Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extra utskick Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden

2 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: kl 18:00 Plats: Turebergsrummet Informationsärenden 1. Upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Justering Dnr 2012/0239 VON 2012/0240 VON 2012/0241 VON Noteringar Beslutsärenden Dnr 4. Delårsrapport, per augusti 2013, som 2013/0081 VON innehåller ett deiårsbokslut och resultatprognos 5. Konkurrensutsättning och försäljning av platser för AB SOLOM 6. Delegationsbeslut 7. Meddelande 2013/0124 VON Noteringar AU VON Dokument bifogas Dokument bifogas Informationsärenden 8. Information gällande bolagiseringsprocessen 9. Förvaltningschefens information till vård- och omsorgsnämnden 10. Övriga frågor Dnr 2013/0176 VON 2012/0260 VON 2013/0047 VON Noteringar Muntlig information Muntlig information Muntlig information

3 Sidan 2 av Björn Karlsson Ordförande Leila Koivumäki Sekreterare De handlingar som sänds ut tillsammans med denna kallelse är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som önskar ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kommunledningskontoret. Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid eventuella frågor.

4 Upprop 1 Godkännande 2 av dagordning Datum och tid 3 för justering

5 Beslutsärenden

6

7

8 Tjänsteutlåtande Monica Prabhakar Sidan 1 av 5 Dnr 2013/0124 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Konkurrensutsättning och försäljning av platser för AB SOLOM Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att verksamheterna som anges i bilaga 3 tilldelas föreslagen avtalstid och plan för konkurrensutsättning. 2. Vård- och omsorgsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda vidare om det finns verksamheter som ej kan eller bör konkurrensutsättas. 3. Vård- och omsorgsnämnden medger att AB SOLOM tillåts sälja enstaka platser efter överenskommelse med Vård- och omsorgskontoret i enlighet med angivna villkor. Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade den 29 maj 2013 beslut om att Vård- och omsorgsnämnden och AB SOLOM ska teckna avtal i syfte att AB SOLOM ska överta de verksamheter som idag drivs av nämndens avdelning Solom. Avtalen ska ha olika löptider varierande mellan två och fem år och ska därefter konkurrensutsättas. Vård- och omsorgskontoret föreslår att upphandling sker vid två tillfällen per år som möjliggör för Vård- och omsorgskontoret en del samordningsvinster och tid att ställa om mellan upphandlingarna. Vård- och omsorgsnämnden beslutade 15 maj 2012, 62/2012, att kommunens egenregi, SOLOM, tilläts sälja tjänster/platser enligt både socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vård- och omsorgskontoret föreslår att AB SOLOM tillåts sälja enstaka platser efter överenskommelse med Vårdoch omsorgskontoret i enlighet villkor som anges i tjänsteutlåtandet. Frågan om ansökan om godkännande enligt LOV, eller inlämnande av anbud enligt lag LOU till annan kommun kan ej beslutas av Vård- och omsorgsnämnden. Inledning Kommunfullmäktige fattade den 29 maj 2013 beslut om att Vård- och omsorgsnämnden och AB SOLOM ska teckna avtal i syfte att AB SOLOM ska överta de verksamheter som idag drivs av nämndens avdelning Solom, Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

9 Tjänsteutlåtande Dnr 2013/0124 VON.711 Sidan 2 av 5 se bilaga 1. Avtalen ska ha olika löptider varierande mellan två och fem år. Undantag från skyldigheten att teckna avtal gäller för verksamheterna anhörigkonsulent, demenssköterska och Äldrerehab, som tills vidare ska drivas av vård- och omsorgsnämnden. Undantag gäller också för de verksamheter som i dag drivs av Solom och som inte den 1 september 2013 erhållit nödvändiga tillstånd av Socialstyrelsen. Även dessa verksamheter ska tills vidare drivas av vård- och omsorgsnämnden, se bilaga 2. Enligt 4 ur Bolagsordning för AB SOLOM samt 2.2 ur Ägardirektiv för AB SOLOM antagna av Kommunfullmäktige 29 maj 2013 skall bolaget bedriva sin verksamhet i huvudsaklig omfattning åt invånarna i Sollentuna kommun. Bolaget far i den omfattning som medges i lag eller förordning erbjuda tjänster utanför kommunen. Bolaget ska i övrigt tillämpa de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. och 8 kap. kommunallagen. Konkurrensutsättning För verksamheter som ej är tillståndspliktiga samt verksamheter som erhållit tillstånd från ansvarig myndighet, IVO, har Vård- och omsorgskontoret upprättat avtal. Av tjänsteutlåtandet KS 2011/ framkommer att alla AB SOLOMs verksamheter ska successivt konkurrensutsättas. Avtalstiderna ska ha olika löptider varierande mellan två och fem år. Förarbetet för en upphandling enligt LOU som är aktuellt för dessa verksamheter behöver startas mer än ett år innan avtalens utgång. Anledningen till den långa handläggningstiden är delvis beroende på den handläggningstid som ansvarig myndighet för tillståndsutgivning IVO har. En upphandling är beroende av resurser utöver de från Vård- och omsorgskontoret; ansvarig utredare, utvärderingsgrupp samt ansvarig för eventuell verksamhetsövergång även från Upphandlingsenheten som deltar i olika omfattning i upphandlingens olika delområden. Under perioden genomförde Vård- och omsorgskontoret ca 10 upphandlingar enligt LOU. För motsvarande kommande tidsperiod kommer antalet upphandlingar att fördubblas. Att upphandla flera verksamheter samtidigt vid två tillfallen per år som föreslås enligt bilaga 3 är inte optimalt men möjliggör för Vård- och omsorgskontoret en del samordningsvinster och tid att ställa om mellan upphandlingarna. Alternativen är att upphandla minst en verksamhet löpande i nästan fyra års tid eller att upphandla en gång per år. I bilagan redovisas endast verksamheter som ska bedrivas av AB SOLOM. Verksamhetsområden som är upphandlade enligt LOV, förlängs automatiskt ett år i taget. Avser hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd enligt SoL samt ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse och daglig verksamhet enligt LSS.

10 Tjänsteutlåtande Dnr 2013/0124 VON.711 Sidan 3 av 5 I beståndet som förs över till AB SOLOM finns verksamheter som Vårdoch omsorgskontoret i dagsläget inte kan ta ställning till huruvida de kan eller bör konkurrensutsättas. I beståndet finns bland annat verksamheter som Förebyggande verksamhet, Beredskap för akuta ärenden, Stöd till social gemenskap, Frejas kök. För dessa verksamheter sätts initialt en avtalstid på ett år med automatisk förlängning tills frågan om konkurrensutsättning är löst. Vård- och omsorgskontorets förslag Vård- och omsorgskontoret föreslår att verksamheterna som anges i bilaga 1 tilldelas avtalstid och plan för konkurrensutsättning enligt bilaga 3. Vård- och omsorgskontoret föreslår att lämpligheten för att konkurrensutsätta en del verksamheter som angetts ovan utreds vidare. Försäljning av platser Bakgrund Vård- och omsorgsnämndens beslutade 15 maj 2012, 62/2012, att kommunens egenregi, SOLOM, tilläts sälja tjänster/platser enligt både socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bakgrund till beslutet var att det inom SOLOM vid tidpunkten fanns verksamheter där vård- och omsorgskontorets behov inte var tillräckligt stort som grund för egen drift med god kvalitet. Det var därför nödvändigt med viss försäljning av platser till andra kommuner. Enligt 17 i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 2 kap 5 socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) får ett landsting eller en kommun med bibehållet ansvar sluta avtal med någon annan om att tillhandahålla insatser enligt dessa lagar. Kommuner kan sluta avtal med en annan kommun utan att bilda kommunalförbund. Lag (2008:962) om valfrihets system (LOV) och lag (2007:1 091) om offentlig upphandling (LOU) hindrar inte en kommuns egenregi från att ansöka om godkännande i en annan kommuns valfrihetssystem eller lämna in ett anbud till en annan kommuns upphandling. Ansökan om godkännande enligt LOV, eller inlämnande av anbud enligt lag LOU till annan kommun Vid ansökan om godkännande enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), eller inlämnande av anbud enligt lag (2007:1 091) om offentlig upphandling (LOU) till annan kommun, krävdes dock beslut enligt särskild ordning. Vård- och omsorgsnämnden medgav att SOLOM fick fullfölja de avtal enligt LOV och LOU som löpte, avtalstiden ut. Därefter krävdes förnyat beslut enligt särskild ordning.

11 Tjänsteutlåtande Dnr 2013/0124 VON.711 Sidan 4 av 5 I samband med bolagiseringen av egenregin SOLOM upphör tillämpning av beslutet 15 maj 2012, 62/2012 att gälla och därmed även den särskilda förordningen. Försäljning av enstaka platser Vård- och omsorgsnämnden gav i samma beslut förvaltningschefen delegation att besluta huruvida SOLOM fick ansöka om godkännande i en annan kommuns valfrihetssystem, lämna in anbud till en annan kommuns upphandling av enstaka platser eller sälja en plats via individavtal. Nämnden gav vidare avdelningschefen för funktionshinder, respektive avdelningschefen för äldreomsorg delegation att besluta om försäljning av enstaka tjänst/plats enligt LSS och SoL utanför ramavtal enligt LOV eller LOU. Entreprenadverksamheter som bedrivs enligt LOU i Sollentuna kommun exempelvis inom särskilt boende för äldre och bostad med särskild service tillåts inte sälja platser till annan part utan kommunens godkännande. Vårdoch omsorgskontoret föreslår ur likabehandlingsprincipen att AB SOLOM får följa de rutiner som finns för övriga entreprenadverksamheter. Verksamheter som bedrivs som helentreprenad enligt Socialtjänstlagen är endast anmälningspliktiga för kommunen. När verksamheterna säljer platser fordras tillstånd. Vård- och omsorgskontorets förslag Vård- och omsorgskontoret föreslår att AB SOLOM tillåts sälja enstaka platser efter överenskommelse med Vård- och omsorgskontoret i enlighet med nedanstående villkor. AB SOLOM följer den rådande praxis för särskilda boenden enligt SoL och LSS som gäller för övriga aktörer i kommunen. Med anledning av beläggningsgraden på Nytorps korttidsboende tillåts AB SOLOM att sälja platser på Nytorps korttidsboende. AB SOLOMs förfrågan om att sälja platser ska besvaras inom sju dagar. Om vård- och omsorgskontoret ej tillåter vidareförsäljning utgår tomplatsersättning, 50 % av dygnsersättningen, tills platsen är belagd. Skulle AB SOLOM få sälja platser till andra kommuner inom verksamheter där vård- och omsorgsnämnden betalar hyra och driftskostnader, bör en fördelning av intäkterna ske. Ovan föreslagna förordning kan påverkas av exempelvis pågående införanden av valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre och bostad med särskild service enligt LSS samt eventuella andra pågående översyn av Vård- och omsorgskontorets avtal.

12 Tjänsteutlåtande Dnr 2013/0124 VON.711 Sidan 5 av 5 Tf. Förvaltningschef Utredare Bilagor 1. Verksamheter som övertas av AB SOLOM 1 september Tillståndspliktiga verksamheter som ej erhållit tillstånd 3. Plan för konkurrensutsättning Beslutsexpediering: AB SOLOM Tf. förvaltningschef Lars Davidsson Vikarierande avdelningschef för stöd och utveckling Christina Roman Vikarierande avdelningschef för funktionshinder Mona Zakeri Avdelningschef föräldreomsorg Mona Zakeri Utredare Monica Prabhakar Akt

13 Bilaga 1 Ej tillståndspliktiga verksamheter som övertas av AB SOLOM 1 september 2013 Förebyggande Verksamheter (exkl. demenssköterska & anhörigkonsulent) Beredskap för akuta ärenden Tillagningsköket Edsberg äldreboende Stöd till social gemenskap Nattpatrullen Administration av Trygghetslarm ordinärt boende Boendestöd enligt SoL Kontaktperson enligt LSS Ledsagning enligt LSS Avlösning enligt LSS Särskilt boende för äldre - Ulrikas gård Särskilt boende för äldre - Gillbogården Särskilt boende för äldre - Lenalunds gården Särskilt boende för äldre - Nytorps korttidsboende Personlig assistans Torsbacke servicehus Hemtjänst Dagverksamhet

14 Bilaga 2 Tillståndspliktiga verksamheter som ej erhållit tillstånd per den 1 september och kvarstår därmed i Vård- och omsorgsnämndens regi. Frejas kök Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS - Soldatvillan Daglig verksamhet enligt LSS - Hund och Natur, Autismcenter Häggvik, Hobbylagret, Kuiturrverkstan, Autismcenter Löwet, Frejas kök och Caffar, Zenit, Kulan, Brohuset, Norrhuset, Lilla Vi Daglig verksamhet enligt LSS - Mimer Korttidsvistelse enligt LSS - Häggviks korttidshem, Pusselbiten, Oasens helghem Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - Drevkarlsstigen Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Särskilt boende - Dalbogården Blåklockevägen Mässvägen (fd. Malmvägen) Tomtegränd Vetevägen Risvägen Rotsundagårdsvägen Stupvägen Lantgårdsvägen Gröndalsvägen Grans ångare vägen

15 Bilaga 3 Plan för konkurrensutsättning Avtalsstart Avtalets utgångsdatum Annonsering Utvärdering anbud Tilldelningsbeslut Ev. verksamhetsövergång Lenalundsgården Kv Kv Kv Kv. 2/ Gillbogården Kv Kv Kv Kv. 2/ Vetevägen Kv Kv Kv Kv. 1/ Mäss vägen Kv Kv Kv Kv. 1/ Ulrikas gård Kv Kv Kv.l 2016 Kv. 2/ Stupvägen Kv Kv Kv.l 2016 Kv. 2/ Nytorps korttidsboende Kv Kv Kv Kv. 1/ Risvägen Kv Kv Kv Kv. 1/ Tors Backe servicehus Kv Kv Kv Kv. 2/ Rotsundagardsvägen Kv Kv Kv Kv. 2/ Drevkarlsstigen Kv Kv Kv Kv. 2/ Tomtegränd Kv Kv Kv Kv. 1/ Lantgårdsvägen Kv Kv Kv Kv. 1/ Dalbogården Kv Kv Kv Kv. 2/ Gröndalsvägen Kv Kv Kv Kv. 2/ Gransangarevägen Kv Kv Kv Kv. 2/3 2018

16 Delegationsbeslut

17 6

18 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN ^ SN. Vård- och omsorgsnämnden Monica Prabhakar Utredare Delegationsbeslut Upphandling och valfrihet Dnr 2012/0323 VON-18 Ansökan om godkännande som utförare i valfrihetssystem enligt LOV för insatserna daglig verksamhet och korttidsvistelse enligt LSS Beslut I enlighet med vård- och omsorgsnämndens delegationsordning punkt E 2.1 beslutas följande: 1. Min Omsorg (org nr ) godkänns som utförare av insatsen korttidsvistelse i Sollentuna kommun enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) med start den 1 oktober 2013 Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden antog förfrågningsunderlag för insatserna daglig verksamhet och korttids vistelse. Utförare kan löpande ansöka om att bli godkända som utförare i kommunen. Min Omsorg (org nr ) lämnade in en ansökan om godkännande för insatsen korttidsvistelse. Företaget uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Information enligt 19 Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) har lämnats till berörda arbetstagarparter. Förhandling enligt 38 MBL ägde rum Arbetstagaiparterna hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag om godkännande och förhandlingen avslutades i enighet. För vård- och omsorgsnämnden v L^rs4)avidsson Tf. förvaltningschef Expediering: Min Omsorg St Eriksgatan 48B, STOCKHOLM Upphandlingsenheten Kontaktcenter Akt

19 Monica Prabhakar Utredare Delegationsbeslut Upphandling och valfrihet Dnr 2012/0323 VON-17 Ansökan om godkännande som utförare i valfrihetssystem enligt LOV för insatserna daglig verksamhet och korttidsvistelse enligt LSS Beslut I enlighet med vård- och omsorgsnämndens delegationsordning punkt E 2.1 beslutas följande: 1. Vallbostrand Industri & Hantverk (org nr ) godkänns som utförare av insatsen daglig verksamhet i Sollentuna kommun enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) med start den 1 oktober 2013 Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden antog förfrågningsunderlag för insatserna daglig verksamhet och korttids vistelse. Utförare kan fyra gånger om året ansöka om att bli godkända som utförare i kommunen. Vallbostrand Industri & Hantverk (org nr ) lämnade in en ansökan om godkännande för insatsen daglig verksamhet. Företaget uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Information enligt 19 Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) har lämnats till berörda arbetstagarparter. Förhandling enligt 38 MBL ägde rum Arbetstagarparterna hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag om godkännande och förhandlingen avslutades i enighet. Fm' vård- och omsorgsnämnden Tf. förvaltningschef Expediering: Vallbostrand Industri & Hantverk Vargmötesvägen 3, VALLENTUNA Upphandlingsenheten Kontaktcenter Akt

20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Delegationsbeslut Dnr: 2013/0152 VON-2 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Sollentunamedaljen 2013 Delegat Enligt Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning, punkt: J 4 Beslut I enlighet med vård- och omsorgsnämndens delegationsordning punkt J 4 beslutas följande: 1. Vård- och omsorgs förvaltning en har fyra arbetstagare som är aktuella för att ta emot Sollentunamedaljen: a. Liselott Almgren, , personal på Gillegården b. Britt-Marie Jansson, , personal på Gillegården c. Gunnar Danielsson, , personal på Gillegården d. Kerstin Rutberg, , personal på Gillegården e. Eva Gyldenstrand Lindorf, , personal på Gransångarevägen f Carina Berhardsson, , personal på Grans ångarevägen V Tf. förvaltningschef Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

21 Delegationsbeslut Dnr. 2013/0152 VON-2 Kopia av delegationsbeslutet har sänts till: Vård- och omsorgsnämnden

22 Meddelande

23

24 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 12 av /2013 Meddelande Hemtjänstinsatser vid vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun Dnr VON 2013/ KF-beslut "Ändring av nämndernas reglementen" Dnr 2013/0146 VON KF-beslut Ny politisk inriktning Dnr VON 2013/ KF-beslut "Ny inkallelseordning' Dnr VON 2013/ KF-beslut "Ändrade årsarvoden 1 Dnr VON 2013/ Revidering av handläggningstid i förfrågningsunderlag för insatserna daglig verksamhet och korttidsvistelse utanför egna hemmet Dnr VON 2012/ Anmälan lex Sarah, Korttidshemmet Pusselbiten SOLOM Dnr 2013/0191 VON Vård- och omsorgsnämndens beslut Meddelandena läggs till handlingarna Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

25 Informationsärenden

26

27

28 Övriga frågor

29 10

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-10 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden 18 Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-14 Sidan 1 av 1 2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Norrgårdens äldreboende i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden, egen regi 2011-12-06 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-03-13 Liselott Ohlsson Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0304 VON-5 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Utveckling av Seniorlunch Sollentuna Förslag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (9)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (9) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Frösundarummet, 09.40-12.00 ande närvarande Björn Furugren Beselin (C), ordförande, Maya Mallo (M), Ing-Marie Elfström (S) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-11-26 och Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-10 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-03 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård-

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS!

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS! K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-12-13 OBSERVERA TID OCH PLATS! Socialnämnden kommer även att få en rundtur på Väsbygården i anslutning till sammanträdet och julbordet (separat inbjudan till julbordet har

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-16 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: 2015-06-16

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring avseende kommunens försäljning av vissa verksamheter till AB SOLOM Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-19, 60, reviderat 2014-02-05, 23, att godkänna

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, Produktionsuppdraget 2013-04-02 och Vård- och omsorgsnämnden 3-04-16 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-04-14 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre 4^ SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Kalle Brandstedt Utredare 08-579 216 72 Tjänsteutlåtande 2011-08-25 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/197 VON.110 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk ersättning till utförare

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde. Noteringar 1. Godkännande av dagordning 2. Upprop. Dnr

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde. Noteringar 1. Godkännande av dagordning 2. Upprop. Dnr SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 1 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: 2012-09-18 kl 18:00 Plats: Turebergsrummet Informationsärenden Dnr Noteringar 1. Godkännande

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-2 Sidan 1 av 1 112/2012 Dnr 2012/57 SN.109 Konkurrensutsättning av öppenvårdsverksamhet I ärende föreligger socialkontorets tjänsteutlåtande

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-09-21 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden, egen regi 2011-09-20 Upprop Godkännande av dagordning Datum och tid för justering Beslutsärenden SOLLENTUNA

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-17 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Nytorpsrummet 18:05-21:10 Anna-Lena Johansson (FP) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Gunilla Hultman (S) Gunnar Ljungberg (S) Ingrid

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (22)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (22) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (22) Socialnämndens arbetsutskott 2016-02-02 7 Uppdrag om LOV för korttidsvistelse och korttidstillsyn (SN 2016.001) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2014-09-08 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0131 VON-9 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av korrelation mellan upplevd

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnds arbetsutskott, egen regi 2012-02-07 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN ^ Kommunledningskontoret Mona Birgetz Tjänsteutlåtande 2013-10-07 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0596 KS-2 Diariekod: 140 Kommunstyrelsen Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF)

Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 oktober 2017 10 Paragraf Diarienummer KS-2017/1626.731 Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 16 Plats och tid Närvarande ledamöter Tureberg 18:00-20:40 Anna-Lena Johansson (FP) Birgitta Sturesson (M) Jan Kvistrum (M) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Eva Ireblad

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Arbetsutskott Marie Normalm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2014-03-25 Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Tisdag den 15 april 2014,

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 261i-te^25 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 4 Vård-

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende

Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Avdelningschef 2014-02-12 Stina Strid Hovmöller 08-590 973 06 Dnr: stina.strid.hovmoller@upplandsvasby.se KS/2013:433 20711 Kommunstyrelsen Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV)

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset. 2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan

Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset. 2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (14) Datum 2016-01-27 Tid 18:30 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset Ordförande Sekreterare Andreas Jonsson Anita Lindbohm Dagordning 1 Muntlig information om Nestor - FoU center

Läs mer

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-06-20 Dnr 2011-7098 1 Socialnämnden Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna.

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna. Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Tomas Odin Datum 2014-01-13 Diarienummer NHO-2013-0099.00 Nämnden för vuxna med funktionshinder Yttrande över motion av Liza Boethius (V)

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken

Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-01-11 Socialnämnden Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken Förslag till beslut Förslag till socialnämnden

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 21 Sidan 24 av 32 139/2011 Dnr 2011/271 VON.235 Förslag på namn för äldreboenden I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-11-14. Sammanfattning Äldreboendena Strandgården och Ny torp ska ersättas av

Läs mer

Upphandling av drift gällande Soltorps äldreboende i Sollentuna kommun

Upphandling av drift gällande Soltorps äldreboende i Sollentuna kommun Tjänsteutlåtande Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2012-06-15 Sidan 1 av 1 2012/0200 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Soltorps äldreboende i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri Kungsholmens stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-30 Handläggare Ingemar Sollgard Telefon: 08-508 08 444 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017-02-02 Uppdragsbeskrivningar för verksamheter

Läs mer

Svar på Attendo LSS AB:s utmaning om drift av LSSbostäderna Risvägen 7, Rotsundagårdsvägen 8 och Drevkarlsstigen 2

Svar på Attendo LSS AB:s utmaning om drift av LSSbostäderna Risvägen 7, Rotsundagårdsvägen 8 och Drevkarlsstigen 2 00 Tjänsteutlåtande Christina B. Embretsen Utredare 08-579 214 24 2012-05-04 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/303 VON.711 Vård- och omsorgsnämnden Svar på Attendo LSS AB:s utmaning om drift av LSSbostäderna Risvägen

Läs mer

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Utlåtande 2016:153 RI (Dnr 170-1307/2016) Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Äldrenämnden ska ansvara för genomförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret B,an ke t. Bilaga 1 2011-08-01 Sida 1 av 3 T.VV.«0^O\-Z.7- Dnr 2010/9 VON 211 Vård- och omsorgsnämnden Blankett för anmälan om och avhjälpande av missförhållanden

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret 12 ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-11-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/45 KS.279-3 Diariekod: 279 Kommunstyrelsen Trafik- och fastighetsnämndens redovisning

Läs mer

Bl fe. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun

Bl fe. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-13 Sidan 5 av 20 94/2011 Dnr 2009/178 VON.202 Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2017

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2017 Tjänsteutlåtande Kvalitets- och utvecklingsledare 2016-11-07 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr: carin.erlandengman@upplandsvasby.se SÄN/2016:89 10092 Social- och omsorgskontoret Social- och äldrenämndens

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 17 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Rotebrorummet 18:00-19:25 Björn Karlsson (M) Birgitta Sturesson

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunala pensionärsrådet

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunala pensionärsrådet SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 10 Plats och tid Närvarande ledamöter Röda rummet, Turebergshuset plan 10, kl. 13.30-15.50 Björn Karlsson, ordförande (M), Vivian Enochsson (PRO S-tuna)

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Svar på motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna

Svar på motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna 00 Tjänsteutlåtande Liselott Ohlsson 08-579 219 63 2011-09-27 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/164 VON.409 Vård- och omsorgsnämnden Svar på motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri

Läs mer

Socialnämndens delegationsordning 2011

Socialnämndens delegationsordning 2011 Socialkontoret Tjänsteutlåtande Administrativa avdelningen Jenny Sparring Sidan 1 av 5 Socialnämnden Socialnämndens delegationsordning 2011 Förslag till beslut Socialkontoret föreslår att socialnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Omsorgsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna-Lena Carlsson Sammanträdesdatum 28 januari 2016 Plats och tid Ledamöter Stora Konferensrummet, Strömstadsbostäder, 13:00 17:00

Läs mer

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning Tjänsteutlåtande Utredare 2015-11-02 Theresa Olsson 08-590 972 77 Dnr: Theresa.Olsson@upplandsvasby.se SÄN/2015:232 10092 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2016-2018.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-09-18 Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Gun Holmquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Kommunstyrelsesalen, Stadshuset kl

Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Kommunstyrelsesalen, Stadshuset kl Plats och Sammanträdestid Kommunstyrelsesalen, Stadshuset kl. 09.00-13.00 Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Anna-Lena Carlsson

Läs mer

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2015-12-09 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Michael Boström 08 508 18 156 Till

Läs mer

Policy för extern kommunikation, service och tillgänglighet i Sollentuna kommun, remissyttrande

Policy för extern kommunikation, service och tillgänglighet i Sollentuna kommun, remissyttrande 5 Tjänsteutlåtande Anna Hann von Dorsche Kommunikatör 2011-11-18 Sidan 1 av 1 08-579 214 49 Dnr 2011/232 VON.015 Vård- och omsorgsnämnden Policy för extern kommunikation, service och tillgänglighet i Sollentuna

Läs mer

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) 39-44 samt 45 exkl. beslut Birgitta

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer