Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "08-550 264 68 Gabriel.bozyel@sodertalje.se"

Transkript

1 Södertälje U kommun l (6) Tjänsteskrivelse Dm DN 09/09 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Gabriel Bozyel Utbildningsnämnden Förslag till Kostpolicy rör Södertälje kommun Dm 09/24 Sammanfattning av ärendet För att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i kommunen har kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott gett miljökontoret och utbildningskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag till kostpolicy för Södertälje kommun. Ungefär en femtedel av Södertälje kommuns befolkning äter i genomsnitt en måltid under vardagen inom den kommunalt finansierade måltidsverksamheten. Det är av stor vikt att den mat som serveras i kommunen är anpassad för målgruppen och att den är av god kvalitet. Syftet med kostpolicyn är att få ett vägledande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Dm KS 2009/ Förslag till Kostpolicy för Södertälje kommun Förslag till yttrande Utbildningskontorets fdrslag Utbildningsnämnden antar utbildningskontorets förslag till yttrande som sitt eget. Annabella Kraft Utbildningsdirektör XXXX (skriv besöksadress här) Tfn Bankgiro Södertälje Org-nr Postgiro

2 2 (6) Datum Yttrande Förslag på Kostpolicy Södertälje kommun Vision Alla matgäster ska känna en trygghet i att det serveras näringsriktig väl sammansatt kost inom kommunens måltidsverksamheter. De ska även känna en trygghet i att maten som serveras är säker avseende specialkoster och livsmedelshygien samt att den är framställd under goda etiska förhållanden och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Mål Målet med kostpolicyn är att ge förutsättningar för att få friska barn som ser ett värde i maten och måltiden grundlägga bra matvanor för barn och elever säkerställa en bra näringsstatus och förebygga undernäring hos de äldre att måltiden är något man ser fram emot under dagen att vid livsmedelsval till måltidsverksamheterna sträva efter att göra de bästa valen ur etisk- och miljösynpunkt. Syfte Syftet med kostpolicyn är att få ett vägledande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Bakgrund Man uppskattar att en person konsumerar ungefär 70 ton mat och dryck under en livstid, denna mängd påverkar förstås både våra liv och vår miljö. Under barn- och ungdomsåren grundlägger vi våra matvanor som till stor del påverkar våra framtida konsumtionsmönster och ger effekter på vår hälsa och på vår miljö. Övervikt och fetma är idag de största kostrelaterade problemen. Övervikt ökar risken för en rad sjukdomar som till exempel diabetes, högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdom. Det är därför viktigt att måltiderna som serveras är av god kvalitet och har ett bra näringsinnehåll.

3 3 (6) Matgästerna i Södertälje kommun ska känna en trygghet i att det serveras mat, som förutom rätt näringsinnehåll, håller en hög kvalitet ur miljö och livsmedelshygienisk aspekt. Maten ska grundlägga och främja goda kostvanor, samt ge kunskaper och färdigheter för hälsa och välbefinnande. Verksamheterna inom förskola/skola ska sträva efter att hos barn och elever utveckla respekt och ansvar för miljön och arbeta för att utveckla barns och elevers förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön. Måltidsmiljön och maten som värde för omsorgens verksamheter kan inte nog överskattas. Förutom näring, spelar måltiden en viktig roll som källa till sociala kontakter och en tid att se fram emot under dagen. Maten och måltiderna är också en förutsättning för vårt välbefinnande. Inom äldreomsorgen kan det vara särskilt viktigt att hålla god uppsikt över näringsintaget så att man inte riskerar undernäring och på så sätt försvagar den äldre. Kommunen har en enhetlig kostverksamhet där kostpolicyn ska vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet. Vidare kan policyn användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheten. Varje enhet ansvarar för att kostpolicyn följs. För den verksamhet som bedrivs inom arbetsmarknadsprogrammen, daglig verksamhet samt Handikappomsorgen bör kostpolicyn ses som ett vägledande dokument. Inriktning Näring Förskola, grundskola och gymnasium Måltiderna ska ge barn och elever en ur näringssynpunkt riktigt sammansatt kost av god kvalitet enligt de svenska näringsrekommendationerna och råd utarbetade av Livsmedelsverket. Maten ska vara god, omväxlande och varierad och inom grundskola och gymnasier bestå av två huvudrätter per tillfälle, samt grönsaker, bröd, vatten/lättmjölk. Genom att servera två alternativa rätter per dag ökar gästens valfrihet och därmed sannolikheten för att alla ska äta av lunchen. Vid servering av två rätter förordas ett vegetariskt alternativ som skall vara näringsmässigt fullvärdigt. Verksamheterna ska sträva efter att barnen ska få ta själva.

4 4 (6) Lunchen bör schemaläggas ungefär mitt i elevernas arbetsdag samt vid samma tidpunkt varje dag. Genom kontinuitet och regelbundenhet regleras aptiten på ett bra sätt och risken for småätande minskar. Genom att schemalägga lunchen ungefär mitt i elevernas arbetsdag orkar de med hela skoldagen och har också större möjligheter att prestera bra. Det är viktigt att skapa lugn och ro under måltiden. Eleverna ska ha tillräckligt med tid att inta sin lunch. Nötter, mandel, jordnötter och övriga nötter får inte serveras. Detta då de allergiska reaktionerna vid intag kan bli mycket allvarliga och livshotande. Frukost och mellanmåltider ska följa de gällande rekommendationerna vilket bland annat innebär att tonvikten ligger på servering av smörgås med pålägg, mjölk eller mjölkprodukt, flingor/gryn samt frukt eller bär. Söta produkter såsom nyponsoppa, kräm, saft och chokladdryck ska undvikas. Dessa produkter ger sällan kroppen något mervärde ur näringsmässig aspekt och är på grund av det söta innehållet inte bra for tandhälsan. Snask, snacks och läsk får inte serveras. Inom förskolan ska hälsosamma alternativ förordas i samband med "kalas" som t ex att barnet får bestämma val av dagens lunch. Förskolan ska vid dessa tillfällen stå för innehållet. Detta for att bland annat undvika allergiska reaktioner. Cafeverksamheterna ska medvetet sträva efter en kontinuerlig utveckling utifrån ett näringsriktigt perspektiv. Verksamheterna ska i forsta hand bygga sitt sortiment på näringsriktiga alternativ såsom näringsrika smörgåsar och färsk frukt. Snask, snacks och läsk får ej serveras. Aldre Nattfastan for de äldre ska inte överstiga Il timmar. Måltiderna for övrigt ska vara väl utspridda över dygnet. Boendeformer med totalt måltidsansvar ska servera frukost, lunch, middag samt minst tre mellanmål. Maten ska vara god och omväxlande. De äldre ska även ha god tillgång till drycker så att de rar i sig tillräckligt med vätska. Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna for äldre. Måltiden rar aldrig bli en rutin och måltiden ska anpassas så att den boende inte blir stressad. Det är viktigt att skapa lugn och ro under måltiden och att duka på ett inbjudande sätt.

5 5 (6) Samtliga Specialkoster ska tillhandahållas av följande skäl; medicinska t.ex. allergier, etiska t.ex. vegetarisk eller av religiösa skäl. Vid behov ska maten konsistensanpassas. Hållbar utveckling och måltidsmiljö Kommunen har som mål att alla verksamheters ekologiska livsmedelskonsumtion år 2010 ska uppgå till minst 50 %. Verksamheterna skall också välja etiskt märkta produkter i så stor utsträckning de kan. En strävan ska även vara att minimera antalet varutransporter till enheterna. Samtliga kök ska vara KRAV-certifierade för att säkerställa miljövänliga arbetsmetoder och ett miljövänligt inköpsmönster. Samtliga kök ska följa gällande livsmedelslagstiftning, kommunens hygienpolicy samt utgå från kommunens egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska enheterna själva anpassa för den egna verksamheten. Detta gäller även cafeteriaverksamheter. Varje resultatenhetschef ansvarar för att det finns ett matråd/elevråd/kostombud eller liknande som kan stimulera engagemang för bra måltider och trevlig måltidsmiljö inom sin verksarrlhet. Maten ska tillagas så nära serveringstillfållet som möj ligt i ändamålsenliga kök. Vid utfonnningen av restauranger ska man sträva efter att acceptabel ljudnivå uppnås - ej över 70dba. Tillräcklig tid ska avsättas för hjälp vid måltiden. Måltiden och hjälpmedel ska anpassas utifrån den ätandes behov. Matgästerna ska få ett bra bemötande i en trevlig måltidsmiljö. Miljön ska vara ordnad så att alla matgäster tycker det är trevligt att äta och få en god måltidsservice. Måltiderna ska även presenteras på ett aptitligt sätt som främjar goda matvanor.

6 6 (6) Kvalitet Matgästernas behov ska vara utgångspunkten i arbetet för varje anställd. Verksamheterna ska sträva efter att uppmuntra personalen att delta i måltiden med elevernalbrukama. Verksamheterna inom förskolan och grundskolan ska i så stor utsträckning det går, sträva efter att använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg genom t. ex. kökspraktik och pedagogisk matlagning ute på avdelningarna i samband med t. ex. skördesäsong. Måltidsverksamheten utvärderas kontinuerligt via årliga brukarenkäter. All personal som hanterar livsmedel inom kommunens verksamheter ska regelbundet genomgå adekvata utbildningar. Inom vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Budgetmedel ska avsättas så att kvalitetskraven uppnås. ~/~A:7 Annabella Kraft utbildningsdirektör

7 Södertälje kommun REMISS Sida 1 Anneli Leini KS KS Ici\CWC.'T:" v" " 'L.')~ ''', KOMMUN ',- skontoret Diarienummer ! Diarieplan \ :, Till Utbildningsnämnden!!f~'--jRnr Från Sara Jervfors, kostchef \~u,v07ay\ J Handläggare För yttrande senast 4 maj 2009 Innehåll Förslag till Kostpolicy for Södertälje kommun. Kommentar Förslaget skickas ut på remiss till utbildningsnämnden, äldreomsorgsnämnden, social- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, arbetslivsnämnden, kommundelsnämnderna samt pensionärsrådet, handikapptrådet och ungdomsrådet för svar senast 4 maj Ä rendet har även skickats på remiss till

8 6 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoutskottet SÖDERTÄUE KOMMUN Kommunstyrelsen 202 Förslag till kostpolicy Södertälje kommun Dm Sammanfattning av ärendet För att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i kommunen har kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott gett miljökontoret och utbildningskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag till kostpolicy för Södertälje kommun. Ungefär en femtedel av Södertälje kommuns befolkning äter i genomsnitt en måltid under vardagen inom den kommunalt finansierade måltidsverksamheten. Det är av stor vikt att den mat som serveras i kommunen är anpassad för målgruppen och att den är av god kvalitet. Syftet med kostpolicyn är att få ett vägledande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till kostpolicy 'Rnr Yrkanden Ordföranden föreslår att kostpolicyn antas av utskottet och skickas på remiss till berörda nämnder och råd. Miljö- och hälsoutskottets beslut l. Utskottet antar förslaget till kostpolicy. 2. Kostpolicyn skickas på remiss till berörda nämnder och råd med svarstid senast i februari Beslutet expedieras till: Remitteras till berörda nämnder och råd

9 Södertälje U kommun SÖDERTÄUE KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Dm rnr Enhet Utbildningskontoret Miljökontoret Handläggare Sara Jervfors Madeleine Askelöf Förslag på Kostpolicy Södertälje kommun Vision Alla matgäster ska känna en trygghet i att det serveras näringsriktig väl sammansatt kost inom kommunens måltidsverksamheter. De ska även känna en trygghet i att maten som serveras är säker avseende specialkoster och livsmedelshygien samt att den är framställd under goda etiska förhållanden och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Mål Målet med kostpolicyn är att. ge förutsättningar för att få friska barn som ser ett värde i maten och måltiden grundlägga bra matvanor för barn och elever säkerställa en bra näringsstatus och förebygga undernäring hos de äldre att måltiden är något man ser fram emot under dagen att vid livsmedelsval till måltidsverksamheterna sträva efter att göra de bästa valen ur etisk- och miljösynpunkt. Syfte Syftet med kostpolicyn är att ta ett vägledande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Bakgrund Man uppskattar att en person konsumerar ungefär 70 ton mat och dryck under en livstid, denna mängd påverkar förstås både våra liv och vår miljö. Under barn- och ungdomsåren grundlägger vi våra matvanor som till stor del påverkar våra framtida konsumtionsmönster och ger effekter på vår hälsa och på vår miljö. Övervikt och fetma är idag de största kostrelaterade problemen. Övervikt ökar risken för en rad sjukdomar som till exempel Besöksadress Tfn Södertälje Org-nr

10 diabetes, högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdom. Det är därför viktigt att måltiderna som serveras är av god kvalitet och har ett bra näringsinnehåll. Matgästerna i Södertälje kommun ska känna en trygghet i att det serveras mat, som förutom rätt näringsinnehåll, håller en hög kvalitet ur miljö och livsmedelshygienisk aspekt. Maten ska grundlägga och främja goda kostvanor, samt ge kunskaper och fårdigheter för hälsa och välbefinnande. Verksamheterna inom förskola/skola ska sträva efter att hos barn och elever utveckla respekt och ansvar för miljön och arbeta för att utveckla barns och elevers förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön. Måltidsmiljön och maten som värde för omsorgens verksamheter kan inte nog överskattas. Förutom näring, spelar måltiden en viktig roll som källa till sociala kontakter och en tid att se fram emot under dagen. Maten och måltiderna är också en förutsättning för vårt välbefinnande. Inom äldreomsorgen kan det vara särskilt viktigt att hålla god uppsikt över näringsintaget så att man inte riskerar undernäring och på så sätt försvagar den äldre. Kommunen har en enhetlig kostverksamhet där kostpolicyn ska vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet. Vidare kan policyn användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheten. Varje enhet ansvarar för att kostpolicyn följs. För den verksamhet som bedrivs inom arbetsmarknadsprogrammen, daglig verksamhet samt Handikappomsorgen bör kostpolicyn ses som ett vägledande dokument. Inriktning Näring Förskola, grundskola och gymnasium Måltiderna ska ge barn och studerande en ur näringssynpunkt riktigt sammansatt kost av god kvalitet enligt de svenska näringsrekommendationerna och råd utarbetade av Livsmedelsverket. Maten ska vara god, omväxlande och varierad och helst bestå av två huvudrätter per tillfälle, samt grönsaker, bröd, vatten/lättmjölk. Genom att sträva efter att servera två alternativa rätter per dag ökar gästens valfrihet och därmed sannolikheten för att alla ska äta av Besöksadress Iffn Ic;ara. iervforslälsodertalie.se Södertälje Org-nr

11 lunchen. Vid servering av två rätter förordas ett vegetariskt alternativ. Lunchen bör schemaläggas ungefär mitt i elevernas arbetsdag samt vid samma tidpunkt varje dag. Genom kontinuitet och regelbundenhet regleras aptiten på ett bra sätt och risken för småätande minskar. Genom att schemalägga lunchen ungefär mitt i elevernas arbetsdag orkar de med hela skoldagen och har också större möjligheter att prestera bra. Nötter, mandel, jordnötter och övriga nötter får inte serveras. Detta då de allergiska reaktionerna vid intag kan bli mycket allvarliga och livshotande. Frukost och mellanmåltider ska följa de gällande rekommendationerna vilket bland annat innebär att tonvikten ligger på servering av smörgås med pålägg, mjölk eller mjölkprodukt, flingor/gryn samt frukt eller bär. Söta produkter såsom nyponsoppa, kräm, saft och chokladdryck ska undvikas. Dessa produkter ger sällan kroppen något mervärde ur näringsmässig aspekt och är på grund av det söta innehållet inte bra för tandhälsan. Godis, snacks och läsk får inte serveras till förskolebarnen. Inom förskolan ska "kalas" med glass eller liknande begränsas till som mest en gång per månad. Förskolan ska vid dessa tillfällen stå för innehållet. Detta för att bland annat undvika allergiska reaktioner. Cafeverksamheterna ska medvetet sträva efter en kontinuerlig utveckling utifrån ett näringsriktigt perspektiv. Verksamheterna ska i första hand bygga sitt sortiment på näringsriktiga alternativ såsom näringsrika smörgåsar och färsk frukt. Äldre Nattfastan för de äldre ska inte överstiga 11 timmar. Måltiderna för övrigt ska vara väl utspridda över dygnet. Boendeformer med totalt måltidsansvar ska servera frukost, lunch, middag samt minst tre mellanmål. Maten ska vara god och omväxlande. De äldre ska även ha god tillgång till drycker så att de får i sig tillräckligt med vätska. Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Besöksadress Tfn ara.iervfors((l)sodertalie.se Södertälje Org-nr

12 Måltiden får aldrig bli en rutin och måltiden ska anpassas så att den boende inte blir stressad. Det är viktigt att skapa lugn och ro under måltiden och att duka på ett inbjudande sätt. Samtliga Specialkoster ska tillhandahållas av följande skäl; medicinska t.ex. allergier, etiska t.ex. vegetarisk eller av religiösa skäl. Vid behov ska maten konsistensanpassas. Hållbar utveckling och måltidsmiljö Kommunen har som mål att alla verksamheters ekologiska livsmedelskonsumtion år 2010 ska uppgå till minst 50 %. Verksamheterna skall också välja etiskt märkta produkter i så stor utsträckning de kan. En strävan ska även vara att minimera antalet varutransporter till enheterna. Samtliga kök ska vara KRAV-certifierade för att säkerställa miljövänliga arbetsmetoder och ett miljövänligt inköpsmönster. Samtliga kök ska följa gällande livsmedelslagstiftning, kommunens hygienpolicy samt utgå från kommunens egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska enheterna själva anpassa för den egna verksamheten. Detta gäller även cafeteriaverksamheter. Ett matråd/elevrådlkostombud eller liknande som kan stimulera engagemang för bra måltider och trevlig måltidsmiljö bör finnas på varje enhet. Maten ska tillagas så nära serveringstillfållet som möjligt i ändamålsenliga kök. Vid utformningen av restauranger ska man sträva efter att acceptabel ljudnivå uppnås. Tillräcklig tid ska avsättas för hjälp vid måltiden. Måltiden och hjälpmedel ska anpassas utifrån den ätandes behov. Matgästerna ska få ett bra bemötande i en trevlig måltidsmiljö. Miljön ska vara ordnad så att alla matgäster tycker det är trevligt att äta och få en god måltidsservice. Måltiderna ska även presenteras på ett aptitligt sätt som främjar goda matvanor. Besöksadress Tfn INww.sorlertalie.se sara Södertälje Org-nr

13 Kvalitet Matgästernas behov ska vara utgångspunkten i arbetet för varje anställd. Måltidsverksamheten bör utvärderas kontinuerligt. All personal som hanterar livsmedel inom kommunens verksamheter ska regelbundet genomgå adekvata utbildningar. Inom förskola/skola ska måltiden vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten. Inom vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Budgetmedel ska avsättas så att kvalitetskraven uppnås. ~esöksadress Tfn Iwww.sodertalie.se!::ara.iervforsCälsodertalie.se Södertälje K:>rg-nr

14

kostpolicy för botkyrka kommun

kostpolicy för botkyrka kommun kostpolicy för botkyrka kommun Vision Alla matgäster ska känna en trygghet i att det serveras god, vällagad och näringsriktig sammansatt kost inom kommunens måltidsverksamheter. Maten som serveras ska

Läs mer

Kostpolicyn gäller hela kommunens måltidsverksamhet.

Kostpolicyn gäller hela kommunens måltidsverksamhet. Kostpolicy Vision Alla matgäster, äldre som yngre, erbjuds nylagad, varm, god och säker mat i en lugn och trevlig miljö. Maten produceras och distribueras så att det främjar både folkhälsa och hållbar

Läs mer

Kostpolicy för Sameskolstyrelsen

Kostpolicy för Sameskolstyrelsen Kostpolicy för Sameskolstyrelsen Kostpolicy inom förskola och grundskola Sameskolans måltidsverksamheter ska verka för en hållbar utveckling, lägga stor vikt vid samiska mattraditioner samt präglas av

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande angående kostpolicy för Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Yttrande angående kostpolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-09-24 DNR SN 2014.162 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kostpolicy. Riktlinjer

Kostpolicy. Riktlinjer Kostpolicy och Riktlinjer för måltidsverksamhet inom Hjo kommun Inledning Folkhälsopolitiken syftar till att förbättra folkhälsan och minska skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Det

Läs mer

Kostpolicy. Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008

Kostpolicy.  Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008 Kostpolicy Botkyrka kommun Förskola, skola och äldreomsorg Tryckt: Februari 2008 Botkyrka kommun, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, Tel: 08 530 610 00, www.botkyrka.se www.botkyrka.se/halsaochkostt Foto:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy

Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-09-08 DNR BUN 2014.366 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy

Läs mer

Målet med kostpolicyn är att genom måltiderna stärka hälsan och öka det socialal, fysiska och psykiska välbefinnandet.

Målet med kostpolicyn är att genom måltiderna stärka hälsan och öka det socialal, fysiska och psykiska välbefinnandet. Y C I L O P T KOS N U M M O K A K R Y K T O FÖR B Målet med kostpolicyn är att genom måltiderna stärka hälsan och öka det socialal, fysiska och psykiska välbefinnandet.. 2 Vision Alla matgäster ska känna

Läs mer

Kostpolicy för skola och förskola

Kostpolicy för skola och förskola Kostpolicy för skola och förskola Vision Alla matgäster, äldre som yngre, får nylagad, varm, god och säker mat i en lugn och trevlig miljö. I förskolan och i skolan ingår måltiden som en naturlig del och

Läs mer

Kostpolicy - för förskola och skola

Kostpolicy - för förskola och skola Kostpolicy - för förskola och skola Inledning En stor del av vår ohälsa beror på hur vi lever. En viktig förutsättning för en god hälsa är bra matvanor. Därför är det viktigt att maten håller en bra kvalitet

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Tidaholm karin.artmo@tidaholm.se 2010-02-01 Kostpolicy för Tidaholms kommuns förskolor och skolor Vision Alla matgäster skall känna sig trygga i att

Läs mer

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola Kostpolicy inom förskola, grundskola och gymnasieskola Alla matgäster, men även vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje

Läs mer

Kostpolicy För Dals-Ed kommun

Kostpolicy För Dals-Ed kommun Kostpolicy För Dals-Ed kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet. Antagen i Kommunfullmäktige 2010-12-15 121 Datum: 2011-02-02 Kostpolicyn är utarbetad

Läs mer

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Social-och omsorgskontoret Kostpolicy äldreomsorgen Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Kostpolicy Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden

Läs mer

Kostpolicy för Säffle kommun

Kostpolicy för Säffle kommun Kostpolicy för Säffle kommun Barn, ungdomar, handikappade och äldre inom kommunal verksamhet. 2012-06-04 Kostpolicyn är utarbetad i samarbete med Dalslandskommunerna och Säffle kommun. Varje berörd kommunal

Läs mer

Llpplands-Bro KOMMUN. Måltidspolicy för Upplands-Bro kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den 19 oktober Kf 97

Llpplands-Bro KOMMUN. Måltidspolicy för Upplands-Bro kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den 19 oktober Kf 97 Llpplands-Bro KOMMUN Måltidspolicy för Upplands-Bro kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016 2016. Kf 97 Måltidspolicyn för Upplands-Bro kommun Måltiden är av avgörande betydelse för en

Läs mer

Kostpolicy. Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68

Kostpolicy. Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68 Kostpolicy Lessebo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Vision... 3 4. Kommunens övergripande policy/riktlinjer är:... 3 5. Inriktningsmål/områden...

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-11-20 Kostpolicy för äldreomsorgen 1. Mat som serveras inom Sollentuna kommuns äldreomsorg ska vara vällagad och god. Hänsyn ska tas

Läs mer

Kostpolicy. för äldreomsorgen

Kostpolicy. för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämnden vision/värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM OCH SKOLOR I SÖLVESBORGS KOMMUN

KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM OCH SKOLOR I SÖLVESBORGS KOMMUN Bun 103/2009 KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM OCH SKOLOR I SÖLVESBORGS KOMMUN Sölvesborg som hälsokommun arbetar för att alla ska ha god hälsa och kunna vistas i en stimulerande miljö.

Läs mer

Kostpolicy för Lunds kommun

Kostpolicy för Lunds kommun Kostpolicy för Lunds kommun Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Beslutad av kommun fullmäktige, gäller från och med 2014-08-28 1 2 Inledning I Lunds kommun är

Läs mer

Kostpolicy för Lunds kommun

Kostpolicy för Lunds kommun Kostpolicy för Lunds kommun Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Beslutad av kommun fullmäktige, gäller från och med 2014-08-28 1 Inledning I Lunds kommun är engagemanget

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Vision Alla matgäster, äldre som yngre, erbjuds god nylagad, varm, och säker mat i en lugn och trevlig miljö. Maten produceras och distribueras så att den främjar både folkhälsa

Läs mer

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM KOSTPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Inledning I Haninge kommun serveras mat varje dag till drygt 15 000 barn, elever, vuxna och äldre inom måltidsverksamheterna i förskola, skola,

Läs mer

MÅLTIDSPOLICY för Bräcke kommun

MÅLTIDSPOLICY för Bräcke kommun 2012-04-11 Beslutad av kommunfullmäktige 6/2012 MÅLTIDSPOLICY för Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-11, 6 2 Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg i Bräcke kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Måltidspolicy 1. Måltidspolicy. Kostenheten Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun

Måltidspolicy 1. Måltidspolicy. Kostenheten Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun Måltidspolicy 1 Måltidspolicy Kostenheten Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun 12 juni 2014 Måltidspolicy 2 Innehållsförteckning sid Inledning 3 Syfte med måltidspolicyn 3 Måltidskvalitet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Beslutad i: Barn- och ungdomsnämnden Uppdaterad: 2014-10-22 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt.

Läs mer

Mat och Måltider Oxelösunds kommun Policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg

Mat och Måltider Oxelösunds kommun Policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg Mat och Måltider Oxelösunds kommun Policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg Dokumenttyp Policy Fastställd av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Kostpolicy. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25 91 Tillägg fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19 132

Kostpolicy. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25 91 Tillägg fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19 132 Kostpolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25 91 Tillägg fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19 132 Vision Eksjö kommun - Småland som bäst. Matglädje för alla! Alla som äter mat i Eksjö kommuns

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN

KOSTPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN KOSTPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN Antagen av KF 2014-03-03 8/4 Alla matgäster, äldre som yngre, ska i en lugn, trygg och trevlig måltidsmiljö erbjudas god, sund och säker mat som är hållbar på sikt för både

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER

KOSTPOLICY RIKTLINJER KOSTPOLICY RIKTLINJER INLEDNING Syfte med riktlinjerna Riktlinjerna är ett komplement till Kostpolicyn och syftar till att säkerställa en hög och jämn nivå i hela Kost skolas verksamhet. Vidare är syftet

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM

Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM Diarinr: 2012:284 Kostenheten Kostchef Gunilla Larsson 2012-07-11 Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM - Mat i förskola, skola och äldreomsorg C:\Users\crne\AppData\Local\Temp\evoat.tmp\kostpolitiskt program

Läs mer

Projekt 2012 - Kostpolicy

Projekt 2012 - Kostpolicy KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (19) Kommunfullmäktige 2015-04-23 Kf Ks 57 Au 55 Ks/2013-0436 Projekt 2012 - Kostpolicy s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att anta Kostpolicy för Strömstads kommun Ärendebeskrivning

Läs mer

Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun

Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun Antagen av KS 2012-05-22 Datum Dnr Sid 2011-09-15 2011TN034 1 (7) Tekniska förvaltningen Tekniska kontoret Måltidsenheten Annelie Wallén Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun 2012-2016

Läs mer

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Kostpolicy - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Antagen Kommunfullmäktige 2008-08-18 134 Reviderad Kommunfullmäktige 2012-12-10

Läs mer

Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3

Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3 Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3 Syfte Att ange den nivå för måltidskvalitet som ska gälla för all verksamhet inom bildningsförvaltningen i Hammarö kommun. Att

Läs mer

Övergripande kost- och måltidspolicy Finspångs kommun

Övergripande kost- och måltidspolicy Finspångs kommun Övergripande kost- och måltidspolicy Finspångs kommun 2016-01-18 Remissversion F I N S P Å N G S K O M M U N Kost- och måltidspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Policyn revideras varje mandatperiod Policy utarbetad i samarbete med representanter

Läs mer

Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun

Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun Vi vill erbjuda våra matgäster goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas och serveras av kunnig och serviceinriktad personal. Maten skall vara lagad

Läs mer

Kostpolicy för Bjuvs kommun

Kostpolicy för Bjuvs kommun Kostpolicy 1 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd att se framemot. Njutning, nödvändig näring

Läs mer

Måltidspolicy. Kommunfullmäktige 2014-06-16 79. A different Kinda life

Måltidspolicy. Kommunfullmäktige 2014-06-16 79. A different Kinda life Måltidspolicy Kommunfullmäktige 2014-06-16 79 A different Kinda life Förord Maten och måltiden är mycket viktig i allas våra liv. Maten skapar engagemang. Måltiden är något att samlas kring, en naturlig

Läs mer

Kostpolicy för Höörs kommun

Kostpolicy för Höörs kommun Kostpolicy Ett styrande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra måltiderna i Höörs kommun. Barn- och utbildningsnämnden Fastställdes 2014-10-13, BUN 59 Diarienr BUN 2014/97 Kostpolicy för Höörs

Läs mer

Policy för hållbar utveckling och mat

Policy för hållbar utveckling och mat Policy för hållbar utveckling och mat Bakgrund och syfte Bakgrund - Matens betydelse - mer än ett mål mat i Malmö I Malmö stad är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla,

Läs mer

Projektförslag. Preliminärt projektnamn: Pedagogik + Måltider = Bästa maten för barn och elever

Projektförslag. Preliminärt projektnamn: Pedagogik + Måltider = Bästa maten för barn och elever Preliminärt projektnamn: Pedagogik + Måltider = Bästa maten för barn och elever Författare: Ann-Marie Mattsson Johan Lundgren Marie Bengtsson Birgitta Asterland Godkänt av (förvaltningschefer): Lars Andersson,

Läs mer

Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S)

Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S) Utlåtande 2013:118 RI (Dnr 329-384/2013) Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Kostpolicy. Hå llbårt och hå lsosåmt

Kostpolicy. Hå llbårt och hå lsosåmt Kostpolicy Hå llbårt och hå lsosåmt Alla berörda invånare i Ludvika kommun ska erbjudas en god och näringsriktig kost inom alla de verksamheter (förskola, skola, fritids, vård och omsorg) där måltider

Läs mer

Måltidspolitiskt program för Växjö kommun

Måltidspolitiskt program för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-06-15 Måltidspolitiskt program för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Måltidsenheten Dokumentnamn Måltidspolitiskt program för Växjö kommun

Läs mer

Kostpolicy. för Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-01 75

Kostpolicy. för Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-01 75 Kostpolicy för Lessebo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-01 75 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte:... 3 Kommunens vision för måltidsverksamheten är:... 4 Inriktningsmål/områden:... 5 1.

Läs mer

Riktlinjer för kost och nutrition. vid särskilt boende

Riktlinjer för kost och nutrition. vid särskilt boende 2007-08-22 VÅRD OCH OMSORG Riktlinjer för kost och nutrition vid särskilt boende 2(9) Bakgrund Kosten har stor betydelse för välbefinnandet. Ett fullvärdigt kostintag är en grundläggande förutsättning

Läs mer

Kost- och måltidspolicy för Linköpings kommun

Kost- och måltidspolicy för Linköpings kommun Kost- och måltidspolicy för Linköpings kommun Förord Kost- och måltidsverksamhet engagerar. Den är en viktig del i kommunens kärnverksamheter, skola och omsorg, vilket bekräftas av diskussioner och samtal

Läs mer

Utvecklingsplan för kost och nutrition

Utvecklingsplan för kost och nutrition ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN SID 1 (7) 2011-06-28 BILAGA 2 DNR 2011-451-2.1.1 Utvecklingsplan för kost och nutrition Bakgrund Mat och måltidssituation har stor betydelse för äldres hälsa

Läs mer

Riktlinje 2015-01-22. Diarienummer: VON 2015/0061-3 739. Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22

Riktlinje 2015-01-22. Diarienummer: VON 2015/0061-3 739. Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22 Riktlinje 2015-01-22 Mat och måltider Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsspecifika riktlinje för mat och måltider, bilaga till Riktlinje för Norrköpings kommuns kostverksamhet Diarienummer: VON 2015/0061-3

Läs mer

Upprättad 2010-09-13 Upprättad 2010-09-13

Upprättad 2010-09-13 Upprättad 2010-09-13 Riktlinjer för Kostverksamhet i Härnösands kommun Upprättad 2010-09-13 Upprättad 2010-09-13 Innehållsförteckning Inledning...3 Bakgrund...3 Vision-Kost...3 Krav enl.övergripande lagstiftning...3 Mat i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2015-2016 2015-09-17

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2015-2016 2015-09-17 Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2015-2016 2015-09-17 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy...

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Kommunen beslutsfattare upphandlare Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar på kommunal nivå med exempelvis styrdokument, som sitter i den nämnd

Läs mer

Kostnadsfria måltider för alla lärare, motion. Yrkanden Håkan Bertilsson (STRP) och Patric Johansson (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Kostnadsfria måltider för alla lärare, motion. Yrkanden Håkan Bertilsson (STRP) och Patric Johansson (M) yrkar bifall till liggande förslag. STRÄNGNÄS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-01-26 7/ 15 BUN 8 Dnr BUN/ 2015:369-032 Kostnadsfria måltider för alla lärare, motion Beslut Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Kostverksamheten 2014-2016

Kostverksamheten 2014-2016 BSN/83/2013 Riktlinjer för Kostverksamheten 2014-2016 Barn- och skolnämnden 2013-12-12, 96 Riktlinjer för kostverksamheten Barn- och skolnämndens övergripande riktlinjer för kostverksamheten i pedagogisk

Läs mer

Kostplan Söderköpings kommun 2016-2018. Antagen av Servicenämnden 2015-11-24

Kostplan Söderköpings kommun 2016-2018. Antagen av Servicenämnden 2015-11-24 Kostplan Söderköpings kommun 2016-2018 Antagen av Servicenämnden 2015-11-24 1. Kostplanens roll i styrkedjan Servicenämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att under 2015 göra en revidering av

Läs mer

Kostriktlinjer för socialförvaltningen

Kostriktlinjer för socialförvaltningen Kostriktlinjer för socialförvaltningen S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket. Kristinehamns kommun

Läs mer

Kost- och måltidspolicy 2017

Kost- och måltidspolicy 2017 Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-09-18 KS/2017:70 Handläggare Åsa Carlberg Tfn 0142-850 88 Kommunstyrelsen Kost- och måltidspolicy 2017 Bakgrund Föreslagen kost- och måltidspolicy

Läs mer

Riktlinjer för måltidsverksamheten. Inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Riktlinjer för måltidsverksamheten. Inom förskola, grundskola och gymnasieskola Riktlinjer för måltidsverksamheten Inom förskola, grundskola och gymnasieskola 1 Riktlinjer för måltidsverksamheten Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Mål...3 Riktlinjer för måltidsverksamheten...4

Läs mer

Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma

Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma Kristianstad 2015-02-23 Innehållsförteckning Kunskapsstöd Inledning 3 Definition 3 Förekomst 3 Orsak 3 Risker 4 Aktuell forskning 4 Behandling

Läs mer

Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun

Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd Mat och näring - för sjuka inom vård och omsorg ligger till grund för kommunens riktlinjer.

Läs mer

LIVSMEDELS- OCH MÅLTIDSPOLICY MED RIKTLINJER FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN POLICYN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-02-26, 14

LIVSMEDELS- OCH MÅLTIDSPOLICY MED RIKTLINJER FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN POLICYN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-02-26, 14 VÄSTERVIKS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING LIVSMEDELS- OCH MÅLTIDSPOLICY MED RIKTLINJER FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN POLICYN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-02-26, 14 Syftet med en livsmedels- och måltidspolicy

Läs mer

Riktlinjer för maten och måltiderna inom gymnasieskolan

Riktlinjer för maten och måltiderna inom gymnasieskolan Riktlinjer för maten och måltiderna inom gymnasieskolan i Nybro kommun Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden i Nybro kommun 2010-03-03, 19. Reviderad av Lärande och kulturnämnden i Nybro kommun 2016-XX-XX

Läs mer

Mat och måltider Kiruna kommun

Mat och måltider Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2015-11-23, 118 Mat och måltider Kiruna kommun Definition, värdebegrepp och ambitionsnivåer BILAGA 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Definition och beskrivning begrepp

Läs mer

Tjänsteskrivelse kvalitetsåtagande maten i skolan

Tjänsteskrivelse kvalitetsåtagande maten i skolan Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Camilla Jern Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse kvalitetsåtagande maten i skolan Sammanfattning Ett kvalitetsåtagande kan beskrivas som en offentligt deklarerad standardnivå.

Läs mer

Måltidspolicy 1. Måltidspolicy. Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun

Måltidspolicy 1. Måltidspolicy. Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun Måltidspolicy 1 Måltidspolicy Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun 5 maj 2014 Måltidspolicy 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Måltidskvalitet och matglädje 4 Måltiden som pedagogiskt

Läs mer

Bilagor till kostpolicy Riktlinjer för förskolor, skolor, fritidshem & gymnasium

Bilagor till kostpolicy Riktlinjer för förskolor, skolor, fritidshem & gymnasium Bilagor till kostpolicy Riktlinjer för förskolor, skolor, fritidshem & gymnasium Kostpolicy 2 Bilagor till kostpolicy 2 Riktlinjer för förskolor, skolor, fritidshem & gymnasium 2 1. Livsmedelsval/Miljö

Läs mer

Nyttig och inspirerande mat i skolan och förskolan

Nyttig och inspirerande mat i skolan och förskolan Så arbetar vi för att grundlägga goda och hälsosamma matvanor hos ditt barn Nyttig och inspirerande mat i skolan och förskolan Matglädje Mat är glädje, inspiration och njutning. Goda måltider, näringsriktig

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till kostpolicy

Tjänsteskrivelse Förslag till kostpolicy VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-04 DNR KS 2014.287 EMELIE HALLIN SID 1/2 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Riktlinjer för kostpolicyn Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Innehåll Riktlinjer för kostpolicyn 1 Måltidens innehåll/måltidsordning 1 Planering av måltiderna 1 Inköp av livsmedel

Läs mer

Matglädje. för både elever och seniorer

Matglädje. för både elever och seniorer Matglädje för både elever och seniorer Rapport från Folkpartiet i Skellefteå, augusti 2010 1 Matglädje i skola och omsorg! Måltiden har en central betydelse i våra liv. Näringsrik mat som smakar bra ger

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Resultat av enkäterna till förskola, skola och särskilt boende

Resultat av enkäterna till förskola, skola och särskilt boende Bilaga 2 till Gränslös rapport: Kommunal mat något man gärna sätter tänderna i?! Resultat av enkäterna till förskola, skola och särskilt boende Enkätsvar och svarsfrekvens Förskola Antal som Antal som

Läs mer

Grön Inspiration. 1. Inspiration för salladsbuffén

Grön Inspiration. 1. Inspiration för salladsbuffén Grön Inspiration Dagens matgäster efterfrågar i allt högre grad mer grönt och mer gröna alternativ. Antingen utökar man mängden grönt på tallriken eller väljer att äta helt vegetariskt! Mera grönt smakar

Läs mer

Kostpolicy för Äldreomsorgen

Kostpolicy för Äldreomsorgen - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-02-07 Kostpolicy för Äldreomsorgen u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\kost\kos_kostpolicy.doc Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

NLL 2015-08. Kost till inneliggande patienter

NLL 2015-08. Kost till inneliggande patienter NLL 2015-08 Kost till inneliggande patienter Bakgrund Maten och måltidsmiljön Att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet. På sjukhuset kan den kliniska nutritionen vara

Läs mer

Måltidspolitiskt program 2015-2019

Måltidspolitiskt program 2015-2019 1 (1) SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Kommunservice 2015-06-03 Vår beteckning Sara Svensson Ert datum Er beteckning Måltidspolitiskt program 2015-2019 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den

Läs mer

Kostpolicy. Robertsfors kommun 2016

Kostpolicy. Robertsfors kommun 2016 Kostpolicy Robertsfors kommun 2016 Detta är ett övergripande styrdokument för hur Robertsfors kommun ska arbeta med kost och nutrition för att säkerställa god kvalitet vid måltider. Innehåll Inledning

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Måltidspolitiskt Program

Måltidspolitiskt Program Styrdokument Måltidspolitiskt Program Godkänd av kommunfullmäktige 2015-12-14, 255 Giltighetstid 2 (10) Beslutshistorik Gäller från 2013-05-20 Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-20, 92 Ändring av kommunfullmäktige

Läs mer

Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

Motion Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" Dnr: ÄON 15/058 Sammanfattning av ärendet Folkpartiets fullmäktigegrupp

Läs mer

Tänkvärt kring kalorier! 100g chips = en hel måltid! 1 liter läsk = en hel måltid! 90g choklad = en hel måltid!

Tänkvärt kring kalorier! 100g chips = en hel måltid! 1 liter läsk = en hel måltid! 90g choklad = en hel måltid! Att äta och röra sig är ett grundläggande behov hos människan. Det behövs för att vi ska förebygga sjukdom och hålla oss friska. Mat och rörelse är också en källa till glädje, njutning och social samvaro

Läs mer

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY För vård- och omsorgsboende inom socialnämnden, Antagen av socialnämnden 2012-02-14, SN 29 Dnr 2012/25-735, Hid 2012.146 2 (5) INLEDNING En fullvärdig kost är en förutsättning för

Läs mer

Riktlinjer för måltidsverksamhet

Riktlinjer för måltidsverksamhet Riktlinjer för måltidsverksamhet Fastställt av: Kommunstyrelsen Fastställt: 2014-05-06, 129 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kostpolicy. Kostpolicy för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola i Tranås kommun

Kostpolicy. Kostpolicy för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola i Tranås kommun Kostpolicy Kostpolicy för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola i Tranås kommun Avsändare/Avdelning Samhällsbyggnadsförvaltningen, kostavdelningen Fastställd av Kommunfullmäktige 43, 2013-02-04

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN STYRDOKUMENT 1 (12) RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN Samarbetsprojekt mellan Folkhälso- och Kostförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlskoga kommun samt Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Älsklingsmat och spring i benen

Älsklingsmat och spring i benen Älsklingsmat och spring i benen Tips och idéer för förskolebarn Idag tänker vi berätta lite om maten och matens betydelse för barnens hälsa och väl befinnande. Alla behöver vi mat för att kroppen ska fungera.

Läs mer

Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2, Skriftliga omdömen samt Nationella prov

Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2, Skriftliga omdömen samt Nationella prov 1 (1) 2013-06-10 Tjänsteskrivelse Dnr KDN 2013/09 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Ingela Netz 08-5230 29 90 Ingela.netz@sodertalje.se Hölö kommundelsnämnd Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2,

Läs mer

inom vård och omsorg Mat för äldre Anders Bergh Ylva Mattsson Sydner

inom vård och omsorg Mat för äldre Anders Bergh Ylva Mattsson Sydner Nr 15 februari 2007 Författare:Katrin Östman Anders Bergh Ylva Mattsson Sydner Sedan några år tillbaka publicerar Socialstyrelsen årligen en rapport som beskriver tillståndet och utvecklingen inom vård

Läs mer