Sammanträdeshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde Tid: kl 8:30 Plats: Helenelund Informationsärenden 1. Upprop 2. Justering 3. Godkännande av dagordning 4. Förvaltningsinformation Dnr 2015/0004 VON 2015/0028 VON 2015/0029 VON 2015/0006 VON Noteringar Beslutsärenden 5. Förslag till organisation för hälso- och sjukvård i LSS-verksamheter Förstärkt månadsrapport per april Tilldelningsbeslut i upphandlingen av gruppbostad Basunvägen 8. Tilldelningsbeslut i upphandlingen av gruppbostad Malmvägen 9. Svar på remiss av motion väckt av Samuel Scherman (V) och Barkat Hussain (V) beträffande gratis utdelning av broddar till alla över 75 år 10. Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning 11. Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade Dnr 2015/0166 VON Noteringar 2015/0178 VON Handlingar tillkommer vid nämnd 2012/0205 VON Handlingar tillkommer vid nämnd - Sekretess 2014/0249 VON Handlingar tillkommer vid nämnd - Sekrtess 2015/0130 VON 2015/0136 VON 2015/0161 VON

3 Sidan 2 av 2 (LSS) 2015, kvartal Rapportering av ej verkställda beslut 2015/0164 VON inom tre månader enligt socialtjänstlagen (SoL) 2015, kvartal 1 Informationsärenden Dnr Noteringar 13. Övriga frågor 2015/0005 VON Anna-Lena Johansson (FP) Ordförande Alexandra Algodin Sekreterare De handlingar som sänds ut tillsammans med denna kallelse är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som önskar ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta vård- och omsorgskontoret. Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid eventuella frågor.

4 Informationsärenden

5 Upprop 1 Godkännande av dagordning 2 Datum och tid för justering 3

6 Beslutsärenden

7 SOLLENTUNA KOAAMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Ida Lorenzson Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0166 VON-1 Diariekod: 719 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till organisation för hälso- och sjukvård i LSSverksam heter Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal på år med AB SOLOM för att genomföra de insatser inom hälso- och sjukvård i LSS-verksamheterna som övergår till kommunens ansvar Sammanfattning Kommunen tar över delar av ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatserna inom LSS-verksamhet då 11 i "Principöverenskommelsen" från 1994 upphör att gälla. Efter genomförd utredning är det vård- och omsorgskontorets förslag att ge direktuppdrag till AB SOLOM att utföra samtliga insatser som omfattas av förändringen där de skapar en fristående organisation innehållande sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast med kompetens om målgruppen. Detta ses som det bästa alternativet under de omständigheter som nu råder. Det är kort om tid till övertagandet och en organisation måste börja byggas omgående. Karin Proos Förvaltningschef Ida Lorenzson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Bilagor 1. Bilaga 1. Utredning av organisation för hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS-verksam heter Beslutsexpidiering: Förvaltningschef Karin Proos Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson Chef för avdelning avtal och uppföljning Johanna Bång Chef för avdelning funktionshinder Yvonne Bispfors Akt Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

8 SOLLENTUNA KOMMUN UTREDNING AV ALTERNATIV FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSINSATSER INOM LSS- VERKSAMHETER i och med övertagandet av dessa insatser 1 oktober Ida Lorenzson, MAS

9 Sollentuna kommun / Innehållsförteckning Inledning 3 Finansiering 3 Olika alternativ för organisation av kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS-verksamheter 4 Vård- och omsorgskontorets analys av dessa alternativ 5 Vård- och omsorgskontorets förslag 6 2(7)

10 Sollentuna kommun / Inledning Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 och 18 a-c har landstinget ansvaret för all hälso- och sjukvård, förutom i vissa boenden och dagverksamheter. Kommunen ansvarar för viss hälso- och sjukvård i särskilda boenden för äldre, dagverksamhet för äldre, bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) samt för personer med psykisk funktionsnedsättning samt bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS(LSS-verksamheter). Läkarinsatser är alltid landstingets ansvar. I 11 "Principöverenskommelsen med landstinget och kommunerna av verksamheter som bedrivs av landstingets omsorgsnämnd" från 1994 framgår att landstinget ska utföra den hälso- och sjukvård som kommunen har ansvar för i LSS-verksamheter. De uppgifter enligt HSL 24 som fullgörs av de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i kommunerna skall även omfatta de verksamheter som anges i denna paragraf. 11 innebär att kommunerna har det juridiska ansvaret och huvudmannaskapet, men att landstinget ansvarar för utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatserna. Syftet med förändringen är att kommunerna nu också ska ansvara för att hälso- och sjukvårdsinsatserna utförs. Denna paragraf ( 11) upphör att gälla då kommunen tar över hälso-och sjukvården i dessa LSS-verksamheter. Kommunen tar över de insatser som tidigare har genomförts av landstinget gällande basal hemsjukvård och basal rehab-/habilitering, ej läkarinsatser och specialistinsatser som även fortsatt kommer vara landstingets ansvar. Kommunen kommer i och med detta beslut ansvara för: Basala hälso- och sjukvårdsinsatser (ej läkarinsatser) inklusive rehabilitering och habilitering som sker i bostaden respektive daglig verksamhet. Förskrivning av läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. Förskrivnings- och kostnadsansvar för inkontinenshjälpmedel, förbands- och sjukvårdsartiklar, kompressionsmaterial, bashjälpmedel samt för vissa definierade hyrhjälpmedel. Att legitimerad personal i verksamheten ger information till patientens läkare om aktuell status. Att uppmärksamma behov, initiera och delta i vårdplanering. Finansiering Kommunernas övertagande av hälso- och sjukvård i LSS-verksamheter finansieras med en skatteväxling, vilket innebär att landstinget sänker skattesatsen med två öre per skattekrona och kommunerna höjer sina skattesatser med motsvarande summa. Skatteväxlingen sker den 1 januari Eftersom kommunerna tar över verksamheten före den 1 januari 2016 kommer Stockholms läns landsting ersätta kommunerna. Ersättningen ska 3(7)

11 Sollentuna kommun / beräknas som 1/365 per dag multiplicerat med värdet av två öre i utdebitering beräknat på 2015 års effektiva skatteunderlag. Betalningen görs senast den 13 november 2015 och fördelas enligt respektive kommuns folkmängd den 1 november Sollentuna kommun innebär skatteväxlingen en summa på cirka 3,2 miljoner för Vård- och omsorgsnämnden har i sitt yttrande avseende preliminär budget för 2016 hemställt till kommunfullmäktige om en budgetförstärkning på 3,2 miljoner kronor. Kommunfullmäktige fastställer budget för 2016 i juni Olika alternativ för organisation av kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS-verksamheter. Den överföring av ansvaret för hälso- och sjukvård i LSS-verksamheter som nu genomförs i Stockholms län har genomförts i de flesta av landets kommuner sedan lång tid tillbaka. Här redovisas kort hur vissa andra kommuner som redan har detta har gjort och hur några kommuner i Stockholms län kommer att göra. Upplands-Bro, Sundbyberg och Sigtuna driver all LSS-verksamhet i egen regi. De kommer avsätta eller har redan avsatt speciella sjuksköterskeresurser för LSS-verksamheter dagtid men har samarbete med andra av kommunens hälso- och sjukvårdsverksamheter på jourtid, natt/helg. Upplands Väsby, Solna, Järfälla och Ekerö har LSSverksamheter i både egen regi och på entreprenad. De bygger upp en fristående organisation i egen regi, blandar inte LSS-verksamheternas hälsooch sjukvårds personal med äldreomsorgens. Jourtid kommer dock insatsen i vissa fall att delas med andra kommunala hälso- och sjukvårds verksamheter. Olika modeller för att organisera hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSSverksamheter i Sollentuna. 1. Utöka uppdraget med befintliga utförare. LSS-boenden i Sollentuna drivs idag på entreprenad och de får sina hälso- och sjukvårdsinsatser från landstinget. Om de ska utöka sitt ansvarsområde med hälso- och sjukvårdsinsatser behöver nya avtal skrivas. Fördelar: Liknar det upplägg som Sollentuna kommun valt för organisering av övrig verksamhet inom vård- och omsorgsområdet. Nackdelar: Små utförare kan ha svårigheter att tillhandahålla insatserna inom sin egen organisation. Alternativet innebär att alla befintliga avtal måste arbetas om och överenskommelser behöver slutas med samtliga utförare. 2. Skapa en organisation i egen regi för hälso- och sjukvården i LSS. Idag har Sollentuna i princip inga verksamheter i egen regi (och de som finns är på väg ut). Detta förslag innebär att en ny enhet på vård- och omsorgskontoret behöver skapas för att agera utförare. 4(7)

12 Sollentuna kommun / Fördelar: En samlad organisation kan ge bättre förutsättning för kompetensoch kunskapsutveckling för den personal som ska utföra insatserna. Detta ger ur ett planeringsperspektiv en större överblick. Nackdelar: Ligger inte i linje med den organisation som vård- och omsorgsnämnden valt för övriga verksamheter inom vård- och omsorgsområdet där man strävat efter att utveckla den kommunala delen till en ren beställarorganisation med fokus på kvalificerade behovsbedömningar, en utvecklad upphandlingsprocess och en effektiv kvalitetsuppföljning. 3. Ge AB SOLOM ansvaret för alla insatser inom hälso- och sjukvården i LSS som omfattas av överföringen. Vård- och omsorgsnämnden kan ge AB SOLOM direktuppdrag utan föregående konkurrensutsättning. Fördelar: AB SOLOM är den största utföraren av LSS-verksamhet i kommunen idag och har en uppbyggd hälso- och sjukvårdsorganisation för äldrevården som fungerar över hela dygnet. Att bygga på denna kan ur ren effektivitetssynpunkt vara fördelaktigt. De kan genom direktavtal fa en snabb start och kunna bygga en organisation i samverkan med befintliga organisationer inom äldreomsorgen, exempelvis jourtid och rehabilitering. Nackdelar: Vård- och omsorgsnämndens inriktning att all verksamhet ska konkurrensutsättas frångås. 4 Upphandla tjänsten. Vid upphandling har alla utförare möjlighet att lämna anbud på att utföra tjänsten. Fördelar: Stämmer bra överens med den modell som Sollentuna kommun valt för övrig verksamhet. Nackdelar: Förmodligen tidsmässigt ogenomförbart med den deadline som för närvarande gäller för övertagandet, 1 oktober Det finns idag inget underlag för att skriva ett utförligt förfrågningsunderlag då verksamhetens innehåll är oklart. Vård- och omsorgskontorets analys av dessa alternativ Att hälso- och sjukvårdsinsatserna inom LSS-verksamheter skiljs från äldrevården är en tydlig önskan från LSS-verksamheter, eftersom att hälsooch sjukvårdsinsatserna till dessa individer kräver specifik kompetens om deras problematik. Vård- och omsorgskontoret ser ett stort värde i att ha en helhetssyn och en sammanhållen organisation runt den enskilde, bland annat för att ge förutsättningar för delaktighet i genomförandet. 5(7)

13 Sollentuna kommun / Att driftsfrågan löses i avtalen med befintliga utförare anser vård- och omsorgskontoret är en patientsäkerhetsrisk då hälso- och sjukvårdsinsatserna riskerar att bli splittrade, samma individ kan ha olika hälso- och sjukvårdsorganisationer i hemmet och på daglig verksamhet. Flera av nämndens utförare på entreprenad är dessutom relativt små och kan ha svårt att fa fram hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS-verksamheterna. Detta kan leda till olika nödlösningar för företaget, exempelvis anlitande av bemanningsföretag. Genomförandet av förändringen enligt denna modell låter sig heller inte göras inom ramen för den korta planeringstid som står till buds och där alla avtal i så fall behöver omförhandlas. Att skapa en organisation i egen regi ser vård- och omsorgskontoret är en lösning som inte passar in i Sollentunas nuvarande beställar/utförar organisation. Att ge AB SOLOM i uppdrag att skapa en organisation för hälsooch sjukvårdsinsatser LS S-verksamheterna anser vård- och omsorgskontoret vara det bästa av dessa alternativ med de förutsättningar som nu råder. Det är kort om tid till övertagandet och en organisation måste börja utvecklas snarast då rekrytering av sjuksköterskor i dagsläget kan vara svårt, särskilt med specialistkompetens inom området. Denna organisation möjliggör också ett samarbete under jourtid med redan befintligt jourteam. Dock bör framhållas att vård- och omsorgskontoret anser att organisationen av sjuksköterskeinsatserna inom LSS-verksamheter ska vara frånskild från äldreomsorgen dagtid måndag-fredag. Detta för att de individer som har vårdbehov inom LSSverksamhet kräver en helt annan kunskap än de inom äldreomsorgen. Att upphandla tjänsten anser vård- och omsorgskontoret är ett bra alternativ med ej genomförbart inom den tidsram som nu finns. Vård- och omsorgskontorets förslag Vård- och omsorgskontorets förslag är att ge ett direktuppdrag till AB SOLOM att utföra samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser till de LSSverksamheter som drivs i Sollentuna på entreprenad, som omfattas av förändringen, där de skapar en fristående organisation innehållande sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast med kompetens inom LSS. Detta genom ett avtal som löper på år. Under denna tid finns möjlighet att utvärdera och kartlägga de insatser om LS S-verksamheterna kräver. Vårdoch omsorgskontoret har haft ett möte med AB SOLOM och de är positiva till att anta uppdraget. Vård- och omsorgskontoret återkommer med ett förslag på hur hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS-verksamheter som drivs enlig Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska organiseras. Detta kan behöva lösas genom revidering av förfrågningsunderlag och ändrade avtal med respektive utförare. 6(7)

14 Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet SOLLENTUNA KOMMUN

15 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Maria Pettersson Sidan 1 av 2 Dnr 2015/0130 VON-2 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Svar på remiss av motion väckt av Samuel Scherman (V) och Barkat Hussain (V) beträffande gratis utdelning av broddar till alla över 75 år Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att fullmäktige avslår motionen av Samuel Scherman (V) och Barak Hussain (V) beträffande gratis utdelning av broddar till alla över 75 år samt alla med särskilda behov. 2. Nämnden överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden fick den 13 mars 2015 en remiss av en motion väckt av Samuel Scherman (V) och Barkat Hussain (V) beträffande gratis utdelning av broddar till alla över 75 år samt alla med särskilda behov. Vård-och omsorgsnämnden har flera förebyggande verksamheter för att minska risken för fall och benbrott, bland annat seniorgympa, flxartjänster och informationsmöten om fallskador. Inköp av broddar skulle innebära ökade kostnader för nämnden, samtidigt som individen kan köpa broddar själv till en kostnad på cirka hundra kronor. Med tanke på den befintliga förebyggande verksamheten samt den låga investeringen för en privatperson att inhandla broddar föreslår vård- och omsorgskontoret därför att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. Förvaltningschef Karin Proos Utredare Maria Pettersson Bilagor: 1. Yttrande avseende remiss av motion väckt av Samuel Scherman (V) och Barak Hussain (V) beträffande gratis utdelning av broddar till alla över 75 år. 2. Remiss av motion väckt av Samuel Scherman (V) och Barak Hussain (V) beträffande gratis utdelning av broddar till alla över 75 år 3. Motion Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

16 Tjänsteutlåtande Dnr 2015/0130VON-2 Sidan 2 av 2 Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen Förvaltningschef Karin Proos Chef för avdelning äldreomsorg Anette Ceder Chef för avdelning funktionshinder Yvonne Bispfors Chef för administrativa avdelningen Katarina Salomonosson Chef för avdelning avtal och uppföljning Johanna Bång Utredare Maria Pettersson Akt

17 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Yttrande Sidan 1 av 2 Dnr 2015/0130 VON-3 Diariekod: Diariekod: 711 Svar på remiss av motion väckt av Samuel Scherman (V) och Barkat Hussain (V) beträffande gratis utdelning av broddar till alla över 75 år Vård- och omsorgsnämnden fick den 13 mars 2015 en remiss av en motion väckt av Samuel Scherman (V) och Barkat Hussain (V) beträffande gratis utdelning av broddar till alla över 75 år samt till alla med särskilda behov. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har granskat ett stort antal studier för att förhindra fall och frakturer. Granskningen visar att fysisk träning är den enda åtgärden som både minskar fallfrekvens och risk för fraktur. 1 Även medicingenomgångar, översyn av inomhusmiljöer och broddar vid ishalka anses minska risken för fall. Vård-och omsorgsnämnden har flera förebyggande verksamheter för att minska risken för fall och benbrott. Bland annat finns seniorgympa, fixartjänster och informationsmöten på seniorträffar om fallskador. I de flesta kommuner är det upp till individen att införskaffa broddar om så önskas. Det finns dock exempel på kommuner som har genomfört gratis utdelning av broddar. Haninge började med gratis utdelning av broddar till personer över 65 år under vintern 2013/2014. Kommunen har inga data kring resultat som exempelvis minskade benbrott, ökat kvarboende eller ökad upplevd trygghet i Haninge efter reformen. Däremot menar den ansvarige i Haninge att det är en väldigt populär reform som har gett kommunen mycket goodwill. 25 procent av målgruppen tog emot broddar första året. De utgjorde 3500 personer och varje broddpar kostade 100 kronor, vilket gav en totalkostnad på kronor. Utdelningen skedde på träffpunkter av befintlig personal och Haninge har därför valt att inte räkna på några administrations- eller informationskostnader. Gratis utdelning av broddar till alla över 75 år i Sollentuna till ett pris av 100 kronor per broddpar skulle utifrån nuvarande befolkningsberäkning kosta cirka kronor om samtliga skulle ta emot broddarna. Om 25 procent av målgruppen skulle ta emot broddar skulle kostnaden bli cirka kronor. Om personer med särskilda behov skulle erbjudas broddar skulle det behövas en tydlig definition och eventuellt en myndighetsbedömning kring vilka personer som anses ha särskilda behov. Alternativet är att istället erbjuda samtliga sollentunabor gratis broddar till en kostnad på flera miljoner kronor. Det går därför inte att göra någon Besök Postadress Telefonväxel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

18 Brev Dnr. 2015/0130 VON-3 Sidan 2 av 2 rimlig kostnadsuppskattning i dagsläget. För alla insatser tillkommer en administrations- och informationskostnad. Eventuella besparingar i kommunen kan inte uppskattas utifrån befintlig information. Inköp av broddar skulle kunna innebära ökade kostnader på flera hundra tusen kronor för nämnden, samtidigt som individen kan köpa broddar själv till en kostnad på cirka hundra kronor. Med tanke på den befintliga förebyggande verksamheten samt den låga investeringen för en privatperson att inhandla broddar föreslår vård- och omsorgsnämnden därför att kommunfullmäktige avslår motionen.

19 IT] SOLLENTUNA KOMMUN Caroline Jevring Remiss Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0075 KS-5 Diariekod: 719 Vård- och omsorgsnämnden Remiss av motion väckt av Samuel Scherman (V) och Barkat Hussain (V) beträffande gratis utdelning av broddar till alla över 75 år Rubricerade ärende remitteras till vård- och omsorgsnämnden. Svar till kommunledningskontoret senast Remissvaret bör innehålla en kort text, så att det framgår om förslaget/ärendet är kostnadsdrivande eller inte. Caroline Jevring Besök Postadress Telefonväxel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

20 o Sollentuna Motion beträffande gratis utdelning av broddar till alla över 75 år Med vinterkylan följer isbildning och halka. Ett antal helt onödiga halkolyckor inträffar varje vinter. Benbrott och liknande riskerar leda till såväl smärtor som ökad oro över att gå ut och röra på sig vintertid. Broddar vore ett enkelt och smidigt sätt att lösa problemet. Vänsterpartiet yrkar: att broddar delas ut gratis till alla personer över 75 år som så vill att broddar även delas ut gratis till alla personer med särskilda behov som så vill /Samuel Scherman (V) och Barkat Hussain (V)

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Kjell Carlsson, Britt-Marie Johansson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-10-23 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Nytorpsrummet 18:05-21:10 Anna-Lena Johansson (FP) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Gunilla Hultman (S) Gunnar Ljungberg (S) Ingrid

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet 2014-10-06 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/450-739 Social och äldrenämnden Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Förslag

Läs mer

Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter

Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter Från 1:a oktober 2015 Villa verksamheter gäller det? Från den 1 oktober 2015 övertar kommunerna i Stockholms län hälso- och sjukvårdsansvaret (sjukvårdsinsatser i

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-16 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: 2015-06-16

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0131 VON-9 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av korrelation mellan upplevd

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-04-14 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

Remissvar över förslag till organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Remissvar över förslag till organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 1.6-0195/2012 SID 1 (8) 2012-05- 14 Remissvar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 16 Plats och tid Närvarande ledamöter Tureberg 18:00-20:40 Anna-Lena Johansson (FP) Birgitta Sturesson (M) Jan Kvistrum (M) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Eva Ireblad

Läs mer

2014-08-06. Dnr Son 2014/522 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

2014-08-06. Dnr Son 2014/522 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2014-08-06 Socialnämnden Dnr Son 2014/522 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. 11 i Principöverenskommelsen

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning TJÄNSTESKRIVELSE 2012-10-29 Socialnämnden Dnr Son 2012/404 Svar på remiss - Hemsjukvård 2015 - inriktning Förslag till beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen,

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-21 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: 2015-05-21

Läs mer

Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg

Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING VUXNA, FUNKTIONSNEDS ATTA OCH ÄLDRE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-30 Handläggare: Krisztina Buki Telefon: 08-508 21 079 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-10-28 Framtida Medicinskt

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-10-01 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

HSL 18 och 18 a sjukvårdsansvar och ansvar för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel

HSL 18 och 18 a sjukvårdsansvar och ansvar för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel 2010-11-02 Remissförslag Hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

(Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301, SFS 2006:493) läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning

(Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301, SFS 2006:493) läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning Cirkulärnr: 2006:84 Diarienr: 2006/2884 Handläggare: Ellinor Englund Ulla Lönnqvist Endre Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2006-12-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Socialnämnden Nämnd med ansvar

Läs mer

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande:

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande: Tjänsteutlåtande 2012-09-19 Lynn Wärn Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0159 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar om skapande av en Barnmöjlighetsfond Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret 12 ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-11-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/45 KS.279-3 Diariekod: 279 Kommunstyrelsen Trafik- och fastighetsnämndens redovisning

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden, egen regi 2011-12-06 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 31 Plats och tid Närvarande ledamöter Rotebrorummet 16:00-17:40 Björn Karlsson (M) Brigitta Sturesson (M) Mona Jacobs (M) Anna-Lena Johansson (FP) Gun-Lis Roos (FP) Eva Ireblad (KD) Harriet

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK Gäller hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEULÅTANDE DNR 105-243/2007 SID 1 (5) 2007-10-19 Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 15 november 2007 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom

Läs mer

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-10-26 KS 2015/1051 Kommunfullmäktige Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Nynäshamns kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bakgrund Handikappreformen 1994 innebar

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d 1 (3) 2009-09-07 Tjänsteskrivelse Dnr 09/89 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-550 223 73 eva.wahtramae@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Yttrande

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-03 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård-

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad Joséphine Orling Medicnskt ansvarig sjuksköterska ÄHN 2011:44 Patientsäkerhetsberättelse för år 2010 Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad 1 Innehåll Inledning Bakgrund Syfte Vårdgivare Vårdgivarens

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN JE~ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Diariekod: 707 Kommunstyrelsen Policy för arbete mot våld i nära relationer Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden 18 Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-14 Sidan 1 av 1 2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Norrgårdens äldreboende i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Tjänsteutlåtande 0 Österåker Budget- och kvalitetsenhet Mohammed Khoban Datum 2016-12-22 Dnr 2016/0410 Till Kommunfullmäktige Revidering av budget 2017 Beslutsförslag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Tjänsteutlåtande Anna Österman 2011-09-09 Dnr 2011/175 BUN.600 Barn- och ungdomsnämnden Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Förslag till beslut

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Sollentuna kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Hemsjukvård inriktning

Hemsjukvård inriktning SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-02 Handläggare: Ulla söderlind Telefon: 08 508 03 281 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län PROMEMORIA 2011-10-05 Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2011-10-13 Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län Avsiktförklaring Kommunerna i Stockholms

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Boendeplan enligt LSS,

Boendeplan enligt LSS, 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-24 Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Boendeplan enligt LSS, 2017 2019 Dnr: 16/013 Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden tar årligen fram en plan för utbyggnad

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS Tyresö kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-09-21 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI OCH PLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-01 Handläggare: Ulla Fredriksson Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 12 april 2011 Förändringar av

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

Gemensam sjuksköterskeorganisation kväll och natt inom primärvård i ordinärt och särskilt boende

Gemensam sjuksköterskeorganisation kväll och natt inom primärvård i ordinärt och särskilt boende 2005-11-28. 1(6) Social- och omsorgsförvaltningen Social- och omsorgsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Gemensam sjuksköterskeorganisation kväll och natt inom primärvård i ordinärt och särskilt boende

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård

Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-12-02 Dnr KS 2015/0408 Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet - rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet - rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/891.109 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet - rekommendation

Läs mer

Meddelandeblad. En ny hälso- och sjukvårdslag. Bakgrund/Allmänt. Nr 3/2017 Oktober Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare

Meddelandeblad. En ny hälso- och sjukvårdslag. Bakgrund/Allmänt. Nr 3/2017 Oktober Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare Meddelandeblad Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare Nr 3/2017 Oktober 2017 En ny hälso- och sjukvårdslag Bakgrund/Allmänt I förarbetena till den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), nedan

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna.

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna. Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Tomas Odin Datum 2014-01-13 Diarienummer NHO-2013-0099.00 Nämnden för vuxna med funktionshinder Yttrande över motion av Liza Boethius (V)

Läs mer

Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ansvar för verksamheter som bedrivs med kommunala utförare

Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ansvar för verksamheter som bedrivs med kommunala utförare Kommunfullmäktige 2015-05-18 1(5) 18 Ändring av social- och äldrenämndens reglemente med anledning av att kommunstyrelsens välfärdsutskott upphör och inrättande av social- och omsorgskontor (KS/2015:143)

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Remiss Remiss av motion

Remiss Remiss av motion REMISS FÖRVALTING 2015-01-08 EMELIE HALLIN SID 1/1 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET Remiss Remiss av motion Svar på remissen

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård och omsorgsboenden Yttrande til l Kommunstyrelsen

Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård och omsorgsboenden Yttrande til l Kommunstyrelsen BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 232-08-006 SID 1 (5) 2008-07-08 SDN 2008-08-28 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Indikatorer för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Samverkansrutin mellan primärvården i Solna och Humaniora hälso- och sjukvårdsteam LSS

Samverkansrutin mellan primärvården i Solna och Humaniora hälso- och sjukvårdsteam LSS Samverkansrutin mellan primärvården i Solna och Humaniora hälso- och sjukvårdsteam LSS I [ Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Normaliseringsprincipen... 3 Målgrupp... 3 Ansvarsfördelning hälso- och

Läs mer

Fastställd av: Chefsforum Kontaktperson: Ewa Göransson Region Västmanland Gäller fr.o.m: Diarienummer: PPHV170075

Fastställd av: Chefsforum Kontaktperson: Ewa Göransson Region Västmanland Gäller fr.o.m: Diarienummer: PPHV170075 Samordnad individuell plan - samverkansdokument Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län avseende samarbete och gemensam individuell planering mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunernas

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSSjournal

Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSSjournal PM Bilaga 7:4 Kommunledningskontoret 2013-06-10 Annika Holmberg Bo Johansson Sidan 1 av 5 Kommunarkivarie arkivarie 08-579 216 45 08-579 216 51 Dnr KS 2013/1120 Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt,

Läs mer