Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten"

Transkript

1 Revisionsrapport Anders Törnqvist My Nyström Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten Sollentuna kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod, genomförande Avgränsning Hemtjänst i Sollentuna kommun Granskningsresultat Mål för hemtjänsten Vård- och omsorgsnämnden Bedömning Riktlinjer och rutiner för hemtjänsten Biståndsbedömning Hantering av uppdrag Stickprov av akter/ärenden Stödsystem Bedömning Roller och ansvar Bedömning Uppföljning av ekonomi och kvalitet Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgskontoret Jämförelse med andra kommuner Bedömning Bilagor 14 Bilaga 1 Kommunövergripande mål Bilaga 2 Dokumentförteckning Bilaga 3 Jämförelse med andra kommuner Bilagor Bilaga 1 Dokumentförteckning Bilaga 2 Generella för- och nackdelar med olika ersättningsmodeller Bilaga 3 Jämförelse med andra kommuner Sollentuna kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av Sollentuna kommuns förtroendevalda revisorer har granskat vård- och omsorgsnämndens styrning och ledning av hemtjänstverksamheten. Den övergripande revisionsfrågan är: Säkerställer vård- och omsorgsnämnden en ändamålsenlig styrning och ledning av hemtjänstverksamheten? Följande kontrollmål bildar underlag för bedömningen: Det finns tydliga mål som är kända och tillämpas inom organisationen. Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för hur styrning, ledning och uppföljning ska fungera i samtliga led från nämnden till utförare. Det finns en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän samt en fungerande kommunikation mellan de olika nivåerna i organisationen. Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet. Mål för hemtjänsten Vi bedömer att en struktur nu finns för att utifrån fullmäktiges mål få styrkedjan att hålla ihop till verksamhetsnivån. Det omtag som gjort beträffande arbetet med verksamhetplanen och kopplingen till uppföljningssystemet Stratsys bör ge goda förutsättningar för nämnden att styra och följa upp verksamheten. Vi vill dock lyfta fram vikten av att en tydlig koppling åstadkoms mellan de mål som formuleras och den uppföljning och rapportering som görs så att den röda tråden blir synlig. Riktlinjer och rutiner för hemtjänsten Dokumenterade rutinbeskrivningar finns för biståndsbedömningsprocessen, vilket är bra. Vi ser det positivt att beställningarna är enhetligt utformade och att samtliga granskade beslut är tidsbestämda. Detta är av stor vikt för rättssäkerheten i handläggningen. Enligt riktlinjerna ska genomförandeplaner skickas in, men vid granskning av akter hos myndigheten saknades aktuella genomförandeplaner för 14 av 15 akter. Vi ser en risk med att genomförandeplaner inte samlas in från utförarna, då det kan skicka signaler om att det är ett ej prioriterat område. Genomförandeplanerna är ett viktigt underlag vid uppföljning och kontroll av innehållet i de beviljade insatserna. Sollentuna kommun 1 av 16

4 Beträffande bedömning av om ersättning ska betalas ut eller inte vid tillfälliga avvikelser från beställningen uppfattar vi att behov finns av att säkerställa att biståndsbedömarna gör samma bedömning. Roller och ansvar Baserat på våra intervjuer bedömer vi att det finns en tydlig rollfördelning mellan den politiska nivån och förvaltningen/verksamheten. Kommunikationen och samverkansytorna mellan beställaren/myndigheten och utföraren bedömer vi dock kan utvecklas. Flera av utförarna efterlyser en tätare dialog om verksamhetens innehåll med beställaren. Uppföljning av ekonomi och kvalitet Genom de beslut som tagits i nämnden kring hemtjänstverksamheten och de informationspunkter som varit uppe på sammanträden, får vi bilden av en i flera avseenden aktiv nämnd. Nämndens åtaganden följs upp och bedöms i årsredovisningen, samt att kontoret rapporterar kring olika områden under året. Uppföljning av beviljad tid i förhållande till utförd tid görs regelbundet. Kontakter tas med utförare för förklaringar till oväntade avvikelser. Vår bedömning är att detta fungerar bra och bidrar till en förtroendefull relation mellan beställare och utförare. Svar på revisionsfrågan och rekommendationer Sammantaget visar granskningen att vård- och omsorgsnämndens säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av hemtjänstverksamheten. Vi rekommenderar dock att nämnden säkerställer att genomförandeplaner tas in från utförarna att biståndsbedömarna gör samma bedömning när det gäller tillfälliga avvikelser från beställningen att formerna för dialog och kommunikation mellan beställaren/myndigheten och utförarna utvecklas. Sollentuna kommun 2 av 16

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få den tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. Den enskilda ska genom bistånd tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatser från hemtjänsten ska ges för att det ska vara möjligt för denna att bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänst ges till människor som på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen. Vård och omsorgsnämnden ansvarar för hemtjänst har därmed ett ansvar för att planera framåt för sin verksamhet och för att förse kommunfullmäktige med tillförlitliga underlag för långsiktig planering och eventuella prioriteringar. Eftersom hemtjänst är en väsentlig verksamhet som med sin omfattning påverkar invånarna och kommunens ekonomi är det angeläget att det finns en framförhållning i planeringen. Om inte vård- och omsorgsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning finns en risk att den enskilda kunden går miste om de insatser denne har rätt till. Det kan leda till en försämrad livssituation/livskvalitet för den enskilde samt ökad belastning/oro för anhöriga. För kommunen leder även eventuella brister i ledning och styrning till ökade kostnader i form av exempelvis högre personalkostnad. Mot ovanstående bakgrund har de förtroendevalda revisorerna beslutat om en granskning inom ramen för innevarande års revisionsplan Revisionsfråga Revisorerna i Sollentuna kommun har gett i uppdrag att granska kommunens styrning och ledning av hemtjänstverksamheten. Den övergripande revisionsfrågan är: Säkerställer vård- och omsorgsnämnden en ändamålsenlig styrning och ledning av hemtjänstverksamheten? Följande kontrollmål bildar underlag för bedömningen: Det finns tydliga mål som är kända och tillämpas inom organisationen. Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för hur styrning, ledning och uppföljning ska fungera i samtliga led från nämnden till utförare. Sollentuna kommun 3 av 16

6 Det finns en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän samt en fungerande kommunikation mellan de olika nivåerna i organisationen. Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet Metod, genomförande För denna granskning har intervjuer genomförts med förvaltningschef, kvalitetsansvarig och avdelningschef, samtliga inom vård- och omsorgskontoret samt ordförande för vård- och omsorgsnämnden. Därutöver har fyra intervjuer gjorts med företrädare för olika utförare; tre privata och kommunens egenregi (SOLOM AB). Under granskningen har vi också tagit del av olika styrdokument, dessa förtecknas i bilaga 1 till rapporten. En genomgång har också skett av vård- och omsorgsnämndens protokoll från år Som en del av underlaget för att bedöma rättsäkerheten i handläggningen har stickprov av totalt 15 ärenden genomförts. Vidare har en jämförelse avseende kostnader genomförts med tre liknande kommuner Avgränsning Granskningen har avgränsats till vård- och omsorgsnämndens ansvar avseende hemtjänst. Sollentuna kommun 4 av 16

7 3. Hemtjänst i Sollentuna kommun Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för stöd, service och omvårdnad till äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL) och till funktionsnedsatta enligt Lagen om stöd och service till funktionsnedsatta (LSS). Lagen om valfrihetssystem (LOV) är införd i kommunen inom hemtjänst sedan 1 januari 2009, vilket innebär att privata företag får utföra tjänsterna samt att den som blivit beviljad stöd får möjlighet att själv välja utförare. Detta innebär att vård- och omsorgsnämnden både har ett beställaransvar och ett ansvar som utförare av vård och omsorg. I dagsläget finns ett kommunalt vårdbolag och 23 1 privata hemtjänstutförare inom Sollentuna kommun. Vård- och omsorgskontoret leds av en förvaltningschef. Underställd förvaltningschefen finns fem avdelningar med ansvariga avdelningschefer. Kontorets nuvarande organisation har funnits sedan 1 januari innevarande år. De avdelningar som har mest samröre med hemtjänstverksamheten är avdelningen för avtal och uppföljning och avdelningen för äldreomsorg. Inom avdelningen för avtal och uppföljning finns bl a funktioner som ansvarar för uppföljning av verksamhetens ekonomi och kvalitet. Inom avdelningen för äldreomsorg återfinns biståndsbedömningen, d v s myndighetsutövandet. SOLOM är kommunens organisation för den omsorgs- och serviceverksamhet som bedrivs i egen regi. Verksamheten bedrivs i bolagsform sedan 1 september Antalet personer som får hemtjänst uppgick enligt kommunens uppföljning under år 2013 i genomsnitt till personer. Under år 2013 uppgick ersatta timmar till 83,8 % (78 % enligt årsredovisningen) av totalt beviljade timmar. Totalt antal ersatta timmar under år 2013 var , och för år 2014 har ersatta timmar budgeterats till :a Hemtjänstkompaniet, ADB, Adela Omsorg, Agdas Hemtjänst & Service, Akedo Omsorg AB, Anna & Pirjos Hemtjänst & Service, Ansvarsfull Omsorg, Aros Omsorg, Care Rent AB, Deluxe Hemtjänst, Enklare Vardag, Eveo, Humana, Ideal Vård och Service, Kristinas Omtanke Hemtjänst, Mångkulturell hemtjänst, Omsorgshuset i Stockholm AB, ROSSAB, Sjöströms Hemservice AB, Sollentuna Omsorg, Svanen Hemtjänst AB Täbykontoret, Vemano Hemtjänst, Veroma Omsorg Sollentuna kommun 5 av 16

8 4. Granskningsresultat 4.1. Mål för hemtjänsten Kontrollmålet som bedöms är: Det finns tydliga mål som är kända och tillämpas inom organisationen. Sollentuna kommun har en ny målstyrningsmodell sedan årsskiftet Denna modell är uppbyggd kring fem fokusområden och i dagsläget totalt tolv kommunövergripande mål. Utifrån dessa övergripande mål fastställs i samband med budgetbeslutet åtaganden för varje nämnd. Se bilaga 1 för förteckning av de kommunövergripande målen. De kommunövergripande fokusområdena är: Ansvarsfull ekonomisk politik (fyra mål) Utbildning (två mål) Omsorg (två mål) Miljö och klimat (ett mål) Integration och kommunikation (tre mål) Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden har brutit ner de övergripande målen till åtaganden, vilka beskrivs i nämndens verksamhetsplan. I verksamhetsplanen för år 2014 finns 17 åtaganden. För varje åtagande finns mått, målvärde och en beskrivning av målvärdet angivet. Tabell 1 Vård- och omsorgsnämndens åtaganden Utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen och formerna för ständiga förbättringar. 2 Genomföra utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet. 3 Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2014, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet). 4 Förtydliga information om och minska handläggningstiderna vid myndighetsbeslut samt vid andra kontakter med företag. 5 Aktivt arbeta för att implementera reviderad personalpolicy. 6 Medarbetares delaktighet och inflytande ska öka. 7 Främja möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att Sollentuna kommun 6 av 16

9 använda IT för att stärka individens möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. 8 Arbeta förebyggande för att motverka risker för fall, undernäring och sår uppstår i vård- och omsorgsarbetet. 9 Arbeta förebyggande för att utveckla nya och fler möjligheter till fysisk och intellektuell stimulans för vård- och omsorgsnämndens målgrupper. 10 Öka individens delaktighet och inflytande. 11 Utveckla och förbättra kvaliteten i bemötande. 12 Nämnden ska genomföra åtgärder som internt, direkt påverkbart, minskar utsläppen av växthusgaser. 13 Underlätta för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden, exempelvis genom att sociala företag etableras i kommunen. 14 Den förebyggande verksamhet ska ha ett innehåll som främjar mångfald. 15 Eftersträva ett enkelt och begripligt språk i information och texter som är avsedda för invånarna. 16 Underlätta för invånarna att kunna jämföra alternativen i valsituationer. 17 Tydliggöra kommunens och förvaltningarnas interna kommunikationssystem och tillhandahålla verktyg för att tydliggöra vem, hur och vad som kommuniceras. Från vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2014 Under år 2013 har ett stort fokus legat på bolagisering av SOLOM, vilket präglat nämndens arbete. Den 1 september 2013 genomfördes verksamhetsövergången till SOLOM AB. Utifrån nämndens åtagande skapar kontoret varje år en verksamhetsplan. Vi uppfattar att senaste tidens förändringar i ledningsfunktionerna på förvaltningen har inneburit att arbetet med verksamhetsplanen påverkats. Den turbulens kring ledningsfunktionerna som funnits har vad vi uppfattar minskat fokuseringen på verksamhetsplanen och inneburit att det endast varit ett fåtal personer involverade i arbetet med verksamhetsplanen. Detta har fått till följd att kännedom om innehållet i verksamhetsplanen varit begränsad och ansvarstagandet för uppfyllande av planen inte genomsyrat kontoret. Det uppges i dagsläget saknas en röd tråd mellan nämndens åtaganden och konkreta aktiviteter och handlingsplaner för att uppnå målen. Arbetet med verksamhetsplan för år 2015 bedrivs dock på ett annat sätt med delaktighet från alla medarbetare för att på så sätt öka ansvarstagandet och att tydligöra hur styrkedjan hänger ihop. Varje utförarenhet inom hemtjänsten skapar varje år en verksamhetsplan, där enhetens mål kopplade till verksamhetsmålen definieras. Sollentuna kommun 7 av 16

10 Under våra intervjuer med representanter med utförarna har frågor ställs angående om och hur de uppfattar vilka mål som lyfts fram av kommunen för verksamheten. Det som lyfts fram är faktorer som bra mat, kontinuitet bland personalen, adekvat utbildad personal, flexibilitet, självbestämmande och social samvaro Bedömning Vi bedömer att en struktur nu finns för att utifrån fullmäktiges mål få styrkedjan att hålla ihop till verksamhetsnivån. Det omtag som gjorts beträffande arbetet med verksamhetplanen och kopplingen till uppföljningssystemet Stratsys bör ge goda förutsättningar för nämnden att styra och följa upp verksamheten. Vi vill dock lyfta fram vikten av att en tydlig koppling åstadkoms mellan de mål som formuleras och den uppföljning och rapportering som görs så att den röda tråden blir synlig. Intervjuerna med utförarna indikerar att kommunens målsättningar inom hemtjänsten når ut till verksamhetsledet Riktlinjer och rutiner för hemtjänsten Kontrollmålet som bedöms är: Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för hur styrning, ledning och uppföljning ska fungera i samtliga led från nämnden till utförare Biståndsbedömning Arbete med biståndsbedömning av vård och omsorg utgår från de insatsbeskrivningar och riktlinjer för handläggning av bistånd som tagits fram utifrån socialtjänstlagen, Socialstyrelsens föreskrifter och kommunens mål för äldreomsorgen. Dessa riktlinjer sammanfattar bland annat lagtext, beskriver vem som kan beviljas hemtjänst och vilka insatser som kan beviljas. För alla biståndsbeslut beviljas en insats vilken enligt en schablon översätts till den tid hemtjänstpersonalen normalt befinner sig hos eller utför ärenden åt brukaren. Den sammanlagda månadstiden kan anpassas mellan insatser och dagar utifrån hur lång tid insatsen tar för dagen. I de framtagna riktlinjerna beskrivs de 24 vanligaste insatserna. Dessa framgår av tabellen nedan. Insatser som kan beviljas inom hemtjänst Morgonhjälp Stöd till självhjälp Dagverksamhet för äldre Kvällshjälp Städning Turbundna resor Natthjälp Tillsynsstädning Social och fysisk aktivitet Dusch och hårtvätt Tvätt Stöd till social aktivitet Leverans av matlåda Tvätt vid hälsoproblem Trygghetslarm Värmning och servering Inköp och ärenden Trygghetsringning Hjälp med hel måltid Ledsagning t. vårdinrättning Korttidsboende Hjälp med matning Avlösning i hemmet Avlstning/växelvård Från Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg enligt SoL (socialtjänstlagen), Sollentuna kommun 8 av 16

11 För att säkerställa att insatserna är formade utifrån den enskildes behov och önskemål ska den valda hemtjänstutföraren tillsammans med den enskilde komma överens om hur insatserna ska utföras samt upprätta en genomförandeplan. Av riktlinjerna framgår att senast tio dagar efter tilldelningsbeslut ska genomförandeplanen skickas till ansvarig biståndshandläggare Hantering av uppdrag Biståndsbedömningsprocessen inleds på i princip två sätt, antingen uppstår behov av vård och omsorg p g a en vistelse på sjukhus och att den enskilde efter detta behöver stöd och omsorg i hemmet eller så kontaktas kommunen av anhörig eller den som har behov av stöd och omsorg. I det första fallet kallas en biståndsbedömare till ett vårdplaneringsmöte där en planering för fortsatta insatser görs tillsammans med den enskilde och ofta även någon anhörig. Efter biståndsbedömarens utredning av den enskildes behov av hjälp fattas ett beslut om bistånd och information lämnas angående vilka utförare den enskilde kan vända sig till. Vald utförare får en beställning via ett system Pulsen-Combine, därefter tar utföraren kontakt med den enskilde för att upprätta en genomförandeplan utifrån det beslut om bistånd som fattats. En genomförandeplan ska påbörjas inom tio dagar och göras utifrån de mål som finns i beställningen. En kopia på genomförandeplanen ska skickas till kommunen. Intervjuerna visar dock att tillämpningen av detta varierar. Personer över 80 år kan ansöka om förenklad biståndsbedömning för enklare insatser eller trygghetslarm. Vid förenklad ansökan behöver inget hembesök göras. Enligt fastställd rutin ska alla biståndsbeslut vara tidsbestämda, när utgångsdatum närmar sig ska en ny prövning av beslut göras. Systemet Combine signalerar en till två månader innan beslutat löper ut. Varje handläggare ansvarar för detta och beroende på vilka insatser den enskilde har kan prövningen antingen göras via telefon eller via hembesök. Förändras den enskildes behov ska ny biståndsbedömning göras och en ny beställning skickas till utföraren. När situationer uppstår där den beviljade insatsen vid enstaka tillfällen tar längre tid att utföra än vad som är beviljat meddelar utföraren detta till biståndsbedömaren med en motivering till orsaken. Oftast godkänns motiveringen och ersättning för mertiden utbetalas. I våra intervjuer med utförarna framkommer dock att det kan variera mellan olika biståndsbedömare om ersättning beviljas eller inte trots att orsakerna är desamma. Om den enskilde önskar byta hemtjänstutförare tar detta en till två veckor. Den nya utföraren ska meddelas om namn på ny brukare och startdatum. Önskar en utförare avsluta sin verksamhet ska denne meddela beställaren detta och har sedan en uppsägningstid om tre månader. Beställaren meddelar brukaren om att denne måste byta utförare och beställaren ansvarar för bevakning av att den enskilde inkommer med ansökan om ny utförare. Nämnden får en gång per år en redovisning av klagomål i samband med verksamhetsberättelsen som presenteras för nämnden. Sollentuna kommun 9 av 16

12 Kontoret undersöker om denna redovisning ska göras oftare t ex två gånger per år. Skulle det komma upp ett klagomål av mycket allvarlig karaktär så blir både förvaltningschef och ordförande informerad i det specifika klagomålet Stickprov av akter/ärenden Ett urval av 15 akter har gåtts igenom för att bedöma rättssäkerheten i handläggning och dokumentation. Av granskningen kan konstateras att samtliga beslut är tidsbestämda. I två fall avser ansökan önskan om en plats på korttidsboende och i övriga fall hemtjänstinsatser, ingen skillnad i handläggning kan utläsas. Samtliga av de beslutade insatserna är även de tidsbestämda, inga undantag har påträffats. I ärendemapparna hos beställaren saknas i samtliga fall utom ett en aktuell genomförandeplan. För sex akter finns en äldre genomförandeplan från år Ingen dokumentation av uppföljning av genomförandeplan återfinns. Genomförandeplaner och uppföljning till denna uppges av beställaren återfinnas hos respektive utförare Stödsystem Stratsys används för verksamhetsuppföljning och en sammanställning från systemet rapporteras tre gånger per år till nämnden. Systemet framhålls som en möjlighet att skapa en överblick över verksamheten och förenkla både planering och uppföljning. Kapaciteten i systemet upplevs dock inte utnyttjas fullt ut i dagsläget. Personalen inom hemtjänsten har ett system (Phoniro) inbyggt i personalens mobiltelefoner för in- och utloggning hos varje brukare. Från intervjuerna med utförarna uppfattar vi att de anser att systemet är mycket bra när det fungerar, dock finns synpunkter på att det inte är helt driftsäkert utan att det ofta kraschar. När systemet ligger nere innebär det att utförarna manuellt får rapportera in tiden vilket uppfattas vara både tidsödande och krångligt Bedömning Dokumenterade rutinbeskrivningar finns för biståndsbedömningsprocessen, vilket är bra. Vi ser det positivt att beställningarna är enhetligt utformade och att samtliga granskade beslut är tidsbestämda. Detta är av stor vikt för rättssäkerheten i handläggningen. Enligt riktlinjerna ska genomförandeplaner skickas in, men vid granskning av akter hos myndigheten saknades aktuella genomförandeplaner för 14 av 15 akter. Vi ser en risk med att genomförandeplaner inte samlas in från utförarna, då det kan skicka signaler om att det är ett ej prioriterat område. Genomförandeplanerna är ett viktigt underlag vid uppföljning och kontroll av innehållet i de beviljade insatserna. Beträffande bedömning av om ersättning ska betalas ut eller inte vid tillfälliga avvikelser från beställningen uppfattar vi att behov finns av att säkerställa att biståndsbedömarna gör samma bedömning. Sollentuna kommun 10 av 16

13 4.3. Roller och ansvar Kontrollmålet som bedöms är: Det finns en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän samt en fungerande kommunikation mellan de olika nivåerna i organisationen. Kontorets uppdrag är att ansvara för att myndighetsutövning utförs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Ansvarsområden för biståndsbedömare rör bland annat att handlägga ärenden, informera brukare om olika utförare, samarbeta med andra aktörer, genomföra egenkontroller av handläggningsprocessen samt att upprätta god dokumentation. Tillgängligheten till biståndsbedömarna/beställarna uppfattas av de flesta utförarna vara god, det är enkelt att få kontakt via telefon och/eller mail. Någon uttrycker dock att det är svårt att få kontakt med biståndsbedömarna. Samverkan mellan beställare och utförare uppges ske genom enskilda dialogmöten samt att vid 2-3 tillfällen per år bjuda in samtliga utförare till informationsträffar där olika teman behandlas. Uppfattningen från flera av de intervjuade utförarna är dock att de inte har deltagit i dialogmöten under de senaste åren Bedömning Baserat på våra intervjuer bedömer vi att det finns en tydlig rollfördelning mellan den politiska nivån och förvaltningen/verksamheten. Kommunikationen och samverkansytorna mellan beställaren/myndigheten och utföraren bedömer vi dock kan utvecklas. Flera av utförarna efterlyser en tätare dialog om verksamhetens innehåll med beställaren Uppföljning av ekonomi och kvalitet Kontrollmålet som bedöms är: Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet Vård- och omsorgsnämnden En granskning av vård- och omsorgsnämndens protokoll från år 2013 visar att 17 beslut som direkt rör hemtjänstverksamheten fattats under året. Vissa av besluten rör biståndshandläggning och andra mer övergripande uppdrag inom äldreomsorgen, men samtliga berör hemtjänst i någon mån. Besluten gällde bland annat revidering av taxa för insatser enligt SoL, en översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten, och värdighetsgarantier för hemtjänsten. Sex stycken informationspunkter rörande hemtjänsten har också varit uppe på nämndssammanträdena. Dessa gällde bland annat att HSB omsorg sagt upp avtalet enligt LOV, redovisning av kvalitetsbarometern 2012 samt kartläggning av kompetens och hur många som går omvårdnadslyftet. Sollentuna kommun 11 av 16

14 Nämnden följer upp det ekonomiska resultatet i förhållande till budgeten månadsvis då förvaltningen rapporterar utvecklingen. Rapporten i augusti är mer omfattande då den även utgör ett delårsbokslut. I årsredovisningen görs en mer omfattande uppföljning av både ekonomi och kvalitet, där nämndens samtliga åtaganden redovisas och analyseras. Nämnden har även utsedda kontaktpolitiker som har i uppdrag att följa verksamheten och göra verksamhetsbesök. Av vad som framkommer i våra intervjuer med utförarna är dock kännedomen om dessa dålig. Totalt sett visade vård- och omsorgsnämnden på ett underskott mot budget om 7,5 mnkr för år Samhällsuppdraget redovisar ett överskott om 13,5 mnkr, och produktionsuppdraget visar ett underskott om 21 mnkr. Samhällsuppdragets överskott förklaras till störst del av att området äldreomsorg redovisar ett överskott på 11,9 mnkr i förhållande till budget, varav 8,2 mnkr avser korttidsplatser. Samtliga delar inom produktionsuppdraget SOLOM redovisar underskott i olika utsträckning varav hemtjänsten uppvisar det största underskottet. Förklaring som ges i årsredovisningen är problem med styrning och ledning samt låga ersättningar Vård- och omsorgskontoret Inom vård- och omsorgskontoret träffas varje månad en grupp för genomgång av hur de olika utförarna sköter tidmätningen, om det har uppkommit stora differenser såväl mer tid som mindre tid i förhållande till beslutad tid. Vid stora eller oväntade differenser kontaktas aktuell utförare för en förklaring. Handläggarna ska följa att den enskilde får de insatser som de har behov av och har beviljats, en uppföljning skall göras en gång per år. Under intervjuer uppges att denna tidsgräns följs, men att hembesök är ovanligt. Ambitionen är att i större utsträckning göra hembesök. Enligt uppgift så handlägger varje biståndshandläggare ca brukare. Av Socialstyrelsens statistik presenterat i Öppna jämförelser framgår att år 2012 var genomsnittet i riket 161 ärenden per handläggare och genomsnittet i Stockholm län 127 ärenden per handläggare. Spännvidden i riket är mellan 64 till 360 ärenden per handläggare. Uppföljning av verksamheten görs även via s k dialog-möten. Vid dessa träffar representanter för vård- och omsorgskontoret varje utförare enskilt och samtalar kring hur verksamheten fungerar. Två till tre gånger per år inbjuds även alla utförare till möten med olika teman. I intervjuerna med utförarna efterlyser dessa dock tätare kontakt med kontoret, fler dialog-möten och inte bara på förekommen anledning. Vi uppfattar att kontoret har påbörjat ett arbete med att utveckla uppföljningen genom att systematiskt och regelbudet träffa utförarna och att särskilda resurser har avsatts för detta. Resultatet av uppföljningarna ska redovisas i samband med årsredovisningen. Sollentuna kommun 12 av 16

15 Jämförelse med andra kommuner En översiktlig analys av verksamheten och kostnaderna ger en viss information om hur effektiv den nuvarande organisationen är. Enligt SKL:s sammanställning kring ersättningssystem för hemtjänst 2013 konstateras bland annat att; Det är en stor spridning mellan kommunernas ersättning. Genomsnittet är 353 kronor per timme men varierar mellan 222 och 502 kronor per timme. Till viss del förklaras det av att kommunerna ersätter på olika sätt, men det förklarar endast en mindre del. Kommunernas egenregiverksamhet har svårt att klara sig ekonomiskt på de beslutade beloppen, 69 kommuner har följt upp sitt resultat och av dem visade 77 procent underskott. Vidare kan konstateras att i en jämförelse med liknande kommuner 2 är Sollentuna kommuns kostnadsbild inom hemtjänsten lägre än hos övriga kommuner i jämförelsen. Under år 2012 steg kostnaden per brukare för att sedan sjunka en aning till år Se bilaga 3. Sett till beviljade antal hemtjänsttimmar per brukare och andel invånare över 65 år som är i behov av hemtjänst framgår att hemtjänsttagare i genomsnitt har något färre beviljade timmar per månad i Sollentuna, 24,1 mot 25,3 timmar. Flera av jämförelsekommunerna har i genomsnitt över 30 beviljade timmar per månad och brukare, vilket till viss del kan förklara den lägre kostnadsbilden i Sollentuna Bedömning Genom de beslut som tagits i nämnden kring hemtjänstverksamheten och de informationspunkter som varit uppe på sammanträden, får vi bilden av en i flera avseenden aktiv nämnd. Nämndens åtaganden följs upp och bedöms i årsredovisningen, samt att kontoret rapporterar kring olika områden under året. Uppföljning av beviljad tid i förhållande till utförd tid görs regelbundet. Kontakter tas med utförare för förklaringar till oväntade avvikelser. Vår bedömning är att detta fungerar bra och bidrar till en förtroendefull relation mellan beställare och utförare. 2 Jämförbara kommuner för Sollentuna kommun utifrån struktur inom äldreomsorgen är: Järfälla, Nacka, Södertälje, Täby, Sundbyberg, Upplands Väsby och Tyresö. 3 Enligt Sollentuna kommun 13 av 16

16 Bilagor Bilaga 1 Kommunövergripande mål Fokusområde Mål 1. Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet 2. Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Ansvarsfull ekonomisk politik 3. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden 4. Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter Utbildning Omsorg Miljö och klimat Integration och kommunikation 5. Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet 6. Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande 7. Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv 8. Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet 9. Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser 10. Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade 11. Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling 12. Utveckla den interna kommunikationen Sollentuna kommun 14 av 16

17 Bilaga 2 Dokumentförteckning Namn Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg enligt SoL Datum för Ansvarig upprättande Vård- och omsorgsnämnden Årsredovisning Sollentuna kommun Kommunfullmäktige Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Intern delegation för vård- och omsorgskontoret Rutin för nyprövning av fattade beslut Senaste revidering Rutin för förenklad ansökan om äldreomsorg Vård- och omsorgskontoret Vård- och omsorgskontoret Tid för revidering Sollentuna kommun 15 av 16

18 Bilaga 3 Jämförelse med andra kommuner. Källa:Kolada.se Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal Sollentuna Liknande kommuner Järfälla Nacka Södertälje Täby Sundbyberg Upplands Väsby Tyresö Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Sollentuna Liknande kommuner Järfälla Nacka Södertälje Täby Sundbyberg Upplands Väsby Tyresö Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv Sollentuna Liknande kommuner Järfälla Nacka Södertälje Täby Sundbyberg Upplands Väsby Tyresö Sollentuna kommun 16 av 16

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Uppföljning 2014-03-21 Eveo AB

Uppföljning 2014-03-21 Eveo AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140321 Granskare: Metod: Webbenkät, inntervju, granskning av rutiner genomgförandeplaner och socialdokumentation. Företagets representanter: Kayhan Utkutug,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Revisionsrapport Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Östersund kommun 2 oktober 29 Erik Palmgren Revisionskonsult Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-02-03 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden Nämndberedning preliminär budget 2013 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag... 3 1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Berga vård- och omsorgsboende år 2014

Berga vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-09 SID 1 (5) Berga vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Berga vård- och omsorgsboende drivs av Temabo AB. Berga har 96 lägenheter uppdelade på tolv våningar. Verksamheten har

Läs mer

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret r SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlatande 2013-10-15 Sidan 1 av 3 Reviderad 2013-10-23 Dnr 2013/0058 VON-6 Diariekod: 710 Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13 Biståndshandläggning inom äldreomsorgen Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 13 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof

Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof 203-04 -6 Sov 27/202 Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof Sammanfattning Norlandia Care har sedan hösten 200 ansvaret för driften

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Bilaga till verksamhetsberättelse

Bilaga till verksamhetsberättelse SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 1 Bilaga till verksamhetsberättelse Verksamhetsmått 2014-12-31 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut* Budget* Prognos Bokslut*2 I Vård- och omsorgsnämnden 2012 2013 2013 2014

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: VON 2014/1040 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Kvalitet och effektivitet inom kommunens hemtjänst Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN ÅR 2015 Ansvarig: Therese Norrbelius Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet i Jämtlands

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-03-13 Liselott Ohlsson Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0304 VON-5 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Utveckling av Seniorlunch Sollentuna Förslag

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun

Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2015-09-28 152 Reviderad - beslut av kommunstyrelsen 2016-03-07 30 Dnr 2015/1075 Direktivet gäller från 1 januari

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten 1 (12) Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Bakgrund Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Stockholm kommun av förskoleverksamheten (dnr 43-2010:5285). Tillsynen

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E, FUNKTIONSNEDSATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-04-22 Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Kerstin Medin Telefon:

Läs mer

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-12 Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Inom

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Protokoll nr 8 fört vid äldrenämndens handikappråd sammanträde tisdagen den 9 september 2008 kl. 14.00 15.35

Protokoll nr 8 fört vid äldrenämndens handikappråd sammanträde tisdagen den 9 september 2008 kl. 14.00 15.35 Äldrenämndens handikappråd Protokoll nr 8 fört vid äldrenämndens handikappråd sammanträde tisdagen den 9 september 2008 kl. 14.00 15.35 Justerat den 10 september 2008 Sylvia Stemme Inger Handell Ordförande

Läs mer

Övergripande granskning IT-driften

Övergripande granskning IT-driften www.pwc.se Övergripande granskning IT-driften Sollentuna Kommun Bakgrund och syfte Inledning Under augusti-september 2013 har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun genomfört

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden Härjedalens Kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning

Läs mer