KS DECEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS DECEMBER 2013"

Transkript

1 KS DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum Diarienummer KSN Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - andra kvartalet 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anmäla socialnämnden för barn och ungas, nämnden för hälsa och omsorgs samt äldrenämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS) för andra kvartalet, enligt bilaga 1 3, till kommunfullmäktige Ärendet Socialnämnden för barn och ungas, nämnden för hälsa och omsorg samt äldrenämnden har överlämnat rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS) för andra kvartalet Rapporteringen avser beslut där verkställighet inte skett inom 90 dagar. För andra kvartalet rapporterar socialnämnden för barn och unga 19 ärenden (nio flickor och tio pojkar), bilaga 1, varav ett är verkställt och 11 avslutade. Resursbrist i form att det är svårt att rekrytera uppdragstagare förekom i åtta ärenden. Nämnden för hälsa och omsorg, bilaga 2, rapporterar att personer beviljats insatser inom SoL och LSS under andra kvartalet Män har beviljats fler insatser än kvinnor. beslut som inte verkställts inom tre månader var 49 stycken (16 kvinnor och 33 män). Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: (växel) Fax: E-post:

2 2 (2) Äldrenämnden, bilaga 3, rapporterar att personer beviljats insatser inom SoL och LSS under andra kvartalet Kvinnor har beviljats mer än dubbelt så många insatser som män. beslut som inte verkställts inom tre månader var 26 stycken (18 kvinnor och 8 män). Kommunledningskontoret Joachim Danielsson Stadsdirektör Ulla Holmgren Enhetschef

3 Bilaga 1 14(21) UK SALA K0MMUI\ ISTYRELSE SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ink. m "09- i e Sammanträdesdatum: jaktbil. -j Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 och 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen: individ och familjeomsorg, andra kvartalet 2013 SBN Beslut Socialnämnden för barn och unga beslutar att godkänna rapporten över ej verkställda biståndsbeslut per 30 juni 2013, att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt att anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen 25 juli Sammanfattning Kontoret har rapporterat ej verkställda biståndsbeslut per 30 juni 2013 till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Rapporten avser beslut för varje individ (0-20 år) där beslutet inte har verkställts inom 90 dagar. Rapporter som tidigare har anmälts som ej verkställda och som nu har verkställts eller avslutats under det aktuella kvartalet, har också rapporterats. Vid detta kvartal har nitton ärenden rapporterats varav ett är verkställt och elva avslutade. Resursbrist (svårigheter att rekrytera uppdragstagare) förekommer i åtta ärenden. Anledningen till att ett flertal ärenden avslutats är att det förekommer flera syskonärenden samt att föräldrarna tackat nej till fortsatta insatser. Beslutsunderlag Kontorets förslag daterat 12 augusti Justerandes sign

4 ^PRoMMUN SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA Handläggare Sonja Forsström Datum Diarienummer SBN Kommunfullmäktige Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 och 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen: individ och familjeomsorg, andra kvartalet 2013 Socialnämnden för barn och unga överlämnar rapportering av ej verkställda biståndsbeslut till kommunfullmäktige. Rapporten avser beslut för varje individ (0-20 år) där verkställighet inte skett inom 90 dagar. Rapporter som tidigare har anmälts som ej verkställda och som nu har verkställts eller avslutats under det aktuella kvartalet, har också rapporterats. Vid detta kvartal har 19 ärenden rapporterats varav ett är verkställt och fyra avslutade. Resursbrist (svårigheter att rekrytera uppdragstagare) förekommer i åtta ärenden. Anledningen till att ett flertal ärenden har avslutats är att det finns flera syskonärenden samt att föräldrarna tackat nej till fortsatta insatser. Andra kvartalet 2013 är det nio flickor och tio pojkar som varit aktuella för insatserna kontaktperson och kontaktfamilj som rapporterats. Socialnämnden för barn och unga Sekreterare Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga, Uppsala Telefon: (växel) E-post:

5 Sammanställning av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 och 16 kapitlet 6f Socialtjänstlagen Ansvarig nämnd: Socialnämnden för barn och unga, Uppsala kommun Verksamhet: Individ- och familjeomsorg Sammanställningen avser personer i åldern 0-20 år som ej fått sina beslut verkställda den 30 juni 2013 Tabell 1 et flickor och pojkar vars beslut ej verkställts inom 90 dagar Andra kvartalet flickor resp pojkar Föregående kvartal Flickor 9 4 Pojkar 10 9 Totalt 19 13

6 Tabell 2 Typ av beslut som ej är verkställda inom 90 dagar Typ av ej verkställda beslut Föregående kvartal Kontaktfamilj 12 7 Kontaktperson 7 5 Öppenvårdsinsats 1 Boende Familjehem Totalt Tabell 3 Orsak till ej verkställt beslut inom 90 dagar Orsak till ej verkställt beslut Andra kvartalet Föregående kvartal Resursbrist 8 7 Den enskilde tackat nej till erbjudande 3 2 Annan insats i avvaktan Förälder/ungdom tar tillbaka ansökan Avbrott i verkställigheten (ingår i resursbrist) 1 Avslutade, ej verkställda 11 1 Verkställda 1 4 Kontaktperson på gång

7 Tabell 4 Sammanställning per individ utskott, Socialnämnden för barn och unga andra kvartalet 2013 Sammanställning per individutskott Individutskott Verkställda Avslutade Föregående Flickor Pojkar Kontakt Kontakt Övrigt rapport. kvartal familj person beslut Norr Öster Söder Väster Totalt

8 Bilaga 2 Uppsala "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Handläggare Karlsson Elisabeth Datum Diarienummer NHO UPPSALA KOMMUNSTYRELSE Koiumunfullmäktige Ink.?0I Ej verkställda gynnande beslut Kommuner har jämlikt 16 kap 6 f - h SoL och 28 f - h LSS skyldighet att rapportera beslut om bistånd enligt 4 kap 1 SoL och insatser enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställigheten överstiger tre månader till inspektionen för vård och omsorg (förkortat IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Ansvarig nämnd ska varje kvartal till kommunfullmäktige rapportera antalet gynnande sådana beslut enligt SoL och insatser enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och inte kunna härledas till enskild person. Det ska dock framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapportern avser perioden 1 april till och med 30 juni Verksamhetssystem (Siebel) infördes under 2012 och fortfarande tas en del statistik fram manuellt. beslut som inte verkställts inom 3 månader enligt ovan uppgick 30 juni till 49 st, varav 16 var kvinnor och 33 var män. Anledningen till att besluten inte verkställdes var: o Att det saknas bostad, o Att den enskilde tackat nej till erbjudanden, o Att det varit personalbrist o Andra anledningar Under den aktuella perioden hade personer beviljade insatser inom SoL och LSS i de rapporterade beslutskategorierna. Män har beviljats fler insatser än kvinnor. Vid en jämförelse av ej verkställda beslut är 3,4 % av männens beslut inte verkställda och 1,8% av besluten till kvinnor inte verkställda. Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: (växel) Fax: E-post:

9 2 (2) Nämnden för hälsa och omsorg har i bifogad rapport (bilaga 1) sammanställt alla gynnande beslut som den 30 juni 2013 ej hade verkställts inom tre månader. Nämnden för hälsa och omsorg Stig Rå$ahl Ordförande Annie Arkebäck-Morén Sekreterare

10 KONTOftirrrOR OCH 0MSQRO Statistik till kommunfullmäktige Handläggare: Ida Sverkersson och Karin Allard Rapport ej verkställda beslut juni 2013 Nämnden för hälsa och omsorg personer % Män 33 67,3% Kvinnor 16 32,7% Summa % Tabell 1. et kvinnor och män vilkas beslut ej verkställts inom tre månader, 30 juni 2013 Typ av ej verkställda beslut män kvinnor Totalt % Särskilt boende socialpsykiatri SoL ,2% Särskilt boende omvårdnad SoL ,0% Kontaktperson SoL ,2% Kontaktperson LSS ,0% Bostad med särskild service LSS ,2% Annan särskilt anpassad bostad LSS ,1% Daglig verksamhet LSS* ,1% Summa ej verkställda % Tabell 2. Typ av beslut som ej verkställts Inom tre månader, 30 juni 2013 * de ej verkställda besluten avser förhandsbesked Kommentar till tabell 2: et ej verkställda beslut motsvarar de beslut som inte var verkställda Av dessa har elva beslut om bostad med särskild service LSS samt ett beslut om daglig verksamhet LSS rapporterats för sjätte gängen eller mer.

11 Andel ej verkställda beslut av antalet giltiga beslut ej % Män verkställda giltiga beslut Särskilt boende socialpsykiatri SoL ,9% Särskilt boende omvårdnad SoL ,7% Kontaktperson SoL ,6% Bostad med särskild service LSS ,0% Annan särskilt anpassad bostad LSS ,5% Daglig verksamhet LSS* ,5% Totalt ej verkställda ,4% Tabell 3. Typ av beslut som ej verkställts inom tre månader, 30 juni 2013 * de ej verkställda besluten avser förhandsbesked Andel ej verkställda beslut av antalet giltiga beslut Kvinnor ej verkställda giltiga beslut % Särskilt boende socialpsykiatri SoL ,0% Kontaktperson SoL ,9% Kontaktperson LSS ,9% Bostad med särskild service LSS ,0% Annan särskilt anpassad bostad LSS ,0% Daglig verksamhet LSS* ,3% Totalt ej verkställda ,8% Tabell 4. Typ av beslut som ej verkställts inom tre månader, 30 juni 2013 *det ej verkställda beslutet avser förhandsbesked Uppgiven orsak till att beslut ej verkställts män kvinnor Totalt % (Inspektionen för vård och omsorgs definition) Resursbrist, ledig bostad Resursbrist, personal Den enskilde har tackat nej Annat skäl ,0% 2,0% 24,5% 24,5% Summa % Tabell 5. Orsak till att beslut ej verkställts inom 90 dagar, 30 juni 2013 kommentar till tabell 5: Exempel på annat skäl är "går ej att nå den enskilde", "förhandsbesked, kan ej verkställas förrän NN fått plats på ett boende", "boendet saknar tillstånd för bostad med särskild service 9 9 LSS".

12 Avbrott i verkställighet av beslut män kvinnor Totalt % Kontaktperson SoL % Ledsagarservice LSS % Kontaktperson LSS % Bostad med särskild service LSS % Summa % Tabell 6. beslut med avbrott som överstiger tre månader, 30 juni 2013 Beslutet avslutat av annan anledning män kvinnor Totalt % Avliden ,0% Avsagt sig insatsen ,5% Ändrad verkställighet ,0% Tidsbegränsat beslut ,5% Summa % Tabell 7. ej verkställda/avbrutna beslut som avslutats av annan anledning, 30 juni 2013 Beslut som verkställts under andra kvartalet 2013 som rapporterades ej verkställda/avbrutna män kvinnor Totalt % Särskilt boende SoL ,1% Kontaktperson SoL ,1% Kontaktperson LSS ,1% Bostad med särskild service LSS ,6% Annan särskilt anpassad bostad LSS ,1% Summa % Tabell 8. beslut som rapporterades ej verkställda/avbrutna 31 mars som verkställts 30 juni 2013

13 KONTORET FOft HALSA. VARP OCH OMSORO Inrapporterade beslut enligt SoL och LSS till Inspektionen för vård och omsorg kvartal Nämnden för hälsa och omsorg Handläggare: Ida Sverkersson Särskilt boende socialpsykiatri SoL Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum i-.,., dagar fran Beslutet ej,,,., j beslutsverkställt den, 30 juni 2013 ' avbro «sdatum till J den 30 juni 2013 _... Beslutet ar besluts verkställt verkställighetsdatum _ Anta dagar fran Beslutet ar L,,.., bes utsavslutat,.....,.,. /avbrottsdatum ti (datum,.,. avslutsdatum Man Kvinna Kvinna Kvinna Man Kvinna Man Man x 382 x 123 x 311 x 382 x 124 X Särskilt boende omvårdnad SoL Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum,.. Beslutet ej. i., beslutsverkställt den,... j \... on oo<o /avbrottsdatum ti 30 juni ,, ' den 30juni 2013 _... Beslutet ar verkställt besluts /avbrottsdalum till verkställighetsdatum _,,, Beslutet ar..,,.. beslutsavslutat.. avslutsdatum Man X 322 HVB socialpsykiatri SoL j l Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum _... dagar fran _... _, J Anta dagar fran Beslutet ej,,.... beslutsverkställt den,,..... verkställt avslutat Beslutet ar besluts Beslutet ar.,. on on.,o U n den 30 juni 2013 avslulsdatum verkställighetsdatum Man F Korttidsboende socialpsykiatri SoL Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum Man Kvinna Beslutet ej,,-, U J beslulsverkstalltden,,...,. on -ooio /avbrottsdatum ti 30 juni ' den 30 juni 2013 _... Beslutet ar.,,.., beslutsverkställt,..... verkställighetsdatum _... Beslutet ar,,,,,, beslutsavslutat, s,.,, ' avslutsdatum Kontaktperson SoL Kön Beslutsdatum Avbrottsdalum Kvinna Kvinna Man Kvinna Man Man Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Man r-l,., Beslutet ej.,...-iu beslutsverkställt den,.,...,... on -oo<o /avbrottsdatum ti 3 0 j U n l den 30 juni 2013 x 122 X 94 x 102 X 109 X 114 X 111 X 547 _... Beslutet ar,, beslutsverkställt,.,, verkställighetsdatum _,.,.. Beslutet ar.,,,,, beslutsavslutat,...,..... * avslutsdatum Ledsagarservice LSS _.... Beslutet ej. i i-iu j beslutsverkställt den,., Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum oo -on-» 3 0 ) U n l den 30 juni 2013 Kvinna X 1262 _.. Beslutet ar,,, verkställt. verkställighetsdatum,,, beslutsavslutat... avslutsdatum Kontaktperson LSS Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum Kvinna 2012^12-14 Man Man Man ,,,. Beslutet ej.,,, j beslutsverkställt den, oo- -oo.o /avbrottsdatum ti I 3 0 j U n l den 30 juni 2013 X 198 X 199,. Beslutet ar., ;,,.., u beslutsverkställt,.,,.... verkställighetsdalum _... Beslutet ar.,.,.. beslutsavslutat, avslutsdatum

14 Bostad med särskild service LSS Beslutet ej Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum verkställt den 30 juni 2013 den 30 juni 2013 verkställt (datum) verkställighetsdatum avslutat (datum) avslutsdatum Man X 760 Man X 424 Man X 208 Man X 522 Kvinna X 851 Man X 816 Man X 1578 Man Man X X Man X 851 Kvinna X 760 Man X 137 Kvinna X 522 Man X 237 Man Man X X Man X 364 Man X 571 Man X 424 Kvinna X 751 Kvinna X 124 Man X 851 Kvinna X 424 Man X 424 Man X 124 Man X 459 Man X 382 Mari X 277 Man X 124 Man X 558 Kvinna X 1004 Kvinna X 167 Man X 380 Kvinna X 1293 Man X 456 Man X 1003 Kvinna X 241 Man Man Kvinna Man Man Kvinna Annan särskilt anpassad bostad LSS Beslutet ej Kön Beslutsdalum Avbrottsdatum verkställt den 30 juni 2013 den 30 juni 2013 verkställt (datum) verkställighetsdatum avslutat (datum) avslutsdatum Man 20^3^)2-26 X 124 Kvinna X 459 Kvinna Man Daglig verksamhet LSS Beslutet ej Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum verkställt den 30 juni 2013 verkställt (datum) avslutat (datum) den 30 juni 2013 verkställighetsdatum avslutsdatum Man X 352 Man X 1578 Kvinna X 424

15 Uppsala KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatuni: (17) 189 Ej verkställda gynnande beslut NHO Beslut Nämnden för hälsa och omsorg beslutar att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL och 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h SoL och 28 f-h LSS, att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige, att låta expediera rapport och missiv till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige, och att uppdra åt kontoret att återkomma med förslag på hur statistikredovisningen kan utvecklas med avseende på kön som en del i nämndens arbete med jämställdhetsintegrering. Sammanfattning Nämnden för hälsa och omsorg har jämlikt 16 kap 6 f- h SoL och 28 f-h LSS skyldighet att kvartalsvis rapportera till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 44é

16 12(17) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Ej verkställda gynnande beslut NHO Beslut Nämnden för hälsa och omsorg beslutar att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL och 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h SoL och 28 f-h LSS, att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige, att låta expediera rapport och missiv till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige, och att uppdra åt kontoret att återkomma med förslag på hur statistikredovisningen kan utvecklas med avseende på kön som en del i nämndens arbete med jämställdhetsintegrering. Sammanfattning Nämnden för hälsa och omsorg har jämlikt 16 kap 6 f- h SoL och 28 f-h LSS skyldighet att kvartalsvis rapportera till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 Uppsala KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN Bilaga 3 12(17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: UPPSALA KOMMUNSTYRELSE ink. 2m -lo-18 laktbil.? 175 Ej verkställda gynnande beslut ALN Beslut Äldrenämnden beslutar att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL och 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h SoL och 28 f-h LSS, att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige, och att låta expediera rapport och missiv till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. Ärendet Förslag till skrivelse föreligger från kontoret för hälsa, vård och omsorg. Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f- h SoL och 28 f-h LSS skyldighet att kvartalsvis rapportera till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden efterfrågar fortsättningsvis antal kvinnor totalt sett, i redovisningen. Justerandes sign

18 Uppsala ^ "KOMMUN Handläggare Karlsson Elisabeth ALDRENAMNDEN Datum Diarienummer ALN Kommunfullmäktige Ej verkställda gynnande beslut Kommuner har jämlikt 16 kap 6 f - h SoL och 28 f - h LSS skyldighet att rapportera beslut om bistånd enligt 4 kap 1 SoL och insatser enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställigheten överstiger 3 månader till Inspektionen för vård och omsorg (tidigare socialstyrelsen), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Ansvarig nämnd ska varje kvartal till kommunfullmäktige rapportera antalet gynnande sådana beslut enligt SoL och insatser enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och inte kunna härledas till enskild person. Det ska dock framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapportern avser perioden 1 april till och med 30 juni Verksamhetssystem (Siebel) infördes under 2012 och fortfarande tas en del statistik fram manuellt. beslut som inte verkställts inom 3 månader enligt ovan uppgick 30 juni 2013 till 26 stycken, varav 18 var kvinnor och åtta var män. Anledningen till att besluten inte verkställdes var: o Att den enskilde tackat nej till erbjudanden. o Andra anledningar Under den aktuella perioden hade personer beviljade insatser inom SoL och LSS i de rapporterade beslutskategorierna, kvinnor har beviljats mer än dubbelt så många insatser som män i de rapporterade beslutsgrupperna, men i jämförelse av ej verkställda beslut är var de ej verkställda besluten 1,6 % både för kvinnor och män. Att äldre kvinnor i större utsträckning beviljas insatser än äldre män i Uppsala ligger i stort på samma nivå som övriga Sverige, vid Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: (växel) Fax: E-post:

19 2 (2) en jämförelse av socialstyrelsens rapport: Insatser till kvinnor och män med funktionsnedsättning- Kartläggning och analys av könsskillnader inom LSS och SoL. Äldrenämnden har i bifogad rapport (bilaga 1) sammanställt alla gynnande beslut som den 30 juni 2013 ej hade verkställts inom tre månader. Ebba Busch Thor Ordförande Annie Arkebäck-Morén Sekreterare

20 KONTORIVr TflK IIM.SA, VARO nch OT.1KORC1 Statistik till kommunfullmäktige Handläggare: Karin Allard Rapport ej verkställda beslut juni 2013 Äldrenämnden personer % Män 8 31% Kvinnor 18 69% Summa % Tabell 1. et kvinnor och män vilkas beslut ej verkställts inom tre månader, 30 juni 2013 Typ av ej verkställda beslut män kvinnor Totalt % Särskilt boende demens SoL % Särskilt boende omvårdnad SoL % Ledsagning SoL % Summa ej verkställda % Tabell 2. Typ av beslut som ej verkställts inom tre månader, 30 juni 2013 Kommentar till tabell 2: et ej verkställda beslut motsvarar de beslut som inte var verkställda den 30 juni Observera att inga beslut enligt LSS har rapporterats för ALN kvartal Andel ej verkställda beslut av antalet giltiga beslut ej % Män verkställda giltiga beslut Särskilt boende demens SoL ,2% Särskilt boende omvårdnad SoL ,0% Ledsagning SoL ,1% Totalt ej verkställda ,6% Tabell 3. Typ av beslut som ej verkställts inom tre månader, 30 juni 2013 Andel ej verkställda beslut av antalet giltiga beslut ej % Kvinnor verkställda giltiga beslut Särskilt boende demens SoL ,4% Särskilt boende omvårdnad SoL ,1% Ledsagning SoL ,0% Totalt ej verkställda ,6% Tabell 4. Typ av beslut som ej verkställts inom tre månader, 30 juni 2013

21 Uppgiven orsak till att beslut ej verkställts (Inspektionen för vård och omsorgs definition) män kvinnor Totalt % Den enskilde har tackat nej % Annat skäl % Summa % Tabell 5. Orsak till att beslut ej verkställts inom 90 dagar, 30 juni 2013 Kommentar till tabell 5: Annat skäl har angetts vara att det uppkommer i samband med uppföljning att utförarna inte har verkställt beslutet. Avbrott i verkställighet av beslut män kvinnor Totalt % % Summa % Tabell 6. beslut med avbrott i verkställighet som överstiger tre månader, 30 juni 2013 Kommentar till tabell 6: Inga beslut med avbrott i verkställighet har rapporterats in för ÄLN kvartal Beslutet avslutat av annan anledning män kvinnor Totalt % Avliden % Summa % Tabell 7. ej verkställda beslut som avslutats av annan anledning, 30 juni 2013 Beslut som verkställts under andra kvartalet 2013 som rapporterades ej verkställda män kvinnor Totalt % Särskilt boende demens SoL % Särskilt boende omvårdnad SoL % Summa % Tabell 8. beslut som rapporterades ej verkställda 31 mars som verkställts 30 juni 2013

22 KOXTORFT TOR JlAUA. VAR» fx-m OMSORO Inrapporterade beslut enligt SoL och LSS till Inspektionen för vård och omsorg kvartal Äldrenämnden Handläggare: Karin Allard Särskilt boende demens SoL Beslutet ej Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum verkställt den verkställt 30 juni 2013 den 30 juni 2013 (datum) verkställighetsdatum Man X 261 Kvinna X 242 Kvinna X 215 Kvinna X 216 Kvinna X 198 Kvinna X 184 Man X 381 Kvinna X 473 Kvinna X 152 Kvinna X 146 Kvinna X 125 Man X 121 Kvinna X 115 Kvinna X 100 Man X 100 Man Kvinna Kvinna Kvinna Man Kvinna Man Särskilt boende omvårdnad SoL Beslutet ej Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum verkställt den 30 juni 2013 den 30 juni 2013 verkställt (datum) verkställighetsdatum Kvinna X 173 Kvinna X 167 Kvinna X 171 Kvinna X 132 Man X 130 Man X 193 Kvinna X 212 Kvinna X 279 Kvinna X 458 Man X 319 Kvinna Kvinna Kvinna avslutat (datum) avslutat (datum) avslutsdatum avslutsdatum Ledsagning SoL Beslutet ej Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum verkställt den 30 juni 2013 den 30 juni 2013 verkställt (datum) verkställighetsdatum avslutat (datum) avslutsdatum Man X 292

Datum låta expediera rapport och missiv till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige.

Datum låta expediera rapport och missiv till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Elisabeth Datum 23-8-22 Diarienummer NHO-23-5.3 Nämnden för hälsa och omsorg Ej verkställda gynnande beslut Förslag till beslut

Läs mer

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige 2upealue ÄLDRENÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 20 15-1 1-19 ALN-2015-0119.30 Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut andra kvartalet 2016

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut andra kvartalet 2016 Uppsala ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johan Rubbestad Lilja 2016-08-18 ALN-2016-0106 Äldrenämnden Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut andra kvartalet 2016 Förslag

Läs mer

Det senaste kvartalet var det totalt 17 beslut som inte verkställts inom tre månader. Anledningen till att besluten inte verkställdes var:

Det senaste kvartalet var det totalt 17 beslut som inte verkställts inom tre månader. Anledningen till att besluten inte verkställdes var: upplate ÄLDRENÄMNDEN 5(10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2016-11-24 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE Ink 2016-12- 07 176 i 'Diarlenr. i W-2,0/C I,Zbe 3 33 pktbil. Ej verkställda gynnande beslut 2016 ALN-2016-0106

Läs mer

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Karlsson 2017-05-15 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten över ej verkställda

Läs mer

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Bengt Ehlin 2016-04-21 SCN-2016-0158 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 och 16 kapitlet 6

Läs mer

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige. .gn sia a KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 26-3-6 OSN-25-258 Omsorgsnämnden Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om

Läs mer

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten 2015-10-28 1 (5) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6 f-h SoL och 28 f-g LSS av ej verkställda

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Datum tillsammans med föreslaget missiv från nämnden (bilaga 2) avge rapporten till kommunfullmäktige samt

Datum tillsammans med föreslaget missiv från nämnden (bilaga 2) avge rapporten till kommunfullmäktige samt Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlssn Elisabeth Datum 4--3 Diarienummer NHO-3-5.3 Nämnden för hälsa ch msrg Ej verkställda gynnande beslut Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 2016-07-29 1 (6) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Arbets- och företagsnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6

Läs mer

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 5. Handläggare Datu Öberg Marie 2014-07-08 Diarienuer NHO-2014-0139.31 Nänden för hälsa och osorg Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut

Läs mer

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datu Diarienuer Marie Öberg 2015-02-25 OSN-2015-0092 Osorgsnänden Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut jl SoL och LSS Förslag till beslut Osorgsförvaltningen

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015) Kommunstyrelsen 2015-09-15 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-03-23 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-08-24 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5)

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2017-02-16 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6)

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(2) 82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Beslut

Läs mer

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Britt Kronberg 2017-04-10 SN 2017/0238.11.01 0480-450956 Socialnämnden Ej verkställda 1:a kvartalet 2017 Förslag till Socialnämnden ar att godkänna informationen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-12-21 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 23 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 229 Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla riu IVO - Inspektionen för

Protokoll. Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla riu IVO - Inspektionen för Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 9(18) Sn/2015:353 SNau 141 Rapport ej verkställda beslut kvartal 3 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg Utlåtande 2015:141 RVIII (Dnr 152-1557/2015) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2017-03-17 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 284 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-08-25 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(2) 166 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1, 2016 (KSKF/2016:6) Beslut

Läs mer

Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av rapporering av ej verkställda beslut med dnr /2015

Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av rapporering av ej verkställda beslut med dnr /2015 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Maarit Rajamäki 2016-09-28 OSN-2016-0071 Magnus Johannesson Omsorgsnämnden Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av rapporering av

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2015-177

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2015-177 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 161 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2015-177 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 december 2016 kl 13.00 Plats Konferensrum 128, kommunhuset, Sundsgatan 29,

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5)

23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(2) 23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

KS 18 6 NOVEMBER 2013

KS 18 6 NOVEMBER 2013 KS 18 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2013-10-08 Diarienummer KSN-2013-0227 Kommunstyrelsen Motion av Johan Lundqvist (MP) om jämställdhetsanalys av vinterväghållningen

Läs mer

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna.

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna. Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Tomas Odin Datum 2014-01-13 Diarienummer NHO-2013-0099.00 Nämnden för vuxna med funktionshinder Yttrande över motion av Liza Boethius (V)

Läs mer

KS SEPTEMBER 2014

KS SEPTEMBER 2014 KS 23 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-05-15 Diarienummer KSN-2013-0885 Kommunstyrelsen Motion av Eva Christiernin (S) och Malena Ranch (MP) om nytt styrdokument

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008 R E V I S I O N S R AP P O R T 2009-02-17 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Omvårdnadsnämnden Dnr Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildnings- & arbetsmarknadsnämnden Ej verkställda biståndsbeslut enligt

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

Datum Motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag

Datum Motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag KS 24 9 OKTOBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-08-27 Diarienummer KSN-2013-0365 Kommunstyrelsen Motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala

Läs mer

KS 27 10 SEPTEMBER 2014

KS 27 10 SEPTEMBER 2014 KS 27 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2014-05-13 Diarienummer KSN-2013-1452 Kommunstyrelsen Motion av Eva Adler (MP) om läkemedelsgenomgång Förslag till beslut

Läs mer

Styrgrupp för projektet Genomlysning av bostadssociala kontrakt och LSS-boenden

Styrgrupp för projektet Genomlysning av bostadssociala kontrakt och LSS-boenden KS 17 5 NOVEMBER KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmlund Jan Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1279 Kommunstyrelsen Styrgrupp för projektet Genomlysning av bostadssociala kontrakt och LSS-boenden

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

KS 12 5 FEBRUARI 2014

KS 12 5 FEBRUARI 2014 KS 12 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik Datum 2013-11-18 Diarienummer KSN-2012-1119 KSN-2013-0226 Kommunstyrelsen Motion av Liza Boëthius och Ilona Szatmári Waldau (båda

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

\ Uppsala ) "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

\ Uppsala ) KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG \ Uppsala ) "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Cyrén Henrik 2013-03-11 ALN-2013-0060.01 Äldrenämnden Uppföljning av tillsyn över verksamhetsspecifika IT-system 2010

Läs mer

Datum. Äldrenämnden. Motion av Caroline Andersson m fl (S) om att öka tillgängligheten till subventionerade seniorrestauranger

Datum. Äldrenämnden. Motion av Caroline Andersson m fl (S) om att öka tillgängligheten till subventionerade seniorrestauranger Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Nordström-Liiv Gunvor Datum Diarienummer 2013-11-05 ALN-2013-0220.30 Äldrenämnden Motion av Caroline Andersson m fl (S) om att öka tillgängligheten

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Arvika kommun. Granskning av gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Revisionsrapport KPMG AB 26 januari 2009 Antal sidor:19 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

att fördela 2015 års samt del av 2016 års bidrag till handikappföreningar enligt upprättat förslag,

att fördela 2015 års samt del av 2016 års bidrag till handikappföreningar enligt upprättat förslag, 3.0% KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Karlsson Daniel 2014-11-27 Diarienummer NHO-2014-0156.15 Nämnden för hälsa och omsorg Bidrag för handikappföreningar 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Uppsala. Nämnden för hälsa och omsorg

Uppsala. Nämnden för hälsa och omsorg Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG c Handläggare Sureya Calli Datum 20141104 Diarienummer NHO -2012-0136.33 Nämnden för hälsa och omsorg Medelande om inspektion - uppföljning av Uppsala

Läs mer

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 Beslutande Åke Bertils (S) ordförande Sigbritt Persson (S) Lisbeth

Läs mer

Datum 2012-08-01. Slutrapport angående avtal om lokalt utvecklingsarbete i Gottsunda- Valsätra

Datum 2012-08-01. Slutrapport angående avtal om lokalt utvecklingsarbete i Gottsunda- Valsätra KS 8 5 SEPT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Morén Åsa Datum 2012-08-01 Diarienummer KSN-2010-0321 Kommunstyrelsen Slutrapport angående avtal om lokalt utvecklingsarbete i Gottsunda- Valsätra Förslag

Läs mer

Datum Nämndövergripande projekt kring kost och fysisk aktivitet. att lägga minnesanteckningar från nämndpresidiemötet till handlingarna

Datum Nämndövergripande projekt kring kost och fysisk aktivitet. att lägga minnesanteckningar från nämndpresidiemötet till handlingarna KS 11 12 DEC 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2012-11-13 Diarienummer KSN-2012-1167 Kommunstyrelsen Nämndövergripande projekt kring kost och fysisk aktivitet. Förslag till beslut

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se. Där finns även kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse.

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se. Där finns även kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse. Ej verkställda beslut och domar enligt SoL och LSS 2008 Samtliga länsstyrelser har lämnat underlag till rapporten som sammanställts av en arbetsgrupp bestående av socialkonsulenterna Heléne Backman Carlsson

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagar. (AU 57) KS 2014-232

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagar. (AU 57) KS 2014-232 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 82 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagar. (AU 57) KS 2014-232 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Uppsala "KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg

Uppsala KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Kjell Holm Datum 2013-03-22 Nämnden för hälsa och omsorg Kommunledningskontoret: Remiss, Motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

uplimele Delegationsordning

uplimele Delegationsordning uplimele OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Helena Swahn 2016-04-27 OSN-2015-0060 Omsorgsnämnden Delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att anta reviderad

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar

Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december 2005 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ.nr. 2006:35 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning av enkätsvaren 3 Behov

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2013-186 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 59 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2013-186 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Motion av Jeannette Escanilla m fl. (alla V) om barnbilaga och bokslutsbilaga om hur barnkonventionen hanteras i Uppsala kommun

Motion av Jeannette Escanilla m fl. (alla V) om barnbilaga och bokslutsbilaga om hur barnkonventionen hanteras i Uppsala kommun KS 27 9 OKTOBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ekstedt Annica Jan Malmberg Datum 2013-09-10 Diarienummer KSN-2012-0475 Kommunstyrelsen Motion av Jeannette Escanilla m fl. (alla V) om barnbilaga

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo KS 5 17 DEC 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Datum 2014-11-26 Diarienummer KSN-2014-0740 Kommunstyrelsen Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo Förslag till

Läs mer

Nämnden för Äldreomsorg

Nämnden för Äldreomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Äldreomsorg Sammanträde onsdagen den 28 januari 2015, klockan 14 i Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka 1 (2) Ärende 1 Val av justerare och bestämmande av tid för

Läs mer

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg fr.o KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Monica Petersson 2014-06-02 Diarienummer NHO-2013-0195.31 Nämnden för hälsa och omsorg Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer