Målsättningsarbete. Bakgrund. Bakgrund (forts)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målsättningsarbete. Bakgrund. Bakgrund (forts)"

Transkript

1 SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie av användares upplevelser SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie av användares upplevelser Magisteruppsats i logopedi 30 högskolepoäng Vårterminen 2009 Ingrid Mattsson Müller leg logoped Handledare Ulrika Ferm DART, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Bakgrund Bakgrund (forts) Personer med nedsatt kognitiv och kommunikativ förmåga har svårt att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Fjärrkommunikation kan vara svårtillgänglig Teknisk utveckling kan förhoppningsvis förbättra detta (Datillo et al., 2007; Deruyter, McNaughton, Caves, Nelson Bryen, & Williams, 2007) många tillgänglighetsansatser för Internet och e-post (Black et al., 200; Harrysson, 2007; Mühlenbock, Holmqvist, Lundälv, & Mattsson Müller, 2008) enstaka försök att anpassa SMS-tekniken till specifika symbolsystem, apparater och grupper av användare (Lingsoft, Inc., 2009; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2009; Wirén, 2008) Tyngdpunkt på tekniska lösningar Det saknas beskrivning och utvärdering av lämplig metodik mängd av personella resurser typ av personella resurser för att införandet av tekniken ska lyckas Personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar deltar heller inte i forskning i samma utsträckning som andra (Cameron & Murphy, 2007) Projektet Messa med symboler möjligheter för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att använda SMS Målsättningsarbete Övergripande mål med projektet: Öka delaktigheten i vardagligt liv för personer med kognitiva och kommunikativa nedsättningar Syfte: att göra SMS tillgängligt att hitta en lämplig metodik för att introducera bild- och symbol-sms sprida erhållen kunskap 3-årigt projekt med finansiering från Arvsfonden. Drivs av FUB och HI Projektgrupp DART, Göteborg och SPRIDA, Örebro 7 användare med nära stödperson och förskrivare Målsättningsarbete med samtalsmatta 1

2 Samtalsmattematerial Val av hjälpmedel Handifon Micro Rolltalk Provperiod Magisterarbetet - deskriptiv intervjustudie del av utvärderingen av Messaprojektet Hjälpmedel och regelbunden utvärdering under cirka 1 år Aktivitetsdagbok varje vecka Intervju varje månad Uppföljning av mål 1-2 ggr Slutintervju med alla Syfte: Att utvärdera användarnas upplevelse utifrån följande frågeställningar: 1. Hur nöjda är personerna i projektet med sina hjälpmedel? 2. Hur har personerna kunnat hantera sina hjälpmedel? 3. Har personernas delaktighet i vardagslivet ökat? I så fall hur?. Hur har personerna upplevt sin medverkan i projektet? Deltagarna Material kvinnor och 3 män år 3 har medelsvår utvecklingsstörning (1 MR, 2 Handifon) 2 har lindrig utvecklingsstörning (Handifon) 1 har gravt rörelsehinder och grav dysartri (MR) Användarprofiler, intervjuer, fallbeskrivningar och kompletterande information från Messaprojektet. 31 frågor grupperade utifrån de fyra frågeområdena: Tillfredsställelse med hjälpmedlet Hantering av hjälpmedlet Delaktighet Projektmedverkan 1 har lättare rörelsehinder och afasi (MR) 21 skalfrågor ja/nej-frågor 6 öppna frågor 2

3 Antal och typ av frågor inom respektive område Tillvägagångssätt Prövning av intervjufrågorna på en AKK-användare. Semistrukturerad intervju och videoinspelning (Stödperson närvarande vid alla intervjuer utom en) Transkription av samtliga filmer (1 51 minuter långa) Totalt Kodning (typsnitt och färg) av olika personers uttalanden och typer av uttalanden. Transkriptionsnivå mellan II och III Kodning av ja/nej-svar och svaren på skalfrågor transkription ihop med film Tillvägagångssätt (forts) Tillvägagångssätt (Interbedömarreliabilitet) Skapande av nya svarskoder eget skalsteg, inget svar och ej tillämpligt Svaren på de öppna frågorna tolkades, sammanfattades och citerades fråga för fråga Oberoende bedömare kontrollerade att innehållet i transkriptionerna (10 % sammanhängande tid) överensstämde med filmerna Kodade 52 % ställda ja/nej-frågor och 2 % ställda skalfrågor. 88 % punkt-för-punktsamstämmighet Transkriberade och tolkade 55% av samtliga ställda öppna frågor. Konsensusdiskussion visade god överensstämmelse. Etiska hänsyn Resultat Allmän tillfredsställelse med hjälpmedlet, Hantering av hjälpmedlet och Delaktighet Ingen formell etikprövning Brukarorganisationen FUB huvudman Deltagarna har informerats muntligt och gett informerat samtycke på bildanpassat kontrakt. Alla får behålla sina hjälpmedel efter provperioden Förskrivarna driver ärendena vidare De flesta var nöjda med sina hjälpmedel Få av deltagarna upplevde brister med hjälpmedlen, men ett par av Micro Rolltalk-användarna var missnöjda med telefonfunktionen. De flesta var positiva till att kunna lyssna på sina SMS när de skickar och tar emot dem Endast en ansåg det viktigt att texten presenteras med bilder i mottagna SMS Flera tyckte om att använda hjälpmedlet för SMS, direktkommunikation och skrivträning. 3

4 Resultat (forts) Allmän tillfredsställelse med hjälpmedlet, Hantering av hjälpmedlet och Delaktighet Resultat Projektmedverkan En del av svaren motsvarade de mål deltagarna varit med om att sätta upp t.ex. att kunna komma i kontakt med färdtjänst och assistenter och själv bli kontaktad. Tillgången till SMS har gett flertalet möjlighet att kontakta personer de inte kunde kontakta på detta sätt tidigare. Nästan alla har fått tillgång till varierande kommunikationsfunktioner via SMS t.ex. meddela ankomsttid, bestämma möte, be om hjälp etc. Antal personer Aktivitetsdagboken Regelbunden Positiv Neutral Negativ Inget svar Ej tillämpligt Eget skalsteg utvärdering Samtalsmatta Hjälp med innehåll projektledning stödperson förskrivare andra deltagare Frågeställning 1: Hur nöjda är personerna med sina hjälpmedel? Frågeställning 2: Hur har personerna kunnat hantera sina hjälpmedel? Överlag nöjda Missnöje med telefonfunktionen i Micro Rolltalk (2 personer) De flesta tyckte det var lätt De flesta tyckte det var bra att använda bilder för att skriva SMS En skrev mest med bokstäver med stöd av talsyntesen En önskade fler bilder i mottagna SMS Alla hade nytta av talsyntesen både för att skicka och ta emot SMS Frågeställning 3: Har personernas delaktighet i vardagslivet ökat? Frågeställning : Hur har personerna upplevt sin medverkan i projektet? Ja! Hantering av SMS tillhör vardagslivet. Merparten har använt sina hjälpmedel för att skicka och ta emot SMS med stort engagemang. Flera har beskrivit hur de har kunnat meddela ankomsttid, bestämma möte och aktivitet, be om hjälp och till och med hjälpa andra. Flera har beskrivit hur de haft nytta och glädje av sparade SMS De flesta tyckte de fått den hjälp de behövde med innehållet i sina hjälpmedel Lagom mycket tid med projektgruppen Merparten tyckte om samtalsmatta för att sätta mål och bestämma innehåll i hjälpmedlet Aktivitetsdagboken varje vecka har upplevts tjatig Utvärdering varje månad bättre

5 Styrkor och begränsningar Slutsats + En grupp som vanligtvis inte tillfrågas om sina åsikter har fått komma till tals + Alla fick behålla sina hjälpmedel ingen beroendeställning - Resultaten speglar enbart deltagarnas egna åsikter - Formen på intervjufrågorna svårigheten att intervjua personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar Med rätt anpassade hjälpmedel och insatser har personer som tidigare inte kunnat använda SMS fått denna möjlighet och uppskattat den. Personernas egen åsikt är viktig i utprovningsarbetet. Omgivningen måste ges tid och andra resurser för att kunna stötta i både anpassning och användning. 5

SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie av användares upplevelser

SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie av användares upplevelser SAHLGRENSKA AKADEMIN Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Enheten för logopedi 195 SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie av användares upplevelser

Läs mer

Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet

Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet SAHLGRENSKA AKADEMIN Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Enheten för logopedi 201 Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk

Läs mer

Utvärdering av Komm-A, en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet

Utvärdering av Komm-A, en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet Utvärdering av Komm-A, en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet Amanda Nyberg Signe Hens Sammanfattning. Studiens syfte var att utvärdera Komm-A modellen,

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK

Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 6/2014 Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK Verksamhet: Enhetschef: Projektansvariga: Hjälpmedelsverksamheten Habilitering

Läs mer

Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi

Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi Ett 2-årigt 2 projekt som drivs av DART och Afasiföreningen i Göteborg med stöd d från Allmänna Arvsfonden Vi som talar Joana

Läs mer

Erfarenheter och behov hos flerspråkiga föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter som gått KomUng kommunikationskurs

Erfarenheter och behov hos flerspråkiga föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter som gått KomUng kommunikationskurs Erfarenheter och behov hos flerspråkiga föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter som gått KomUng kommunikationskurs Evelina Erixon Maja Wennerberg Sammanfattning. Studiens syfte var att kartlägga

Läs mer

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Eva-Kristina Salameh och Luz Solano, Vt 2013 Att kunna kommunicera är en av mänsklighetens

Läs mer

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport Kartläggning kognitiva hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Kajsa Holmqvist, Ann-Britt Ivarsson, Margaretha Olstam, Ingvor Pettersson, Maria Yilmaz Ansvarig informatör:

Läs mer

Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok?

Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok? Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok? 2010 Leg.logoped Joana Kristensson Neurologopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Leg. logoped Ann Ander Stroke Forum Göteborg Ett

Läs mer

Föräldrars sätt att kommunicera med sina barn före och efter KomIgång-kommunikationskurs

Föräldrars sätt att kommunicera med sina barn före och efter KomIgång-kommunikationskurs Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering Enheten för logopedi Föräldrars sätt att kommunicera med sina barn före och efter KomIgång-kommunikationskurs

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Hur nöjd är du på ditt arbete?

Hur nöjd är du på ditt arbete? Hur nöjd är du på ditt arbete? En brukarundersökning inom daglig verksamhet och sysselsättning i Eskilstuna kommun. Genomförd ht 2013 med enkätverktyget Pict-O-Stat. V u x e n f ö r v a l t n i n g e n

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har

Läs mer

- utifrån konceptet Design för alla Författare Tomas Berns, Anita Rikardsson, Lisbeth Axelsson-Lindh, Lis Klöve

- utifrån konceptet Design för alla Författare Tomas Berns, Anita Rikardsson, Lisbeth Axelsson-Lindh, Lis Klöve Test av befintliga bildsymboler - utifrån konceptet Design för alla Författare Tomas Berns, Anita Rikardsson, Lisbeth Axelsson-Lindh, Lis Klöve 2 Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2006 Författare: Tomas Berns,

Läs mer

Åtgärdsprogram. demens och tidshjälpmedel

Åtgärdsprogram. demens och tidshjälpmedel Åtgärdsprogram demens och tidshjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Författare: Marie Bergdahl, leg. arbetsterapeut, Marianne Johansson, leg. arbetsterapeut Foto: www.matton.se Ansvarig projektledare:

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga

Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2010 Författare: Lena Rosenberg och Louise Nygård Ansvarig informatör: Magdalena Marklund Ansvarig handläggare: Ingela

Läs mer

Sunt förnuft och en spark i baken

Sunt förnuft och en spark i baken Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Moment: Uppsatsskrivande 15 Hp Vårterminen 2011 Sunt förnuft och en spark i baken - Upplevelser av boendestödsinsatsers inverkan på livskvaliteten Common

Läs mer

Alternativ telefoni - från särlösning till lösning. Slutrapport

Alternativ telefoni - från särlösning till lösning. Slutrapport Alternativ telefoni - från särlösning till lösning Slutrapport Alternativ telefoni - från särlösning till lösning Slutrapport Andreas Richter Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare:

Läs mer

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv HSO Skåne rapport nr 2-2011 Vårt hjälpmedelsprojekt har sin

Läs mer

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Tjugofem fallbeskrivningar och tre beskrivningar av gruppverksamheter för klienter med kommunikationssvårigheter

Tjugofem fallbeskrivningar och tre beskrivningar av gruppverksamheter för klienter med kommunikationssvårigheter Tjugofem fallbeskrivningar och tre beskrivningar av gruppverksamheter för klienter med kommunikationssvårigheter Särtryck till rapporten: Allas rätt till kommunikation Förslag till riktlinjer för hur Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Vårterminen 2010 Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning och personlig assistans Children of parents with physical impairments and

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

En undersökning av anhörigstöd i Säffle och Kristinehamns kommun

En undersökning av anhörigstöd i Säffle och Kristinehamns kommun Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Victoria Lönnfjord En undersökning av anhörigstöd i Säffle och Kristinehamns kommun FoU-rapport 2011:3, Utgåva 2 Victoria Lönnfjord En

Läs mer

Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet

Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet RAPPORT Nr 8/2009 Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet Sofia Martinsson Habilitering & Hjälpmedel Fou-enheten Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne Utgiven

Läs mer

Utvärdering av AKKTIV KomIgång en studie av föräldrars och kursledares upplevelser av en kommunikationskurs

Utvärdering av AKKTIV KomIgång en studie av föräldrars och kursledares upplevelser av en kommunikationskurs Utvärdering av AKKTIV KomIgång en studie av föräldrars och kursledares upplevelser av en kommunikationskurs Margareta Andersson Sammanfattning. Syftet med studien var att undersöka föräldrars och kursledares

Läs mer