Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004"

Transkript

1 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant. Anmält förhinder Pia Zätterström, Karin Mattsson och Jan Olofsson. Föredragande Håkan Danielsson, FR. Vid protokollet Lars Ekengren. Protokoll nr / 05 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Övriga Solveig Sundequist, Malin Eggertz-Forsmark, Siv Bergander, Bo Karlsson, Björn Ericsson och Erik Eng, valberedningen. 1 Sammanträdet Rolf Carlsson förklarar sammanträdet öppnat. öppnas a) Protokolljustering att med godkännande lägga styrelseprotokollet från till handlingarna. b) Godkännande av föredragningslistan att med tillägg av en ytterligare rapport under punkt 10c samt ärendet Redaktionsrådet Svensk Idrott som ny punkt 12, fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Verksamhetsinriktning Leif Bolin redogör för hur det med RF koordinerade arbetet med verksamhetsinriktningen är planerat, enligt tidigare utsänd handling. FR redogör för hur beskrivningen av vad som ska göras ska tydliggöras i verksamhetsinriktningen Förbundsstyrelsen diskuterar innehåll och uppläggning av verksamhetsinriktningen.

2 att ge Leif Bolin och Pia Zätterström i uppdrag att komma överens med RF:s representanter om det fortsatta arbetet. att tillsammans med distriktsordförandeordförandena diskutera innehållet i verksamhetsinriktning Riksidrottsmöte och FR redogör för; SISU stämma a) Nuvarande kriterier för medlemskap i SISU Idrottsutbildarna samt underlag för behandling av Svenska Hundklubbens medlemsansökan, enligt tidigare utsänd handling. b) Förslag till stadgejusteringar med anledning av den fördjupade samverkan med RF, enligt tidigare utsänd handling. Rolf Carlsson tar upp frågan om hur val av valberedning förbereds. Förbundsstyrelsen diskuterar kriterierna för medlemskap i SISU Idrottsutbildarna, behovet av stadgejustering samt former för att förbereda val av valberedning. Lars Ekengren redogör för arbetsläget i förberedelserna inför Riksidrottsmötet och SISU stämma. att avslå Svenska Hundklubbens medlemsansökan. att bereda frågan om stadgejustering ytterligare. att föreslå SISU stämman att utse en grupp om två medlemsorganisationer med uppgift att förbereda val av valberedning. 4 Distriktsordförande- FR redogör för programmet inför Distriktsordförandekonferensen. konferens att godkänna rapporten. 5 Remiss jämställdhets- Annika Sylvén redogör för; plan a) Förslag till remissvar på Idrottens Jämställdhetsplan, enligt en vid mötet utdelad och justerad handling. b) Förslag till fortsatt hantering av remissarbetet där distrikten ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter på remissvaret. Att lämna nuvarande förslag på remissvar till distrikten för synpunkter. att ge Annika Sylvén, Lars Tigerberg och FR i uppdrag att till styrelsesammanträdet den 17/ 1 presentera förslag till remissvar.

3 6 Riksidrottsforum 2006 FR redogör för arbetsläget när det gäller Riksidrottsforum SISU Västergötland har anmält intresse för att vara lokal samarbetspartner. att godkänna rapporten. 7 Statsbidragsfrågan Rolf Carlsson sammanfattar nuläget i statsbidragsfrågan och föreslår att ytterligare information och möjlighet till diskussion hänskjuts till kommande distriktsordförandekonferens. FR redogör för arbetsläget när det gäller nya fördelningskriterier för statsbidrag till studieförbund från och med att godkänna rapporterna. Mötet ajourneras för att återupptas den 12/ 11 kl Riksidrottsforum 2004 FR och Lars Edwinson redogör för hur Riksidrottsforum 2004 kommer att genomföras, enligt vid mötet utdelade handlingar. att godkänna rapporterna. 9 Remiss Idrotten vill FR redogör för hur arbetet med remissvar på Idrotten Vill genomförs. att godkänna rapporten. 10 Rapporter a) FR rapporter FR redogör för; 1. Påbörjat rekryteringsarbete av Utbildningschef i Jämtland/ Härjedalen och Västernorrland. 2. Arbetsläget på Bosöns Idrottsfolkhögskola där en särskild handlingsplan för folkhögskolans framtid kommer att presenteras vid nästa styrelsesammanträde. 3. Ekonomisk rapport för tredje kvartalet, enligt tidigare utsänd handling. 4. Arbetet med demokrati- och föreningskunskapssatsningen, enligt tidigare utsänd handling. 5. Förslag till arbetsgrupp för utbildningschefskapet i framtiden. 6. En lägesrapport när det gäller utvärderingsprogram , enligt tidigare utsänd handling. 7. Lägesrapport i arbetet med Handslaget, enligt tidigare utsänd

4 handling. 8. En idéskrift Vägvisare till kollegiala utvärderingar, enligt vid mötet utdelad handling. att utse Pia Zätterström, Börje Sandgren och FR att utgöra arbetsgrupp Utbildningschefskapet i framtiden. Personalens representant Olle Kristenson ansluter till arbetsgruppen när gruppen så bestämmer. att i övrigt godkänna rapporterna. b) Förbundsordförandens rapport Rolf Carlsson redogör för; 1. Att kostnadsfördelningen för den med RF gemensamme Riksidrottschefen är fastställd. 2. Påbörjad diskussion med RF angående fördjupad samverkan, i enlighet med tidigare träffat avtal. 3. Deltagandet i Folkbildningsrådets representantskap. att godkänna rapporterna. c) Förbundsstyrelseledamöters rapporter 1. Leif Bolin redogör för remissvaret på betänkandena; SOU 2004:30 Folkbildning i brytningstid (SUFO 2) och SOU 2004: 51 Vem får vara med samt Folkbildningsrådets utredning Folkbildningens framsyn, enligt tidigare utsänd handling. Riksidrottsförbundets yttrande över SUFO 2 redovisas också, enligt tidigare utsänd handling. 2. Lars Edwinson redogör för arbetet i arbetsgruppen inför domarconventet 2005, enligt vid mötet utdelad handling. att SISU Idrottsutbildarna påtar sig ansvaret att vara sammankallade för nätverket SF-lagbollidrotters domaransvariga. att uppdra till FR att utse sammankallande. att respektive SF svarar för sina kostnader i samband med planerade träffar. att Lars Edwinson är Förbundsstyrelsens representant i nätverket. att i övrigt godkänna rapporterna. 11 Nästa sammanträde att genomföra nästa sammanträde den 8 december på Bosön, i enlighet med tidigare planering. 12 Redaktionsrådet Lars Tigerberg redogör för arbetet i tidningen svensk Idrotts redak- Svensk Idrott tionsråd och meddelar att han inte längre har möjlighet att delta i detta.

5 att utse Leif Bolin som Förbundsstyrelsens representant i Svensk Idrotts redaktionsråd. att uppdra till Mikael Santoft att se över redaktionsrådets uppdrag. 13 Sammanträdet avslutas Rolf Carlsson förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Justeras Lars Ekengren Förbundsstyrelsens sekreterare Rolf Carlsson Förbundsordförande

6 Mötesplan / 12 Bosön (Start med lunch kl tillsammans med Bosöns Utbildningsråd.) 17/ 1 Stockholm, i samband med Idrottsgalan 23/ 2 Stockholm 7/ 4 Stockholm 19-20/ 5 Västerås, i samband med Riksidrottsmötet Uppföljning av beslut Datum Beslut Ansvarig(a) Klart OK 3/ 12 Introduktionsmaterial med tema folkbildning för FR Vt-04 förtroendevalda 17/ 5 Konsekvenser av studiematerialutvärderingen FR Ht-04 Samordning av verksamhetsinriktning med RF FR Ht-04 5/10 Samverkan FS RS och presidierna FS 11-12/ 11 Stadgejusteringar Remiss Idrottens Jämställdhetsplan FR/ presidiet AS/ LT 17/ 1 8/ 12

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling för- och grundskolan i Umeå, ht 2013-vt 2015 Mål enligt beslutad uppdragsplan av FGN - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet. - Alla enheter

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/6-10

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/6-10 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2010-06-20 Närvarande: Petra Ariton Christer Björsson Lars Ek (fr o m 7) Henrik Flaarönning Kjell Gustafsson (fr o m 6) Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Helge Ryen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen KB Karlavägen 100, Stockholm 1. Välkommen Elisabet Ahlqvist hälsade alla välkomna 2. Val Till mötets ordförande valdes Henrik Bylund,

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer