Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Brukarskattning med återkopplingssamtal mellan boendestödjare och brukare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Brukarskattning med återkopplingssamtal mellan boendestödjare och brukare"

Transkript

1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 4.00 Utkast/Utgåva (1)12 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Dokumentbeskrivning: ORS-SRS brukarfeedback 1 Brukarskattning med återkopplingssamtal mellan boendestödjare och brukare Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Linda Bergholtz AnnBrith Davidson avdelnignschef Projektbeskrivning ORS-SRS återkoppling via surfplatta Innehållsförteckning PROJEKTBESKRIVNING INLEDNING Bakgrund Syfte MÅLBESKRIVNING Effektmål Redovisning av nyttan Arbetsmål Förutsättningar Administration Organisation Sekretess Teknik BESKRIVNING Omfattning Organisation och bemanning Övrig utbildning Deltagare Tidsram Kostnad Finansiering Beroenden och avgränsningar Förvaltning KOMMUNIKATIONSPLAN Vad och till vem? I samband med projektstart... 9 DOK.NAMN: PROJEKTBESKRIVNING 4.0 ORS SRS 2014 UTSKRIFTSDATUM:

2 Dokument nr : Version: Status: Sida: 4.00 Utkast/Utgåva (2)12 Dokumentbeskrivning: Brukarskattning med återkopplingssamtal mellan boendestödjare och brukare Under projektet Efter projektet Utbildningar: Rutiner Målgrupper Kommunikationskanaler RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Riskhantering BILAGA 1 ORS OCH SRS SKATTNINGSSKALA...12 BILAGA 2 VÅRD OCH STÖDSAMORDNING...12 BILAGA 3 SAMVERKAN I GÖTEBORGSOMRÅDET ORGANISATIONSSKISS...12 BILAGA 4 RIKTLINJER FÖR SURFPLATTOR SOM PEDAGOGISKT VERKTYG...12 DOK.NAMN: PROJEKTBESKRIVNING 4.0 ORS SRS 2014 UTSKRIFTSDATUM:

3 Dokument nr : Version: Status: Sida: 4.00 Utkast/Utgåva (3)12 Dokumentbeskrivning: Brukarskattning med återkopplingssamtal mellan boendestödjare och brukare 1 Inledning Inom avdelning funktionshinder i Partille kommun har man arbetat med att brukaren får ge direkt återkoppling på det boendestöd som ges. Detta har pågått i liten skala sedan 2009 och har nu införts för alla de som själva vill, inom målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar som har beviljad insats boendestöd och särskilt boende. Kan vi genom användandet av skalorna SRS och ORS, tillsammans med stöd till personal i metoden och reflektion tillsammans med medarbetare kring graferna, bli bättre på det vi gör? 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte Inom boendestödsverksamheten används idag två olika skalor; en för skattning av upplevd livssituation och förändringen av den - ORS, och en för skattning av samtal - SRS (se Bilaga 1). Båda skalorna är framtagna av Scott D Miller, Ph. D. (fil dr i psykologi), en av grundarna av ISTC (Institute for Study of Therapeutic Change) som är ett privat institut med forskare och kliniker i Chicago som alla har fokus på vad som är till hjälp och fungerar i förändringsarbete. Skalorna används varje vecka och det är brukaren själv som skattar resultatet av det stöd han/hon fått samt hur samarbetet med personalen fungerar. Skattningen görs genom att brukaren markerar ett kryss på en linje. Syftet är att stärka brukarens självbestämmande och inflytande över sin livssituation, samt att få ett mått på om stödet har avsedd effekt och en direkt återkoppling på om något behöver förändras/förbättras. I slutet av varje vecka administreras blanketterna genom att personalen mäter med linjal var på strecket krysset sitter och för in resultatet i ett excelblad. Genom att analysera den graf som bildas, kan bedömning göras om stödet ska fortsätta på samma sätt eller om det krävs några förändringar. Grafen skrivs ut och tas med vid nästa besök hos brukaren för att även han/hon ska få se resultatet och kunna komma med frågor och synpunkter. Feedback informed treatment (FIT) grundar sig på forskning som uppfyller kraven för evidensbaserad praktik. Genom att systematiskt arbeta med FIT på enheten närmar vi oss ett standardiserat sätt att påvisa förändringar. Om våra tolkningar av brukarnas skattningar ska bli pålitliga krävs ett systematiskt, regelbundet användande av skalor och grafer via ett webbaserat program, så att det blir en del i vardagsarbetet.

4 Vi söker svar på följande frågor: 1. Kan vi bli bättre på att presentera och introducera metoden för brukaren? 2. Kan arbetet med graferna främja byggandet av allians mellan personal och brukare? 3. Kan vi bli bättre på att hitta brukarens egna motivationsområden till en förändring som brukaren vill ha? FIT-Outcomes är ett webbaserat program för användning av skalorna. Programmet är anpassat för surfplatta och genom att personalen har med sig surfplatta hem till brukaren, kan han/hon själv markera sin upplevelse på surfplattan, direkt i programmet. Brukaren kan därmed få se resultatet/grafen på en gång, vilket skapar ett bra underlag för samtal. Den visuella aspekten är viktig för målgruppen. Detta arbetssätt är en stor fördel för brukaren, samtidigt som det sparar papper och administration för personalen. Med projektet avser vi att använda oss av det webbaserade programmet och surfplattor för att ge den enskilde direkt tillgång till den graf som bildas i programmet och där man kan se hur den enskildes livssituation förbättras/försämras och hur alliansen mellan den enskilde och boendestödjaren utvecklas eliminera all den adminstration som uppstår då man använder sig av metoden ORS-SRS i pappersform ge personalen möjlighet till utveckling när det gäller tekniska lösningar Effekten av projektet förväntas bli att öka brukarens påverkan på det stöd han/hon får genom skattningen och att det enkelt går att se hur den just utförda insatsen upplevs. Detta skapar en möjlighet till direkt dialog om vad som kan förändras/förbättras kunna främja brukarens livskvalitet genom att bli bättre på det vi gör. Kvaliteten på det boendestöd vi bedriver för målgruppen ökar genom att integrera ORS/SRS i strukturen för Vård och stödsamordning (VSS) som är vår arbetsmetod (se Bilaga 2) brukaren blir insatt i surfplattans möjligheter som också kan minska rädslan för dagens tekniska möjligheter 2 Målbeskrivning 2.1 Effektmål Med surfplatta och webbaserat program kommer brukaren att få en direkt återkoppling på om stödet förbättras och hur alliansen/relationen till personalen utvecklas. Att direkt kunna föra samtal om återkopplingen möjliggör att snabbare kunna förändra om stödet inte ger den effekt den enskilde vill. Detta kommer framförallt att märkas genom att brukaren når de mål han satt upp. Måluppfyllelse är något som resurgruppen runt varje person arbetar med i den enskildes genomförandeplan. Vi vill därför följa upp hur många av brukarnas mål som nås under tiden för projektet.

5 För medarbetarna kommer det att ställas högre krav på flexibilitet i stödet till den enskilde och det kommer att vidareutveckla boendestödspersonalen både i sin profession och genom att de blir mer vana med IT-teknik. Här vill vi följa upp genom att undersöka hur många av medarbetarna som använder metoden och tekniken vid avslut av projektet. Om projektet faller väl ut kommer surfplattor och de webbbaserade programmet att införas i hela verksamheten så att alla får tillgång till tekniken Redovisning av nyttan Nyttovärdering: Vi vill tillsammans med brukaren utforska hur vi arbetar och ger stöd och om det kan göras på ett bättre sätt utifrån den enskilde brukarens behov, mål och motivationsområden. Vi vill utforska om vi kan få fram var hindren ligger och därmed kunna identifiera möjliga förbättringar: Gör vi rätt saker, gör vi dem på rätt sätt, gör vi dem vid rätt tillfälle? Ställer vi frågor på rätt sätt? ( Som man ställer frågan får man svar ). Bidrar arbetet med grafer till att skapa allians? Uppföljning kan ske genom intervjufrågor till brukarna. Administrativ tid för boendestödjarna kommer att minska med minst fem timmar per vecka (hela enheten). Detta kan mätas via de brukartidsmätningar som görs på enheten. 2.2 Arbetsmål De av brukaren uppsatta målen i genomförandeplanen kommer att nås. Processen för varje enskild person från att ha fått insatsen boendestöd eller särskilt boende till de av brukaren uppsatta målen är uppnådda, kan minska i tidsomfattning. Medarbetarna uppnår högre professionalitet genom att ständigt utsätta sig för brukarens skattning av stödet och på så sätt anpassa det efter brukarens behov, mål och motivationsområden. Detta kräver hög flexibilitet hos medarbetarna. 2.3 Förutsättningar Administration I dagsläget används penna och papper för brukarskattningen och den görs med ett begränsat antal brukare. Att testa denna tekniska lösning medför en omedelbar återkoppling till brukaren på dennes skattning och förminskar boendestödjarnas administration avsevärt Organisation Införandet av projektets resultat har redan skett i och med att man startat med SRS/ORS-skalorna i pappersform. Att föra över detta till digitalt format innebär inga organisatoriska förändringar.

6 2.3.3 Sekretess Teknik Alla uppgifter i programmet som handlar om enskild person kommer att kodas med ett tresiffrigt nummer ( ) för att följa Sekretesslagen och Personuppgiftslagen. Inga namn eller annan identifikation kommer att finnas på grafer eller i programmet. Kodnyckeln kommer att finnas inlåst på samma sätt som personakter förvaras. Programmet FIT-outcomes med 15 licenser för 2014 köps in. Detta program är helt webbaserat och data som matas in förvaras på en webbserver. Man kommer åt programmet genom sin surfplatta uppkopplad mot internet eller från bärbar/stationär dator med internetuppkoppling. Internetuppkopplingen är inte säkrad på alla adresser i kommunen vilket kan försvåra för vissa brukare att få den direkta återkopplingen. 3 Beskrivning 3.1 Omfattning Boendestödjarnas vardag innebär arbete tillsammans med brukare i brukares hem, ute i samhället, i kontakter med andra och i olika aktiviteter. Detta kräver ett lätthanterligt och enkelt system som ändå är tillförlitligt. Man ska exempelvis kunna sitta på ett café och avsluta dagens kontakt med att brukaren gör en skattning. Då behövs ett snabbt och samhällsanpassat sätt som är bekvämt för brukaren. Programmet gör att det är lätt för boendestödjaren att visa resultatet av två eller fler skattningar som brukaren gjort i form av en graf på surfplattan och som man kan samtala om, reflektera kring och att det som kommer fram då tas med eller ligger till grund för hur de väljer att arbeta vidare tillsammans. 10 surfplattor beställs som kan användas i hela verksamheten och där varje surfplatta kan användas av mer än en personal. De kommer att användas vid besök och träffar med brukare som är aktuella inom verksamheten och som har bistånd i form av boendestöd och/eller särskilt boende och som vill vara med i projektet. Programmet FIT-outcomes kan nås via surfplattan men också via enhetens stationära datorer. Samtlig personal i tre arbetsgrupper på enheten Psykiska funktionsnedsättningar kommer att delta. Till en början ca 15 medarbetare men under projektets gång beräknas alla 27 i personalen använda metoden med hjälp av surfplatta. 3.2 Organisation och bemanning Projektägare är avdelningschefen för funktionshinder inom Vård och omsorgsförvaltningen. Projektgruppen består av enhetschefen och fyra medarbetare inom enheten:

7 Britta Schött Lagergård, enhetschef Hamed Kabiri Anette Andersson Susanne Pettersson Sal Secka Projektgruppens roll är att utbilda och handleda i användandet av FIT-Outcomes och i de möjligheter en surfplatta ger Övrig utbildning Eftersom brukarskattning är känt inom enheten och använts i pappersform behövs ingen grundutbildning i själva FIT inför starten av projektet. Vi kommer att ha introduktionsutbildning i själva programmet för all personal som använder det. Vi kommer också att ha handledning i hur man tolkar graferna och eftersom inte all personal börjar samtidigt behövs internutbildning och stöd över tid. Utbildningen kommer grunda sig på: det arbete vi har gjort och som pågår på enheten det samarbete vi har och har haft med Göteborgs centrum för kompetensutveckling (GCK) och Scott D Miller de fördjupningsutbildningar som enhetschef och fyra boendestödjare i de olika arbetsgrupperna gått hos Scott D Miller i GCKs regi stöd från avdelningschef funktionshinder som gått chefsutbildningar för Scott D Miller. Handledningen ges av de boendestödjare som har fördjupningsutbildning och som har erfarenhet sedan tidigare projekt av arbete med graferna, samt av enhetschefen. Kontakt kommer att tas med GCK om handledning därifrån när det gäller fördjupning av kunskaperna i att tolka graferna. Handledning och reflektioner kan vi också få via ICCEs hemsida där man kan nå personer i hela världen som arbetar med FIT Deltagare Deltagare i projektet är vid start 15 medarbetare och innan projektets slut hela enhetens personal, totalt 27 medarbetare vid: Björnbackens boende och boendestöd Besebäckens boende och boendestöd Samsjuklighetsboendestödsgruppen (det så kallade SOB-teamet) 3.3 Tidsram Projekttiden med möjlighet till förlängning. 3.4 Kostnad Årlig licenskostnad FIT-Outcomes för 15 licenser kr Kostnad surfplatta: 10 st a 133 kr/mån x 12 mån 9310 kr 6615 kr

8 Mobilt bredband: 10 st x 127 kr/mån x 12 mån 8890 kr 6350 kr Utbildning i programmet 15 medarbetare, (Snittlönen för 2 timmar/anställd medarbetare inom enheten är 216 kronor/timme inkl. personalomkostnader och semesterersättning men exkl. OB) 6480 kr Hantering av appar/itunes för alla plattor 3 tim/mån 4536 kr 3240 kr Projektgrupp, styrning, statusrapporter 2 tim/mån kr 8640 kr Handledning i att tolka grafer, handledarkostnad 2 tim kr kr Handledning i att tolka grafer, personalkostnad 15 pers kr Handledning i att tolka grafer, personalkostnad 27 pers kr Kontinuerlig utbildning i FIT 8 timmar/medarbetare Ta fram utvärderingsdokument och genomföra utvärdering kr kr Summa: kr kr 3.5 Finansiering Ansökan som beviljats från projekt ehälsa kr Kostnader för handledare och utbildning i FIT kr kr (arbetstiden) tas från Partille kommuns beviljade PRIO-medel för 2013 Kostnader för arbetstid handledning (arbetstiden) kr kr och projektgruppens styrning samt delar av utvärdering tas från eget kapital Summa: kr kr Utöver detta tas all tid som medarbetare lägger ner på brukarskattningar från eget kapital. Tilläggsäskande av medel från projekt ehälsa*: Kostnader för projektgrupp, styrning kr 8640 kr * Att projektet löper över ett år beror på att dessa processer tar tid och det är svårt att få något ritkigt utfall av brukarnas nytta enbart under Vid noggrann genomräkning av budgeten blir kostnaderna högre än vid ansökan.

9 3.6 Beroenden och avgränsningar Samverkanspartners i Vård och stödsamordningsarbetet ingår inte i projektet. Dessa innefattar VG-regionens Specialistpsykiatri och Primärvård, Arbetsförmedling och Försäkringskassa samt Social- och arbetsförvaltningen i Partille kommun. Dock kommer man att kunna ta del av resultat på individnivå i de resursgrupper där representanter ingår, samt på gruppnivå i de samverkansformer som finns, Temagrupp psykiatri och NOSAM (se Bilaga 3). Västkompetens som är samverkansparternas utbildningsanordnare kommer att kunna ta del av erfarenheterna av projektet genom att medarbetare berättar vid workshops och inspirationsdagar. The International Center for Clinical Excellence (ICCE) kommer inte att ingå i projektet på annat sätt än att vi kan kopplas till det världsomspännande nätverket där våra resultat kan ses i förhållande till statistiskt säkerställda värden och gränssnitt Förvaltning För att våra tolkningar av brukarnas skattningar ska bli pålitliga krävs ett systematiskt, regelbundet användande av programmet så att det blir en del i vardagsarbetet. Tanken är att vi framöver också ska kunna samla kunskapen och se på hela målgruppen. Hur bör vi arbeta med brukarmedverkan och brukarinflytande på strukturell nivå utöver den individuella? Det skulle kunna hjälpa oss att se hur vi kan integrera feedback-kunskap från hela arbetsgruppen i upplägget av arbetet och i organiserandet av arbetet på enheten. Och vidare hur det påverkar vårt arbete med samverkansparter. Detta kommer att ske efter projektets slut eller om möjligt i en förlängning av det. 4 Kommunikationsplan 4.1 Vad och till vem? I samband med projektstart 1. Kort skriftlig förklaring till varför vi byter från pappersredovisning till surfplatta. Till den enskilde kommuniceras idag muntligt då man startar med återkopplingen. Flera personer är redan igång med detta i pappersform och att man nu har en annan teknik kräver en muntlig och skriftlig förklaring som man lämnar till den enskilde. Vi informerar också om att vi kommer att utvärdera hur det fungerar med surfplattor. 2. Kortfattad information via linjeorganisationen om vad ORS/SRS är och vad projektet går ut på.

10 Till alla medarbetare inom avdelning funktionshinder för att sprida kunskap om metoden. Till Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp och alla politiker i Vård- och omsorgsnämnden. 3. En mera ingående beskrivning av ORS/SRS och FIT-Outcomes samt genomgång av projektbeskrivningen Till medarbetarna inom enheten psykiska funktionsnedsättningar inklusive vikarier Under projektet 4. Rutin för när boendestödjarna ska presentera och introducera metoden hos brukaren tas fram som en del av projektet 5. Kortfattade statusuppdateringar I avdelning funktionshinders ledningsgrupp och VOF:s ledningsgrupp en gång/halvår Efter projektet 6. Redovisning av utvärdering av projektet Till personer som ingått i projektet och som fått använda FIT-Outcomes Till avdelning funktionshinders ledningsgrupp Till nämnd och förvaltningsledning I årsberättelse Till kommun och sjukvård i samverkan Temagrupp psykiatri Till GR:s funktionshinderchefsnätverk 7. Statistik från grafer på gruppnivå framförallt vid information/utbildning till samverkanspartners. 4.2 Utbildningar: 4.3 Rutiner Kort genomgång av hur surfplattor fungerar Genomgång av hur programmet fungerar in/utdata. Handledning i hur man tolkar graferna Fördjupingsutbildning i FIT 30 min/medarbetare 2 tim/medarbetare 2 tim, 10 ggr/medarbetare 8 tim/medarbetare Eftersom inte all personal börjar samtidigt behövs internutbildning och stöd över tid. Riktlinjer för hur man handskas med surfplattor (se Bilaga 4). 4.4 Målgrupper All personal anställd inom enheten psykiska funktionshinder i kommunen: boendestödjare, metodutvecklare, verksamhetsledare och enhetschef. Alla inom målgruppen psykiska funktionsnedsättningar som har insatsen boendestöd i Partille kommun.

11 Avdelning funktionshinders ledningsgrupp. Förvaltningsledning Vård- och omsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämndens politiker. Temagrupp psykiatri: (inom Samverkan kommun, sjukvård och brukarorganisationer) Specialistpsykiatri, öppenvård, primärvård, Göteborg, Mölndal, Härryda, Öckero och Partille kommuner NOSAM Närområdessamverkan kommun och primärvård GR, Göteborgsregionens kommunalförbund 4.5 Kommunikationskanaler Internt i kommunen Muntligt, Hemsida, Intranät, nyhetsbrev. Se ovan angående hur vi når olika målgrupper. Externt utanför kommunen Muntligt, Hemsida. Se ovan angående hur vi når olika målgrupper. 5 Risk- och sårbarhetsanalys a. Svårighet med uppkoppling på enstaka ställen i kommunen. b. Brukare säger nej till självskattningen. c. Brukare säger nej till att använda surfplatta. d. Personal med kunskap om IT och ORS/SRS slutar. e. Enhetschefen slutar. 5.1 Riskhantering a. Svårigheter med uppkoppling kan man inte påverka. Dock finns alltid möjligheten att brukaren skattar ORS och SRS på papper och att personalen sedan för in resultatet i det webbaserade programmet. Dock får man inte den omedelbara återkopplingen. b. Motiveringsarbete pågår hela tiden för att komma igång med ORS och SRS. c. Rädslan för teknik och misstänksamhet mot att registreras är stor i målgruppen. Information på ett så konkret sätt som möjligt behövs. d. Kompetensförlust är ett hot som minskar i och med projektet. Det är attraktivt att utvecklas inom yrket vilket projektet är en garant för. e. Enhetschefen är utvecklingsinriktad och den som driver förändringsarbetet. Skulle enhetschefen sluta är risken överhängande att projektet inte kan slutföras.

12 Dokument nr : Version: Status: Sida: 4.00 Utkast/Utgåva (12)12 Dokumentbeskrivning: Brukarskattning med återkopplingssamtal mellan boendestödjare och brukare Bilaga 1 ORS och SRS skattningsskala Bilaga 2 Vård och stödsamordning Bilaga 3 Samverkan i Göteborgsområdet organisationsskiss Bilaga 4 Riktlinjer för surfplattor som pedagogiskt verktyg

Slutrapport ORS SRS, återkoppling via läsplatta

Slutrapport ORS SRS, återkoppling via läsplatta 0.00 Utgåva (1)12 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Insatsområde Projektnamn i värdkommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

Rapport från ett pilotprojekt i Partille kommuns boendestöd

Rapport från ett pilotprojekt i Partille kommuns boendestöd Mars 2011 Rapport från ett pilotprojekt i Partille kommuns boendestöd Brukarsjälvskattning med återkopplingssamtal mellan boendestödjare och brukare. Två nya skalor för att finna rätt väg ORS SRS Ingegerd

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort 1402-01-4 Dokumentbeskrivning: Åtkomst mobil dokumentation Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projekbeskrivning IT- och teknikcoach Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Att arbeta med Feedback Informed Treatment (FIT) inom funktionshinderområdet. Socialförvaltningen

Att arbeta med Feedback Informed Treatment (FIT) inom funktionshinderområdet. Socialförvaltningen Att arbeta med Feedback Informed Treatment (FIT) inom funktionshinderområdet Scott Miller Relationen mellan terapeut och klient förutsäger behandlingsresultat bättre än teoretisk inriktning och behandlingsmetod

Läs mer

Slutrapport Mobil hälso-och sjukvårdsdokumentation i Dals-Eds Kommun

Slutrapport Mobil hälso-och sjukvårdsdokumentation i Dals-Eds Kommun 0.00 Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Mobil hälso-och sjukvårdsdokumentation i Dals-Eds kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Mobilt NPÖ Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Mobilt NPÖ - att använda Procapita mobilt

Läs mer

Samlat mobilt IT-stöd inom vård och omsorg

Samlat mobilt IT-stöd inom vård och omsorg Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.0 Utkast/Utgåva (1)13 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Samlat mobilt IT-stöd Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Projektbeskrivning Samlat

Läs mer

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster i Göteborgs stad Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet Handlingsplan 2013-2015 för Utbildning, handledning och implementering av vårdoch i Göteborgsområdet Antagen av Temagrupp Psykiatri 2013-01-31/revidering 2014-09-04 antagen av temagrupp 2014-10-16 Syfte

Läs mer

Slutrapport Säker lösning för mobil informationshantering

Slutrapport Säker lösning för mobil informationshantering 0.00 Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Säker lösning för mobil informationshantering i Alingsås kommun Utfärdat

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR LINDBACKENS SERVICEBOENDE

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR LINDBACKENS SERVICEBOENDE VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR LINDBACKENS SERVICEBOENDE Februari 2013-1 - INLEDNING Lindbacken IFO/FH Enhetschef Solstens gruppboende 5 brukare 7 personal Lindbackens serviceboende 8 brukare (9 lgh) 8 personal

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

Projektplan. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten brukarmedverkan vid brukarundersökningar inom LSS

Projektplan. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten brukarmedverkan vid brukarundersökningar inom LSS Projektplan Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten brukarmedverkan vid brukarundersökningar inom LSS Innehållsförteckning SYFTET MED PROJEKTPLANEN 6 REGLER FÖR PROJEKTPLANEN

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Feedback informed treatment Arbete med feedback ORS/SRS. PHUG AB/ Gun-Eva Andersson Långdahl/PHUGAB@telia.com

Feedback informed treatment Arbete med feedback ORS/SRS. PHUG AB/ Gun-Eva Andersson Långdahl/PHUGAB@telia.com Feedback informed treatment Arbete med feedback ORS/SRS Vad är det som fungerar i behandling? Beskriva vad vi gör, dela erfarenheter kring vad som fungerar. Avslutningsintervjuer. Gör mer av det som fungerar.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE 1 Januari 2012 3. Verksamhetsplan Hedgårdens gruppboende Hedgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010.

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj.

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj. Temagrupp Psykiatri Minnesanteckningar 12 04 12 Närvarande Lena Säljö Birgitta Lundgren Pierre Frances Hagelbäck-Hansson Henrik Rangevi Sonny Wåhlstedt Monica Ericson-Sjöström Lars Magnus Hallsten AnnBrith

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Vård och stödsamordningsprojektet. Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013

Vård och stödsamordningsprojektet. Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013 Vård och stödsamordningsprojektet Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013 Bakgrund Vård- och stödsamordningsprojektet arbetar sedan flera år tillbaka för att personer i Dalarna

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:20 1-14 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP)

Läs mer

Äldreomsorgens Trygghetsträd

Äldreomsorgens Trygghetsträd Äldreomsorgens Trygghetsträd EXISTENTIELL TRYGGHET PSYKISK TRYGGHET FYSISK TRYGGHET SOCIAL TRYGGHET TRYGGHETS- BEHOV Genomförandeplan Biståndsbeslut INDIVIDEN Övergripande mål 2010-2013; Att utveckla en

Läs mer

Trollhättan, Partille och Munkedal

Trollhättan, Partille och Munkedal Trollhättan, Partille och Munkedal PROJEKTETS MÅL Projektet Trygg natt" handlar om att testa tillsyn på natten med hjälp av en webbkamera som ett komplement till eller istället för tillsyn genom personligt

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/2012 PROJEKTDIREKTIV 1 (8) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Matilda Nilhage Godkända av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

1(4) Fortbildningsgruppen Vård- och omsorgsförvaltningen Hedemora kommun Fortbildningsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2010 Utbildningsbudgeten 2010 för vård- och omsorgsförvaltningen är på 2484

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Slutrapport AD-inloggning med SITHS-kort

Slutrapport AD-inloggning med SITHS-kort 1.10 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Säker roll och behörighetsidentifikation AD-inloggning med SITHS-kort Utfärdat

Läs mer

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2 Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan 2014-07-09 Version 0.2 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-06-26 0.1 Utkast Josephine Andersson 2014-07-01 0.2

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Projektparaden. Välkomna

Projektparaden. Välkomna Projektparaden Välkomna IT-Coach Elin Axelsson SeniorCenter Målaregatan 22 531 30 Lidköping 0510-77 12 16 elin.axelsson@lidkoping Lidköpings Kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping 0510-77 00 00 Trygg Hemma

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Pusselbiten som saknades

Pusselbiten som saknades Pusselbiten som saknades Utvärdering av Resursgrupp med två vård- och stödsamordnare, - samverkan för personer med komplexa vårdbehov i Partille kommun www.grkom.se/valfard Solveig Olauson Fil. dr., leg.

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare Omsorgs- och socialförvaltningen Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare 2 Förslag till riktlinjer för intraprenader inom omsorgs- och socialförvaltningens verksamheter i Ljusdals kommun. Definition Intraprenaden

Läs mer

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Beslut har våren 2010 tagits av nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget om att modellen

Läs mer

ACT i Malmö Workshop 141107 G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R

ACT i Malmö Workshop 141107 G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R ACT i Malmö Workshop 141107 G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R Vad betyder ACT Assertive - Bestämd, ihärdig Community - Samhälle Treatment - Behandling

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro.

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. Bilaga 1 Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. 1 Sammanfattning av ansökan Regionpsykiatrin vill tillsammans med Activa ge personer med långvarig psykiatrisk behandling stöd mot arbete eller utbildning

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer