 2 angivna syftet skall uppnås. 3.2 Följduppdrag För att kunna uppnå syftet skall SeniorNet: driva caféverksamheten i lämpliga lokaler, som för närvarande är Torsbacke servicehus. Caféverksamheten skall bedrivas måndag till fredag mellan kl En värd ska finnas på plats minst mellan kl utforma säkerhets- och ordningsföreskrifter samt följa upp dessa dokumentera antalet besök och aktiviteter och rapportera detta till Kommunen. Rapporter om antalet besökare rapporteras till Kommunen kvartalsvis. Verksamhetsberättelse skall lämnas in årsvis, senast sista januari nästkommande år 3.3 Rättigheter Caféverksamheten skall vara kostnadsfri för deltagarna. SeniorNet har dock rätt att till självkostnadspris ta betalt för kaffe, fika och annat i anslutning till caféverksamheten. I överenskommelsen ingår att SeniorNet får bedriva egen kursverksamhet i lokalerna för Internetcaféet måndagar till fredagar mellan kl , med möjlighet till annan förläggning. Sidan 1 av 2

45 För det fall SeniorNet tillhandahåller material (t.ex. kopieringspapper och färgpatroner) får avgift tas ut av deltagarna även för detta. Avgiften får inte i väsentlig mån överstiga självkostnaden. 4 Kommunens ansvar och rättigheter Kommunen svarar för kostnader för lokalhyra, teknisk utrustning (t ex datorer med kringutrustning inklusive kostnader för bredband och eventuella licenser), teloiisk support samt städning av lokalen. Kommunens svarar även för de programvaror som behövs för verksamheten. SeniorNet eller deltagarna har inte rätt att, utan medgivande av Kommunen, installera program. Kommunen äger den tekniska utrustningen inklusive programvaror och eventuell övrig kringutrustning. Kommunen åtar sig angående Internetcaféets verksamhet att trycka upp informationsbroschyrer. Kommunen har rätt nyttja den för ändamålet hyrda lokalen vid de tidpunkter den inte nyttjas för den i detta avtal beskrivna verksamheten. Detta skall, i förekommande fall, meddelas SeniorNet i förväg. 5 Uppdragsersättning Kommunen skall ersätta SeniorNet för deras kostnader för att genomföra uppdraget, med ett (1) prisbasbelopp per år. Kostnader utöver detta prisbasbelopp ersätts inte. Ersättningen betalas ut i förskott. SeniorNet får även disponera lokalen för internetcaféet på Torsbacke för egna utbildningsverksamheten som en del av uppdragsersättningen. -6 Tidsperiod Denna Överenskommelse gäller från och med till och med Uppsägning av överenskommelsen Vardera parten har rätt att säga upp överenskommelsen när som helst. Det upphör då att gälla två månader efter det att den andra parten mottagit uppsägningen. Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. Sollentuna den 10 december 2011 För Kommunen För SeniorNet Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Vård- och omsorgsnämnden Kenneth Andréason Ordförande Sidan 2 av 2

46

47

48 Tjänsteutlåtande Kalle Brandstedt Utredare Sidan 1 av 3 Dnr 2010/60 VON.710 Vård- och omsorgsnämnden Optionsavtal till driftsavtal för Strandgårdens äldreboende Vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschefen för äldreomsorg i uppdrag att, inom optionens ram, förhandla med Carema Äldreomsorg AB och teckna ett tilläggsavtal för 23 platser utöver de 17 som ingår i grundavtalet för driften av Strandgården. Vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschefen för äldreomsorg i uppdrag att förhandla med Carema Äldreomsorg AB för att i samma tilläggsavtal även reglera att utföraren beställer lunch och middag från tillagningsköket på Ekipaget. Sammanfattning Under 2011 har driften av Strandgårdens äldreboende upphandlats och Carema Äldreomsorg AB kommer att överta ansvaret för driften av verksamheten avtalet finns en option för en utökning av antalet platser i samband med flytten till Ekipaget. I Ekipaget kommer det att finnas ett tillagningskök som kommers middag till hyresgästerna. Därför föreslår vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschefen för äldreomsorg i uppdrag att, inom optionens ram, förhandla med Carema Äldreomsorg AB och teckna ett tilläggsavtal för 23 platser utöver de 17 som ingår i grundavtalet för driften av Strandgården. Kontoret föreslår även att vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschefen för äldreomsorg i uppdrag att förhandla med Carema Äldreomsorg AB för att i samma tilläggsavtal även reglera att utföraren beställer lunch och middag från tillagningsköket på Ekipaget. Bakgrund Under 2011 har driften av Strandgårdens äldreboende upphandlats och Carema Äldreomsorg AB kommer att överta ansvaret för driften av verksamheten klockan Under juli 2012 kommer sedan verksamheten att flytta till nya lokaler i kvarteret Ekipaget. I förfrågningsunderlaget för upphandlingen av Strandgårdens äldreboende, och följaktligen i det avtal vård- och omsorgsnämnden tecknat med Carema Äldreomsorgs AB, finns en option att utöka antalet platser med upp till 27 stycken gentemot dagens 17 demensplatser. Äldreboendet i kvarteret Ekipaget är planerat för att maten ska tillagas på plats. Det finns ett kök i bottenvåningen för tillagning av lunch och middag. Förvarnings- och kylutrymmen är endast anpassade för kökets behov av råvaror, vilket innebär att de råvaror som avdelningarna själva behöver inte köps in via tillagningsköket. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

49 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/60 VON.710 Sidan 2 av 3 Behov finns av att i avtalsform reglera att utförare av driften av vården och omsorgen i äldreboendet i kvarteret Ekipaget åläggs att beställa lunch och middag, samtliga dagar från befintligt tillagningskök. Kontorets förslag Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschefen för äldreomsorg i uppdrag att, inom optionens ram, teckna ett tilläggsavtal för 23 platser utöver de 17 som ingår i grundavtalet för driften av Strandgården med Carema Äldreomsorg AB. Kontoret föreslår att det initialt är 20 demensplatser och 20 omvårdnadsplatser. Eftersom det finns 20 lägenheter på varje våningsplan är platsantalet bra ur ett lokalperspektiv. Dock bör det i tilläggsavtalet finnas utrymme för förändringar av platsfördelningen, vilket skulle göra det möjligt att enkelt förändra platsfördelningen över tid. Eftersom det kommer att finnas ett tillagningskök på Ekipaget föreslår även vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschefen för äldreomsorg i uppdrag att förhandla med Carema Äldreomsorg AB för att i samma tilläggsavtal även reglera att utföraren beställer lunch och middag från tillagningsköket. Det skulle leda till tre positiva konsekvenser. För det första skulle maten tillagas nära de enskilda hyresgästerna vilket kan bidra till ett större brukarinflytande över maten. För det andra skulle tillagningsköket nyttjas maximalt om samtliga hyresgäster får lunch och middag därifrån. För det tredje så leder närheten av tillagningsköket till en minskning av antalet mattransporter vilket är positivt ur ett miljöperspektiv. Sammanfattningsvis föreslår vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschefen för äldreomsorg i uppdrag att, inom optionens ram, förhandla med Carema Äldreomsorg AB och teckna ett tilläggsavtal för 23 platser utöver de 17 som ingår i grundavtalet för driften av Strandgården. Vård- och omsorgskontoret föreslår även att vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschefen för äldreomsorg i uppdrag att förhandla med Carema Äldreomsorg AB för att i samma tilläggsavtal även reglera att utföraren beställer lunch och middag från tillagningsköket på Ekipaget. Mona Zakeri Avdelningschef för äldreomsorg Bilagor:

50 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/60 VON.710 Sidan 3 av 3 Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef Mona Zakeri Upphandlingsenheten

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Tjänsteutlåtande Anna Österman 2011-09-09 Dnr 2011/175 BUN.600 Barn- och ungdomsnämnden Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Förslag till beslut

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-03 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård-

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden 18 Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-14 Sidan 1 av 1 2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Norrgårdens äldreboende i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-10-01 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0131 VON-9 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av korrelation mellan upplevd

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-03-13 Liselott Ohlsson Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0304 VON-5 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Utveckling av Seniorlunch Sollentuna Förslag

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 261i-te^25 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 4 Vård-

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre 4^ SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Kalle Brandstedt Utredare 08-579 216 72 Tjänsteutlåtande 2011-08-25 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/197 VON.110 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk ersättning till utförare

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Upphandling av drift gällande Soltorps äldreboende i Sollentuna kommun

Upphandling av drift gällande Soltorps äldreboende i Sollentuna kommun Tjänsteutlåtande Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2012-06-15 Sidan 1 av 1 2012/0200 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Soltorps äldreboende i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret 12 ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-11-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/45 KS.279-3 Diariekod: 279 Kommunstyrelsen Trafik- och fastighetsnämndens redovisning

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri Kungsholmens stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-30 Handläggare Ingemar Sollgard Telefon: 08-508 08 444 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017-02-02 Uppdragsbeskrivningar för verksamheter

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-25 Sidan 10 av 23 112/2011 Dnr 2011/243 VON.022 Remiss om allmänna lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-10 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten 2015-10-28 1 (5) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6 f-h SoL och 28 f-g LSS av ej verkställda

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015) Kommunstyrelsen 2015-09-15 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige 2upealue ÄLDRENÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 20 15-1 1-19 ALN-2015-0119.30 Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Bl fe. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun

Bl fe. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-13 Sidan 5 av 20 94/2011 Dnr 2009/178 VON.202 Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Svar på Attendo LSS AB:s utmaning om drift av LSSbostäderna Risvägen 7, Rotsundagårdsvägen 8 och Drevkarlsstigen 2

Svar på Attendo LSS AB:s utmaning om drift av LSSbostäderna Risvägen 7, Rotsundagårdsvägen 8 och Drevkarlsstigen 2 00 Tjänsteutlåtande Christina B. Embretsen Utredare 08-579 214 24 2012-05-04 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/303 VON.711 Vård- och omsorgsnämnden Svar på Attendo LSS AB:s utmaning om drift av LSSbostäderna Risvägen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade () m.m. i Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-05-29 21, Dnr 2011/454 KS 111

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-11-26 och Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-10 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Nämnden för Äldreomsorg

Nämnden för Äldreomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Äldreomsorg Sammanträde onsdagen den 28 januari 2015, klockan 14 i Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka 1 (2) Ärende 1 Val av justerare och bestämmande av tid för

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 16 Plats och tid Närvarande ledamöter Tureberg 18:00-20:40 Anna-Lena Johansson (FP) Birgitta Sturesson (M) Jan Kvistrum (M) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Eva Ireblad

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

L SOLLENTUNA m FÖRFATTNINGSSAMLING

L SOLLENTUNA m FÖRFATTNINGSSAMLING L SOLLENTUNA m Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade () m.m. i Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-05-29 21, Dnr 2011/454

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-07-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0374 KS-1 Diariekod: 139 Kommunstyrelsen Finansiering Arena Rotebro Förslag till beslut

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Svar på remiss - Motion om hållbar kost

Svar på remiss - Motion om hållbar kost Torshälla stads nämnd 2017-04-06 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2017:26 Annette Johansson 016-710 70 28 1 (1) Torshälla stads nämnd Svar på remiss - Motion om hållbar kost Förslag

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-12-21 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5)

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-17 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg Utlåtande 2015:141 RVIII (Dnr 152-1557/2015) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Dnr Son 2017/228 Drift av nytt särskilt boende i Kallhäll

Dnr Son 2017/228 Drift av nytt särskilt boende i Kallhäll TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-10-02 Socialnämnden Dnr Son 2017/228 Drift av nytt särskilt boende i Kallhäll Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Det nya särskilda boendet på Smedvägen i Kallhäll

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 21 Sidan 24 av 32 139/2011 Dnr 2011/271 VON.235 Förslag på namn för äldreboenden I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-11-14. Sammanfattning Äldreboendena Strandgården och Ny torp ska ersättas av

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2017-02-16 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar

Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december 2005 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ.nr. 2006:35 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning av enkätsvaren 3 Behov

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 3 och B-J i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 3 och B-J i delegationsordningen 7 Tjänsteutlåtande Caroline Jevring Nämndsekreterare 08-579 216 46 2012-01-30 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/5 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 3 och B-J i delegationsordningen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-08-24 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer