2.a Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.a Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden"

Transkript

1 Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 9 november 2006, Hotell Billingehus, Skövde Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson, Leif Bolin, Solveig Lundström, Jan Olofsson, Mikael Peterson, Lena Puhasmägi, Kerstin Rosén, Börje Sandgren, och Pia Zätterström. Personalens representant: Olle Kristenson. Riksidrottens personal: Håkan Danielsson (FR) Övriga: Lars Runsvik och Tord Wicksell, från valberedningen, t o m 2 h. Ola Lundberg, samt Karin Mattsson och Mikael Santoft (RC) p.g.a. att RS sammanträder samtidigt. Thomas Karlsson (ThK) Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, och inte minst valberedningens ledamöter Lars Runsvik och Tord Wicksell. Härefter vidtar diskussioner och ges information om Riksidrottsforum och dess tidsschema och möten mm i anslutning härtill. 1.a Protokolljusterare Till protokolljusterare utses Solveig Lundström. 1.b Förhinder Det noteras att Ola Lundberg är förhindrad. 1.c Anmälan av föregående protokoll De justerade protokollen från föregående två möten noteras och läggs till handlingarna. 1.d Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkänns, med tilläggen att Rapport Bosön IFHS tas upp som 3 f, och Verksamhetsrapport från distrikten som 3 g. 2.a Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden Ordf informerar om att Folkbildningsrådet genomför ett representantskapsmöte under dagen, och att Bengt Carlsson, Riksidrotten, representerar SISU Idrottsutbildarna med anledning av att Ordf och övriga i FS är förhindrade att representera. Carlsson har fått anvisningar om hur han ska agera, samt uppgiften att snarast rapportera till FR om mötet. - Stämmoomröstningen FR informerar om att regeringen under dagen officiellt ska besluta om slutlig utformning av text och innehåll i den handling inofficiell departements-pm - som ingår i möteshandlingarna som Bilaga 1. FR förutsätter att regeringen beslutar att vidhålla förslagen såsom de presenterats i bilagan, men hyser förhoppningar om viss justering i texten. Han upplyser vidare att 20 SF och 5 SISU-distrikt till nu vid lunchtid avgivit sitt bifall till FS förslag till extrastämman. 1

2 ThK upplyser att han strax före mötet tagit del av ett från Sv Bordtennisförbundets GS, där denne hemställer om att få avge förbundets svar omedelbart efter styrelsemöte den 17 november, vilket han anser kräver ett beslut av FS att medge respit. - Lördagens hearing FR redogör för hur hearingen är planerad att genomföras. En beredskap bör finnas för att dels förklara varför FS formellt kallat till en extra stämma, dels att relativt grundläggande redogöra för händelseförloppet och sakfrågorna, utifrån insikten att det förmodligen är många närvarande förtroendevalda för vilka frågan är mycket oklar. Det understryks också att FS bör vara beredda att även direkt efter hearingen vara tillgängliga för fortsatta diskussioner och svara på frågor. - Söndagens Distriktsordförandekonferens Utifrån de diskussioner som fördes vid FS extra diskussionsmöte den 2 november konstateras att nedan angivna huvudpunkter är sådant som ska tas upp till behandling på söndagens Distriktsordförandekonferens (DOF-konferens). - FS beslut om bidraget till omställningsarbete på 10 mkr Vid FS möte den 22 oktober 2006 beslutades bl a följande under rubriken 2 a) SISU Idrottsutbildarnas framtida finansiering :, mot bakgrund av FS tidigare fattade beslut i ärendet; att, under förutsättning att SISU-stämman tillstyrker FS stämmoförslag, att riksdagen sedermera tillstyrker regeringens förslag, och att kommande regleringsbrev i så fall inte innebär annat, fördela 90 miljoner för statsbidragsberättigad folkbildning under 2007 enligt de principer som tillämpats innevarande år; att 10 miljoner ska användas till bidrag som stöd till omställningsarbete i SISU-distrikten; att uppdra till RC att senast i december 2006 återkomma om principer och fördelningsmodell för stödet till omställningsarbete och hur de återstående 40 miljonerna ska användas under FR delar ut RC:s förslag till en fördelning av bidraget för omställningsarbete för diskussion. Efter förslag från flera ledamöter om att även andra parametrar, såsom t ex de geografiska avstånden i respektive distrikt, bör beaktas i fördelningsmodellen blir FS ledamöter efter diskussioner överens om en fördelningsmodell som skall presenteras på DOF-konferensen för överväganden. - Tidsplanen i omställningsarbetet mm Riksidrottens Karin Karlsson, som fått RC:s uppdrag att ansvara för det kommande omställningsarbetet till följd av det förväntade riksdagsbeslutet, kommer att delta på DOFkonferensen och utifrån bl a de där förda diskussionerna härefter presentera sina planer på hur den framtida processen kommer att se ut. Medlemskapet i Folkbildningsförbundet (FBF) FS konstaterar att beslutet att kvarstå i FBF kvarstår, och att det budskapet ska föras ut på DOF-konferensen, med en tydlig uppmaning till SISU-distrikten att de ska kvarstå i sina länsbildningsförbund e.d. och där agera som fullvärdiga medlemmar till dess eventuella beslut formellt innebär annat. - Verksamhetsrapport från distrikten Den handling som senare utdelas i ärendet 3 g nedan, och som kompletteras med muntlig föredragning av FR ska också behandlas på DOF-konferensen. 2

3 - Loggboken Föreligger en möteshandling i form av Loggboken som muntligen kompletteras med en uppdatering från Ordf och FR av vad som hänt av vikt i ärendet efter sista angiven händelse i möteshandlingen, den 24 november. FR redovisar härutöver en kort muntlig sammanställning av några lokala/regionala exempel på hur SISU-distrikten f n behandlas av LBF och kommuner. Exempel ges från Blekinge, Skåne, Södermanland, Västra Götaland, Värmland och Östergötland., att godkänna hittills vidtagna åtgärder med anledning av den extra SISU-stämman; att tillmötesgå Sv Bordtennisförbundets hemställan att få inkomma med sitt besked i ärendet som är föremål för den extra SISU-stämman senast den 17 november 2006; att lördagens hearing ska genomföras enligt vid mötet förda diskussioner; att söndagens Distriktsordförandekonferens ska genomföras enligt vid mötet förda diskussioner; samt att med godkännande notera informationen given under punkten Loggboken. 2.b Riksidrottsmötet 2007: Ramprogram Möteshandlingen kompletteras med en muntlig föredragning av Mikael Peterson som representerar FS i samordningsgruppen. Riksidrottsmötet 2007 genomförs den maj i Conventum i Örebro. FS utsåg på sitt möte i juni 2006 Mikael Peterson och Pia Zätterström till sina representanter i Samordningsgruppen, som har till uppgift att diskutera och lösa övergripande frågor av samordningskaraktär mellan RF och SISU. RS utsåg på sitt möte i maj Lars-Åke Lagrell (sammankallande) och Birgitta Ljung. Dessutom beslutade såväl FS som RS att ge det gemensamma Ungdomsrådet möjlighet att utse en representant i gruppen, vilket blev Jörgen Andersson. Samordningsgruppen hade sitt första sammanträde den 9 oktober och diskuterade då bl a ramprogrammet för mötet med tonvikt på dels de båda stämmornas inbördes placering, dels starttiden. Samordningsgruppen föreslår att SISU-stämman ska ligga insprängd i mötet och genomföras under förmiddagen lördagen den 12 maj, vilket varit fallet sedan Under tiden är RF-stämman ajournerad. Samordningsgruppen föreslår vidare att RF-stämman återupptas på lördagen efter det att SISU-stämman har avslutats, dock tidigast kl 11. Riksidrottsmötet har de senaste gångerna startat kl 12 på fredagen. För dem som har lång resväg kan det bli svårt att hinna till mötet i tid, varför Samordningsgruppen föreslår att RIM ska börja kl RC föreslår att i enlighet med Samordningsgruppens förslag., att fastställa förslaget till ramprogram för Riksidrottsmötet 2007 i enlighet med Samordningsgruppens förslag. 2.c SISU-Jämtland/Härjedalens distriktsförbund: Fråga om godkännande av stadgeändring Enligt 6 kap. 3 SISU:s stadgar ska distriktsförbundens stadgar följa de av SISU-stämman fastslagna Normalstadgarna för SISU-distrikt. FS skall godkänna de av distriktsstämman antagna stadgarna, med rätt för FS att påkalla ändring av dessa om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga. 3

4 SISU-Jämtland/Härjedalens distriktsförbund har vid sin senaste stämma beslutat att ändra 5 kap. 1 i förbundets stadgar från tidigare lydelse: Vår anställda personal äger rätt att utse en ledamot och en personlig ersättare varav en kvinna och en man. Till: Vår anställda personal äger rätt att utse en personalrepresentant och en personlig ersättare varav en kvinna och en man. Det motiv som angavs av förslagsställaren var att den gamla lydelsen stod i motsatsförhållande till 2 kap. 6 i förbundsstadgarna som anger att arbetstagare hos SISU inte får väljas till ledamot av distriktsstyrelsen. Att en arbetstagare inte är valbar på stämman förhindrar inte att stadgarna har en paragraf om styrelsens sammansättning som anger att förutom de av stämman valda ledamöterna består styrelsen av en av personalen utsedd ledamot. I de av SISU Idrottsutbildarnas stämma antagna normalstadgarna för distriktsförbunden anges i en kommentar följande: (I de fall distriktsstämman finner det motiverat och så beslutar kan i stadgarna intas en bestämmelse om att den hos SISU-distriktet anställda personalen äger rätt att utse en ledamot och en personlig ersättare varav en kvinna och en man.) I föreliggande ärende är det svårt att utröna om distriktsstämmans majoritet avsåg att göra en stadgeändring som innebär att personalen ska ges möjlighet eller inte att utse en ledamot i styrelsen. Under sådana omständigheter bör inte stadgeändringen godkännas, och följaktligen bör FS besluta att även uppmana distriktsstyrelsen att till nästa stämma framlägga ett stadgeförslag där stämman får möjlighet att ta ställning till om personalen ska få eller inte utse en ledamot enligt stadgarna. Om beslutet blir nej, så ska stadgarna överhuvudtaget inte innehålla föreskrift om personalrepresentant. att inte godkänna SISU-Jämtland/Härjedalens distriktsförbunds beslut om stadgeändringen i 5 kap. 1 ; och att uppmana distriktsstyrelsen att inför sin nästa distriktsstämma lägga fram ett förslag som innebär att stämman får avgöra om personalen ska ha rätt eller inte att enligt stadgarna utse en ledamot med ersättare i distriktsstyrelsen. 2.d FS-förslag till SISU-stämman Stadgerevidering RF:s Stadgeutskott som utgörs av de förtroendevalda Kristina Olinder och Krister Malmsten, samt RF:s jurister Christer Pallin och Thomas Karlsson (ThK) - har bland sina löpande uppgifter bl a haft att se över SISU Idrottsutbildarnas stadgar. Denna uppgift avslutades vid möte den 1 3 september Till dagens möte har endast den sammanställning som är resultatet av stadgekommitténs arbetsinsatser i form av anteckningar och kommentarer hunnit tas fram, men som ändå bedömts kunna ligga till grund för en första övergripande och vägledande diskussion för ett slutligt förslag till FS. Handlingen kompletteras med en muntlig föredragning av ThK., efter att ha gått igenom och diskuterat de mest principiella förslagen till stadgerevideringar, att uppdra till RC/FR att med ledning av den förda diskussionen återkomma till kommande FS-möte med ett slutligt förslag till stadgerevidering att efter remissbehandling - föreläggas SISU-stämman

5 2.e Medlemskapsansökan: Western Riders Association of Sweden En ansökan om medlemskap i SISU Idrottsutbildarna har inkommit från Western Riders Association of Sweden. I 7 kap. 2 SISU Idrottsutbildarnas stadgar anges att SISU-stämman beslutar om medlemskap för annan riksorganisation än RF:s medlemsförbund. Ansökan ska göras hos FS senast den 1 januari det år stämman hålls. Vid prövning av förbunds medlemskap gäller enligt stadgarna följande tre förutsättningar (kursiverade kommentarer är inte stadgetext): 1. Förbundet skall bedriva/administrera idrottslig verksamhet. Endast förbund som bedriver/administrerar idrottslig verksamhet kan anslutas till SISU Idrottsutbildarna som medlemsförbund. Enligt Idrottsrörelsens verksamhetsidé (1 kap. RF:s stadgar) är idrott fysiks aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. 2. Förbundet skall vara en ideell förening. En grundläggande förutsättning för medlemskap i SISU Idrottsutbildarna är att sökande Förbund är en i juridisk mening ideell förening. 3. Förbundets verksamhet ska stå i samklang med SISU Idrottsutbildarnas ändamål och verksamhetsidé enligt 1 kap. 1. Detta villkor är allmänt uttryck, och kan därför användas vid en mer eller mindre subjektiv bedömning av medlemsskapssökande förbund. Dessutom ska förbundet ha rikstäckning, föreningsliv, ungdomsverksamhet, vara demokratiskt uppbyggt samt inte redan ha anknytning till annat studieförbund. att notera att Western Riders Association of Sweden ansöker om medlemskap i SISU Idrottsutbildarna; och att uppdra åt RC/FR att utreda om förbundet uppfyller de stadgeenliga kraven på medlemskap i SISU Idrottsutbildarna, och återkomma med ett förslag till ställningstagande. 2.f Bosön Idrottsfolkhögskolas grafiska profil År 2004 beslutade FS om en gemensam kommunikationsplattform för SISU Idrottsutbildarna. I den plattformen hade Bosöns Idrottsfolkhögskola en egen logotype i enlighet med den gemensamma grafiska profilen. Med anledning av det pågående arbete med grafisk kommunikationsplattform inom det gemensamma kansliet för RF, SISU Idrottsutbildarna och Bosön, föreslår RC att Bosön Idrottsfolkhögskola återgår till att marknadsföras under Bosöns grafiska profil. Fördelarna med detta är följande: SISU Idrottsutbildarnas varumärke kommer att kommunikativt fokusera på sin huvudverksamhet. Bosöns varumärke som historiskt varit starkt, men på senare år varit oskarpt, ges möjlighet att återigen bli ett starkt och tydligt varumärke (vilket också är en de föreslagna åtgärderna i utredningen/översynen av Bosön och dess verksamhet). Detta ska ske genom att kommunicera IFHS, EIC samt Hotell & konferens under Bosön. Dock ska det alltid i all form av marknadsföring (trycksaker, hemsidor, annonser, visitkort osv) tydligt framgå vilken organisatorisk tillhörighet varje verksamhet har. Detta görs alltid i skrift direkt under logotypen. Slutlig textformulering som beskriver den organisatoriska tillhörigheten återstår. 5

6 Denna kommunikativa struktur förutsätter att man internt tydligt skiljer på kommunikation och organisation. Detta är inte en organisatorisk uppbyggnad, det är en kommunikationsplattform vem säger vad. Mikael Peterson föreslår, med biträdande av Jane Andersson att ärendet inte avgörs förrän hela den pågående översynen av Riksidrottens varumärkes-/logotypes är klar, för att utformningen kan bedömas mot bakgrund av en helhet. att uppdra till RC/FR att, efter det att den pågående översynen av Riksidrottens varumärkes- /logotypes är genomförd, snarast återkomma med ett förslag baserat på de överväganden som då gjorts. 2.g Ekonomisk rapport mm Föreligger en ekonomisk rapport som utvisar kvartalsprognos nr 1, 2 och 3 för 2006 tillsammans med budgeten för Det nya prognosresultatet nr 3 - är oförändrat jämfört med prognos nr 2. Prognosresultatet nr 3 - för SISU Idrottsböcker AB är oförändrat jämfört med nr 1 och 2 samt budgeten. Däremot prognostiseras en försäljningsminskning med 1,5 miljoner kr som dock motsvaras av en kostnadsminskning på motsvarande belopp. Försäljningsminskningen är till största del i SF-material. att godkänna föreliggande ekonomiska rapporter med oförändrade resultatprognoser. 2.h Lånebegäran SISU Gästrikland Föreligger en låneansökan från SISU Gästrikland uppgående till kr, tillsammans med en resultat- och likviditetsprognos för förbundet. Ordf föreslår vid ärendets behandling att det borde tas fram en paketlösning som innebär att SISU Idrottsutbildarnas likviditet kan läggas till grund för någon intresserad kreditgivare vid likviditetsproblem för någon organisation inom SISU-organisationen. att med kommande bidrag som säkerhet bevilja SISU Gästrikland ett lån på kr; att lånet ska löpa med vid var tid gällande referensränta plus två procent; att lånet inklusive upplupen ränta skall amorteras mot faktura senast den 31 december 2007; och att uppdra till RC/FR att utreda hur SISU-koncernens likviditet på bästa sätt kan utnyttjas genom ett avtal med intresserad kreditgivare för utnyttjande vid likviditetsproblem för någon organisation inom SISU-organisationen. Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna: 3.a Progressrapport SISU Idrottsböcker AB Handling föreligger, som kompletteras med en muntlig rapport av FR. 3.b Rapport Equal-projektet Handling föreligger. 3.c Riksidrottsforum Leif Bolin ger en muntlig rapport. 6

7 3.d Ordförandens rapport Ordf redogör för den växling han haft med Sv Bordtennisförbundets ordf. Walter Rönmark, samt uppger att han starkt reagerat på vissa av FBF:s medlemmars aggressiva angrepp på SISU centralt o lokalt. Han upplyser att hans avsikt är att slutföra sitt styrelseuppdrag i FBF till nästa årsmöte i FBF, och under denna tid framhärda i att SISU Idrottsutbildarna önskar bibehålla sitt medlemskap i FBF. 3.e FS-ledamöternas rapporter Solveig Lundström informerar om vad som har förevarit i Breddidrottsrådet. Mikael Peterson redogör för Valstrategigruppens avslutande möte i oktober där frågan om gruppen skulle få förlängt förordnande i och med att det nu åligger SISU-Distrikt/DF att genomföra ett politiskt påverkansarbete avseende de regionala och kommunala bidragen. Beslutet blev dock nej, men med en hänvisning till att det får anses ankomma på RS att fatta nödvändiga beslut. Pia Zätterström redogör för sitt spännande uppdrag i arbetsgruppen Idrottens framtida finansiering, och att gruppens uppdrag är slutfört i och med att förslaget är klart, samt att RS vid sitt möte idag beslutar om huruvida det ska ut på remiss. Kerstin Rosén rapporterar om att hon varit och besökt SISU Gotland, dels genom ett kanslibesök på dagen, dels medverkat på styrelsemöte på kvällen. Hon rapporterar vidare att hon som FS representant i Idrottsakademins styrelse deltagit i ett möte. 3.f Rapport Bosön IFHS Handling föreligger. Under diskussionerna framkommer önskemål om att be rektor Mattias Sjögren att med jämna mellanrum delta under FS möten och avge muntliga rapporter. 3.g Verksamhetsrapport från distrikten Handling utdelas som kompletteras med muntlig föredragning av FR. 4. Kommande FS-sammanträden Ett förslag till konferens- och mötesplan för SISU Idrottsutbildarna fram till Riksidrottsmötet 2007 inkluderat kommande FS-sammanträden - delas ut och konfirmeras härefter (se bilaga). Av den framgår kommande FS-sammanträden enligt följande: 1) Den 14 januari 17 -, 15 januari 10 15, i Stockholm, i samband med Idrottsgalan. 2) Den 26 februari 13 19, Stockholm. 3) Den 29 mars 17 -, 30 mars 15.00, Stockholm, gemensamt med RS. 4) Den 10 maj , Örebro, i samband med RIM. Vid Protokollet Thomas Karlsson Justeras Rolf Carlsson, förbundsordförande Solveig Lundström, förbundsledamot 7

8 Bilaga Sammanträdesplan fram till Riksidrottsmötet 2007 December 29 Kl Stockholm Presidiemöte Januari 3 Möteshandlingar till januari ska skickas ut 9 Kl Stockholm Ordförandeberedning Kl Stockholm FS-sammanträde 15 Kl Stockholm Idrottsgalan Februari 8 Kl Stockholm Presidiemöte 13 Möteshandlingar till 26 februari ska skickas ut 26 Kl Stockholm FS-sammanträde (Studiebesök SOK) 27 Kl Stockholm Distriktsordförandedialog Mars 12 Kl Stockholm Presidiemöte 20 Möteshandlingar till mars ska skickas ut 29 Kl Stockholm SF-ordförandedialog Kl Stockholm FS-sammanträde (ihop med RS) April 13 Riksidrottsmöteshandlingarna ska gå ut! Maj 23 Kl Stockholm Presidiemöte 2 Möteshandlingar till 10 maj ska skickas ut 10 Kl Örebro FS-sammanträde Kl Örebro Riksidrottsmötet 8

Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm

Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

2 a) Plan för Internkontrollen 2006, samt rapport avseende den fortsatta granskningen av SISU Stockholm

2 a) Plan för Internkontrollen 2006, samt rapport avseende den fortsatta granskningen av SISU Stockholm Protokoll nr 6 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2006, Globe Hotell Stockholm Närvarande: Förhinder: ------ Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson

Läs mer

Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg

Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan.

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan. 13:7 Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar : att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan. 1 Kap Allmänna bestämmelser för Studieförbundet SISU Ändamål/verksamhetsidé Verksamhetsidé

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Tid Onsdag den 23 februari 2005

Tid Onsdag den 23 februari 2005 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Jane Andersson from 4, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Protokoll nr 13 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6 november 2008, Hotell Scandic Plaza, Umeå

Protokoll nr 13 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6 november 2008, Hotell Scandic Plaza, Umeå Protokoll nr 13 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6 november 2008, Hotell Scandic Plaza, Umeå Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Remiss: Ändringar av RF:s stadgar

Remiss: Ändringar av RF:s stadgar Remiss: Ändringar av RF:s stadgar Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har, utan eget ställningstagande, beslutat att RF:s stadgekommittés förslag till ändringar i RF:s stadgar ska skickas

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell.

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell. Protokoll nr 15 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Tisdagen den 8/ 4 Plats Idrottens Hus, Farsta Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Annika Sylvén (from

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 357, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 25 januari 2013 på Quality Airport Hotel Arlanda, Arlandastad. Närvarande: Malin Eggertz

Läs mer

Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala

Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell

Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf) (ej under 2 f), Jane Andersson,

Läs mer

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik.

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik. Protokoll nr 10 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 3 maj 2006, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Leif

Läs mer

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet STADGAR Antagna Kapitel Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Verkställande organ... 3 7 Medlemskap... 4 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

FÖRÄNDRING AV SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) STADGAR AVSEENDE 1 OCH 2 KAPITLET SAMT INFÖR FM GÄLLANDE 3, 4 OCH 5 KAPITLET

FÖRÄNDRING AV SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) STADGAR AVSEENDE 1 OCH 2 KAPITLET SAMT INFÖR FM GÄLLANDE 3, 4 OCH 5 KAPITLET Proposition nr 2 - FM 2005 Förbundsstyrelsens förslag till FM 2005 FÖRÄNDRING AV SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) STADGAR AVSEENDE 1 OCH 2 KAPITLET SAMT INFÖR FM GÄLLANDE 3, 4 OCH 5 KAPITLET Bakgrund SGF:s

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Stadgar för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) 1 Firma Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

RF 575/14-02 2014-09-30. Angående vissa val vid RF-stämman den 29-30 maj 2014 v1.1

RF 575/14-02 2014-09-30. Angående vissa val vid RF-stämman den 29-30 maj 2014 v1.1 RF 575/14-02 2014-09-30 Detta brev skickas med e-post till SFordf/GS samt för kännedom till DF! Till: SF (och DF) Från: RF:s valberedning Angående vissa val vid RF-stämman den 29-30 maj 2014 v1.1 Enligt

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förslag Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förord Detta förslag till stadgar utgår från de normalstadgar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har tagit fram för underförbund. Följande förändringar

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

Vulcan Riders Sweden

Vulcan Riders Sweden Arbetsgruppens slutförslag till Vulcan Riders Swedens årsmöte 2011-07-02 Vulcan Riders Sweden - s t a d g a r - 1. Föreningens firma är Vulcan Riders Sweden 1.1 Vulcan Riders Sweden är en självständig,

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 6 1 Ändamål... 6

Läs mer

2.a) Första utkast till styrelsens berättelse för 2007

2.a) Första utkast till styrelsens berättelse för 2007 Protokoll nr 6 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 januari 2008, Globe Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde

Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn:

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn: STADGAR Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26 Föreningens tidigare namn: LäS ITF Taekwon-Do Klubb Student Taekwon-Do Klubb Stockholm Innehåll 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Stadgar för Svenska Skridskoförbundet

Stadgar för Svenska Skridskoförbundet Uppdaterade 2011-04-30 Stadgar för Svenska Skridskoförbundet med Normalstadgar för distriktsidrottsförbund (SDF) Version 0.1 av reviderade stadgar 2005-09-18 /Skridsko-stad v0.2 //2011-04-30/ 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Svenska Shorinji Kempoförbundet bildades 1993 11 06. Medlem i World Shorinji Kempo Organization sedan 1994 07 19. Senaste ändringar av dessa stadgar antagna

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR För den ideella föreningen Dykarklubben Kalmarsund med hemort i Kalmar kommun Bildad den 10 oktober 1957. Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 22 februari 2003. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening STADGAR För den ideella alliansen Nordvästra Skånes Brottnings Allians (NVS) Där BK Argos, Bjuvs BK, Björnekulla BK, Båstads BK, IK Dana, EAI Brottning, Ekeby BK HBK/Bergania,

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Protokoll FS-möte nr 11/09 Datum: 2009-06-13 Tid: 10.00 18.00 Plats: Idrottens Hus, Helsingborg Närvarande: Kent Härstedt, ordförande (KH), Alf Tornberg, vice ordförande (AF), Peo

Läs mer

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Sida 1 STADGAR för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. Stadgarna är senast ändrade av årsmötet den 30 mars 2014. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Deltagande: FS ledamöter: Förhinder: Pia Zätterström (ordf.), Leif Bolin, Margareta Israelsson, Johan Kannerberg,

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön

Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön Närvarande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA) fr o m 2.4, Leif

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Friidrott för 2010-talet

Friidrott för 2010-talet Friidrott för 2010-talet Hej! Här kommer nu den utlovade sista delen Enhetliga och demokratiska avgifter och sanktioner som en del av det uppdrag årsmötet gav Svenska Friidrottsförbundets styrelse kring

Läs mer

Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör

Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör Senaste uppdatering 2003-04-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet mm...3 4 Beslutande organ...3

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015. 1 Föreningens ändamål. 2 Medlemskap.

STADGAR. för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015. 1 Föreningens ändamål. 2 Medlemskap. STADGAR för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015 1 Föreningens ändamål 2 Medlemskap 3 Inträdesansökan 4 Medlemskapets upphörande 5 Avgifter 6 Styrelse och presidium 7 Styrelsens

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Protokoll nr 2 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm

Protokoll nr 2 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm Protokoll nr 2 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm Närvarande: Förhinder: ----- Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Tid Fredag den 23 oktober 2015 kl. 10.00-19.30. Jörgen Hafström Thomas Avelin. Fredrik Hansson hälsade välkommen och öppnade mötet.

Tid Fredag den 23 oktober 2015 kl. 10.00-19.30. Jörgen Hafström Thomas Avelin. Fredrik Hansson hälsade välkommen och öppnade mötet. 2015-10-27 1(6) PROTOKOLL UK 3/2015 Sammanträdesdata Tid Fredag den 23 oktober 2015 kl. 10.00-19.30 Plats Quality Hotel Arlanda Deltagare Fredrik Hansson Jörgen Hafström Thomas Avelin Lena Bleckman Sammankallande

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Skall ni dra igång en förening? Här finns viktig information Innehåll Varför bilda en förening?... 3 Vad krävs?... 3 Förberedelser... 4 Bildandemötet... 4 Styrelsen... 5 Det första

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974.

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. Dans är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

Stadgar SACO-S-förening (motsvarande)

Stadgar SACO-S-förening (motsvarande) Stadgar SACO-S-förening (motsvarande) (fastställda av SACO-S styrelse 2000-04-27) 1 SACO-S föreningen vid är en gemensam förening för de inom myndigheten anställda, som tillhör förbund anslutna till förhandlingskartellen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt.

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva fysisk aktivitet som

Läs mer

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

Styrelsemöte 6, 2013-2014 lördag 17 maj. Hotell Clarion Arlanda

Styrelsemöte 6, 2013-2014 lördag 17 maj. Hotell Clarion Arlanda Närvarande: Mats Tibbelin, ordf Stefan Sjöö Torbjörn Jansson Elisabeth Bademo Marcus Bergh Mats Borg Simon Ottosson, Personalens repr. Adjungerad: Thomas Angarth, Förbundschef (FC) Återbud: Curt Ingedahl

Läs mer

Stadgar fö r Va stera s Cykelklubb

Stadgar fö r Va stera s Cykelklubb Stadgar fö r Va stera s Cykelklubb Baserade på RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013). Text som skiljer sig från stadgemallen markeras med grå

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB Med hemort i Jokkmokks kommun. Bildad den 21 Mars 1922 Stadgarna senast reviderade av årsmöte den Ersätter stadgar antagna den 1 nov 1972 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

STADGAR för Karlskrona Segelsällskap

STADGAR för Karlskrona Segelsällskap STADGAR för Karlskrona Segelsällskap Karlskrona Segelsällskap är en ideell, allmännyttig förening med säte i Karlskrona. Sällskapet bildades 1889 och har Karlskrona kommun som huvudsakligt verksamhetsområde.

Läs mer

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Ärende 15, bilaga A Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Förslag till beslut vid årsmötet 2016 Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Fastställda av årsmötet 2016 Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer