Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extra utskick Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden

2 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: kl 18:00 Plats: Rotebrorummet Informationsärenden 1. Upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Justering Dnr 2014/0010 VON 2014/0011 VON 2014/0012 VON Noteringar 4. Mats Klingvall, konsult, informerar 2014/0015 VON om utredningen LOV SÄBO Muntlig information Beslutsärenden 5. Förstärkt månadsrapport per april Arkivansvarig och arkivhandläggare för vård- och omsorgens arkiv 7. Förslag till detaljplan för del av kv. Vinfatet, Viby 8. Upphandling av drift gällande Lenalundsgårdens äldreboende 9. Upphandling av drift gällande Gillbogården i Sollentuna kommun 10. Beslutsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 11. Delegationsbeslut 12. Meddelande Dnr 2014/0024 VON 2014/0114 VON 2014/0112 VON 2014/0101 VON 2014/0102 VON 2014/0120 VON Noteringar AU Omedelar justering AU AU Omedelar justering AU AU Tjut Omedelbar justering Dokument bifogas Dokument bifogas

3 Sidan 2 av 2 Informationsärenden Dnr Noteringar 13. Förvaltningschefens information till 2014/0014 VON Muntlig information vård- och omsorgsnämnden Björn Karlsson Ordförande Leila Koivumäki Sekreterare De handlingar som sänds ut tillsammans med denna kallelse är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som önskar ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kommunledningskontoret. Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid eventuella frågor.

4 Upprop 1 Godkännande 2 av dagordning Datum och tid 3 för justering

5 4

6 Beslutsärenden

7 i

8 SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sidan 7 av 15 51/2014 Dnr 2014/0024 VON-5 Diariekod: 104 Förstärkt månadsrapport april 2014 I ärende föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret Sammanfattning Enligt kommunledningskontorets anvisningar ska respektive förvaltning senast lämna förstärkt månadsrapport per april 2014 till kommunledningskontoret. Den förstärkta månadsrapporten per april ska senast den 26 maj behandlas i nämnderna. Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse 2,3 miljoner kronor för samhällsuppdraget jämfört med budget. Produktionsuppdraget redovisar ett prognostiserat resultat på minus 4,5 miljoner kronor. Kontorets förslag till förstärkt månadsrapport per april 2014 finns i sin helhet i bilaga 1. Överläggning i arbetsutskottet I ärendet yttrar sig Björn Karlsson (M), Anna-Lena Johansson (FP), Eva Ireblad (KD) och Richard Meyer (S). Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner kontorets förslag till förstärkt månadsrapport per april för år Vård- och omsorgsnämnden överlämnar kontorets förslag till förstärkt månadsrapport per april 2014 till kommunstyrelsen. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

9 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Monica Wall Sidan 1 av 1 Dnr 2014/0024 VON-6 Diariekod: 104 Vård- och omsorgsnämnden Förstärkt månadsrapport per april 2014 Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner kontorets förslag till förstärkt månadsrapport per april för år Vård- och omsorgsnämnden överlämnar kontorets förslag till förstärkt månadsrapport per april till kommunstyrelsen. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Enligt kommunledningskontorets anvisningar ska respektive förvaltning senast lämna förstärkt månadsrapport per april 2014, till kommunledningskontoret. Den förstärkta månadsrapporten per april ska senast den 26 maj behandlas i nämnderna. Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 2,3 miljoner kronor för samhällsuppdraget jämfört med budget. Produktionsuppdraget redovisar ett prognostiserat resultat på minus 4,5 miljoner kronor. Kontorets förslag till förstärkt månadsrapport per april 2014 finns i sin helhet- i bilaga 1. Karin Proos Förvaltningschef Monica Wall Förvaltningscontroller Bilagor: 1. Förstärkt månadsrapport per april Beslutsexpediering: Kommunledningskontoret Förvaltningschef Karin Proos Tf. avdelningschef för äldreomsorg Anette Ceder Tf. avdelningschef för funktionshinder Sofie Nyberg Tf. avdelningschef för marknadsavdelningen Lars Davidsson Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Salomonsson Förvaltningscontroller Monica Wall Controller Sitara Khanam Akt Besök Postadress Telefonväxel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

10 SOLLENTUNA KOMMUN Månadsrapport april 2014 Vård- och omsorgsnämnden

11 Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning Helårsprognos samt avvikelse mot budget Kommentarer till utfall per sista april Kommentarer till prognosavvikelser Planerade åtgärder vid eventuella underskott Eventuell omdisponering 4 2 Målstyrning Handlingsplaner med prognosvarning 5 3 Kvarstående uppdrag Status och prognos nämndens budgetuppdrag 6 4 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt 8 Vård- och omsorgsnämnden, Månadsrapport 2(8)

12 1 Ekonomisk uppföljning 1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget V-nivå1 Benämning Utfall april Årsbudget PR april Avv Pr aprilårsbudget Nämnd -483, , ,0 92,0 Vård- o omsorgskontoret , , ,0-239,8 Äldreomsorg Funktionshinder , , , ,4 Externa stimulansmedel 3,0 0,0 0,0 0,0 Felkonteringar -200,0 0,0 0,0 0,0 Totalt samhällsuppdraget ,0 Underskott (-) överskott(+) SOLOM Årsbudget PR april Aw april Produktionsuppdraget SOLOM , ,0 Totalt 0, , ,0 Underskott (-) överskott(+) Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse , ,0-700,0 1.2 Kommentarer till utfall per sista april Det periodiserade utfallet per april 2014 ligger i paritet med årsprognosen i sin helhet och något lägre i förhållande till budget. 1.3 Kommentarer till prognosavvikelser Vård- och omsorgsnämndens samhällsuppdrag prognostiserar en positiv avvikelse om 2,3 miljoner kronor. Prognosen baseras på i dag kända volymer, ersättningsmodeller och gällande avtal. Vård- och omsorgskontorets vakanta tjänster har tillsatts tidigare än förväntat. För särskilt boende, äldreomsorg motsvarar beläggningsgraden stabilt den budgeterade. Även insatser i ordinärt boende beräknas utfalla i enlighet med budget. Vård- och omsorgsnämnden, Månadsrapport 3(8)

13 Inom verksamhetsområdet LSS, personlig assistans och LSS, daglig verksamhet prognostiseras ett högre utfall än budgeterat men en senareläggning av driftstart för ett LSS-boende och den, under årets första tertial, lägre kostnaden för korttidsplatser beräknas ge verksamhetsområdet en positiv avvikelse. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är utfallet av de två valfrihetssystem enligt LOV som infördes inom LS S-verksamheterna den 1 januari Även en ny ersättningsmodell enligt LOV, hemtjänst infördes den 1 januari 2014 och helårseffekten utvärderas i sin helhet först senare under året. Produktionsuppdraget SOLOM redovisar ett negativt resultat på 4,5 miljoner kronor att jämföra med föregående prognos på minus 4,0 miljoner kronor. Sammantaget visar LSS- verksamheterna på ett förbättrat resultat med 0,7 miljoner kronor genom en intäktsökning inom verksamhetsområdet barn och unga. Det försämrade resultatet utgörs av ökade kostnader för ledning och stab, att hänföra till gällande överenskommelse om kostnadsfördelning mellan kommunen och AB SOLOM. Enligt denna överenskommelse mellan Sollentuna kommun och AB SOLOM ska SOLOM fram till och med mars stå för 75 procent av personalkostnaden för avdelningschef för SOLOM, tillika VD för AB SOLOM. Därefter ska andelen av kostnaden som SOLOM betalar sänkas till 50 procent. Hänsyn till denna överenskommelse togs inte i föregående prognos. 1.4 Planerade åtgärder vid eventuella underskott Produktionsuppdraget SOLOM De verksamheter som kvarstår i produktionsuppdraget är LSS inom daglig verksamhet, särskilt boende och personlig assistans. Inom daglig verksamhet påbörjades under hösten 2013 ett åtgärdsprogram med planerade åtgärder även för 2014 avseende minskad bemanning och förändrade tjänsteköp. Enligt nämndbeslut pågår avvecklingen av ett korttidsboende enligt plan. Verksamheten beräknas helt avslutad den 1 juli Avvecklingskostnaden beräknas i till 1,3 miljoner kronor. 1.5 Eventuell omdisponering Vård- och omsorgsnämnden, Månadsrapport 4(8)

14 2 Målstyrning 2.1 Handlingsplaner med prognosvarning Ansvarsfull ekonomisk politik Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet Nämndens åtaganden Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2014, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet). Handlingsplaner Kommunalisering av hemsjukvård Beskrivning Under 2014 utreds möjligheten för Sollentuna kommun att teckna lokalt avtal med Stockholms läns landsting gällande hemsjukvård. Kommentar prognosvarning En överflyttning av uppgifter också kopplade till skatteväxling förutsätter total enighet mellan landstinget och länets 26 kommuner. En sådan enighet har ännu inte kunnat uppnås. Sammantaget har detta skapat ett läge där en överflyttning av ansvar inte är aktuell till Utbildning Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Nämndens åtaganden Främja möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att använda IT för att stärka individens möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Handlingsplaner Medborgarvyn Beskrivning Utreda införandet av medborgarvyn i verksamhetssystemet Combine. Kommentar prognosvarning Införandet har prioriterats ned av förvaltningsledningen då utvecklingen av prestanda och presentation inte bedöms uppfylla ställda kvalitetskrav gentemot medborgaren Integration och kommunikation Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade Nämndens åtaganden Underlätta för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden, exempelvis genom att sociala företag etableras i kommunen. Handlingsplaner Socialt företagande Beskrivning Etablera samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och arbetsförmedlingen för att stödja utvecklingen av socialt företagande. Kommentar prognosvarning Ansvaret för att arbeta med frågan ligger på annat kontor/annan nämnd. Uppstart har inte skett. Vård- och omsorgsnämnden, Månadsrapport 5(8)

15 3 Kvarstående uppdrag 3.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Nämnd inlämn. Status Kommentar Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att inom ramen för sitt verksamhetsansvar arbeta fram förslag för E- hemtjänst som ska underlätta för äldre och funktionshindrade i behov av hemtjänst eller boendestöd att bli mer självständiga och få mer kontroll över sin situation med hjälp av tekniken. Mars 2014 O Pågående (enligt plan) Vård- och omsorgsnämnden arrangerar under maj 2014 en minimässa för kommuninvånarna med en föreläsning om erfarenheterna av E- hemtjänst i Järfälla, samt möjlighet att "prova på" produkter som skulle kunna användas i E-hemtjänst i framtiden. Syftet är att öka kunskapen om E-hemtjänst och om de produkter som kan komma att användas för att underlätta för individer och närstående att vara delaktiga i utformandet av sin hemtjänst. Ett annat syfte är att lyssna in allmänhetens intresse, frågor och åsikter kring ämnet. (Vård- och omsorgsnämnden) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att använda benchmarking som ett verktyg för att med hjälp av någon eller några framgångsrika kommuner utveckla nämndens verksamheter och effektivitet Se förklarande text nedan Redovisning av effekten av förändrad prismodell inom hemtjänsten O Pågående (enligt plan) Under arbete. (Vård- och omsorgsnämnden) Benchmarking 2013 Under oktober och november månad 2013 genomfördes benchmarking med tre jämförbara kommuner i Stockholms län som har valt att konkurrensutsätta sin verksamhet. VOK valde vidare att jämföra sina resultat i Socialstyrelsens "Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2012" och "Äldreguiden 2012" med samtliga kommuner i Stockholms län. De kommuner som i jämförelsen visade sig ha bättre resultat än Sollentuna var Nacka, Norrtälje och Upplands Väsby. Vård- och omsorgsnämnden, Månadsrapport 6(8)

16 Äldreguiden 2012 Resultat i % och inom (placering i länet) Bemötande Trygghet Mat Utevistelse Aktiviteter Sollentuna Nacka (2:a) Norrtälje 75 (1:a) 75 (2:a) (2:a) 47 (3:a) Upplands Väsby 68 (2:a) 73 (4:a) Riket Det är i första hand Sollentunas resultat gällande bemötande, trygghet, mat, måltidsmiljö, utevistelse och aktiviteter som generellt bör höjas. Första steget i benchmarkingen Ett första steg i benchmarkingen var att intervjua de utvalda kommunerna om hur de arbetar med dessa kvalitetsområden när de arbetar fram sina förfrågningsunderlag, ställer krav, förmedlar till utförare vad kommunen vill, samarbetar med utförare, följer upp utförare och jämför utförare av äldreboende. Intervjuerna sammanställdes och utgjorde sedan underlag till de frågeställningar och den presentation som i dialog med nämnd, beställare och utförare genomfördes i november Andra steget i benchmarkingen Som ett andra steg i benchmarkingen hölls ett seminarium med de utvalda kommunerna, vård- och omsorgsnämnden, vård- och omsorgskontoret och utförare som driver äldreboenden i Sollentuna. Seminariet syftade till att ge inspiration till förbättringsarbete och visa på olika kommunala modeller för att skapa god kvalitet i Sollentunas äldreboenden. I nästa fas samlades Sollentunas utförare i en dialog om hur jämförelser, uppföljningar och avtalsuppföljningar kan utformas för att skapa och säkerställa en god kvalitet i äldreboenden. I den öppna dialog som hölls framkom att samtliga utförare var positivt inställda till uppföljning av verksamheten och att den största poängen med benchmarking är att lära tillsammans genom att granska sin egen verksamhet och under konstruktiva former spegla sin verksamhet mot utvalda andra. Benchmarkingen kommer att under 2015 följas upp genom benchlearning mellan kommunens särskilda boenden för äldre. Vård- och omsorgsnämnden, Månadsrapport 7(8)

17 4 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Organisation Ny organisation trädde ikraft den 1 januari och ny förvaltningschef för vård- och omsorgskontoret tillträdde i slutet av april. Bolagisering En särskild tillfällig organisation har skapats där ambitionen har varit att, så långt möjligt, hålla samman verksamheten trots att den, under en övergångstid, bedrivs i både AB SOLOM och i kommunen. Tidpunkten för när och i vilken omfattning LSSverksamheterna inom produktionsuppdraget övergår till AB SOLOM är i dagsläget inte klart. Vård- och omsorgsnämnden, Månadsrapport 8(8)

18 i

19 SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 52/2014 Dnr 2014/0114 VON-1 Dlariekod: 034 Sammanträdesdatum Sidan 8 av 15 Arkivansvarig och arkivhandläggare för vård- och omsorgens arkiv I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden ska utse en person som ansvarar för nämndens arkiv (arkivansvarig) samt personal som ansvarar för den praktiska arkivvården (arkivhandläggare). Om det sker personalförändringar inom detta område då ska ett nytt beslut tas på nämnden. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till arkivansvarig förvaltningschef Karin Proos och till arkivhandläggare nämndsekreterare Leila Koivumäki och chefsassistent Sara Freiman. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

20

21 SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 53/2014 Dnr 2014/0112 VON-2 Diariekod: 203 Förslag till detaljplan för del av kv. Vinfatet, Viby I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Sollentuna kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av kv. Vinfatet. Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för ett vårdoch omsorgsboende för cirka 50 boende i två plan med tre bostadsflyglar. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden har inga synpunkter på förslag till detaljplan för del av kv Vinfatet, Viby. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanträdesdatum Sidan 9 av 15 Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf.

22 8

23 SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sidan 10 av 15 54/2014 Dnr 2014/0101 VON-1 Diariekod: 155 Upphandling av drift gällande Lenalundsgårdens äldreboende I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har avtal med AB SOLOM för driften av Lenalundsgårdens äldreboende i Sollentuna kommun. Det nuvarande avtalet gäller från och med Avtalet upphör att gälla Som ett resultat av vård- och omsorgsnämndens beslut /2013 och i enlighet med vård- och omsorgskontorets framtagna konkurrensplan för år behöver driften av Lenalundsgården upphandlas innan avtalet upphör att gälla. Vård- och omsorgskontoret behöver ta fram ett förfrågningsunderlag som vård- och omsorgsnämnden kan ta ställning till. Förfrågningsunderlaget tas fram i samarbete med kommunens upphandlingsenhet. Överläggning i arbetsutskottet I ärendet yttrar sig Björn Karlsson (M), Anna-Lena Johansson (FP), Richard Meyer (S) och Eva Ireblad (KD). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Björn Karlsson (M) med instämmande med Anna-Lena Johansson (FP) och Eva Ireblad (KD) yrkar enligt följande: Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen för vård- och omsorgskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på förfrågningsunderlag för upphandling av drift gällande Lenalundsgårdens äldreboende. Richard Meyer (S) yrkar följande: Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna ett direktuppdrag med AB SOLOM gällande driften av Lenalundsgårdens äldreboende. Proposition Ordförande Björn Karlsson (M) ställer proposition på sitt yrkande mot Richard Meyers (S) yrkande och finner att arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta enligt Björn Karlssons (M) yrkande. Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

24 SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sam m anträdesdatum Sidan 11 av 15 Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen för vård- och omsorgskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på förfrågningsunderlag för upphandling av drift gällande Lenalundsgårdens äldreboende. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

25 i

26 SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sam m anträdesdatum Sidan 12 av 15 55/2014 Dnr 2014/0102 VON-1 Diariekod: 155 Upphandling av drift gällande Gillbogården i Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har avtal med AB SOLOM för driften av Gillbogårdens äldreboende i Sollentuna kommun. Det nuvarande avtalet gäller från och med Avtalet upphör att gälla Som ett resultat av vård- och omsorgsnämndens beslut /2013 och i enlighet med vård- och omsorgskontorets framtagna konkurrensplan för år behöver driften av Gillbogården upphandlas innan avtalet upphör att gälla. Vård- och omsorgskontoret behöver ta fram ett förfrågningsunderlag som vård- och omsorgsnämnden kan ta ställning till. Förfrågningsunderlaget tas fram i samarbete med kommunens upphandlingsenhet. Överläggning i arbetsutskottet I ärendet yttrar sig Björn Karlsson (M), Anna-Lena Johansson (FP), Richard Meyer (S) och Eva Ireblad (KD). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Björn Karlsson (M) med instämmande med Anna-Lena Johansson (FP) och Eva Ireblad (KD) yrkar enligt följande: Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen för vård- och omsorgskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på förfrågningsunderlag för upphandling av drift gällande Gillbogårdens äldreboende. Richard Meyer (S) yrkar följande: Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna ett direktuppdrag med AB SOLOM gällande driften av Gillbogårdens äldreboende. Proposition Ordförande Björn Karlsson (M) ställer proposition på sitt yrkande mot Richard Meyers (S) yrkande och finner att arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta enligt Björn Karlssons (M) yrkande. 7S~7V 11/ Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

27 SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sidan 13 av 15 Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen för vård- och omsorgskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på förfrågningsunderlag för upphandling av drift gällande Gillbogårdens äldreboende. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

28 10

29 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Monica Wall Sidan 1 av 1 Dnr 2014/0120 VON-1 Diariekod: 109 Vård- och omsorgsnämnden Beslutsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigar förvaltningschefen och avdelningschefer att utse beslutsattestanter inom sina respektive ansvarsområden. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Enligt kommunens reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner ska nämnd eller direkt underställd chef utse beslutsattestanter och ersättare till dessa. För att underlätta hanteringen kan nämnden bemyndiga flera tjänstemän attutse beslutsattestanter. Karin Proos Förvaltningschef Beslutsexpediering: Kommunledningskontoret Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef för äldreomsorg Anette Ceder Tf. avdelningschef för funktionshinder Sofie Nyberg Tf. avdelningschef för marknadsavdelningen Lars Davidsson Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Salomonsson Förvaltningscontroller Monica Wall Akt Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

30 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Monica Wall Beslut Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0120 VON-2 Diariekod: Diariekod: Diariekod: 109 Vård- och omsorgsnämnden Beslutsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens ver ksam hetsom råde Vård-och omsorgsnämnden har genom beslut bemyndigat förvaltningschefen och avdelningschefer att utse beslutsattestanter inom sin respektive ansvarsområden i enlighet med 5 Reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner. Härmed utses följande beslutsattestanter, ansvariga och ersättare inom vårdoch omsorgskontoret från och med Ansvarig Ansvar Ersättare Karin Proos Anette Ceder Vakant Katarina Salomonsson Vakant Karin Proos Anette Ceder H01 Vård- och omsorgskontoret H02 Vård- och omsorgskontoret H03 Vård- och omsorgskontoret H04 Vård- och omsorgskontoret H05 Vård- och omsorgskontoret H06 Vård- och omsorgskontoret H07 Vård- och omsorgskontoret Katarina Salomonsson Katarina Salomonsson Karin Proos Anette Ceder Karin Proos Katarina Salomonsson Katarina Salomonsson UlfBergh Hl6 SOLOM Karin Proos Karin Proos Förvaltningschef Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

31 Beslut Dnr. 2014/0120 VON-2 Sidan 2 av 2 Beslutsexpediering: Kommunledningskontoret Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef för äldreomsorg Anette Ceder Tf. avdelningschef för funktionshinder Sofie Nyberg Tf. avdelningschef för marknadsavdelningen Lars Davidsson Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Salomonsson Förvaltningscontroller Monica Wall Akt

32 Delegationsbeslut

33 11

34 SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 78/2014 Delegationsbeslut Sam m anträdesdatum Sidan 16 av 18 Anmälan av delegationsbeslut punkt H, personalärenden, i delegationsordningen Dnr 2014/0039 VON Anmälan av delegationsbeslut för myndighetsövning A 2, 4-5 LSS Dnr 2014/0031 VON Anmälan av delegationsbeslut för myndighetsövning A 1 SoL Dnr 2014/0030 VON Samtycke till avtalsöverlåtelse mellan 1 :a hemtjänst och vårdkompaniet AB och 1 :a hemtjänstkompaniet AB Dnr 2014/0041 VON Vård- och omsorgsnämndens beslut Meddelandena läggs till handlingarna Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

35 Til

36 Meddelande

37 SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden 79/2014 Meddelande Sammanträdesdatum Sidan 17 av 18 Beslut från KSAU om internationaliseringsbidrag Dnr 2014/0016 VON Samverkansprotokoll Dnr 2014/0044 VON KSAU-beslut om sommarjobb Dnr 2014/0016 VON Lokalresursplan Dnr 2014/0113 VON Sammanställning av uppsökande verksamhet 2013 Dnr 2013/0183 VON Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Dnr 2012/0258 VON Vård- och omsorgsnämndens beslut Meddelandena läggs till handlingarna Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

38 Informationsärenden

39 13

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Nytorpsrummet 18:05-21:10 Anna-Lena Johansson (FP) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Gunilla Hultman (S) Gunnar Ljungberg (S) Ingrid

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-03 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Alfven Måndag den 26 mars 2012, klockan 18:00-19.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-17 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-10-01 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sidan 19 av 31 2011 "11" 0 2 125/2011 Dnr 2011/394 KS.033-1 DIARIENR It-policy för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre 4^ SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Kalle Brandstedt Utredare 08-579 216 72 Tjänsteutlåtande 2011-08-25 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/197 VON.110 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk ersättning till utförare

Läs mer

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Eva Carlsson 2013-09-18 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/43 KS.711-2 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Förslag till beslut Kornmunledningskontoret

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 Beslutande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Jennie Wernäng (M) tjg ers Gun Simonsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 21 Sidan 24 av 32 139/2011 Dnr 2011/271 VON.235 Förslag på namn för äldreboenden I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-11-14. Sammanfattning Äldreboendena Strandgården och Ny torp ska ersättas av

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 261i-te^25 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 4 Vård-

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för 2017-2021 i enlighet med lokalförsörjningsprocessen.

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för 2017-2021 i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. SOLLENTUNA KOMMUN Trafik- och fastighetskontoret Daniel Eriksson Fastighetsutvecklare 08-579 216 19 Hemställan 2015-06-15 Dnr.2015/0513TFN Sollentuna kommun Hemställan till samtliga nämnder att genomföra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05 1/5 Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ulrika Häller Lundbäck

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-11-26 och Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-10 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten

Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten Revisionsrapport Anders Törnqvist My Nyström Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Sammanträdesdatum Sida 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10.00- Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, nämndssekreterare Cristine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal: Socialnämnden 2015-11-19 1/22 Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10 Lokal: Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2010-09-01 Nedtagande: 2010-10-23...

...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2010-09-01 Nedtagande: 2010-10-23... 1 Ks-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:00 Plats och tid 65-80 Pia Karlsson (FP) Susanne Arvidsson (S) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Greta

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV)

Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-10-01 1 (8) Plats och tid Arbets- och näringslivskontorets sammanträdesrum. Kl. 13.15-14.35 Beslutande Övriga deltagare Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S)

Läs mer

Norrtäljesalen kommunhuset kl 10.00-12.30

Norrtäljesalen kommunhuset kl 10.00-12.30 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen kommunhuset kl 10.00-12.30 Ledamöter Se närvarolista Ersättare Se närvarolista övriga närvarande Sofia Klegard Bergstad, nämndsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2007-11-22 1(14) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Björn Fejde

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 83-97

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 83-97 83-97 Plats och tid Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18 00 21 20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 31 Plats och tid Närvarande ledamöter Rotebrorummet 16:00-17:40 Björn Karlsson (M) Brigitta Sturesson (M) Mona Jacobs (M) Anna-Lena Johansson (FP) Gun-Lis Roos (FP) Eva Ireblad (KD) Harriet

Läs mer

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14)

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-09-23, kl 0900-1330 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96 Socialnämnden 87-96 2 87 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten - O learys...5 88 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB (Savannen)...6 89 Presentation

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-26 1 (20) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl. 13.30-16.55 Beslutande T Bohman (S), ordf, K Olofsson (S), L Lööw (S), M Högberg (VF), S-G Fransson (C), C Bardh (M), J-E Josefsson

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26 Vård- och 20-26 2 Information och överläggningar 20. Anmälan av delegationsbeslut från februari 21. Kvalitetskrav för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård 22. Införande av kvalitetsledningssystem

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-10 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2009-09-24

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2009-09-24 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, kl. 17.30 18.15 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Agneta Nilsson (S) Elo Larsen (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik

Läs mer

Gunnar Schoberg (C), ordförande Ahova Lood (S) Kjell Wåxnäs (M) Bruno Granath (C) Ingemar Andersson (S) Tord Wahlström (KV) Niclas Erlandsson (FP)

Gunnar Schoberg (C), ordförande Ahova Lood (S) Kjell Wåxnäs (M) Bruno Granath (C) Ingemar Andersson (S) Tord Wahlström (KV) Niclas Erlandsson (FP) Arbets- och näringslivsnämnden 2009-12-15 118 Plats och tid Hörsalen, Cenrumhuset kl. 13.15 16.15 Beslutande Gunnar Schoberg (C), ordförande Ahova Lood (S) Kjell Wåxnäs (M) Bruno Granath (C) Ingemar Andersson

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-04-14 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1 Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 1 Socialnämnden Plats och tid Sessionssalen Norbergsvägen 19 klockan 13.15-16.00 Beslutande Niclas Bergström (S) Ann-Louise Ruutikainen (S) Lars Piirhonen (S) Gunilla Sundberg

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0131 VON-9 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av korrelation mellan upplevd

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(24) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd Plats och tid Häringeslott Tisdag, kl. 17.00 Justeringens plats och tid 2015-12-22 Petri Salonen (C) Ordförande Xerxes Fallah Sekreterare POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2 1 (23) Socialnämnden Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lenhavda Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden

SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: tisdagen den 28 april 2015 kl. 18:30 Sessionsalen Berit Lundström Ordförande Sekreterare Ärenden Enligt bifogad ärendeförteckning

Läs mer

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Omsorgsnämnden 2014-02-05 1(17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 5 februari 2014 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Justerade paragrafer 1-14 Beslutande

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-06-13. Sammanträdestid 08.30-11.30

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-06-13. Sammanträdestid 08.30-11.30 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.30 NÄRVARANDE Ledamöter Övr ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll s Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 12 september 2012 kl. 18.00 21.10 i Debatten, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-03-11

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-03-11 1(11) Plats och tid Mörby Ungdomsmottagning/Restaurang Vernissage, Svärdvägen 23-25, Kl 19.00-21.50 Paragrafer 21-32 Beslutande Ersättare Boris von Uexküll, ordf. (M) Richard Jansson, (M) Peter Forssman,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (15) Innehåll 95 Ändring av dagordning 96 Anmälningsärenden 97 Delegationsbeslut 98 Ansökan om medel till insatser för barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller där våld förekommer.

Läs mer

Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Djursholms slott, kl. 8.30-16.00 Paragrafer 90-105 Beslutande Övriga deltagare Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-10-22 1 Plats och tid för sammanträdet Södra Roslagens förskolor AB, Kusin Vitamin, Runristarvägen 2A, Vallentuna, torsdagen den 22 oktober 1998, kl. 19.30-22.10

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-10-09 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl. 16.00 18.07 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD) ordf. Göran Malmestedt (M) Rolf Andersson (M) Marlene Juthstrand (KD) Gunvor

Läs mer

Socialnämnden kallas till sammanträde

Socialnämnden kallas till sammanträde 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-05 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 januari 2015, klockan 08.30 Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Lennart Niklasson

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen

Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen 184/2012 Dnr 2012/0569 KS-2 Diariekod: 007 Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sidan 51 av 53 Remiss av regional bedömning av behovet av nya bostäder

Läs mer

PROTOKOLL 2014-03-03

PROTOKOLL 2014-03-03 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 3 mars 2014 kl. 17.00-20.05 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) SN dnr Plats och tid Folkets Hus i Kristinehamn 4 april 2012 klockan 13.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1(23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia

Läs mer

Remiss. 2014-01-24 Sidan 1 av 1. Eva Carlsson. Dnr 2013/0648 KS-4 Diariekod: 500. Barn- och ungdomsnämnden. Eva Carlsson

Remiss. 2014-01-24 Sidan 1 av 1. Eva Carlsson. Dnr 2013/0648 KS-4 Diariekod: 500. Barn- och ungdomsnämnden. Eva Carlsson Remiss 2014-01-24 Dnr 2013/0648 KS-4 Barn- och ungdomsnämnden Remiss - gällande motion väckt av Tommy Ström (SP) och Ewa Hellström-Boström (SP) beträffande daglig fysisk aktivitet eller idrott för alla

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20)

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 mars 2009, kl. 16.00-19.35 Ajournering kl.18.10-18.25 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Vård- och omsorgsnärnnden Sam manträdesdatum 2015-09-09 14:10. Paragrafer Jonas Mrdbrink (M) Ordförande Närvarande Jana Karlsson (S)

Vård- och omsorgsnärnnden Sam manträdesdatum 2015-09-09 14:10. Paragrafer Jonas Mrdbrink (M) Ordförande Närvarande Jana Karlsson (S) 126 14:10 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnärnnden Gäddan, Forellen, kommunhuset, kl 13:00 Ajournering kl 13:55 14:05 i 113-126 Paragrafer Jonas Mrdbrink (M) Ordförande Närvarande

Läs mer

Bl fe. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun

Bl fe. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-13 Sidan 5 av 20 94/2011 Dnr 2009/178 VON.202 Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-10-08 1 (22) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.30 Beslutande C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S), K Olofsson (S), C-A Bengtsson (M), M Högberg (VF), J-E Josefsson (KD),

Läs mer

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-02-17 1(19) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 18.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Hans Bergström (S) Martin Normark

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD)

Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2009-11-04 1 (12) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl 13.15 15.45 Beslutande Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD) Övriga deltagare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 51 Kommunalisering hemsjukvård... 62 52 Delrapport barn som bevittnat våld i hemmet 2011... 63 53 Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1... 64 54 Budget 2013 Rambehov, drift...

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Katarina Salomonsson 2015-10-22 Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0299 VON-2 Diariekod: 030 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan

Läs mer