Kostpolicy för äldreomsorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostpolicy för äldreomsorgen"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Eva Carlsson Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande. Kommunstyrelsens arbetsutskott återför ärendet om kostpolicy för äldreomsorgen till vård- och omsorgsnämnden för eget beslut. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har i beslut föreslagit att fullmäktige antar kostpolicy för äldreomsorgen som styrdokument att följas av samtliga utförare, som på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, hanterar mat och måltider för nämndens målgrupp. Kostpolicy för äldreomsorgen berör endast vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har i beslut (bilaga 1) föreslagit att fullmäktige antar kostpolicy för äldreomsorgen i enlighet med bilaga 1 till vård- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande Syftet med policyn är att vara ett styrdokument som ska följas av samtliga utförare, som på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, hanterar mat och måltider för nämndens målgrupp. Kommunledningskontorets beredning Mot bakgrund av att vård- och omsorgsnämndens kostpolicy för äldreomsorgen endast berör vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde, föreslår kommunledningskontoret att ärendet återförs till vård- och omsorgsnämnden för eget beslut. Kommundirektör Eva Carlsson Bilaga: 1. Vård- och omsorgsnämndens protokoll med tjänsteutlåtande och bilaga Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 16 av 19 82/2012 Dnr 2012/155 VON.483 Kostpolicy för äldreomsorgen I ärendet föreligger kontorets tjänsleutlåtande Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden gav , 90 kontoret i uppdrag atl inom ramen för projektet Maten i äldreomsorgen utarbeta ett förslag på utvecklingsplan. En del i denna plan blev atl ta fram cn kostpolicy för äldrcomsorgen i Sollentuna kommun för att säkerställa en hög kvalitet gällande mal, mållider och måltidmiljö. Koslpolicyn grundas i gällande nationella riktlinjer från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Den ska vara etl styrdokument som ska följas av samtliga utförare som på uppdrag av vård- ocli omsorgsnämnden hanterar mat och måltider för nämndens målgrupp. Målsättningen med kostpolicyn är alt alla brukare ska få en god och individanpassad kosthållning och skapa förutsättning för alt den enskilde ska kunna bibehålla funktioner, oberoende och känna välbefinnande. Koslpolicyn ska tydliggöra vilka krav och förväntningar som ställs på måltider och måltidssituationen. Kostpolicyn beslår av sex övergripande mål saml och förtydligande av dessa i samma dokument. Kontoret föreslår alt vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige atl anta kostpolicy för äldreomsorgen i enlighet med bilaga 1 till kontorets tjänsteullåtande Vård- och omsorgsnämndens beslut I enlighet med arbetsutskottets beslul beslutar vård- och omsorgsnämnden följande: Vård- och omsorgsnämnden föreslår all fullmäktige anlar kostpolicy föräldreomsorgen i enlighet med bilaga 1 lill kontorets tjänsteutlålande Beslutscxpediering: Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Vik. avdelningschef för stöd och utveckling Eva Arvidsson Kostekonom/projektledare Liselott Ohlsson Komm u n f u I (mäktige Akt /f^ fä \:[ L1: i iti Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

3 Tjänsteutlåtande Liselott Ohlsson Sidan 1 av 3 Dnr 2012/155 VON.483 Vård- och omsorgsnämnden Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår att fullmäktige antar kostpolicy tor äidreomsorgen i enlighet med bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden gav , 90 kontoret i uppdrag atl inom ramen för projektet Maten i äldrcomsorgen utarbeta etl förslag på utvecklingsplan. En del i denna plan blev alt ta fram en kostpolicy för äidreomsorgen i Sollentuna kommun för atl säkerställa en hög kvalitet gällande mal, måltider och måltidmiljö. Kostpolicyn grundas i gällande nationella riktlinjer från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Den ska vara ett styrdokument som ska följas av samtliga utförare som på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden hanterar mal och måltider för nämndens målgrupp. Målsättningen med koslpolicyn är atl alla brukare ska få en god och individanpassad kosthållning och skapa förutsättning för att den enskilde ska kunna bibehålla funktioner, oberoende och känna välbefinnande. Koslpolicyn ska tydliggöra vilka krav och förväntningar som ställs på måltider och måltidssituationen. Koslpolicyn beslår av sex övergripande mål samt och förtydligande av dessa i samma dokument. Kontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige all anta kostpolicy för äldrcomsorgen i enlighet med bilaga 1 lill kontorets tjänsteutlåtande Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden gav , 90 kontoret i uppdrag all inom ramen för projektel Maten i äldrcomsorgen utarbeta clt förslag på utvecklingsplan för kommunens kostverksamhet för äldre. Projektet Maten i äldreomsorgen finansieras av stimulansmedel från Socialstyrelsen. lin del i utvecklingsplanen blev all ta fram en kostpolicy för äldreomsorgen i Sollentuna kommun lör atl säkerställa en hög kvalitet gällande mal, mållider och måltidiniljö. Koslpolicyn har tagits liam i samverkan med representanter från äldrerådel och med en fokusgrupp inom vård- och omsorgskontorel. Diskussioner har Hosök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Tureboigshuset Tureboigs torg Sollentuna

4 Tjänstoutlåtande Dnr 2012/155 VON.483 Sidan 2 av 3 även förts med dietister frän Täby kommun som genomfört ett liknande arbete. VAX policydokument är ett styrdokument som måste beslutas av fullmäktige i enlighet med regler skrivna i Sollentuna författningssamling. Don tillagade maten l den föreslagna koslpolicyn ska alla berörda verksamheter sträva mot att 25% av livsmedlen ska vara ekologiska. Detta följer riksdagens inriktningsmål från 2006 att 25% av den offentliga konsumtionen ska avse ekologiska livsmedel. Sollentuna kommun har inga egna inriktningsmål kring ekologiska livsmedel, vilket har påverkat det nuvarande livsmedelsavlalet inom kommunen. Detta betyder konkret att möjligheten till alt köpa in ekologiska livsmedel lill ett skäligt pris är begränsat för verksamheter inom Sollentuna kommuns egen regi. För atl skapa större möjligheter atl kunna följa riksdagens iniiklningsmål bör dels ett kommunövergripande mål eller ett nämndövergripande mål kring ekologiska livsmedel las och även bör det gällande livsmedelsavlalet ses över. Att tydligare ställa krav på alla utförare kring ekologiska livsmedel kräver mer uppföljning och konlroll på dessa verksamheter. Naringsrekommendation&r Enligl den föreslagna koslpolicyn ska alla måltider vara näringsberäknade och finnas i varianterna SNR-kosl, A-kost och E- kost. Detla krav betyder att nuvarande lörfrägningsunderlag för hemtjänst behövs revideras och förstärkas. De höjda kraven är i enlighet med Livsmedelsverkels rekommendationer. All mal som serveras i Sollentuna kommuns äldreomsorg, med grund i beviljade insatser, bör vara kvaliletssäkrad genom att Livsmedelsverkets rekommendationer följs. Kontorets förslag Projektet Maten i äldreomsorgen har tagit fram cn kostpolicy för äldrcomsorgen pä uppdrag från vård- och omsorgsnämnden. Koslpolicyn syftar lill att ge alla brukare en god och individanpassad kosthållning och skapa förutsättning för atl den enskilde ska kunna bibehålla funktioner, oberoende och känna välbefinnande. Kostpolicyn ska även tydliggöra vilka krav och förväntningar som ställs pä måltider och mfiltidssiluat ionen. Kontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta kostpolicy för äldrcomsorgen i enlighet med bilaga l lill kontorets tjänsteutlåtande

5 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/155 VON.483 Sidan 3 av 3 Magnus Widén Förvaltningschef il Mona Zakeri Avdelningschef för aidreomsorg Liselott Ohlsson Kostekonom/Projektledare Bilagor: Förslag på kostpolicy för äldreomsorgen Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Vik. avdelningschef för stöd och utveckling IHva Arvidsson Kostekonom/projektledare Liselott Ohlsson Kommunfullmäktige

6 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Dnr 2012/155 VON.483 Bilaga 1 Kostpolicy för äldreomsorgen 1. Mat som serveras inom Sollentuna kommuns äldreomsorg ska vara vällagad och god. Hänsyn ska tas till årstider, högtider och klimatpåverkan. Stort beaktande ska tas till individens dokumenterade behov, vanor och önskemål och maten ska serveras i en anpassad måltidsmiljö som är lugn och behaglig 2. Maten som serveras inom Sollentuna kommuns äldreomsorg ska vara säkert tillagad och följa de näringsrekommendationer som är framtagna för målgruppen 3. Alla verksamheter ska ha rutiner för identifiering av äldre i riskzonen för undernäring samt rutiner för omhändertagande av förekommande undernäring 4. Alla verksamheter ska ha kostombud/kostråd som aktivt och i samråd med brukare/anhöriga arbetar med kostfrågor inom verksamheten 5. Ansvar och befogenheter kring mat och mållider ska vara tydligt formulerade och väl integrerade i verksamheterna 6. Vårdpersonal ska ha dokumenterad kunskap i kost för äldre, livsmedelshygien och bemötande vid mållider 1

7 Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämnden vision är att "A/la ska ha förutsättningar för att leva sina liv med hög kvalitet i trygghet och glädje ". Maten är livsviktig och ska vara en glädjekälla som bidrar till välbefinnande och god livskvalitet. En fullvärdig kost är en grundläggande förutsättning för god hälsa. Förutom näring spelar måltiden en viktig roll som källa till sociala kontakter och ska vara stunder att se fram emot under dagen. Syfte med kostpolicyn Kostpolicyn är ett styrdokument som ska följas av samtliga utförare som på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden hanterar mat och måltider för nämndens målgrupp. Målsättningen med kostpolicyn är att alla brukare ska få en god och individanpassad kosthållning och skapa förutsättning för att den enskilde ska kunna bibehålla funktioner, oberoende och känna välbefinnande. Kostpolicyn ska tydliggöra vilka krav och förväntningar som ställs på måltider och måltidssitualionen. Gällande riktlinjer Kostpolicyn är grundad på följande riktlinjer/vägledningar och lagar. Dessa ska ligga till grund vid utformandet av måltidsverksamheten och finnas tillgängliga i verksamheterna. Livsmedelsverket - Bra mat i äldreomsorgen 2011 Socialstyre/sen - Näring för god vård och omsorg, en vägledning för att förebygga och behandla undernäring, 2011 Socialstyrelsen - Inväntar föreskrift Livsmedelslagen nr 178/2002 och EUs förordning kring livsmedelshygien (EG) nr 852/2004 Senior Alert- kvalitetsregister för atl bland annat förebygga undernäring Sveriges riksdag - inriktningsmål atl 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel skall avse ekologiska livsmedel 2

8 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret Eva Carlsson Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande. Kommunstyrelsens arbetsutskott återför ärendet om kostpolicy för äldreomsorgen till vård- och omsorgsnämnden för eget beslut. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har i beslut föreslagit att fullmäktige antar kostpolicy för äldreomsorgen som styrdokument att följas av samtliga utförare, som på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, hanterar mat och måltider för nämndens målgrupp. Kostpolicy för äldreomsorgen berör endast vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har i beslut (bilaga 1) föreslagit att fullmäktige antar kostpolicy för äldreomsorgen i enlighet med bilaga 1 till vård- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande Syftet med policyn är att vara ett styrdokument som ska följas av samtliga utförare, som på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, hanterar mat och måltider för nämndens målgrupp. Kommunledningskontorets beredning Mot bakgrund av att vård- och omsorgsnämndens kostpolicy för äldreomsorgen endast berör vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde, föreslår kommunledningskontoret att ärendet återförs till vård- och omsorgsnämnden för eget beslut. Ulf Berghr" Kommundirektör Eva Carlsson Bilaga: 1. Vård- och omsorgsnämndens protokoll med tjänsteutlåtande och bilaga Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

9 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 16 av 19 82/2012 Dnr 2012/155 VON.483 Kostpolicy för äldreomsorgen I ärendet föreligger kontorets tjänsleutlåtande Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden gav , 90 kontoret i uppdrag alt inom ramen for projektet Maten i äldreomsorgen utarbeta etl förslag på utvecklingsplan. En del i denna plan blev atl la fram cn kostpolicy för äidreomsorgen i Sollentuna kommun för att säkerställa en hög kvalitet gällande mat, måltider och måltidmiljö. Koslpolicyn grundas i gällande nationella riktlinjer från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Den ska vara ell styrdokument som ska följas av samtliga utförare som på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden hanterar mat och måltider för nämndens målgrupp. Målsättningen med kostpolicyn är att alla brukare ska fa en god och individanpassad kosthållning och skapa förutsättning lör alt den enskilde ska kunna bibehålla funktioner, oberoende och känna välbefinnande. Kostpolicyn ska tydliggöra vilka krav och förväntningar som ställs på måltider och måltidssitualionen. Kostpolicyn beslår av sex övergripande mål saml och förtydligande av dessa i samma dokument. Kontoret föreslår alt vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige atl anta kostpolicy för äldreomsorgen i enlighet med bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande Vård- och omsorgsnämndens beslut I enlighet med arbetsutskottets beslul beslutar vård- och omsorgsnämnden följande: Vård- och omsorgsnämnden föreslår all fullmäktige antar kostpolicy för äidreomsorgen i enlighet med bilaga 1 lill kontorets tjänsleutlåtande Beslutscxpediering: Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Vik. avdelningschef för stöd och utveckling Eva Arvidsson Kostekonom/projektledare l iselott Ohlsson Kommunfullmäktige Akt A\ : fä ;>../: it i Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

10 Tjänsteutlåtande Liselott Ohlsson Sidan 1 av 3 Dnr 2012/155 VON.483 Vård- och omsorgsnämnden Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår att fullmäktige antar kostpolicy för äidreomsorgen i enlighet med bilaga 1 till kontorets tjänsteutlålande Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden gav , 90 kontoret i uppdrag atl inom ramen för projektet Maten i äldreomsorgen utarbeta ell förslag på utvecklingsplan. En del i denna plan blev att ta fram en kostpolicy för äldrcomsorgen i Sollentuna kommun för atl säkerställa en hög kvalitet gällande mal, måltider och måltidmiljö. Kostpolicyn grundas i gällande nationella riktlinjer från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Den ska vara ett styrdokument som ska följas av samtliga utförare som på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden hanterar mat och måltider för nämndens målgrupp. Målsättningen med kostpolicyn är atl alla brukare ska få en god och individanpassad kosthållning och skapa förutsättning för att den enskilde ska kunna bibehålla funktioner, oberoende och känna välbefinnande. Koslpolicyn ska tydliggöra vilka krav och förväntningar som ställs på måltider oeh måltidssituationen. Koslpolicyn består av sex övergripande mål samt och förtydligande av dessa i samma dokument. Kontorel föreslår att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige atl anta kostpolicy för äldrcomsorgen i enlighet med bilaga 1 lill kontorets tjänsteutlålande Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden gav , 90 kontoret i uppdrag att inom ramen för projektet Maten i äldreomsorgen utarbeta ett förslag pä utvecklingsplan för kommunens kostverksamhet för äldre. Projektet Maten i äidreomsorgen finansieras av stimulansmedel IVån Socialstyrelsen. lin del i utvecklingsplanen blev atl ta fram cn kostpolicy för äldreomsorgen i Sollentuna kommun för att säkerställa en hög kvalitet gällande mat, måltider och måltidmiljö. Kostpolicyn har tagils liam i samverkan med representanter från äidrerådet och med cn fokusgrupp inom vård- och omsorgskontoret. Diskussioner har Bosök Postadress Telefonväxel Pax reception Internet Turebergshuset Tureborgs torg Sollentuna

11 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/155 VON.483 Sidan 2 av 3 även förts med dieltster från Täby kommun som genomfört ett liknande arbete. litt policydokument är ett styrdokument som måste beslutas av fullmäktige i enlighet med regler skrivna i Sollentuna författningssamling. Den tillagade maten 1 den föreslagna kostpolicyn ska alla berörda verksamheter sträva mot att 25% av livsmedlen ska vara ekologiska. Detta följer riksdagens inriktningsmål från 2006 atl 25% av den offentliga konsumtionen ska avse ekologiska livsmedel. Sollentuna kommun har inga egna inriktningsmål kring ekologiska livsmedel, vilket har påverkat det nuvarande livsmedelsavtalet inom kommunen. Delta betyder konkret att möjligheten till alt köpa in ekologiska livsmedel lill ett skäligt pris är begränsat för verksamheter inom Sollentuna kommuns egen regi. För alt skapa större möjligheter atl kunna följa riksdagens inriktningsmål bör dels ett kommunövergripande mål eller ett nämndövergripande mål kring ekologiska livsmedel las och även bör det gällande livsmedelsavtalet ses över. Atl tydligare ställa krav på alla utförare kring ekologiska livsmedel kräver mer uppföljning och kontroll på dessa verksamheter. Näringsrekommendationer Enligt den föreslagna koslpolicyn ska alla måltider vara näringsberäknade och finnas i varianterna SNR-kosl, A-kost och E-kost. Detta krav betyder att nuvarande förfrågningsunderlag för hemtjänst behövs revideras och förstärkas. De höjda kraven är i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer. All mal som serveras i Sollentuna kommuns äldreomsorg, med grund i beviljade insatser, bör vara kvalilelssäkrad genom att Livsmedelsverkets rekommendationer följs. Kontorets förslag Projektet Maten i äidreomsorgen har tagit fram cn kostpolicy för äldrcomsorgen på uppdrag från vård- och omsorgsnämnden. Koslpolicyn syftar lill all ge alla brukare en god och individanpassad kosthållning och skapa förutsättning för all den enskilde ska kunna bibehålla funktioner, oberoende och känna välbefinnande. Kostpolicyn ska även tydliggöra vilka krav och förväntningar som ställs pä måltider och måltidssituationcn. Kontoret föreslår alt vård-och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta kostpolicy för äldreomsorgen i enlighet med bilaga 1 till kontorets tjänsleutlåtande

12 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/155 VON.483 Sidan 3 av 3 J L _ * i Mona Zakeri Avdelningschef för aidreomsorg Liselott Ohlsson Kostekonom/Projektledare Bilagor: Förslag på kostpolicy för äidreomsorgen Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för aidreomsorg Mona Zakeri Vik. avdelningschef för stöd och utveckling liva Arvidsson Kostekonom/projektledare Liselott Ohlsson Kommunfullmäktige

13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Dnr 2012/155 VON.483 Bilagal Kostpolicy för äldreomsorgen 1. Mat som serveras inom Sollentuna kommuns äldreomsorg ska vara vällagad och god. Hänsyn ska tas till årstider, högtider och klimatpåverkan. Stort beaktande ska tas till individens dokumenterade behov, vanor och önskemål och maten ska serveras i en anpassad måltidsmiljö som är lugn och behaglig 2. Maten som serveras inom Sollentuna kommuns äldreomsorg ska vara säkert tillagad och följa de näringsrckommendationcr som är framtagna för målgruppen 3. Alla verksamheter ska ha rutiner för identifiering av äldre i riskzonen för undernäring saml rutiner för omhändertagande av förekommande undernäring 4. Alla verksamheter ska ha kostombud/kostråd som aktivt och i samråd med brukare/anhöriga arbetar med kostfrågor inom verksamheten 5. Ansvar och befogenheter kring mat och måltider ska vara tydligt formulerade och väl integrerade i verksamheterna 6. Vårdpersonal ska ha dokumenterad kunskap i kost lör äldre, livsmcdelshygien och bemötande vid måltider 1

14 Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämnden vision är att "Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med hög kvalitet i trygghet och glädje ". Maten är livsviktig och ska vara en glädjekälla som bidrar till välbefinnande och god livskvalitet. En fullvärdig kost är en grundläggande förutsättning för god hälsa. Förutom näring spelar måltiden cn viktig roll som källa till sociala kontakter och ska vara stunder att se fram emot under dagen. Syfte med kostpolicyn Kostpolicyn är ett styrdokument som ska följas av samtliga utförare som på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden hanterar mat och mållider för nämndens målgrupp. Målsättningen med kostpolicyn är att alla brukare ska få en god och individanpassad kosthållning och skapa förutsättning för atl den enskilde ska kunna bibehålla funktioner, oberoende och känna välbefinnande. Kostpolicyn ska tydliggöra vilka krav och förväntningar som ställs på måltider och mållidssituationcn. Gällande riktlinjer Kostpolicyn är grundad på följande riktlinjer/vägledningar och lagar. Dessa ska ligga till grund vid utformandet av måltidsvcrksamhctcn och finnas tillgängliga i verksamheterna. Livsmedelsverket - Bra mat i äldreomsorgen Socialstyrelsen - Näring för god vård och omsorg, en vägledning för att förebygga och behandla undernäring, 2011 Socialstyrelsen - Inväntar föreskrift Livsmedelslagen nr 178/2002 och EUs förordning kring livsmedelshygien (EG) nr 852/2004 Senior Alert- kvalitetsregister för att bland annat förebygga undernäring Sveriges riksdag - inriktningsmål atl 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel skall avse ekologiska livsmedel 2

15 Förtydligande av kostpolicyn 1. Den tillagade maten Kvaliteten, variationen och smaken på den tillagade maten, oavsett om det kommer från en extern leverantör eller tillagas på plats, ska utvärderas och följas upp minst en gång per år. Det åligger verksamheten att säkerställa att denna uppföljning görs eller beställs. Maten ska säsongsanpassas för att skapa en god variation och även utifrån råvarornas klimatpåverkan. Alla berörda verksamheter ska sträva mot att 25% av livsmedlen ska vara ekologiska. Det ska vara tydliga skillnader mellan vilken mat som serveras lill vardag och till helg. Måltidsmiljön Måltidsmiljön ska vara inbjudande och ändamålsenligt anpassad efter målgruppen och även ta hänsyn till individens behov och önskemål. Den äldre ska i största möjliga mån ges tillräckligt med tid lör att äta i lugn och ro samt få den hjälp den behöver för atl klara måltiden (älhjälpmedel. matning, siltställning, munstatus m.m.). Ett trevligt bemötande av personalen och matglädje ska stå i fokus vid måltiderna (dukning, ljudnivå, möblering, presentation av maten m.m.). Måltidsordning Vård- och omsorgsboende: Måltidsordningen ska följa rekommendationen för äldre, det vill säga 3 huvudmål och 3 mellanmål/kvällsmål. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar. Verksamheten ska ha rutiner för servering av samtliga måltider. Ordinärt boende: 1 lembesöken ska. i samråd med den äldre, vara planerade så att flera huvudmål och mellanmål kan serveras utspridda över dygnet. Rutiner kring måltidsmiljö och måltidsordning ska finnas i verksamheten. 2. Egenkontroll Verksamheterna ska ha ett framtaget egenkontrollprogram som är anpassat för verksamheten och som beskriver rutiner för god hygien vid livsmedelshantering. Målen som serveras ska följa Livsmedelsverkels vägledning om märkning och presentation av livsmedel. 3

16 Näringsrekommendationer Alla mållider ska vara näringsberäknade och finnas i varianterna SNR-kost (svenska näringsrckommendationcr), A-kost (allmän kost för sjuka) och E- kost (energi- och proteinrik kost). Måltiderna ska kunna konsistensanpassas för dem som har behov av del. De vanligaste formerna av konsistensanpassad kost är delad kost, grov paté, timbalkost, gelékost saml flytande kost. Brukare med individuella behov av medicinska, etiska, kulturella eller religiösa skäl ska kunna erbjudas specialkost om det är praktiskt genomförbart. 3. Undernäring Både för personer i ordinärt boende och på vård- och omsorgsboende ska rutiner finnas för alt förebygga, upptäcka och åtgärda undernäring. Det åligger verksamheten att tillhandahålla sådana rutiner och att dc blir implementerade hos personalen. Socialstyrelsens vägledning "Näringför god vård och omsorg, en vägledning för att förebygga och behandla undernäring" eller Senior Alert, ett kvalitetsregister kring förebyggande arbetssätt, kan användas som underlag vid framtagandet av verksamhetens rutiner. 4. Kostombud Varje enhet ska ha kostombud som kontinuerligt arbetar med matfrågor inom verksamheten. Det ska finnas en arbetsbeskrivning för kostombuden och tid ska avsättas för deras arbete kring mal och måltider. Röstombuden ska ha spetskompetens i frågan och kunna vara ett stöd till verksamheten. 5. Ansvarsfördelning En tydlig ansvarsfördelning kring mat och måltider för all övrig personal i verksamheten ska finnas och vara välkänd inom verksamheten. 6. Kunskap och utbildning av personal Personal ska ha tillräcklig kunskap inom området för atl kunna ge brukaren en god måltidsmiljö och erbjuda näringsriktig och säker mat. En plan för att kontinuerligt tillgodose detta ska finnas i verksamheten. 4

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-11-20 Kostpolicy för äldreomsorgen 1. Mat som serveras inom Sollentuna kommuns äldreomsorg ska vara vällagad och god. Hänsyn ska tas

Läs mer

Kostpolicy. för äldreomsorgen

Kostpolicy. för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämnden vision/värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina

Läs mer

Kostpolicy. Särskilt boende

Kostpolicy. Särskilt boende Kostpolicy Särskilt boende Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med

Läs mer

Kostpolicy. Hemtjänst

Kostpolicy. Hemtjänst Kostpolicy Hemtjänst Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med hög livskvalitet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande angående kostpolicy för Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Yttrande angående kostpolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-09-24 DNR SN 2014.162 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd

Läs mer

Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun

Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd Mat och näring - för sjuka inom vård och omsorg ligger till grund för kommunens riktlinjer.

Läs mer

08-550 264 68 Gabriel.bozyel@sodertalje.se

08-550 264 68 Gabriel.bozyel@sodertalje.se Södertälje U kommun l (6) 2009-03-30 Tjänsteskrivelse Dm DN 09/09 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Gabriel Bozyel 08-550 264 68 Gabriel.bozyel@sodertalje.se Utbildningsnämnden Förslag till Kostpolicy

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy

Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-09-08 DNR BUN 2014.366 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy

Läs mer

Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun

Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun Antagen av KS 2012-05-22 Datum Dnr Sid 2011-09-15 2011TN034 1 (7) Tekniska förvaltningen Tekniska kontoret Måltidsenheten Annelie Wallén Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun 2012-2016

Läs mer

kostpolicy för botkyrka kommun

kostpolicy för botkyrka kommun kostpolicy för botkyrka kommun Vision Alla matgäster ska känna en trygghet i att det serveras god, vällagad och näringsriktig sammansatt kost inom kommunens måltidsverksamheter. Maten som serveras ska

Läs mer

Kostpolicy. Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68

Kostpolicy. Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68 Kostpolicy Lessebo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Vision... 3 4. Kommunens övergripande policy/riktlinjer är:... 3 5. Inriktningsmål/områden...

Läs mer

Projekt 2012 - Kostpolicy

Projekt 2012 - Kostpolicy KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (19) Kommunfullmäktige 2015-04-23 Kf Ks 57 Au 55 Ks/2013-0436 Projekt 2012 - Kostpolicy s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att anta Kostpolicy för Strömstads kommun Ärendebeskrivning

Läs mer

Kostpolicyn gäller hela kommunens måltidsverksamhet.

Kostpolicyn gäller hela kommunens måltidsverksamhet. Kostpolicy Vision Alla matgäster, äldre som yngre, erbjuds nylagad, varm, god och säker mat i en lugn och trevlig miljö. Maten produceras och distribueras så att det främjar både folkhälsa och hållbar

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN

KOSTPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN KOSTPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN Antagen av KF 2014-03-03 8/4 Alla matgäster, äldre som yngre, ska i en lugn, trygg och trevlig måltidsmiljö erbjudas god, sund och säker mat som är hållbar på sikt för både

Läs mer

Kostpolicy. Riktlinjer

Kostpolicy. Riktlinjer Kostpolicy och Riktlinjer för måltidsverksamhet inom Hjo kommun Inledning Folkhälsopolitiken syftar till att förbättra folkhälsan och minska skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Det

Läs mer

Utvecklingsplan för kost och nutrition

Utvecklingsplan för kost och nutrition ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN SID 1 (7) 2011-06-28 BILAGA 2 DNR 2011-451-2.1.1 Utvecklingsplan för kost och nutrition Bakgrund Mat och måltidssituation har stor betydelse för äldres hälsa

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Kommunen beslutsfattare upphandlare Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar på kommunal nivå med exempelvis styrdokument, som sitter i den nämnd

Läs mer

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY För vård- och omsorgsboende inom socialnämnden, Antagen av socialnämnden 2012-02-14, SN 29 Dnr 2012/25-735, Hid 2012.146 2 (5) INLEDNING En fullvärdig kost är en förutsättning för

Läs mer

Kostpolicy. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25 91 Tillägg fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19 132

Kostpolicy. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25 91 Tillägg fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19 132 Kostpolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25 91 Tillägg fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19 132 Vision Eksjö kommun - Småland som bäst. Matglädje för alla! Alla som äter mat i Eksjö kommuns

Läs mer

Kost- och måltidspolicy för Linköpings kommun

Kost- och måltidspolicy för Linköpings kommun Kost- och måltidspolicy för Linköpings kommun Förord Kost- och måltidsverksamhet engagerar. Den är en viktig del i kommunens kärnverksamheter, skola och omsorg, vilket bekräftas av diskussioner och samtal

Läs mer

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Eva Carlsson 2013-09-18 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/43 KS.711-2 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Förslag till beslut Kornmunledningskontoret

Läs mer

Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun

Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun ÄLDREFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun An tagna av äldrenämnden 2010-11-25, reviderad 2016-04-27 Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen,

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Vision Alla matgäster, äldre som yngre, erbjuds god nylagad, varm, och säker mat i en lugn och trevlig miljö. Maten produceras och distribueras så att den främjar både folkhälsa

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre 4^ SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Kalle Brandstedt Utredare 08-579 216 72 Tjänsteutlåtande 2011-08-25 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/197 VON.110 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk ersättning till utförare

Läs mer

Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen

Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen 184/2012 Dnr 2012/0569 KS-2 Diariekod: 007 Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sidan 51 av 53 Remiss av regional bedömning av behovet av nya bostäder

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-03-13 Liselott Ohlsson Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0304 VON-5 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Utveckling av Seniorlunch Sollentuna Förslag

Läs mer

Riktlinjer för kost och nutrition. vid särskilt boende

Riktlinjer för kost och nutrition. vid särskilt boende 2007-08-22 VÅRD OCH OMSORG Riktlinjer för kost och nutrition vid särskilt boende 2(9) Bakgrund Kosten har stor betydelse för välbefinnandet. Ett fullvärdigt kostintag är en grundläggande förutsättning

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-03 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård-

Läs mer

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sidan 19 av 31 2011 "11" 0 2 125/2011 Dnr 2011/394 KS.033-1 DIARIENR It-policy för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Svar på Attendo LSS AB:s utmaning om drift av LSSbostäderna Risvägen 7, Rotsundagårdsvägen 8 och Drevkarlsstigen 2

Svar på Attendo LSS AB:s utmaning om drift av LSSbostäderna Risvägen 7, Rotsundagårdsvägen 8 och Drevkarlsstigen 2 00 Tjänsteutlåtande Christina B. Embretsen Utredare 08-579 214 24 2012-05-04 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/303 VON.711 Vård- och omsorgsnämnden Svar på Attendo LSS AB:s utmaning om drift av LSSbostäderna Risvägen

Läs mer

Kostriktlinjer för socialförvaltningen

Kostriktlinjer för socialförvaltningen Kostriktlinjer för socialförvaltningen S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket. Kristinehamns kommun

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Remiss. 2014-01-24 Sidan 1 av 1. Eva Carlsson. Dnr 2013/0648 KS-4 Diariekod: 500. Barn- och ungdomsnämnden. Eva Carlsson

Remiss. 2014-01-24 Sidan 1 av 1. Eva Carlsson. Dnr 2013/0648 KS-4 Diariekod: 500. Barn- och ungdomsnämnden. Eva Carlsson Remiss 2014-01-24 Dnr 2013/0648 KS-4 Barn- och ungdomsnämnden Remiss - gällande motion väckt av Tommy Ström (SP) och Ewa Hellström-Boström (SP) beträffande daglig fysisk aktivitet eller idrott för alla

Läs mer

Kostpolicy för Lunds kommun

Kostpolicy för Lunds kommun Kostpolicy för Lunds kommun Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Beslutad av kommun fullmäktige, gäller från och med 2014-08-28 1 2 Inledning I Lunds kommun är

Läs mer

Kostpolicy för Lunds kommun

Kostpolicy för Lunds kommun Kostpolicy för Lunds kommun Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Beslutad av kommun fullmäktige, gäller från och med 2014-08-28 1 Inledning I Lunds kommun är engagemanget

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-17 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Social-och omsorgskontoret Kostpolicy äldreomsorgen Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Kostpolicy Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinje 2015-01-22. Diarienummer: VON 2015/0061-3 739. Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22

Riktlinje 2015-01-22. Diarienummer: VON 2015/0061-3 739. Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22 Riktlinje 2015-01-22 Mat och måltider Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsspecifika riktlinje för mat och måltider, bilaga till Riktlinje för Norrköpings kommuns kostverksamhet Diarienummer: VON 2015/0061-3

Läs mer

NLL 2015-08. Kost till inneliggande patienter

NLL 2015-08. Kost till inneliggande patienter NLL 2015-08 Kost till inneliggande patienter Bakgrund Maten och måltidsmiljön Att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet. På sjukhuset kan den kliniska nutritionen vara

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S)

Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S) Utlåtande 2013:118 RI (Dnr 329-384/2013) Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 21 Sidan 24 av 32 139/2011 Dnr 2011/271 VON.235 Förslag på namn för äldreboenden I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-11-14. Sammanfattning Äldreboendena Strandgården och Ny torp ska ersättas av

Läs mer

Kostpolicy för Sameskolstyrelsen

Kostpolicy för Sameskolstyrelsen Kostpolicy för Sameskolstyrelsen Kostpolicy inom förskola och grundskola Sameskolans måltidsverksamheter ska verka för en hållbar utveckling, lägga stor vikt vid samiska mattraditioner samt präglas av

Läs mer

Upprättad 2010-09-13 Upprättad 2010-09-13

Upprättad 2010-09-13 Upprättad 2010-09-13 Riktlinjer för Kostverksamhet i Härnösands kommun Upprättad 2010-09-13 Upprättad 2010-09-13 Innehållsförteckning Inledning...3 Bakgrund...3 Vision-Kost...3 Krav enl.övergripande lagstiftning...3 Mat i

Läs mer

Mat och måltider för äldre

Mat och måltider för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH PLANERING Mat och måltider för äldre Enkätundersökning våren 2010 Stockholms stads vård- och omsorgsboenden Oktober 2010 Sammanfattning För att kartlägga

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM OCH SKOLOR I SÖLVESBORGS KOMMUN

KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM OCH SKOLOR I SÖLVESBORGS KOMMUN Bun 103/2009 KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM OCH SKOLOR I SÖLVESBORGS KOMMUN Sölvesborg som hälsokommun arbetar för att alla ska ha god hälsa och kunna vistas i en stimulerande miljö.

Läs mer

Kostpolicy - för förskola och skola

Kostpolicy - för förskola och skola Kostpolicy - för förskola och skola Inledning En stor del av vår ohälsa beror på hur vi lever. En viktig förutsättning för en god hälsa är bra matvanor. Därför är det viktigt att maten håller en bra kvalitet

Läs mer

Måltidspolitiskt program 2015-2019

Måltidspolitiskt program 2015-2019 1 (1) SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Kommunservice 2015-06-03 Vår beteckning Sara Svensson Ert datum Er beteckning Måltidspolitiskt program 2015-2019 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

Riktlinjer för kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer för kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Riktlinjer för kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Sektor/enhet: Vård och äldreomsorg Ansvar: Verksamhetschef HSV Beslutsinstans: Vård och äldreomsorg Antagen:

Läs mer

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Kostpolicy - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Antagen Kommunfullmäktige 2008-08-18 134 Reviderad Kommunfullmäktige 2012-12-10

Läs mer

Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

Motion Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" Dnr: ÄON 15/058 Sammanfattning av ärendet Folkpartiets fullmäktigegrupp

Läs mer

Tjänsteskrivelse kvalitetsåtagande maten i skolan

Tjänsteskrivelse kvalitetsåtagande maten i skolan Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Camilla Jern Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse kvalitetsåtagande maten i skolan Sammanfattning Ett kvalitetsåtagande kan beskrivas som en offentligt deklarerad standardnivå.

Läs mer

Mat och Måltider Oxelösunds kommun Policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg

Mat och Måltider Oxelösunds kommun Policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg Mat och Måltider Oxelösunds kommun Policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg Dokumenttyp Policy Fastställd av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER

KOSTPOLICY RIKTLINJER KOSTPOLICY RIKTLINJER INLEDNING Syfte med riktlinjerna Riktlinjerna är ett komplement till Kostpolicyn och syftar till att säkerställa en hög och jämn nivå i hela Kost skolas verksamhet. Vidare är syftet

Läs mer

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN JE~ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Diariekod: 707 Kommunstyrelsen Policy för arbete mot våld i nära relationer Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Kostpolicy. Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008

Kostpolicy.  Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008 Kostpolicy Botkyrka kommun Förskola, skola och äldreomsorg Tryckt: Februari 2008 Botkyrka kommun, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, Tel: 08 530 610 00, www.botkyrka.se www.botkyrka.se/halsaochkostt Foto:

Läs mer

Måltidspolitiskt program för Växjö kommun

Måltidspolitiskt program för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-06-15 Måltidspolitiskt program för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Måltidsenheten Dokumentnamn Måltidspolitiskt program för Växjö kommun

Läs mer

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande:

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande: Tjänsteutlåtande 2012-09-19 Lynn Wärn Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0159 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar om skapande av en Barnmöjlighetsfond Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

1 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande

1 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 19 1 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommun 2012-10-09 Annika Sabel Biträdande kommunjurist +46 8579 216 40 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0409 KS-2 Kommunstyrelsen Förslag från pensionärsrådet om revidering

Läs mer

Måltidspolitiskt Program

Måltidspolitiskt Program Styrdokument Måltidspolitiskt Program Godkänd av kommunfullmäktige 2015-12-14, 255 Giltighetstid 2 (10) Beslutshistorik Gäller från 2013-05-20 Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-20, 92 Ändring av kommunfullmäktige

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret 12 ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-11-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/45 KS.279-3 Diariekod: 279 Kommunstyrelsen Trafik- och fastighetsnämndens redovisning

Läs mer

Team 4 Team 5 Team 6

Team 4 Team 5 Team 6 Bilaga 4. Presentation av teamens utvecklingsarbete under lärandeseminarium A. Identifierade förbättringsområden B. Vad ville teamen uppnå? C. Vad gjordes samt fortsättning Team 1 A. Det finns ett glapp

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Tjänsteutlåtande. I bakgrundsdiskussionen har två principer diskuterats. Dessa är: 2011-01-25 Sidan 1 av 2. Leif Hildebrand. arbetsmarknadsnämnden

Tjänsteutlåtande. I bakgrundsdiskussionen har två principer diskuterats. Dessa är: 2011-01-25 Sidan 1 av 2. Leif Hildebrand. arbetsmarknadsnämnden Tjänsteutlåtande Leif Hildebrand 2011-01-25 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/15 UAN.659 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rekommendation att följa principen att en studerande inom vuxenutbildningen som flyttar

Läs mer

Grön Inspiration. 1. Inspiration för salladsbuffén

Grön Inspiration. 1. Inspiration för salladsbuffén Grön Inspiration Dagens matgäster efterfrågar i allt högre grad mer grönt och mer gröna alternativ. Antingen utökar man mängden grönt på tallriken eller väljer att äta helt vegetariskt! Mera grönt smakar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret r SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlatande 2013-10-15 Sidan 1 av 3 Reviderad 2013-10-23 Dnr 2013/0058 VON-6 Diariekod: 710 Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning

Läs mer

Måltidsstrategi. Måltiden i centrum tillsammans gör vi måltiden till en god stund

Måltidsstrategi. Måltiden i centrum tillsammans gör vi måltiden till en god stund Måltidsstrategi Måltiden i centrum tillsammans gör vi måltiden till en god stund Integrerade Trivsamma Hälsosamma Hållbara Säkra Måltiden i centrum Kävlinge kommun strävar efter att måltiden ska skapa

Läs mer

Kostpolicy. Hå llbårt och hå lsosåmt

Kostpolicy. Hå llbårt och hå lsosåmt Kostpolicy Hå llbårt och hå lsosåmt Alla berörda invånare i Ludvika kommun ska erbjudas en god och näringsriktig kost inom alla de verksamheter (förskola, skola, fritids, vård och omsorg) där måltider

Läs mer

Måltidspolicy. Kommunfullmäktige 2014-06-16 79. A different Kinda life

Måltidspolicy. Kommunfullmäktige 2014-06-16 79. A different Kinda life Måltidspolicy Kommunfullmäktige 2014-06-16 79 A different Kinda life Förord Maten och måltiden är mycket viktig i allas våra liv. Maten skapar engagemang. Måltiden är något att samlas kring, en naturlig

Läs mer

Kostpolicy för Säffle kommun

Kostpolicy för Säffle kommun Kostpolicy för Säffle kommun Barn, ungdomar, handikappade och äldre inom kommunal verksamhet. 2012-06-04 Kostpolicyn är utarbetad i samarbete med Dalslandskommunerna och Säffle kommun. Varje berörd kommunal

Läs mer

Kostpolicy för Bjuvs kommun

Kostpolicy för Bjuvs kommun Kostpolicy 1 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd att se framemot. Njutning, nödvändig näring

Läs mer

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Tjänsteutlåtande Anna Österman 2011-09-09 Dnr 2011/175 BUN.600 Barn- och ungdomsnämnden Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Förslag till beslut

Läs mer

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM KOSTPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Inledning I Haninge kommun serveras mat varje dag till drygt 15 000 barn, elever, vuxna och äldre inom måltidsverksamheterna i förskola, skola,

Läs mer

KOSTPOLICY. Med riktlinjer för måltider inom Omvårdnadsförvaltningens vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter Version 2 2011/MW

KOSTPOLICY. Med riktlinjer för måltider inom Omvårdnadsförvaltningens vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter Version 2 2011/MW KOSTPOLICY Med riktlinjer för måltider inom Omvårdnadsförvaltningens vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter Version 2 2011/MW 2 INNEHÅLL KOSTPOLICY...5 Inledning...5 Syfte...5 Målsättning...5 Omvårdnadsnämnden

Läs mer

Matglädje för Stockholms barn och äldre

Matglädje för Stockholms barn och äldre Utlåtande 2016:17 RIV+RVIII (Dnr 106-927/2015) Matglädje för Stockholms barn och äldre Motion (2015:41) av Karin Ernlund och Christina Linderholm (båda C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Eva Carlsson 2012-10-11 Sidan 1 av 3 Dnr KS 2011/151-17 Kommunstyrelsen Konkurrensutsättning av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sociala företag inom det arbetsmarknadspolitiska området

Läs mer

Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun

Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun Vi vill erbjuda våra matgäster goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas och serveras av kunnig och serviceinriktad personal. Maten skall vara lagad

Läs mer

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden 18 Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-14 Sidan 1 av 1 2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Norrgårdens äldreboende i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Övergripande kost- och måltidspolicy Finspångs kommun

Övergripande kost- och måltidspolicy Finspångs kommun Övergripande kost- och måltidspolicy Finspångs kommun 2016-01-18 Remissversion F I N S P Å N G S K O M M U N Kost- och måltidspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

inom vård och omsorg Mat för äldre Anders Bergh Ylva Mattsson Sydner

inom vård och omsorg Mat för äldre Anders Bergh Ylva Mattsson Sydner Nr 15 februari 2007 Författare:Katrin Östman Anders Bergh Ylva Mattsson Sydner Sedan några år tillbaka publicerar Socialstyrelsen årligen en rapport som beskriver tillståndet och utvecklingen inom vård

Läs mer

Umeå kommun. Granskning av kommunens insatser inom nutrition och kost. Rapport. KPMG AB 2014-06-09 Antal sidor: 14

Umeå kommun. Granskning av kommunens insatser inom nutrition och kost. Rapport. KPMG AB 2014-06-09 Antal sidor: 14 Granskning av kommunens insatser inom nutrition och kost Rapport KPMG AB Antal sidor: 14 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 3 4. Ansvarig styrelse/nämnd 4 5. Metod och

Läs mer

Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun

Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd Mat och näring - för sjuka inom vård och omsorg ligger till grund för

Läs mer

Policy för hållbar utveckling och mat

Policy för hållbar utveckling och mat Policy för hållbar utveckling och mat Bakgrund och syfte Bakgrund - Matens betydelse - mer än ett mål mat i Malmö I Malmö stad är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla,

Läs mer

Kostpolicy för Äldreomsorgen

Kostpolicy för Äldreomsorgen - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-02-07 Kostpolicy för Äldreomsorgen u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\kost\kos_kostpolicy.doc Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Kostpolicy För Dals-Ed kommun

Kostpolicy För Dals-Ed kommun Kostpolicy För Dals-Ed kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet. Antagen i Kommunfullmäktige 2010-12-15 121 Datum: 2011-02-02 Kostpolicyn är utarbetad

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-03-10 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 261i-te^25 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 4 Vård-

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunala pensionärsrådet

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunala pensionärsrådet SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 10 Plats och tid Närvarande ledamöter Röda rummet, Turebergshuset plan 10, kl. 13.30-15.50 Björn Karlsson, ordförande (M), Vivian Enochsson (PRO S-tuna)

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer