Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS"

Transkript

1 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datu Diarienuer Marie Öberg OSN Osorgsnänden Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut jl SoL och LSS Förslag till beslut Osorgsförvaltningen föreslår osorgsnänden besluta att att att godkänna föreliggande rapport o ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL och 9 LSS so so inte s ino tre ånader, i enlighet ed nändens rapporteringsskyldighet jälikt 16 kap. 6 f-h SoL och 28 f-h LSS sat överläna rapporten inklusive bilagor till kounfulläktige. uppdra till kontoret att intensifiera arbetet ed att iniera kostnaden för särskild avgift. Föredragning Osorgsnänden har jälikt 16 kap 6 f h SoL och 28 f-h LSS skyldighet att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för vård och osorg (IVO), kounens revisorer och kounfulläktige gynnande beslut o bistånd enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS so ej s ino tre ånader från dagen för beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur lång tid so förflutit från dagen för respektive beslut. Det senaste kvartalet var det totalt 61 SoL- och LSS-beslut so inte verkställdes ino tre ånader. Uppgifter o besluten so togs ellan juli och septeber ino ordinärt boende saknas och däred saknas uppgifter o besluten blivit verkställda eller ej efter tre ånader. De uppgifter so finns ino ordinärt boende är kvar sedan förra rapporteringen, beslut tagna ellan april och juni. Fördelningen icke verkställda beslut ino respektive lagru uppgår till, SoL 24 beslut respektive LSS, 37 beslut. Ino SoL är det företrädesvis beslut o bostadssociala kontrakt sat kontaktperson so ej s och ino LSS, bostad ed särskild service. Den frästa anledningen till att besluten o bostad ed särskild service enligt LSS inte s är: Att den enskilde tackat nej till erbjudanden Andra anledningar, exepel; - önskeål o att bo tillsaans ino ett specifikt oråde där det idag inte finns något LSS-boende - brukare är inte redo att flytta. Postadress: Uppsala koun, osorgsförvaltningen, Uppsala Telefon: (växel) E-post:

2 2 (2) Totala kostnaden för särskilda avgifter beräknas till 4,8 nkr under. Det är fräst ino bostad ed särskild service so de särskilda avgifterna uppstått. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet ed att utveckla rutiner i syfte att iniera kostnaderna för särskild avgift. Förvaltningen har upprättat en rapport inklusive bilagor. Nänden föreslås godkänna upprättad rapport och skrivelse till kounfulläktige sat låta expediera dessa till kounstyrelsen för beredning till kounfulläktige. Osorgsförvaltningen Toas Odin Förvaltningschef/Direktör Bilagor Skrivelse till kounfulläktige ed bilagor

3 OMSORGSNÄMNDEN Handläggare Marie Öberg Datu Diarienuer OSN Kounfulläktige Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen o stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 31 deceber Kouner har jälikt 16 kap 6 f - h SoL och 28 f - h LSS skyldighet att rapportera beslut o bistånd enligt 4 kap 1 SoL och insatser enligt 9 LSS so inte s ino tre ånader eller där avbrott i verkställigheten överstiger tre ånader till Inspektionen för vård och osorg (IVO), kounens revisorer och kounfulläktige. Ansvarig nänd ska varje kvartal till kounfulläktige rapportera antalet gynnande beslut enligt SoL och insatser enligt LSS so inte s ino tre ånader från dagen för beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser och hur lång tid so förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och inte kunna härledas till enskild person. Det ska dock fragå hur stor del av besluten so gäller kvinnor respektive än. Föreliggande rapport avser perioden 1 oktober till och ed 31 deceber Antal beslut so inte s ino 3 ånader enligt ovan uppgick till 61 beslut, inklusive 16 beslut o bostadssociala kontrakt. Fördelat på kön 41 kvinnor och 20 än. Uppgifter o besluten so togs ellan juli och septeber ino ordinärt boende saknas och däred saknas uppgifter o besluten blivit verkställda eller ej efter tre ånader. De uppgifter so finns ino ordinärt boende är kvar sedan förra rapporteringen, beslut tagna ellan april och juni. De beslut so ej s är fräst bostad ed särskild service enligt LSS och anledningar till att besluten inte verkställdes är i huvudsak: Att den enskilde tackat nej till erbjudanden Andra anledningar; exepel den enskilde vill bo i ett specifikt oråde. Postadress: Uppsala koun, osorgsnänden, Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: (växel) E-post:

4 2 (2) Osorgsnänden har i bifogad rapport (bilaga 1a, b) saanställt ej verkställda beslut per den 31 deceber, so ej s ino tre ånader. Osorgsnänden Eva Christiernin Ordförande Ingela Persson Nändsekreterare Bilagor 1a Saanställning av ej verkställda beslut 1b Tid för verkställighet

5 Bilaga 1A Bilaga 1a Saanställning av ej verkställda SoL och LSS-beslut kvartal 4 Tabell 1. Totalt antal ej verkställda SoL och LSS-beslut 2013 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Män * 41** Kvinnor * 20** Sua * 61** Tabell 1. Antalet kvinnor och än vilkas beslut ino SoL och LSS so ej s ino tre ånader kvartal 4. * Inklusive sju än och tre kvinnor so ej fått sina beslut verkställda avser bostadssociala kontrakt SoL. ** Inklusive nio än och sju kvinnor so ej fått sina beslut verkställda avser bostadssociala kontrakt SoL (fro 2015 övergår ansvaret till socialnänden) Koentar till tabell 1: Uppgifter o besluten so togs ellan juli och septeber ino ordinärt boende saknas och däred saknas uppgifter o besluten blivit verkställda eller ej efter tre ånader. De uppgifter so finns ino ordinärt boende är kvar sedan förra kvartalet, beslut tagna ellan april och juni. Tabell 3. Beviljade SoL-beslut so ej s ino tre ånader SoL-insatser Antal än Antal kvinnor Totalt antal Andel Särskilt boende socialpsykiatri SoL % Särskilt boende deens SoL % Bostadssocialt kontrakt % Korttidsboende socialpsykiatri SoL % Kontaktperson SoL % Sua ej verkställda SoL-beslut % Tabell 3. Beviljade SoL-beslut so ej s ino tre ånader kvartal 4,. Koentar till tabell 3: Andelen ej verkställda beslut gällande SoL-insatser är fräst bostadssociala kontrakt, därefter Särskilt boende socialpsykiatri SoL.

6 Tabell 4. Andelen ej verkställda SoL-beslut SoL-insatser Giltiga SoLbeslut än Andel ej verkställda SoL-beslut än Giltiga SoLbeslut kvinnor Andel ej verkställda SoL-beslut kvinnor Totalt antal giltiga SoLbeslut Särskilt boende socialpsykiatri SoL 104 1,9% 53 0,0% 157 Särskilt boende deens SoL 12 8,3% 13 15,4% 25 Bostadssocialt kontrakt 81 11,1% 138 5,1% 21 Korttidsboende socialpsykiatri SoL 6 33,3% 4 0,0% 10 Kontaktperson SoL 124 0,8% 180 0,0% 304 Sua beviljade SoL-beslut % 388 2,3% 715 Tabell 4. SoL-beslut so ej s ino tre ånader, kvartal 4,. Koentar till tabell 4: När det gäller verkställighet av SoL-insatser verkställs kvinnornas beslut i något högre grad. Tabell 5. Orsaker till att SoL-besluten ej blivit verkställda SoL-insatser Antal ej verkställda SoL-beslut Resursbrist, ledig bostad Resursbrist, personal Den enskilde har tackat nej Annat skäl Särskilt boende socialpsykiatri SoL Särskilt boende deens SoL Bostadssocialt kontrakt Korttidsboende socialpsykiatri SoL Kontaktperson SoL Sua ej verkställda SoL-beslut Andel orsak till ej verkställda SoL-beslut 100% 79% 4% 13% 4% Tabell 5. SoL-beslut so ej s ino tre ånader. Uppgivna orsaker till att besluten ej s ino tre ånader enligt inspektionen för vård och osorgs definition. Koentar till tabell 5: Kvoten från Uppsalahe är ellan lägenheter per år so ska fördelas jänt under året Lägenheterna koer sporadiskt under året. Det har också varit liten oflyttning från kounens bostadsrätter vilket gjort att personer ed hyresskulder har fått vänta länge på en ledig bostadsrätt. Personer so har hyresskulder (oavsett till vilken hyresvärd) kan enbart verkställas i kounens bostadsrätter.

7 Tabell 6. Beviljade LSS-beslut so ej s ino tre ånader LSS-insatser Antal än Antal kvinnor Totalt antal Andel Bostad ed särskild service LSS % Anpassad särskild bostad LSS % Korttidsvistelse LSS % Kontaktperson LSS % Ledsagarservice LSS % Daglig verksahet LSS % Sua ej verkställda LSS-beslut % Tabell 6. Beviljade LSS-beslut so ej s ino tre ånader kvartal 4,. Koentar till tabell 6: Det är fler insatser ino LSS so ej verkställs än ino SoL. Bostad ed särskild service enligt LSS doinierar följd av kontaktperson LSS. Tabell 7. Andelen ej verkställda LSS-beslut LSS-insatser Giltiga LSSbeslut än Andel ej verkställda LSS-beslut än Giltiga LSSbeslut kvinnor Andel ej verkställda LSS-beslut kvinnor Totalt antal giltiga LSSbeslut Bostad ed särskild service LSS 307 5,9% 206 4,9% 513 Anpassad särskild bostad LSS 23 4,3% 24 4,2% 47 Korttidsvistelse LSS 28 3,6% 25 0,0% 53 Kontaktperson LSS 130 3,1% 123 0,0% 253 Ledsagarservice LSS 93 1,1% 73 0,0% 166 Daglig verksahet LSS 452 0,2% 339 0,0% 791 Sua beviljade LSS-beslut ,5% 790 1,4% 1823 Tabell 7. LSS-beslut so ej s ino tre ånader kvartal 4,. Koentar till tabell 7: Frästa LSS-insatsen so ej s är bostad ed särskild service. Det är 60% än och 40% kvinnor so beviljats bostad ed särskild service och ca 6% än och ca 5% kvinnor har ej fått de verkställda. Det är fler kvinnor so får sina LSS-beslut verkställda än ännen. Det är fler än so för LSS-beslut. Tabell 8. Orsaker till att LSS-besluten ej blivit verkställda LSS-insatser Antal ej Resursbrist, Resursbrist, Den enskilde Annat skäl verkställda ledig bostad personal har tackat nej Bostad ed särskild service LSS Anpassad bostad LSS Korttidsvistelse LSS Kontaktperson LSS Ledsagarservice LSS Daglig verksahet LSS Sua ej verkställda LSS-beslut Andel orsak till ej verkställda LSS-beslut 100% 19% 5% 43% 35% Tabell 8. LSS-beslut so ej s ino tre ånader. Uppgivna orsaker till att besluten ej s ino tre ånader enligt inspektionen för vård och osorgs definition. Koentar till tabell 8: Den frästa anledningen varför beslut o bostad ed särskild service inte verkställs är att brukaren tackar nej till insatsen. Anledningar till varför an tackar nej, är att brukarna inte är redo att flytta eller att an erbjudit boende för långt från stadskärnan. Annat skäl är att an vill bo tillsaans ino ett specifikt oråde där det idag inte finns något LSS-boende.

8 Tabell 9. Antal ej verkställda SoL och LSS-beslut so s av annan anledning SoL och LSS-insatser Antal än Antal kvinnor Totalt Andel Avliden % Avsagt sig insatsen % Ändrad verkställighet % Tidsbegränsat beslut % Ej behov av insatsen % Sua avslutade beslut % Tabell 9. Antal ej verkställda SoL och LSS-beslut so s av annan anledning kvartal 4,. Tabell 10. Antal verkställda SoL och LSS-beslut SoL och LSS-insatser Antal än Antal kvinnor Totalt Andel Särskilt boende socialpsykiatri SoL % HVB socialpsykiatri SoL % Korttidsboende socialpsykiatri SoL % Bostadssocialt kontrakt % Kontaktperson SoL % Bostad ed särskild service LSS % Korttidsvistelse LSS % Ledsagarservice LSS % Sua verkställda beslut % Tabell 10. Antal beslut so rapporterades ej verkställda första kvartalet och so s under kvartal 4,. Tabell 11. Antal SoL och LSS-beslut ed avbrott SoL och LSS-insatser Antal än Antal kvinnor Totalt Andel Särskilt boende socialpsykiatri SoL % Kontaktperson SoL % Bostad ed särskild service LSS % Korttidsvistelse LSS % Sua avbrott % Tabell 11. Antal beslut ed avbrott so överstiger tre ånader kvartal 4,. Koentar till tabell 11: För de tre so har avbrott och so har beslut o bostad ed särskild service LSS är anledningen att de inte är redo eller vistas/ vårdas på annat boende.

9 Bilaga 1B Bilaga 1B Tid för verkställighet kvartal 4 Särskilt boende socialpsykiatri SoL 31 deceber den 31 deceber Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Man Man x 106 Man x 177 Bostadssocialt kontrakt SoL 30 sept den 30 sept Man Man x 279 Man Man Man x 210 Man x 209 Man x 188 Man x 147 Man x 141 Man x 141 Man x 98 Man x 97 Man Kvinna x 278 Kvinna x 195 Kvinna x 219 Kvinna x 140 Kvinna x 139 Kvinna Kvinna x 131 Kvinna x 124 Kvinna Särskilt boende deens SoL 31 deceber den 31 deceber Kvinna x 551 Kvinna x 546 Man x 229 Korttidsboende socialpsykiatri SoL 31 deceber den 31 deceber Man x 106 Man Man Man x 187

10 HVB Socialpsykiatri SoL 31 deceber den 31 deceber Kvinna Kvinna Kvinna Ledsagning SoL 31 deceber den 31 deceber Man Kontaktperson SoL 31 deceber den 31 deceber Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man Man x 278 Man Man

11 Bostad ed särskild service LSS 31 deceber den 31 deceber Kvinna Kvinna x 135 Kvinna x 551 Kvinna x 1400 Kvinna Kvinna x 673 Kvinna x 447 Kvinna x 463 kvinna x 147 Kvinna x 638 Kvinna x 562 Kvinna x 426 Man x 264 Man Man x 384 Man x 1071 Man x 264 Man x 106 Man x 2127 Man Man x 2056 Man x 686 Man Man x 231 Man Man x 292 Man x 673 Man x 1008 Man x 931 Man x 826 Man x 292 Man x 106 Man x 426 Man x 855 Kontaktperson LSS 31 deceber den 31 deceber Kvinna Man x 446 Man x 335 Man x 483 Man x 302

12 Ledsagarservice LSS 31 deceber den 31 deceber Man x 613 Man Annan särskilt anpassad bostad LSS 31 deceber den 31 deceber Kvinna x 190 Man x 350 Korttidsvistelse LSS 31 deceber den 31 deceber Man Man x 401 Daglig verksahet LSS 31 deceber den 31 deceber Kvinna Man Man x 2127

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Eiderbrant 2015-02-06 SCN-2015-0073 Socialnämnden Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13 Förslag till beslut

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Kostnad Per Brukare Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Upplysningar

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer