Sammanträdeshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden

2 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: kl Plats: Turebergsrummet, plan 13 Ärenden Dnr Noteringar 1. Upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Datum och tidpunkt för justering Beslutsärenden Förvaltningsövergripande 4. Plan för kvalitetsuppföljning av utförare vid vård- och omsorgsboenden 5. Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1, 2 och 4 i delegationsordningen 6. Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 3, 2 och 4 i delegationsordningen Avdelningen för funktionshinder 7. Förfrågningsunderlag för upphandling enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, av insatserna korttidsvistelse barn, unga och vuxna och dagligverksamhet 8. Upphandling av drift gällande Rådanvägens serviceboende i Sollentuna kommun 2011/292 VON 710 AU /4 VON 023 AU /5 VON 023 AU /102VON 013 AU Sekretess 2012/105 VON 884 AU

3 Sidan 2 av 3 Avdelningen för äldreomsorg 9. Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Statsbidrag till kommuner för omvårdnadslyftetutbildningssatsning inom äldreomsorgen 11. Upphandling av korttidsplatser utomlands Informationsärenden 12. Övergripande information a. Pågående uppdrag b. Månadsuppföljning mars /123 VON 121 AU /82 VON 121 AU /88 VON 884 AU Dokument bifogas Dokument bifogas 13. Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska a. Patientsäkerhetsberättelse för Sollentuna kommun b. Avvikelser hälso- och sjukvård Dokument bifogas Dokument bifogas c. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas redovisning och kommentarer till hälso- och sjukvårdsenkät oktober 2011 Dokument bifogas Enkät biläggs d. Svar i ärende enligt Lex Maria Dokument bifogas 14. Avdelning för funktionshinder Information från avdelningschef

4 Upprop Godkännande av dagordning Datum och tid för justering

5 Beslutsärenden

6 4

7 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 4 av 13 30/2012 Dnr 2011/292 VON.710 Plan för kvalitetsuppföljning av utförare vid vård- och omsorg 2012 I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Vård- och omsorgskontorets plan för uppföljning av vård och omsorg 2012 (dnr 2012/100) har fokus dels på planerade uppföljningar utifrån nämndens målstyrning, plan för internkontroll och förslag på temauppföljning, dels på den löpande och händelseslyrda uppföljningen av nämndernas verksamhet. Planen har också ett särskilt fokus på hur uppföljningen av vården och omsorgen ska samordnas och att analys och resultat ska bli mer tillgängligt för dem som är i behov av, dem verkar i och dem som beslutar om vården och omsorgen i Sollentuna kommun. Vård- och omsorgskontoret föreslår bemanning och kompetens som ett tema för särskild uppföljning för I fppföljningen av temat bemanning och kompetens kommer utöver särskild inventering inbegripa oanmälda besök på ett omfattande urval av vård- och omsorgsnämndens verksamheter, samt svara upp mot nämndernas beslut om minst två oanmälda kontroller per år där huvuddelen av kontorets personal används. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden att besluta följande: Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf.

8 5

9 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 5 av 13 31/2012 Dnr 2012/4 VON.023 Anmälan av delegationsbeslut för myndighetsutövning (A 1-5) I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Samtliga delegationsbeslut som fattats med stöd av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämnden. Nämnden ska la ställning lill om redovisningen/anmälan av de fattade delegationsbesluten kan godkännas. Förteckningar har upprättats över delegationsbeslut som fattats enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om bostadsanpassningsbidrag. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet förslår vård- och omsorgsnämnden att besluta följande: Vård- och omsorgsnämnden godkänner kontorels anmälan av delegationsbeslut som fattats enligt SoL för februari månad år 2012, enligt LSS för februari månad 2012 och enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag för februari månad Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Juste ra re Exp. datum Sign.

10 6

11 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum Sidan 6 av 13 32/2012 Dnr 2012/5 VON.023 Anmälan av delegationsbeslut för administration (B-J) I ärendet föreligger kontorels tjänsteutlåtande Sammanfattning Samtliga delegationsbeslut som fattats med stöd av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ska anmälas lill nämnden. Nämnden ska la ställning till om redovisningen/anmälan av de fattade delegationsbesluten kan godkännas. Förteckning har upprättats över de delegationsbeslut som fallats i enlighet med punkterna A 3 och B-J i delegationsordningen under den aktuella tidsperioden. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet förslår vård- och omsorgsnämnden atl besluta följande: Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut som fattats i enlighet med punkterna A 3 och B-J i delegationsordning Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Exp. datum Sign.

12 7

13

14 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 8 av 13 34/2012 Dnr 2012/105 VON.884 Upphandling av drift gällande serviceboendet Rådanvägen 31 I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har avtal med Carema Care för driften av Rådanvägens serviceboende i Sollentuna kommun. Det nuvarande avtalet gäller från och med och förlängdes med tre år i enlighet med vård- och omsorgsnämndens beslut 94/2009. Det upphör att gälla Avtalet går inte att förlänga ytterligare och driften behöver därför upphandlas innan avtalet upphör att gälla. Vård- och omsorgskontoret behöver ta fram elt förfrågningsunderlag som vård- och omsorgsnämnden kan ta ställning till. Förfrågningsunderlaget tas fram i samarbete med kommunens upphandlingsenhet. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet förslår vård- och omsorgsnämnden atl besluta följande: Vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschefen för funktionshinder i uppdrag att återkomma med förslag på förfrågningsunderlag för upphandling av drift gällande Rådanvägens serviceboende. Beslutsexpediering: Akt

15 9

16 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 10 av 13 36/2012 Dnr 2011/123 VON.121 Ansökan om stimulansbidrag för vård och omsorg om äldre personer 2011 I ärendet föreligger kontorels tjänsteutlåtande Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har ansökt om och beviljats stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer för åren 2007, 2008, 2009, 2010 och Alla kommuner och landsting ska senast den 7 mars 2012 ha lämnat in en redovisning på hur medlen som delals ut under åren har använts under år De stimulansbidrag som inte har förbrukats under år 2011 har förts över lill år Den huvudsakliga orsaken till den låga iorbrukningen är att medlen beviljats sent under respektive år. vilket medför en eftersläpning på ca ett år i användningen av medlen. Inga projekt har redovisats som avslutade i 2011 års redovisning. Redovisningen ska lämnas på den webblankelt som SCB har tagit fram i samarbete med Socialstyrelsen. En utskrift av redovisningen från Sollentuna kommun finns i bilaga 1 till tjänsleut låtandet. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet förslår vård- och omsorgsnämnden alt besluta följande: Vård- och omsorgsnämnden godkänner 2011 års redovisning av stimulansbidrag för vård och omsorg om äldre personer enligl bilaga 1 lill tjänsteut låtande Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf.

17

18 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 11 av 13 37/2012 Dnr 2012/82 VON.121 Stimulansbidrag för Omvårdnadslyftet ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Regeringen har beslutat om en fortsatt satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen. Bidraget får också användas för personal inom LSSområdet förutsatt att de huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre. Omvårdnadslyftet syftar till att stärka den grundlägganade kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Huvudsyftet med satsningen är att stimulera kommunernas långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetare möjlighet alt växa i sina yrkesroller. Målet är atl höja personalens kompetens och därmed medverka till att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Satsningen ersätter inte de utbildningsinsatser som redan görs ulan ska medverka eller förstärka pågående satsningar. Målgruppen är undersköterskor och vårdbiträden och omfattar även timanställda och vikarier. Det är endast kommuner som kan söka medel. Kommunerna söker även för enskilda utförare inom äldreomsorgen, det innebär att ansökan gäller både privata utförare och egenregin. Ansökan för 2012 bifogas i bilaga 1. Ett formellt godkännande av vård- och omsorgsnämnden krävs. Medlen kan sökas och användas till utbildning som utgår från kurserna i det nya vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan. En förteckning över de kurser som berättigar för att ta del av statsbidragen anges i bilaga 2. Statsbidragen utgår för betygssatta kunskaper. Formerna för hur utbildningssatsningen ska genomföras kan variera utifrån den faktiska situationen som råder i olika kommuner. Sökande kommun ska senast den 30 april 2012 göra en inventering av vårdbiträdens och undersköterskors utbildning. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet förslår vård- och omsorgsnämnden att besluta följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner ansökan för 2012 om statsbidrag till kommuner för omvårdnadslyftet- utbildningssatsning inom äldreomsorgen 2. Vård- och omsorgsnämnden ger kontoret i uppdrag att samordna utbildningssatsningen för omvårdnadslyftet enligt ansökan. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

19 11

20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 12 av 13 38/2012 Dnr 2012/88 VON.884 Upphandling av korttidsvistelser utomlands I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden beslutade alt hemställa hos kommunfullmäktige att val frihetssystem enligt LOV, lag (2009:262) om valfrihetssystem, ska införas för korttidsplatser utomlands. I dagsläget anser vårdoch omsorgskontoret att det är lämpligt för vård- och omsorgsnämnden att återigen överväga vilken upphandlingsform som bäst lämpar sig för att upphandla korttidsplatser utomlands. Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar alt uppdra åt avdelningschefen för avdelningen äldreomsorg, atl utifrån utgångspunkterna i tjänsteutlåtandet, utreda vilken av upphandlingsformerna lag (2007:1091) om offentlig upphandling och lag (2009:262) om valfrihetssystem som är bäst lämpad för atl tillhandahålla korttidsplatser utomlands. Därutöver föreslår vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra år avdelningschefen för avdelningen äldrcomsorg att i samband med den årliga redovisningen till kommunfullmäktige angående införande av LOV informera om utredningen och utredningsresultatet. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet förslår vård- och omsorgsnämnden alt besluta följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra år avdelningschefen för avdelningen äldreomsorg att, utifrån utgångspunkterna i tjänsteutlåtandet, utreda vilken av upphandlingsformerna lag (2007:1091) om offentlig upphandling och lag (2008:962) om valfrihetssystem om är bäst lämpad för atl tillhandahålla korltidsplatser utomlands. 2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt avdelningschefen för avdelningen äldreomsorg att i samband med den årliga redovisningen till kommunfullmäktige angående införande av LOV informera om utredningen och utredningsresultatet. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

21 Informationsärenden

22 12

23 13

24 P atient s äker h etsb er ättels e för Sollentuna kommun Ann-Mari Godeberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska

25 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 5 Uppföljning genom egenkontrou 8 Samverkan för att förebygga vårdskador 8 Riskanalys 8 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 8 Hantering av klagomål och synpunkter 10 Sammanställning och analys 10 Samverkan med patienter och närstående 10 Resultat 11 Övergripande mål och strategier för kommande år 11 2

26 Sammanfattning I Sollentuna kommun finns 12 särskilda boenden för äldre, 6 dagverksamheter för äldre samt Sollentuna Äldrerehab. Antalet platser på särskilda boenden för äldre är 521 varav 37 är korttidsplatser. De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten är den genomförda planerade egenkontrollen samt införandet av de nationella kvalitetsregistren Senior alert och Palliativa kvalitetsregistret. EgenkontroU av hälso- och sjukvården har gjorts genom: kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården i form av en enkätundersökning i oktober månad en sammanställning av avvikelser hälso- och sjukvård 2011 delegeringsbeslut har granskats fortlöpande kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen har genomförts på samtliga enheter kvalitetsuppföljning av medicintekniska produkter samverkansmöten med de auktoriserade läkarorganisationerna. Risker för vårdskador har identifierats och hanterats genom analys av avvikelser och genomförda kvalitetsförbättringar utifrån analysen samt utifrån kvalitetsregistret Senior alert. Hälso- och sjukvårdspersonalen har bidragit till ökad patientsäkerhet genom att rapportera risker, tillbud och negativa händelser enligt riktlinjer från medicinskt ansvarig sjuksköterska. Följsamheten bedöms som god. Det totala antalet avvikelser har minskat. Inga utredningar har anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Inga ärenden har anmälts till Patientnämnden. Synpunkter och klagomål utreds och hanteras enligt gällande rutiner. Vården planeras och utförs i samverkan med brukaren, och om brukaren så önskar, även i samverkan med närstående. De viktigaste resultaten som uppnåtts är att genom Senior alert har det förebyggande arbetet gällande fall, trycksår och undernäring intensifierats. Det Palliativa registret och tidigare projekt med utbildningar inom den palliativa vården har satt vården i livets slut i fokus. Flera enheter arbetar enligt eller är på väg att börja arbeta enligt LCP (Liverpool Care Pathway). 3

27 Övergripande mål och strategier Vård- och omsorgsnämnden hade som mål för hälso- och sjukvården 2011 att försöka minska antalet fall och fallskador på särskilda boenden för äldre i Sollentuna kommun. För att nå målet skulle antalet riskbedömningar för fall och antalet läkemedelsgenomgångarna öka. Vård- och omsorgsnämndens mål för hälso- och sjukvården att minska antalet fall och fallskador på särskilda boenden för äldre i Sollentuna kommun har delvis uppnåtts då antalet fallavvikelser har minskat med 170 stycken. Dock har inte antalet skadade minskat (114 skadades 2011 och 103 skadades 2010). Nämnas bör här att antalet brukare var 17 fler vid mättillfället år 2011 än föregående år. En förklaring till minskningen av antalet fallavvikelser från föregående år med 170 stycken kan vara det förebyggande arbetet genom registrering i det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Fall, fallrisker och inte minst det förebyggande arbetet för att undvika fall och fallskador är ett prioriterat område ute i verksamheterna i dag. En annan förklaring till minskningen av antalet fallavvikelser kan vara ökningen av genomförda läkemedelsgenomgångar. I Sollentunas särskilda boenden för äldre gjordes en systematisk/strukturerad läkemedelsgenomgång under en 12-månadersperiod på 435 av 475 brukare (91 % - permanent boende). Motsvarande siffra 2010 var 80 %. I arbetet med lokala samverkansöverenskommelser poängterades vikten av gemensam planering mellan läkare och sjuksköterska för att garantera årliga läkemedelsgenomgångar. Uppföljning av samverkan visade att samtliga enheter hade väl utarbetade rutiner. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har ytterst vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningschefen har ett övergripande administrativt ansvar för planering och ledning och har staben som en resurs i patientsäkerhetsarbetet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ansvar enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 7 kap, 3 patientsäkerhetsförordning (2010:1369) och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) om medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård. Verksamhetscheferna har ansvar enligt förordning (1996:933) om verksamhetschefinom hälso- och sjukvården och socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada 4

28 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet Medicinskt ansvarig sjuksköterskas egenkontrou av hälso- och sjukvården har gjorts genom: kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården i form av en enkätundersökning i oktober månad en sammanställning av avvikelser hälso- och sjukvård 2011 delegeringsbeslut har granskats fortlöpande kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen har genomförts på samtliga enheter kvalitetsuppföljning av medicintekniska produkter samverkansmöten med de auktoriserade läkarorganisationerna. Enkätundersökning I oktober månad genomfördes en kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården i form av en enkätundersökning. Syftet är att kontinuerligt upprepa undersökningen och på så sätt följa utvecklingen, vidta lämpliga åtgärder vid brister/svagheter och kontinuerligt rapportera till vård- och omsorgsnämnden. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas redovisning läggs ut på den externa webbplatsen. Avvikelser Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada Syftet med att rapportera inträffade avvikelser är all dra lärdom av tillbudet eller den negativa händelsen och att med riskförebyggande insatser förhindra att samma typ av avvikelse inträffar igen. Avvikelserapporterna förvaras årsvis ute på enheterna. Verksamheterna rapporterar sina avvikelser enligt riktlinje "Avvikelsehantering" till MAS. Följsamheten till att rapportera avvikelser enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska riktlinjer bedöms som god. Samtliga enheter redovisar en sammanställning av avvikelser till medicinskt ansvarig sjuksköterska innehållande enhetens statistik, vidtagna åtgärder utifrån analys av avvikelser under perioden samt planering av det fortsatta pati entsäkerhetsarbetet på enheten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska sammanställer avvikelserna och rapporterar till vård- och omsorgsnämnden. Redovisas på den externa webbplatsen. Avvikelser som utretts av medicinskt ansvarig sjuksköterska har inneburit allt från telefonkontakt med verksamheterna till genomgång av redogörelser, granskning av journaler, samtal med berörd personal och brukare/närstående. Utredningar har vid behov givit ändrade riktlinjer och rutiner som resultat. 5

29 Totalt har 1115 avvikelser rapporterats från särskilda boenden för äldre under perioden januari - december 2011 (1394 avvikelser rapporterades under periodenjanuari - december 2010). En minskning av det totala antalet avvikelser från särskilda boenden för äldre med 279 stycken från föregående år. Från två dagverksamheter för äldre har 4 fallavvikelser rapporterats (2010 rapporterades 8 fallavvikelser). Vid ett fall skadades personen. Avvikelser gällande fall utan skada var under perioden 696 (877 stycken föregående period) fall skadades personen (103 fallskador föregående år). En person skadade sig i fallet vid dom fyra fallen på dagverksamheterna. En förklaring till minskningen av antalet fallavvikelser från föregående år med 170 stycken kan vara det förebyggande arbetet genom registrering i det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Vård- och omsorgsnämndens mål för hälso- och sjukvården att minska antalet fall och fallskador på särskilda boenden för äldre i Sollentuna kommun har delvis uppnåtts under 2011 då antalet fallavvikelser har minskat med 170 stycken. Antalet skadade vid fall har dock inte minskat. Nämnas bör här att antalet brukare var 17 fler vid mättillfället år 2011 än föregående år. Avvikelser gällande läkemedel var under perioden 290 (382 stycken 2010). En minskning har skett sedan föregående år med 92 avvikelser. Årlig kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen har genomförts och ett stort arbete med atl säkra lokala rutiner utifrån medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer har gjorts i verksamheterna, och minskningen torde vara ett resultat av det arbetet. Lex Maria Under 2011 har ingen anmälan enligt Lex Maria gjorts till Socialstyrelsen (2010 gjordes 4 anmälningar och 2009 gjordes 6 anmälningar). Inga ärenden har anmälts till Patientnämnden. Delegeringar Delegeringsbeslut granskas kontinuerligt. Delegeringar ges enligt författningar och riktlinjer från medicinskt ansvarig sjuksköterska. Enheternas lokala rutiner för bevakning av delegeringar kvalitetsgranskas i samband med den årliga kvalitetsgranskningen av läkemedelshanteringen. Årets granskning har visat att samtliga enheter har bra rutiner för bevakning av slutdatum för delegeringar och för omprövning av uppdragen. Läkemedel Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen har genomförts under året på samtliga enheter. Rapporterna redovisas på den externa webbplatsen. 435 av 475 brukare (91 % - permanent boende) hade fått en systematisk/strukturerad läkemedelsgenomgång under de senaste 12 månaderna (2010 hade 80 % fått en systematisk/strukturerad läkemedelsgenomgång/- uppföljning de senaste 12 månaderna). Samtliga enheter angav att medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer och de lokala skriftliga rutinerna för läkemedelshanteringen är kända och väl fungerande. 6

30 Samtliga brukare hade en aktuell, signerad, samlad ordinationshandling. Kvalitetsuppföljning av medicintekniska produkter Ingår i varje enhets patientsäkerhetsberättelse. Samverkan med de auktoriserade läkarorganisationerna I Sollentuna kommuns särskilda boenden för äldre ansvarar tre av landstinget auktoriserade vårdgivare för läkarinsatserna. Det är Legevisitten AB (Rådans äldreboende, Bergkälla, Minerva, Lenalundsgården, Tors backe, Strandgården, Soltorp plan 7, Nytorps omvårdnadsboende plan 5 och 6 och Nytorps korttidsboende plan 4), Edsbergs vårdcentral (Ribbings Backe och Norrgården), Rotebro vårdcentral (Gillbogården). Medicinskt ansvarig sjuksköterska har organiserat samverkansmöten två gånger per år med Sollentuna kommuns tre auktoriserade läkarorgamsationers verksamhetschefer och de särskilda boendenas verksamhetschefer samt en sjuksköterska per enhet. Samarbetsformerna diskuteras för att säkra att brukarna får del av de insatser som beskrivs i landstingets "Regelbok för läkarinsatser i särskilda boenden för äldre". Rutiner för utveckling av samarbetet tas fram och samverkansöverenskommelserna uppdateras. Samtliga enheter hade skriftlig rutin för när och hur läkare ska kontaktas under hela dygnet. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas verktyg Ett av medicinskt ansvarig sjuksköterskas verktyg för atl styra och utveckla hälso- och sjukvården är riktlinjer för hälso- och sjukvård. Befintliga riktlinjer har uppdaterats under året. Riktlinjerna.finns på den externa webbplatsen. En ny rutin "Hantering vid insulinbehandlad diabetes" - har arbetats fram och finns som bilaga i riktlinje "Läkemedelshantering". Elt annat verktyg för styrning av hälso- och sjukvården är "Information från MAS". Under 2011 har 4 utskick gjorts. Informationen är av olika art, men övervägande information för ökad patientsäkerhet. Informationen läggs ut på den externa webbplatsen. Nationella kvalitetsregister Samtliga särskilda boenden för äldre började använda sig av de nationella kvalitetsregistren Senior alert och det Palliativa registret. Vård hygien Arbete med åtgärder för alt förbättra personalens möjligheter att förhindra smittspridning har skett och kommer även att fortgå under Nationell trycksårsmätiiing Samtliga särskilda boenden för äldre deltog i den nationella trycksårsmätningen. Övrigt Under året har arbete pågått med journalhantering inför byte av verksamhetssystem vid årsskiftet samt arbete med nytt sökordsträd enligt ICF i hälso- och sj ukvårdsjournalen. 7

31 Uppföljning genom egenkontrou Medicinskt ansvarig sjuksköterskas egenkontrou av hälso- och sjukvården har gjorts genom: kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården i form av en enkätundersökning i oktober månad en sammanställning av avvikelser hälso- och sjukvård 2011 delegeringsbeslut har granskats fortlöpande kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen har genomförts på samtliga enheter kvalitetsuppföljning av medicintekniska produkter samverkansmöten med de auktoriserade läkarorganisationerna. Samverkan för att förebygga vårdskador Övergripande befintliga samverkansöverenskommelser mellan landstinget och Stockholms läns kommuner. Lokala samverkansöverenskommelser samt rutiner med de auktoriserade läkarorganisationerna. Riktlinje från medicinskt ansvarig sjuksköterska som reglerar tillvägagångssättet vid transport till sjukhus. Samverkan med Stockholms läns landstings tandvårdsenhet gällande munhälsobedömning samt utbildning av kommunens vårdpersonal. Riskanalys Genom egenkontrou och analys av avvikelser både av medicinskt ansvarig sjuksköterska och på varje enhet görs fortlöpande bedömningar om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet Avvikelser Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till våldgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med att rapportera inträffade avvikelser är att dra lärdom av tillbudet eller den negativa händelsen och att med riskförebyggande insatser förhindra att samma typ av avvikelse inträffar igen. Hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterar avvikelser enligt medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinje. Följsamheten bedöms som god. Rutin för awikelserapportering Den som upptäcker en avvikelse ska omedelbart rapportera till tjänstgörande sjuksköterska eller annan legitimerad personal som utan dröjsmål ska bedöma vilka åtgärder som ska vidtas samt dokumentera dessa i brukarens journal. Den som upptäckt avvikelsen skriver avvikelserapport. Detta ska helst ske i samband med händelsen. Där noteras även namnet på den tjänstgörande sjuksköterska eller annan legitimerad personal som kontaktats. 8

32 Tjänstgörande sjuksköterska eller annan legitimerad personal noterar på avvikelserapporten sin bedömning och åtgärd. Avvikelserapporten ska göras färdig snarast och lämnas vidare till verksamhetschefen. Verksamhetschefen ser till att medicinskt ansvarig sjuksköterska, utan dröjsmål, kontaktas vid allvarliga avvikelser. Medicinskt ansvarig sjuksköterska gör bedömning om utredning och anmälan enligt Lex Maria ska göras Verksamhetschefen skapar rutiner för att fortlöpande analysera och åtgärda brister i verksamheten samt årligen, göra en sammanställning av föregående års avvikelser. Sammanställningen ska innehålla enhetens statistik, vidtagna åtgärder utifrån analys av avvikelser under perioden samt planering av det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på enheten. Sammanställningen skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska senast den 20 februari som en del av enhetens patientsäkerhetsberättelse enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). Totalt har 1115 avvikelser rapporterats från särskilda boenden för äldre under perioden januari - december 2011 (1394 avvikelser rapporterades under periodenjanuari - december 2010). En minskning av det totala antalet avvikelser från särskilda boenden för äldre med 279 stycken från föregående år. Från två dagverksamheter för äldre har 4 avvikelser rapporterats (2010 rapporterades 8 avvikelser). Fall Avvikelser gällande fall utan skada var under perioden 696 (877 stycken föregående period) fall skadades personen (103 fallskador föregående år). En person skadade sig i fallet vid dom fyra fallen på dagverksamheterna. En förklaring av minskningen av antalet fallavvikelser från föregående år med 170 stycken kan vara det förebyggande arbetet som har ökat genom registrering i det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Vård- och omsorgsnämndens mål för hälso- och sjukvården att minska antalet fall och fallskador på särskilda boenden för äldre i Sollentuna kommun har delvis uppnåtts under 2011 då antalet fallavvikelser har minskat med 170 stycken. Nämnas bör här, att antalet brukare var 17 fler vid mättillfället år 2011 än föregående år. Läkemedel Avvikelser gällande läkemedel var under perioden 290 stycken (382 stycken 2010) vilket är en minskning från föregående år med 92 stycken. Vid hantering av läkemedel kan fel göras vid olika moment i kedjan. Det kan ske vid i ordningsställande av läkemedel, felaktig dos kan ges vid överlämnandet, läkemedlet kan ges vid fel tidpunkt, glömmas bort att ges eller förväxling av person kan ske. En ständig kvalitetsutveckling sker inom området där alla delar i hanteringen följs upp. Ansvaret för en fungerande läkemedelshantering ute på respektive enhet ligger hos verksamhetschefen som tillsammans med legitimerad personal måste se till att riktlinjer från medicinskt ansvarig sjuksköterska och lokala rutiner är förankrade hos all personal som hanterar läkemedel, 9

33 att förutsättningar finns för att delegerad personal kan följa riktlinjer och rutiner och att kontinuerlig kontroll/uppföljning sker gällande följsamheten till riktlinjer och rutiner. Årlig kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen har genomförts och ett stort arbete med att säkra lokala rutiner utifrån medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer har gjorts i verksamheterna och minskningen torde vara ett resultat av det arbetet. Övriga rapporterade avvikelser Bristande dokumentation: 1 avvikelse Brister i vårdkedjan: 1 avvikelse Felaktig vård/behandling: 5 avvikelser Trycksår uppkomna på enheterna: 4 Trycksår uppkomna på annan enhet: 4 Lex Maria Under 2011 har ingen anmälan enligt Lex Maria gjorts till Socialstyrelsen (2010 gjordes 4 anmälningar och 2009 gjordes 6 anmälningar). Hantering av klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter Inkomna klagomål och synpunkter utreds enligt de rutiner som finns på kommunens hemsida ( kommun/omsorg, socialt stöd/så kan du påverka). Inkomna klagomål från Patientnämnden och Socialstyrelsen utreds av medicinskt ansvarig sjuksköterska alternativt av verksamhetscontroller beroende av klagomålets art. Sammanställning och analys Verksamhetscheferna ansvarar för att årligen göra en sammanställning av föregående års avvikelser. Sammanställningen ska innehålla enhetens statistik, vidtagna åtgärder utifrån analys av avvikelser under perioden samt planering av det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på enheten. Sammanställningen skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska senast den 20 februari som cn del av enhetens patientsäkerhetsberättelse enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). Medicinskt ansvarig sjuksköterska sammanställer, analyserar och rapporterar till vård- och omsorgsnämnden. Samverkan med patienter och närstående Brukarna och deras närstående erbjuds möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet genom varje enhets rutiner. Verksamhetscheferna har ansvar för atl arbeta fram dessa rutiner och beskriva dessa i enhetens patientsäkerhetsberättelse. Medicinskt ansvarig sjuksköterska erbjuder brukare och närstående att medverka i patientsäkerhetsarbetet vid utredningar gällande brister i hälso- och sjukvården genom att dessa får ge sin syn på händelsen skriftligen. 10

34 Resultat Vård- och omsorgsnämndens mål för hälso- och sjukvården att minska antalet fall och fallskador på särskilda boenden för äldre i Sollentuna kommun har delvis uppnåtts då antalet fallavvikelser har minskat med 170 stycken. Dock har inte antalet skadade minskat (114 skadades 2011 och 103 skadades 2010). Nämnas bör här att antalet brukare var 17 fler vid mättillfället år 2011 än föregående år. De viktigaste resultaten som uppnåtts är att genom Senior alert har det förebyggande arbetet gällande fall, trycksår och undernäring intensifierats. Det Palliativa registret och tidigare projekt med utbildningar inom den palliativa vården har satt vården i livets slut i fokus. Flera enheter arbetar enligt eller är på väg att börja arbeta enligt LCP (Liverpool Care Pathway). Under 2011 har ingen anmälan enligt Lex Maria gjorts till Socialstyrelsen (2010 gjordes 4 anmälningar och 2009 gjordes 6 anmälningar). Det totala antalet avvikelser från särskilda boenden för äldre har minskat med 279 stycken från föregående år. Inga ärenden har behandlats i Patientnämnden. 435 av 475 brukare (91 % - permanent boende) har fått en systematisk/strukturerad läkemedelsgenomgång de senaste 12 månaderna (2010 hade 80 % fått en systematisk/strukturerad läkemedelsgenomgång/-uppföljning de senaste 12 månaderna). Övergripande mål och strategier för kommande år 1. Vård- och omsorgsnämndens mål: 2012 ska 90 % av alla brukare på särskilda boenden för äldre i Sollentuna kommun, vid väntat dödsfall ha någon närvarande i dödsögonblicket. Palliativa registret I Sollentuna är nu samtliga äldreboenden anslutna till det Palliativa registret och svagheter som finns i vården i livets slutskede kan identifieras och därigenom initiera ett kontinuerligt lärande och ständigt förändringsarbete. De osedda behoven av palliativ vård i livets slutskede synliggörs genom att alla dödsfall ska registreras. 2. Vård- och omsorgsnämndens mål: 2012 ska samtliga särskilda boenden för äldre, för att skapa underlag för förebyggande och kvalitetshöj ande arbete, registrera uppgifter i de kvalitetsregister som ingår i Senior alert. Senior alert Samtliga äldreboenden är nu anslutna till det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Arbetet med Senior alert grundas på riskbedömning, åtgärd och uppföljning av undernäring, fall och trycksår. Syftet med registreringen är att skapa en bra systematik för det förebyggande arbetet och kan på så sätt medverka till utvecklandet av nya arbetssätt. 11

35 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Ann-Mari Godeberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sidan 1 av 2 Avvikelser hälso- och sjukvård 2011 Inledning Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker for vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med att rapportera inträffade avvikelser är att dra lärdom av tillbudet eller den negativa händelsen och att med riskförebyggande insatser förhindra att samma typ av avvikelse inträffar igen. I medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer för hälso- och sjukvård anges vilka avvikelser som ska rapporteras och hur avvikelser ska hanteras inom Sollentuna kommun. Följsamheten till att rapportera avvikelser enligt medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer bedöms som god. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas rapportering Totalt har 1115 avvikelser rapporterats från särskilda boenden för äldre under perioden januari - december 2011 (1394 avvikelser rapporterades under perioden januari - december 2010). Antalet avvikelser från särskilda boenden för äldre har minskat med 279 stycken från föregående år. Från två dagverksamheter för äldre har 4 avvikelser rapporterats (2010 rapporterades 8 avvikelser). Fall Avvikelser gällande fall utan skada var under perioden 696 (877 stycken föregående period). Vid 114 fall skadades personen (103 fallskador föregående år). En person skadade sig i fallet vid dom fyra fallen på dagverksamheterna. En förklaring till minskningen av antalet fallavvikelser från föregående år med 170 stycken, kan vara att det förebyggande arbetet har ökat genom registreringen i det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Vård- och omsorgsnämnden hade som mål för hälso- och sjukvården 2011 att försöka minska antalet fall och fallskador på särskilda boenden för äldre i Sollentuna kommun. För att nå målet skulle antalet riskbedömningar för fall öka samt genom årlig gemensam (läkare och sjuksköterska) planering öka läkemedelsgenomgångarna. Vård- och omsorgsnämndens mål för hälso- och sjukvården att minska antalet fall och fallskador på särskilda boenden för äldre i Sollentuna kommun har delvis uppnåtts då antalet fallavvikelser har minskat med 170 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

36 Sidan 2 av 2 stycken. Dock har inte antalet skadade minskat (114 skadades 2011 och 103 skadades 2010). Nämnas bör här att antalet brukare var 17 fler vid mättillfället år 2011 än föregående år. Läkemedel Avvikelser gällande läkemedel var under perioden 290 stycken (382 stycken 2010). Antalet avvikelser gällande läkemedel har minskat med 92 stycken från föregående år. Vid hantering av läkemedel kan fel göras vid olika moment i kedjan. Det kan ske vid i ordningsställande av läkemedel, felaktig dos kan ges vid överlämnandet, läkemedlet kan ges vid fel tidpunkt, glömmas bort att ges eller förväxling av person kan ske. En ständig kvalitetsutveckling sker inom området där alla delar i hanteringen följs upp. Ansvaret för en fungerande läkemedelshantering ute på respektive enhet ligger hos verksamhetschefen som tillsammans med legitimerad personal måste se till att riktlinjer från medicinskt ansvarig sjuksköterska och lokala rutiner är förankrade hos all personal som hanterar läkemedel, att förutsättningar finns, så att delegerad personal kan följa riktlinjer och rutiner och att kontinuerlig kontroll/uppföljning sker gällande följsamheten till riktlinjer och rutiner. Årlig kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen har genomförts och ett stort arbete med att säkra lokala rutiner utifrån medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer har gjorts i verksamheterna och minskningen torde vara ett resultat av det arbetet. Övriga rapporterade avvikelser Bristande dokumentation: 1 avvikelse Brister i vårdkedjan: 1 avvikelse Felaktig vård/behandling: 5 avvikelser Trycksår uppkomna på enheterna: 4 Trycksår uppkomna på annan enhet: 4 Lex Maria Under 2011 har ingen anmälan enligt Lex Maria gjorts till Socialstyrelsen (2010 gjordes 4 anmälningar och 2009 gjordes 6 anmälningar). Ann-Mari Godeberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska

37 Avvikelser 2010 och 2011

38 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Ann-Mari Godeberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas redovisning och kommentarer till hälso- och sjukvårdsenkät oktober 2011 Uppgifter om verksamheten Sammanlagda antalet personer på Sollentuna kommuns 12 särskilda boenden for äldre var vid mättillfället 498. En av dessa 12 enheter är ett servicehus (vid mättillfället 75 brukare). En av enheterna består av korttidsplatser (vid mättillfället 23 brukare) och ytterligare en enhet har 7 korttidsplatser. Kontakt med läkare I Sollentuna kommuns särskilda boenden för äldre ansvarar tre av landstinget auktoriserade vårdgivare för läkarinsatserna. Det är Legevisitlen AB (Rådans äldreboende, Bergkälla, Minerva, Lenalundsgården, Tors backe, Strandgården, Soltorp plan 7, Nytorps omvårdnadsboende plan 5 och 6 och Nytorps koiltidsboende plan 4), Edsbergs vårdcentral (Ribbings Backe och Norrgården) och Rotebro vårdcentral (Gillbogården). Samtliga enheter har skriftlig rutin för när och hur läkare ska kontaktas under hela dygnet. Kontakt med sjuksköterska Samtliga enheter har skriftlig rutin för när och hur sjuksköterska ska kontaktas. Rutinen är känd av all vårdpersonal dygnet runt. Sjukgymnastens ansvar Sjukgymnasten deltar i vård- och omsorgsplaneringen på 6 enheter och deltar ibland på 6 enheter. Arbetsterapeutens ansvar Arbetsterapeuten deltar i vård- och omsorgsplaneringen på 6 enheter och deltar ibland på 6 enheter. ADL/funktionsbedömning All personal har tillgång till ADL/funktionsbedömning på samtliga enheter. Förflyttningar 216 (43 %) brukare är rullstolsburna (50 % föregående år). 195 brukare (39 %) går själva med rullator (32 % föregående år). 83 brukare (17 %) går själv utan stöd (16 % föregående år). 141 brukare (28 %) förflyttas med lyft (31 % föregående år). Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

39 Sida 2 av 6 Vårdhygien Basala hygienrutiner är kända och efterlevs i vårdarbetet på 10 enheter. Två enheter svarar att det förekommer brister i följsamheten (tre enheter föregående år). Medicinskt ansvarig sjuksköterskas kommentar Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2007:19) är bindande och det är verksamhetscheferna som ansvarar för att tillse att föreskrifterna efterlevs. MRSA Två brukare (tre brukare 2010) har MRSA fördelat på två enheter. Vårdprogrammet för MRSA är känt och efterlevs på 11 enheter. Nutrition Riskbedömning för undernäring enligt Senior alert görs på samtliga enheter. Nattfastan som i regel inte ska överstiga 11 timmar följs upp på 10 enheter. På två enheter följs nattfastan upp ibland. 107 av 498 brukare behöver hjälp med att matas (77 av 481 brukare föregående år). 57 av 498 brukare är ordinerade näringsdryck (34 av 481 brukare föregående år). Samtliga enheter har tillgång till sittvåg. Trycksår Riskbedömning för trycksår enligt Senior alert görs på samtliga enheter. (2010 riskbedömdes 42 % av brukarna). 16 brukare har trycksår fördelade på 10 enheter. Av dessa har 4 trycksår uppkommit på annan enhet (20 brukare hade trycksår föregående år fördelat på 11 enheter). På 5 enheter dokumenteras trycksår i såijournal med fotografi. Tre enheter gör det ibland. Inkontinens 333 (67 %) brukare är inkontinenta. 38 brukare harkad. Ordinerade hjälpmedel vid inkontinens finns dokumenterat i omvårdnadsjournalen i 319 fall (föregående år i 296 fall).

40 Sida 3 av 6 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas kommentar Hjälpmedel vid inkontinens ska alltid vara individuellt förskrivet av behörig personal. Förskrivaren har ansvar för att produkten är lämplig. Förskrivaren ansvarar för uppföljning av hjälpmedlet. Förskrivningsprocessen ska följas och journalföras. Se riktlinje 8 "Medicintekniska produkter" från medicinskt ansvarig sjuksköterska. Läkemedel/läkemedelshantering Smärta 190 brukare (38 %) står på smärtstillande läkemedel som stående ordination ( %). På 6 enheter finns rutin för utvärdering av insatt smärtbehandling, t.ex. VAS - skalan (Visuell Analog Skala är ett slags linjal där brukaren med hjälp av en markör kan ange på en 10 cm lång linje hur ont det gör). Medicinskt ansvarig sjuksköterskas kommentar För bedömning av smärta hos personer som har svårt att beskriva sin smärta i tal rekommenderas "Abbey Pain Scale". Skickades ut till samtliga verksamheter via "MAS-infoblad" nr Sömn, oro och ångest Samtliga enheter beaktar och dokumenterar brukarens eventuella sömn-, oros-, och ångestproblematik vid den fortlöpande vård- och omsorgsplaneringen. På samtliga enheter kartläggs orsaken till brukarens sömn-, oros-, och ångestpro b 1 emat i k. 170 (34 %) av brukarna står på sömnläkemedel som stående ordination. 123 (25 %) av brukarna står på läkemedel mot oro och ångestproblematik som stående ordination. 196 (39 %) av brukarna står på antidepressiva läkemedel som stående ordination (2010 stod 37 % av brukarna på antidepressiva läkemedel). Antal läkemedel 6 av 498 brukare har inga läkemedel alls, stående ordination (2010 hade 6 av 481 brukare inga läkemedel alls). 175 av 498 brukare (35 %) har 1-5 läkemedel, stående ordination (2010 hade 34 % av brukarna 1-5 läkemedel, stående ordination). 244 av 498 brukare (49 %) har 6-10 läkemedel, stående ordination (2010 hade 47 % av brukarna 6-10 läkemedel, stående ordination).

41 Sida 4 av 6 56 av 498 brukare (11 %) har läkemedel, stående ordination (2010 hade 12 % av brukarna läkemedel, stående ordination). 5 av 498 brukare har fler än 15 läkemedel, stående ordination (2010 hade 9 av 481 brukare fler än 15 läkemedel, stående ordination). Läkemedelsgenomgång 435 av 475 brukare (91 % - permanent boende) har fått en systematisk/strukturerad läkemedelsgenomgång de senaste 12 månaderna (2010 hade 80 % fått en systematisk/strukturerad läkemedelsgenomgång). Medicinskt ansvarig sjuksköterskas kommentar En ökning av genomförda läkemedelsgenomgångar har skett. I landstingets uppdragsbeskrivning för läkarinsatser i särskilt boende för äldre 2011 ställs krav på att läkemedelsgenomgång för varje brukare (permanent boende) ska ske dels vid inflyttning och därefter minst en gång per år. I lokala samverkansöverenskommelser poängteras vikten av gemensam planering mellan läkare och sjuksköterska för att garantera årliga läkemedelsgenomgångar. Uppföljning av samverkan sker två gånger per år och samtliga enheter har nu väl utarbetade rutiner för samverkan. Övrigt gällande läkemedel Samtliga enheter har utsedd ansvarig sjuksköterska för läkemedelsförrådet på boendet. Samtliga enheter har aktuella, skriftliga lokala rutiner för läkemedelshanteringen utarbetade utifrån medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer. Samtliga enheter anger att medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer och de lokala skriftliga rutinerna för läkemedelshanteringen är kända och väl fungerande. Samtliga brukare har en aktuell, signerad, samlad ordinationshandling. Utbildning kring läkemedel/läkemedelshantering för delegerad personal har skett på 8 av 12 enheter under det senaste året. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas kommentar Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen genomförs årligen. Delegering Samtliga enheter har lokal skriftlig rutin för hur delegeringar ska gå till på boendet.

42 Sida 5 av 6 Antal vårdpersonal som har delegering att ge insulin vid stabilt blodsocker är 156 stycken (2010 hade 147 vårdpersonal delegering att ge insulin vid stabilt blodsocker). Samtliga enheter har ett fungerande bevakningssystem för delegeringar. Sex enheter skickar kopior på delegeringar fortlöpande till medicinskt ansvarig sjuksköterska. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas kommentar Medicinskt ansvarig sjuksköterska vill att man är restriktiv när det gäller delegering av att ge insulin. I första hand ska uppgiften utföras av sjuksköterska. Om uppgiften delegeras ska riktlinje 6 "Läkemedelshantering" bilaga 6:9 "Hantering vid insulinbehandlad diabetes" följas. Sjuksköterska ska dagligen avgöra vem som ska ge insulin till respektive brukare. Samtliga enheter ska skicka kopior på delegeringar fortlöpande till medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt riktlinje 2 "Delegering" sidan 3. Dokumentation av hälso- och sjukvård På samtliga enheter dokumenterar legitimerad personal i Sollentuna kommuns verksamhetssystem. Samtliga enheter uppger sig ha rutiner för hantering och förvaring av dom delar av om vårdnadsjournalen (pappersjournalen) som inte kan tas in i den datoriserade journalen. 405 brukare har aktuellt status. 10 enheter uppdaterar status vid förändrat hälsotillstånd. Tre enheter uppdaterar dessutom var 3 månad och fyra enheter var 6 månad. 10 enheter har system för att säkerställa informationsöverföring av väsentliga uppgifter mellan den legitimerade personalen och övrig vårdpersonal, två enheter svarar att informationsöverföringen behöver förbättras. Fall och fallskador Riskbedömning för fall enligt Senior alert görs på samtliga enheter. Medicintekniska produkter Registrering av medicintekniska produkter (inventarieförteckning) görs på 11 enheter (2010 på 10 enheter). Medicinskt ansvarig sjuksköterskas kommentar Medicinskt ansvarig sjuksköterska har arbetar fram riktlinjer/ledningssystem för medicintekniska produkter enligt den ansvarsstruktur som vård-

43 Sida 6 av 6 och omsorgsnämriden fastställde Dnr 2008/184 VON 740 (riktlinje 8 "Medicintekniska produkter"). Det är verksamhetschefens ansvar att se till att dom efterlevs. Avvikelser hälso- och sjukvård Samtliga enheter uppger att riktlinjer från medicinskt ansvarig sjuksköterska gällande awikelsehantering är kända och efterlevs i verksamheten. Mun- och tandvård Tandvårdsintyg har 428 brukare. Erbjudande om munhälsobedömning det senaste året har 385 brukare fått. Munhälsobedömning har 361 brukare fått av dom 385 brukare som erbjöds och tackade ja. Munvårdskort har 416 brukare. Hjälp med munvård får 316 brukare. På frågan om vårdpersonalen ger munvård utifrån munvårdskortet svarar 7 enheter ja och 5 enheter svarar ibland. Av vårdpersonalen har 235 fått utbildning i mun- och tandvård under det senaste året (2010 fick 116 av vårdpersonalen utbildning i munvård). Medicinskt ansvarig sjuksköterskas kommentar Personer som bor permanent på särskilda boenden (undantag är Tors backe där individuell bedömning ska göras) har rätt till tandvårdsintyg vilket innebär erbjudande om avgiftsfri bedömning av munhälsa och rådgivning för daglig munvård samt nödvändig tandvård till avgift inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Varje verksamhetschef måste aktivt åtgärda så att alla brukare som bor permanent (utom servicehus där individuell bedömning av omvårdnadsbehovet gäller) får tandvårdsintyg. Medicinsk fotvård Medicinsk fotvård får 53 brukare ( brukare, brukare och brukare). Logoped 1 brukare får behandling av logoped (2010 fick två brukare behandling av logoped). Ann-Mari Godeberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-03 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård-

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten 2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten Solna den 28 januari 2015 Olga Jacobsen Gruppchef HSL samt Lea Ekholm Vice Regionchef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Annika Fjällström MAS Vindelns kommun Antagen av Socialnämnden 2016 03 23 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 2013-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-03-10 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Ekehöjden - Demens - VoB 2015

Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Uppföljning. Lövstavägen 31

Uppföljning. Lövstavägen 31 Uppföljning Lövstavägen 31 Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning enligt GPA-modellen. GPA är förkortning av granskning, patientsäkerhet och ansvar.för att få godkänt krävs det minst 80%

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 21 Sidan 24 av 32 139/2011 Dnr 2011/271 VON.235 Förslag på namn för äldreboenden I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-11-14. Sammanfattning Äldreboendena Strandgården och Ny torp ska ersättas av

Läs mer

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Trollängen Förenade Care AB 2016-03-01 Kaija Partanen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tyresö kommun / 2016-03-01 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetsgranskning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-21 Anita Segerslätt Lars Tengryd Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende Patientsäkerhetsberättelse 2015 S:t Annas Demens och äldreboende Sjuksköterska Flora: Malin Björkman Sjuksköterska Freja: Maria Svalberg Verksamhetschef: Helén Gjödestöl Patientsäkerhetsberättelse 16 02

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Hossein Ahmadian Adress: Rinkebyplan

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare

2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare 2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare Gabriels gård Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-29 Göran Forslund Verksamhetschef Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 10.02.2016. Anna-Mari Kinnunen Verksamhetschef Vardaga/Klippan Äldreboendet Klippan Norra Esplanaden 1 95331 Haparanda

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA BILAGA 1 DNR 2011-145-1.2.1. 2011-11-28 SID 1 (6) Uppföljning av hälso- och sjukvården på Rio 2011 Stadsdelsnämndens MAS och MAR 1 har

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunförbundet Stockholms Län Mars 2012

Kommunförbundet Stockholms Län Mars 2012 Kommunförbundet Stockholms Län Mars 2012 Hemsjukvård 2015 HEMSJUKVÅRD 2015 är det nya namnet på projektet. Hemsjukvård kommer även efter 2015 att vara ett gemensamt ansvar för kommun och landsting (läkarna

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Lönnens ÄB Järfälla Kommun Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-12 Olga Trupina Pernilla Wåhlin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Uppföljning... 3

Innehållsförteckning. 1 Uppföljning... 3 Uppföljning Navet Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen. GPA står för Granskning, Patientsäkerhet och Ansvar. Modellen består av 9 delar. Varje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150416 Agneta Palmgren Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Attendo Sverige AB/Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Eva-Lena Erngren

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2011. Patientsäkerhetsberättelse. Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2011. Patientsäkerhetsberättelse. Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB 1 Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse 2012 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2011 Avvikelser Samtliga avvikelser registrerades och dokumenterades.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-25 Annika Kahlmeter Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared Datum och ansvarig för innehållet 2016 02 25 Tea Hwit verksamhetschef på Breared Mallen är anpassad av Vardaga AB

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2012 Enskede 2013-03-01 Ansvarig för innehållet: Gunnel Köhler Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Övergripande mål och strategier 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan)

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2015-01-13 SN 2015/0025.11.01 0480-453819 Socialnämnden Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) Förslag till beslut

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS Sammanfattning I patientsäkerhetsberättelsen för Pilträdets servicehus ingår den årliga kvalitetsgranskningen gjord av MAS och MAR enligt Questa med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Torshälla stads förvaltning År 2014

Patientsäkerhetsberättelse Torshälla stads förvaltning År 2014 Torshälla stads nämnd Datum 1 (18) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration Thomas Living 016-710 73 45 Karin Engstad 016-710 73 43 Torshälla stads nämnd Patientsäkerhetsberättelse Torshälla

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Region Medicin Förenade Care AB

Patientsäkerhetsberättelse för. Region Medicin Förenade Care AB Patientsäkerhetsberättelse för Region Medicin Förenade Care AB 2013 Marie Kraft, VC, ASiH Roslagen/Finsta Gård Jeanette Bergkvist, VC, Märsta Läkarmottagning Susanne Thoors, Biträdande chefsjuksköterska

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014. Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014. Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. BAKGRUND 3 1.1 Patientsäkerhetslagen 3 1.2 Kvalitetsledningssystem 3 1.3 Patient lag 4 1.4

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Upprättad av Eva Bladh, medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-03-01 EVA BLADH MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012

Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012 Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012 Fastställd av kommunstyrelsen 20XX-XX-XX, XX-XX Innehållsförteckning 1 Läsanvisning... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Övergripande mål... 6 4 Organisatoriskt

Läs mer